HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT"

Transkriptio

1 Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Tiivistelmä Kunnossapito- ja huoltotyöt ovat moninaisia. Samaan toiminta-alueeseen kuuluvat näiden lisäksi tehdaspalvelu ja kiinteistönhoito. Huollon toiminta on pääosin konkreettista: ennakoivia toimenpiteitä, vianetsintää ja vikojen korjaamista. Huollon päätarkoitus on varmistaa tuotannon ja muiden koneiden ja laitteiden halutun mukainen häiriötön toiminta. Kunnossapito on tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyvä yleistermi. Kunnossapidon merkitys on voimakkaasti kasvamassa automatiikan yleistyessä. Metalliteollisuudessa huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työt ovat luonteeltaan hyvin vaihtelevia. Osa korjauksista tehdään korjaamotiloissa, mutta monet työt joudutaan tekemään tuotantotiloissa joko tuotannon ollessa käynnissä tai kun toiminnot on keskeytetty korjausten tai huollon ajaksi. Huolto- ja kunnossapitotöiden tekijät ovat alttiina niin tuotannon kemikaaleille kuin itse huoltotyössä käytettäville Huolto- ja kunnossapitotöitä tekevät usein siihen erikoistuneet yritykset, ja laitoksen ulkopuolisilla työntekijöillä voi olla hatarat tiedot käytössä olevista kemikaaleista ja niihin liittyvistä vaaroista. Huolto- ja kunnossapitotöissä altistuminen on vaihtelevaa ja satunnaista. Suurille pitoisuuksille altistuminen on yleensä lyhytkestoista. Terveysriskit työssä ovat merkittävät ja edellyttävät riskienhallintatoimenpiteitä. Huoltotöissä käytettävistä kemikaaleista liuotinaineet sekä liimojen ja lukitteiden sisältämät akrylaatit ja epoksidit voivat herkistää ihoa. Tuotannon kemikaalit ja siinä muodostuvat epäpuhtaudet, esimerkiksi hitsaushuurut, voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Henkilönsuojaimet ovat huoltotöissä lähes aina välttämättömiä. Erityisesti ihon suojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Työtehtävän kuvaus Huolto- ja kunnossapitotöitä on usein mahdotonta rajata vain tietylle organisaatiolle tai tietylle henkilöstöryhmälle kuuluviksi. Usein käyttöhenkilöstön tehtäviin kuuluu monia perinteisesti huolto- ja korjaustöihin laskettavia tehtäviä: häiriönpoisto saattaa sisältää laitteiston korjausta jne. Huolto- ja kunnossapitotöissä korjataan ja huolletaan tuotantokoneita ja automaatiolaitteita. Tyypillisiä laitteita ovat mm. pumput, kuljettimet ja teollisuusrobotit. Huollettava kohde joudutaan puhdistamaan ja 1/9

2 valmistelemaan huoltoa varten. Huoltotöihin kuuluu vioittuneiden osien korjaaminen tai vaihtaminen sekä esimerkiksi koneistusta, hitsausta, hiontaa, juottamista, teräsrakenne-, elektroniikka- ja sähköteknillisiä töitä. Viimeistelyssä voidaan joutua maalaamaan huollettu kohde. Huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävät kemikaalit Huoltokohteen puhdistuksessa käytetään erilaisia liuottimia. Itse huoltotyössä käytetään liimoja, ruuvi-/kierrelukitteita ja irrotusaineita. Lisäksi käytetään maaleja, lakkoja sekä erilaisia öljyjä ja voiteluaineita. Tuotteet ovat pääsääntöisesti ns. pienkemikaaleja. Niiden käyttö on ajallisesti lyhytaikaista, satunnaista ja käyttömäärät pieniä. Huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävien kemikaalien koostumus Taulukossa on esimerkkejä erilaisista huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävistä kemikaaleista. Lisäksi huolto- ja kunnossapitotöissä altistutaan tuotannossa käytettäville tai siinä syntyville epäpuhtauksille. Puhdistuskemikaalit liuotinbensiini, asetoni ja erilaiset alkoholit (ks. Metallin rasvanpoisto - tietokortti) Liimat etyylisyanoakrylaatti, aktivaattorissa mm.asetonia (ks. Metallin liimaus - tietokortti) Maalit (ks. Metallin maalaus -tietokortti) Ruuvi-/kierrelukitteet polyglykolidimetakrylaatti, kumeenivetyperoksidi (ks. Metallin liimaus - tietokortti) Sumutteet teollisuusbensiini, butaani, propaani Juotteet Hitsauspuikot ja -langat Öljyt ja voiteluaineet (ks. Kovajuotos -tietokortti) (ks. Levyseppä-hitsaajan työ -tietokortti) koostumus vaihtelee suuresti: huonosti haihtuvien hiilivetyjen seoksia (maaöljytisleitä), lisäaineina voi olla mm. raskasmetalleja Työhygieenisissä selvityksissä todettuja kemiallisia altisteita Huolto- ja kunnossapitotöiden työntekijät ovat alttiina tuotannon kemikaalielle, huollettavien kohteiden sisältämille epäpuhtauksille sekä itse huoltotyössä käytettäville kemikaaleille. Käytännössä altisteet voivat olla mitä tahansa. Esimerkiksi huollettavissa koneissa voi olla asbestia pinnoitteissa ja tiivisteissä tai koneissa käytetyt öljyt voivat olla vanhoja ja sisältää raskasmetalleja. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja niitä tehdään satunnaisesti. Suurille pitoisuuksille altistutaan yleensä lyhyitä aikoja. Poikkeuksena voidaan pitää robottien (esim. hitsaus-, hionta- ja maalausrobotit) häiriökorjausta, jossa 2/9

3 korjauksen aikana työskennellään laitetilassa tai avataan suojarakenteita, jolloin työntekijän hengitysvyöhykkeellä voi olla erittäin suuret pöly- tai liuotinpitoisuudet. Ahtaissa tiloissa, kuten säiliöissä, siiloissa ja kaivannoissa, tehtävässä työssä voi esiintyä hyvinkin korkeita pitoisuuksia, jolloin työhön liittyy myrkytyksen vaara. Lisäksi voi esiintyä hapen puutteen tai räjähdyksen vaara. Ennen työn aloittamista on varmistettava hengityskelpoisen ilman riittävyys ja tilan tuuletus koko työskentelyn ajaksi. Hapeton tila voi syntyä myös työn aikana kemikaalien vaikutuksesta tai hitsattaessa. Kaivantoihin voi kerääntyä ilmaa raskaampaa kaasua. Altistumistasoista erilaisissa työtehtävissä löytyy lisätietoja kyseisestä tietokortista, joiden aiheina ovat mm. hitsaus, kovajuotos, hionta, rae- ja hiekkapuhallus, maalaus sekä liimaus. Asioita, joihin työpaikalla tulee kiinnittää huomiota Töiden suunnittelu q Onko töiden suunnittelussa huomioitu tilanteet, jotka lisäävät inhimillisen virheen riskiä (runsaat ylityöt, yötyö, yksintyöskentely, ym.)? q Onko kohteessa valmiudet hyödyntää ulkopuolista osaamista, mikäli sille on tarvetta? q Onko työhön kuuluvat vastuut ja velvollisuudet määritelty (ohjeiden mukainen toiminta, alihankinta, vuokratyö, ym)? q Onko työhön liittyvät erityispiirteet huomioitu suunnitteluvaiheessa (vaaralliset kemikaalit, liikkuvat koneet, ahtaat työkohteet, henkilönsuojaimet, yhteistyö tilaajan kanssa)? q Onko työkohteessa huolehdittu perehdytyksestä (muutokset tuotannossa, uudet ihmiset, koneet ja kemikaalit, ym.)? q Ovatko työohjeet riittävät? q Onko kohteissa huomioitu eri maista kotoisin olevat työntekijät? Töiden suoritus q Toimiiko tiedonkulku kohteessa (työvuorot, keskenjääneet työt, havaitut riskit tai puutteet, ym.)? q Valvotaanko työohjeiden ja turvallisen työskentelyn noudattamista (telineet, henkilönostot, tulityöt, säiliötyöt, suojainten käyttö, ym.)? q Onko töiden jaksotuksesta ja riittävästä tauotuksesta huolehdittu (ylityöt, kylmät ja kuumat olosuhteet)? q Ovatko työnjohto ja samassa vuorossa työskentelevät selvillä käynnissä olevasta työstä? q Merkitäänkö työkohteet selvästi? q Onko mahdollisen yksintyöskentelyn turvallisuus varmistettu? q Onko osoitettu alueita, joilla tupakointi on sallittu? 3/9

4 Erityisen vaaralliset työt q Huomioidaanko erityisen vaarallisten töiden suunnitteluun, toteutukseen ja työn päättämiseen liittyvät riskit? (säiliö- ja tulityöt, vaaralliset kemikaalit, harvoin toistuvat työt, kiipeily, painelaitteet, sähkötyöt, ym.) q Onko vaarallisille töille tehty ohjeistukset ja riskien kartoitukset? q Tarvitaanko erillinen työlupa, esim. säiliötyöt? q Onko nostolaitteiden käyttöön liittyvät vaarat tunnistettu ja riskit arvioitu? q Voidaanko vaarallisiin töihin liittyvä tiedonkulku varmistaa? Suojaimet ja turvalaitteet q Onko työntekijöillä asianmukaiset henkilönsuojaimet? q Voidaanko työkohteessa käyttää turvakytkintä? q Onko kohteessa työskentelevien tiedossa, missä sijaitsee ja miten toimii kohteeseen vaikuttava hätäpysäytys (hätäseis)? q Voidaanko turvallisuus varmistaa, jos suojaukset pitää avata? Ensiapu ja pelastusvalmius q Onko työntekijät ohjeistettu itselle ja muille sattuvien tapaturmatilanteiden varalta? q Onko huolehdittu riittävästä määrästä ensiapu- ja pelastuskoulutuksen saaneita henkilöitä? Vaaralliset aineet q Onko asiakkaan käyttämistä vaarallisista aineista ja niihin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista tiedotettu myös huoltohenkilöstölle? q Onko kohteeseen tehty suunnitelmat ja toimintaohjeet kemikaalionnettomuuksien tai - vaaratilanteiden varalle? (suuronnettomuusvaaralliset kemikaalimäärät, palo- ja räjähdysvaaralliset aineet ja kaasut, säiliöiden ja putkistojen tyhjentäminen ennen työn aloitusta, ym.) q Onko vaarallisten aineiden käytön, kuljetuksen ja säilytyksen turvallisuudesta huolehdittu? q Ovatko vaaralliset aineet ja niiden säilytysastian merkitty selvästi? q Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla työkohteessa? q Onko kemikaalivuotojen varalle imeytysainetta käytettävissä? Ympäristövaatimukset ja -turvallisuus q Onko vaarallisten aineiden ja ongelmajätteiden keräämisestä, varastoinnista ja hävittämisestä huolehdittu? q Huomioidaanko asiakaskohteen huolto- ja kunnossapitotöitä koskevat ympäristövaatimukset (toiminta asiakkaan ympäristöjärjestelmän mukaisesti)? q Onko töiden suorittajille annettu opastusta ja koulutusta ympäristövahingoista ja niiden torjunnasta? Siirtyminen työkohteissa q Ovatko kulkutiet esteettömät ja selkeästi merkityt (siisteys ja järjestys)? q Ovatko työ- ja kulkutasot vaatimusten mukaiset ja riittävät? q Onko tavarakuljetusten ja muun alueella tapahtuvat liikenteen (mm. trukkiliikenne) vaarat huomioitu? 4/9

5 q Onko telineet tarkastettu ja telinekortit kunnossa? Työn kuormittavuus q Voiko työkohteessa vaikuttaa tilojen toimivuuteen työn suorittamisen helpottamiseksi? q Onko työntekijöille opastettu oikeat työasennot? q Onko kohteessa saatavilla asianmukaiset ja riittävät työ- ja apuvälineet? Lähde: Lind ym.: Huolto- ja kunnossapitotöiden turvallisuus - opas ja menetelmä. Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka, Kemikaalialtistumisen arviointi Huolto- ja kunnossapitotöitä tekevien altistumista ja terveysvaaroja ei voi tuntea tarkastelematta huoltokohdetta kokonaisuutena. Huoltotöiden kemikaaliturvallisuuden perusta on kemikaalien ominaisuuksien tunteminen ja vaarojen tiedostaminen. Kohteessa tulee olla ajan tasalla oleva kemikaaliluettelo, josta ilmenevät kemikaalin luokitustiedot ja vaaraa ilmaisevat R-lausekkeet sekä käytössä olevien että varastoitujen kemikaalien määrät. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla järjestyksessä ja ajan tasalla. Ainakin vaarallisimmista kemikaaleista käyttöturvallisuustiedote olisi syytä olla käyttöpaikalla paperilta luettavissa. Kemiallisten vaarojen arviointi on ulotettava aineiden lisäksi riskialttiisiin yksittäisiinkin työvaiheisiin ja töiden tekotapaan. Altistuminen on luonteeltaan vaihtelevaa ja satunnaista. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa työskentely tapahtuu esim. koteloiduissa tiloissa, joissa epäpuhtauspitoisuudet voivat olla korkeita koko työvaiheen ajan, tai säiliöissä, joissa epäpuhtauksien lisäksi voi esiintyä hapen puutetta. Tapaturmaisen altistumisen mahdollisuus on suuri ja tämä tulee huomioida työn suunnittelussa ja ohjeistuksessa. Kemikaaliriskit tulee pyrkiä arvioimaan aina ennen työn aloittamista. Tapaturmariskit työssä ovat merkittävät ja edellyttävät riskienhallintatoimenpiteitä. Huolto- ja kunnossapitotöissä käytettävistä kemikaaleista merkittävin riski muodostuu liuottimia sisältävien pesuaineiden ja akrylaatteja sisältävien liimojen ja lukitteiden käytöstä. Työhygieenisiä mittauksia voidaan tehdä kohteen ja altisteesta vaatimalla tavalla. Suoraanosoittavia mittareita voidaan käyttää erityisesti tilanteissa, joissa on tarpeen tarkistaa, ettei huoltokohteen ilman epäpuhtauspitoisuus aiheuta akuuttia terveysvaaraa, palo- ja räjähdysvaaraa. Lisäksi voidaan joutua tarkistamaan kohteen happipitoisuus. Työterveyslaitokselta saa tietoja työhygieenisistä mittauksista ja biomonitoroinnista. Pohdittaessa huolto- ja kunnossapitotöiden soveltuvuutta raskaana oleville on huomattava, että altistuminen liuotinaineille raskauden aikana ei saa nousta yli 10 % HTP-arvosta. Tämä taso voi ylittyä, joten työn altistavuus tulee tapauskohtaisesti arvioida ja tarvittaessa raskaana olevalle järjestää altistamatonta työtä tai ellei sellaista ole, raskaana oleva voi hakea erityisäitiysrahaa (VNa 1335/2004). 5/9

6 Nuoria (alle 18v) työntekijöitä ei saa käyttää töihin, jotka voivat aiheuttaa heille terveyshaittaa (ks. laki 998/1993 nuorista työntekijöistä ja siihen liittyvä asetus 508/1986). Terveyshaittaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm. suojainten käyttö. Ennen työn aloittamista on työnantajan tai oppilaitoksen tehtävä ilmoitus työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle. Merkityksellisimmät kemikaalien aiheuttamat terveyshaitat Tapaturmaisen altistumisen mahdollisuus on suuri. Terveyshaittojen esiintyminen on työkohdekohtaista. Hapenpuutteen mahdollisuus esiintyy ahtaissa tiloissa työskenneltäessä. Tuotantoympäristön kemikaalit voivat aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja tarkasteltavasta kohteesta riippuen. Monet liimojen ja lukitteiden aineosat voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä sekä herkistymistä. Katso lisätietoja tarvittaessa muista tietokorteista: mm. hitsaus, kovajuotos, hionta, rae- ja hiekkapuhallus, maalaus sekä liimaus. Kemikaalien aiheuttamia työperäisiä sairauksia huolto- ja kunnossapito tehtävissä Työperäisten sairauksien rekisteristä ei ilmene erityisesti huolto- ja kunnossapitotöissä esiintyviä työperäisiä sairauksia, sillä ko. työtehtäviä on vaikea erottaa muista työtehtävistä. Huolto- ja kunnossapitotöissä on mm. esiintynyt liuotinaineiden aiheuttamaa ärsytysihottumaa. Liima-aineet, öljyt tai voiteluaineet ja metallit ovat myös aiheuttaneet ihottumia. Tapaturmaisesta altistumisesta hengityselimistöä vaurioittaville kemikaaleille on aiheutunut mm. RADS-tapauksia (ärsytyksen aiheuttama astma). Suositeltavat keinot altistumisen vähentämiseksi Turvallisuuden varmistaminen huolto- ja kunnossapitotöissä on vaikeaa. Töitä tehdään vaihtelevissa olosuhteissa, monissa erilaisissa työpaikoissa ja työympäristöissä. Lisäksi työt ovat hyvin moninaisia - kaikkea määräaikaisen huoltovoitelun ja koneen uusinnan väliltä. Vaarallisimmista töistä tulisi olla kirjalliset huolto- ja kunnossapitotöiden menettelytapaohjeet. Nämä auttaisivat töiden valmistelussa ja varmistaisivat riittävän ohjeistuksen opastettaessa ulkopuolisia tai uusia työntekijöitä. Vaarallisissa kohteissa ulkopuolisen työntekijän mukana tulisi olla tuotannon käytännössä tunteva laitoksen edustaja. Henkilönsuojaimet ovat huoltotöissä lähes aina välttämättömiä. Ennen työn aloittamista tulisi tietää, mitä ilman epäpuhtauksia huollettavassa tilassa voi esiintyä ja minkälaisia henkilönsuojaimia tarvitaan. Suojainten valinnasta ja käytöstä tulee olla kirjalliset ohjeet. Ohjeet voivat olla osa kirjallisia työohjeita. Työntekijät tarvitsevat suojainten oikeasta valinnasta, käytöstä ja huollosta koulutusta ja ohjausta. 6/9

7 Ahtaissa tiloissa, joissa esiintyy hapen puutteen tai myrkytyksen vaara, tulee ennen työn aloittamista varmistaa hengityskelpoisen ilman riittävyys ja tilan tuuletus koko työskentelyajaksi. Ennen työn aloittamista tulee varmistaa, ettei tilassa esiinny räjähdyskelpoista ilmaseosta. Ennen säiliöön menoa on varmistettava, että tarvittavat putkistojen erotukset ja tyhjennykset on tehty ja että säiliö on puhdistettu vaarallisista aineista. Säiliön kulkuteiden esteettömyys tulee varmistaa. Säiliössä työskenneltäessä ulkopuolella tulee olla varmistushenkilö, joka tarkkailee säiliön sisällä työskentelyä ja hälyttää apua tarpeen vaatiessa. Hätätilanteessa varmistushenkilön tulee varmistaa oma turvallisuutensa ensin, ennen menoaan säiliöön. Pelastamaan menevällä pitää olla parempi suojavarustus kuin säiliössä hätään joutuneella on. Hyvään käytäntöön kuuluu, että säiliöissä työskentelyyn on kirjallinen säiliötyölupa, jonka antaa yrityksessä työtä valvova henkilö. Suojainkaappien tulee olla työtilojen yhteydessä, jotta suojaimet ovat helposti saatavilla. Hengityksensuojainten käytössä olevat kaasusuodattimet on säilytettävä kaasutiiviissä pakkauksessa. Suojainkaapin välittömässä läheisyydessä tulisi olla suojaimien huoltopiste, jossa on pesu- ja kuivausmahdollisuus. Saappaat, kumikäsineet ja kumiesiliinat vaativat pesun ja kuivauksen jokaisen käytön jälkeen. Muutoin on vaarana, että likaantuneista suojaimista joutuu kemikaaleja iholle. Huollossa ja kunnossapidossa käytettävien kemikaalien varastointipaikat tulisi merkitä selkeästi. Kemikaalivarastoissa tulisi olla riittävästi tilaa ja tukevat hyllyt kemikaaliastioille. Kemikaaliastioiden pinoaminen toistensa päälle lisää onnettomuusriskiä. Varastoinnista tulisi olla kirjalliset ohjeet, ettei yhteensopimattomia kemikaaleja varastoida samaan tilaan. Huoltojen ja korjausten yhteydessä joudutaan usein tekemään nostoja. Nostovälineet tulisi säännöllisesti tarkastaa ja tarkastuksista pitää päiväkirjaa. Myös kemikaalien käsittelyssä tulisi olla riittävästi apuvälineitä esim. käsiteltäessä suuria määriä kemikaaleja pintakäsittelylaitoksissa. Katso lisätietoja seuraavista tietokorteista: Metallin liimaus, Metallin maalaus, Metallin rasvanpoisto, Levyseppä-hitsaajan työ ja Kovajuotos. Lisätietoja eri tuotanto/työvaiheiden erityispiirteistä löytyy kunkin työvaiheen tietokortista. Henkilönsuojaimet Soveltuvat henkilönsuojaimet riippuvat työkohteiden erityispiirteistä. Soveltuvan suojakäsineen on oltava aineita läpäisemätön (esim. nitriili). Hengityksensuojaimena voi käyttää puhaltimella varustettua yhdistelmäsuodatinta, esim. P3A2. Hapettomissa tiloissa tulee käyttää raitisilmalaitteita, paineilmaletkulaitteita tai kannettavia hengityslaitteita. Henkilönsuojaimet on huollettava säännöllisesti ja niiden suodattimet sekä suojakäsineet on vaihdettava uusiin riittävän usein. Likaantumisen välttämiseksi käytetyt suojaimet tulee säilyttää erillään niille varatuissa tiloissa. Lisätietoa kullekin kemikaalille soveltuvista suojainmateriaaleista löytyy käyttöturvallisuustiedotteista. 7/9

8 Muut työympäristön vaaratekijät Huolto- ja kunnossapitotöiden tyypilliset vaaratekijät liittyvät fyysiseen työympäristöön (esim. puutteellisiin kulkuteihin), käsiteltäviin kappaleisiin ja esineisiin (esim. teräviin reunoihin) sekä käytettäviin koneisiin (esim. puutteellisesti suojattuihin sorveihin ja puristimiin). Vakavampia tapaturmavaaroja tarkasteltaessa listaan on lisättävä myös kuljetus- ja nostolaitteisiin (esim. epäkuntoisiin nostimiin tai nostoapuvälineisiin) sekä telineisiin liittyvät vaarat. Toteutuneet tapaturmat ovat yleisimmin esineisiin tai esineiden satuttaminen sekä lentävät sirut, hiukkaset ja esineet. Usein tapaturmat ovat myös kaatumisia, kompastumisia ja liukastumisia, esineiden väliin tai sisään jäämisiä sekä ylikuormittumisia tai ylirasittumisia. Selvästi harvinaisempia, mutta tavallista useammin kohtalokkaita vaaroja aiheutuu putoavista rakenteista ja henkilön putoamisista. Huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä tehtävät tulityöt aiheuttavat tulipalon vaaran, joka pitää huomioida töiden suunnittelussa ja työkohteen valmistelussa (suojapeitot, sammuttimet, varoituskyltit). Huolto- ja kunnossapitotyöt suoritetaan usein ahtaissa tiloissa ja vaikeissa asennoissa, jolloin altistutaan fyysiselle kuormittumiselle. Lisäksi työt sisältävät usein nostoja, jotka lisäävät fyysistä kuormittumista. Töitä voidaan joutua tekemään meluisissa, kylmissä tai kuumissa työympäristöissä. Terveystarkastukset Työterveyshuoltojen suorittamien terveystarkastusten tulee perustua arvioon altistumisen suuruudesta ja terveydellisestä merkityksestä. Jos altistuminen terveysvaaraa aiheuttaville aineille katsotaan merkittäväksi, tulee terveystarkastuksia tehdä niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Katso kirja Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos), josta merkityksellisimmät osiot ovat altistekohtaiset terveystarkastusohjeet. Lisäksi soveltuvia osia ovat eri töiden vaaroja kuvailevat ammattikohtaiset ohjeet, jotka löytyvät kyseisen tietokortin yhteydestä. Valtionneuvoston asetuksessa 1485/2001 on liitteenä esimerkkiluettelo aineista, joita käsiteltäessä terveystarkastuksia olisi harkittava. Huomioi, että hengitystieoireita, ihosairauksia tai keskushermosto-oireita voi kartoittaa työpaikalla oirekyselyin. Katso tarkemmat ohjeet Terveystarkastukset työterveyshuollossa -kirjasta. Huomioitavaa Yllä oleva kuvaus työtehtävistä ja lista valmisteissa esiintyvistä altisteista on suuntaa antava. Työtehtävissä ja valmisteissa on saattanut tapahtua muutoksia, mitkä voivat vaikuttaa työntekijän altistukseen. Selvitä työpaikalla käytettävät valmisteet/kemikaalit ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet. 8/9

9 Lisätietoa Työpaikalla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Katso kyseisen kohteeseen soveltuvat OVA-ohjeet ja kemikaalikortit. Luokitus ja merkinnät: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005). HTP-arvot Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:4. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2007 (painossa). Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri (ASArekisteri), Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kemikaalialtistumisen biomonitorointi, Näytteenotto-ohje , Työterveyslaitos, Taskinen ym.; Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiyslomatarvetta harkittaessa, Työterveyslaitos, Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki Vainio, ym.; Kemikaalit ja työ, Selitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Työterveyslaitos, Tulityöt Rantanen: Kemiallisille tekijöille altistuminen metallin pintakäsittelyn huoltotöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelujulkaisuja 18, Viitaniemi, ym.: Asennus-, huolto- ja korjaustyön turvallisuus, Kappaletavara lavausjärjestelmät. VTT, tiedotteita 1093, Lind ym.: Huolto- ja kunnossapitotöiden turvallisuus - opas ja menetelmä. Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka, Palaute Tästä kortista voit lähettää palautetta tekijöille sähköpostilla osoitteeseen Tämä tietokortti on tehty Työsuojelurahaston tuella. Kortti tehty: /9

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLINTYÖSTÖ Tiivistelmä Tässä kortissa kuvataan metallin lastuavia työstömenetelmiä, joissa käytetään lastuamisnesteitä.

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä AUTOMAALAUS Tiivistelmä Tässä tietokortissa automaalauksella tarkoitetaan autojen tai niiden osien maalausta osana ajoneuvojen

Lisätiedot

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä

Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS. Tiivistelmä Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä KOVAJUOTOS Tiivistelmä Juottamisella tarkoitetaan metalliosien yhdistämistä metallisella sideaineella - juotteella - jonka

Lisätiedot

METALLIEN MUOVIPINNOITUS

METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä METALLIEN MUOVIPINNOITUS Tiivistelmä Muovit ovat metallien pinnoitteina laajasti käytössä: astianpesukoneiden ja jääkaappien

Lisätiedot

ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS

ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS Tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä ELEKTROLYYTTINEN PINNOITUS Tiivistelmä Esineiden pinnoitus metalleilla kuten nikkelillä, kromilla tai sinkillä voidaan tehdä

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito. Raportti KK6B/2015. Kaukolämpö

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito. Raportti KK6B/2015. Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2015 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan (2003) Riskien arviointi työpaikalla työkirjaan MERVI MURTONEN (VTT) Koonti ja muokkaus: Helena

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

KEMIALLISEN ALTISTUMISEN ARVIOINNIN PERUSMALLI PK YRITYKSIIN

KEMIALLISEN ALTISTUMISEN ARVIOINNIN PERUSMALLI PK YRITYKSIIN KEMIALLISEN ALTISTUMISEN ARVIOINNIN PERUSMALLI PK YRITYKSIIN Niina Kallio, Milja Mäkinen, Markku Linnainmaa, Juhani Piirainen ja Pentti Kalliokoski Työterveyslaitos Kuopio LOPPURAPORTTI TYÖSUOJELURAHASTOLLE

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha

Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Työterveyslaitos Helsinki 7.3.2011 2 LUKIJALLE Työterveyslaitos laatii vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 18/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-2287-X (nid.) ISBN 952-13-2288-8 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoitetun oikeussuhteen osapuolina olevia työnantajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä säädetään.

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoitetun oikeussuhteen osapuolina olevia työnantajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä säädetään. 1 of 17 27/05/2011 11:57 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2002» 23.8.2002/738 23.8.2002/738 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot