Cirkulär J W 31/1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cirkulär J W 31/1,"

Transkriptio

1 Cirkulär Under den del af året, då regelbunden sommarångbåtsfart eger rum emellan finska hamnorter oeh Stockholm, kunna paketförsändelser från Finland till T y s k la n d postbefordras öfver Sverige mot nedanangifna postafgifter, nemligen: l:o) F in sk -S v e n sk a p o sta fg ifter. a) B e fo rd rin g sa fg ift: 70 p e n n i per 1/2 kilogram eller del deraf. Afgår paketet ofrankeradt, affordras adressaten derutöfver en särskild expeditionsafgift, motsvarande 70 penni per paket för försändelse af högre än 5 kilograms vigt (paket af lägre vigt till Tyskland måste altid frankeras; se här nedan). Dessa befordnings- och expeditionsafgifter delas lika mellan fidska och svenska postverken, bi A s s u r a n sa fg ift: För paket med a n g ifv e t värde tillkommer en assuransafgift, hvilken erlägges med samma belopp som för bref med angifvet värde till ort utom Finland, eller med en h a lf p ro c e n t för värde af ända till 2,400 mark; för värde derutöfver till oeh med 6,400 mark med en fjerdedels p ro c e n t je m te tillägg a f 6 m a rk i ett fö r a lt; samt för högre värde än 6,400 mark med en åttondedels p r o cen t och d eru tö fver i e tt fö r cdt 14 m a rk. 2:o) D a n sk a tra n sito p o sta fg ifte r. a) B e fo rd rin g sa fg ift, utgörande 1) för paket af högst 5 kilograms vigt: 27 ö re per paket; 2) för tyngre paket; 12 ö re per försändelse, samt dessutom 4 ö re för hvart halft kilogram eller öfverskjutande del af halft kilogram. J W 31/1,

2 9 För skrymmande gods utgå dessa nästnämnda under 1 oeh 2 angifna afgifter med 50 procents förhöjning. Med skrymmande gods afses i allmänhet försändelse med någon dimension, som uppgår till mer än 1 V2 meter, eller försändelse, som i en dimension öfverstiger 1 oeh i en annan Va meter samt, i sistnämnda fall, väger mindre än 10 kilogram, eller oek försändelse, som i följd af sin beskaffenhet ej lämpar sig för att sammanpackas med andra försändelser, b) A ssur ansa fgift: för paket med angifvet värde: 8 öre för hvart värdebelopp af 200 kronor eller del deraf. 3:o) Tyska postafgifter. a) T yskt landtporto: 1) för paket af högst 5 kilograms vigt: 4-5 öre (50 pfennige) per paket. 2) för tyngre (än 5 kilogram) paket med zonberäkning, enligt den tryckta zontabell, som jemte skrifvelse N:o 123 den 16 Februari 1869 eller Cirkulär N:o 19,/74 den 31 Augusti 1374 från Postdirektionen tillsändts postkontoren, från Woyens; för vigt af första 5 kilogram: 25 pfennige vid befordran till ort inom första zonen oeh 50 pfennige vid befordran till öfriga orter; hvarefter betalas för hvart ytterligare kilogram eller del deraf för befordran inom första zonen pfennige andra n. 10 tredje».. 20 fjerde»» 30 femte ii.. 40 sjette 5» * *.. 50 Dessa (afgående) tyngre paket postbehandlas tillsvidare endast å postkontoren i landet. För skrymmande gods utgå nästnämnda under 1) oeh 2) angifna afgifter med 50 procents förhöjning, b) T ysk assuransprem ie: med 5 pfennige för hvart angifvet värdebelopp af 300 tyska mark eller del deraf, doek ej mindre premie än 10 pfennige. Frankeriug: Belöpande afgifter skola för paket, vägande till oeh med 5 kilogram, städse erläggas vid inlemnandet, men paket af högre vigt kunna befordras ofrankerade oeh belöpande afgifter först vid framkomsten uttagas, derest värde

3 3 å dem ieke är angifvet; men angifves värdet, böra, likasom för alla assurerade försändelser, afgifterne äfven för dem vid inlemnandet erläggas. Vid afgifternes erläggande å finsk postanstalt, förvandlas tyskt mynt till svenskt efter beräkning af 10 pfennige för 9 öre och, sedan de härigenom uppkomna beloppen sammanslagits med de i öre angifna afgifterne, det svenska myntet till finskt efter beräkning af 10 öre för 14 penni, hvarvid bråk af penni utgöres med hel penni. O f riga v ilkor för postbefordringen: Högsta medgifna vigten för paket från Finland utgör 10 kilogram. Hvarje paket skall vara åtföljdt: af ett adresskort, derå försändelsens värde, om sådant angifvits, bör tecknas, hvarutom samma värde skall antecknas äfven å sjelfva paketet, äfvensom af 2 tulldeklarationer (enligt här bilagdt formulär) på tyska eller franska språket, och hvilkas antal af afgångspostanstalten tydligt skall antecknas å adresskortet på särskild derföre anvisad plats. Blanketter till dessa tulldeelarationer kunna af postanstalterne från Räkenskapsafdelningen reqvireras, I tulldeelarationen, deri alla uppgifter skola fullt tydligt ifyllas med bläck, bör vara angifvet: 1) försändelsens afgångsort (lieu de départ); 2) försändelsens adressort (lieu de destination); 3) paketadressatens namn; 4) antal (nombre) af de till hvarje försändelse hörande kolli äfvensom hvarje kollis yttre beskaffenhet (espéee); 5) hvarje försändelses olika varuslag, med den benämning derå, som enligt handels- eller språkbruk nytfjas (désignation du contenu); 6) orten och dagen för deklarationens utfärdande; samt 7) afsändarens namn (nom de 1'expediteur). Derjemte bör i derföre afsedda kolumner angifvas såväl värdet (valeur) af det som i paket innerhålles, som oek af paketets både brutto- (poidsbrut) och nettovigt (poidsnet) i kilogram och gram. Försändelsens innehåll bör så fullständigt som möjligt angifvas i derför afsedd kolumn (désignation de contenu); allmänt eller obestämdt affattade uppgifter, såsom kolonialvaror, manufakturvaror, prof o. s. v., eller uttryck, såsom ete. m. m. eller dylikt, betecknande att paketet innehåller något mera än det eller de i deklarationen uttryckligen angifna föremålen, få ieke användas. 1 de flesta fall fordras äfven att angifva det ämne, hvaraf de till försändning bestämda före-

4 4 målen äro förfärdigade, t. ex. i fråga om tyger, huruvida de äro förfärdigade af silke, linne oeh bomull m. m. eller hvad beträffar böcker, om de äro inbundna eller häftade o. s. v. Motsvara ieke uppgifterna i deklarationerna förestående fordringar, skola deklarationerna af afsändaren behörigen kompletteras, innan paketet till postbefordran mottages. Derest deklarationerna ieke äro affattade på ett för vederbörande tulltjensteman fullt begripligt språk, kan ej undvikas, att paketet varder å tullen öppnadt oeh undersökt. Ä ro tu lld e k la ra tio n e rn a o fu llstä n d ig t eller o rik tig t affattade, drabba fö ljd ern a d e r a f vederbörande a f sändare. P å a fsä n d a re n a n ko m m er i h v a r t fa ll a tt noga fö rvissa sig derom, a tt de fö rsä n d a förem ålen äro m ed g ifn a till in fö ra n d e i vederbörande land. Tillika meddelas, att, innan obeställbar försändelse med eller utan angifvet värde, som från Tyskland öfver Sverige ankommit, till afgångsorten återskiekas, det tillhör postanstalten å bestämmelseorten att, på sätt 1880 års Expeditionsreglemente (Cirk. N:o 3/si) för utvexling af postförsändelser mellan Finland oeh Sverige under 6 föreskrifver, införskaffa underrättelse huruvida försändelsen skall återskiekas eller huru dermed annars bör förfaras, oeh i öfrigt ställa sig der i detta afseende meddelade oeh i dyliga fall angående alla från eller öfver Sverige ankomna paketförsändelser gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. Paketförsändelse till Tyskland införes af den finska utvexlingspostanstalten å samma paket-postkarta, som användes för paket försändelser till Sverige, med iakttagande af de i nämnda expeditionsreglemente härom meddelade föreskrifter. Hvarom alt postanstalterne till egen efterrättelse oeh för att korrespondenterne meddelas, härigenom underrättas. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 28 Juli Hj. Lagerborg. C. W. Sahlstén.

5 L ieu de depart.:\ Blankett N:o 62 ( = Cirk. >T:o 31/88.) L ieu de destination: Abgangsort: f... V» B estim m u n g so rt: Déclaration en Douane. 18 L expéditeur. Absender.

6 6 Bl. N:o 63 Coupon. Kuponki. (Cirk. K o 31/ 88v) Lettre de voiture Pour Vapplication de tinibres-boste. Postim erkkiä varten. Peut étre detaché par le destinataire. T äm än voi vastaanottaja leikata itselleen. K a n a f mottagaren frånskiljas och behållas. Tembre du bureau d origine. L ä h tö p a ik a n leim a. A fg å n g so rten s p o ststäm pel. Ci jo in t: J Tätä seuraa: [ H ärhos medföljer: J Valeur assurée: J Ilm oitettu arvo: > A ngifvet värde: J Poids: Paino: > Vigt: ) Nombre de declaration en douane. Tulliluettelojen luku. A ntal tulldeclarationer. Timbre du bureau D origine. Lähtöpaikan leima. Afgångsortens poststämpel. A. Tili Nom et domicile de Vexpediteur. Lähettäjän nim i ja osoite. Afsändarens nam n och adress. L ieu de destination: M enopaikka: Bestämm elseort: Demcur du destinataire:j Vastaanottajan asunto: Mottagarens bostad: \

7 7 (Suomennos). Kiertokirje. Sinä vuoden aikana, jolloin säännöllinen höyrylaivaliike kesällä on olemassa Suomen satamapaikkojen ja Tukholman välillä, voidaan pakettilähetyksiä postissa kuljettaa Suomesta S a k s a a n Ruotsin kautta tässä jälempänä mainituista postimaksuista, j nimittäin: l:o) S u o m a la is-r u o tsa la ise t p o stim a k su t. a) K u lje tu sm a k su : 70 penniä 1/2 kilolta tahi sitä vähemmältä. Jos paketti lähetetään maksamattomana, vaaditaan vastaanottajalta sen lisäksi erityinen toimitusmaksu, joka on 70 penniä yli 5 kilon painavalta paketilta (vähemmän painavat Saksaan menevät paketit ovat sisäänjätettäessä maksettavat, katso tässä jälempänä). Nämät kuljetus ja toimitusmaksut jaetaan tasan Suomen ja Ruotsin postilaitosten kesken. b) V a k u u tu s m a k s u : Paketista, jonka arvo on ilmoitettu, tulee vielä lisäksi vakuutusmaksu, jota maksetaan yhtä paljo kuin ulkomaille menevistä kirjeistä joitten arvo on ilmoitettu, tahi puoli prosenttia arvosta aina 2,400 markkaan asti; sitä korkeammasta arvosta aina 6,400 markkaan asti neljäosa prosenttia ja sen lisäksi 6 markkaa; sekä korkeammasta arvosta kuin 6,400 markkaa kahdeksasosa prosenttia ja sen lisäksi 14 markkaa. 2:o) T a n sk a la ise t lä p ik u lk u p o stim a k su t. a) K u lje tu s m a k s u jo k a o n : t 1) paketista, painava korkeintaan 5 kiloa, 27 äyriä kappaleelta. 2) painavammasta paketista ensin 12 äyriä kappaleelta ja sen lisäksi 4 äyriä jokaiselta puolelta kilolta ja samoin puolen kilon, yli sattuvalta pienemmältäkin paino-osalta. j \ i 31/1,

8 8 Kookkaista tavaroista maksetaan l:ssä ja 2:ssa kohdassa mainittuihin maksuihin koroitusta 5 0 p ro se n ttia. Kookkailla tavaroilla tarkoitetaan ylimalkaan semmoisia, jotka ovat yli 11/2 metrin pituisia, tahi jotka toisaanne ovat yli metrin toisaanne yli V2 metrin sekä viimeksimainitussa tapauksessa painavat vähemmän kuin 10 kiloa, kuin myöskin sellainen lähetys, jota ei laatunsa puolesta sovi yhteen pakata muitten lähetysten kanssa, b) V a k u u tu s m a k s u : paketista jonka arvo on ilmoitettu: 8 äyviii kultakin 200 kruunun arvolta ja myöskin pienemmältä osalta. 3:o) Saksa la iset p o stim a k su t. a) S a k sa la in e n m a itse k u lje tu s-m a k su : 1) korkeintaan 5 kiloa painavasta paketista 45 äyriä (50 Saksan penniä) kappaleelta. 2) painavammasta paketista ottaen perusteeksi postipiirilaskun (zonberäkning) painetun postipiiritaksan mukaan, joka kirjoituksen N:o 128 Helmikuun 16 päivältä 1869 tahi kiertokirjeen N:o 19/74 Elokuun 31 päivältä 1874 kanssa Postijohtokunnasta lähetettiin postikonttoreihin Woyens ista lukien; viiden ensimmäisen kilon painolta 25 Saksan penniä kuljetuksesta ensimmäisen postipiirin sisällä ja 50 Saksan penniä kaikkiin muihin paikkoihin kuljetuksesta; jonka jälkeen jokaiselta sen yli menevältä kilolta ja myöskin pienemmältä osalta maksetaan kuljetuksesta: ensimmäinen postipiirin (zon) sisällä 5 Saksan penniä, toisen l i kolmannen neljännen 11 J5 30 viidennen kuudennen Painavampia pakettia kuin 5 kilon painoisia käytellään toistaiseksi Suomessa ainoastaan postikonttooreissa. Kookkaista tavaroista maksetaan l:ssä ja 2:ssa kohdassa mainittuihin maksuihin koroitusta 5 0 p ro sen ttia. b) S a k sa la in e n v a k u u tu sm a k su : Viisi Saksan penniä jokaiselta 300 Saksan markalta tahi myöskin pienemmältä osalta, mutta ei missään tapauksessa vähempi kuin 10 Saksan penniä.

9 9 Postimaksun suoritus: Juoksevat maksut 5 kiloa tahi vähemmän painavalta paketilta suoritetaan aina pakettia sisään jätettäessä, mutta painavampia pakettia voidaan maksamattominakin kuljettaa, jolloin juoksevat maksut suoritetaan ulosotettaessa, jollei paketin arvoa ole ilmoitettu, mutta jos arvo ilmoitetaan, pitää, kuten kaikista vakuutetuista lähetyksistä, maksut niistä sisään jätettäessä suoritettaman. Maksuja suoritettaessa Suomen postilaitoksissa, muutetaan Saksan raha Ruotsin rahaksi siten että 10 Saksan penniä vastaa 9 äyriä ja näin saatu summa lasketaan yhteen äyrissä määrättyjen maksujen kanssa, jonka jälkeen koko summa Ruotsin rahaa muutetaan Suomen rahaksi vastaten 10 äyriä 14 penniä, ja laskuun sattuva pennin osa suoritetaan kokonaisella pennillä. M u u t p o stin k u lje tu se h dot: Suomesta lähetettävä paketti saa olla korkeintaan 1 0 k ilo n p a in o in e n Jokaista pakettia pitää seuraaman: adressikortti, johon lähetyksen arvo, jos se on ilmoitettu, pitää merkittämän, jota paitse sama arvo on myöskin itse pakettiin merkittävä, kuin myöskin 2 tu llilu e tte lo a (tähän edellä liitetyn kaavan mukaan) Saksan tahi Ranskan kielellä ja joiden luku lähtö-postipaikassa on selvästi merkittävä adressikortille tätä varten osoitettuun erityiseen paikkaan. Kaavoja näitä tulliluetteloja varten saavat postilaitokset tilata postihallituksen tilinlaskuosastosta. Tulliluettelo, johon kaikki tiedonannot ovat selvästi musteella kirjoitettavat, pitää sisältämän: 1) lähetyksen lähtöpaikan (lieu de depart); 2) lähetyksen osoitteen (lieu de destination); 3) paketin vastaanottajan nimen; 4) jokaiseen lähetykseen kuuluvain esineitten (kolli) luvun (nombre) kuin myöskin jokaisen esineen uiko muodon (espeee). 5) jokaisen lähetyksen eri tavaralajit niillä nimityksillä, kuin niitä kaupoissa ja yleensä puheessa nimitetään (designation du contenu); 6) paikan, missä, ja ajan, milloin tulliluettelo on tehty; sekä 7) lähettäjän nimen (nom de 1 expediteur). Sen ohessa pitää sitä varten oleviin sarekkeihin merkittämän paketin sisällön arvo, kuin myöskin sekä paketin kokopaino (poidsbrut) että p u lid a sp a in o (poidsnet) kiloissa ja grammissa. Lähetyksen sisältö p itä ä n iin täydellisesti k u in m ahdollista m e rk ittä m ä n erityiseen sitä varten olevaan sarekkeesen (designation de contenu); yleisiä tahi

10 10 epämääräisiä tiedonantoja, niinkuin, siirtomaan tavaroita", käsityöntuotteita, näytteitä" j. n. e. tahi sanantapoja sellaisia kuin ete." y. m. tahi jotka merkitsevät että paketti sisältää myöskin jotakin muuta kuin sen mitä tulliluettelossa mainitaan, ei saa käyttää. Useimmissa tapauksissa vaaditaan myöskin ilmoittamaan mistä aineesta lähetettävät tavarat ovat tehtyjä esim. jos on kysymys kankaista, ovatko ne silkkisiä, liinaisia tahi puunvillaisia y. m. tahi, mitä kirjoihin tulee, ovatko ne sidottuja vaiko nidottuja j. n. e. Jolleivät tulliluettelojen tiedonannot täytä tässä edelläolevia vaatimuksia pitää lähettäjän ne täydentämän asianmukaisesti ennenkuin paketti kuljetettavaksi vastaan otetaan. Jos tulliluettelo ei ole tehty asianomaisten tullinvirkamiesten täydelleen ymmärrettävällä kielellä tulee paketti avattavaksi ja sisältö tutkittavaksi. J o s tu llilu ettelo t ovat v ä ä rä t ta h i v a illin a ise t tulee a sia n o m a isen lä h että jä n va sta ta sen seu ra u ksista. L ä h e ttä jä n velvollisuus on jo k a tapauksessa h a n k k ia v a rm a tieto siitä onko lä hetettävät esineet lu va llisia viedä asianom aiseen m a a h a n. Samalla ilmoitetaan että ennenkuin perille pääsemätön Saksasta Ruotsin kautta tullut lähetys, olkoonpa sen arvo ilmoitettu tahi ei, lähtöpaikalle takaisin lähetetään, on määräpaikan postilaitoksen, kuten 1880 vuoden toimitus ohjesääntö (kiertokirje n:o 3/gl) postilähetysten vaihdosta Suomen ja Ruotsin välillä 6 määrää, hankittava tieto josko lähetys on takaisin lähetettävä tahi miten sen kanssa muutoin on meneteltävä ja yleiseen sellaisessa tapauksessa otettava tarkasti ohjeekseen kaikkia Ruotsista tahi sen kautta tulevia postilähetyksiä koskevat määräykset. Saksaan menevä pakettilähetys viedään siinä Suomen postilaitoksessa, josta se suorastaan ulkomaalle lähetetään, samaan pakettipostikarttaan, jota käytetään Ruotsiin meneviinkin pakettilähetyksiin ottaen huomioon mainitun toimitusohjesäännön määräykset. Josta kaikesta täten postilaitosten noudatettavaksi ja kirjeenvaihtajille tiedon antamista varten ilmoitetaan. Helsingissä, Postihallituksessa, Heinäkuun 28 p Hj. Lagerborg. C. W. Sallisten. Suomennoksen yhtäpitäväksi pääkirjoituksen kanssa todistaa; aika ja paikka yllämainitut. K. V. Siivola. Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjapaino osakeyhtiö, 1888.

Befor dringsafgiften:

Befor dringsafgiften: Cirkulär. Enligt, ifrån Kongl. Generalpostyrelsen i Sverige ingånget meddelande, utgå numera befordrings- och assuransafgifterne inom Danmark för inrikes paketpostförsändelser med följande belopp: Befor

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer".

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer. I./f Cirkulär. 1) Till undvikande af särskilda olägenheter, som för postbehandlingen å Helsingfors postkontor härflyta deraf, att dit ankommande fribref och andra kartering underkastade försändelser äro

Lisätiedot

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X.

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 17. Koskeva ulkomailta tulevien ja sinne menevien kirjeiden postimaksua. Kansainvälisen, Roomassa v. 1906 tehdyn postisopimuksen pääliittokirjan 5 Artiklan

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9!

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 21. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en de! förut befintliga postanstalter. Med dertill meddeladt nådigt tillstånd komma från den 1 instundande

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Vapauspassi. Fripass

Vapauspassi. Fripass ... v N:o Vapauspassi. joka on I ehdonalaiseen vapauteen päästetty kuritushuoneesta v. 19 Fripass för vilkorligeri frigifven från tukthuset i år 19 Tämä passi sisältää Detta pass innehåller lehteä. blad.

Lisätiedot

Citl samtliga postanstalter.

Citl samtliga postanstalter. POSTSTYRELSEN i FINLAND. HELSINGFORS, den 5 November 1902. Citl samtliga postanstalter. ---- 3 0----- JK 6241. i. Beträffande ångbåtspostföringen under vinterkommunikationen 1902 1903 meddelas till

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä.

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XIV. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kun postilaitoksen vanhemmat tarpeettomat asiakirjat ja muu

Lisätiedot

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII.

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 14. Angående indragning a f en del nuvarande samt anordnande a f nya och omställning a f förutbefntliga postgångar. Följande anordningar komma från den 1

Lisätiedot

ja I:n luokan postitoimistoille.

ja I:n luokan postitoimistoille. SUOMEN JTIHALLITÖS. HELSINGISSÄ, ihtikuun 5 p 1916 JV :o 111/554. Postikonttoreille, postikonttorienhaaraosastöille ja I:n luokan postitoimistoille. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10.

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. U r M i f j v 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Annetun myöntymyksen nojalla tulevat

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111,

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, 1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, s. Angående inrättande a f särskilda nya postanstalter och postgångar. Med Kejserliga Senatens dertill gifna tillstånd, uti skrifvelser för den 29 Maj och den

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III.

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III. 1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III. 4. Määräyksiä postilähetysten kartoittamisesta, ohjaamisesta ja lähettämisestä. Saadakseen aikaan helpotuksia postitöissä Postihallitus katsoo olevan syytä koetteeksi,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

Uniooni. Säännöt. Naisasialiitto Suomessa. Sitä paitsi liitto voi kutsua kunniaja. elämässä, silmällä pitäen koko

Uniooni. Säännöt. Naisasialiitto Suomessa. Sitä paitsi liitto voi kutsua kunniaja. elämässä, silmällä pitäen koko Uniooni Naisasialiitto Suomessa Säännöt. 1 S. Liiton tarkoituksena on miesten ja naisten yhteistyön kautta vaikuttaa naisen kasvatuksen parantamiseksi, hänen työalojensa laajentamiseksi ja hänen asemansa

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Från Poststyrelsen i Finland. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt.

Från Poststyrelsen i Finland. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt. i x Ett l är. Från Poststyrelsen i Finland. 1896. N:o XV. u. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt. Med Kejserliga Senatens tillstand öppnas den 1 nästinstundande Juni

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä.

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Kiertokirje. 1914. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta, N:o XXXIV. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja.

Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja. Kiertokirje. 1909. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja. Koska tilastollisten taulujen muuttaminen eri osissa en huomattu tarpeen vaatimaksi,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 26.10.2012 30. 10. 2012

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 26.10.2012 30. 10. 2012 Opetuksen järjestäjät HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit 26.10.2012 Dnro/Dnr 30. 10. 2012 Tehtäväluokka 2_ Uppgiftsklass Dnro Lisäys 11.10.2012 päivättyyn

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Kiertokirje. 11. Sähköpostiosotuksista.

Kiertokirje. 11. Sähköpostiosotuksista. Kiertokirje. 1909, Suomen P ostih allitu k sesta. N:o Vili. 11. Sähköpostiosotuksista. Helpottaaksensa postitoimistoille sähköpostiosotusten käsittelyä, on Postihallitus katsonut tarpeelliseksi täten julkaista

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

1808. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XXX.

1808. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XXX. ith Ut. 1808. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XXX. 46. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter. Jemlikt Nådigt förordnande kommer från den 1 nästinstundande

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver J. Petanders Velocipedaffär & Reparationsverkstad Katalog i öfver vilocipeder. Wasa, Wasaesplanaden N:o 9 Telefon 429 ===== Telegrafadress; Petander. Pethmans tryckeri, Wasa försäljningsvillkor. Priserna

Lisätiedot

( i r ft u l ii r. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter.

( i r ft u l ii r. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter. ( i r ft u l ii r. 1897. Från Poststyrelsen i Finland. JY XIX. 00 1 Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter. På grund af Kejserliga Senatens förordnande

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Kiertokirje. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D.

Kiertokirje. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D. Kiertokirje. 1911. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o XV. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D. Kun nyttemmin on toimitettu uusi painos tilastollisia tauluja B, C ja D (kaavakk.

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

UttöMf Je Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10.

UttöMf Je Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10. UttöMf Je. 1004. Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering Pakettiosoitekortti Paketadresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare From

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI.

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. ietulitie. 1 9 0 7. Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. 20. Koskeva lisäyksiä ja muutoksia määräyksiin kansainvälisen kirjeenvaihdon käsittelystä Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ensitulevan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

m K ie rto kirje. nioxyiii.

m K ie rto kirje. nioxyiii. Postihallituksen m K ie rto kirje. nioxyiii. 40. Koskeva pika lähetysten vaihtoa Suomen ja muiden maiden välillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, että Suomi nyttemmin ottaa osaa

Lisätiedot

Kiertokirje. 1917, Suomen P ostih a llitu k sesta. N:oX. 12.

Kiertokirje. 1917, Suomen P ostih a llitu k sesta. N:oX. 12. Kiertokirje. 1917, Suomen P ostih a llitu k sesta. N:oX. 12. Koskeva muutettuja määräyksiä ulkomailta ja Venäjältä saapuneiden, tullitoimistoa vailla oleviin paikkoihin osotettujen pakettien tullikäsittelystä.

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot