EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma EASEL Ohjaaja 30op EASEL Coach Kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ryhmätyönohjaajakoulutus 70op Koulutus on kaksivuotinen prosessinomainen, jossa teorian ja kokemuksellisen oppimisen monitasoisen reflektoinnin, dialogin ja ryhmässä yhdessä toinen toiselta oppimisen kautta syntyy henkilökohtaista syvällistä ymmärrystä sekä työnohjauksen osaamista. Koulutus muodostuu useasta toisiinsa liittyvästä osiosta, joita toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä (itseopiskelu, parityöt, ryhmätyöt sekä koko ryhmä) sekä suullisesti että kirjallisesti. Koulutus sisältää sekä yksilöohjausta, yksilöohjausta osana ryhmäprosessia, että pienryhmäkoulutusta ja ohjausta. EASEL Coach työnohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma kattaa Työnohjaajat ry:n opetussuunnitelman osa-alueet sekä yhteensä tunnetaitovalmennuksen kokemuksellisiin erityistyötapoihin perehtymistä. Suomen 10 op Ensimmäisen koulutusvuoden lopussa opiskelija tekee käytännön harjoitustyön kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen työmenetelmien soveltamisesta omassa ohjaustyössään ja siihen liittyvän seminaarityön perustellen ohjaustyönsä periaatteet myös teoreettisesti. Hän saa hyväksytyn suorituksen päätteeksi EASEL Ohjaajasertifikaatin. Halutessaan hän voi täydentää koulutuksen toisella koulutusvuodella Työnohjaajaksi ja anoa Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Toisen vuoden päätteeksi opiskelija tekee seminaarityön työnohjausharjoittelunsa pohjalta ja reflektoi itseään työnohjaajana. Todistuksen saamisen edellytyksenä on kaikkien vaadittavien tehtävien ja työnohjausosioiden suorittaminen hyväksytysti. EASEL Training Oy Luolaistentie 201, Jokikunta,

2 Suunnattu: sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja terveydenhuoltoalan, sekä liike-elämän ammattilaisille, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus. Lisäksi edellytetään kiinnostusta kokemuksellisen sosioemotionaalisen oppimisen työtapoihin sekä elämänvaihe ja voimavarat, jotka mahdollistavat prosessikoulutukseen sitoutumisen etätehtävineen ja harjoitteluineen. Antaa: EASEL Ohjaajana valmiudet liittää omaan perustyöhönsä kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen työkaluja, ohjauksen näkökulman ja harjoitteita. EASEL Coach - Työnohjaajakoulutus antaa lisäksi valmiudet toimia erilaisten ryhmien, työyhteisöjen sekä yksilöiden työnohjaajana ja coachina. Koulutus antaa käytännön psykoedukatiivisia työkaluja, kokemuksellisia työmenetelmiä sekä kehittää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä ohjaustaitoja auttaa asiakkaita aktiivisesti prosessoimaan työhön, työyhteisöön ja itseensä sen jäsenenä tai esimiehenä liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä. Lisäksi koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hyödyntää kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen työmuotoa yhtenä työnohjauksen menetelmänä. Koostuu: Teoriaopinnoista ja harjoituksista, vertaisryhmätyöskentelystä Ohjauksenohjauksesta ja valmistautumisesta 90h Kirjallisuuteen perehtymisestä Kahdesta seminaarityöstä ja etätehtävistä, ohjausharjoittelusta Annetusta työnohjauksesta 80h Vastuukouluttaja: Mari Louhi-Lehtiö FM, ammatillinen opettaja, Perheterapeutti, ratkaisukeskeinen ryhmätyönohjaaja STOry, EASEL Trainer Sisältö 1. EASEL Ohjaaja koulutus (1. Vuosi) Vuoden pituinen koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä ja antaa teoreettiset ja käytännön valmiudet kokemuksellisen sosioemotionaalisen oppimisen ohjaamiseen osana oman pohjakoulutuksen mukaista ammatillista asiakastyötä.

3 Koulutus sisältää 18 lähiopetuspäivää, jotka koostuvat teoriasta ja kokemuksellisista harjoituksista, sekä vertaisryhmätyöskentelyä, ryhmä- ja yksilötyönohjausta. Lisäksi koulutuksen aikana paneudutaan alan keskeiseen kirjallisuuteen (minimi 1800 sivua) sekä laaditaan omaa työtä kehittävä opinnäytetyö. Koulutuksen keskeiset sisältöalueet ovat - EASEL -työmuotoon liittyvät teoreettiset ja käytännön tiedot ja taidot - EASEL - ohjauksen tavoitteet sekä periaatteet - tutkimuksellinen ja teoreettinen perusta - oppiminen ja muutos prosessina - kasvun, auttamisen ja tukemisen dialogisuus ja dynamiikka - sosioemotionaalisen oppimisen neurobiologia ja tutkimustulokset - kokemuksellisia EASEL - tunnetyökaluja, -prosessikuvauksia ja vuorovaikutusharjoituksia sekä eläinavusteista työskentelyä - oman ammatillisen viitekehyksen kirkastamista ja EASEL - työmuodon liittämistä siihen Koulutuksen lopussa opiskelija on suorittanut EASEL Ohjaajalta vaadittavat laatukriteerit kiitettävästi eri opin- ja taitonäyttein sekä osoittanut voivansa ammatillisesti ja turvallisesti työskennellä asiakastyössään EASEL -työmuotoa hyödyntäen. 2. EASEL Coach - työnohjaajakoulutuksen rakenne ja sisältö Opiskelija saa omaan perustyöhönsä 40 tuntia (a 45 min) työnohjausta. Opiskelija saa koko koulutuksen aikana 46 tuntia ryhmä- ja 4 tuntia yksilömuotoista koulutustyönohjausta osittain koulutuspäiviin liitettynä, osin ulkopuolella. Koulutustyönohjausta antavat EASEL Trainingin työnohjaajat ja opiskelijat havainnoivat ohjatusti ryhmämuotoisia työnohjauksia. Koulutukseen sisältyy toisen opiskeluvuoden lähiopetuspäivien työnohjausharjoittelussa suoraa työnohjausta, jota antavat sekä kouluttaja että muu ryhmä. Opiskelija toimii sekä yksilö- että ryhmämuotoisen työnohjauksen ohjaajana 80 tuntia. Annettu ohjaus dokumentoidaan ja raportoidaan ohjeiden mukaisesti. Ihmisen psyyke ja käyttäytyminen Ihmiskäsityksiä ja terapeuttisia viitekehyksiä (psykodynaaminen ja DDP, kognitiivinen ja DKT, ratkaisukeskeinen ja narratiivinen, reaaliteettiterapia). Ihmisen terve psyykkinen toiminta, käyttäytyminen ja psykososiaalinen kehitys sekä niiden häiriintyminen.

4 Sosioemotionaaliset taidot ja niiden kehittyminen/oppiminen. Ihmisen moraalin kehittyminen. Tarpeet ja motivaatio (Maslow, valintateoria, STD, sosiaalinen neurotiede). Ympäristön ja kultturin vaikutus yksilöön ja hänen toimintaansa. Asenteet ja uskomukset, kognitiivinen emootioteoria. Projektio ja transferenssi, vastatransferenssi. Viestit tunteiden takana ja antama informaatio. Mukavuus-epämukavuusalue, stressi, masennus ja traumat. Oman persoonan reflektointi ja minä suhteessa toisiin. Psykoedukatiiviset työkalut. Tunnetaidot Tunnetaitojen perusta ja tavoitteet. Sosiaalisen älyn ja tunneälyn käsitteet, tutkimus. Työelämä ja tunneäly. Työhön sitoutuminen ja työtyytyväisyys. Tunnetaitojen yhteys terveyteen.tunteiden tarttuminen ja suojautuminen niin, että tavottaa informaation ja asiakas kokee tulevansa kuulluksi muttei ohjaajana väsy itse. Tunnetaitovalmennuksen tavoitteita aikuisille, teoreettinen ja tutkimuksellinen perusta. Tunnetaitovalmennuksen työtavat ja työkalut työnohjauksen tukena. Emotionaalinen turvallisuus. Muutoksen katalyytit ja vaiheet. Stressin fysiologia ja psyykkinen mekanismi. Kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen teoreettinen ja tutkimuksellinen tausta, työmenetelmiä, psykoedukatiiviset työkalut. Oppiminen ja ohjaus Oppimisteoriat ja aikuinen oppijana (behavioristinen, konstruktiivinen, sosiaalikonstruktiivinen, kokemuksellinen, elinikäinen oppiminen). Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ohjaamisen menetelmiä, kysymysmalleja (ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus, dialogisuus, sosiodynaaminen). Ohjattavan ydinkysymyksen löytäminen ja kirkastaminen, jumiutumisen välttäminen / purku. Vaikeat asiakkaat. Ohjauksen tavotteiden määrittäminen ja arviointikriteerit. Arviointimenetelmiä. Kokemukselliset työmuodot, harjoituksia, tutkitusti vaikuttavien SEL-ohjelmien periaatteet. Kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen prosessikuvaukset, harjotteita ja niiden ohjaaminen. Työnohjaus Työnohjauksen määritelmiä, viitekehyksiä ja suhteet lähityömuotoihin. Työnohjaajan käyttöteoriat, oman taustan vaikutus, erilaiset roolit. Työnohjauksen historia ja taustateoriat. Tutkimus. Työnohjauksen sopiminen, suunnittelu, toteutus, kirjaaminen ja arviointi. Työnohjauksen muodot, prosessit, menetelmät. Toimintaympäristöt sekä niiden erityiskysymykset. Organisaatiomallit, yrityskulttuuri ja liike-elämän erityiskysymyksiä. Esimiestyön erityiskysymykset, asiantuntijoiden ja osaamisen johtaminen. Työnohjaajan omat arvot ja etiikka. Ohjattavien ja organisaatioiden / yritysten arvot ja eettiset kysymykset ohjauksessa. Yhteiskunnallisten ilmiöiden heijastuminen työnohjaukseen. Ohjattavan henkilökohtaisen elämän heijastuminen työnohjaukseen. Rajat. Henkisen

5 jaksamisen, erityisesti työssä jaksamisen tukeminen. Kriisityönohjaus, rajat, vastuut, riskien hallinta. Ryhmädynamiikka Erilaiset ryhmät ja ryhmädynamiikka. Ryhmän havainnointi ja ohjaaminen. Ryhmien ja tiimin toiminta. Ryhmän kehityksen vaiheet Ohjaajan ominaisuudet ja ammatillisuus Ohjaajalta vaadittavia ominaisuuksia ja itsestä huolehtiminen. Ammatillisuus. Kehittyminen työnohjaajana ja laadunvarmistamisen keinot (oma työnohjaus, arviointi, täydennyskoulutus, yhdistykset, julkaisut jne.). Työnohjaajan persoonan, taustan ja ammatillisen osaamisen merkitys työnohjauksessa. Ohjaajan eri roolit. Ohjaajan oman persoonan tutkiminen ja työstäminen. Yrittäjyys. Markkinointi. Hinnottelu. Sopimukset. Toisen vuoden päätteeksi opiskelija tekee seminaarityön työnohjausharjoittelunsa pohjalta ja reflektoi itseään työnohjaajana. Todistuksen saamisen edellytyksenä on kaikkien vaadittavien tehtävien ja työnohjausosioiden suorittaminen hyväksytysti. Pakolliset kirjat: Goleman, D. Sosiaalinen äly (2007) Nummenmaa, L. Tunteiden psykologia (2010) Mattila, Antti S. Näkökulman vaihtamisen taito (2007) Hanna, Fred J. Vaikeat asiakkaat terapiassa (2009) Peavy, Vance, Sosiodynaamisen ohjauksen opas tai Sosiodynaaminen ohjaus (1999) Punkanen, Tiina. Työnohjaus muutoksen moottorina (2009) Manfred Kets de Vries, Johtaja terapeutin sohvalla (2007) Lisäksi kirjoja oman taustakoulutuksen ja yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaan sekä vapaavalintaiset teokset - Ratkaisukeskeisyydestä - Dialogisuudesta - DDP:stä

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta www.psyk.fi 1 2 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen

Lisätiedot

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 1 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

EASEL, Experiential Social Emotional Learning and Therapy. Kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia.

EASEL, Experiential Social Emotional Learning and Therapy. Kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia. EASEL, Experiential Social Emotional Learning and Therapy Kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia Mari Louhi-Lehtiö EASEL -ohjaustyön yleiset tavoitteet on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

EASEL - ohjaustyön yleiset tavoitteet on vahvistaa ohjattavan

EASEL - ohjaustyön yleiset tavoitteet on vahvistaa ohjattavan EASEL, Experiential Social Emotional Learning and Therapy Kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia Mari Louhi- Lehtiö EASEL - ohjaustyön yleiset tavoitteet on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

EASEL. Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-story, EASEL Trainer, RO

EASEL. Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-story, EASEL Trainer, RO EASEL Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-story, EASEL Trainer mari@easeltraining.fi www.easeltraining.fi www.savikontila.fi Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Toinen keskustelun linja erottaa ohjausmuodot. Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä

Toinen keskustelun linja erottaa ohjausmuodot. Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä Marjo-Riitta Ristikangas, Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä Työnohjauksen ja coachingin suhde toisiinsa on jo useamman vuoden ajan puhuttanut ohjauksen ammattilaisia. Keskustelussa on tullut

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen

Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille FUTUREX Future Experts -hanke Ilkka Uronen (toim.) Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille FUTUREX

Lisätiedot