JÄRJESTELMÄ ON MUTTA TOIMIIKO SE?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRJESTELMÄ ON MUTTA TOIMIIKO SE?"

Transkriptio

1 JÄRJESTELMÄ ON MUTTA TOIMIIKO SE? OPISKELIJOIDEN ARVIO OPINTO-OHJAUKSEN TILASTA JA OPINTOPOLUN ERI VAIHEIDEN OHJAUKSEN KEHITTÄMISTARPEISTA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Oped-Exo Laadukkaat ohjausjärjestelmät Työrengastapaaminen , Tampere Tutkimuksen tilaus: puh

2 1. Turun ammattikorkeakoulun taustaa Turun ammattikorkeakoulu on, kuten useimmat maamme ammattikorkeakoulut syntynyt erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittamisen tuloksena. Turun ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1992 väliaikaisena teknillisenä ammattikorkeakouluna ja laajeni monialaiseksi kokeiluksi , joka päättyi Turun ammattikorkeakoulun vakinainen toimilupa astui voimaan Kaksi vuotta väliaikaisena toiminut Varsinais-Suomen ammattikorkeakoulu liitettiin Turun ammattikorkeakouluun Fuusion mukana toiminta laajeni Turun ja Paraisten lisäksi Saloon, Kaarinaan, Mynämäelle, Raisioon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin Turun ammattikorkeakoulu on monialainen ja kaksikielinen, maan suurin ammattikorkeakoulu, jonka opiskelijamäärä on reilut 9000 Ammattikorkeakoulu on kunnallinen Turun kaupungin omistama oppilaitos. 2. Ohjauksen määrittely Turun ammattikorkeakoulussa Ohjauksen tarkoituksena on opettaja- ja opiskelijatuutoroinnin avulla tukea ja kehittää nuorten ja aikuisten opiskeluvalmiuksia Turun ammattikorkeakoulussa ohjaus on yleisnimitys laajemmalle toiminnalle, jolle on annettu sisällölliset tavoitteet Opintojen ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tuetaan opiskelijaa kehittymään alansa ammatilliseksi asiantuntijaksi Tavoitteiden saavuttamiseksi työstä vastaava opinto-ohjaaja, opintosihteeri, opettaja- tai opiskelijatuutori, käyttää erilaisia menetelmiä, esimerkiksi tiedottamista, neuvontaa, ohjausta ja opettamista. Ohjausta toteutetaan opintoihin sisältyvänä, yksilö- tai ryhmäohjauksena. (Turun AMK:n yleisopas 2003, 46-48; Laatukäsikirja C :2003, 1 2.) Turun AMK:n ohjausjärjestelmä muodostaa monitasoisen kokonaisuuden, joka auttaa opiskelijaa hänen opinnoissaan, ammatillisessa kasvussaan sekä työelämään sijoittumisessa. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmä tukee opiskelijan monimuotoisia oppimisprosesseja avoimissa, verkottuneissa ja yhteistoiminnallisissa oppimisympäristöissä. Koska ohjaustarve vaihtelee opintojen edetessä, ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan opiskelu- ja työhistoria sekä hänen henkilökohtaisten toiveidensa ja mahdollisuuksiensa muovaama opintopolku. (Turun AMK:n strategia , 30.) 2

3 3. Ohjauksen organisointi Turun ammattikorkeakoulussa Lähtökohtana ohjauksen kehittämisessä pidettiin Euroopan jäsenmaiden ohjausjärjestelmiä koskevassa vertailututkimuksessa esille nousseita toimintakokonaisuuksia. Ohjaus nähtiin Vuorisen (1996) esiin nostamaan opintopolun viiteen vaiheeseen ajoittuvana toimintana, joka jäsentyy: Ohjaukseen ennen opintoja, ohjaukseen opintojen alkuvaiheessa, ohjaukseen opintojen etenemisvaiheessa, ohjaukseen opintojen päättövaiheessa ja seurantavaiheeseen. 3.1 Kehittämissuunnitelma (1996) Kehittämissuunnitelman mukaisesti ohjauksessa keskitytään koulutukseen ohjaaminen ja siitä tiedottaminen, koulutuksen valintajärjestelmiin ja niiden kehittämiseen, koulutuksen alkuvaiheen ohjaukseen ja motivointiin, koulutusprosessin hallintaan ja ammatillinen kasvuun sekä työharjoitteluun, koulutuksen päättövaiheenohjaukseen ja siirtymiseen yhteiskuntaan sekä työelämään, koulutuksen arviointiin, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. 3.2 Kehittämishanke (kevät 1996) Ammattikorkeakoulujen ohjaustoiminta avoimissa oppimisympäristöissä. Hankkeen tavoitteena oli selkiinnyttää, luoda ja kehittää tiedotus- neuvonta- ja ohjauspalveluja Turun ammattikorkeakoulun omista tarpeista ja tavoitteista lähtien. 3.3 Ohjaustoiminnan kartoitus (syksy 1996) Tuloksia: Ohjaustoiminta oli kirjavaa ja organisoitu lähinnä oppilaitoksen tarpeiden pohjalta Varsinaista yhtenäistä teoriapohjaa ei ohjauksella näyttänyt olevan Kaikilla koulutusaloilla oli ohjaustoimintaa ja oppilaitoksista (vrt. koulutusala) löytyi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta koulutettu ohjausalan erikoisasiantuntija. 3.4 Opettaja- ja opiskelijatuutoriprojekti (kevät 1997) Tavoitteena oli luoda Turun ammattikorkeakouluun toimivaa pienryhmäohjaustoimintaa sekä auttaa uusia opiskelijoita orientoitumaan ammattikorkeakouluopintoihin. 3

4 3.5 Opintoasiaintoimiston perustamisen ja orientoivat opinnot OPS:n (syksy 1997) Nähtiin, että keskitetty opintoasiaintoimisto on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto Turun ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan kehittämiseksi Yhtenä ohjauksen osa-alueena toteutettiin ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen opintokokonaisuus Orientoituminen ammattikorkeakouluopintoihin, 1 ov. Myöhemmin kokonaisuus laajeni kolmeen opintoviikkoon, Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3 ov. 4 Turun ammattikorkeakoulun ohjausstrategia Turun ammattikorkeakoulu on strategiassaan vuosille määritellyt itseohjautuvuuden yhdeksi opetuksen ja opiskelun painopistealueeksi. Opiskelijat ovat omatoimisia, emotinaalisesti itsenäisiä, reflektiivisiä, sitoutuneita sekä valmiita itseohjautuvaan oppimiseen. (Turun AMK:n strategia , 28.) Opintojen ohjauksen strategia liittyy Turun ammattikorkeakoulun yleiseen strategiaan, jossa keskeisiä perusarvoja ovat asiakaslähtöisyys, ammatillisuus, tuloksellisuus, työyhteisöllisyys ja maakunnallisuus. Ohjaustoiminnan strategian lähtökohtina ovat tehokas opiskelijahankinta, opiskelijan tukeminen, kannustaminen ja ohjaaminen, keskeyttämisten ehkäiseminen sekä opiskelun tehokkuuden ja työelämään rekrytoitumisen tukeminen. Tavoitteena on, että Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilöstö arvostavat opiskelijoiden ohjaukseen ja opiskelijapalveluihin liittyvää toimintaa sekä opiskelijat ovat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluihin. (Turun AMK:n strategia , 30.) Ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmä muodostaa avoimissa oppimisympäristöissä monitasoisen kokonaisuuden, joka auttaa opiskelijaa hänen opinnoissaan, ammatillisessa kasvussaan sekä työelämään sijoittumisessa. Ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan opiskelu- ja työhistoria sekä hänen henkilökohtaisten toiveidensa ja mahdollisuuksiensa muovaama opintopolku. Ohjaustoiminnassa otetaan huomioon vieraskielisten koulutusohjelmien ja opintojaksojen sekä ECTS-järjestelmän tarpeet sekä ammattikorkeakoulun kansainvälistyminen ja kaksikielisyys. (Turun AMK:n strategia , 30.) Turun ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän mukaan ohjaus- ja tuutoritoimintaa kehitetään jatkuvan arvioinnin perusteella ja ohjausalan verkostoja hyödyntäen. Opintojen ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tuetaan opiskelijaa kehittymään alansa ammatilliseksi asiantuntijaksi ja sitä toteutetaan opintoihin sisältyvänä yksilö- tai ryhmäohjauksena. (Turun AMK:n yleisopas 2003, 46-48; Laatukäsikirja C :2003, 1 2.) Tässä tutkimuksessa opintojen ohjauksen kehittämistarpeita on arvioitu Turun ammattikorkeakoulun strategiasta johdetuista laatukäsikirjassa (2003) määritellyistä palvelujen tuottajista tai ohjauksen toimintakokonaisuuksista käsin. Kokonaisuuksia on tarkasteltu tarkemmin tulosten yhteydessä. Opinnäytetyön ohjaus ja kansainvälisten opintojen ohjaus ei Turun ammattikorkeakoulun laatukäsikirjan mukaisesti kuulu opintoasiaintoimiston ohjausjärjestelmän osa-alueisiin vaan ne nähdään erillisinä 4

5 prosesseina. Opetuksen tulosalueelle sijoitettu opinnäytetyön ohjaus on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Sen sijaan kansainvälisten opintojen ohjausta on arvioitu muiden ohjauspalvelujen rinnalla, koska se organisatorisesti sijoittuu opinto-ohjauksen tapaan kehittämisen tulosalueen toimintoihin. 6 Turun ammattikorkeakoulun ohjausmalli Ammattikorkeakoulujen ohjauksen suunnittelun lähtökohtana pidetään holistista opiskelijakeskeistä ohjausmallia, jonka periaatteiden mukaisesti myös Turun ammattikorkeakoulun ohjausmallin voidaan katsoa syntyneen. Mallin taustalta löytyy ajatus siitä, että myös opettajien on tärkeää osallistua ohjaukseen entistä enemmän ja opiskelijoiden itsenäisyyteen ja yksilöllisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Ensimmäisen opiskelijaa lähinnä olevan ohjaustason muodostavat opettajat. Toisen tason muodostavat opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaajien työpanos Turun ammattikorkeakoulussa on mittava, eikä niinkään keskity opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen arkipäivässä, vaan ohjauksen asiantuntemukseen opintopolun eri vaiheissa. Kolmannen tason muodostavat ulkopuoliset, yhteiskunnan ohjaus- ja tukipalveluorganisaatioissa työskentelevät ohjauksen ammattilaiset, joiden kanssa muut ohjaustasot tekevät verkostotyötä. Turun ammattikorkeakoulun ohjausmalli on rakennettu Vuorisen (1996) ohjausmallien synteesinä lähinnä keskitetyn ja tuutoriperustaisen mallin yhdistelmänä. Kehittämishankkeen aikana viitteitä otettiin mm. englantilaisista ohjauksen palvelukeskuksista. Opiskeluprosessin ohjauksen varmistamiseksi keskitettyyn malliin liitettiin tuutoriperustainen elementti, jonka tavoitteena oli myös pedagogiikan kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulun ohjausmalli (Lähteenmäki & Mäntsälä 1998) 5

6 Opintoasiaintoimisto kuuluu hallinnollisesti kehittämisen tulosalueelle ja sitä johtaa opintoasiaintoimiston päällikkö. Opintotoimistot, joissa opinto-ohjaajat ja -sihteerit työskentelevät, sijaitsevat kussakin toimipisteessä tai niiden välittömässä läheisyydessä. Turun ammattikorkeakoulussa on 16 joko päätoimista (1600 h/vuosi) tai osa-aikaista (800 h/vuosi) opinto-ohjaajaa, joista neljä toimii opinto-ohjaajan lehtoraatissa. Opinto-ohjaajista muodostettu OPO-tiimi koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa ohjausta. Opinto-ohjaajista muodostetut työryhmät vastaavat eri osa-alueiden käytännöistä ja työvaliokunta valmistelee erilaisia ohjaukseen liittyviä asiakirjoja. Opiskelija- ja opettajatuutorit toimivat koulutusohjelmissa ja muodostavat tuutoritiimit omalle vastuualueelleen koulutusaloittain, tulosalueittain tai toimipisteittäin. 7 Tutkimusongelmat ja mittari Tutkimusongelmat on johdettu Turun ammattikorkeakoulun laatukäsikirjan tavoitteiden mukaisesti Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena keväällä 2003 Tutkimuksella pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimusongelmiin: Millaisiksi opiskelijat arvioivat Turun ammattikorkeakoulun ohjaus- ja neuvontapalveluja opintopolun eri vaiheissa? Miten ohjaus- ja neuvontapalveluja tulisi opiskelijoiden mielestä kehittää? Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää myös sitä, miten vastaajien koulutusala, opiskelun aloitusajankohta, suoritettujen opintoviikkojen määrä, ikä, sukupuoli, pohjakoulutus, työkokemus, koulutuskaupunki tai aikaisempi asuinpaikka on yhteydessä tutkimuksen tuloksiin. 7.1 Tutkimuksessa käytetty mittari ja muuttujat Tutkimuksessa käytettiin mittaria, joka muodostettiin opintopolun vaiheiden mukaan. Ohjauksen kehittämistarpeita on arvioitu Turun ammattikorkeakoulun laatukäsikirjan C (2003) määrittämän 14 ohjausalueen mukaisesti: koulutuksen tiedotus ja markkinointi, opiskelijavalinta, orientointi ja ammatillinen kasvu, opiskelijatuutorointi, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ohjaus, opettajatuutorointi, opintotoimiston ja opinto-ohjaajan ohjauspalvelut, kansainvälisten opintojen ohjaus, opintososiaaliset palvelut, valinnaisiin opintoihin liittyvä ohjaus, harjoittelun ohjaus, ura- ja rekrytointipalvelut ja verkkoohjauspalvelut. Tutkimuksen summamuuttujat muodostettiin opintopolun vaiheiden mukaisesti ohjausalueista seuraavasti: Ohjaus ennen opintoja 1. Koulutuksen tiedotus ja markkinointi 2. Opiskelijavalinta 6

7 Ohjaus opintojen alkuvaiheessa 3. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ohjaus 4. Ohjauspalvelut opintojen alkuvaiheessa 5. Opettajatuutorointi Ohjaus opintojen etenemisvaiheessa 6. Kansainvälisten opintojen ohjaus 7. Opintososiaaliset palvelut 8. Ohjauspalvelut opintojen etenemisvaiheessa Ohjaus opintojen päättövaiheessa 9. Harjoittelun ohjaus Orientointia ja ammatillista kasvua, ura- ja rekrytointipalvelua ja verkko-ohjauspalveluja 48, 52, 58 ja 60) kuvaavista muuttujista ei muodostettu summamuuttujia, koska niiden reliabiliteetti jäi alhaiseksi tai muuttujat sijoittuivat ohjauspolun eri vaiheeseen. Näitä ohjausalueita tarkasteltiin yksittäisistä muuttujista käsin. Valinnaisiin opintoihin liittyvää ohjausta ja opiskelijatuutorointia mitattiin vain yhdellä muuttujalla, joten alueesta ei muodostettu summamuuttujaa. Vastaajien taustoja koskevat kymmenen osiota muodostettiin niin, että niiden avulla voidaan ryhmiä vertailla keskenään. 7.2 Turun ammattikorkeakoulun opintojen ohjaustutkimukseen vastanneiden määrä koulutusaloittain ja tulosalueittain Koulutusalat Vastanneet Opetuksen (6)* koulutus- tulosalueet aloittain (10) Hallinnon ja kaupan ala Koulutusohjelmien määrä koulutusaloittain Aloituspaikat koulutus aloittain Auto- ja logistiikka Koulutusohjelmien määrä tulosalueittain Vastanneet tulosalueittain % opiskelijamäärästä Opiskelijamäärät tulosalueittain Kulttuuriala Bioalat Luonnonvaraala Matkailu-, ravitsemisja talousala Sosiaali- ja terveysala Tekniikan ja liikenteen ala Hyvinvointipalvelut Konetekniikka Liiketalous ja ICT Liiketalous ja media (4,4 %) 31 (3,6 %) 35 (4,0 %) Taideakatemia Terveysala 6 Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Ympäristö ja rakentaminen 7 30 (2,4 %) 7 30 (2,2 %)

8 8 TUTKIMUSTULOKSIA OPINTOPOLUN VAIHEIDEN MUKAAN Opintopolun ensimmäinen vaihe, ohjaus ennen opintoja, näyttää toimivan hyvin Tiedotusta pidetään lisäksi liian markkinahenkisenä ja sisällöltään harhaanjohtavana Opiskelijat toivovat hakuinformaation yksinkertaistamista ja keskittymistä koulutuksen sisällön ja työmahdollisuuksien selvittämiseen. Opintopolun toisen vaiheen, ohjaus opintojen alkuvaiheessa, tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousevat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ohjaus ja orientoinnin informaation jakaminen tasaisemmin opintojen alkuvaiheen aikana. Orientoinnin toteutuksessa on suuria eroja ja jopa selkeitä puutteita On tarpeellista laatia yhtenäiset suositukset opintokokonaisuuden toteuttamiseksi ja lisätä opettajatuutoreille työkaluja ja resursseja ammatillisen kasvun suunnitteluun ja toteutukseen Opiskelijat kokevat terveys- ja sosiaalialaa lukuun ottamatta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ohjauksen heikoksi tai puuttuvan Tekniikan ja liikenteen alalla HOPS-ohjausta ei juurikaan käytetä opiskelun suunnittelussa Kolmannen vaiheen ohjauksen, ohjaus opintojen etenemisvaiheessa toteutus on rakennettu tuutorointimallin mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulun opettajatuutoroinnilla ja pienryhmäohjauksella on vastausten mukaan melkoisia ongelmia Opintojen neljännen vaiheen ohjauksen, ohjaus opintojen päättövaiheessa, kulmakiveksi nousee erityisesti ura- ja rekrytointipalvelujen osuus. työvoimahallinnon sekä ura- ja rekrytointipalvelujen osalta verkostotyön tulokset eivät siirry opiskelijoiden käyttöön Ura- ja rekrytointipalvelujen osuus ammatillisen kasvun opintojen osana opintojen loppuvaiheessa ei ole riittävän näkyvää tai sitä ei mielletä kokonaisuuteen kuuluvaksi 8

9 8.1 Summamuuttujien arvot opintopolun eri vaiheissa Summamuuttujat Keskiarvot Keskihajonnat (Opintopolun vaihe merkitty sulkuihin*) Harjoittelun ohjaus (4) 2,98 0,59 Opiskelijavalinta (1) 2,62 0,50 Opettajatuutorointi (2) 2,62 0,75 Kansainvälisten opintojen ohjaus (3) 2,56 0,74 Ohjauspalvelut opintojen alkuvaiheessa (2) 2,51 0,35 Ohjauspalvelut opintojen etenemisvaiheessa (3) 2,47 0,42 HOPS-ohjaus (2) 2,44 0,55 Tiedottaminen ja markkinointi (1) 2,40 0,32 Opintososiaaliset palvelut (3) 2,40 0,59 *1. vaihe = ohjaus ennen opintoja, 2. vaihe = ohjaus opintojen alkuvaiheessa, 3. vaihe = ohjaus opintojen aikana, 4. vaihe = ohjaus opintojen päättövaiheessa KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 1) Opiskelijarekrytointiin liittyvää tiedotusta ja markkinointia tulee kohdentaa entistä enemmän lukioihin ja markkinointiviestin sisältöä tarkastella kriittisesti. 2) Valintaperusteita tulee selkeyttää. 3) Opintojen alkuvaiheen orientaation toteutusta tulee kehittää siten, että informaation sisäistäminen on mahdollista. Lisäksi opiskelijatuutorointia tulee kehittää kiinnittämällä entistä enemmän huomiota tuutoreiden valintaan ja koulutukseen. 4) Opiskeluun liittyvään ohjaukseen tulee laatia yhteiset periaatteet. Koska opiskelijoiden henkilökohtainen opintojen ohjaus on järjestetty lähinnä koulutusohjelmissa tuutoripohjaisesti on opettajatuutoroinnin organisointiin suunnattava riittävästi aikaa ja taloudellisia resursseja sekä ohjaukseen käytännön työvälineitä. Kun opiskelijan lähiohjausta tulevaisuudessa kehitetään, on opettajatuutoroinnin ja HOPS-ohjauksen kehittämistä jatkettava yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa. 5) Ohjauspalvelujen saatavuuteen ja luotettavuuteen niin opettajatuutoroinnin, opintoohjaajien kuin opintotoimistojen palvelujen osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota. 6) Valinnaisiin opintoihin ja opintososiaalisiin kysymyksiin liittyvää tiedotusta tulee lisätä. 7) Ohjaushenkilöstön yhteistyötä on kehitettävä niin määrällisesti kuin laadullisestikin, jotta ohjauksessa annettava tieto on oikeaa ja samansuuntaista. 8) Tiedotusta ura- ja rekrytointipalveluiden tarjoamista opiskelijapalveluista on kehitettävä sekä henkilöstölle että opiskelijoille. 9) Ohjaustoiminnan arviointiin tulee luoda järjestelmä ja verkko-ohjausta tulee kehittää opiskelijaystävälliseen suuntaan. 9

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 51 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Taina Kauppinen OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ Opintojen ohjauksen kehittämishankkeen raportti TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 51 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa

Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa 1 M. Toikka & S. Hakkarainen Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa Kymenlaakson, Mikkelin ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulut KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 84 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä URAOHJAUSTA AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Veijo Hintsanen Minna-Riitta Luukka Tarja Lounasmeri Mikko Majander Jarmo Renvall Heikki Holopainen Kirsi Hiltunen Turun ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

SELVITYS KUNTOUTUSALAN KOULUTUSTEN YHTEISISTÄ SISÄLLÖISTÄ, KUNTOUTUKSEN OSAAMINEN -TUTKIMUKSEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ

SELVITYS KUNTOUTUSALAN KOULUTUSTEN YHTEISISTÄ SISÄLLÖISTÄ, KUNTOUTUKSEN OSAAMINEN -TUTKIMUKSEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ Piirainen A ja Sjögren T (25.3.2015) 1 Jyväskylä 25.3.2015 SELVITYS KUNTOUTUSALAN KOULUTUSTEN YHTEISISTÄ SISÄLLÖISTÄ, KUNTOUTUKSEN OSAAMINEN -TUTKIMUKSEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ Arja Piirainen ja Tuulikki

Lisätiedot

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA

AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA 1 () 1 OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, S10279 Maarit Malila & Päivi Palosaari-Aubry AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS-POHJANMAALLA Nykytilaselvitys,

Lisätiedot

Esa Heikkinen OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANTA

Esa Heikkinen OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANTA Esa Heikkinen OHJAUKSEN AJANKÄYTÖN SEURANTA AiHe-projektin tuloksia 2006 Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-3042-2 (nid.)

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA

OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA Leena Salunen OPISKELUAIKAISET TYÖELÄMÄKOKEMUKSET TRADENOMIEN AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAJINA Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2006 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän yliopisto Salunen, Leena.

Lisätiedot

Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri, Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA NÄYTTÖTUTKINNOT VERTAILUSSA

Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri, Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA NÄYTTÖTUTKINNOT VERTAILUSSA Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri, Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA NÄYTTÖTUTKINNOT VERTAILUSSA Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri ja Seija Mahlamäki-Kultanen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT JA

Lisätiedot

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI KANSALLISEN NÄYTTÖPERUSTEISEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008 Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

koulutukseen ja työelämään Suomessa

koulutukseen ja työelämään Suomessa Ohjaus UUSI PAINOS 2002 koulutukseen ja työelämään Suomessa Suomi lyhyesti Valtiomuoto tasavalta, jonka presidentti on Tarja Halonen 2000 2006 Pääkaupunki Helsinki, 560 000 asukasta (2000) Valuutta markka

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Elisa Rantanen ja Jukka Vehviläinen KANNATTAVAA OPISKELUA? OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

Elisa Rantanen ja Jukka Vehviläinen KANNATTAVAA OPISKELUA? OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA Elisa Rantanen ja Jukka Vehviläinen KANNATTAVAA OPISKELUA? OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3182-4 (nid.) ISBN 978-952-13-3183-1

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 1 KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen ja Airi Laitinen 2 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot