Matkailun gradut ja opparit estradilla III Turun matkailuakatemia. Maija Mäki, maija.j.maki(at)utu.fi / etunojassa.blogspot.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun gradut ja opparit estradilla III Turun matkailuakatemia. Maija Mäki, maija.j.maki(at)utu.fi / etunojassa.blogspot.fi"

Transkriptio

1 Matkailun gradut ja opparit estradilla III Turun matkailuakatemia Maija Mäki, maija.j.maki(at)utu.fi / etunojassa.blogspot.fi

2 Tulevaisuuksista Tulevaisuus ei ole ennustettavissa Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty Tulevaisuuteen voi vaikuttaa teoilla ja valinnoilla Tulevaisuudentutkimuksen havainnointikohteena on sekä menneisyys että nykyisyys, joita tarkastellaan tulevaisuuden tarpeiden ja vaihtoehtojen näkökulmasta Mahdollinen / todennäköinen / toivottava tulevaisuus?

3 Tulevaisuudentutkimuksesta (engl. futures studies, futures research, foresight) Tutu on monitieteistä, poikkitieteistä ja tieteiden välistä Tutu voidaan jakaa esim. neljään osa-alueeseen ennakoiva tutu kulttuurinen tutu kriittinen tutu analyyttinen tutu Tutu-menetelmiä ovat mm. tulevaisuustaulukkomenetelmä, skenaariomenetelmät, Delfoi-menetelmä, luovat menetelmät Tieteellisen tutun kehittyminen 1940-l. lähtien

4 Tulevaisuudentutkimuksen toimijoita Tulevaisuusvaliokunta Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu Tulevaisuudentutkimuksen seura World Future Society World Futures Studies Federation Rooman klubi Millennium projekti Opiskelemaan tulevaisuudentutkimusta?

5 Popperin timantti (2008)

6 Mikä delfoi? Vaiheittainen, strukturoitu tai puolistrukturoitu kysely-/haastattelumenetelmä Selvitetään ja prosessoidaan asiantuntijoiden mielipiteitä jonkin erityisalueen, asian tai ilmiön mahdollisista tulevaisuuksista Saatu tieto perustuu subjektiivisiin mielipiteisiin ja sisältää myös hiljaista tietoa, esille ei siis tule ko. ilmiön varma tulevaisuuden kehitys Muodostaa pohjaa tulevaisuustiedolle

7 Delfoi-menetelmän taustaa Menetelmällä takanaan jo pitkä historia (engl. Delphi Method): tuo luotettavuutta ja käytettävyyttä Kehitetty 1950-luvulla, RAND, USA, erityisesti teknologian kehityksen ennakointi ja arviointi Sackmanin kritiikki 1975, Mannermaan kritiikki 1991 Policy Delphi, Argument Delphi, Real Time Delphi jne. Suomalainen, kansainvälisesti arvostettu, edelfoi-tutkimus: lisäksi avoin kehittäjäyhteisö

8 Delfoi prosessina: tuotetaan erilaisia näkökulmia, hypoteeseja ja väitteitä, jotka saatetaan avoimen asiantuntijatestin ja argumentoinnin kohteeksi; prosessissa pyritään seulomaan näkemykset jaetuiksi ja erimielisiksi yhteisönäkemyksiksi Anonyymisyys ja sen eri tasot Iteraatio ja palaute Delfoin periaatteita Delfoin yhdistäminen muihin menetelmiin Ks. Esim. Technological forecasting & social change (2011)

9 Mitä on asiantuntijuus? Osmo Kuusen (1999) mukaan asiantuntijan tulee 1) olla oman tiedonalansa kärjessä 2) olla kiinnostunut eri tiedonaloista 3) pystyä näkemään yhteyksiä kansallisen ja kansainvälisen, nykyisen ja tulevan kehityksen välillä 4) kyetä tarkastelemaan ongelmia myös epätavanomaisesta näkökulmasta 5) olla kiinnostunut tekemään jotain uutta Asiantuntijuus Asianosaisuus, Delfoi yhteisöprosessina Yhteys asiantuntijatiedon ja päätöksenteon välillä

10 Hyvä tulevaisuusväite Tutkimuksen kannalta merkityksellinen Riittävän yksiselitteinen Näkemyksiä jakava Synnyttää jännitteen todennäköisen ja toivottavan välillä On kahden aikamittauspaikan suhteen epälineaarinen Herättää argumentaatiota: omaperäisyys Herättää tunnereaktion Hyvä tulevaisuusteesi näyttäytyy kiistakysymyksenä! Konkreettisuus, toiminnallisuus, todennäköisyys, selkeys, kiinnostavuus, yleistettävyys Väitteen ei heti tarvitse olla täydellinen! TESTAUS!

11 Delfoi ja etnologia Asiantuntijapaneeli: etnologiasta laaja ymmärrys asiantuntijuuteen (miten huomioida delfoissa marginaaliryhmät, yhteiskunnan ulkopuolelle päätyneet) Managerin rooli: etnologiasta tarve suhtautua objektiivisesti tutkimuskohteeseen, managerin tulisi kuitenkin pystyä katalysoimaan delfoi-prosessia Anonyymi argumentointi: anonymiteetin suojaaminen, mutta myös prosessin dokumentoinnin eri tasot: delfoin ymmärtäminen etnologisena kenttänä Prosessin suuntautuminen: etnologian kautta ylhäältä alaspäin kulkevan asiantuntijatiedon muutos molempisuuntaiseksi prosessiksi

12 Esihistoriamatkailun tulevaisuus Suomessa skenaarioita vuoteen 2050 Kehityksen päälinjoja: Ensimmäiset kohteet 1980-luvulla Alan monipuolistuminen: esihistoriakeskukset 2000-luvun alussa Alan hiipuminen, huolen ilmapiiri Tutkimuskysymyksiä: Millaista voisi olla tulevaisuuden esihistoriamatkailu? Mikä on esihistoriamatkailun merkitys tulevaisuuden (suomalaisessa) yhteiskunnassa?

13 PESTEC-analyysi Työkaluja tulevaisuuksien hahmottamiseen = toimintaympäristön hahmottaminen (Mega)trendit, heikot signaalit, Driving Force ilmiöt ja mustat joutsenet: havainnointi ja analysointi = tulevaisuuden muutostekijöitä Delfoi-prosessi & J. Datorin vaihtoehtoisten tulevaisuuksien mallintaminen = tulevaisuuskuvien hahmottelua

14 PESTEC ARVOT Poliittiset tekijät esim. lainsäädännön eri tasot Ekonomiset tekijät esim. matkailuala elinkeinona Sosiaaliset tekijät esim. osaamisen muutos, vaikutukset koulutukseen Teknologiset tekijät esim. virtuaalitoimintojen vaikutukset Ekologiset tekijät esim. ympäristön muutosten vaikutukset konkreettisesti eri muinaisjäännöstyyppeihin Kulttuuriset tekijät esim. paikallisen tason osallisuus ja vaikutukset

15

16 Toimintaympäristön analyysi Skenaarioiden aukikirjoittaminen ja strategian laatiminen Skenaariotyön viimeistely: tulevaisuusverstas Skenaariot 3D-mallinnoksiksi, tulevaisuuskuvien evaluaatio Iteratiivinen prosessi sekä tutkijalle että informanteille Muutostekijöiden analyysi Delfoi, 2. kierros: Paneelien yhdistäminen Teemahaastattelut Delfoi, 1. kierros: Kaksi erillistä paneelia

17 Tutkimusprosessi meneillään Haastattelut: taustatietoa muinaisjäännöskohteista, niiden hoitohistoriasta ja matkailukäytöstä Haastattelujen avulla kahden asiantuntijapaneelin luominen ja tulevaisuusväitteiden rakentaminen Haastattelut väylä osallistaa ja aktivoida varsinaiseen delfoi-prosessiin Asiantuntija? tiede ja tutkimus hallinto: suojelu ja hoito toiminnanvetäminen / tuottaminen rahoitus päätöksenteko / vaikuttavuus koulutus taide ja muotoilu teknologia matkailuyrittäjyys media harrastajat / asiakkaat Teoreettisen viitekehyksen hahmottaminen: kestävän kehityksen, kulttuuriperinnön merkityksellistämisen ja tulevaisuustietoisuuden teemat vahvoina linjoina mukana

18 Museovirasto: asenne & toiminta Metsähallitus: asenne & toiminta Museo toimialana: tiedon välitys (Kunta)talous: resurssit & taustatuki Markkinointiyhteistyö & verkostoituminen Tuotteistaminen & pienyrittäjyys Palvelumuotoilu Ammattitaito & innostus Yhdistykset & harrastajat Koulutus, pedagogia & tiedon tuotanto Teknologinen kehitys, erit. tiedottamisen uudet välineet Vihreä matkailu & luontoarvot Maanomistajien rooli Paikallisuus voimavarana Yleinen arvostus & kiinnostus Median merkitys Saavutettavuus Tiedon popularisointi

19 Kansainvälinen vakaus? Perussivistyksen paluu? Arkeologian asema tieteenä? Signaaleja? Muinaismuistolain uudistaminen? Arkeologin ammattikuvan muutos? Lähimatkailu? Törmäyttäminen? Villiruoka? Matkailun kohderyhmien muutos? Kallistuva liikenne? Taitajuus? Arkeologian suhde ympäristönsuojeluun? Monikulttuurinen menneisyys? Heimoutuminen? Ympäristönmuutoksen hallinta?

20 Vaihtoehtoiset tulevaisuudet (J. Dator 2009) Jatkuva (taloudellinen) kasvu Kaupallistaminen, tuotteistaminen, viihteellisyys Virtuaaliset ympäristöt Kaupallisesti kannattamattomien kohteiden hoitamatta jättäminen? Kokemus panelisteille: Esim. tunnetun mj muuttaminen visuaalisesti turistiseksi tilaksi (uhat ja mahdollisuudet konkretisoituvat) Järjestys / kestävyys Kestävä kehitys, pedagogiset lähtökohdat Virtuaaliset sovellukset Kokemus panelisteille: Esim. tunnetun mj muutos kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (maltillinen matkailualan kehitys esille) Kriisin aika / romahdus Resurssien romahdus -> kohteiden hoitamattomuus, tutkimuksen heikentyminen, välinpitämättömyys Kohteiden arvon ja merkitysten katoaminen Kohteiden virtuaalinen harrastaminen Kokemus panelisteille: Esim. tunnetun mj muuttaminen unohdetuksi, hoitamattomaksi tilaksi (mahdollisuus pohtia menestystekijöitä epätoivottavassa tilanteessa) Muodonmuutos Teknologian nopea kehitys Hyperelämyksellisyys, konkreettisen mj merkityksen muuttuminen Kokemus panelisteille: Esim. tulevaisuuden mj määrittely, teknologian mahdollisuuksia

21 Rajanvetoa, ratkaisuja ja ristiriitoja Paitsi tulevaisuus, myös menneisyys ja nykyisyys näyttäytyy erilaisena eri informanteille: eri metodien avulla kiinni eri aikaikkunoihin Yleisestä yksityiseen ja takaisin yleiseen: metodien suuntaaminen? Tulevaisuustiedon karttuminen ja dokumentointi prosessin aikana Metodien soveltaminen ja kehittäminen etnologian näkökulmasta

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

11.1.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus

11.1.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 11.1.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 1 MENETELMÄT Tilastoanalyysit ja trendiextrapolaatio Ekonometriset mallit, simulaatiot Haastattelututkimukset, delfoi Environmental Scanning

Lisätiedot

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu. ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.fi Tavoitteita Ennakointityö ja sen soveltaminen organisaatiossa Ennakoinnin

Lisätiedot

5 Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena Laura-Maija Hero

5 Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena Laura-Maija Hero 5 Kulttuuri kipinöi Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena Laura-Maija Hero KIRJOITTAJA FM Laura-Maija Hero toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtorina kulttuurituotannon koulutusohjelmassa sekä

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

Yrjö Myllylä. Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA

Yrjö Myllylä. Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Yrjö Myllylä Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Joensuu 2007 Yrjö Myllylä Murmanskin

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot

Yrjö Myllylä. Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA

Yrjö Myllylä. Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Yrjö Myllylä Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Joensuu 2007 Yrjö Myllylä Murmanskin

Lisätiedot

Meriteollisuuden globaali liiketoimintaympäristö ja suomalaisyritysten tulevaisuus Delfoi-tutkimus

Meriteollisuuden globaali liiketoimintaympäristö ja suomalaisyritysten tulevaisuus Delfoi-tutkimus Meriteollisuuden globaali liiketoimintaympäristö ja suomalaisyritysten tulevaisuus Delfoi-tutkimus Elisa Kallio ja Antti Saurama Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

9.luento MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op.

9.luento MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op. 9.luento MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op. Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 21.2.2006 Aiheet Tulevaisuustutkimuksen periaatteet Trendianalyysit Megatrendianalyysi Kuluttajapaneelit

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 1/2007 TUTU-julkaisuja 1/2007 Tulevaisuuden painopinnat

Lisätiedot

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan.

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. M Itella Oyj Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. Opas pureutuu niin verkostotyöskentelyyn, strategioiden hallintaan, toimintaympäristön

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Arktisen meriteknologian ennakointi

Arktisen meriteknologian ennakointi RAPORTTEJA 13 2013 Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Osaava lähihoitaja 2020

Osaava lähihoitaja 2020 Raili Hakala, Sirpa Tahvanainen, Tiina Ikonen ja Annemari Siro Osaava lähihoitaja 2020 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia 1 Tiivistelmä Tämän työn tavoitteena oli ennakoida

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ UUSISTA TEKNOLOGIOISTA JA RISKEISTÄ. ARGUMENTOIVA DELFOI TUTKIMUS. Jenni Rantala, Kai Savolainen ja Marita Luotamo

ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ UUSISTA TEKNOLOGIOISTA JA RISKEISTÄ. ARGUMENTOIVA DELFOI TUTKIMUS. Jenni Rantala, Kai Savolainen ja Marita Luotamo ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ UUSISTA TEKNOLOGIOISTA JA RISKEISTÄ. ARGUMENTOIVA DELFOI TUTKIMUS. Jenni Rantala, Kai Savolainen ja Marita Luotamo Työterveyslaitos Työympäristön kehittäminen, Uudet teknologiat

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi

Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi 7 Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi Miten käy kotimaisen elintarvikeketjun? Jyrki Niemi ja Pasi Rikkonen (toim.) 7 Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi Miten käy kotimaisen

Lisätiedot

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi Kaakkois-Suomen ennakointiverkosto Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta 11.4.2012 Tässä kuvasarjassa esillä olevat tekstit ja

Lisätiedot

Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä

Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä ESPOO 2002 VTT PUBLICATIONS 468 Yllätyksen tunnistus Indikaattorin pysyvyys Uuden tiedon 1. Kaaos, täsmällisyystason kehittä- yllätykset, sattuma minen vanhaa tietoa koettelevilla hypoteeseilla Epävarmuuden

Lisätiedot

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Olli Hietanen MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Yhteenveto alueellisten koulutusverstaiden menetelmistä ja tuloksista TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 3/2009

Lisätiedot

Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa

Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 6 / 2 0 0 7 satu korhonen, ilse julkunen, pekka karjalainen, anu muuri, riitta seppänen-järvelä Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa Asiantuntijoiden pohdintoja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

TEM raportteja 4/2014

TEM raportteja 4/2014 TEM raportteja 4/2014 Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät Katse vuoteen 2030 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 17.1.2014 Sisällys Tiivistelmä... 4 Esipuhe... 6 I SUOMEN MATKAILU VUONNA 2013... 7 1 Matkailun

Lisätiedot