TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN METODEISTA Tulevaisuuden tutkimisesta tulevaisuuden luomiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN METODEISTA Tulevaisuuden tutkimisesta tulevaisuuden luomiseen"

Transkriptio

1 TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN METODEISTA Tulevaisuuden tutkimisesta tulevaisuuden luomiseen Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Kulttuurin tulevaisuus - Kulturens framtid seminaari 11. helmikuuta 2009 Kulttuuritehdas Korjaamo, Helsinki Esityksen rakenne 1. Mistä tulevaisuudentutkimus ammentaa? 2. Mitä menetelmiä tulevaisuudentutkimus käyttää? 3. Mitä mahdollisuuksia tulevaisuudentutkimus tarjoaa kulttuurin ja taiteen tulevaisuuksien luotaamiseen? 1

2 Mistä tulevaisuudentutkimus ammentaa? Tietoinen tulevaisuusajattelu Tulevaisuusajattelu tulevaisuudentutkimus Mitä on tulevaisuus? Mitä on aika? (ontologia) The Future is Now (Eleanor Roosevelt) Tulevaisuuden mahdollisuuksista osa kääriytyy auki nykyisyyden todentumiksi Lat. explicare 2

3 Tulevaisuudesta tietäminen Voiko tulevaisuudesta saada tietoa? (epistemologia) jos, niin mitä ja miten? Emme tiedä emmekä tule tietämään tulevaisuudesta mitään ennen kuin se on muuttunut nykyisyydeksi (Oiva Ketonen 1985) Ihminen nykyisyydessään omalla tavallaan elää koko ajan tulevaisuudessaan tai tulevaisuuttaan varten Mitä tänään teemme, silmälläpitäen tulevaisuutta ja mihin tänään sitoudumme, siitä tiedämme olevamme vastuussa huomenna Mitä on tulevaisuudentutkimus? Väljästi ymmärrettynä tulevaisuudentutkimus on tiedollista pyrkimystä hahmottaa tulevaisuutta (antiikista alkaen) Tiukasti ymmärrettynä tulevaisuudentutkimus on systemaattista toimintaa, joka kehittää tieteellisiä menetelmiä tulevaisuuden mahdollisten, todennäköisten ja toivottavien vaihtoehtojen selvittämiseen ( luvulta alkaen) 3

4 Tulevaisuudentutkimuksen luonne ja tavoitteet pitkä tähtäys systemaattisuus holistisuus monitieteisyys Tavoitteena luodata muutosta saada muutos ennakoitavammaksi (vähentää epävarmuutta) tuottaa ennakointitietoa päätöksentekoon vaikuttaa toivotun tulevaisuuden rakentamiseen Antiikin tulevaisuusajattelusta Käsitykset ennustamisen luonteesta ovat historiallisesti sidoksissa yhteiskunnassa vallitsevaan suhtautumistapaan tulevaisuuteen yleensä tulevaisuuskulttuuriin 4

5 Antiikin tulevaisuusajattelusta Egyptiläisille, babylonialaisille, assyrialaisille, juutalaisille, kreikkalaisille ja roomalaisille yhteistä vakaumus siitä, että ihminen kykenee vastaanottamaan yliaistillista tietoa tulevaisuudesta Antiikin ennustamistraditioon kuului yli 100 eri menetelmää (intuitiivinen ja induktiivinen ennustaminen) Ks. Heinonen, Sirkka (1990). Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa. Acta Futura Fennica no 1. Helsinki, 146 s. Antiikin oraakkelilaitos Kreikassa Delfoin oraakkeli Roomassa Cumaen Sibylla Poliittinen vaikutus 5

6 Moderni tulevaisuusajattelu Moderni tulevaisuudentutkimus tieteellisin perustein tapahtuvana tai siitä mallia ottavana tulevaisuutta koskevana tiedon hankintana ja tulevaisuudesta tietämisenä on nuori Länsimaisen humanismin, tieteen ja teknologian edistymisen myötä visionäärisen profeetan sijaan on noussut rationaalisesti ajatteleva filosofi (Flechtham 1972) Paradigma on jo muodostunut, mutta elää koko ajan (metodit, periaatteet, instituutit, julkaisut, konferenssit ym) Mitä on tulevaisuudentutkimus? Futurologia tarkoittaa tulevaisuutta koskevien asiakokonaisuuksien kriittistä ja systemaattista käsittelyä Futurologia voidaan jakaa kolmeen lähestymistapaan: 1. tulevaisuudentutkimus ahtaassa mielessä (ennusteet) 2. tulevaisuuden hahmottelu (ohjelmat, slu) 3. tulevaisuusfilosofia (metodologia, etiikka) (Flechtheim 1943; 1972) 6

7 Mitä on tulevaisuudentutkimus? Tulevaisuudentutkimus on nykyisyyden tutkimusta erityisestä tulevaisuudesta tietämisen intressistä käsin tämän tietämisen kontingentti perusluonne huomioon ottaen (Malaska & Mannermaa 1984) Tulevaisuudentutkimuksen asemointi tulevaisuudentutkimus = futures research, futures studies, futurology, prospective studies ennakointi = foresight Futurologia Tulevaisuusfilosofia Ennakointi Tulevaisuudentutkimus <- Tulevaisuuskulttuuri -> 7

8 Tulevaisuudentutkimuksen perusteesit 1. Tulevaisuus ei ole ennakoitavissa 2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty 3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa valinnoilla (Roy Amara 1981) Tulevaisuudentutkimuksen rationaliteetti Tulevaisuusintressi (kiinnostus tulevaisuuteen) Tulevaisuusajattelu Tulevaisuuteen valmistautuminen Tulevaisuuteen valmentautuminen Tulevaisuuden haltuunotto? strateginen kilpailuetu Maailma on kompleksinen systeemi, muutos on yhä yhä nopeampaa, yhä vaikeammin hallittavissa olevaa 8

9 Mitä menetelmiä tulevaisuudentutkimus käyttää? Tulevaisuusosaaminen Tulevaisuudessa yhä kriittisempi osaamisen laji Tulevaisuustieto Tulevaisuuskoulutus Tulevaisuuskasvatus Tulevaisuuspolitiikka Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien tuntemus keskeistä tulevaisuusosaamisessa 9

10 Tulevaisuudentutkimus tieteidenvälisenä territoriona Tulevaisuudentutkimus on tieteidenvälistä toimintaa, joka pyrkii järjestelmällisesti kehittämään tieteellisiä menetelmiä yhteiskunnan kehityksen ja vaihtoehtojen arviointiin Tulev.tutk.jaosto 1979 Tulevaisuudentutkimus tieteidenvälisenä territoriona Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat monitieteiset: - yhteiskuntatieteet, - taloustieteet, - humanistiset tieteet, - luonnontieteet, - tekniset tieteet ja - ympäristötieteet tarjoavat näkökulmia ja menetelmiä, joiden avulla nykyhetkeä koskevan tiedon perusteella tähystetään tulevaisuutta 10

11 Suhde muihin tieteisiin Ymmärrystä ammennetaan kaikkien muiden tieteenalojen empiirisestä tiedosta ja kaikesta kulttuuritiedosta Noudattaa muiden tieteenalojen perussääntöjä: avoimuutta, objektiivisuutta, debattia, korjautumista, vertaisarviointia, tiedon kumuloimista jne Ero luonnontieteisiin luonnontieteellisten väitteiden totuuspitoisuus voidaan koetella Matemaattisia malleja ja tilastollisia analyyseja suosittiin tulevaisuudentutkimuksen alkuaikoina Poikkeaa muista tieteistä siinä, että on arvorationaalista: tähtää tiedon tuottamiseen siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tulevaisuus toteuttaisi meidän arvokkaina pitämiämme päämääriä tai välttäisi meidän epätoivottavina pitämiämme uhkia (Malaska) Arvorationaalisuus eksplisiittisesti ilmaistu Tulevaisuudentutkimus tieteidenvälisenä territoriona Tulevaisuudentutkimus aina jonkin tieteenalan tai oppiaineen kytköksessä V mennessä valmistunut 4 väitöskirjaa, nyt yli parikymmentä 11

12 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä... Delphi Scenario (...backcasting) Modelling, simulations Statistical analysis Technology roadmaps Futures Wheel Futures Matrix Megatrends Weak signals Wild cards Causal Layered Analysis (CLA) Discontinuities Futures workshops... Millennium Project 12

13 Tulevaisuudentutkimuksen aktivointi - julkishallinto ja parlamentaarinen taso (tulevaisuusselonteot, Tulevaisuusvaliokunta, tulevaisuuskatsaukset, ennakointiverkostot) - akateeminen maailma (Tulevaisuuden tutkimuksenseura 80, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 92, TulevaisuusVerkostoAkatemia TVA 98) - koulujärjestelmä (näitä kehitettävä) - yritykset - kolmas sektori - media Suomi kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tulevaisuudentutkimuksen maa Keskeisiä haasteita Uskottavan profession luominen standardit (tulevaisuudentutkimus EI ole kristallipalloon tuijottelua) Oma akateeminen oppiaine korkeimmalle tasolle (tarvitaan vakituinen professuuri) Perustutkimus ja tieteenfilosofinen debatti uusittava Tulevaisuustiedon merkitys yrityspuolella Tulevaisuudentutkimuksen hyödynnettävyys Tulevaisuudentutkimuksen vaikuttavuus Tulevaisuudentutkimukseen laatujärjestelmä ( Hippokrateen vala) Menetelmäkehitystä tehostettava: osattava myös valita sopivat metodit tai niiden yhdistelmät eri sovelluskohteisiin 13

14 Mitä mahdollisuuksia tulevaisuudentutkimus antaa kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden luotaamiseen? 27 Futures Design tulevaisuuden kuvittelu (imagining the future) tulevaisuuden simulointi (simulating the future) tulevaisuuden kokeminen (experiencing the future) tulevaisuuden testaaminen (testing the future) tulevaisuusinnovointi (innovating the future) tulevaisuuden luominen tulevaisuusdialogina (futures creation through futures dialogues) 28 14

15 Digitalisaatio ja digikulttuuri Digiyhteisöt Second Life ja muut virtuaalimaailmat Creative Foresight Space LuovaTulevaisuustila -hanke yhtä aikaa luovuusajattelua ja tulevaisuusajattelua stimuloivien tilojen konseptin kehittämiseksi ja testaamiseksi. Yhteydenotot: 30 15

16 Kulttuurin heikkoja signaaleja? 1. Eettisyyden ja ekologisuuden nousu 2. Yksilöllistyminen ja prosumerismi 3. Uusyhteisöllisyys ja digikulttuuri 4. Itse tekeminen ja käden taidot 5. Taiteen terveysvaikutukset 31 Kulttuuri elämysyhteiskunnassa Kulttuuri = merkitysten, tapojen, tarpeiden, tunteiden, toiveiden, arvojen ja vuorovaikutuksellisten elämysten virtaa Kulttuurilla eheyttävä, elvyttävä ja virkistävä rooli Kulttuurialan ammattilaisten ja toimijoiden haasteena on luoda ympäristöjä, sisältöjä ja liiketoimintaa, joka tuottaa hyvinvointia mahdollisimman monelle ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen Suomalainen kulttuuriala voisi profiloitua eettisesti ja ekologisesti kestävän elämysyhteiskunnan osaajana ja rakentajana? 32 16

17 Kiitos! 17

POTPURRI TUTKIMUSMATKAILUSTA TULEVAISUUTEEN TUTU-SEURA 25-VUOTTA 27.5.05 Pentti Malaska. Seuran perustaminen ei tapahtunut henkisessä tyhjiössä.

POTPURRI TUTKIMUSMATKAILUSTA TULEVAISUUTEEN TUTU-SEURA 25-VUOTTA 27.5.05 Pentti Malaska. Seuran perustaminen ei tapahtunut henkisessä tyhjiössä. 1 POTPURRI TUTKIMUSMATKAILUSTA TULEVAISUUTEEN TUTU-SEURA 25-VUOTTA 27.5.05 Pentti Malaska Seuran perustaminen ei tapahtunut henkisessä tyhjiössä. Jännitteitä ja innostusta 1970-luvulla oli monenlaista

Lisätiedot

Maailma huutaa, mitä Häme vastaa?

Maailma huutaa, mitä Häme vastaa? Maailma huutaa, mitä Häme vastaa? Seudullisen ennakoinnin strategisesta merkityksestä Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu HYVÄ HÄME Hämeen vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia

Lisätiedot

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2011 Sirkka

Lisätiedot

HEL- Sirkka Heinonen Juho Ruotsalainen UUSI JOURNALISMI? MEDEIA-hankkeen Tulevaisuusklinikka II 23.10.2014, Rakennustietosäätiö, Helsinki

HEL- Sirkka Heinonen Juho Ruotsalainen UUSI JOURNALISMI? MEDEIA-hankkeen Tulevaisuusklinikka II 23.10.2014, Rakennustietosäätiö, Helsinki HEL- Sirkka Heinonen Juho Ruotsalainen UUSI JOURNALISMI? MEDEIA-hankkeen Tulevaisuusklinikka II 23.10.2014, Rakennustietosäätiö, Helsinki TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 16/2014 Sirkka Heinonen,

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? 1 Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? Michael Uljens 1 Abstrakti Kasvatusfilosofiaa selvitellään aluksi tarkastelemalla miten filosofia on kasvatuksellista, ja kasvatus perimmiltään filosofinen ongelma,

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020?

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Luova TulevaisuusTila -sessio Teknologiakeskus InnoParkissa 26.4.2011 Sirkka Heinonen

Lisätiedot

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.13 FILOSOFIA Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti,

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus

Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus Maa- ja elintarviketalous 135 Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus Katriina Soini, Eija Pouta, Tapani Kivinen, Marja Uusitalo (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Muutos ja mahdollisuus

Muutos ja mahdollisuus Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:15 Eero Lahtinen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Päivi Rouvinen-Wilenius, Päivi Tuominen Muutos ja mahdollisuus Terveyden edistämisen tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

Klassikkoa kommentoivan on aina syytä muistaa, että oikein

Klassikkoa kommentoivan on aina syytä muistaa, että oikein Pekka toikka ontologia, käytäntö, etiikka Mistä ja miten syntyi yksi filosofian suurista klassikoista, jota Reijo Kupiaisen suomennoksen jälkeen saksaa osaamattomatkin kutsunevat Sein und Zeitiksi? Miten

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot