m K ie rto kirje. nioxyiii.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "m K ie rto kirje. nioxyiii."

Transkriptio

1 Postihallituksen m K ie rto kirje. nioxyiii. 40. Koskeva pika lähetysten vaihtoa Suomen ja muiden maiden välillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, että Suomi nyttemmin ottaa osaa Pääliittokirjan 13 artiklan edellyttämään kansainvälisten pikalähetysten vaihtoon.. Pikalähetyksinä voidaan Suomessa käsitellä kansainvälisiä sekä yksinkertaisia että Sisäänkirjoitettu ja kirjepostilähetyksiä kuin myöskin arvokirjeitä, jotka ovat osotetut niihin maihin, jotka keskinäisissä suhteissaan ovat suostuneet tällaisten lähetysten vaihtoon, taikka jotka sellaisesta maasta saapuvat Suomeen ja ovat varustetut erityisellä»expres»-osottimella tahi -leimalla taikka myöskin käsinkirjoitetulla ja värikynällä alleviivatulla merkinnällä»expres». Pikalähetysten vaihtoon ottavat osaa seuraavat maat: Alankomaat, Argentina (ainoastaan Buenos Aires, La Plata ja Rosario; arvokirjeitä ei käsitellä pikalähetyksinä), Belgia, Bosnia- Herzegovina, Britannian Guyana, Brittiläiset siirtomaat: Mauritius, S:ta Lucia ja Sierra Leone (ainoastaan Freetown) [arvokirjeitä ei käsitellä pikalähetyksinä], Chile, Columbia (ainoastaan Bogota; arvokirjeitä ei käsitellä pikalähetyksinä), Costarica (paitsi arvokirjeitä), Italia ynnä San Marino, Italian siirtomaat: Benadir (paitsi arvokirjeitä) ja Erytrea, Itävalta,.Japani ynnä Taiwan (Formosa), Kiina (ainoastaan kiinalaiset postitoimistot; arvokirjeitä ei käsitellä pikalähetyksinä), Korea (paitsi arvokirjeitä), Liberia (ainoastaan Buchanan, Edina, Greenville, Harper ja Monrovia; arvokirjeitä ei käsitellä pikalähetyksinä), Luxemburg, Montenegro, Norja (ainoastaan Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiania, Skien, Stavanger ja Trondhjem), Paraguay (ainoastaan Assomption; ei arvokirjeitä), Portugal ynnä Azorit ja Madeira, Portugalin siirtomaat, Ranska ynnä Algeria ja Monaco, Ruotsi, Saksa, Serbia, Siam (paitsi arvokirjeitä), Suomi, Suur-

2 2 r f X. - t. 1 j / ' ' ^ s / jtr ; u A ey J. britannia ja Irlanti, Sveitsi, Tanslca (ne paikat, joissa on postikonttori tahi postitoimitus) sekä Unkari. Ulkomaalle menevästä pikalähetyksestä tulee lähettäjän muiden postimaksujen lisäksi täydellisesti ja edeltäkäsin suorittaa pikakuljetusmaksuna 60 penniä, jotka postimerkeissä kiinnitetään lähetykseen. Ylinnä lähetyksen osotepuolella pitää olla merkittynä sana»expres»,. ja tulee Hill töjiosti toimiston sitäpaitsi varustaa lähetys»expres»-osottimella. Lähetys ohjataan edelleen asianomaiseen vaihtopostitoimistoon samassa järjestyksessä kuin vastaavanlaatuisten kotimaisten pikalälietysten suhteen on säädetty. Osotepostitoimistoissa menetellään ulkomailta saapuneiden pikalähetysten käsittelyssä ja jakelussa niinikään kotimaisten pikalähetysten suhteen annettujen määräysten mukaisesti, kuitenkin huomioonottamalla, että, jos postitoimistossa ei ole postiljoonia ja lähetys toimitetaan vastaanottajalle erityisen lähetin kautta, kuten tällaisissa tapauksissa on säädetty, niin on vastaanottajalta perittävä tästä erityinen 1 markan. 40 pennin lisämaksu, joka on tilitettävä siinä järjestyksessä kuin frankkeeraamattomien tahi riittämättömästi frankkeerattujen lähetysten lunastusm äärien tilittämisestä on säädetty. Jos kansainvälinen pilcalähetys, jonka suhteen on tehty kotiinkantoyritys, josta äskenmainittu lisämaksu olisi ollut suoritettava, peräänlähetetään tahi palautetaan perillesaamattomana, niin on lähetykseen tehtävä värikynällä (sini- tahi punaliidulla) alleviivattava merkintä:»70 centimes frais d?expres ä percevoir du destinataire (de Vexpediteur)» s. o. 70 sentimin pikakuljetusmaksu on perittävä vastaanottajalta (lähettäjältä). Kun tämäntapaisella merkinnällä varustettu kansainvälinen pikalähetys joko peräänlähetettynä tahi palautettuna saapuu i Suomen postitoimistoon, niin on frangeissa ja sentimeissä ilmoitettu lisämaksu kerrottava kahdella, jonka kautta saadaan se määrä Suomen rahassa, mikä on perittävä vastaanottajalta tahi lähettäjältä, j Tällainen tulo on niinikään tilitettävä kuten frankkeeraamattomien tahi vaillinaisesti frankkeerattujen lähetysten lunastusmäärien tilittämisestä on säädetty. Ulkomaille menevät yksinkertaiset pikalähetykset ovat vaihtopostitoimistossa yhdistettävät eri kimpuksi ja pantavat siihen koteloon, joka sisältää postia seuraavan kirjekartan. Sanottuun pikalähetyksiä sisältävään kirjekimppuun on pantava erityinen päällekirjoituksella»expres» varustettu lappu, jolle, sattuvissa tapauksissa, on tehtävä

3 merkintä siitä, että postin mukana seuraa irrallaan kyseessä olevan laatuisia lähetyksiä, joita kokonsa vuoksi tahi muusta syystä ei ole voitu panna kartan mukaan. Kirjekartan yläosäan tehdään tähän tarkoitukseen varatulle paikalle käsinkirjoitettu merkintä»expres» (kts. Pääliittokirjan toimitusohjesääntöön liitettyä E-kaavaa; kun postilaitoksen tätä ennen painetuissa kirjekartta-käavakkeissa [kaav. N:o 109] ei ole varattu erityistä paikkaa»expres»-merkintää varten, niin on sanottu merkintä, näitä vanhoja kaavakkeita käytettäessä, tehtävä silmiinpistävällä tavalla lähtöpostitoimiston leiman alle). Sisäänkirjoitetut ja arvonilmoituksella varustetut pikalähetykset ovat, ulkomaille edelleenlähetettäessä, käsiteltävät vaihtopostitoimistossa samaten kuin muutkin ulkomaille menevät sisäänkirjoitetut ja arvolähetykset, ainoastaan sillä erotuksella, että asianmukaisten karttojen otsakkeella»observations» varustettuun sarekkeeseen on samoille riveille, joille kukin tänlaatuinen lähetys on kirjoitettu, tehtävä merkintä»expres». Ulkomailta saapuneet pikalähetykset edelleenlähetetään asianomaisista vaihtopostitoimistoista osotepostitoimistoihinsa siinä järjestyksessä kuin vastaavanlaatuisten kotimaisten pikalähetysten edelleenlähettämisestä on säädetty. Jos vaihtopostitoimistoon saapuisi Suomen postitoimistosta ulkomaalle menevä yikalähetys, joka ei ole täydelleen frankkeerattu koko niitten maksujen määrästä, jotka edeltäkäsin ovat suoritettavat, niin tulee vaihtopostitoimiston kiinnittää lähetykseen tarpeellinen määrä postimerkkejä ja laatia jälkitaksoituskortti, kuten ulkomaille menevien maksamattomien tai vaillinaisesti maksettujen kartoitettujen lähetysten suhteen on säädetty. Siinä tapauksessa taasen, että ulkomaalta saapuisi tällainen lähetys ja selville käy, että se lähtöpostitoimistossa on käsitelty pikalähetyksenä 1), on vaihtopostitoimiston, kontrolliilmoitusta käyttämällä, annettava asiasta tieto Postihallituksen Tiedustelukonttorille. Kontrolli-ilmoitukseen on tarkoin merkittävä lähetyksen alkuperäinen lähtöpaikka ja sisäänjättöpäivä. Puuttuvaa, edeltäkäsin suoritettavaa postimaksua ei määräpaikassa kanneta lähetyksestä. Jos tällainen vaillinaisesti maksettu lähetys on varustettu yksinomaan lähettäjän merkinnällä»expres», jota ei ole värikynällä alleviivattu, niin tulee vaihtopostitoimiston yliviivata tämä merkintä ja lähetys toimitetaan perille tavallisessa järjestyksessä eikä pikalähetyksenä. ') Lähetys on varustettu erityisellä o e x p r es * - o s o t ti rn el 1a tahi leimalla taikka myöskin käsinkirjoitetulla ja värikynällä alleviivatulla merkinnällä»expres». 3

4 4 41. Koskeva postimaksuja ulkomaiden kanssa vaihdettavista vastaanottotodistuksista, tiedusteluista ja anomuksista lähetyksen palauttamisesta, peräänlähettämisestä tai osotteen muuttamisesta. Täydennykseksi Postihallituksen kiertokirjeeseen N:o IV viimekuluneen huhtikuun 25 päivältä, mikäli se koski postimaksuja postilähetyksistä ulkomaille, ilmoitetaan postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi, että postimaksu ulkomaille menevää lähetystä koskevasta vastaanottotodistuksesta on 50 penniä, tiedustelusta, kun vastaanottotodistusta ei ole pyydetty lähetystä postiin jätettäessä, 50 penniä sekä anomuksesta lähetyksen palauttamisesta, peräänlähettämisestä tai osotteen muuttamisesta 1 markka. Helsingissä, Postihallituksessa, heinäkuun 31 p:nä P. Jamalainen. A. Saarnenheimo.

5 Poststyrelsens C i r k u l ä r. N:o x v iii Angående utväxling af expressförsändelser mellan Finland oeli öfriga länder. Postanstalterna till kännedom och efterrättelse meddelas härmed, att Finland numera deltager uti den i artikel 13 af Hufvudkonventionen förutsedda utväxling af internationella expressförsändelser. Såsom expressförsändelser kunna behandlas i Finland internationella såväl enkla som rekommenderade brefpostförsändelser äfvensom värclebref, som äro adresserade till de länder, hvilka gått in på att i sina ömsesidiga förbindelser anordna utväxling af sådana försändelser, eller som. från sådana länder ankomma till Finland och äro försedda med»exprés»-etikett eller -stämpel eller också med handskrifven och med färgpenna understryken påteckning»exprés». 1 ut växlingen af expressförsändelser deltaga följande länder: Argentinska republiken (endast till Buenos Aires, La Plata och Rosario; värdebref kunna ej behandlas såsom expressförsändelser), Belgien, Bosnien-Herzegovina, Brittiska Guyana, Brittiska kolonierna: Mauritius, S:ta Lucia och Sierra Leone (endast till Freetown) [värdebref behandlas ej såsom expressförsändelser], Chile, Columbia (endast till Bogota; värdebref behandlas ej såsom expressförsändelser), C ostarien (utom värdebref), Danmark (de orter, hvilka hafva postkontor eller postexpedition), Finland, Frankrike med Algeriet och Monaco, Italien med San Marino, Italienska kolonierna: Benadir (utom värdebref) och Erytrea, Japan med Taiwan (Formosa), Kina (endast kinesiska postanstalter; värdebref behandlas ej såsom expressförsändelser), Korea (utom värdebref), Liberia (endast till Buchanan, Edina, Greenville, Harper och Monrovia; värdebref behandlas ej såsom expressförsändelser), Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Norge (endast till Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiania, Skien, Stavanger och Trondhjem), Paraguay (endast till Assomption; ej värde-

6 6 *?.M r bref), Portugal med Azorerna och Madeira, Portugisiska kolonierna, Schweiz, Serbien, Siarn (utom värdebref), Storbritannien och Irland, Sverige, Tyskland, Ungern samt Österrike. För expressförsändelse till utlandet bör afsändaren utöfver öfriga postafgifter fullständigt samt i förväg erlägga i expressafgift 60 penni, som i frimärken vidfästas försändelsen. Öfverst å försändelsens a- dressida bör afsändaren anteckna ordet»exprés» och anbringas å försändelsen dessutom af afsändningspostanstalten en s. k.»exprés»-etikett. Försändelsen vidarebefordras till vederbörande utväxlingspostanstalt i den ordning, som föreskrifvits beträffande vidare-expedieringen af inrikes expressförsändelser af motsvarande slag. I afseende å behandlingen och utdelningen af från utlandet ankomna expressförsändelser ega adresspostanstalterna förfara i enlighet med beträffande inrikes expressförsändelser gifna föreskrifter, hvarvid dock bör observeras, att, i händelse å postanstalten icke finnes anställd någon postiljon och försändelsen frambefordras till adressaten genom särskildt bud, såsom för dylika fall föreskrifvits, så uppbäres härför af adressaten en tilläggsafgift af 1 mark 40 penni, som bör redovisas i den ordning, som föreskrifvits beträffande lösenbelopp för ofrankerade eller otillräckligt frankerade försändelser. Om en internationell expressförsändelse, som varit föremål för beställningsförsök, hvarför nyssnämnda tilläggsafgift bordt erläggas, eftersändes eller returneras såsom obeställbar, så bör å försändelsen antecknas:»70 centimes frais ef exprés å percevoir du destinataife (de V expéditeur)» d. v. s. 70 centimes i expressafgift bör upptagas af adressaten (afsändaren), hvilken påteckning skall understrykas med färgpenna (blå- eller rödkrita). I händelse en internationell expressförsändelse med likartad beteckning ankommer antingen eftersänd eller returnerad till finsk postanstalt, så bör den i francs och centimes angifna tilläggsafgiften multipliceras med två, hvarigenom erhålles det belopp i finskt mynt, som skall upptagas af adressaten eller afsändaren. En dylik inkomst ega postanstalterna likaså redovisa på sätt, som stadgats beträffande lösenbelopp för ofrankerade eller otillräckligt frankerade försändelser. Enkla expressförsändelser till utlandet skola af utväxliiujspostanstalten sammanföras i särskild bunt och inläggas i det kuvert, som innesluter den posten åtföljande bref kartan. I nämnda bunt af expressförsändelser lägges en särskild med påskrift»exprés» försedd lapp, hvarå, i förekommande fall, bör göras anteckning därom, att

7 med posten medfölja lösgående försändelser af ifrågavarande slag, hvilka på grund af formatet eller storleken icke kunnat vidfogas brefkartan. Upptill å brefkartan göres på därför afsedd plats medels handskrift beteckningen»exprés» (se vid expeditionsreglementet till Hufvudkonventionen vidfogade formuläret E; enär å postverkets härförinnan tryckta brefkarta-blanketter [bl. N:o 109] ej reserverats någon särskild plats för»exprés»-beteckningen, så bör denna, vid användandet af dessa äldre blanketter, på i ögonen fallande sätt anbringas under afsändningspostanstaltens stämpel). Rekommenderade expressförsändelser äfvensom sådana med angifvet värde skola utväxlingspostanstalterna behandla vid desammas vidare-expediering till utlandet på samma sätt, som öfriga till utlandet afgående rekommenderade eller värdeförsändelser, endast med den skillnad, att i kolumnen»observations» å vederbörande kartor införes å samma rad, där livarje försändelse af ifrågavarande slag finnes inskrifven, anteckningen»exprés». Expressförsändelser från utlandet skola af utväxlingspostanstalterna vidareexpedieras till respektive adresspostanstalter på sätt, som föreskrifvits beträffande expedieringen af inrikes expressförsändelser af motsvarande slag. I händelse till utväxlingspostanstalten skulle ankomma från finsk postanstalt till utlandet afgående expressförsändelse, som icke blifvit fullständigt frankerad för hela beloppet af de ajgifter, som skola i förväg betalas, så eger utväxlingspostanstalten åsätta försändelsen det erforderliga beloppet i frimärken samt utfärda eftertaxeringskort, såsom föreskrifvits beträffande ofrankerade eller otillräckligt frankerade karterade försändelser till utlandet. Om åter en dylik försändelse skulle ankomma från utlandet, och det framgår, att försändelsen vid afgångspostanstalten behandlats såsom expressförsändelse 1), så bör utväxlingspostanstalten förmedels besvaring anmäla om saken till Poststyrelsens Reklamationskontor. Denna besvaring bör innehålla noggranna upplysningar rörande försändelsens afgångsort och inlämningsdag. Sådana felande postafgifter, som i förväg skola betalas, upptagas icke för försändelsen å adressorten. Om en dylik otillräckligt frankerad försändelse är försedd enbart med afsändarens påteckning»exprés», som icke är understryken med färgpenna, så öfverstrykes denna beteckning af utväxlingspostanstalten och försändelsen beställes i vanlig ordning och icke såsom expressförsändelse. *) Försändelsen är försedd med»exprfes»-etikett eller -stämpel eller också med handskrifven och m ed färgpenna understryken påteckning»exprés». 7

8 8 41. Angående postafgifter för mottagningsbevis, reklamation oeli anhållan om adressförändring å, eftersändning eller returnering af försändelse, som utväxlas med utlandet. Såsom komplettering till Poststyrelsens cirkulär N:o IV för den 25 sistlidne april, livad beträffar postafgifter för postförsändelser till utlandet, meddelas postanstalterna till kännedom ocli efterrättelse, att postafgiften för mottagningsbevis, rörande postförsändelse till utlandet, utgör 50 penni, reklamation af postförsändelse till utlandet 50 penni samt anhållan om adressförändring å, eftersändning eller returnering af försändelse till utlandet 1 mark. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 31 juli P. Jamalainen. A. Saarnenheimo. Helsingfors, Finlands Senats tryckeri 1918.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä.

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XIV. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kun postilaitoksen vanhemmat tarpeettomat asiakirjat ja muu

Lisätiedot

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X.

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 17. Koskeva ulkomailta tulevien ja sinne menevien kirjeiden postimaksua. Kansainvälisen, Roomassa v. 1906 tehdyn postisopimuksen pääliittokirjan 5 Artiklan

Lisätiedot

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer".

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer. I./f Cirkulär. 1) Till undvikande af särskilda olägenheter, som för postbehandlingen å Helsingfors postkontor härflyta deraf, att dit ankommande fribref och andra kartering underkastade försändelser äro

Lisätiedot

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI.

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. ietulitie. 1 9 0 7. Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. 20. Koskeva lisäyksiä ja muutoksia määräyksiin kansainvälisen kirjeenvaihdon käsittelystä Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ensitulevan

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III.

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III. 1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III. 4. Määräyksiä postilähetysten kartoittamisesta, ohjaamisesta ja lähettämisestä. Saadakseen aikaan helpotuksia postitöissä Postihallitus katsoo olevan syytä koetteeksi,

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot

1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I.

1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I. 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I. 13. «Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevan postitoimiston muodostamista kuin myös ennen olevan postitoimiston muuttamista. Keisarillisen

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja.

Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja. Kiertokirje. 1909. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja. Koska tilastollisten taulujen muuttaminen eri osissa en huomattu tarpeen vaatimaksi,

Lisätiedot

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä.

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Kiertokirje. 1914. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta, N:o XXXIV. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

Citl samtliga postanstalter.

Citl samtliga postanstalter. POSTSTYRELSEN i FINLAND. HELSINGFORS, den 5 November 1902. Citl samtliga postanstalter. ---- 3 0----- JK 6241. i. Beträffande ångbåtspostföringen under vinterkommunikationen 1902 1903 meddelas till

Lisätiedot

Cirkulär J W 31/1,

Cirkulär J W 31/1, Cirkulär Under den del af året, då regelbunden sommarångbåtsfart eger rum emellan finska hamnorter oeh Stockholm, kunna paketförsändelser från Finland till T y s k la n d postbefordras öfver Sverige mot

Lisätiedot

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9!

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 21. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en de! förut befintliga postanstalter. Med dertill meddeladt nådigt tillstånd komma från den 1 instundande

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

ja I:n luokan postitoimistoille.

ja I:n luokan postitoimistoille. SUOMEN JTIHALLITÖS. HELSINGISSÄ, ihtikuun 5 p 1916 JV :o 111/554. Postikonttoreille, postikonttorienhaaraosastöille ja I:n luokan postitoimistoille. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan

Lisätiedot

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/,

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/, POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT 1921 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER 1921 y - i 5 n i & - ILiaAik i gee-/, Posti- ja telemuseo Kirjasto fp

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kiertokirjeitä. Cirkulär

Kiertokirjeitä. Cirkulär Kiertokirjeitä Suomen Postihallituksesta. Cirkulär från Poststyrelsen i Finland, 19 07. N :ris I XIII. Helsinki, J. Siinelhiksen Perill. Kirjapaino-osakeyhtiö, 1908, J : 1. Luettelo Suomen Postihallituksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

ÄMaluettelo. Suomen Postihallituksen kiertokirjeiden liitteistä. vuodelta 1905.

ÄMaluettelo. Suomen Postihallituksen kiertokirjeiden liitteistä. vuodelta 1905. ÄMaluettelo Suomen Postihallituksen kiertokirjeiden liitteistä vuodelta 1905. Aikataulut: uusiin aikatauluehdotuksiin on liitettävä viimeksi voimassa oleva taulu, liit. 7 s. 57 (12). Apurahoja myönnetty

Lisätiedot

m K ie rto kirje. N:o x x x i.

m K ie rto kirje. N:o x x x i. Postihallituksen m K ie rto kirje. N:o x x x i. 63. koskeva vastauskuponkien vaihtoa Suomen ja muiden maiden välillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, että Suomi nyttemmin ottaa

Lisätiedot

Suomen Postihallituksesta.

Suomen Postihallituksesta. i e r f 0 j» t } e. 1905. Suomen Postihallituksesta. 3. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Kiertokirje. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D.

Kiertokirje. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D. Kiertokirje. 1911. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o XV. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D. Kun nyttemmin on toimitettu uusi painos tilastollisia tauluja B, C ja D (kaavakk.

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kiertokirje. 11. Sähköpostiosotuksista.

Kiertokirje. 11. Sähköpostiosotuksista. Kiertokirje. 1909, Suomen P ostih allitu k sesta. N:o Vili. 11. Sähköpostiosotuksista. Helpottaaksensa postitoimistoille sähköpostiosotusten käsittelyä, on Postihallitus katsonut tarpeelliseksi täten julkaista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10.

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. U r M i f j v 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Annetun myöntymyksen nojalla tulevat

Lisätiedot

till Bihang A Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m.

till Bihang A Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m. Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Bihang A till Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m. 1927 No 3 Muutoksia postipakettitaksaan. Joulukuu 1926. Ändringar uti

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII.

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 14. Angående indragning a f en del nuvarande samt anordnande a f nya och omställning a f förutbefntliga postgångar. Följande anordningar komma från den 1

Lisätiedot

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver J. Petanders Velocipedaffär & Reparationsverkstad Katalog i öfver vilocipeder. Wasa, Wasaesplanaden N:o 9 Telefon 429 ===== Telegrafadress; Petander. Pethmans tryckeri, Wasa försäljningsvillkor. Priserna

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN

KIERTOKIRJE KOKOELMAAN LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMAAN 1936 N:o 9 Muutoksia kansainvälisten puhelujen taksaan. (Kesäkuu 1935). Alempana mainituista muutoksista tulevat Sosialististen Neuvostotasavaltain

Lisätiedot

Vapauspassi. Fripass

Vapauspassi. Fripass ... v N:o Vapauspassi. joka on I ehdonalaiseen vapauteen päästetty kuritushuoneesta v. 19 Fripass för vilkorligeri frigifven från tukthuset i år 19 Tämä passi sisältää Detta pass innehåller lehteä. blad.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Liite N: B i h a n g. Poststyrelsens i piniand cirkulär. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Person a 1 f o r ä n (1 r in g a r.

Liite N: B i h a n g. Poststyrelsens i piniand cirkulär. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Person a 1 f o r ä n (1 r in g a r. 1898 B i h a n g Liite N:0 12 tili Poststyrelsens i piniand cirkulär för D e cem to e i m å n a d. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin T vilvixsvi.-u.lta,. Person a 1 f o r ä n (1 r in g a r. A flidne:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kiertokirje. 1917, Suomen P ostih a llitu k sesta. N:oX. 12.

Kiertokirje. 1917, Suomen P ostih a llitu k sesta. N:oX. 12. Kiertokirje. 1917, Suomen P ostih a llitu k sesta. N:oX. 12. Koskeva muutettuja määräyksiä ulkomailta ja Venäjältä saapuneiden, tullitoimistoa vailla oleviin paikkoihin osotettujen pakettien tullikäsittelystä.

Lisätiedot

Befor dringsafgiften:

Befor dringsafgiften: Cirkulär. Enligt, ifrån Kongl. Generalpostyrelsen i Sverige ingånget meddelande, utgå numera befordrings- och assuransafgifterne inom Danmark för inrikes paketpostförsändelser med följande belopp: Befor

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

UtUM t je. 14. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista.

UtUM t je. 14. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. UtUM t je. 1905. Suomen P o stih allitu k sesta. N:o X. 14. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä

Lisätiedot

1922. Kiertokirje n:o 15.

1922. Kiertokirje n:o 15. Postihallituksen 1922. Kiertokirje n:o 1. 1. Koskeva kirjeluhetysten maksuja. Koska Postihallituksen kiertokirjeessä N:o (1) maaliskuun 1 päivältä 1922 kirjelähetysten maksujen määräämistä varten ilmoitetut

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

Uniooni. Säännöt. Naisasialiitto Suomessa. Sitä paitsi liitto voi kutsua kunniaja. elämässä, silmällä pitäen koko

Uniooni. Säännöt. Naisasialiitto Suomessa. Sitä paitsi liitto voi kutsua kunniaja. elämässä, silmällä pitäen koko Uniooni Naisasialiitto Suomessa Säännöt. 1 S. Liiton tarkoituksena on miesten ja naisten yhteistyön kautta vaikuttaa naisen kasvatuksen parantamiseksi, hänen työalojensa laajentamiseksi ja hänen asemansa

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

UttöMf Je Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10.

UttöMf Je Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10. UttöMf Je. 1004. Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä

Lisätiedot

Ändringar uti Taxa för paket (colis postaux). Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan.

Ändringar uti Taxa för paket (colis postaux). Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan. 1 9 1 4 N : o 1 Liite A B ih an g A Postihallituksen kiertokirjeisiin till P oststyrelsens cirku lär vuodelta 1914. för år 1914. ( T a k s o i t u s m ä ä r ä y k s i ä y. m.) ( T a x e r i n g s b e s

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Från Poststyrelsen i Finland. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt.

Från Poststyrelsen i Finland. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt. i x Ett l är. Från Poststyrelsen i Finland. 1896. N:o XV. u. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt. Med Kejserliga Senatens tillstand öppnas den 1 nästinstundande Juni

Lisätiedot

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111,

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, 1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, s. Angående inrättande a f särskilda nya postanstalter och postgångar. Med Kejserliga Senatens dertill gifna tillstånd, uti skrifvelser för den 29 Maj och den

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kiertokirje. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista.

Kiertokirje. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista. Kiertokirje. 1914. Suom en P o sti h a llitu k s e s ta. N:o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

B i h a n g JL _1 tili

B i h a n g JL _1 tili 1904 Liite Suomen poslihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g JL _1 tili Poststyrelsens i pinlanö cirkulär för a x ^ a a lis lc v v ia lta,. Henkilömuutoksia. Kuollut: (31/a) postiasemanhoitaja Anders

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

1899 B i h a n g. Liite. M l1. Suomen p ostih allitu ksen kiertokirjeisiin. P e r s o 11 ai f ö r iin d r in g ar. H enkilöm uutoksia.

1899 B i h a n g. Liite. M l1. Suomen p ostih allitu ksen kiertokirjeisiin. P e r s o 11 ai f ö r iin d r in g ar. H enkilöm uutoksia. 1899 B i h a n g tili Liite M l1 p o s t s t y r e ls e n s i f in la n ö c ir k u lä r Suomen p ostih allitu ksen kiertokirjeisiin för Ta3a.v1.ari m ån ad. Ta-nmismilsviialta,. P e r s o 11 ai f ö r iin

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär 1900 Bihang Liite till N:0 3 Poststyrelsens i pinlanö cirkulär Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin för 2^ a.rs månad. I v C a.a l is l E V i 'u l t a. P e r s o n a lf ö r ä n d r in g a r. U t n

Lisätiedot

Kiertokirje. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista.

Kiertokirje. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Kiertokirje. 1911. S u o m en P o s t i h a l l l t u k s e s t a. N:o XVI. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot