HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT"

Transkriptio

1 Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Tiivistelmä Kunnossapito- ja huoltotyöt ovat moninaisia. Samaan toiminta-alueeseen kuuluvat näiden lisäksi tehdaspalvelu ja kiinteistönhoito. Huollon toiminta on pääosin konkreettista: ennakoivia toimenpiteitä, vianetsintää ja vikojen korjaamista. Huollon päätarkoitus on varmistaa tuotannon ja muiden koneiden ja laitteiden halutun mukainen häiriötön toiminta. Kunnossapito on tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyvä yleistermi. Kunnossapidon merkitys on voimakkaasti kasvamassa automatiikan yleistyessä. Metalliteollisuudessa huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työt ovat luonteeltaan hyvin vaihtelevia. Osa korjauksista tehdään korjaamotiloissa, mutta monet työt joudutaan tekemään tuotantotiloissa joko tuotannon ollessa käynnissä tai kun toiminnot on keskeytetty korjausten tai huollon ajaksi. Huolto- ja kunnossapitotöiden tekijät ovat alttiina niin tuotannon kemikaaleille kuin itse huoltotyössä käytettäville Huolto- ja kunnossapitotöitä tekevät usein siihen erikoistuneet yritykset, ja laitoksen ulkopuolisilla työntekijöillä voi olla hatarat tiedot käytössä olevista kemikaaleista ja niihin liittyvistä vaaroista. Huolto- ja kunnossapitotöissä altistuminen on vaihtelevaa ja satunnaista. Suurille pitoisuuksille altistuminen on yleensä lyhytkestoista. Terveysriskit työssä ovat merkittävät ja edellyttävät riskienhallintatoimenpiteitä. Huoltotöissä käytettävistä kemikaaleista liuotinaineet sekä liimojen ja lukitteiden sisältämät akrylaatit ja epoksidit voivat herkistää ihoa. Tuotannon kemikaalit ja siinä muodostuvat epäpuhtaudet, esimerkiksi hitsaushuurut, voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Henkilönsuojaimet ovat huoltotöissä lähes aina välttämättömiä. Erityisesti ihon suojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Työtehtävän kuvaus Huolto- ja kunnossapitotöitä on usein mahdotonta rajata vain tietylle organisaatiolle tai tietylle henkilöstöryhmälle kuuluviksi. Usein käyttöhenkilöstön tehtäviin kuuluu monia perinteisesti huolto- ja korjaustöihin laskettavia tehtäviä: häiriönpoisto saattaa sisältää laitteiston korjausta jne. Huolto- ja kunnossapitotöissä korjataan ja huolletaan tuotantokoneita ja automaatiolaitteita. Tyypillisiä laitteita ovat mm. pumput, kuljettimet ja teollisuusrobotit. Huollettava kohde joudutaan puhdistamaan ja 1/9

2 valmistelemaan huoltoa varten. Huoltotöihin kuuluu vioittuneiden osien korjaaminen tai vaihtaminen sekä esimerkiksi koneistusta, hitsausta, hiontaa, juottamista, teräsrakenne-, elektroniikka- ja sähköteknillisiä töitä. Viimeistelyssä voidaan joutua maalaamaan huollettu kohde. Huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävät kemikaalit Huoltokohteen puhdistuksessa käytetään erilaisia liuottimia. Itse huoltotyössä käytetään liimoja, ruuvi-/kierrelukitteita ja irrotusaineita. Lisäksi käytetään maaleja, lakkoja sekä erilaisia öljyjä ja voiteluaineita. Tuotteet ovat pääsääntöisesti ns. pienkemikaaleja. Niiden käyttö on ajallisesti lyhytaikaista, satunnaista ja käyttömäärät pieniä. Huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävien kemikaalien koostumus Taulukossa on esimerkkejä erilaisista huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävistä kemikaaleista. Lisäksi huolto- ja kunnossapitotöissä altistutaan tuotannossa käytettäville tai siinä syntyville epäpuhtauksille. Puhdistuskemikaalit liuotinbensiini, asetoni ja erilaiset alkoholit (ks. Metallin rasvanpoisto - tietokortti) Liimat etyylisyanoakrylaatti, aktivaattorissa mm.asetonia (ks. Metallin liimaus - tietokortti) Maalit (ks. Metallin maalaus -tietokortti) Ruuvi-/kierrelukitteet polyglykolidimetakrylaatti, kumeenivetyperoksidi (ks. Metallin liimaus - tietokortti) Sumutteet teollisuusbensiini, butaani, propaani Juotteet Hitsauspuikot ja -langat Öljyt ja voiteluaineet (ks. Kovajuotos -tietokortti) (ks. Levyseppä-hitsaajan työ -tietokortti) koostumus vaihtelee suuresti: huonosti haihtuvien hiilivetyjen seoksia (maaöljytisleitä), lisäaineina voi olla mm. raskasmetalleja Työhygieenisissä selvityksissä todettuja kemiallisia altisteita Huolto- ja kunnossapitotöiden työntekijät ovat alttiina tuotannon kemikaalielle, huollettavien kohteiden sisältämille epäpuhtauksille sekä itse huoltotyössä käytettäville kemikaaleille. Käytännössä altisteet voivat olla mitä tahansa. Esimerkiksi huollettavissa koneissa voi olla asbestia pinnoitteissa ja tiivisteissä tai koneissa käytetyt öljyt voivat olla vanhoja ja sisältää raskasmetalleja. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja niitä tehdään satunnaisesti. Suurille pitoisuuksille altistutaan yleensä lyhyitä aikoja. Poikkeuksena voidaan pitää robottien (esim. hitsaus-, hionta- ja maalausrobotit) häiriökorjausta, jossa 2/9

3 korjauksen aikana työskennellään laitetilassa tai avataan suojarakenteita, jolloin työntekijän hengitysvyöhykkeellä voi olla erittäin suuret pöly- tai liuotinpitoisuudet. Ahtaissa tiloissa, kuten säiliöissä, siiloissa ja kaivannoissa, tehtävässä työssä voi esiintyä hyvinkin korkeita pitoisuuksia, jolloin työhön liittyy myrkytyksen vaara. Lisäksi voi esiintyä hapen puutteen tai räjähdyksen vaara. Ennen työn aloittamista on varmistettava hengityskelpoisen ilman riittävyys ja tilan tuuletus koko työskentelyn ajaksi. Hapeton tila voi syntyä myös työn aikana kemikaalien vaikutuksesta tai hitsattaessa. Kaivantoihin voi kerääntyä ilmaa raskaampaa kaasua. Altistumistasoista erilaisissa työtehtävissä löytyy lisätietoja kyseisestä tietokortista, joiden aiheina ovat mm. hitsaus, kovajuotos, hionta, rae- ja hiekkapuhallus, maalaus sekä liimaus. Asioita, joihin työpaikalla tulee kiinnittää huomiota Töiden suunnittelu q Onko töiden suunnittelussa huomioitu tilanteet, jotka lisäävät inhimillisen virheen riskiä (runsaat ylityöt, yötyö, yksintyöskentely, ym.)? q Onko kohteessa valmiudet hyödyntää ulkopuolista osaamista, mikäli sille on tarvetta? q Onko työhön kuuluvat vastuut ja velvollisuudet määritelty (ohjeiden mukainen toiminta, alihankinta, vuokratyö, ym)? q Onko työhön liittyvät erityispiirteet huomioitu suunnitteluvaiheessa (vaaralliset kemikaalit, liikkuvat koneet, ahtaat työkohteet, henkilönsuojaimet, yhteistyö tilaajan kanssa)? q Onko työkohteessa huolehdittu perehdytyksestä (muutokset tuotannossa, uudet ihmiset, koneet ja kemikaalit, ym.)? q Ovatko työohjeet riittävät? q Onko kohteissa huomioitu eri maista kotoisin olevat työntekijät? Töiden suoritus q Toimiiko tiedonkulku kohteessa (työvuorot, keskenjääneet työt, havaitut riskit tai puutteet, ym.)? q Valvotaanko työohjeiden ja turvallisen työskentelyn noudattamista (telineet, henkilönostot, tulityöt, säiliötyöt, suojainten käyttö, ym.)? q Onko töiden jaksotuksesta ja riittävästä tauotuksesta huolehdittu (ylityöt, kylmät ja kuumat olosuhteet)? q Ovatko työnjohto ja samassa vuorossa työskentelevät selvillä käynnissä olevasta työstä? q Merkitäänkö työkohteet selvästi? q Onko mahdollisen yksintyöskentelyn turvallisuus varmistettu? q Onko osoitettu alueita, joilla tupakointi on sallittu? 3/9

4 Erityisen vaaralliset työt q Huomioidaanko erityisen vaarallisten töiden suunnitteluun, toteutukseen ja työn päättämiseen liittyvät riskit? (säiliö- ja tulityöt, vaaralliset kemikaalit, harvoin toistuvat työt, kiipeily, painelaitteet, sähkötyöt, ym.) q Onko vaarallisille töille tehty ohjeistukset ja riskien kartoitukset? q Tarvitaanko erillinen työlupa, esim. säiliötyöt? q Onko nostolaitteiden käyttöön liittyvät vaarat tunnistettu ja riskit arvioitu? q Voidaanko vaarallisiin töihin liittyvä tiedonkulku varmistaa? Suojaimet ja turvalaitteet q Onko työntekijöillä asianmukaiset henkilönsuojaimet? q Voidaanko työkohteessa käyttää turvakytkintä? q Onko kohteessa työskentelevien tiedossa, missä sijaitsee ja miten toimii kohteeseen vaikuttava hätäpysäytys (hätäseis)? q Voidaanko turvallisuus varmistaa, jos suojaukset pitää avata? Ensiapu ja pelastusvalmius q Onko työntekijät ohjeistettu itselle ja muille sattuvien tapaturmatilanteiden varalta? q Onko huolehdittu riittävästä määrästä ensiapu- ja pelastuskoulutuksen saaneita henkilöitä? Vaaralliset aineet q Onko asiakkaan käyttämistä vaarallisista aineista ja niihin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista tiedotettu myös huoltohenkilöstölle? q Onko kohteeseen tehty suunnitelmat ja toimintaohjeet kemikaalionnettomuuksien tai - vaaratilanteiden varalle? (suuronnettomuusvaaralliset kemikaalimäärät, palo- ja räjähdysvaaralliset aineet ja kaasut, säiliöiden ja putkistojen tyhjentäminen ennen työn aloitusta, ym.) q Onko vaarallisten aineiden käytön, kuljetuksen ja säilytyksen turvallisuudesta huolehdittu? q Ovatko vaaralliset aineet ja niiden säilytysastian merkitty selvästi? q Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla työkohteessa? q Onko kemikaalivuotojen varalle imeytysainetta käytettävissä? Ympäristövaatimukset ja -turvallisuus q Onko vaarallisten aineiden ja ongelmajätteiden keräämisestä, varastoinnista ja hävittämisestä huolehdittu? q Huomioidaanko asiakaskohteen huolto- ja kunnossapitotöitä koskevat ympäristövaatimukset (toiminta asiakkaan ympäristöjärjestelmän mukaisesti)? q Onko töiden suorittajille annettu opastusta ja koulutusta ympäristövahingoista ja niiden torjunnasta? Siirtyminen työkohteissa q Ovatko kulkutiet esteettömät ja selkeästi merkityt (siisteys ja järjestys)? q Ovatko työ- ja kulkutasot vaatimusten mukaiset ja riittävät? q Onko tavarakuljetusten ja muun alueella tapahtuvat liikenteen (mm. trukkiliikenne) vaarat huomioitu? 4/9

5 q Onko telineet tarkastettu ja telinekortit kunnossa? Työn kuormittavuus q Voiko työkohteessa vaikuttaa tilojen toimivuuteen työn suorittamisen helpottamiseksi? q Onko työntekijöille opastettu oikeat työasennot? q Onko kohteessa saatavilla asianmukaiset ja riittävät työ- ja apuvälineet? Lähde: Lind ym.: Huolto- ja kunnossapitotöiden turvallisuus - opas ja menetelmä. Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka, Kemikaalialtistumisen arviointi Huolto- ja kunnossapitotöitä tekevien altistumista ja terveysvaaroja ei voi tuntea tarkastelematta huoltokohdetta kokonaisuutena. Huoltotöiden kemikaaliturvallisuuden perusta on kemikaalien ominaisuuksien tunteminen ja vaarojen tiedostaminen. Kohteessa tulee olla ajan tasalla oleva kemikaaliluettelo, josta ilmenevät kemikaalin luokitustiedot ja vaaraa ilmaisevat R-lausekkeet sekä käytössä olevien että varastoitujen kemikaalien määrät. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla järjestyksessä ja ajan tasalla. Ainakin vaarallisimmista kemikaaleista käyttöturvallisuustiedote olisi syytä olla käyttöpaikalla paperilta luettavissa. Kemiallisten vaarojen arviointi on ulotettava aineiden lisäksi riskialttiisiin yksittäisiinkin työvaiheisiin ja töiden tekotapaan. Altistuminen on luonteeltaan vaihtelevaa ja satunnaista. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa työskentely tapahtuu esim. koteloiduissa tiloissa, joissa epäpuhtauspitoisuudet voivat olla korkeita koko työvaiheen ajan, tai säiliöissä, joissa epäpuhtauksien lisäksi voi esiintyä hapen puutetta. Tapaturmaisen altistumisen mahdollisuus on suuri ja tämä tulee huomioida työn suunnittelussa ja ohjeistuksessa. Kemikaaliriskit tulee pyrkiä arvioimaan aina ennen työn aloittamista. Tapaturmariskit työssä ovat merkittävät ja edellyttävät riskienhallintatoimenpiteitä. Huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävistä kemikaaleista merkittävin riski muodostuu liuottimia sisältävien pesuaineiden ja akrylaatteja sisältävien liimojen ja lukitteiden käytöstä. Työhygieenisiä mittauksia voidaan tehdä kohteen ja altisteesta vaatimalla tavalla. Suoraanosoittavia mittareita voidaan käyttää erityisesti tilanteissa, joissa on tarpeen tarkistaa, ettei huoltokohteen ilman epäpuhtauspitoisuus aiheuta akuuttia terveysvaaraa, palo- ja räjähdysvaaraa. Lisäksi voidaan joutua tarkistamaan kohteen happipitoisuus. Työterveyslaitokselta saa tietoja työhygieenisistä mittauksista ja biomonitoroinnista. Pohdittaessa huolto- ja kunnossapitotöiden soveltuvuutta raskaana oleville on huomattava, että altistuminen liuotinaineille raskauden aikana ei saa nousta yli 10 % HTP-arvosta. Tämä taso voi ylittyä, joten työn altistavuus tulee tapauskohtaisesti arvioida ja tarvittaessa raskaana olevalle järjestää altistamatonta työtä tai ellei sellaista ole, raskaana oleva voi hakea erityisäitiysrahaa (VNa 1335/2004). 5/9

6 Nuoria (alle 18v) työntekijöitä ei saa käyttää töihin, jotka voivat aiheuttaa heille terveyshaittaa (ks. laki 998/1993 nuorista työntekijöistä ja siihen liittyvä asetus 508/1986). Terveyshaittaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm. suojainten käyttö. Ennen työn aloittamista on työnantajan tai oppilaitoksen tehtävä ilmoitus työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle. Merkityksellisimmät kemikaalien aiheuttamat terveyshaitat Tapaturmaisen altistumisen mahdollisuus on suuri. Terveyshaittojen esiintyminen on työkohdekohtaista. Hapenpuutteen mahdollisuus esiintyy ahtaissa tiloissa työskenneltäessä. Tuotantoympäristön kemikaalit voivat aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja tarkasteltavasta kohteesta riippuen. Monet liimojen ja lukitteiden aineosat voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä sekä herkistymistä. Katso lisätietoja tarvittaessa muista tietokorteista: mm. hitsaus, kovajuotos, hionta, rae- ja hiekkapuhallus, maalaus sekä liimaus. Kemikaalien aiheuttamia työperäisiä sairauksia huolto- ja kunnossapito tehtävissä Työperäisten sairauksien rekisteristä ei ilmene erityisesti huolto- ja kunnossapitotöissä esiintyviä työperäisiä sairauksia, sillä ko. työtehtäviä on vaikea erottaa muista työtehtävistä. Huolto- ja kunnossapitotöissä on mm. esiintynyt liuotinaineiden aiheuttamaa ärsytysihottumaa. Liima-aineet, öljyt tai voiteluaineet ja metallit ovat myös aiheuttaneet ihottumia. Tapaturmaisesta altistumisesta hengityselimistöä vaurioittaville kemikaaleille on aiheutunut mm. RADS-tapauksia (ärsytyksen aiheuttama astma). Suositeltavat keinot altistumisen vähentämiseksi Turvallisuuden varmistaminen huolto- ja kunnossapitotöissä on vaikeaa. Töitä tehdään vaihtelevissa olosuhteissa, monissa erilaisissa työpaikoissa ja työympäristöissä. Lisäksi työt ovat hyvin moninaisia - kaikkea määräaikaisen huoltovoitelun ja koneen uusinnan väliltä. Vaarallisimmista töistä tulisi olla kirjalliset huolto- ja kunnossapitotöiden menettelytapaohjeet. Nämä auttaisivat töiden valmistelussa ja varmistaisivat riittävän ohjeistuksen opastettaessa ulkopuolisia tai uusia työntekijöitä. Vaarallisissa kohteissa ulkopuolisen työntekijän mukana tulisi olla tuotannon käytännössä tunteva laitoksen edustaja. Henkilönsuojaimet ovat huoltotöissä lähes aina välttämättömiä. Ennen työn aloittamista tulisi tietää, mitä ilman epäpuhtauksia huollettavassa tilassa voi esiintyä ja minkälaisia henkilönsuojaimia tarvitaan. Suojainten valinnasta ja käytöstä tulee olla kirjalliset ohjeet. Ohjeet voivat olla osa kirjallisia työohjeita. Työntekijät tarvitsevat suojainten oikeasta valinnasta, käytöstä ja huollosta koulutusta ja ohjausta. 6/9

7 Ahtaissa tiloissa, joissa esiintyy hapen puutteen tai myrkytyksen vaara, tulee ennen työn aloittamista varmistaa hengityskelpoisen ilman riittävyys ja tilan tuuletus koko työskentelyajaksi. Ennen työn aloittamista tulee varmistaa, ettei tilassa esiinny räjähdyskelpoista ilmaseosta. Ennen säiliöön menoa on varmistettava, että tarvittavat putkistojen erotukset ja tyhjennykset on tehty ja että säiliö on puhdistettu vaarallisista aineista. Säiliön kulkuteiden esteettömyys tulee varmistaa. Säiliössä työskenneltäessä ulkopuolella tulee olla varmistushenkilö, joka tarkkailee säiliön sisällä työskentelyä ja hälyttää apua tarpeen vaatiessa. Hätätilanteessa varmistushenkilön tulee varmistaa oma turvallisuutensa ensin, ennen menoaan säiliöön. Pelastamaan menevällä pitää olla parempi suojavarustus kuin säiliössä hätään joutuneella on. Hyvään käytäntöön kuuluu, että säiliöissä työskentelyyn on kirjallinen säiliötyölupa, jonka antaa yrityksessä työtä valvova henkilö. Suojainkaappien tulee olla työtilojen yhteydessä, jotta suojaimet ovat helposti saatavilla. Hengityksensuojainten käytössä olevat kaasusuodattimet on säilytettävä kaasutiiviissä pakkauksessa. Suojainkaapin välittömässä läheisyydessä tulisi olla suojaimien huoltopiste, jossa on pesu- ja kuivausmahdollisuus. Saappaat, kumikäsineet ja kumiesiliinat vaativat pesun ja kuivauksen jokaisen käytön jälkeen. Muutoin on vaarana, että likaantuneista suojaimista joutuu kemikaaleja iholle. Huollossa ja kunnossapidossa käytettävien kemikaalien varastointipaikat tulisi merkitä selkeästi. Kemikaalivarastoissa tulisi olla riittävästi tilaa ja tukevat hyllyt kemikaaliastioille. Kemikaaliastioiden pinoaminen toistensa päälle lisää onnettomuusriskiä. Varastoinnista tulisi olla kirjalliset ohjeet, ettei yhteensopimattomia kemikaaleja varastoida samaan tilaan. Huoltojen ja korjausten yhteydessä joudutaan usein tekemään nostoja. Nostovälineet tulisi säännöllisesti tarkastaa ja tarkastuksista pitää päiväkirjaa. Myös kemikaalien käsittelyssä tulisi olla riittävästi apuvälineitä esim. käsiteltäessä suuria määriä kemikaaleja pintakäsittelylaitoksissa. Katso lisätietoja seuraavista tietokorteista: Metallin liimaus, Metallin maalaus, Metallin rasvanpoisto, Levyseppä-hitsaajan työ ja Kovajuotos. Lisätietoja eri tuotanto/työvaiheiden erityispiirteistä löytyy kunkin työvaiheen tietokortista. Henkilönsuojaimet Soveltuvat henkilönsuojaimet riippuvat työkohteiden erityispiirteistä. Soveltuvan suojakäsineen on oltava aineita läpäisemätön (esim. nitriili). Hengityksensuojaimena voi käyttää puhaltimella varustettua yhdistelmäsuodatinta, esim. P3A2. Hapettomissa tiloissa tulee käyttää raitisilmalaitteita, paineilmaletkulaitteita tai kannettavia hengityslaitteita. Henkilönsuojaimet on huollettava säännöllisesti ja niiden suodattimet sekä suojakäsineet on vaihdettava uusiin riittävän usein. Likaantumisen välttämiseksi käytetyt suojaimet tulee säilyttää erillään niille varatuissa tiloissa. Lisätietoa kullekin kemikaalille soveltuvista suojainmateriaaleista löytyy käyttöturvallisuustiedotteista. 7/9

8 Muut työympäristön vaaratekijät Huolto- ja kunnossapitotöiden tyypilliset vaaratekijät liittyvät fyysiseen työympäristöön (esim. puutteellisiin kulkuteihin), käsiteltäviin kappaleisiin ja esineisiin (esim. teräviin reunoihin) sekä käytettäviin koneisiin (esim. puutteellisesti suojattuihin sorveihin ja puristimiin). Vakavampia tapaturmavaaroja tarkasteltaessa listaan on lisättävä myös kuljetus- ja nostolaitteisiin (esim. epäkuntoisiin nostimiin tai nostoapuvälineisiin) sekä telineisiin liittyvät vaarat. Toteutuneet tapaturmat ovat yleisimmin esineisiin tai esineiden satuttaminen sekä lentävät sirut, hiukkaset ja esineet. Usein tapaturmat ovat myös kaatumisia, kompastumisia ja liukastumisia, esineiden väliin tai sisään jäämisiä sekä ylikuormittumisia tai ylirasittumisia. Selvästi harvinaisempia, mutta tavallista useammin kohtalokkaita vaaroja aiheutuu putoavista rakenteista ja henkilön putoamisista. Huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä tehtävät tulityöt aiheuttavat tulipalon vaaran, joka pitää huomioida töiden suunnittelussa ja työkohteen valmistelussa (suojapeitot, sammuttimet, varoituskyltit). Huolto- ja kunnossapitotyöt suoritetaan usein ahtaissa tiloissa ja vaikeissa asennoissa, jolloin altistutaan fyysiselle kuormittumiselle. Lisäksi työt sisältävät usein nostoja, jotka lisäävät fyysistä kuormittumista. Töitä voidaan joutua tekemään meluisissa, kylmissä tai kuumissa työympäristöissä. Terveystarkastukset Työterveyshuoltojen suorittamien terveystarkastusten tulee perustua arvioon altistumisen suuruudesta ja terveydellisestä merkityksestä. Jos altistuminen terveysvaaraa aiheuttaville aineille katsotaan merkittäväksi, tulee terveystarkastuksia tehdä niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Katso kirja Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos), josta merkityksellisimmät osiot ovat altistekohtaiset terveystarkastusohjeet. Lisäksi soveltuvia osia ovat eri töiden vaaroja kuvailevat ammattikohtaiset ohjeet, jotka löytyvät kyseisen tietokortin yhteydestä. Valtionneuvoston asetuksessa 1485/2001 on liitteenä esimerkkiluettelo aineista, joita käsiteltäessä terveystarkastuksia olisi harkittava. Huomioi, että hengitystieoireita, ihosairauksia tai keskushermosto-oireita voi kartoittaa työpaikalla oirekyselyin. Katso tarkemmat ohjeet Terveystarkastukset työterveyshuollossa -kirjasta. Huomioitavaa Yllä oleva kuvaus työtehtävistä ja lista valmisteissa esiintyvistä altisteista on suuntaa antava. Työtehtävissä ja valmisteissa on saattanut tapahtua muutoksia, mitkä voivat vaikuttaa työntekijän altistukseen. Selvitä työpaikalla käytettävät valmisteet/kemikaalit ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet. 8/9

9 Lisätietoa Työpaikalla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Katso kyseisen kohteeseen soveltuvat OVA-ohjeet ja kemikaalikortit. Luokitus ja merkinnät: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005). HTP-arvot Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:4. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2007 (painossa). Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri (ASArekisteri), Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kemikaalialtistumisen biomonitorointi, Näytteenotto-ohje , Työterveyslaitos, Taskinen ym.; Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiyslomatarvetta harkittaessa, Työterveyslaitos, Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki Vainio, ym.; Kemikaalit ja työ, Selitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Työterveyslaitos, Tulityöt Rantanen: Kemiallisille tekijöille altistuminen metallin pintakäsittelyn huoltotöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelujulkaisuja 18, Viitaniemi, ym.: Asennus-, huolto- ja korjaustyön turvallisuus, Kappaletavara lavausjärjestelmät. VTT, tiedotteita 1093, Lind ym.: Huolto- ja kunnossapitotöiden turvallisuus - opas ja menetelmä. Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka, Palaute Tästä kortista voit lähettää palautetta tekijöille sähköpostilla osoitteeseen Tämä tietokortti on tehty Työsuojelurahaston tuella. Kortti tehty: /9

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

METALLIN RASVANPOISTO

METALLIN RASVANPOISTO Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN RASVANPOISTO Tiivistelmä Metallin pinnalla oleva lika on poistettava ennen pinnoitusta. Orgaanisen lian poistamisen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä TERMINEN RUISKUTUS Tiivistelmä Termisellä ruiskutuksella tarkoitetaan pinnoitusprosesseja, joissa pinnoitteen valmistamiseen

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN LIIMAUS Tiivistelmä Metallin liimauksella tarkoitetaan metallien tai muiden materiaalien (esim. muovi, kumi, lasi)

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa automaalauksella tarkoitetaan autojen tai niiden osien maalausta osana ajoneuvojen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS

KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KÄÄMIEN HARTSIKYLLÄSTYS Tiivistelmä Tämä tietokortti käsittelee staattoreiden, muuntajien ja muiden sähkölaitteiden käämien

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 TURVALLISUUDEN TARKASTUSLOMAKE - ARVIOINTIPERUSTEET

METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 TURVALLISUUDEN TARKASTUSLOMAKE - ARVIOINTIPERUSTEET METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 1/6 METALLINTYÖSTÖNESTEET 2014 2015 TURVALLISUUDEN TARKASTUSLOMAKE - ARVIOINTIPERUSTEET A. KEMIKAALITURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT Kemialliset tekijät 1. Onko työpaikalla

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI 1(13) Pohjautuu toimintamalliin, jonka Tampereen aluetyöterveyslaitos laati sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointia työpaikoilla. KEMIALLISTEN

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta. 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo)

Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta. 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo) Valukappaleen ja valimoprosessin suunnittelu työsuojelun näkökulmasta 6.2.2015 Jorma Aronen Metso Minerals Oy Tampereen valimo (Tevo Lokomo) Metson vähimmäisturvallisuusvaatimusten kattamat aiheet INTERNAL

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke Kemialliset tekijät Toimenpiteet työpaikoilla Valtakunnallinen kemikaalihanke Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HIONTA Tiivistelmä Hionnassa geometrisesti epämääräisellä terällä poistetaan hiottavan materiaalin pinnalta pieni.

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

METALLIN HAPPOPEITTAUS

METALLIN HAPPOPEITTAUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIN HAPPOPEITTAUS Tiivistelmä Metallien peittauksella tarkoitetaan rasvanpoiston jälkeen pinnalle jäävien oksidien ja

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 08.05.2010 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 15.11.2007 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: A Clean Partner KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Rasvanpoistoaine Kotimainen valmistaja

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 22.10.2002 Edellinen päiväys 14.03.1997 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

RAE- JA HIEKKAPUHALLUS

RAE- JA HIEKKAPUHALLUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä RAE- JA HIEKKAPUHALLUS Tiivistelmä Raepuhallus on mekaaninen pintakäsittelymenetelmä, jota käytetään yleisesti konepajateollisuudessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY)

Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY) Koulutustarpeiden analyysi -kysely Grant agreement nr. 2011-3988 / 001-001 Koulutustarpeiden analyysi -kysely () THESEIS I TERVEYS- JA TURVALLISUUSKOULUTUS YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖILLE Toimitusnumero

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.08.2002 Edellinen päiväys: 12.03.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Työterveyslaitos Anneli Kangas

Työterveyslaitos Anneli Kangas Hyvinvointia työstä Työsuojelupäällikön perustieto -Kemiallinen työhygienia Anneli Kangas Erikoistyöhygieenikko 043 824 1591 anneli.kangas@ttl.fi 16.1.2017 Työterveyslaitos Anneli Kangas www.ttl.fi 2 1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot