TALVIVAARA SOTKAMO OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARA SOTKAMO OY"

Transkriptio

1 VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU UEC TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa IV a Pintavesien tarkkailu

2

3 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Sisältö 1 JOHDANTO TAUSTATIETOJA NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT Oulujoen vesistöalue... 5 Järvien kerrostuneisuus ja happitilanne... 5 Happamuus, puskurikyky ja veden kovuus... 6 Sähkönjohtavuus, sulfaatti, natrium ja kloridi... 8 Kiintoaine ja sameus Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus Ravinteet ja rehevyys Metallit Vuoksen vesistöalue Järvien kerrostuneisuus ja happitilanne Happamuus, puskurikyky ja veden kovuus Sähkönjohtavuus, sulfaatti, natrium ja kloridi Kiintoaine ja sameus Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus Ravinteet ja rehevyys Metallit Kipsisakka-altaan vuoto Mustaliuskealueen lammet ja purot Muut järvet, lammet ja purot Yhteenveto ja johtopäätökset veden laadusta KALASTO JA KALASTUS Taustatiedot Kalastuskirjanpito Sähkökoekalastukset Yhteenveto kalataloustarkkailusta MUU TARKKAILU ALUEELLA VUONNA Kasviplankton Pohjaeläimet, järvet Kalasto ja kalastus Järvisedimenttien laatu VIITTEET Copyright Pöyry Finland Oy

4 Liitteet Liite 1 Tarkkailualue ja näytteenottopaikat Liite 2 Veden laadun tarkkailutulokset, tammi-lokakuu v. 212 Liite 3 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailun tulokset, marras-joulukuu v. 212 Liite 4 Kenttämittausten tulokset Liite 5 ELY:n ja Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n tarkkailutuloksia Liite 6 Vesistöjen metallipitoisuudet eri vuosina Liite 7 Kalastuskirjanpidon pyynti- ja saalistiedot v. 212 Liite 8 Sähkökoekalastuskohteet Liite 9 Sähkökoekalastusten perustulokset Liite 1 Sähkökoekalastuskohteiden valokuvat Pohjakartta-aineistot Maanmittauslaitos Pöyry Finland Oy Pirkko Virta, FM Jaakko Saukkoriipi, FT Eero Taskila, FM Hanna Kurtti, DI Eeva-Leena Anttila, FM Pekka Majuri, FM Yhteystiedot PL 2, Tutkijantie 2 A 959 OULU puh sähköposti Copyright Pöyry Finland Oy

5 1 1 JOHDANTO Talvivaaran kaivoksen tarkkailussa vuosi 212 oli ns. suppea vuosi, jolloin pintavesien tarkkailu sisälsi tarkkailusuunnitelman mukaisen veden fysikaalis-kemiallisen laadun tarkkailun sekä kalastuskirjanpidon. Lisäksi tehtiin vuosittainen sähkökoekalastus Tuhkajoella Kainuun TE-keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu on toteutettu Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelmassa (Pöyry Environment Oy 27, täydennys 28) esitetyllä tavalla. Vuosien aikana tarkkailu on laajentunut toiminnan harjoittajan ja Kainuun ELY-keskuksen esitysten mukaisesti. Lisäpisteitä on tullut Raatelampeen, Jormasjärveen, Laakajärveen ja Kiltuanjärveen sekä Talvijokeen ja analyysivalikoimaa on laajennettu. Lisäksi vuonna 212 tehtiin kenttämittauksia helmi-, huhti- ja kesäheinäkuussa. Marraskuun alussa 212 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon vuoksi laadittiin lisätöiden tarkkailuohjelma (Pöyry Finland Oy 212a), jonka Kainuun ELY-keskus hyväksyi eräin muutoksin (Drnro KAIELY/5/7./21). Marras-joulukuun tarkkailu toteutettiin kyseisen ohjelman mukaan. Talvivaaran kaivoshankkeeseen liittyen pintavesien tilaa on tutkittu aiemmin perustilaselvityksessä ja YVA-selvityksissä. Myös YVA:n jälkeen pintavesien seurantaa jatkettiin kaivosyhtiön toimesta riittävän ennakkoaineiston keräämiseksi. Lisäksi Kainuun Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat seuranneet pintavesien tilaa alueella. Edellä mainittuja selvityksiä ja seurantoja on käytetty vertailuaineistona. Vuonna 212 tutkittiin lisäksi järvien biologista tilaa ja järvisedimenttien laatua. Tutkimuksista on laadittu erilliset raportit, joista esitetään yhteenveto tässä raportissa. Tarkkailusta vastasi konsulttina Pöyry Finland Oy. Näytteenotosta ja fysikaaliskemiallisista määrityksistä vastasi Nab Labs Oy. 2 TAUSTATIETOJA Vuonna 212 kaivoksen tuotanto oli käynnissä lähes koko vuoden. Kipsisakka-altaan vuodon vuoksi tuotanto oli keskeytyksissä Loppuneutraloinnin (LONE) jälkeisiä prosessin ylijäämävesiä johdettiin jälkikäsittely-yksiköiden kautta vesistöön marraskuun alkuun asti lähes yhtäjaksoisesti. Jälkikäsittely-yksiköille johdettu kokonaisvesimäärä oli noin 1,21 milj.m 3. Vesimäärä jakautui likimain tasan pohjoiselle ja eteläiselle jälkikäsittely-yksikölle. Jätevedet sisälsivät runsaasti sulfaattia, mangaania ja natriumia (osaraportti III Päästötarkkailu ), mutta vesien metallipitoisuudet olivat pääsääntöisesti alhaisempia kuin lupaehdoissa määrätyt raja-arvot. Jäännösmetallien saostamiseksi vesien ph-tasoa myös nostettiin jälkikäsittely-yksiköillä ennen luontoon johtamista. Kipsisakka-altaan vuodon seurauksena kaivosalueen turva-altaisiin joutui suuri määrä happamia ja sulfaattipitoisia vesiä, joiden metallipitoisuudet ylittivät päästövesille asetetut luparajat. Vuotoveden happamuuden neutraloimiseksi ja metallien saostamiseksi jälkikäsittely-yksiköihin syötettiin kalkkia ja lipeää. Oulujoen vesistöön, Viitapuron kautta Salmiseen, vuotovesiä ehti virrata noin 2 m 3. Vuoksen vesistöön Lumijokeen vuotovesiä jouduttiin juoksuttamaan noin 216 m 3. Suurin osa vuotovesistä jäi kaivosalueen altaisiin ja jälkikäsittelyalueille. Vuototapahtuman jälkeen vesien kalkitusta metallien saostamiseksi jatkettiin kaivosalueen jälkikäsittelyalueilla sekä kaivosalueen ulkopuolisilla lähialueilla ja vesissä. Copyright Pöyry Finland Oy

6 Prosessivesien lisäksi jälkikäsittely-yksiköiden kautta vesistöihin on johdettu saniteettipuhdistamon vedet sekä tehdasalueelta kerätyt hulevedet. Kaikki louhosalueen kuivanapitovedet kerätään talteen ja käytetään yleensä prosessissa. Osa vedestä haihtuu ilmaan, osa sitoutuu mm. kipsisakkaan, joka kuljetetaan omaan varastoaltaaseen. Vuonna 212 tulvavesien ja normaalia suurempien sademäärien vuoksi kaivoksella syntyviä valumavesiä varastoitiin Kuusilammen avolouhokseen ja kuivanapitovesiä käsiteltiin myös LONE-vesien mukana ja johdettiin edelleen jälkikäsittely-alueille. Ylijäämävesiä johdettiin myös kipsisakka-altaille. Loppuneutraloinnista vesistöön johdettavan jäteveden kokonaismäärä saa lupamääräysten mukaan olla enintään 1,3 milj.m 3 vuodessa, noin,4 m 3 /s. Kipsisakka-altaan, tehdasalueen ja primäärikentän lohkojen 1 ja 4 pohjarakenteiden alapuoliset salaojavedet johdetaan Lumelantien patoaltaaseen, josta ne johdetaan keskimmäiselle altaalle ja edelleen jälkikäsittelyaltaan viimeiseen osaan eli Kortelampeen. Primäärikentän lohkojen 2 ja 3 pohjarakenteiden alapuoliset salaojavedet tulevat suoraan eteläisen jälkikäsittely-yksikön keskimmäiseen altaaseen. Kortelammesta vedet johdetaan Ylä-Lumijärven ja Lumijoen kautta edelleen Vuoksen vesistön suuntaan. Martikanvaaran alueelta tulee puhtaita valumavesiä eteläisen jälkikäsittely-yksikön eteläosaan. Noin puolet puhdistetusta prosessivedestä johdetaan Haukilammen ja Kärsälammen muodostaman pohjoisen jälkikäsittely-yksikön kautta Salmiseen ja edelleen Oulujoen vesistöreitille. Kuusijoen ja edelleen Kalliojoen suuntaan johdettiin sekundäärikasan rakentamisen aikaisia vesiä sekä Kuusilampeen varastoituja valumavesiä alkaen. Tarkemmat tiedot toiminnasta on esitetty osaraportissa II Käyttötarkkailu. 2 3 NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT Vesistötarkkailun näytteenottopaikkoja oli vuonna 212 kaikkiaan 47. Pisteiden perustiedot on esitetty taulukossa 1 ja sijainti liitteessä 1. Näytteitä otettiin pääsääntöisesti 3 12 kertaa vuodessa kultakin pisteeltä. Kipsisakka-altaan vuoto tihensi tarkkailua tietyin osin marras-joulukuussa. Vesinäytteiden otosta ja näytteiden analysoinnista vastasi Nab Labs Oy, jonka laboratoriot ovat Mittatekniikan keskuksen akkreditoimia testauslaboratoriota. Nablabsilla on käytössään standardin SFS EN ISO/IEC 1725 mukainen laatujärjestelmä. Tarkemmat tiedot akkreditoinnista löytyvät laboratorion akkreditointitunnuksella T111 osoitteesta ( Akkreditoidut toimielimet testauslaboratoriot). Nab Labsin akkreditointiin sisältyy analytiikan ohella myös vesi- ja vesistötutkimuksiin liittyvä näytteenotto. Näytteenoton akkreditoinnilla saavutetaan pätevyystaso, joka käsittää koko näytteenottotoiminnan eikä ainoastaan sertifioidut näytteenottajat. Metallianalytiikan Nablabs tuottaa akkreditoiduissa alihankintalaboratorioissa. Näytteistä tehtiin ohjelmien mukaiset fysikaalis-kemialliset määritykset. Joka kerta tehtävää analyysivalikoimaa on laajennettu alkuperäisestä tarkkailun kuluessa. Kaikki määritykset on tehty SFS-standardien mukaisesti ja/tai akkreditoinnissa hyväksyttyjen tai muutoin valvovan viranomaisen hyväksymien menetelmien mukaisesti. Vesistötarkkailun tulokset on esitetty liitteessä 2, kipsisakka-altaan vuodon lisätutkimusten tulokset liitteessä 3 ja kenttämittausten tulokset liitteessä 4. Metallit analysoitiin aiemmin sovittua tarkemmilla määritysrajoilla (ICP-OES/) heinäkuussa, elo-lokakuussa kahdella pisteellä (Ni, Cd, Pb) sekä marras-joulukuussa. Liitteessä 5 on esitetty ympäristöhallin- Copyright Pöyry Finland Oy

7 non Hertta-tietopalvelussa olleita muiden tutkimuslaitosten tuloksia velvoitetarkkailun havaintopaikoilta. Vuonna 212 helmi-, huhti- ja kesä-heinäkuussa sekä kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailuun liittyen marras-joulukuussa tehtiin kenttämittauksia, joissa määritettiin happipitoisuus, hapetus-pelkistyspotentiaali (redox-arvo), ph ja sähkönjohtavuus (liite 4). 3 Copyright Pöyry Finland Oy

8 4 Taulukko 1 Pintavesien fysikaalis-kemiallisen laadun tarkkailupaikat vuonna 212. Syvyystiedot ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta tai maastosaatteista. paikka tunnus koordinaatit (YK) syvyys (m) vesistöalue Salminen Sal , Kalliojärvi Kal , Korentojoki Kor , Kalliojoki, suu Kal su Kolmisoppi Kol , Kolmisoppi lähtevä Kol läh Tuhkajoki 1 Tuh , Jormasjärvi 5 Jor , Jormasjärvi syv p3 Jor , Jormajärvi, pohj.osa Jor Talvijoki 1 Talvijoki , Jormasjoki 9 FM Jormaslahti 6 FM , Nuasjärvi 23 FM , Ylä-Lumijärvi Ylu , Lumijoki Lum Kivijärvi 1 (12/212 lähtien Kiv7) Kiv , Kivijärvi 2 Kiv , Laakajärvi 9 Laa , Laakajärvi 13 (Laa11) Laa13 (Laa11) Laakajärvi 81 (Laa4) Laa81 (Laa4) , Laakajärvi 12 Laa , Kiltuanjärvi 4 Kil Kaivoslampi Kai Syvälampi Syvä talvi kesä Härkälampi Här Härkäpuro1 Härp Kuusilampi(Rahvaanmäki) Kuus Mustalampi Mus , Valkealampi Val , Mäkijärvi Mäk , Iso-Savonjärvi IsoS Myllylampi Myl talvi kesä Hoikkalampi Hoik talvi kesä Munninlampi Mun talvi Kivipuro 1 Kip Pirttipuro 1 Pirt Hakonen Hako Pikku Hakonen Phako Raatelampi Raa Kipsisakka-altaan vuodon tarkkailu, lisäpisteet marras-joulukuussa Vuoksen suunta: Lumijärvi Lujä , Kivijärvi 7 Kiv , Kivijärvi 1 Kiv Kivijoki 4 Kivj Oulujoen suunta: Salmiseen laskeva puro Salpu Salmisenpuro 1 Salpu Kalliojärvestä lähtevä Kal lä Kuusijoki Kuujo Copyright Pöyry Finland Oy

9 3.1 Oulujoen vesistöalue Tässä luvussa käsitellään vesireitti Salmisesta Kalliojärven, Kolmisopen ja Jormasjärven kautta Nuasjärveen. 5 Järvien kerrostuneisuus ja happitilanne Salmisessa alusvesi on ollut hapetonta koko tarkkailujakson tammikuusta joulukuuhun 212. Myös Kalliojärvessä alusvesi on ollut hapetonta tai happitilanne on ollut huono (Kuva 1). Salmisen päällysvedessä happitilanne heikentyi huonoksi helmimaaliskuussa, huhtikuusta elokuuhun Salmisen päällysveden happitilanne on ollut huono tai välttävä lukuun ottamatta toukokuuta, jolloin happitilanne oli hyvä. Syyskuun 212 jälkeen Salmisen päällysveden happitilanne on ollut tyydyttävällä tai välttävällä tasolla. Kalliojärvessä päällysveden happitilanne on ollut pitoisuuksien perusteella hyvä alkuvuoden mittauksissa, heinä- ja elokuun mittauksissa päällysveden happitilanne on ollut vastaavasti välttävällä tasolla ja syys-lokakuun analyysien perusteella tyydyttävällä tasolla (Kuva 1). Kalliojärven päällysveden happitilanne heikkeni huonoksi vuoden 212 loppupuolella kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä tuloksissa. Vuoden 211 mukaisesti kummassakaan järvessä ei tapahtunut normaalia kevään ja syksyn täyskiertoa vuonna 212. Lisäksi molemmat järvet olivat kerrostuneita suolaisuuden ja lämpötilan suhteen. Jormasjärvessä ja Nuasjärvessä (FM12) happitilanne oli alkuvuonna 212 tyypillinen, eli päällysvedessä pääosin hyvä ja alusvedessä heikentynyt. Selkeimmin tämä näkyi Jormasjärven Talvilahden (Jor5) alusvedessä. Kolmisopessa, Jormasjärvessä (Jor3) ja Nuasjärvessä alusvesi hapettui kevättäyskierron aikana, mutta alusveden happitilanne alkoi heikentyä kesällä (Kuva 1). Kesäkuun näytteenottoajankohtana edellä mainittujen järvien alusveden happitilanne oli välttävä. Heikoin tilanne oli Jormasjärven Talvilahdessa. Kolmisopessa päällysveden happitilanne oli elokuussa välttävä-tyydyttävä ja alusvedessä huono (Kuva 1). Jormasjärvessä ja Nuasjärvessä happitilanne oli päällysvedessä vähintään tyydyttävää tasoa, mutta syvännepaikkojen alusvedessä happitilanne oli heikompi. Jormasjärven Talvilahdella alusvesi oli lähes hapetonta elokuussa. Loppuvuodesta Kolmisopen päällysveden happitilanne oli keskimäärin tyydyttävällä tasolla ja alusveden vastaavasti välttävällä tai tyydyttävällä tasolla. Jormasjärven Talvilahden ja Nuasjärven päällysveden happitilanne oli loppuvuonna 212 hyvällä tasolla. Jormasjärven alusveden happitilanne vaihteli heinä-elokuun huonosta happitilanteesta lokakuun hyvään tilanteeseen. Nuasjärven alusveden happitilanne oli hyvällä tasolla lokakuussa 212. Kolmisopessa, Jormasjärvessä (Jor3) ja Nuasjärvessä ei ollut havaittavissa pysyvää vesien lämpötila- tai suolakerrostuneisuutta tarkkailujakson aikana. Päällys- ja alusveden sekoittuminen kevään ja syksyn täyskiertojen yhteydessä on havaittavissa myös Kolmisopen ja Jormasjärven happipitoisuuksissa (Kuva 1). Copyright Pöyry Finland Oy

10 6 happi mg/l Salminen happi mg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi happi mg/l Kolmisoppi päällysvesi alusvesi happi mg/l Jormasjärvi Jor3 päällysvesi alusvesi päällysvesi alusvesi Kuva 1 Happitilanne Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä (Jor3) vuosina Happamuus, puskurikyky ja veden kovuus Salmisen päällysveden ph on ollut keskimäärin 5,7 ja alusveden 6,1 vuoden 212 tuloksissa. Alimmillaan päällysveden ph laski alle viiden (ph = 4,9) elokuussa ja joulukuussa. Alusveden ph pysyi lähes muuttumattomana kuuden pinnassa koko tarkkailujakson lukuun ottamatta kipsisakka-altaan vuodon jälkeistä alusveden selkeää happamoitumista (ph = 3,7) joulukuussa 212. Happamoituminen on todennäköisimmin seurausta sedimentin sulfidien hapettumisesta. Happamoituminen voi olla peräisin sekä sulfidirikin että ferroraudan hapettumisesta. Ferroraudan hapettuminen ferriraudaksi (Fe 3+ ) ei suoraan vaikuta veden ph-tasoon. Vasta ferriraudan hydrolysoituminen, eli reagointi veden kanssa alentaa veden ph-tasoa. Näytteenoton yhteydessä alusvedessä vallitsivat hapettavat olosuhteet (Orp + 23 mv), mikä mahdollistaa sulfidien osittaisen hapettumisen. Salmisen päällysveden alkaliniteetti, eli kyky neutraloida happamoitumista vaihteli välillä,1,44 mmol/l (Kuva 2). Päällysveden puskurikyky vaihteli näin huonosta erinomaiseen. Alhaisimmillaan päällysveden puskurikyky oli elokuussa ennen kipsisakkaaltaan vuotoa ja joulukuussa vuodon jälkeisen näytteenoton yhteydessä. Erinomaisella asolla päällysveden puskurikyky oli helmi-huhtikuussa 212. Salmisen alusveden alkaliniteetti vaihteli välillä,1 1,2 mmol/l, ollen alhaisimmillaan joulukuussa kipsisakka-altaan vuodon jälkeisen näytteenoton yhteydessä. Muina aikoina alusveden hapon neutralointikyky oli erinomaisella tasolla (>,7 mmol/l). Salmisen kokonaiskovuus vaihteli päällysvedessä (1 m) välillä,84 2,74 mmol/l ja alusvedessä (6,8 7, m) välillä 18,4 19,5 mmol/l. Salmisen päällysveden kokonaiskovuus vaihteli näin pehmeästä kovaan, alusveden ollessa erittäin kovaa. Talvivaaran alueen järvet ja lammet ovat pääosin karujen soiden ympäröimiä, joten niiden pintavesien arvioidaan olevan luontaiselta kokonaiskovuudeltaan pehmeitä. Copyright Pöyry Finland Oy

11 Kalliojärven päällys- ja alusveden ph on pysynyt keskimäärin kuuden pinnassa koko tarkkailujakson. Myös Kalliojärvessä havaittiin selkeä alusveden happamoituminen kipsisakka-altaan jälkeisissä näytteissä. Alimmillaan alusveden ph laski tasolle 4,5 (Kuva 2). Kipsisakka-altaan vuodon happamoittava vaikutus näkyi alusveden lisäksi myös päällysveden happamoitumisena (ph = 4,4) marraskuun puolenvälin näytteissä. Kalliojärven päällysveden puskurikyky vaihteli huonosta erinomaiseen. Alkaliniteetti oli alhaisimmillaan heti kipsisakka-altaan vuodon jälkeen marraskuussa sekä joulukuun 18. päivän näytteissä. Joulukuun alussa ( ) päällysveden puskurikyky oli kipsisakka-altaan vuotovesien kalkituksen seurauksesta hyvällä tasolla. Erinomaisella tasolla Kalliojärven päällysveden puskurikyky oli tammi-huhtikuussa 212. Kalliojärven alusveden alkaliniteetti vaihteli välillä <,2,67 mmol/l. Heikoimmillaan alusveden puskurikyky oli joulukuussa kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Muina aikoina alusveden puskurikyky oli erinomaisella tasolla (>,31 mmol/l). Kalliojärven pintaveden (1 m) kokonaiskovuus vaihteli välillä 1,99 3,64 mmol/l ja alusveden (4 m) välillä 8,9 9,92 mmol/l. Kalliojärven päällysveden kokonaiskovuus vaihteli pääosin kovan ja erittäin kovan välimaastossa, alusveden ollessa erittäin kovaa. Alusveden kohonneet kokonaiskovuudet on selitettävissä kaivosvesien kalkituksella loppuneutraloinnin yhteydessä ennen vesien johtamista jälkikäsittely-yksiköille. Kalliojoen ph vaihteli välillä 4,6 9,5. ph oli alhaisimmillaan marraskuussa viikko kipsisakka-altaan vuodon jälkeen. Kalliojoen keskimääräinen ph ennen vuotoa oli 5,8. Loppuvuodesta vuodon jälkeen mitatut tavanomaista korkeammat ph-arvot on selitettävissä Salmisenpuron ja Kalliojoen kalkitsemisella (CaO). Kalliojoen hapon neutralointikyky vaihteli huonosta erinomaiseen. Alhaisimmillaan (<,2 mmol/l) alkaliniteetti oli kesäkuussa, elokuussa ja kipsisakka-altaan vuodon jälkeen marraskuussa. Kalliojoen vesi oli kokonaiskovuudeltaan pehmeää. Kalliojoen kokonaiskovuus on arvion mukaan kuitenkin hetkellisesti kohonnut kipsisakka-altaan vuodon jälkeisten kalkitusten myötä. Kolmisopessa päällysveden keskimääräinen ph oli seuranta-aikana 5,7 ja alusvedessä 5,6. Kolmisopen päällysveden alkaliniteetti vaihteli tarkkailujaksolla välillä,3,13 mmol/l ja alusveden välillä,3,14 mmol/l (Kuva 2). Päällysveden puskurikyky oli hyvällä tasolla maalis-huhtikuussa 212. Muina aikoina päällysveden puskurikyky oli välttävällä tai tyydyttävällä tasolla. Kolmisopen alusveden puskurikyky vaihteli välttävästä hyvään, ollen hyvällä tasolla (,14 mmol/l) ainoastaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä näytteessä joulukuussa 212. Kolmisopen päällys- ja alusvesi olivat kokonaiskovuudeltaan pehmeitä. Tuhkajoen ph oli keskimäärin 5,8 (n=6) ja puskurikyky välttävän ja tyydyttävän välillä. Kokonaiskovuudeltaan Tuhkajoen vesi oli pehmeää. Alhaisimmillaan ph oli Tuhkajoessa tasolla 5,6. Jormasjärven Talvilahden päällysveden keskimääräinen ph oli 6, ja alusveden 5,9. Talvilahden päällysveden alkaliniteetti vaihteli välillä,4,8 mmol/l ja alusveden välillä,5,16 mmol/l. Päällysveden puskurikyky oli tyydyttävällä tasolla maalishuhtikuussa sekä kesäkuussa 212. Muina aikoina päällysveden puskurikyky oli välttävällä tasolla. Kokonaiskovuudeltaan Talvilahden päällys- ja alusvesi oli pehmeää. Jormasjärven keskiosan syvänteen päällysveden ph vaihteli välillä 5,6 6,9 ja alusveden välillä 5,2 6,2 (Kuva 2). Päällys- ja alusveden puskurikyky vaihteli tyydyttävän ja välttävän välillä. Kokonaiskovuudeltaan Jormasjärven keskiosan syvänteen vesi oli pehmeää. Jormasjoen keskimääräinen ph oli 6,4 hapon neutralointikyvyn ollessa tyydyttävällä tasolla koko tarkkailujakson. Jormasjoen vesi oli kokonaiskovuudeltaan pehmeää. Nuasjärven päällys- ja alusveden ph on pysytellyt lievästi happamalla (6,2 6,9) ja puskurikyky vähintään tyydyttävällä tasolla koko seurantajakson. Nuasjärven (FM12) päällysja alusvesi oli kokonaiskovuudeltaan pääosin pehmeää. 7 Copyright Pöyry Finland Oy

12 8 ph Salminen päällysvesi 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, alusvesi alk. mmol/l 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Salminen päällysvesi alusvesi ph 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, Kalliojärvi päällysvesi alusvesi alk. mmol/l,8,7,6,5,4,3,2,1, Kalliojärvi päällysvesi alusvesi ph 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Kolmisoppi päällysvesi alusvesi alk. mmol/l,18,16,14,12,1,8,6,4,2, Kolmisoppi päällysvesi alusvesi ph 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Jormasjärvi Jor3 päällysvesi alusvesi alk. mmol/l,35,3,25,2,15,1,5, Jormasjärvi Jor3 päällysvesi alusvesi Kuva 2 Veden ph ja alkaliniteetti Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä (Jor3) vuosina Sähkönjohtavuus, sulfaatti, natrium ja kloridi Salmisen päällys- tai alusveden sähkönjohtavuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 212 aikana. Salmisen alusveden sähkönjohtavuudet vaihtelivat välillä ms/m ja järvi oli edellisvuoden tavoin kerrostunut pysyvästi suolaisuuden suhteen. Kalliojärvi oli myös pysyvästi kerrostunut suolaisuuden suhteen. Kalliojärven alusveden sähkönjohtavuudet vaihtelivat välillä ms/m. Päällysveden sähkönjohtavuudet laskivat ( 11 ms/m) kesällä 212, mutta nousivat loppuvuodesta kip- Copyright Pöyry Finland Oy

13 sisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Kalliojoen sähkönjohtavuus vaihteli välillä 3,7 59 ms/m, ollen alhaisimmillaan kesäkuussa ja korkeimmillaan viikko kipsisakkaaltaan vuodon jälkeen. Kolmisopen päällysveden sähkönjohtavuus vaihteli välillä 18,6 34,1 ms/m ja alusveden välillä 18,7 52,2. Kolmisopessa oli havaittavissa lievää suolakerrostuneisuutta alkutalvella 212. Normaalin kevätkierron jälkeen kerrostuneisuutta ei kuitenkaan ollut enää havaittavissa (Kuva 4). Tuhkajoen keskimääräinen sähkönjohtavuus oli 23,6 ms/m. Jormasjärven Talvilahdessa päällysveden sähkönjohtavuus vaihteli välillä 9,8 16,3 ms/m ja alusveden välillä 14,6 29,9 ms/m. Jormasjärven keskiosan syvänteen (Jor3) päällys- ja alusveden sähkönjohtavuus oli likimain samalla tasolla Talvilahden (Jor5) sähkönjohtavuuksien kanssa. Sähkönjohtavuuksissa oli havaittavissa nouseva trendi vuoden 211 sähkönjohtavuuksiin verrattuna (Kuva 4). Jormasjoen keskimääräinen sähkönjohtavuus oli 14,7 ms/m. Nuasjärven päällysveden (1 m) sähkönjohtavuus oli keskimäärin tasolla 3, ms/m ja alusveden (24 m) tasolla 6,8 ms/m. Sähkönjohtavuutta nostaa osaltaan veden sulfaatti- ja natriumpitoisuus, joiden pitoisuudet Salmisen alusvedessä olivat edelleen erittäin korkeita, vuoden keskimääräisen sulfaattipitoisuuden ollessa 9169 mg/l (n=13) ja natriumpitoisuuden 3158 mg/l (n=12). Erityisesti päällysvedessä sulfaatin merkitys kohonneiden sähkönjohtavuusarvojen selittäjänä on merkittävä. Salmisen päällysvedessä sulfaattipitoisuuden vaihtelu selitti 99 % sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta vuoden 212 tuloksissa (Kuva 3). Alusvedessä ei havaittu vastaavaa riippuvuutta. Salmisen alusvedessä natriumpitoisuuden vaihtelu selitti 82 % alusveden sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta. Salmisen kloridipitoisuudet olivat alhaisia (< 16 mg/l) koko vesikerroksessa. Kalliojärven alusveden sulfaattipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 4181 mg/l (n=16) ja natriumpitoisuuden 1476 mg/l (n=15). Sulfaattipitoisuuden havaittiin selittävän n. 9 % sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta myös Kalliojärven päällysvedessä. Sähkönjohtavuuden ja natrium- tai sulfaattipitoisuuden välillä ei ollut lineaarista riippuvuutta Kalliojärven alusvedessä. Kalliojärven kloridipitoisuus oli alhainen (< 1 mg/l) koko vesipatsaassa. 9 Kuva 3 Sähkönjohtavuus sulfaattipitoisuuden funktiona Salmisen päällysvedessä (vasen kuvaaja) ja Kalliojoessa (oikea kuvaaja). Kuvaajissa on esitetty myös regressioyhtälöt sekä selitysasteet (R 2 ) havaituille riippuvuuksille. Kalliojoen sulfaattipitoisuus vaihteli välillä 7,7 46 mg/l ja natriumpitoisuus välillä 1,4 68,7 mg/l. Sulfaattipitoisuuden havaittiin olevan merkittävin (R 2,96) selittäjä sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelulle (Kuva 3). Kalliojoen keskimääräinen kloridipitoisuus oli 1,3 mg/l. Kolmisopen päällysveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 98,2 mg/l (n=13) ja natriumpitoisuus 24,3 mg/l (n=12). Vastaavasti alusveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 143 mg/l ja natriumpitoisuus 38,3 mg/l. Kolmisopen kloridipitoisuus vaihteli eri vesikerroksissa välillä,7 1,4 mg/l. Sulfaattipitoisuuden vaihtelun havaittiin selittävän noin 8 % Kolmisopen päällysveden sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta. Alusveden osalta natriumpitoisuuden havaittiin selittävän Copyright Pöyry Finland Oy

14 (R 2,92) sähkönjohtavuuden vaihtelua sulfaattipitoisuutta (R 2,89) hieman paremmin. Tuhkajoen keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 95, mg/l (n=9), natriumpitoisuus 25,6 mg/l (n=9) ja kloridipitoisuus 1,1 mg/l (n=6). Jormasjärven Talvilahdessa (Jor5) päällysveden sulfaattipitoisuus vaihteli välillä mg/l, natriumpitoisuus välillä 8,2 14,8 mg/l ja kloridipitoisuus välillä,83,98 mg/l. Alusveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 73,4 mg/l (n=7), natriumpitoisuus 2,2 mg/l (n=7) ja kloridipitoisuus,98 mg/l (n=3). Korkeimmat sulfaatti- ja natriumpitoisuudet mitattiin maalis-huhtikuun näytteistä. Jormasjärven keskiosan syvänteen (Jor3) päällysveden sulfaattipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 46, mg/l (n=1), natriumpitoisuuden 12,3 mg/l (n=1) ja kloridipitoisuuden,87 mg/l (n=4). Alusveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli vastaavasti 6, mg/l, natriumpitoisuus 16,3 mg/l ja kloridipitoisuus,94 mg/l. Jormasjärven syvänteen sulfaattipitoisuudet olivat hienoisessa kasvussa vuoden 211 tuloksiin verrattuna (Kuva 4). Myös syvänteen (Jor3) natriumpitoisuuksissa oli havaittavissa nousua edellisvuoden tasoon verrattuna (Kuva 5). Syvänteen päällysveden sulfaattipitoisuuden vaihtelun havaittiin selittävän 55 prosenttia päällysveden sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta. Alusvedessä vastaava selitysaste (R 2 ) oli sulfaatille,98 ja natriumille,94. Jormasjärven syvänteen päällysveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus ylittää noin 13-kertaisesti sulfaatin luontaisena taustapitoisuutena yleisesti pidetyn, koko Suomen kattavasta puroaineistosta (n=1162) määritetyn, sulfaatin mediaanipitoisuuden 3,5 mg/l (Lahermo ym., 1996). On kuitenkin huomioitava, että laajan mustaliuske-esiintymän läheisyydessä sulfaatin luontainen taustapitoisuus on todennäköisesti edellä mainittua mediaanipitoisuutta korkeampi. Nuasjärven (FM12) päällysveden (1 m) keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 4,5 mg/l (n=7), natriumpitoisuus 1,5 mg/l (n=7) ja kloridipitoisuus,82 mg/l (n=4). Myös alusvedessä sulfaatti-, natrium- ja kloridipitoisuudet olivat maalis-huhtikuun kohonneita sulfaatti- (ka. 49 mg/l) ja natriumpitoisuuksia (ka. 1,8 mg/l) lukuun ottamatta lähellä luonnonvesien taustatasoa (Lahermo ym. 1996). Talvivaaran kaivostoiminnan lisäksi Nuasjärveen kohdistuu sulfaattikuormitusta myös Mondo Minerals Oy:n hajapäästöistä. Varsinaisia jätevesiä ei vuoden 21 jälkeen ole Mondon Sotkamon kaivokselta johdettu Nuasjärveen. Jormasjärven ja Nuasjärven sulfaattipitoisuuksia nostaa osaltaan myös muu valuma-alueen maankäyttö, kuten maa- ja metsätalouden ojitustoimet, yms. Ojitustoimet mustaliuskealueilla tai niiden läheisyydessä edesauttavat rikkipitoisen liuskekiven pääsyä kosketuksiin ilman hapen kanssa. Sulfidimineraalien hapettuessa maaperään muodostuu rikkihappoa (H 2 SO 4 ), joka sateiden mukana huuhtoutuu alapuoliseen vesistöön edesauttaen vesistön happamoitumista ja aiheuttaa ajoittaisen sulfaattipitoisuuden nousun. Happamat valumavedet liuottavat maaperästä myös metalleja, mikä voidaan havaita kohonneina metallipitoisuuksina. 1 Copyright Pöyry Finland Oy

15 11 Copyright Pöyry Finland Oy Kuva 4 Sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuus Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä vuosina sähkönj. ms/m Salminen päällysvesi alusvesi SO 4 mg/l Salminen päällysvesi alusvesi sähkönj. ms/m Kalliojärvi päällysvesi alusvesi SO 4 mg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi sähkönj. ms/m Kolmisoppi päällysvesi alusvesi SO 4 mg/l Kolmisoppi päällysvesi alusvesi sähkönj. ms/m Jormasjärvi Jor3 päällysvesi alusvesi SO 4 mg/l Jormasjärvi Jor3 päällysvesi alusvesi

16 Na mg/l Salminen päällysvesi alusvesi Na mg/l Kalliojärvi päällysvesi 25 alusvesi Na mg/l Kolmisoppi päällysvesi 12 alusvesi Na mg/l Jormasjärvi Jor3 päällysvesi alusvesi Kuva 5 Natriumpitoisuus Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä vuosina Kiintoaine ja sameus Salmisen päällysveden kiintoainepitoisuus oli alhainen läpi tarkkailujakson. Korkeimmillaan (12 mg/l) kiintoainepitoisuus oli joulukuun 212 näytteessä. Salmisen päällysveden keskimääräinen sameusarvo oli 3,5 FTU. Korkeimmillaan sameus oli joulukuussa 212 (Kuva 6). Salmisen alusveden kiintoainepitoisuus vaihteli välillä 3,1 6 mg/l ja sameusarvo välillä 9, 14 FTU. Korkeimmillaan alusveden sameusarvo ja kiintoainepitoisuus olivat päällysveden tavoin joulukuun 212 näytteessä (Kuva 6). Alusveden sameusarvon ja kiintoainepitoisuuden äkillinen nousu on todennäköisimmin seurausta pohjasedimentin resuspendoitumisesta ja metallipitoisen sedimentin sekoittumisesta alusveteen. Kalliojärven päällysveden keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli 5,3 mg/l ja sameusarvo 3,1 FTU. Vastaavasti alusveden keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli 22,8 mg/l ja sameusarvo 23,1 FTU. Päällysveden korkein kiintoainepitoisuus (4 mg/l) mitattiin marraskuun lopun ( ) näytteestä ja vastaavasti korkein sameusarvo (11 FTU) joulukuun lopun ( ) näytteestä (Kuva 6). Marraskuun lopun kiintoainepitoisuuden kasvu on selitettävissä metallipitoisen kipsisakan kulkeutumisella Kalliojärven päällysvedessä Salmisenpuron kalkitusten seurauksena. Myös alusveden kiintoainepitoisuus oli korkeimmillaan marraskuussa kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Alusveden sameusarvo oli korkeimmillaan (85 FTU) joulukuun lopun näytteessä (Kuva 6). Kolmisopen päällysveden keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli 1, mg/l (n=13) vastaavasti ja sameusarvo 1,3 FTU. Kolmisopen alusveden keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli myös alhainen. Alusveden kiintoainepitoisuus oli kuitenkin koholla (7,8 mg/l) joulukuun 12. päivän näytteessä. Tuhkajoen kiintoainepitoisuus ja sameusarvo olivat alhaisia koko tarkkailujakson ajan. Myös Jormasjärven keskiosan syvänteen (Jor3) ja Nuasjärven (FM12) päällysveden kiintoainepitoisuudet ja sameusarvot olivat alhaisia. Copyright Pöyry Finland Oy

17 13 sameus FTU Salminen päällysvesi alusvesi Kiintoaine mg/l 123, 13, 83, 63, 43, 23, 3, Salminen päällysvesi alusvesi Sameus FTU Kalliojärvi päällysvesi alusvesi Kiintoaine mg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi Kuva 6 Veden sameus ja kiintoainepitoisuus Salmisessa ja Kalliojärvessä vuosina Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus Talvivaaran kaivosalueen alapuoliset vedet ovat tyypillisesti suo- ja metsämaiden ympäröimiä. Valuma-alueiden suo- ja turvemaavaltaisuudesta johtuen vedet ovat luontaisesti tummia sisältäen liuennutta ja partikkelimaista orgaanista ainesta. Lisäksi vesien kemiallinen hapenkulutus (COD Mn ) on luontaisesti korkea, mikä näkyy mm. Kalliojokeen laskevan Korentojoen kesän 212 kemiallisen hapenkulutuksen arvoissa (35 43 mg/l) sekä Jormasjärven Talvilahteen laskevan Talvijoen syksyn arvoissa (28 49 mg/l). Salmisen päällysvedessä kemiallinen hapenkulutus, mikä kuvaa vedessä määritysolosuhteissa (KMnO 4, H 2 SO 4 ) hapettuvan orgaanisen ja epäorgaanisen aineen määrää, vaihteli välillä 8,2 55 mg/l, ollen korkeimmillaan elokuun puolessa välissä 212 (Kuva 7). Alhaisimmillaan kemiallinen hapenkulutus oli joulukuun 212 näytteessä, mikä on selitettävissä orgaanisen aineen saostumisella alumiinin ja raudan hydroksidien mukana. Saostumisen myötä kemiallisesti hapettuvan orgaanisen aineksen määrä laskee päällysvedessä, mikä näkyy alhaisempina kemiallisen hapenkulutuksen arvoina. Salmisen päällysveden väri oli keskimäärin 266 mg/l Pt (n=13) ja oli myös alhaisimmillaan (5 mg/l Pt) joulukuun näytteessä. Salmisen alusveden keskimääräinen kemiallinen hapenkulutus oli 34,3 mg/l ja väri 58 mg/l Pt. Kalliojärven päällysveden kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä 3,2 51 mg/l ja väri välillä 5, 45 mg/l Pt (Kuva 7). Päällysveden kemiallinen hapenkulutus oli Salmisen päällysveden tapaan korkeimmillaan elokuussa 212. Alhaisimmillaan Kalliojärven päällysveden kemiallinen hapenkulutus oli joulukuussa, mikä on selitettävissä orgaanisen aineksen saostumisella lähinnä alumiinin ja raudan hydroksidien avustamana. Kalliojärven alusveden keskimääräinen kemiallinen hapenkulutus oli 4,9 mg/l ja väri 685 mg/l Pt. Alusveden kemiallinen hapenkulutus oli alhaisimmillaan joulukuussa kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Copyright Pöyry Finland Oy

18 Kolmisopen päällysveden kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä mg/l ja väri välillä mg/l Pt. Kemiallinen hapenkulutus oli korkeimmillaan elokuun lopun näytteessä. Alusvedessä vastaavat vaihtelut olivat kemialliselle hapenkulutukselle mg/l ja värille 12 3 mg/l Pt. Tuhkajoen keskimääräinen kemiallinen hapenkulutus oli 29, mg/l (n=6). Jormasjärven syvänteen (Jor3) päällysveden kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä mg/l ja värin välillä 8, 125 mg/l Pt. Vastaavasti alusvedessä kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä mg/l ja veden väri välillä 9, 15 mg/l Pt. Nuasjärven (FM12) päällysveden kemiallinen hapenkulutus oli välillä mg/l ja veden väri välillä 8, 1 mg/l Pt. Alusvedessä kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä 9,7 14 mg/l ja veden väri välillä 7 1 mg/l Pt. 14 CODMn mg/l Salminen päällysvesi alusvesi Väri mg/l Pt Salminen päällysvesi alusvesi CODMn mg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi Väri mg/l Pt Kalliojärvi päällysvesi alusvesi Kuva 7 Veden kemiallinen hapenkulutus ja väri Salmisessa ja Kalliojärvessä vuosina Ravinteet ja rehevyys Salmisen alusveden typpipitoisuus oli koko vuoden likimain edellisvuoden tasolla (Kuva 8). Salmisen alusveden kokonaisfosforipitoisuus nousi sen sijaan edellisvuodesta. Salmisen alusveden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli 16 µg/l. Kalliojärven alusveden kokonaistyppipitoisuus kohosi edellisvuodesta tasolle µg/l. Alusveden kokonaisfosforipitoisuus oli vastaavasti suurimman osan tarkkailuajasta edellisvuotta selkeästi korkeampi (Kuva 8). Salmisessa alusveden korkeimmat kokonaistyppipitoisuudet mitattiin elokuussa 212 ja Kalliojärvessä marraskuussa. Alusveden typestä suurin osa oli epäorgaanista typpeä ja esiintyi pääosin ammoniumtyppenä. Salmisen ja Kalliojärven päällysveden kokonaisfosforipitoisuuksissa ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna (Kuva 8, Taulukko 2). Kolmisopessa kokonaistyppipitoisuus pysyi edellisvuoden tasolla sekä päällys- että alusvedessä. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat myös keskimäärin samalla tasolla vuoden 211 tulosten kanssa (Kuva 8). Jormasjärven syvänteen (Jor3) päällysveden kokonaistyppipitoisuus vaihteli välillä 4 51 µg/l ja alusveden välillä µg/l, ollen Copyright Pöyry Finland Oy

19 molemmat likimain vuoden 211 tasolla. Jormasjärven syvänteen alusveden kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin alhaisempi kuin edellisvuonna (Kuva 8, Taulukko 2). Nuasjärven (FM12) päällysvedessä typpipitoisuus oli vuonna 212 tasoa µg/l, mutta alusvedessä esiintyi ajoittain korkeampia pitoisuuksia (maks. 59 µg/l). Vertailun vuoksi Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueen ulkopuolisen Korentojoen kokonaistyppipitoisuus vaihteli välillä 45 6 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus välillä 18 2 µg/l vuonna 212. Jormasjärven Talvilahteen laskevan Talvijoen kokonaistyppipitoisuus vaihteli syksyllä 212 välillä µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus välillä µg/l. 15 Copyright Pöyry Finland Oy

20 kok.n Salminen päällysvesi µg/l alusvesi kok.p Salminen päällysvesi µg/l alusvesi kok.n µg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi kok.p µg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi kok.n µg/l Kolmisoppi päällysvesi alusvesi kok.p µg/l Kolmisoppi päällysvesi alusvesi kok.n µg/l Jormasjärvi Jor päällysvesi alusvesi kok.p µg/l Jormasjärvi Jor päällysvesi alusvesi Kuva 8 Ravinnepitoisuudet Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä vuosina Salmisen ja Kalliojärven alusveden hetkellinen kokonaisfosforipitoisuuden nousu on todennäköisimmin seurausta pohjasedimentin rautaan sitoutuneen fosfaattifosforin liukenemisesta alusveteen raudan pelkistyessä kemiallisesti ja mikrobiologisesti ferroraudaksi (Fe 2+ ), mikä näkyy fosfaattifosforipitoisuuden nousuna Salmisen ja Kalliojärven alusvedessä (Kuva 9). Kaivoksen loppuneutraloinnin yhteydessä toteutetun päästötarkkailun perusteella kaivosvesien fosforipitoisuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edel- Copyright Pöyry Finland Oy

21 lisvuoteen verrattuna, mikä tukee oletusta fosforin sisäisen kuormituksen kasvusta Salmisen ja Kalliojärven alusvedessä. Vaikka kyseisten järvien alusvesi on hapeton ja sisältää runsaasti sulfaattia, ei sulfaatin mahdollisen pelkistymisen aiheuttamalla raudan kierron tyrehtymisellä näytä olevan järvien kerrostuneisuudesta johtuen vaikutusta päällysveden fosfaattifosforipitoisuuksiin (Kuva 9). Kalliojärven alusvedessä kipsisakkaaltaan vuodon jälkeisissä näytteissä havaittu fosfaattifosforipitoisuuden äkillinen lasku on selitettävissä fosfaatin saostumisella alusveden metallien, kuten alumiinin avustamana. Sekä Salmisen että Kalliojärven alusveden metallipitoisuudet nousivat kipsisakkaaltaan vuodon seurauksena. 17 PO4-P µg/l Salminen päällysvesi alusvesi PO4-P µg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi Kuva 9 Fosfaattifosforipitoisuus Salmisessa ja Kalliojärvessä vuosina Kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus oli Salmisessa avovesikaudella 7, µg/l, kun se vuosina oli avovesikauden keskiarvona 1 µg/l (Taulukko 2, Kuva 1). Syitä laskuun voi olla monia, kuten tuottavan kerroksen mahdollinen oheneminen, yms. Kalliojärvessä a-klorofyllipitoisuus laski selvästi edellisvuodesta palautuen lähes vuoden 21 tasolle (Taulukko 2). Kolmisopen a-klorofyllipitoisuus laski myös selvästi edellisvuosista. Jormasjärvessä (Jor3) keskimääräinen avovesikauden a- klorofyllipitoisuus oli 3,4 µg/l ja Nuasjärvessä (FM12) 5,8 µg/l eli likimain edellisvuoden tasolla (Taulukko 2, Kuva 1). Copyright Pöyry Finland Oy

22 18 Taulukko 2 Keskimääräiset ravinne- ja a-klorofyllipitoisuudet Oulujoen vesistöalueen järvihavaintopaikolla pintakerroksessa touko-lokakuussa vuosina (Eo.N = NO 2 +NO 3 + NH 4 -N) Kok.N NH 4 -N NO 2 +NO 3 -N Eo.N Eo.N Kok.P PO 4 -P a-klorof. µg/l µg/l µg/l µg/l % µg/l µg/l µg/l Salm inen , , < , , , Kalliojärvi < , , < , < , < ,6 Kolmisoppi , , , , ,4 Jorm asjärvi, Jor ,2 - Talvilahti , , , < 2 3,7 Jorm asjärvi, Jor , , , , < 2 3,4 Nuasjärvi , , , , ,8 Copyright Pöyry Finland Oy

23 19 chl-a µg/l Salminen chl-a µg/l Kalliojärvi chl-a µg/l Kolmisoppi chl-a µg/l Jormasjärvi Jor Kuva 1 Klorofylli-a:n pitoisuus Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä vuosina Vaakasuora viiva kuvaa avovesikauden keskiarvoa. Oulujoen suunnan järvissä tuotantoa rajoittava tekijä oli epäorgaanisten ravinteiden suhteiden perusteella pääsääntöisesti fosfori tai jompikumpi ravinteista (Kuva 11). Salmisessa rajoittavana ravinteena oli pääosin fosfori lukuun ottamatta elokuuta 212, jolloin rajoittavina olivat sekä fosfori että typpi. Myös Kolmisopessa tuotantoa rajoittavana ravinteena oli pääosin fosfori (Kuva 11). Kuva 11 Tuotantoa rajoittava ravinne avovesikaudella (touko-lokakuu) vuonna 212 Oulujoen suunnan järvien päällysvedessä (1 m). (Eo.N = NO 2 + NO 3 + NH 4 -N). Copyright Pöyry Finland Oy

24 Metallit Salmisen päällysveden mangaanipitoisuudet vaihtelivat tarkkailujakson aikana välillä µg/l, vuosikeskiarvon ollessa 1359 µg/l. Vastaavasti alusveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l, vuosikeskiarvon ollessa µg/l. Päällysja alusveden mangaanipitoisuudet moninkertaistuivat Salmisen tavanomaiseen tasoon verrattuna kipsisakka-altaan vuodon jälkeen otetussa ensimmäisessä näytteessä joulukuun puolivälissä 212 (Kuva 12). Kalliojärven päällysveden mangaanipitoisuudet vaihtelivat välillä µg/l ja alusveden välillä µg/l. Kipsisakka-altaan vuoto näkyi myös Kalliojärven alus- ja päällysvedessä selkeästi kohonneina mangaanipitoisuuksina marras-joulukuun näytteissä. Kolmisopen päällysveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja alusveden välillä µg/l. Kipsisakka-altaan vuoto näkyi Kolmisopessa lähinnä alusveden selvästi kohonneina mangaanipitoisuuksina (Kuva 12). Jormasjärven Talvilahden (Jor5) päällysveden mangaanipitoisuudet vaihtelivat välillä 34, 16 µg/l ja alusveden välillä 82, 254 µg/l. Talvilahden alusveden mangaanipitoisuus oli koholla (> 2 µg/l) ennen vuotoa erityisesti maalis-huhtikuussa ja elokuussa 212. Jormasjärven keskiosan syvänteen mittauspisteessä (Jor3) mangaanipitoisuuksissa ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksi tavanomaiseen vuosivaihteluun verrattuna. Nuasjärven (FM12) keskimääräinen mangaanipitoisuus oli 36,9 µg/l (n=7). Rautapitoisuuksien havaittiin myös kohoavan kipsisakka-altaan vuodon seurauksena etenkin Kalliojärvessä ja Salmisessa ja lievemmin Kolmisopen alusvedessä. Kalliojoen keskimääräinen mangaanipitoisuus oli 822 µg/l (n=22) ja rautapitoisuus 1832 µg/l (n=21). Korkeimmat rauta- ja mangaanipitoisuudet määritettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeisistä näytteistä marraskuussa Copyright Pöyry Finland Oy

25 Mn µg/l päällysvesi alusvesi Salminen µg/l Fe µg/l päällysvesi alusvesi Salminen µg/l Mn µg/l päällysvesi alusvesi Kalliojärvi Fe µg/l päällysvesi alusvesi Kalliojärvi päällysvesi Mn µg/l Kolmisoppi 2 alusvesi Fe µg/l Kolmisoppi päällysvesi alusvesi Mn µg/l Jormasjärvi Jor päällysvesi alusvesi Fe µg/l Jormasjärvi Jor päällysvesi alusvesi Kuva 12 Mangaani- ja rautapitoisuus Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä vuosina Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (Vna 122/26 ja muutos 868/21) määrittelee eri metallien ympäristön laatunormit pintavesille. Nikkelin ympäristölaatunormi on 2 µg/l, kadmiumin,8,25 µg/l ja vastaavasti lyijyn 7,2 µg/l. Pitoisuusrajat on annettu liukoisille pitoisuuksille ja aritmeettisille vuosikeskiarvoille (AA-EQS). Metallien laatunormeja sovellettaessa niiden luontainen taustapitoisuus voidaan huomioida lisäämällä se laatunormiin (EQS + taustapitoisuus). Luontainen taustapitoisuus vaihtelee valuma-alueen ominaisuuksista riippuen. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksessa on nikkelin taustapitoisuudeksi määritetty 1 µg/l, kadmiumin,2 µg/l ja lyijyn,1,7 µg/l (868/21). Mikäli metal- Copyright Pöyry Finland Oy

26 lien luontaiset taustapitoisuudet ovat geologisista syistä (esim. mustaliuskealueet) edellä mainittuja korkeampia, voidaan asetuksessa mainittua taustapitoisuutta korottaa asiantuntija-arviolla. Taustaselvityksen perusteella Talvivaaran alueen taustapitoisuudet ovat tavanomaista korkeammalla tasolla. Nikkelin pitoisuudet mustaliuskealueen puroissa ovat olleet n µg/l ja kadmiumin,2,54 µg/l (Kauppi ym., 213). Tällöin nikkelin ympäristölaatunormi (vuosikeskiarvo) voidaan nostaa tasolle µg/l ja kadmiumin tasolle,1,8 µg/l. Metallien haitallisuus on riippuvainen myös niitä kompleksoivien eli sitovien orgaanisten aineiden määrästä (TOC/DOC) sekä veden kovuudesta (Ca:n ja Mg:n summa). Kovuuden ja orgaanisen aineen määrän kasvu alentaa metallien haitallisia vaikutuksia. Metallien haitallisuuteen vaikuttaa myös veden ph ja erityisesti metallien käyttäytyminen eri ph-alueilla. Salmisen ja Kalliojärven päällys- ja alusveden nikkelipitoisuus oli lähes koko seurantajakson alle määritysrajan (5 μg/l). Salmisen alusveden nikkelipitoisuudessa havaittiin kohoama heinäkuun 212 näytteessä, jolloin määritys tehtiin maastossa suodatetusta näytteestä (Kuva 13). Selkeästi korkeimmat päällys- ja alusveden nikkelipitoisuudet määritettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeisistä näytteistä. Salmisen päällysvedessä suodatettu (liukoinen) nikkelipitoisuus kohosi tasolle 14 µg/l ja alusveden tasolle 567 µg/l. Kalliojärven päällysveden nikkelipitoisuudet nousivat myös selkeästi kipsisakkaaltaan vuodon seurauksena (Kuva 13). Marras-joulukuun keskimääräinen päällysveden nikkelipitoisuus oli 375 µg/l (n=4). Alusveden nikkelipitoisuudet kohosivat vuodon jälkeen keskimäärin tasolle 42 µg/l (n=4). Kyseiset pitoisuudet ylittävät moninkertaisesti edellä nikkelille esitetyn ympäristölaatunormin µg/l. Kalliojoen keskimääräinen nikkelipitoisuus vuonna 212 oli 31,7 µg/l (n=21). Kuparin pitoisuudet olivat Salmisen ja Kalliojärven päällys- ja alusvedessä keskimäärin alle määritysrajan (1 μg/l). Korkein liukoinen kuparipitoisuus (79,8 µg/l) määritettiin Salmisen alusvedestä heinäkuussa. Kolmisopen päällysveden nikkelipitoisuus vaihteli välillä 14,4 43,3 µg/l ja alusvedessä välillä 15, 36,5 µg/l (Kuva 13). Kolmisopen päällysveden nikkelipitoisuudessa ei havaittu merkittävää nousua kipsisakka-altaan vuodon jälkeen otetusta näytteestä. Tuhkajoen nikkelipitoisuus vaihteli välillä 13, 34,3 µg/l. Jormasjärven Talvilahden (Jor5) päällysveden nikkelipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 13,2 µg/l ja alusveden vastaavasti 18,7 µg/l (n=7). Jormasjärven keskisyvänteen päällysveden keskimääräinen nikkelipitoisuus oli 12,8 µg/l ja alusveden 14,8 µg/l (n=1). Jormasjoessa nikkelipitoisuus vaihteli välillä 1,4 15, µg/l. Nuasjärven (FM12) päällysveden nikkelipitoisuudet olivat alhaisia (< 5, µg/l) koko tarkkailujakson. Alusveden nikkelipitoisuudet olivat kuitenkin koholla (> 1 µg/l) talvikerrostuneisuuden lopulla maalis-huhtikuussa Copyright Pöyry Finland Oy

27 23 Ni µg/l Salminen Ni () 567 µg/l Ni µg/l Kalliojärvi päällysvesi alusvesi päällysvesi alusvesi Ni µg/l Kolmisoppi 3 päällysvesi 25 alusvesi Ni µg/l päällysvesi alusvesi Jormasjärvi Jor Kuva 13 Nikkelipitoisuus Salmisessa, Kalliojärvessä, Kolmisopessa ja Jormasjärvessä vuosina Kolmisopen ja Jormasjärven päällys- ja alusveden kuparipitoisuudet olivat koko tarkkailujakson alle määritysrajan (1 µg/l). Sinkkipitoisuudet olivat Salmisen ja Kalliojärven päällys- ja alusvedessä keskimäärin alle määritysrajan (1 µg/l) pitoisuuksissa. Kyseisten järvien sinkkipitoisuuden havaittiin kuitenkin kohoavan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Sinkkipitoisuus kohosi erityisesti Salmisen alusvedessä (125 µg/l). Kolmisopen ja Jormasjärven sinkkipitoisuuksissa ei havaittu muutoksia vuodon jälkeisissä näytteissä. Kadmiumin, arseenin, lyijyn, alumiinin, uraanin ja antimonin pitoisuudet olivat alhaisia Salmisessa, Kalliojärvessä sekä muualla pohjoisen suunnan vesireitillä ennen kipsisakka-altaan vuotoa. Kipsisakka-altaan vuodon aiheuttamat muutokset metallipitoisuuksiin käsitellään kappaleessa 3.3. Kuvassa (Kuva 14) on esitetty veden laadun kehitys keskeisimpien metallipitoisuuksien vuosikeskiarvoina päällysvedessä Oulujoen vesistöaluetta alavirtaan siirryttäessä. Copyright Pöyry Finland Oy

28 24 µg/l 12 Oulujoen suunta Mn Fe µg/l Ni Zn Kuva 14 Päällysveden keskimääräisten metallipitoisuuksien kehitys Salmisen ja Nuasjärven välillä vuonna Vuoksen vesistöalue Tässä luvussa käsitellään reitti Ylä-Lumijärvi Lumijoki Kivijärvi Laakajärvi Kiltuanjärvi. Järvien kerrostuneisuus ja happitilanne Ylä-Lumijärven happitilanne on ollut pääsääntöisesti tyydyttävää tilaa parempi. Järven happitilanne oli välttävällä tasolla tammikuussa sekä huhtikuussa 212. Selkeästi huonoin happitilanne määritettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeisistä näytteistä joulukuussa, jolloin järvi muuttui tulosten perusteella hapettomaksi. Lumijoen happitilanne oli keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Lumijoen happitilanne oli huono ainoastaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä marraskuun (12.11.) mittauksessa. Happitilanne palautui tulosten perusteella tyydyttävälle tasolle kuitenkin jo seuraavaan mittauskertaan mennessä. Lumijoen happitilanne oli hyvä alku- ja loppuvuodesta 212. Kivijärven (Kiv2) päällysveden happitilanne vaihteli välttävän ja tyydyttävän välillä koko tarkkailujakson. Näytteenottopisteen syvänteen alusvesi oli vastaavasti hapeton koko vuoden (Kuva 15). Copyright Pöyry Finland Oy

29 Kivijärven pohjoisosassa ei tapahtunut tulosten valossa normaalia kevään ja syksyn täyskiertoa, vaan järvi pysyi kerrostuneena koko vuoden (Kuva 15). Kivijärven Ahosaaren viereisessä mittauspisteessä (Kiv1, Kiv7) happitilanne vaihteli päällysvedessä välttävän ja tyydyttävän välillä koko vuoden. Päällysveden happitilanteessa ei havaittu merkittäviä muutoksia kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä loppuvuonna 212. Näytteenottopisteen alusveden happitilanne oli kipsisakka-altaan vuodon jälkeisen yksittäisen näytteen perusteella huono. Laakajärven Kivilahden (Laa9) päällysveden happitilanne oli keskimäärin tyydyttävällä tasolla koko tarkkailujakson. Iso Aittolahden edustan (Laa13) päällysveden happitilanne vaihteli välttävän ja erinomaisen välillä koko tarkkailujakson. Parhaimmillaan happitilanne oli marrasjoulukuussa 212. Iso Aittolahden edustan syvänteen alusveden happitilanne oli huono maaliskuussa, huhtikuussa ja elokuussa. Muina aikoina happitilanne oli keskimäärin välttävällä tasolla. Syvänteen happitilanne parani hyvälle tasolle kevät- ja syystäyskiertojen yhteydessä (Kuva 15). Marjoniemen edustan (Laa81) päällysveden happitilanne vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä tarkkailujakson aikana. Syvänteen alusveden happitilanne oli huono maaliskuussa ja huhtikuussa ja muina aikoina keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Myös Marjoniemen edustan syvänteen alusveden happitilanne parani hyvälle tasolle täyskiertojen yhteydessä. Laakajärvessä ei näin ole havaittavissa pysyvää kerrostuneisuutta. Laakajärven eteläisen näytteenottopisteen (Laa12) päällysveden happitilanne oli keskimäärin tyydyttävällä tasolla ja alusveden välttävällä tasolla. Kiltuanjärven päällysveden happitilanne vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä koko tarkkailujakson. Alusveden happitilanne vaihteli vastaavasti välttävän ja hyvän tason välillä, ollen parhaimmillaan kevät- ja syystäyskiertojen jälkeen. 25 happi mg/l Ylä-Lumijärvi päällysvesi happi mg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi happi mg/l Laakajärvi (Laa9) happi mg/l Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi Kuva 15 Happitilanne Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina Happamuus, puskurikyky ja veden kovuus Ylä-Lumijärven ph vaihteli välillä 7,2 9,1 ennen kipsisakka-altaan vuotoa ja välillä 4,6 4,9 sen jälkeen (Kuva 16). Vastaavasti veden alkaliniteetti oli ennen vuotoa erin- Copyright Pöyry Finland Oy

30 omaisella tasolla (>,2 mmol/l) ja laski huonolle tasolle vuodon jälkeen. Ylä- Lumijärven keskimääräinen kokonaiskovuus oli 3,97 mmol/l eli vesi oli erittäin kovaa. Lumijoen ph oli ennen kipsisakka-altaan vuotoa lievästi happamalla tai neutraalilla tasolla. Vuodon seurauksena Lumijoki happamoitui hetkellisesti ph:n vaihdellessa loppuvuodesta välillä 4,6 6,5. Lumijoen alkaliniteetti vaihteli välillä <,2,58 mmol/l ollen huonoimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeen marraskuussa. Ennen vuotoa Lumijoen veden puskurikyky oli keskimäärin erinomaisella tasolla. Lumijoen vesi oli kokonaiskovuudeltaan keskimäärin erittäin kovaa. Kivijärven pohjoisen syvänteen (Kiv2) päällysveden ph vaihteli välillä 5,8 7, ja alusveden välillä 4,7 6,4 (Kuva 16). Päällys- tai alusveden ph-arvoissa ei havaittu kipsisakka-altaan vuodon aiheuttamia muutoksia. Päällysveden hapon neutralointikyky oli keskimäärin hyvä ja alusveden vastaavasti erinomainen. Kokonaiskovuudeltaan syvänteen päällysvesi oli keskikovaa ja alusvesi erittäin kovaa. Kivijärven Ahosaaren viereisen mittauspisteen (Kiv1, Kiv7) päällysveden ph vaihteli välillä 6,1 7, ja alkaliniteetti välillä,12,24 mmol/l. Päällysveden sähkönjohtavuus ja ph pysyivät vuoden normaalin vaihtelun sisällä myös marraskuun kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä tuloksissa. Mittauspisteen vesi oli kokonaiskovuudeltaan keskikovaa. Alusveden ph oli joulukuussa 212 otetussa ainoassa näytteessä 5,2 ja alkaliniteetti,8 mmol/l. Alusvesi oli kokonaiskovuudeltaan erittäin kovaa. Ahosaaren eteläpään syvänteen (Kiv1) päällysveden ph oli marraskuussa 6,4 ja puskurikyky oli hyvällä tasolla (,15 mmol/l). Syvänteen päällysvesi (1 m) oli kokonaiskovuudeltaan keskikovaa ja alusvesi (9 m) erittäin kovaa. Vuoksen suunnan vesien kohonneet kovuudet ja korkeahkot alkaliniteetin arvot ovat selitettävissä Talvivaaran kaivoksen jätevesien kalkituksella loppuneutraloinnin yhteydessä sekä kipsisakka-altaan vuodon jälkeisillä Lumijoen virtapaikkojen ja Ylä-Lumijärven kalkituksilla. Talvivaaran alapuoliset järvet ovat pääosin karujen soiden ympäröimiä, joten pintavesien arvioidaan olevan luontaiselta kokonaiskovuudeltaan pehmeitä. Kivijoen veden hapon neutralointikyky vaihteli huonosta erinomaiseen ollen alhaisimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeen marraskuussa 212. Kivijoen vesi oli kokonaiskovuudeltaan keskimäärin pehmeää. Laakajärven Kivilahden (Laa9) veden ph vaihteli välillä 5,4 6,2 ja alkaliniteetti välillä,2,9 mmol/l (Kuva 16). Kivilahden vesi oli kokonaiskovuudeltaan keskimäärin pehmeää. Iso Aittolahden edustan syvänteen (Laa13) päällysveden ph oli selvästi happamalla tasolla koko tarkkailujakson, keskimääräisen ph:n ollessa 5,6 (n=14). Päällysveden alkaliniteetti vaihteli välillä,2,6 mmol/l. Syvänteen päällysveden phtasoissa tai hapon neutralointikyvyssä ei ollut havaittavissa merkittävää muutosta vuoden normaaliin vaihteluun verrattuna kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Syvänteen alusveden ph oli keskimäärin 5,7 (n=14) ja puskurikyky vaihteli välttävästä hyvään. Marjoniemen edustan (Laa81) päällysveden keskimääräinen ph oli 5,8 ja alkaliniteetti,5 mmol/l (n=1). Alusveden keskimääräinen ph ja hapon neutralointikyky olivat samalla tasolla päällysveden kanssa. Päällys- ja alusvesi olivat kokonaiskovuudeltaan pehmeitä. Laakajärven eteläisen syvänteen (Laa12) päällysveden ph vaihteli välillä 5,7 5,9 ja puskurikyky välttävän ja tyydyttävän välillä. Alusveden ph oli likimain samalla tasolla päällysveden kanssa ja puskurikyky oli välttävällä tasolla. Kokonaiskovuudeltaan syvänteen vesi oli pehmeää. Kiltuanjärven päällysveden ph vaihteli välillä 5,6 5,9 ja alkaliniteetti välillä,3,5 mmol/l. Alusveden ph vaihteli vastaavasti välillä 5,5 5,8 ja hapon neutralointikyky oli välttävällä tasolla. Kokonaiskovuudeltaan Kiltuanjärven vesi oli keskimäärin pehmeää. 26 Copyright Pöyry Finland Oy

31 ph Ylä-Lumijärvi päällysvesi 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, alk. mmol/l 2, 1,5 1,,5, Ylä-Lumijärvi päällysvesi ph 8, 7, 6, 5, 4, Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi alk. mmol/l,7,6,5,4,3,2,1, -,1 Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi ph 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4, Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi alusvesi alk. mmol/l,3,25,2,15,1,5, Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi alusvesi ph Laakajärvi (Laa9) päällysvesi 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, alk. mmol/l Laakajärvi (Laa9) päällysvesi,14,12,1,8,6,4,2, ,5 ph Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi alk. mmol/l,1 Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi 6,,8 5,5,5 5,,3 4,5, Kuva 16 Veden ph ja alkaliniteetti Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina Sähkönjohtavuus, sulfaatti, natrium ja kloridi Ylä-Lumijärven sähkönjohtokyky vaihteli välillä 45,9 212 ms/m ennen vuotoa ja nousi selkeästi vuodon jälkeen (> 4 ms/m). Ylä-Lumijärven keskimääräinen sulfaattipitoi- Copyright Pöyry Finland Oy

32 suus oli 166 mg/l (n=15), natriumpitoisuus 224 mg/l (n=14) ja kloridipitoisuus 4, mg/l (n=5). Lumijoen sähkönjohtavuus vaihteli välillä 31, 888 ms/m, vuosikeskiarvon ollessa 12 ms/m (n=18). Sähkönjohtavuudet olivat koholla jo ennen kipsisakka-altaan vuotoa, mutta nousivat hetkellisesti tasolle 89 ms/m marraskuun puolivälissä ( ). Lumijoen keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 865 mg/l (n=26), natriumpitoisuus 197 mg/l (n=3) ja kloridipitoisuus 2,4 mg/l (n=6). Lumijoen natriumpitoisuuden vaihtelun havaittiin selittävän noin 99 prosenttia sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta (Kuva 17). Vastaava selitysaste sulfaatille oli likimain samalla tasolla. Natrium-pitoisuus oli korkeimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä marraskuun 11. päivän näytteessä. Pahimman suolapulssin ajalta ei ollut saatavilla sähkönjohtavuuksia eikä sulfaattipitoisuuksia, joten sähkönjohtavuus laskettiin hyödyntämällä havaittua natriumin ja sähkönjohtavuuden voimakasta positiivista lineaarista riippuvuutta. Regressioyhtälöstä (y=,952x+1,396) laskettu sähkönjohtavuus oli tällöin 1143 ms/m. Sähkönjohtavuuden perusteella (y=,118x+33,759) arvioitu Lumijoen pahimman suolapulssin sulfaattipitoisuus oli vastaavasti 943 mg/l. 28 Kuva 17 Sähkönjohtavuus sulfaatti- ja natriumpitoisuuden funktiona Lumijoessa ja Laakajärven päällysvedessä. Kuvaajissa on esitetty myös regressioyhtälöt sekä selitysasteet (R 2 ) havaituille riippuvuuksille (99 % luottamustaso, SPSS v21). Kivijärven (Kiv2) päällysveden sähkönjohtavuus vaihteli vastaavasti välillä 36,2 12 ms/m, ollen korkeimmillaan alkuvuodesta helmi-huhtikuussa. Päällysveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 266 mg/l (n=12), natriumpitoisuus 84,1 mg/l (n=12) ja kloridipitoisuus 1,38 mg/l (n=4). Alusveden sähkönjohtavuus vaihteli välillä ms/m ja pysyi selkeästi koholla koko tarkkailujakson ajan. Tulosten perusteella Kivijärvi onkin suolaisuuden suhteen pysyvästi kerrostunut. Alusveden sulfaattipitoisuus vaihteli välillä mg/l ja natriumpitoisuus välillä mg/l (Kuva 18, Kuva 19). Alusveden kloridipitoisuus oli selkeästi edellisiä alhaisemmalla tasolla. Kivijärven Ahosaaren viereisen mittauspisteen (Kiv1, Kiv7) päällysveden sähkönjohtavuus vaihteli välillä ms/m (Kuva 18). Päällysveden sähkönjohtavuus pysyi vuoden normaalin vaihtelun sisällä myös marraskuun kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Päällysveden sulfaattipitoisuus vaihteli välillä mg/l ja natriumpitoisuus Copyright Pöyry Finland Oy

33 välillä 48,8 193 mg/l. Päällysveden kloridipitoisuus oli alhainen ( 3 mg/l). Alusveden sähkönjohtavuus oli joulukuun ainoassa näytteessä 885 ms/m, eli selkeästi päällysveden vastaavaa korkeampi. Myös sulfaatti- ja natriumpitoisuudet olivat päällysveden vastaavia korkeampia, ilmentäen selkeää kerrostuneisuutta vesipatsaassa. Kivijoen sulfaattipitoisuus vaihteli välillä 67, 25 mg/l, ollen korkeimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä marraskuun 16. päivän näytteessä. Laakajärven Kivilahden (Laa9) sähkönjohtavuus vaihteli välillä 7,5 18,5 ms/m. Sulfaattipitoisuus vaihteli vastaavasti välillä mg/l ja natriumpitoisuus välillä 6,9 16 mg/l (Kuva 18, Kuva 19). Iso Aittolahden edustan syvänteen (Laa13) päällysveden sähkönjohtavuus vaihteli välillä 8, 15,7 ms/m, sulfaattipitoisuus välillä mg/l ja natriumpitoisuus välillä 7,1 2 mg/l. Syvänteen alusveden sähkönjohtavuuden vaihteluväli oli 12,7 112 ms/m. Alusveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 19 mg/l (n=13), natriumpitoisuus 68, mg/l (n=14) ja kloridipitoisuus 1, mg/l (n=5). Marjoniemen edustan (Laa81) päällysveden keskimääräinen sähkönjohtavuus oli 1,6 ms/m (n=1). Päällysveden sulfaattipitoisuus vaihteli välillä mg/l ja natriumpitoisuus välillä 6, 15 mg/l (Kuva 18). Päällysveden sulfaattipitoisuuden vaihtelun havaittiin selittävän noin 85 prosenttia sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta (Kuva 17). Alusveden sähkönjohtavuus vaihteli välillä 9,6 52 ms/m, sulfaattipitoisuus välillä 3, 21 mg/l ja natriumpitoisuus välillä 9,6 75 mg/l. Sulfaattipitoisuuden vaihtelun havaittiin selittävän noin 99 % sähkönjohtavuuden kokonaisvaihtelusta. Laakajärven päällys- ja alusveden suolaisuuserot tasoittuivat kevään ja syksyn täyskiertojen yhteydessä (Kuva 18). Laakajärven eteläisen syvänteen (Laa12) päällysveden sulfaattipitoisuus oli myös koholla (ka. 21 mg/l) sulfaatin luontaiseen tasoon nähden. Kiltuanjärven päällysveden sähkönjohtavuus vaihteli välillä 6, 8,8 ms/m ja alusveden välillä 7,9 14,7 ms/m. Päällysveden sulfaattipitoisuus vaihteli välillä mg/l ja natriumpitoisuus välillä 5,4 11,1 mg/l. Kiltuanjärven päällysveden sulfaattipitoisuus (ka. 26 mg/l) oli näin koholla luontaiseen tasoon verrattuna. Alusveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus oli 35 mg/l (n=7) ja natriumpitoisuus 12 mg/l (n=7). Luontaista tasoa korkeampia sulfaattipitoisuuksia on ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) perusteella havaittavissa alempaakin Vuoksen suunnan vesireitiltä. Kohonneet sulfaattipitoisuudet ovat osin selitettävissä Talvivaaran kaivoksen sulfaattipäästöillä sekä vastaanottavien järvien morfometrialla. Sulfaattipitoisuuksia tarkasteltaessa on kuitenkin aina huomioitava alueen geologia, vesien muu kuormitus sekä valuma-alueen muu maankäyttö. Mustaliuskealueiden läheisyydessä sulfaattipitoisuudet voivat esim. metsäojitusten seurauksena kohota hetkellisesti hyvinkin korkeiksi. Happamilla sulfaattimailla eli alunamailla jokien sulfaattipitoisuudet voivat maankuivatuksen seurauksena nousta hetkellisesti jopa satoihin milligrammoihin litrassa. Mustaliuskealueet voidaan happamoittamispotentiaalinsa perusteella rinnastaa alunamaihin, sillä molemmat sisältävät runsaasti helposti hapettuvia ferrosulfideja (FeS, FeS 2 ). Sulfidin hapettuessa muodostuu rikkihappoa (H 2 SO 4 ), joka happamoittaa vesiä ja nostaa sulfaattipitoisuuksia. 29 Copyright Pöyry Finland Oy

34 3 Copyright Pöyry Finland Oy Kuva 18 Sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuus Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina sähkönj. ms/m Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi alusvesi SO 4 mg/l Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi alusvesi sähkönj ms/m Ylä-Lumijärvi SO4 mg/l Ylä-Lumijärvi sähkönj. ms/m Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi SO4 mg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi s-joht. ms/m Laakajärvi (Laa9) SO4 mg/l Laakajärvi (Laa9) s-joht. ms/m Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi SO 4 mg/l Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi

35 31 Na Ylä-Lumijärvi mg/l Na mg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Na mg/l Laakajärvi (Laa9) Na mg/l Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi Kuva 19 Natriumpitoisuus Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina Kiintoaine ja sameus Ylä-Lumijärvi on pieni, matala järvi, jossa kiintoainepitoisuudet ja sameusarvot ovat vaihdelleet paljon (Kuva 2). Ylä-Lumijärven kiintoainepitoisuudet vaihtelivat välillä,5 21 mg/l ja sameusarvo välillä 2, 29 FTU. Korkeimmat kiintoainepitoisuudet ja sameusarvot määritettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeisistä näytteistä joulukuussa 212. Lumijoen keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli 7,4 mg/l ja sameusarvo 5,8 FTU. Kiintoainepitoisuus ja sameusarvo olivat korkeimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä marraskuun puolessa välissä 212. Kiintoainepitoisuuden ja sameusarvon kohoaminen on selitettävissä kaivosalueen eteläisen turvapadon maansiirtotöiden aiheuttamien sameiden kiintoainepitoisten valumavesien juoksuttamisella etelän suuntaan. Kivijärven pohjoisen syvänteen (Kiv2) päällysveden keskimääräinen kiintoainepitoisuus ja sameusarvo olivat alhaisia, eikä niissä ollut havaittavissa muutoksia kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä näytteessä (Kuva 2). Alusveden keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli 7,9 mg/l ja sameusarvo 14,9 FTU. Kiintoainepitoisuus ja sameusarvo olivat kuitenkin korkeimmillaan alkuvuodesta 212. Ahosaaren edustan näytteenottopisteen (Kiv1, Kiv7) kiintoainepitoisuus vaihteli välillä,5 4,5 mg/l ja sameusarvo välillä 1, 5,2 FTU, ollen korkeimmillaan joulukuussa 212. Kivijoen kiintoainepitoisuudet ja sameusarvot olivat alhaisia vuodon jälkeisissä näytteissä. Alempana vesistössä Laakajärvessä ja Kiltuanjärvessä kiintoainepitoisuus ja sameusarvo olivat alhaisia koko tarkkailujakson. Copyright Pöyry Finland Oy

36 Kiintoaine päällysvesi mg/l Ylä-Lumijärvi 22 mg/l alusvesi Sameus päällysvesi FTU Ylä-Lumijärvi 14 FTU alusvesi Kiintoaine mg/l 25, 2, 15, 1, 5,, Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Sameus FTU 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Kuva 2 Veden sameus ja kiintoainepitoisuus Ylä-Lumijärvessä ja Kivijärvessä vuosina Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus Ylä-Lumijärven kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä 7, 39 mg/l, ollen korkeimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeen joulukuussa. Selkeä kemiallisen hapenkulutuksen kohoaminen on selitettävissä kohonneilla rauta- ja mangaanipitoisuuksilla. Pelkistyneessä muodossa olevat metallit hapettuvat määrityksessä nostaen kemiallista hapenkulutusta. Kohoaminen voi olla peräisin myös orgaanisen aineen huuhtoutumisesta Ylä-Lumijärven yläpuolen suoalueilta, vuotovesien tilapäisten padotusten ja vesien johtamisjärjestelyjen seurauksena. Etelän suuntaan juoksutettuja vesiä johdettiin marraskuun 212 lopussa tilapäisesti suolle. Ylä-Lumijärven väriarvo vaihteli välillä 15, 2 mg/l Pt, ollen alhaisimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä näytteessä. Lumijoen keskimääräinen kemiallisen hapenkulutuksen arvo oli 28,5 mg/l (n=15) ja väri noin 2 mg/l Pt (n=15). Lumijoen kemiallinen hapenkulutus oli korkeimmillaan kipsisakkaaltaan vuodon jälkeen marraskuun 12. päivän näytteessä, mikä on selitettävissä eteläisen turvapadon maansiirtotöiden aiheuttamien orgaanista ainetta sisältävien valumavesien juoksuttamisella Vuoksen suuntaan. Kivijärven pohjoisen syvänteen (Kiv2) päällysveden kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä 2 35 mg/l, ollen korkeimmillaan elokuussa. Pohjoisen syvänteen päällysveden väriarvot olivat myös korkeimmillaan (3 mg/l Pt) elokuussa 212. Alusveden kemiallinen hapenkulutus oli keskimäärin 23,9 mg/l (n=12) ja väriarvo 28 mg/l Pt (n=15). Kivijärven Ahosaaren edustan (Kiv1, Kiv7) kemiallinen hapenkulutus oli likimain pohjoisen syvänteen päällysveden tasolla. Laakajärven Kivilahden (Laa9) kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä mg/l ja veden väri välillä mg/l Pt. Kemiallinen hapenkulutus ja veden väri pysyttelivät likimain samalla tasolla myös muissa Laakajärven mittauspisteissä. Kiltuanjärven päällys- ja alusveden kemiallinen hapenkulutus vaihteli välillä mg/l ja veden väri välillä 78 2 mg/l Pt. Copyright Pöyry Finland Oy

37 Ravinteet ja rehevyys Ylä-Lumijärven kokonaistyppipitoisuus pysytteli vuonna 212 keskimäärin alhaisemmalla tasolla kuin edellisvuonna (Kuva 21). Kokonaisfosforipitoisuudet olivat vastaavasti likimain edellisvuosien tasolla. Lumijoen kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat välillä 3 23 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus välillä 4, 25 µg/l. Korkeimmat typpipitoisuudet määritettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeisestä marraskuun 12. päivän näytteestä. Suurin osa typestä oli epäorgaanisessa muodossa ammoniumtyppenä, mutta suuri osa (n. 48 %) myös ns. orgaanisena typpenä. Orgaanisen typen määrä saadaan laskettua vähentämällä kokonaistyppipitoisuudesta epäorgaanisen typen yhteenlaskettu määrä. Kivijärven Ahosaaren edustan (Kiv1, Kiv7) kokonaistyppipitoisuus vaihteli välillä 62 1 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus välillä 1 2 µg/l, ollen molemmat likimain edellisvuoden tasolla (Kuva 21, Taulukko 3). Kivijärven pohjoisen syvänteen (Kiv2) päällysveden keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus oli 663 (n=12) µg/l ja fosforipitoisuus 13,6 µg/l (n=12). Alusveden keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus oli vastaavasti 1933 µg/l (n=12) ja fosforipitoisuus 1 µg/l (n=12). Syvänteen päällysveden typpi- ja fosforipitoisuuksissa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna (Kuva 21). Alusveden keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus oli kuitenkin hieman noussut edellisvuodesta (Taulukko 3). Kokonaisfosforipitoisuudet olivat myös nousseet alusvedessä edellisvuodesta, erityisesti touko-lokakuun 212 aikana. Alusveden hetkellinen kokonaisfosforipitoisuuden nousu on todennäköisimmin seurausta pohjasedimentin rautaan sitoutuneen fosfaattifosforin liukenemisesta alusveteen raudan pelkistyessä kemiallisesti ja mikrobiologisesti ferroraudaksi (Fe 2+ ), mikä näkyy alusveden kohonneina fosfaattifosforipitoisuuksina (Kuva 22). Kaivoksen loppuneutraloinnin yhteydessä toteutetun päästötarkkailun perusteella kaivosvesien fosforipitoisuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksi edellisvuoteen verrattuna, mikä tukee oletusta fosforin sisäisen kuormituksen kasvusta myös Kivijärven pohjoisen syvänteen alusvedessä. Näytteenoton yhteydessä toteutettujen kenttämittausten yhteydessä syvänteen alusvedessä (6,5 7,5 m) vallitsivat avovesikaudella pelkistävät olosuhteet (Orp < -5, mv). Sisäisen kuormituksen kasvu voi olla tehostunut pohjoisen syvänteen (Kiv2) alusveden sulfaattipitoisuuden noususta (Lehtoranta ym., 213). Hapettomissa olosuhteissa sulfaatti pelkistyy mikrobiologisesti sulfideiksi (H 2 S ja HS - ). Sulfidien reagoidessa ferroraudan kanssa muodostuu erittäin niukkaliukoista ferrosulfidia (FeS, FeS 2 ). Sulfaatin pelkistyminen häiritsee näin raudan normaalia kiertoa sitoen raudan fosfaatin saostamisen kannalta inaktiiviseen muotoon ja edesauttaa näin rehevöitymistä. Kivijärven kerrostuneisuudesta johtuen alusveden kohonnut fosforipitoisuus ei kuitenkaan nostanut päällysveden fosforitasoja. Laakajärven Kivilahden kokonaisfosforipitoisuudet olivat likimain edellisvuoden tasolla. Kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 211 (Taulukko 3). Iso Aittolahden edustan (Laa13) päällys- ja alusveden kokonaistyppipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus välillä µg/l. Marjoniemen edustan (Laa81) päällys- ja alusveden kokonaisravinnepitoisuudet vaihtelivat likimain Iso Aittolahden pitoisuuksissa. Päällysveden keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus oli hieman koholla edellisvuodesta (Kuva 21, Taulukko 3). Keskimääräisessä kokonaistyppipitoisuudessa ei kuitenkaan ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 211 verrattuna. Kiltuanjärven päällys- ja alusveden kokonaistyppipitoisuus vaihteli välillä 4 6 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus välillä µg/l. 33 Copyright Pöyry Finland Oy

38 34 Copyright Pöyry Finland Oy Kuva 21 Ravinnepitoisuudet Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina kok.n µg/l Ylä-Lumijärvi kok.p µg/l Ylä-Lumijärvi kok.n µg/l Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi alusvesi kok.p µg/l Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi alusvesi Kok. N µg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Kok. P µg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Kok.N Laakajärvi (Laa9) Kok. P Laakajärvi (Laa9) Kok. N µg/l Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi Kok.P µg/l Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi

39 35 PO4-P µg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Kuva 22 Fosfaattifosforipitoisuus Kivijärven pohjoisella syvänteellä (Kiv2) vuosina Kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus oli Ylä-Lumijärvessä avovesikaudella keskimäärin 1,4 µg/l, ollen alhaisimmillaan vuodesta 28 lähtien (Taulukko 3). Kivijärven pohjoisessa syvänteessä (Kiv2) avovesikauden a-klorofyllipitoisuus oli keskimäärin 4,5 µg/l, ollen alhaisemmalla tasolla kuin edellisvuosina (Kuva 23). Ahosaaren edustan (Kiv1, Kiv7) avovesikauden keskimääräinen a-klorofyllipitoisuus jatkoi myös laskuaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Laakajärven a-klorofyllipitoisuuksissa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna (Taulukko 3). Taulukko 3 Keskimääräiset ravinne- ja a-klorofyllipitoisuudet Vuoksen vesistöaluun havaintopaikkojen päällysvedessä touko-lokakuussa vuosina (Eo.N = NO 2 + NO 3 + NH 4 -N). Kok.N NH 4 -N NO 2 +NO 3 -N Eo.N Eo.N Kok.P PO 4 -P a-klorof. µg/l µg/l µg/l µg/l % µg/l µg/l µg/l Ylä-Lumijärvi , , , , < 2 1,4 Lumijoki Kivijärvi, Kiv7 (1) , , , , < 2 4,4 Kivijärvi, Kiv ,6 - pohjoisosa < , < 2 6, ,5 Laakajärvi, Laa ,7 - Kivijoen edusta < , < , , ,7 Laa 13 (11) < , ,8 Laa 81 (4) , ,7 Copyright Pöyry Finland Oy

40 36 chl-a µg/l Kivijärvi (Kiv7) chl-a µg/l Kivijärvi (Kiv2) chl-a µg/l Laakajärvi (Laa9) chl-a µg/l Laakajärvi (Laa81) Kuva 23 Klorofylli-a:n pitoisuus Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina Vaakasuora viiva kuvaa avovesikauden keskiarvoa. Kivijärvessä ja Laakajärvessä tuotantoa rajoittavina tekijöinä olivat epäorgaanisten ravinteiden suhteiden perusteella pääsääntöisesti fosfori tai jompikumpi ravinteista (Kuva 24). Kivijärven pohjoisen syvänteen sisäisen fosforikuormituksen kasvu voi näin lisätä perustuotantoa ja Kivijärven rehevöitymistä, varsinkin päällys- ja alusveden mahdollisen sekoittumisen myötä. Alusveden muiden fosforia sitovien metallien, kuten alumiinin pitoisuuden mahdollinen kasvu tosin hidastaa fosfaattifosforin vapautumista sedimentistä. Eo.N µg/l P rajoittaa 5 N tai P rajoittaa N rajoittaa PO4-P µg/l Kivijärvi Kiv1 Kivijärvi Kiv2 Laakajärvi 9 Laakajärvi 13 (11) Laakajärvi 81 (4) Laakajärvi 12 Kuva 24 Tuotantoa rajoittava ravinne avovesikaudella (touko-lokakuu) vuonna 212 Kivijärven ja Laakajärven päällysvedessä (1 m). (Eo.N = NO 2 + NO 3 + NH 4 -N). Copyright Pöyry Finland Oy

41 Metallit Ylä-Lumijärven mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja rautapitoisuus välillä µg/l (Kuva 25). Suurimmat rauta- ja mangaanipitoisuudet määritettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeisistä näytteistä joulukuun alussa 212. Ennen vuotoa Ylä-Lumijärven rautapitoisuus vaihteli välillä µg/l ja mangaanipitoisuus välillä µg/l. Lumijoen mangaanipitoisuuden vaihteluväli oli µg/l ja rautapitoisuuden µg/l. Mangaani- ja rautapitoisuudet olivat korkeimmillaan kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä näytteissä. Kivijärven pohjoisen syvänteen (Kiv2) päällysveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja rautapitoisuus välillä µg/l. Vastaavasti alusveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja rautapitoisuus välillä µg/l. Päällys- ja alusveden rauta- ja mangaanipitoisuuksissa ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä yksittäisessä ( ) näytteessä. Kivijärven Ahosaaren viereisen näytteenottopisteen (Kiv7) keskimääräinen mangaanipitoisuus oli 1374 µg/l (n=17) ja rautapitoisuus 93 µg/l (n=16). Korkeimmat rauta- ja mangaanipitoisuudet määritettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeisestä näytteestä. Kivijoen keskimääräinen mangaanipitoisuus oli 98 µg/l (n=1) ja rautapitoisuus 1314 µg/l (n=1). Laakajärven Kivilahden (Laa9) päällysveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja rautapitoisuus välillä µg/l. Iso Aittolahden edustan mittauspisteen (Laa13) päällysveden mangaanipitoisuuden vaihteluväli oli µg/l ja rautapitoisuuden µg/l. Korkeimmat mangaanipitoisuudet mitattiin touko- ja kesäkuussa 212. Sakka-altaan vuodon vaikutusta ei havaittu rauta- tai mangaanipitoisuuksissa joulukuun 1. päivän näytteessä. Alusveden keskimääräinen mangaanipitoisuus oli 766 µg/l (n=14) ja rautapitoisuus 893 µg/l (n=13). Laakajärven Marjoniemen edustan (Laa81) päällysveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja rautapitoisuus välillä µg/l (Kuva 25). Alusveden keskimääräinen mangaanipitoisuus oli 287 µg/l (n=9) ja rautapitoisuus 75 µg/l (n=8). Kiltuanjärven päällysveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja rautapitoisuus välillä µg/l. Vastaavasti alusveden mangaanipitoisuus vaihteli välillä µg/l ja rautapitoisuus välillä µg/l. Ylä-Lumijärven nikkelipitoisuus vaihteli välillä 15, 12 µg/l (Kuva 26) ja sinkkipitoisuus välillä 11,1 546 µg/l. Ylä-Lumijärven kuparipitoisuus oli alhainen koko tarkkailujakson ajan. Korkeimmat nikkeli- ja sinkkipitoisuudet määritettiin kipsisakkaaltaan vuodon jälkeisestä joulukuun 4. päivän näytteestä. Ylä-Lumijärven keskimääräinen nikkelipitoisuus (772 µg/l) ylittää nikkelille asetetun ympäristönlaatunormin nikkelin taustapitoisuus huomioiden (22 35 µg/l) selvästi. Lumijoen nikkelipitoisuus vaihteli välillä 9, µg/l ja sinkkipitoisuus välillä 1,7 466 µg/l. Lumijoen kuparipitoisuus oli korkeimmillaan 11,7 µg/l kipsisakka-altaan vuodon jälkeisessä marraskuun 11. päivän näytteessä. Myös nikkeli- ja sinkkipitoisuudet olivat korkeimmillaan kyseisessä näytteessä. Nikkeli- ja sinkkipitoisuuksissa havaittiin kohoama myös vuoden 212 maaliskuussa. Kohonneet metallipitoisuudet on selitettävissä primääriliuotuskasan alueella sattuneella kalvorikolla, jonka seurauksesta eteläiselle purkureitille pääsi metallipitoisia vesiä. Lumijoen nikkelipitoisuuden vuosikeskiarvo 814 µg/l (n=31) ylittää selvästi nikkelille valtioneuvoston asetuksessa (868/21) määritetyn ympäristölaatunormin. Kivijärven pohjoisen syvänteen (Kiv2) päällysveden nikkelipitoisuus vaihteli välillä 7,9 22,8 µg/l ja sinkkipitoisuus välillä 11,7 27,4 µg/l. Alusveden nikkelipitoisuus vaihteli välillä 36,8 74,4 ja sinkin välillä 12,2 59, µg/l. Kivijärven pohjoisen syvänteen päällys- ja alusveden kuparipitoisuus oli alle määritysrajan (1 µg/l) koko tarkkailujakson ajan. Päällysveden keskimääräinen nikkelipitoisuus (14,9 µg/l) oli alle ympäristö- 37 Copyright Pöyry Finland Oy

42 laatunormin. Alusveden keskimääräinen nikkelipitoisuus (56,1 µg/l) ylitti vastaavasti nikkelille asetetun ympäristölaatunormin (22 35 µg/l). Kivijärven Ahosaaren viereisen näytteenottopisteen (Kiv7) nikkelipitoisuus vaihteli välillä 1,8 157 µg/l ja sinkkipitoisuus välillä 11,6 27 µg/l. Ahosaaren viereisen näytteenottopisteen keskimääräinen nikkelipitoisuus (26,6) oli alle ympäristölaatunormin. Korkeimmillaan nikkelipitoisuus oli huhtikuun 2. päivän näytteessä (Kuva 26). Kipsisakka-altaan vuodon jälkeisen näytteen nikkelipitoisuus oli 37,9 µg/l. Laakajärven Kivilahden (Laa9) metallipitoisuudet olivat alhaisia verrattuna Ylä- Lumijärven ja Kivijärven pitoisuuksiin (Kuva 26, Taulukko 4). Nikkelin pitoisuus oli korkeimmillaan kesäkuussa tasolla 6,8 µg/l ja sinkin heinäkuussa tasolla 17,9 µg/l. Laakajärven Iso Aittolahden edustan syvänteen (Laa13) päällys- ja alusveden metallipitoisuudet olivat myös alhaisia. Päällysveden nikkelipitoisuus oli korkeimmillaan 19,6 µg/l huhtikuussa 212. Muina aikoina päällysveden nikkelipitoisuus oli alle 6,5 µg/l. Alusveden nikkeli- ja sinkkipitoisuudet olivat koholla alkuvuodesta 212. Korkein alusveden nikkelipitoisuus (21,7 µg/l) määritettiin huhtikuun 3. päivän näytteestä ja vastaavasti korkein sinkkipitoisuus (38,9 µg/l) huhtikuun 18. päivän näytteestä. Laakajärven Marjoniemen edustan (Laa81) päällysveden nikkelipitoisuus oli alle 5 µg/l koko tarkkailujakson ajan. Päällysveden sinkkipitoisuus oli korkeimmillaan 27,5 µg/l huhtikuussa 212. Alusveden nikkelipitoisuus oli korkeimmillaan 12,3 µg/l huhtikuussa ja sinkkipitoisuus 24,7 µg/l maaliskuussa. Kiltuanjärven päällys- ja alusveden nikkelipitoisuus oli alle 5 µg/l koko tarkkailujakson. Päällys- ja alusveden sinkkipitoisuudet olivat korkeimmillaan maaliskuussa 212. Kadmiumin, alumiinin, arseenin, lyijyn, uraanin ja antimonin pitoisuudet olivat alhaisia Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä, Laakajärvessä ja Kiltuanjärvessä sekä muualla etelän suunnan vesireitillä ennen kipsisakka-altaan vuotoa. Kipsisakka-altaan vuodon aiheuttamat muutokset metalli- ja raskasmetallipitoisuuksiin käsitellään kappaleessa 3.3. Taulukko 4 on esitetty veden laadun kehitys keskeisimpien metallipitoisuuksien vuosikeskiarvoina Vuoksen vesistöaluetta alavirtaan siirryttäessä. 38 Copyright Pöyry Finland Oy

43 39 Fe µg/l 2 15 Ylä-Lumijärvi päällysvesi 921 µg/l Mn µg/l 8 6 Ylä-Lumijärvi päällysvesi 14 µg/l Fe µg/l Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi Mn µg/l Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi Fe µg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Mn µg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Fe µg/l Laakajärvi (Laa9) Mn µg/l Laakajärvi (Laa9) Fe µg/l Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi Mn µg/l Laakajärvi (Laa81) päällysvesi alusvesi Kuva 25 Mangaani- ja rautapitoisuus Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina Copyright Pöyry Finland Oy

44 Ni µg/l päällysvesi Ylä-Lumijärvi 116 µg/l Ni µg/l Kivijärvi (Kiv7) päällysvesi Ni µg/l Kivijärvi (Kiv2) päällysvesi alusvesi Ni µg/l Laakajärvi (Laa9) Kuva 26 Nikkelipitoisuus Ylä-Lumijärvessä, Kivijärvessä ja Laakajärvessä vuosina Taulukko 4 Päällysveden keskimääräisten metallipitoisuuksien kehitys Vuoksen suunnalla vuonna 212. Ylä-Lumijärvi Lumijoki Kivijärvi (Kiv7) Laakajärvi (Laa9) Laakajärvi (Laa13) Laakajärvi (Laa81) Kiltuanjärvi Mn µg/l Fe µg/l Ni µg/l , 5 6, 2,7 Zn µg/l Kipsisakka-altaan vuoto Talvivaaran Sotkamon kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin vuoto sunnuntaiaamuna Vuodon vaikutuksia seurattiin Oulujoen suunnalla välillä Salminen Jormasjärvi ja Vuoksen suunnalla välillä Ylä-Lumijärvi Laakajärvi. Näytteenotto aloitettiin Talvivaaran toimesta välittömästi vuodon alettua ja Kainuun ELY-keskuksen toimesta marraskuun 5. päivä 212. Vuodon vaikutus näkyi kaivosalueen alapuolisissa vesissä lähinnä kohonneina metallipitoisuuksina sekä vesien happamoitumisena. Vuodon alkuvaiheessa vaikutukset näkyivät ensisijaisesti pohjoisen suunnassa Salmisenpurossa. Korkeimmat metallipitoisuudet nikkeliä lukuun ottamatta mitattiin Salmisenpurossa marraskuun 7. päivän näytteestä. Korkein nikkelipitoisuus (2717 µg/l) mitattiin 8. päivän näytteestä. Korkeimmat metallipitoisuudet Vuoksen suunnassa mitattiin Lumijoen marraskuun 11. päivän näytteestä. Suuremmista juoksutusvesimääristä johtuen vuodon vaikutukset näkyivät voimakkaampana Vuoksen suunnan vesissä. Vuodon vaikutukset näkyivät erityisesti nikkelin, alumiinin, kadmiumin, uraanin, raudan ja mangaanin pitoisuuksien nousuna alapuolisissa vesissä. Metallien riskinarvioinnissa määritettiin ns. riskisuhde, jossa metallin mitattu liukoinen pitoisuus jaettiin arvioidulla metallien vaikutustasopitoisuudella. Vaikutustasot määritettiin valtioneuvoston asetuksessa (122/26 ja muutos 868/21) annettujen ympäristölaatunormien sekä Copyright Pöyry Finland Oy

45 EU:n komission uusien laatunormiehdotusten pohjalta huomioiden kaivosalueen metallien luontainen taustapitoisuus. Lisäksi vaikutustasojen määrittämisessä huomioitiin veden liukoisen orgaanisen ja partikkelimaisen orgaanisen aineen määrä sekä veden kovuus. Arvioidut karkeat vaikutustasot olivat kadmiumille 1,5 µg/l, nikkelille 35 µg/l, alumiinille 1 µg/l ja uraanille 3 µg/l. Salmisenpuron nikkelipitoisuus ylitti korkeimmillaan ( ) edellä mainitun vaikutustason likimain 78-kertaisesti. Alumiinipitoisuus ylitti edellä mainitun vaikutustason korkeimmillaan 135-kertaisesti ja uraanipitoisuus likimain 11-kertaisesti. Salmisenpuron alumiinipitoisuus oli korkeimmillaan 135 mg/l ja uraanipitoisuus 323 µg/l. Korkein Oulujoen suunnan uraanipitoisuus (6 µg/l) ja alumiinipitoisuus (31 mg/l) määritettiin Salmisen alusvedestä joulukuun 17. päivän näytteestä. Mitattu alumiinipitoisuus vastaa yhdyskuntajäteveden puhdistamoiden kemiallisen saostusprosessin alumiinipitoisuuksia. Korkea alumiinipitoisuus on selitettävissä alusveden alhaisella ph-tasolla (ph = 3,7). Mitattu uraanipitoisuus ylitti tuolloin arvioidun vaikutustason 2-kertaisesti. Muissa näytteenottopisteissä uraanille määritetty riskisuhde oli Salmisenpuroa ja Kalliojärven syvännettä (4,6 m) lukuun ottamatta alle yhden koko seurantajakson ajan. Salmisenpuron kadmiumpitoisuus oli korkeimmillaan 3, µg/l marraskuun 7. päivän näytteessä, mutta laski marraskuun 11. päivään mennessä alle kadmiumille asetetun ympäristölaatunormin (AA-EQS),8 µg/l (Kuva 27). Liukoisen nikkelin pitoisuus ylitti nikkelille asetetun ympäristölaatunormin (35 µg/l) Salmisenpurossa vastaavasti koko loppuvuoden 212. Ympäristölaatunormissa Salmisenpuron kadmiumin taustapitoisuudeksi on arvioitu,54 µg/l ja nikkelin taustapitoisuudeksi 15 µg/l (Kauppi ym., 213). Oulujoen suunnan korkein liukoisen arseenin pitoisuus (,99 µg/l) mitattiin Salmisenpurosta marraskuun 8. päivän näytteestä. 41 1,2 Salmisenpuro 1 Cd: 3, µg/l Ni: 2717 µg/l,8,6,4 Nikkeli [µg/l] Kadmium [µg/l], Kuva 27 Salmisenpuron nikkeli- ja kadmiumpitoisuuden kehitys kipsisakka-altaan jälkeisissä näytteissä. Metallipitoisuudet (kokonaispitoisuuksia) on suhteutettu (Cd) ja (Ni) havaittuihin pitoisuuksiin. Tällöin y-akselin pisteessä,6 mitattu metallipitoisuus on 6 % havaitusta maksimipitoisuudesta. Copyright Pöyry Finland Oy

46 Pohjoisen suuntaan vuodon vaikutukset näkyivät selkeimmin Salmisessa, Salmisenpurossa ja Kalliojärvessä. Salmisenpuron metallipitoisuudet laskivat kuitenkin jatkossa tasaisesti marraskuun 7. ja 8. päivän pahimman kuormituspiikin aikaisista pitoisuuksista. Nikkelin pitoisuus laski noin 5 % seuraavan kolmen päivän aikana ja oli laskenut lähes 85 % marraskuun 15. päivään mennessä (Kuva 27). Tällöinkin nikkelipitoisuus oli selvästi koholla Salmisenpurossa verrattuna luontaisiin taustapitoisuuksiin. Nikkelille arvioitu karkea vaikutustaso ylittyi tällöin vielä 13-kertaisesti. Kalliojärven päällysveden nikkelipitoisuus oli myös selvästi koholla (n. 4 µg/l) 15. päivän näytteessä, ylittäen karkean vaikutustason likimain 11-kertaisesti. Kalliojärven päällysveden nikkelipitoisuus oli koholla vielä joulukuun alussakin ( ), vaikutustason ylittyessä likimain 11-kertaisesti. Kalliojoen suualueen nikkelipitoisuus oli koholla marraskuun 15. päivän näytteessä, vaikutustason ylittyessä 2,6-kertaisesti. Merkittävästi kohonneita (metallien riskisuhde alle,4) metallipitoisuuksia ei kuitenkaan havaittu Kolmisopessa, Tuhkajoessa ja Jormasjärvessä kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä tarkkailuissa. Kalliojokeen laskevan Kuusijoen liukoinen nikkelipitoisuus oli korkeimmillaan 22 µg/l joulukuun 12. päivän näytteessä. Kuusijoen vuoden 212 keskimääräinen nikkelin kokonaispitoisuus tammi-marraskuussa 212 oli 38 µg/l (n=1), mikä ylittää nikkelipitoisuudelle asetetun ympäristölaatunormin (AA-EQS) likimain 9- kertaisesti. Koska Kuusijoki sijaitsee laajan mustaliuske-esiintymän vaikutusalueella, nikkelin taustapitoisuudeksi arvioitiin 15 µg/l (Kauppi ym., 213). Loppuvuoden alhaiset nikkelipitoisuudet on selitettävissä nikkelin saostumisella eteläisen Kuusilammen juoksutusvesien kalkitsemisen seurauksena. Joulukuun 12. päivän näytteenoton yhteydessä mitattu ph oli Kuusijoessa n. 1. Vuoksen suuntaan vuodon vaikutukset näkyivät selkeimmin Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa ja Kivijärvessä. Lumijoen nikkelipitoisuus ylitti korkeimmillaan ( ) arvioidun vaikutustason likimain 24-kertaisesti ja kadmiumpitoisuus likimain 7-kertaisesti (Kuva 28). Vastaavasti uraanille (345 µg/l) määritetty riskisuhde oli korkeimmillaan likimain 12. Metallipitoisuudet olivat koholla myös päivää ennen pahinta kuormituspiikkiä. Salmisenpuron tavoin myös Lumijoen metallipitoisuudet laskivat tasaisesti pahimman kuormituspiikin jälkeen. Lumijoen kadmiumpitoisuus oli korkeimmillaan 1,9 µg/l, mutta laski marraskuun 16. päivään mennessä alle kadmiumille asetetun ympäristölaatunormin,8 µg/l. Lumijoen nikkelipitoisuus laski myös tasaisesti, mutta oli vielä koholla joulukuussa. Nikkelipitoisuus (29 µg/l) oli tällöin vielä likimain 6 kertaa korkeampi kuin arvioitu karkea vaikutustaso. Vuoksen suunnan korkein uraanipitoisuus (569 µg/l) mitattiin Ylä- Lumijärvestä joulukuun 4. päivän näytteestä. Uraanipitoisuus ylitti tällöin arvioidun karkean vaikutustason 19-kertaisesti. Saman päivän näytteestä määritetty alumiinipitoisuus 72,5 mg/l ylittää alumiinipitoisuudelle arvioidun karkean vaikutustason vastaavasti likimain 73-kertaisesti. Lumijärven uraanipitoisuus (259 µg/l) ylitti korkeimmillaan ( ) uraanipitoisuudelle määritetyn karkean vaikutustason noin 9-kertaisesti. Kipsisakka-altaan vuodon vaikutukset eivät olleet nähtävissä Kivijärven Ahosaaren edustan (Kiv7) näytepisteen päällysvedessä vielä marraskuun 14. ja 2. päivän näytteissä. Väliveden (3,1 m) nikkelipitoisuus oli kuitenkin koholla molempina päivinä. Alusveden nikkelipitoisuuksissa ei ollut merkittäviä eroja päivien välillä. Kadmiumpitoisuudet olivat koholla vain Kivijärven alusvedessä (4,6 m). Kivijärven jälkeisissä näytepisteissä ei kohonneita raskasmetallipitoisuuksia havaittu seurantajakson aikana. Kohonneita uraanipitoisuuksia havaittiin vain Ylä-Lumijärven, Lumijärven ja Lumijoen näytteistä. Lumijoen uraanipitoisuus laski alle haitallisen tason marraskuun 16. päivän näytteessä, minkä jälkeen uraanipitoisuudet pysyivät Ylä-Lumijärveä, Lumijärveä ja Kivi- 42 Copyright Pöyry Finland Oy

47 järven Ahosaaren näytepisteen (Kiv7) alusvettä (4,6 m) lukuun ottamatta alhaisina (arvioitu riskitaso alle,4) kaikissa Vuoksen suunnan näytepisteissä. Vuoden 212 tulosten perusteella kipsisakka-altaan vuodon vaikutukset rajoittuivat näin pohjoisen suunnalla Kolmisoppeen ja etelän suunnalla Kivijärveen. Vuodon vaikutusten todellinen laajuus selvinnee kuitenkin vasta keväällä 213 lumen ja jään sulaessa. Yksittäisiä metallipitoisuuksia tarkasteltaessa on myös huomioitava, että luonnossa metallien haitallisuudessa on yleensä kyse niiden yhteisvaikutuksista. Eli vaikka yksittäisen metallin pitoisuus ei nousekaan vesieliöstön kuolleisuutta aiheuttavalle tasolle, kuolleisuutta voi esiintyä muiden metallien lisätessä myrkkyvaikutusta (Kauppi ym., 213). 43 1,2 1 Ni: 8396 µg/l Cd: 1,9 µg/l Lumijoki,8,6,4 Nikkeli [µg/l] Kadmium [µg/l],2 Kuva 28 Lumijoen nikkeli- ja kadmiumpitoisuuden kehitys kipsisakka-altaan jälkeisissä näytteissä. Metallipitoisuudet (kokonaispitoisuuksia) on suhteutettu havaittuihin pitoisuuksiin. 3.4 Mustaliuskealueen lammet ja purot Tässä luvussa käsitellään kaivospiirin alueella sijaitsevien havaintopaikkojen Kaivoslampi, Syvälampi, Härkälampi, Härkäpuro ja pohjoinen Kuusilampi (Rahvaanmäki) tuloksia. Näytteet otettiin maalis-, heinä- ja elokuussa. Härkäpurosta näytteet otettiin lisäksi kaksi kertaa joulukuussa eteläisestä Kuusilammesta tapahtuneiden valumavesien juoksutusten vuoksi. Syvälammesta näytteet otettiin kesällä tarkkailusuunnitelman mukaisesti lammen luusuasta. Tälle alueelle vedet kertyvät mustaliuskealueelta, joten vedet ovat luonnostaan happamia ja metallipitoisia. Myös sulfaattipitoisuus ja sähkönjohtavuus ovat luontaisesti koholla. Lampien kerrostuneisuus ja happitilanne Kuusilampi oli edellisvuoden tapaan selvästi lämpötilakerrostunut heinäkuussa, mutta Kaivoslammessa vastaavaa kerrostumista ei juurikaan havaittu. Happitilanne oli talvella Kuusilampea lukuun ottamatta huono kaikissa lammissa ja Härkäpurossa. Kuusilammessa happitilanne oli välttävä. Kesällä happitilanne oli lähinnä tyydyttävää tasoa paitsi Copyright Pöyry Finland Oy

48 Kuusilammen alusvedessä heinäkuussa välttävä. Happipitoisuus oli suurimmassa osassa näytteitä edellisvuotta parempi. Happamuus, puskurikyky ja veden kovuus Maaliskuussa veden ph oli edellisvuotta korkeampi ollen tasoa 5,7 6,8, paitsi Kaivoslammessa ph oli 4,6 4,7. Kesällä ph oli Kaivoslammessa ja Syvälammessa edellisvuotta alhaisempi, tasoa 4,3 4,7. Härkälammessa ja Härkäpurossa ph vaihteli kesällä paljon (5,2 8,5). Eteläisessä Kuusilammessa ph oli kesällä tasoa 6,4 7,3. Hapon neutralointikyky oli kulunut loppuun (alkalineetti <,2 mmol/l), kun ph oli < 5,3. Eteläisen Kuusilammen juoksutusten aikana joulukuussa Härkäpuron vesi oli selvästi emäksistä (ph 9,4 12,8) johtuen juoksutettavien vesien neutraloinnista kalkilla. Luontaisesti vedet alueella ovat yleensä happamia. Vedet olivat pääosin keskikovia, paikoin kovia (kok.kovuus 1,34 2,15 mmol/l). Härkäpuron vesi oli joulukuussa erittäin kovaa em. juoksutusvesien kalkituksen vuoksi. Sähkönjohtavuus, kloridi ja sulfaatti Sähkönjohtavuudet ja sulfaattipitoisuudet olivat edellisvuosien tapaan koholla kaikissa näytteissä ja pitoisuudet vaihtelivat vain vähän talvella ja kesällä. Sähkönjohtavuus oli kaikissa näytteissä tasoa ms/m ja sulfaattipitoisuus tasoa mg/l. Korkeimmat arvot määritettiin Kaivoslammen pohjan läheisyydessä talvella. Sulfaattipitoisuudet olivat edellisvuoden tasoa tai hieman korkeampia etenkin talvella (Kuva 29). Kloridipitoisuudet olivat pieniä (,95 3, mg/l). Selvästi korkeampia pitoisuuksia todettiin Härkäpurossa joulukuussa eteläisen Kuusilammen juoksutuksen aikana, jolloin sulfaattipitoisuus oli noin 3 mg/l ja sähkönjohtavuus suurimmillaan noin 25 ms/m. Sulfaattipitoisuuden trendi on lievästi kasvava kaikilla pisteillä (Kuva 29). SO 4 mg/l Kaivoslampi Syvälampi Härkälampi Härkäpuro Kuusilampi Kuva 29 Sulfaattipitoisuus mustaliuskealueella v Kiintoaine ja sameus Kiintoainepitoisuuksissa ja sameusarvoissa oli vaihtelua, mutta edellisvuotta vähemmän, ja pitoisuudet olivat pääosin edellisvuotta pienempiä. Kiintoainepitoisuus vaihteli välillä < 1 9,4 mg/l ja sameusarvot,4 7,9 FTU. Korkeimmat arvot todettiin Syvälammessa, Härkälammessa ja Härkäpurossa maaliskuussa. Härkäpurossa todettiin korkeampia arvoja joulukuussa ilmeisesti Kuusilammen juoksutusten vuoksi (13.12.) (liite 3). Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus (COD Mn ) Vedet olivat edellisvuotta kirkkaampia ja niissä oli vähemmän happea kuluttavaa ainesta. Väriarvot vaihtelivat talvelle päällysvedessä välillä mg Pt/l ja alusvedessä samoin kuin kesällä välillä 1 15 mg Pt/l, paitsi eteläisessä Kuusilammessa kesällä vä- Copyright Pöyry Finland Oy

49 lillä 3 4 mg Pt/l. COD Mn -arvot vaihtelivat välillä 2,4 7,4 mg/l ollen korkeimmillaan Härkälammessa ja Härkäpurossa sekä Syvälammessa talvella kuten väriarvot sekä kiintoainepitoisuudet ja sameusarvot. Pienentyneet arvot selittyvät osassa näytteistä orgaanisen aineen saostumisella mm. raudan hydroksidien avustamana. Ravinteet ja rehevyys Kokonaistyppipitoisuudet pienenivät vesistössä alavirtaan. Korkeimmillaan typpipitoisuus oli Kaivoslammessa tasoa 15 2 µg/l, paitsi talvella alusvedessä 25 µg/l, ja alimmillaan Kuusilammessa kesällä µg/l ja talvella µg/l. Kesällä typestä noin 7 1 % oli epäorgaanisessa muodossa. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat pääosin pieniä, < 3 7 µg/l. Kaivoslammen alusvedessä fosforipitoisuus oli heinäkuussa 29 µg/l ja Härkäpurossa maaliskuussa 12 µg/l. Fosfaattifosforin pitoisuudet olivat kaikissa näytteissä kesällä määritysrajaa pienempiä (< 2 µg/l). Kasviplanktonin määrää kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet olivat alhaisia (< 1 2,3 µg/l), karuille vesille tyypillisiä. Metallit Nikkelin (Ni), sinkin (Zn), koboltin (Co) ja kuparin (Cu) pitoisuudet kasvoivat edellisvuosiin verrattuna, etenkin Kaivoslammessa ja Syvälammessa (Kuva 3). Keskimääräiset kuparipitoisuudet olivat Syvälammen alapuolisilla pisteillä edellisvuosien tasoa tai pienempiä (liite 6). Nikkelipitoisuudet vaihtelivat vuonna 212 välillä µg/l ja sinkkipitoisuudet välillä µg/l ollen korkeimmillaan Syvälammessa ja Kaivoslammessa. Joulukuussa Härkäpurossa mitattiin alhaisempia nikkeli- (3,5 183 µg/l) ja sinkkipitoisuuksia (23,7 145 µg/l). Pienet pitoisuudet johtuivat metallien saostumisesta Kuusilammen juoksutusvesien kalkituksen seurauksena (ph 12,8). Keskimäärin korkeimmillaan em. metallipitoisuudet ovat olleet vuonna 28 paitsi sinkkipitoisuus Kaivoslammessa ja Syvälammessa vuonna 212. Arseenin (As), kromin (Cr), elohopean (Hg), antimonin (Sb) ja vanadiinin (V) kokonaispitoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle määritysrajan. Heinäkuussa alhaisemmilla määritysrajoilla määritetyt em. metallien liukoiset pitoisuudet olivat myös pieniä tai alle määritysrajan. Liukoiset kadmiumpitoisuudet (Cd) vaihtelivat välillä 2,9 13,8 µg/l ollen suurimmillaan Kaivoslammessa. Kaivoslammen keskimääräinen kadmiumpitoisuus oli korkeampi kuin edellisinä vuosina (liite 6). Joulukuussa Härkäpuron kadmiumpitoisuudet olivat em. pienempiä (<,2,76 µg/l). Uraanipitoisuudet olivat pieniä (,2 1,5 µg/l). Alumiinipitoisuudet (Al) kasvoivat Kuusilampea lukuun ottamatta kaikilla pisteillä (ka µg/l) edellisvuodesta, selvimmin Kaivoslammessa ja Syvälammessa. Kaikilla pisteillä keskimääräinen alumiinipitoisuus on ollut korkein vuonna 28 (liite 6). Rautapitoisuuksissa (Fe, µg/l) esiintyi suurta vaihtelua, mutta keskimääräiset pitoisuudet olivat selvästi aiempia vuosia pienempiä. Kuusilammen rautapitoisuus oli samaa tasoa kuin vuosina 28 9 (liite 6). Mangaanipitoisuudet (Mn) vaihtelivat välillä µg/l. Suurin pitoisuus todettiin Syvälammessa talvella. Keskimääräiset mangaanipitoisuudet olivat selvästi aiempia vuosia suurempia Härkäpuroa ja Kuusilampea lukuun ottamatta, joissa pitoisuudet olivat samaa tasoa kuin vuonna 21 (liite 6). Natriumpitoisuudet olivat pieniä (2,8 12,5 mg/l). Korkeimmat pitoisuudet olivat Kuusilammessa talvella. Kaikilla pisteillä keskimääräiset nikkeli- ja kadmiumpitoisuudet olivat suurempia kuin metalleille asetettu ympäristönlaatunormi (tausta + EQS), joka nikkelille on taustapitoisuus huomioon ottaen µg/l ja kadmiumin,1,8 µg/l (ks. kpl 3.1 ja 3.3). 45 Copyright Pöyry Finland Oy

50 Ni µg/l Zn µg/l Co µg/l Cu µg/l Kaivoslampi Syvälampi Härkälampi Härkäpuro Kuusilampi Kuva 3 Nikkelin, sinkin, koboltin ja kuparin pitoisuuksien vaihtelu vuosina päällysvedessä (1 m). Kuusilampi = Kuusilampi Rahvaanmäki. Copyright Pöyry Finland Oy

51 3.5 Muut järvet, lammet ja purot Tässä luvussa käsitellään muiden havaintopaikkojen kuin varsinaiselle mustaliuskealueelle sijoittuvien järvien, lampien ja purojen veden laatua. Näitä havaintopaikkoja on tarkkailussa yhteensä 12. Pikku-Hakonen, Hoikkalampi, Mustalampi, Valkealampi, Myllylampi, Munninlampi ja Mäkilampi sijaitsevat kaivospiirin sisällä, Kivipuro ja Pirttipuro lähellä kaivospiirin itärajaa. Raatelampi, Hakonen ja Iso-Savonjärvi sijaitsevat kaivospiirin ulkopuolella koillisen-kaakon suunnalla. Lammet ja purot sijaitsevat osin Oulujoen vesistöalueella ja osin Vuoksen vesistöalueella. Havaintopaikoista Hakonen ja Pikku-Hakonen, Kivipuro, Pirttipuro ja Munninlampi sijaitsevat mustaliuskealueen välittömässä läheisyydessä, mikä voi vaikuttaa kyseisten havaintopaikkojen veden laatuun. Näytteet otetaan ohjelman mukaan kolme kertaa vuodessa maalis-, heinä- ja elokuussa paitsi Munninlammesta vain maaliskuussa. Myllylammesta ja Hoikanlammesta näytteet otetaan kesällä lammen luusuasta. Oulujoen vesistöalueelle sijoittuva Raatelampi lisättiin tarkkailuun vuonna 21. Järvien kerrostuneisuus ja happitilanne Useimmat lammista ovat hyvin pieniä, mutta melko syviä. Lammet sijaitsevat suojaisissa painanteissa, joten olosuhteet lämpötilakerrostuneisuuden synnylle ovat hyvät. Mustalampi, Valkealampi, Mäkijärvi, Iso-Savonjärvi, Hakonen, Pikku-Hakonen ja Raatelampi olivat selvästi lämpötilakerrostuneita sekä talvella että kesällä. Talvella pohjan lähellä lämpötila oli 3, 4,6 C ja kesällä 4,4 8,6 C. Lämpimintä alusvesi oli Mustalammessa, Valkealammessa ja Raatelammessa elokuussa. Kerrostuneisuuskausina happitilanne oli heikentynyt tavanomaiseen tapaan kaikissa lammissa (Kuva 31). Käytännössä hapetonta tai lähes hapetonta alusvesi oli Raatelammessa ja Valkealammessa sekä Mustalammessa elokuussa. Kivipurossa ei ollut maaliskuussa lainkaan vettä, mutta muutoin happitilanne oli puroissa välttävä. Happamuus, puskurikyky ja veden kovuus Lampien vesi oli hapanta ph:n ollessa pääosin tasoa 5,1 6,6 (v ,4 6,9). Raatelammen päällysvedessä ph oli 7, heinäkuussa. Happaminta vesi oli edellisvuoden tapaan Munninlammessa, jossa ph oli 4,4 koko vesimassassa maaliskuussa. Kivipurossa ja Pirttipurossa ph oli 3,8 4,2 (v. 211 ph 3,4 4,1). Esimerkiksi Pikku-Hakosen ph on vaihdellut ennen kaivostoiminnan aloittamista perustilaselvityksen mukaan välillä 5,1 6,3 (Lapin Vesitutkimus Oy 25), vuonna 211 välillä 5,4 6,1 ja vuonna 212 5,2 5,9. Veden ph-arvot olivat pääosin lievästi edellisvuotta alhaisempia. Hapon neutralointikyky oli kulunut loppuun Myllylammessa kesällä, Munninlammessa talvella ja Pirttipurossa sekä Kivipurossa kaikissa näytteissä. Puskurikyky oli paikoin huono myös Iso-Savonjärvessä ja Pikku-Hakosessa kesällä. Veden ph-tason ollessa tasoa <5,8 oli myös puskurikyky useimmiten välttävää tasoa. Paras haponsietokyky oli edellisvuoden tapaan Raatelammessa, jossa alkaliniteetin arvot olivat hyvää tai erinomaista tasoa (,17,43 mmol/l). Vedet olivat pääsoin erittäin pehmeitä tai pehmeitä. Pirttipuron vesi oli elokuussa erittäin kovaa. Sähkönjohtavuus, kloridi ja sulfaatti Sähkönjohtavuuden arvot olivat pääasiassa luonnonvesien tasoa, noin 2 6 ms/m. Maaliskuussa Hoikkalammessa ja Hakosen alusvedessä sähkönjohtavuus oli noin 9 ms/m. Korkeimmat arvot (12 19,8 ms/m) olivat edellisvuoden tapaan Pirttipurossa ja Kivipurossa mustaliuskealueen tuntumassa. Sähkönjohtavuutta nosti mm. kohonneet sulfaattipitoisuudet. Sulfaattipitoisuudet olivat päällysvedessä vuositasolla keskimäärin 2,7 8,2 mg/l, paitsi Pikku-Hakosessa ja Hakosessa mg/l, Hoikkalammessa 21 mg/l sekä Pirttipurossa ja Kivipurossa mg/l (liite 6). Pitoisuudet ovat nousussa Mus- Copyright Pöyry Finland Oy 47

52 talammessa, Iso-Savonjärvessä, Hoikkalammessa, Kivipurossa ja lievästi myös Hakosessa. Kloridipitoisuudet olivat pääosin edellisvuosien tasoa, keskimäärin,4 5,4 mg/l, alimmillaan Iso-Savonjärvessä ja korkeimmillaan Valkealammessa (liite 6). 48 Mustalampi happi mg/l, 2, 4, 6, 8, 1, syvyys m Mäkijärvi happi mg/l, 2, 4, 6, 8, 1, syvyys m Hakonen happi mg/l, 2, 4, 6, 8, 1, 12, syvyys m Valkealampi happi mg/l, 2, 4, 6, 8, 1, syvyys m Iso-Savonjärvi happi mg/l, 2, 4, 6, 8, 1, syvyys m Pikku-Hakonen happi mg/l, 2, 4, 6, 8, 1, syvyys m Raatelampi happi mg/l, 2, 4, 6, 8, 1, syvyys m Kuva 31 Lampien happitilanne vuonna 212. Copyright Pöyry Finland Oy

53 Kiintoaine ja sameus Pienissä lammissa ja puroissa kiintoainepitoisuuden ja sameuden lyhytaikainen vaihtelu voi olla huomattavan suurta esimerkiksi virtaaman vaihteluista johtuen. Kiintoainepitoisuudet ja sameusarvot olivat talvella yleensä pienempiä kuin kesällä, ja korkeimmat arvot lammissa mitattiin useimmiten alusvedessä. Kiintoainepitoisuudet olivat tasoa 6 19 mg/l Mustalammen ja Valkealammen alusvedessä kesällä ja Raatelammen alusvedessä myös talvella. Korkeimmat kiintoainepitoisuudet (17 25 mg/l) ja sameusarvot (14 26 FTU) todettiin Pirttipurossa kuten edellisvuonna. Muilta osin kohonneita sameusarvoja (< 5 FTU) todettiin lähinnä vain Raatelammen alusvedessä etenkin talvella. Veden väri ja kemiallinen hapenkulutus (COD Mn ) Tutkittujen lampien ja purojen veden COD Mn -arvot vaihtelivat pääosin välillä 1 2 mg/l, mikä on alueen vesille tyypillinen taso. Alempia arvoja (7 1 mg/l) mitattiin edellisvuoden tapaan Hakosessa. Hieman korkeampia arvoja todettiin Mäkijärvessä elokuussa (22 23 mg/l) sekä ajoittain Kivi- ja Pirttipurossa (25 3 mg/l). Veden väriarvot vaihtelivat päällysvesissä välillä mg Pt/l. Pirttipurossa väriarvo oli suurimmillaan 275 mg Pt/l ollen samaa tasoa myös lampien yksittäisissä alusvesinäytteissä. Alhaisimmat väriarvot olivat edellisvuoden tapaan Hakosessa. Ravinteet ja rehevyys Lampien ja järvien päällysveden kokonaisfosforipitoisuudet olivat kesällä keskimäärin 9 24 µg/l, kokonaistyppipitoisuudet µg/l ja a-klorofyllin pitoisuudet 2,1 13,2 µg/l. Korkeimmat pitoisuudet todettiin Mustalammessa ja Raatelammessa. Fosforipitoisuuden perusteella Hakonen, Pikku-Hakonen, Myllylampi ja Hoikkalampi ovat karuja vesistöjä ja muut vesistöt lievästi reheviä. Typpipitoisuuden perusteella tilanne oli pääpiirteissään vastaava, mutta Mustalammen typpipitoisuus kuvasti rehevyyttä. Klorofyllipitoisuuden perusteella Mäkijärvi on karu, Raatelampi, Mustalampi ja Valkealampi reheviä ja muut vesistöt lievästi reheviä. Vähähappisissa alusvesissä ravinteita todettiin yleisesti enemmän kuin päällysvesissä. Mustalammen alusvedessä todettiin heinäkuussa poikkeuksellisen korkea typpipitoisuus (3 µg/l), josta noin 6 % oli nitraatti-nitriittityppeä. Elokuussa kokonaistyppipitoisuus oli laskenut, mutta nitraattinitriittitypen pitoisuus oli koholla (29 µg/l). Myös edellisvuoden heinäkuussa Mustalammen kokonaistyppipitoisuus oli koholla (12 µg/l). Munninlammen fosforipitoisuudet (n. 6 µg/l) olivat maaliskuussa edellisvuoden tapaan korkeampia kuin muilla pisteillä. Fosfaattifosforipitoisuudet olivat kesällä päällysvesissä pääosin alle määritysrajan (2 µg/l) tai määritysrajalla, paitsi Mustalammessa elokuussa (6 µg/l). Myös nitraattinitriittityppipitoisuudet olivat päällysvesissä yleisesti määritysrajaa (5 µg/l) pienempiä poikkeuksena lähinnä Mustalampi, jossa nitraattityppeä oli päällysvedessä µg/l. Ammoniumtypenpitoisuudet vaihtelivat päällysvedessä välillä 6 92 µg/l ollen korkeimmillaan Raatelammessa edellisvuoden tapaan. Pirttipurossa oli kesällä enemmän ravinteita kuin Kivipurossa edellisvuoden tapaan, mutta pitoisuudet eivät olleet huomattavan korkeita. Typpeä Pirttipurossa oli keskimäärin 58 µg/l ja fosforia 19 µg/l. Metallit Useiden metallien määritysrajat ovat olleet varsin korkeita ja kokonaispitoisuudet yleisesti määritysrajaa pienempiä (liite 2 ja 6). Heinäkuussa metalleista määritettiin liukoiset pitoisuudet tarkemmilla määritysrajoilla. Elohopean (Hg <,5 µg/l), antimonin Copyright Pöyry Finland Oy 49

54 (Sb, maks.,14 µg/l Valkealampi ja Pikku-Hakonen), arseenin (As, maks.,44 µg/l Kivipuro), kromin (Cr, maks. 1 µg/l Raatelampi ja Kivipuro), kuparin (Cu, maks. 3,3 µg/l Iso-Savonjärvi, 9,3 µg/l Pirttipuro, 5,3 µg/l Kivipuro), vanadiinin (V, maks.,96 µg/l Kivipuro) ja uraanin (U, maks. Pirttipuro,31 µg/l) pitoisuudet olivat pieniä. Pirttipurossa liukoinen kuparipitoisuus oli 16,8 µg/l. KAI-ELY:n mittauksessa Sinkin (Zn), nikkelin (Ni) ja koboltin (Co) pitoisuudet voivat olla alueella luonnostaan jossain määrin koholla. Vuonna 212 keskimääräiset sinkkipitoisuudet vaihtelivat päällysvedessä välillä <1 183 µg/l ollen korkeimmillaan Pikku-Hakosessa ja alimmillaan Raatelammessa. Pikku-Hakosessa heinäkuun korkea liukoinen pitoisuus nosti keskiarvo. Pirttipurossa ja Kivipurossa keskimääräiset pitoisuudet olivat selvästi korkeampia (67 71 µg/l). Sinkkipitoisuudet kasvoivat edellisvuodesta Pirttipuroa lukuun ottamatta (liite 6). Nikkelipitoisuudet olivat vuonna 212 päällysvedessä keskimäärin tasoa < 5 15 µg/l. Pirttipurossa ja Kivipurossa pitoisuudet olivat selvästi korkeampia ( µg/l). Munninlammen maaliskuun nikkelipitoisuus oli noin 33 µg/l. Nikkelipitoisuus kasvoi edellisvuodesta Mustalammessa, Iso-Savonjärvessä, Hakosessa ja Pikku-Hakosessa sekä selvästi Kivipurossa, mutta pieneni sinkin tapaan Pirttipurossa. Nikkelin ympäristönlaatunormi (vuosikeskiarvo liukoiselle pitoisuudelle µg/l, ks kohta 3.1) ylittyi Pirttipurossa ja Kivipurossa. Koboltin pitoisuudet olivat koholla Pirttipurossa (n. 1 µg/l) ja Kivipurossa (45 µg/l), mutta muilta osin pitoisuudet olivat pieniä, yksittäisiä näytteitä lukuun ottamatta < 3 µg/l. Bariumpitoisuudet (Ba) olivat vuonna 212 päällysvedessä keskimäärin tasoa 5 25 µg/l. Korkeimmat (> 1 µg/l) pitoisuudet olivat Pikku-Hakosessa, Mäkijärvessä ja Mustalammessa, joissa heinäkuun liukoiset pitoisuudet nostavat keskiarvoa. Bariumpitoisuudet kasvoivat edellisvuodesta em. paikkojen lisäksi Valkealammessa ja Iso- Savonjärvessä (liite 6). Kadmiumpitoisuudet (Cd) olivat maalis- ja elokuun näytteissä alle määritysrajan 2 µg/l paitsi Pirttipurossa maaliskuussa 2,72 µg/l. Heinäkuun liukoiset pitoisuudet vaihtelivat välillä,2,2 µg/l paitsi Kivipurossa 1,46 µg/l ja Pirttipurossa 2,57 µg/l. Kadmiumin ympäristönlaatunormi (vuosikeskiarvo liukoiselle pitoisuudelle,1,8 µg/l, ks kohta 3.1) ylittyi heinäkuussa Pirttipurossa ja Kivipurossa. Hoikkalammessa, Hakosessa, Pikku-Hakosessa ja Iso-Savonjärvessä heinäkuun pitoisuudet (,14,15 µg/l) ylittivät hieman alimman tason,1 µg/l. Rautapitoisuudet olivat vuonna 212 lampien ja järvien päällysvedessä keskimäärin µg/l ollen korkeimmillaan Mustalammessa ja Valkealammessa ja alimmillaan Hakosessa. Alusvedessä pitoisuudet olivat yleisesti korkeampia kuin päällysvedessä johtuen pääosin heikentyneessä happitilanteessa pohjasedimentistä vapautuvasta raudasta. Suurin rautapitoisuus 12 9 µg/l todettiin Valkealammen alusvedessä elokuussa. Kivipurossa rautapitoisuus oli keskimäärin 1725 µg/l ja Pirttipurossa 5387 µg/l. Päällysveden pitoisuudet kasvoivat edellisvuosista Iso-Savonjärveä lukuun ottamatta, mutta paikoin on todettu korkeampia pitoisuuksia vuosina 27 9 (Myllylampi, Hakonen, Pikku-Hakonen, Kivipuro) (liite 6). Mangaanipitoisuus oli vuonna 212 lampien ja järvien päällysvedessä keskimäärin µg/l paitsi Iso-Savonjärvessä 264 µg/l sekä Pirttipurossa 289 µg/l ja Kivipurossa 452 µg/l. Alusvedessä todettiin raudan tapaan yleisesti korkeampia pitoisuuksia, kuten Raatelammessa µg/l, Valkealammessa µg/l ja Hakosessa µg/l. Päällysveden pitoisuudet kasvoivat edellisvuosista Raatelampea, Hakosta ja Pirttipuroa lukuun ottamatta (liite 6). 5 Copyright Pöyry Finland Oy

55 Alumiinipitoisuus oli vuonna 212 lampien ja järvien päällysvedessä keskimäärin µg/l ollen korkeimmillaan Mäkijärvessä sekä talvella Munninlammessa (35 µg/l). Alusvesissä pitoisuudet olivat yleisesti jonkin verran korkeampia kuin päällysvedessä ollen korkeimmillaan Munninlammessa talvella (37 µg/l). Keskimäärin korkeimmat alumiinipitoisuudet olivat Kivipurossa (226 µg/l) ja Pirttipurossa (959 µg/l, µg/l). Päällysveden pitoisuudet pääosin kasvoivat edellisvuosista Mustalampea ja Pirttipuroa lukuun ottamatta (liite 6). Alueelle tyypillinen puroveden alumiinipitoisuus on noin 2 25 µg/l (Lahermo, ym. 1996). Natriumpitoisuudet olivat kaikilla pisteillä pieniä, keskimäärin,8 1,9 mg/l, ollen korkeimmillaan Valkealammessa ja alhaisimmillaan Iso-Savonjärvessä. Huomattavia muutoksia pitoisuustasoissa ei ole tapahtunut (liite 6). Kappaleessa 3.3 esitetyt karkeat vaikutustasot ovat kadmiumille 1,5 µg/l, nikkelille 35 µg/l, alumiinille 1 µg/l ja uraanille 3 µg/l. Kyseiset arvot eivät ylittyneet lammissa ja järvissä. Nikkeli- ja alumiinipitoisuudet olivat em. korkeampia Kivipurossa ja Pirttipurossa (Al, Pirttipurossa ). Kadmiumpitoisuudelle arvioitu karkea vaikutustaso ylittyi myös Pirttipurossa Yhteenveto ja johtopäätökset veden laadusta Kaivoksen prosessivesiä on johdettu jälkikäsittely-yksiköiden kautta Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin loppuvuodesta 29 lähtien. Jätevesien vaikutus alkoi näkyä alkuvuodesta 21 Salmisen ja Kalliojärven suunnalla pohjoisessa sekä Ylä-Lumijärven ja Kivijärven suunnalla etelässä mm. sähkönjohtavuuksien sekä sulfaatti- ja natriumpitoisuuksien voimakkaana kasvuna. Vuoden 212 tulosten perusteella myös Jormasjärven syvänteen (Jor3) päällysveden sulfaattipitoisuudet olivat nousussa vuoden 211 tasoon verrattuna. Pitoisuuksissa havaittiin luonnollisesti laskeva trendi vesireittiä alaspäin edetessä (Kuva 32). Päällysveden keskimääräinen sulfaattipitoisuus ylittää sulfaatin luontaisena taustapitoisuutena yleisesti pidetyn tason (3,5 mg/l) noin 13-kertaisesti. Taustapitoisuus perustuu koko Suomen kattavasta puroaineistosta (n=1162) määritettyyn, sulfaatin mediaanipitoisuuteen (Lahermo ym., 1996). On kuitenkin huomioitava, että laajan mustaliuske-esiintymän läheisyydessä sulfaatin luontainen taustapitoisuus on todennäköisesti edellä mainittua mediaanipitoisuutta korkeampi. Vuoksen suunnalla kohonneita päällysveden sulfaattipitoisuuksia havaittiin Kiltuanjärvessä saakka. Luontaista tasoa korkeampia sulfaattipitoisuuksia on ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) perusteella havaittavissa alempaakin Vuoksen suunnan vesireitiltä. Kohonneet sulfaattipitoisuudet ovat osin selitettävissä Talvivaaran kaivoksen sulfaattipäästöillä sekä vastaanottavien järvien morfometrialla. Sulfaattipitoisuuksia tarkasteltaessa on kuitenkin aina huomioitava alueen geologia, vesien muu kuormitus sekä valuma-alueen muu maankäyttö. Mustaliuskealueiden läheisyydessä sulfaattipitoisuudet voivat esim. metsäojitusten seurauksena kohota hetkellisesti hyvinkin korkeiksi. Happamilla sulfaattimailla eli alunamailla jokien sulfaattipitoisuudet voivat maankuivatuksen seurauksena nousta hetkellisesti jopa satoihin milligrammoihin litrassa. Mustaliuskealueet voidaan happamoittamispotentiaalinsa perusteella rinnastaa alunamaihin, sillä molemmat sisältävät runsaasti helposti hapettuvia ferrosulfideja (FeS, FeS 2 ). Sulfidien hapettuessa muodostuu rikkihappoa (H 2 SO 4 ), joka happamoittaa vesiä ja nostaa sulfaattipitoisuuksia. Happamat valumavedet liuottavat maaperästä myös metalleja, joka voidaan havaita kohonneina metallipitoisuuksina. Alusveden fosfaattifosforipitoisuuksissa havaittiin nousua Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven pohjoisen syvänteen (Kiv2) alusvedessä. Alusveden kokonaisfosforipitoisuu- Copyright Pöyry Finland Oy

56 den nousu on todennäköisimmin seurausta pohjasedimentin rautaan sitoutuneen fosfaattifosforin liukenemisesta alusveteen raudan pelkistyessä kemiallisesti ja mikrobiologisesti ferroraudaksi (Fe 2+ ). Kaivoksen loppuneutraloinnin yhteydessä toteutetun päästötarkkailun perusteella kaivosvesien fosforipitoisuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksi edellisvuoteen verrattuna, mikä tukee oletusta fosforin sisäisen kuormituksen kasvusta edellä mainittujen järvien alusvedessä. Sisäisen kuormituksen kasvu voi olla tehostunut järvien alusveden sulfaattipitoisuuden nousun seurauksena. Hapettomissa olosuhteissa sulfaatti pelkistyy mikrobiologisesti sulfideiksi (H 2 S ja HS - ). Sulfidien reagoidessa ferroraudan kanssa muodostuu erittäin niukkaliukoista ferrosulfidia (FeS, FeS 2 ). Sulfaatin pelkistyminen häiritsee näin raudan normaalia kiertoa sitoen raudan fosfaatin saostamisen kannalta inaktiiviseen muotoon ja edesauttaa rehevöitymistä (Lehtoranta ym., 213). Järvien kerrostuneisuudesta johtuen alusveden kohonnut fosforipitoisuus ei kuitenkaan nostanut päällysveden fosforipitoisuuksia. Vastaanottavien järvien päällysveden metallipitoisuuksissa havaittiin laskeva trendi edellisiin vuosiin verrattuna. Positiivinen kehitys kuitenkin keskeytyi kaivoksen kipsisakka-altaassa 4. päivä marraskuuta havaitun vuodon seurauksena. Oulujoen suuntaan vuodon vaikutuksia seurattiin välillä Salminen Jormasjärvi ja Vuoksen suuntaan välillä Ylä-Lumijärvi Laakajärvi. Vuodon alkuvaiheessa vaikutukset näkyivät ensisijaisesti pohjoisen suunnassa Salmisenpurossa. Korkeimmat metallipitoisuudet nikkeliä lukuun ottamatta mitattiin Salmisenpurossa marraskuun 7. päivän näytteestä. Korkein nikkelipitoisuus (2717 µg/l) mitattiin 8. päivän näytteestä. Korkeimmat metallipitoisuudet Vuoksen suunnassa mitattiin Lumijoen marraskuun 11. päivän näytteestä (Ni: 8396 µg/l). Suuremmista vesimääristä johtuen vuodon vaikutukset näkyivät voimakkaampana Vuoksen suunnan vesissä. Metallien riskinarvioinnissa määritettiin ns. riskisuhde, jossa metallin mitattu liukoinen pitoisuus jaettiin arvioidulla metallien vaikutustasopitoisuudella. Vaikutustasot määritettiin valtioneuvoston asetuksessa (122/26 ja muutos 868/21) annettujen ympäristölaatunormien sekä EU:n komission uusien laatunormiehdotusten pohjalta huomioiden kaivosalueen metallien luontainen taustapitoisuus. Lisäksi vaikutustasojen määrittämisessä huomioitiin veden liukoisen orgaanisen ja partikkelimaisen orgaanisen aineen määrä sekä veden kovuus. Arvioidut karkeat vaikutustasot olivat kadmiumille 1,5 µg/l, nikkelille 35 µg/l, alumiinille 1 µg/l ja uraanille 3 µg/l. Pohjoisen suuntaan vuodon vaikutukset näkyivät selkeimmin Salmisessa, Salmisenpurossa ja Kalliojärvessä. Salmisenpuron metallipitoisuudet laskivat kuitenkin jatkossa tasaisesti marraskuun 7. ja 8. päivän pahimman kuormituspiikin aikaisista pitoisuuksista. Nikkelin pitoisuus laski noin 5 % seuraavan kolmen päivän aikana ja oli laskenut lähes 85 % marraskuun 15. päivään mennessä (Kuva 27). Tällöinkin nikkelipitoisuus oli selvästi koholla Salmisenpurossa verrattuna luontaisiin taustapitoisuuksiin. Nikkelille arvioitu karkea vaikutustaso ylittyi tällöin vielä 13-kertaisesti. Kalliojärven päällysveden nikkelipitoisuus oli myös selvästi koholla (n. 4 µg/l) 15. päivän näytteessä, ylittäen karkean vaikutustason likimain 11-kertaisesti. Merkittävästi kohonneita (metallien riskisuhde alle,4) metallipitoisuuksia ei kuitenkaan havaittu Kolmisopessa, Tuhkajoessa ja Jormasjärvessä kipsisakka-altaan vuodon jälkeisissä tarkkailuissa. Oulujoen suunnan korkein uraanipitoisuus (6 µg/l) määritettiin Salmisen alusvedestä joulukuun 17. päivän näytteestä. Mitattu pitoisuus ylitti tuolloin arvioidun vaikutustason 2-kertaisesti. 52 Copyright Pöyry Finland Oy

57 53 mg/l 1 SO 4 : 898 mg/l Na: 219 mg/l Oulujoen suunta SO 4 : 498 mg/l Na: 157 mg/l SO 4 : 98 mg/l Na: 25 mg/l SO 4 : 46 mg/l Na: 12 mg/l SO4 Na mg/l SO 4 : 166 mg/l Na: 224 mg/l SO 4 : 865 mg/l Na: 197 mg/l Vuoksen suunta 6 SO4 4 2 SO 4 : 48 mg/l Na: 12 mg/l SO 4 : 35 mg/l Na: 11 mg/l Na Kuva 32 Vuoden 212 keskimääräiset sulfaatti- ja natriumpitoisuudet Oulujoen ja Vuoksen suunnan järvien päällysvedessä. Vuoksen suuntaan vuodon vaikutukset näkyivät selkeimmin Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa ja Kivijärvessä. Lumijoen nikkelipitoisuus ylitti korkeimmillaan ( ) arvioidun vaikutustason likimain 24-kertaisesti ja kadmiumpitoisuus likimain 7-kertaisesti (Kuva 28). Vastaavasti uraanille määritetty riskisuhde oli korkeimmillaan likimain 12. Salmisenpuron tavoin myös Lumijoen metallipitoisuudet laskivat tasaisesti pahimman kuormituspiikin jälkeen. Lumijoen kadmiumpitoisuus oli korkeimmillaan 1,9 µg/l, mutta laski marraskuun 16. päivään mennessä alle kadmiumille asetetun ympäristölaatunormin,8 µg/l. Lumijoen nikkelipitoisuus laski myös tasaisesti, mutta oli vielä koholla vielä joulukuussa. Nikkelipitoisuus oli tällöin vielä likimain 6 kertaa korkeampi kuin arvioitu karkea vaikutustaso. Vuoksen suunnan korkein uraanipitoisuus (569 µg/l) mitattiin Ylä-Lumijärvestä joulukuun 4. päivän näytteestä. Uraanipitoisuus ylitti tällöin arvioidun karkean vaikutustason 19-kertaisesti. Saman päivän näytteestä määritetty alumiinipitoisuus 72,5 mg/l ylittää arvioidun karkean vaikutustason vastaavasti likimain 73-kertaisesti. Vuoden 212 tulosten perusteella kipsisakka-altaan vuodon vaikutukset rajoittuivat näin pohjoisen suunnalla Kolmisoppeen ja etelän suunnalla Kivijärveen. Vuodon vaikutusten todellinen laajuus selvinnee kuitenkin vasta keväällä 213 lumen ja jään sulaessa. Yksit- Copyright Pöyry Finland Oy

58 täisiä metallipitoisuuksia tarkasteltaessa on myös huomioitava, että luonnossa metallien haitallisuudessa on yleensä kyse niiden yhteisvaikutuksista. Eli vaikka yksittäisen metallin pitoisuus ei nousekaan vesieliöstön kuolleisuutta aiheuttavalle tasolle, kuolleisuutta voi esiintyä muiden metallien lisätessä myrkkyvaikutusta (Kauppi ym. 213). Mustaliuskealueen vedet ovat luonnostaan happamia ja niissä on runsaasti metalleja sekä sulfaattia, mikä oli selvästi havaittavissa Kuusijoen yläosan lammissa ja Härkäpurossa. Sulfaattipitoisuuden trendi oli lievästi nouseva kaikilla pisteillä. Keskimääräiset nikkeli- ja kadmiumpitoisuudet olivat suurempia kuin metalleille annettu ympäristönlaatunormi. Mustaliuskealueen ulkopuolella sijaitsevissa järvissä ja lammissa metallipitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin mustaliuskealueella, mutta Kivipurossa ja Pirttipurossa useiden metallien pitoisuudet olivat korkeita. Nikkelin ja kadmiumin ympäristönlaatunormi ylittyi Pirttipurossa ja Kivipurossa. Hoikkalammessa, Hakosessa, Pikku- Hakosessa ja Iso-Savonjärvessä heinäkuun liukoiset kadmiumpitoisuudet ylittivät hieman ympäristönlaatunormin. Lammissa ja järvissä kadmiumin, nikkelin, alumiinin ja uraanin pitoisuudet olivat pienempiä kuin karkeat arviot vaikutustasoista. Kivipurossa ja Pirttipurossa havaittiin vaikutustason ylityksiä uraania lukuun ottamatta KALASTO JA KALASTUS 4.1 Taustatiedot Talvivaaran kaivoksen kalataloustarkkailuohjelman (Pöyry Environment Oy 27, täydennetty 28) on Kainuun TE-keskus (nyk. Kainuun ELY-keskus) hyväksynyt eräin lisäyksin päätöksellään dnro 914/ , Lisäksi Tuhkajoen taimenkannan tilaa on seurattava vuosittain Kainuun TE-keskuksen (kirje dnro 816/ , ) hyväksymällä tavalla. Kalataloudellinen tarkkailu käsittää vuosittaisen kalastuskirjanpidon sekä Tuhkajoen kahden kohteen sähkökoekalastukset ja määrävuosin tehtäviä laajempia sähkökoekalastuksia, verkkokoekalastuksia sekä kalastus- ja ravustustiedusteluja. Vuonna 212 tarkkailuun sisältyivät kalastuskirjanpito sekä Tuhkajoen vuotuiset sähkökoekalastukset. Vuonna 212 tehtiin lisäksi ylimääräisiä verkkokoekalastuksia, joiden tulokset on raportoitu erillisessä raportissa (Pöyry Finland Oy 212b). 4.2 Kalastuskirjanpito Kolmisopelle ja Jormasjärvelle järjestettiin 7 kalastajan kalastuskirjanpito vuoden 28 alussa. Heistä 5 kalastaa Jormasjärvellä ja 2 Kolmisopella. Kolmisopella ei ole enää nykyisin tiettävästi muita kalastajia. Kirjanpitäjistä 1 on kalastanut Talvilahdella. Jormasjärven kirjanpitäjistä 3-4 ravusti v Jormasjärvellä ja 1 heistä myös Talvilahdella, mutta rapurutto tuhosi rapukannan v Kalastajat kirjaavat pyyntitoimensa kalastuskerroittain sekä havainnoivat myös pyydysten likaantumista ja kalojen mahdollisia makuvirheitä. Kalastajien pyynti- ja saalistiedot sekä kalastukseen liittyvät kommentit v. 212 on esitetty liitteessä 7. Pyynti- ja saalistiedoista on laskettu pyyntikausittain eritellyt pyydyskokukerta-, vetokerta- tai kalastuskertakohtaiset saalisindeksit kullekin saalislajille. Kirjanpitäjien kalastus Jormasjärvellä on ollut pääasiassa talviverkkokalastusta. Pyyntiä on harjoitettu lisäksi kurenuotalla, iskukoukuilla ja vetouistimilla sekä joinakin vuosina myös isorysillä ja maderysillä. Jormasjärvellä saalis on ollut pääasiassa kuhaa ja hau- Copyright Pöyry Finland Oy

59 kea, joiden yhteisosuus on ollut vuosittain % kokonaissaaliista (Taulukko 5). Näiden lisäksi on saatu merkittävästi siikaa ja madetta sekä vähän muikkua, ahventa, lahnaa ja särkeä. Kuhan osuus kokonaissaaliista on ollut vuosittain %. Kalastajakohtainen saalis on ollut Jormasjärvellä kotitarvekalastuksen luonne huomioiden varsin korkea eli keskimäärin kg vuodessa. Joinakin vuosina harjoitettu isorysäpyynti on ollut osin ammattimaista. Kolmisopella kalastus on ollut pienimuotoista katiskakalastusta ja saalis on ollut lähes täysin haukea ja ahventa. Kalastajakohtainen saalis on ollut Kolmisopella kg vuodessa. Taulukko 5 Kalastuskirjanpidon kokonaissaalis (kg) ilman nuottasaalista Kolmisopella ja Jormasjärvellä v Vuosi Kalastajia Taimen Siika Muikku Kirjol. Hauki Kuha Ahven Made Lahna Särki Yht. kg/kal. Kolmi soppi Jormas järvi Kolmisoppi Kolmisopella katiskapyynnillä saadun hauen ja särjen yksikkösaaliit olivat v. 212 pieniä eli g/pkk (Taulukko 6). Ahvenen yksikkösaalis oli kohtalainen eli 614 g/pkk. Toisen kalastajan mukaan katiskojen likaantuminen oli vähäistä ja kalat olivat maultaan moitteettomia (liite 7). Kolmisopella katiskoilla saatu haukisaalis on ollut tarkkailujakson aikana pienikohtalainen eli yleensä tasoa,2-,6 kg/pkk (Kuva 33). Hauen yksikkösaalis oli v. 28 poikkeuksellisen korkea. Hauen yksikkösaalis on vaihdellut vuosittain ilman yksisuuntaista kehitystä. Ahvensaalis on ollut pieni-kohtalainen eli tasoa,3-,6 kg/pkk (Kuva 33). Ahvenen yksikkösaaliilla on ollut lievästi nouseva kehityssuunta. V. 212 kokukertojen määrä oli aiempaa pienempi, millä saattoi olla vaikutusta myös yksikkösaaliiseen. Särkisaalis on ollut pieni kaikkina vuosina (Taulukko 6). Kolmisopen erikoisuutena voidaan pitää sitä, että järvestä on saatu katiskoilla kesällä jonkin verran myös madetta (Taulukko 6). 55 Copyright Pöyry Finland Oy

60 Taulukko 6 Pyydyskokukertakohtainen katiskasaalis (g/pkk) Kolmisopella v kk Vuosi pkk Hauki Ahven Made Särki Katiskat V-VIII IX-X V-X g/pkk Hauki, katiskat g/pkk Ahven, katiskat Kuva 33 Pyydyskokukertakohtainen saalis (g/pkk) vuosiarvoina (pylväs) ja kolmen vuoden liukuvina keskiarvoina (viiva) Kolmisopella v Jormasjärvi Jormasjärvellä muikun pyyntiä verkoilla vain kokeiltiin v Muikku on ollut v pienikokoista ja sitä on pyydetty # 1-12 mm:n verkoilla. Muikun yksikkösaalis oli v. 212 vähäinen eli 28 g/pkk (Taulukko 7). Kurenuotalla kalastettiin kahtena päivänä yhteensä 1 vetoa. Saaliksi otettavaa muikkua (yli 1 cm) saatiin vain vähän eli 1,2 kg vetokertaa kohden (Taulukko 7). Muikku oli hyvin pienikokoista (liite 7). Kalastus Jormasjärvellä painottuu talvikalastukseen harvoilla verkoilla (# 5 6 mm). Verkoilla v. 212 saadun kuhan yksikkösaalis oli kohtalainen eli 759 g/pkk (Taulukko Copyright Pöyry Finland Oy

61 8). Hauen yksikkösaalis oli pieni eli 239 g/pkk. Siikaa ja madetta saatiin vain vähän eli alle 15 g/pkk. Isorysillä saatiin kuhaa kohtalaisesti eli 8,8 kg/pkk (Taulukko 8). Rysät koettiin vain harvakseltaan, mikä osaltaan nosti yksikkösaalista. Vetouistelulla saatiin kuhaa hyvin eli 2,14 kg kalastuskertaa kohden ja haukea kohtalaisesti eli,88 kg/kkr (Taulukko 9). Jormasjärvellä yksi kalastaja kommentoi verkkojen likaantumista syystalvella (liite 7). Kalastajien mukaan muikku oli pientä ja sitä oli vähän. 57 Taulukko 7 Pyydyskokukertakohtainen muikkuverkkosaalis (g/pkk) ja vetokertakohtainen kurenuottasaalis (g/vkr) Jormasjärvellä v kk Vuosi pkk/vkr Muikku Muikkuv. VI-VIII # 1-12 mm IX-X VI-X Kurenuotta VII-VIII IX VII-IX Copyright Pöyry Finland Oy

62 Taulukko 8 58 Pyydyskokukertakohtainen verkko-, isorysä-, maderysä- ja koukkusaalis (g/pkk) Jormasjärvellä v kk Vuosi pkk Taimen Siika Kirjol. Hauki Kuha Ahven Made Lahna Särki Verkot I-IV # 5-6 mm V-VIII IX-XII I-XII Isorysät V-VIII IX V-IX Maderysät II-III Iskukoukut I-III, XII Taulukko 9 Kalastuskertakohtainen vetouistelusaalis (g/kkr) Jormasjärvellä v kk Vuosi kkr Hauki Kuha Ahven Vetouistelu VI-IX Copyright Pöyry Finland Oy

63 Kuhan yksikkösaalis verkoilla on ollut tarkkailujakson aikana kohtalainen-hyvä eli,5-,9 kg/pkk, ja yksikkösaaliit ovat vaihdelleet vuosittain ilman yksisuuntaista kehitystä (Kuva 34). Hauen yksikkösaalis on ollut koko tarkkailujakson ajan pieni eli,2-,3 kg/pkk. Siikaa ja madetta verkoilla on saatu vain vähän eli yleensä alle 1 g/pkk. Siian yksikkösaalis on tarkkailujakson aikana kasvanut. Käytettyjen verkkojen solmuväli on ollut niin harva, että niillä on saatu ahventa vain hiukan ja särkeä ei ollenkaan. Vetouistelulla on saatu kuhaa ja haukea hyvin koko tarkkailujakson ajan. Kuhan yksikkösaalis on ollut tasoa 1,2 2, kg ja hauen vastaavasti,9-1,2 kg kalastuskertaa kohden (Kuva 35). Vuosina ja 212 pyynnissä olleilla isorysillä on saatu kuhaa kohtalaisestihyvin eli 8,8 11,8 kg/pkk (Taulukko 8). Isorysät on koettu vain harvakseltaan, mikä on nostanut yksikkösaalista. Muiden kalalajien yksikkösaalit rysällä ovat olleet pieniä eli enimmäkseen alle 2 kg/pkk. Maderysillä saatiin madetta v vähän eli 3,4 3,7 kg/pkk (Taulukko 8) g/pkk Kuha, verkot # 5-6 mm g/pk Siika, verkot # 5-6 mm g/pk Hauki, verkot # 5-6 mm 2 g/pkk Made (I-IV), verkot # 5-6 mm Kuva 34 Pyydyskokukertakohtainen saalis (g/pkk) vuosiarvoina (pylväs) ja kolmen vuoden liukuvina keskiarvoina (viiva) Jormasjärvellä v Mateen osalta huomioitu kevättalven saalis. Copyright Pöyry Finland Oy

64 g/kkr Kuha, vetouistelu g/kkr Hauki, vetouistelu Kuva 35 Kalastuskertakohtainen saalis (g/kkr) vuosiarvoina (pylväs) ja kolmen vuoden liukuvina keskiarvoina (viiva) Jormasjärvellä v Jormasjärven Talvilahdella, johon Tuhkajoki laskee, on harjoitettu pienimuotoista verkkokalastusta sekä joinakin vuosina vetouistelua, joka on osin ulottunut Talvilahden ulkopuolellekin. Kuhan yksikkösaalis verkoilla oli Talvilahdella v. 212 kohtalainen eli 54 g/pkk ja hauen vastaavasti pieni eli 166 g/pkk (Taulukko 1). Hauen yksikkösaaliit verkoilla ovat olleet Talvilahdella pääosin samaa tasoa ja kuhan yksikkösaaliit yleensä pienempiä kuin koko Jormasjärvellä keskimäärin (Taulukko 8 ja Taulukko 1). Joinakin vuosina yksikkösaaliit ovat olleet Talvilahdella myös suurempia kuin koko Jormasjärvellä keskimäärin. Kuhan ja hauen vetouistelun yksikkösaaliit ovat olleet Talvilahdella hiukan parempia kuin koko Jormasjärvellä keskimäärin. Copyright Pöyry Finland Oy

65 61 Taulukko 1 Pyydyskokukertakohtainen verkkosaalis (g/pkk) ja kalastuskertakohtainen vetouistelusaalis (g/kkr) Jormasjärven Talvilahdella v kk Vuosi pkk/kkr Taimen Siika Hauki Kuha Ahven Made Lahna Verkot I-IV # 5-55 mm V-VIII IX-XII I-XII Vetouistelu VI-IX Ravustus Jormasjoella todettiin rapurutto kesällä 29. Rapurutto levisi sittemmin Jormasjärveen ja tuhosi järven rapukannan v. 211, joten kirjanpitotietoja ei siltä osin enää saada. Kesän 211 ravustusyrityksillä saatiin 3 pientä rapua Jormasjärven pohjoisosasta Kiikonniemestä. Järven itärannalta ja Talvilahdelta ei rapuja saatu tuolloin ollenkaan. Kesän 212 koeravustuksilla saatiin Kiikonniemestä noin 1 pientä rapua. 4.3 Sähkökoekalastukset Aineisto ja menetelmät Tuhkajoen sähkökoekalastukset tehtiin Hans Grassl ELT 6II GI-laitteella 6 V jännitettä käyttäen. Koealat kalastettiin kolmeen kertaan ja tulokset on esitetty kolmen kalastuskerran yhteistuloksina ilman kalastettavuusarvolla tehtävää laskennallista korjausta. Koealojen sijainti on esitetty liitteessä 8, koekalastusten perustulokset liitteessä 9 ja koealojen valokuvat liitteessä 1. Sähkökoekalastuskohteista tehtiin myös habitaattikuvaukset (liite 9) eli määritettiin vesisyvyys, pintavirran nopeus ja pohjan laatu (hiekka, sora, kivi, louhi). Kasvilajien ja makrolevien esiintyminen arvioitiin peittävyysprosentein. Lisäksi arvioitiin pohjalle sekä kasveille kertyneen sakkauman määrä seuraavalla luokituksella: = ei kerrostumia 1 = vähän: kerrostuman vahvuus < 1 mm, peittävyys yleensä alle 5 % 2 = kohtalaisesti: kerrostuman vahvuus noin 1 mm, peittävyys yleensä 5 1 % 3 = runsaasti: kerrostuman vahvuus 1-2 mm, peittävyys yleensä 5 1 % 4 = erittäin runsaasti: kerrostuman vahvuus > 2 mm, peittävyys yleensä 5 1 % Copyright Pöyry Finland Oy

66 62 Tuhkajoessa oli ollut aiemmin voimakas kesätulva, mutta vesi oli kalastushetkellä jo laskenut. Vesi oli Tuhkajoessa kalastushetkellä noin 1 cm alivirtaamatilannetta korkeammalla, joten kalastusolosuhteet olivat hyvät. Tulokset Tuhkajoen vuosittain seurattavat koskialueet olivat kivikkopohjaisia koskia, joissa soraa oli vähän eli 1-2 % (liite 9). Kohteet edustavat Tuhkajoen alaosan parhaita taimenen pienpoikashabitaatteja. Vesikasvillisuus oli vesisammalta (Fontinalis dalecarlica), jonka peittävyys oli noin 25 4 % (liite 9). Vesisammalen lisäksi muuta kasvillisuutta ei juuri ollut. Tuhkajoella ei ollut kalastushetkellä merkittävässä määrin rihmamaisia viherleviä eikä pohjasakkaa (liite 9). Koealojen kalasto oli pääasiassa taimenta, jonka tiheys oli ylemmällä koealalla kohtalainen eli 8,5 yksilöä/aari ja alemmalla koealalla pieni eli 2,4 yksilöä/aari (Taulukko 11). Taimenen lisäksi saatiin 1 kaksikesäinen harjus sekä 1 hauki. Taimenista (yht. 22 kpl) 45 % oli kesänvanhoja poikasia ja loput 1-2-vuotiaita (liite 9). Jormasjärveen ei ole istutettu taimenta 2-luvulla, joten Tuhkajoesta saadut taimenet ovat luonnonkantaa. Taimenen v. 28 tehdyn geneettisen selvityksen mukaan Tuhkajoen taimenkanta on selvästi oma erillinen kantansa. Taulukko 11 Sähkökoekalastusten laskennallisesti korjaamattomat tulokset (yks./aari) Tuhkajoen alaosalla v Alue Taimen Taimen Taimen Harjus Hauki -v. 1-2-v. yht. Tuhkajoki S5A 5, 3,5 8,5,5 - Tuhkajoki S5B - 2,4 2,4 -,5 Tuhkajoelta on kalastettu v. 29 lähtien vuosittain 2 koealuetta, jotka on valittu taimentiheyksien vuotuiseen seurantaan. Kohteet edustavat Tuhkajoen alaosan parhaita taimenen pienpoikashabitaatteja. Keskimääräinen taimentiheys näillä alueilla oli v. 212 samaa tasoa kuin v. 29 ja 21 (Taulukko 12). V. 211 taimentiheys oli selvästi keskimääräistä suurempi. Tämä johtui toisen koealan varsin hyvästä kesänvanhojen poikasten tiheydestä (19 kpl/aari). Taimenen kutu on onnistunut Tuhkajoen alaosalla joka vuosi, sillä alueilla on esiintynyt kesänvanhoja taimenen poikasia myös aiempina vuosina. Kesänvanhaa harjusta on myös esiintynyt Tuhkajoen alaosalla pienin tiheyksin joka vuosi. Sähkökoekalastustulosten perusteella kaivostoiminnan vaikutuksia ei ole havaittavissa Tuhkajoen kalakannoissa. Taulukko 12 Sähkökoekalastusten keskimääräiset tulokset (yks./aari) Tuhkajoen vuosittain kalastettavilla kohteilla v Tuhkajoki S5A Taimen Taimen Taimen Harjus Hauki Ahven Made Särki ja S5B -v. 1-4-v. yht. 29 1,5 3,2 4,7 1, ,7-21 2,3 4,7 7,,7 1, 54,5 -, , 1,8 11,8,5 1,5 3, ,5 3, 5,5,3, Copyright Pöyry Finland Oy

67 4.4 Yhteenveto kalataloustarkkailusta Jormasjärven kalastuskirjanpidon verkkokalastus on keskittynyt talveen ja tärkeimmät saalislajit ovat olleet kuha ja hauki. Näiden lisäksi on saatu merkittävästi siikaa ja madetta. Harvoilla verkoilla (# 5 6 mm) saadun kuhan yksikkösaalis on ollut kohtalainen-hyvä, ja yksikkösaaliit ovat vaihdelleet vuosittain ilman yksisuuntaista kehitystä. Hauen, siian ja mateen yksikkösaaliit ovat olleet pieniä koko tarkkailujakson ajan. Käytettyjen verkkojen solmuväli on ollut niin harva, että niillä on saatu ahventa vain hiukan ja särkeä ei ollenkaan. Vetouistelulla on saatu kuhaa ja haukea hyvin koko tarkkailujakson ajan. Tuhkajoen koealojen kalasto oli pääasiassa taimenta, jonka tiheys oli toisella koealalla kohtalainen eli 8,5 yksilöä/aari ja toisella pieni eli 2,4 yksilöä/aari. Taimenen lisäksi saatiin 1 kaksikesäinen harjus sekä 1 hauki. Taimenista 45 % oli kesänvanhoja poikasia ja loput 1-2-vuotiaita. Taimentiheydet olivat Tuhkajoella v. 212 samaa tasoa kuin vuosina V. 211 taimentiheys oli keskimääräistä suurempi. Kalastuskirjanpito- ja sähkökoekalastustulosten perusteella kaivoksen jätevesillä ei ole ollut havaittavaa vaikutusta Tuhkajoen tai Jormasjärven kalastoon. Kalastus Kolmisopella on kuitenkin lähes loppunut ranta-asutuksen häviämisen myötä. Kolmisopelta saatiin v. 212 katiskoilla edellisvuosien tapaan haukea, ahventa ja särkeä MUU TARKKAILU ALUEELLA VUONNA 212 Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueella kartoitettiin kesällä 212 järvien kasviplanktonin ja pohjaeläimistön sekä kalaston koostumusta. Tutkimukset tehtiin pääosin samoilla menetelmillä kuin vuosina 28 ja 21. Tulokset on raportoitu erillisessä raportissa (Pöyry Finland Oy 212b). Lisäksi tehtiin järvisedimenttitutkimus syyskuussa 212. Tulokset on raportoitu erillisessä raportissa (Pöyry Finland Oy 213). Kipsialtaan vuodon jälkeen helmikuussa 213 otettiin sedimenttinäytteitä Oulujoen suunnassa väliltä Salmiseen laskeva Viitapuro - Kolmisoppi ja Vuoksen suunnalta väliltä Ylä-Lumijärvi Kivijärvi. Näytteenoton yhteydessä Ylä-Lumijärvessä todettiin noin 1 2 cm paksuinen sedimenttikerros, jossa vuorotteli vihertävä ja harmaan ruskea sakka. Havaintojen perusteella sakka on todennäköisimmin metallipitoista kipsisakkaa, joka on sedimentoitunut järven pohjaan päästövesien, kuten kipsisakka-altaan vuotovesien voimakkaan kalkitsemisen seurauksena. Lumijärvessä vastaavan näköinen kerros oli paksuudeltaan noin 6 cm. Muissa järvissä vastaavia kerrostumia ei todettu. Salmisessa ja Kalliojärvessä sedimentin pinnassa oli noin 2 cm:n paksuinen kerros vaaleanruskeaa, vetistä sedimenttiä. Sedimenttitutkimuksen tulokset raportoidaan perusteellisemmin tulosten valmistuttua vuoden 213 aikana. Seuraavassa esitetään yhteenveto edellä mainituista vuonna 212 tehdyistä tutkimuksista. 5.1 Kasviplankton Kasviplanktonnäytteitä otettiin kesä-elokuussa 212 Kalliojärvestä ja Kolmisopesta yhdeltä, Kivijärvestä kahdelta sekä Jormasjärvestä ja Laakajärvestä kolmelta näytteenottopaikalta. Kasviplanktonnäytteiden keskimääräisten biomassamäärien perusteella Oulujoen vesistöalueella Kalliojärvi oli hiukan rehevöitynyt, Kolmisoppi oli karu ja Jormasjärven rehevöityminen oli alkavaa. Vuoksen vesistöalueen puolella Kivijärvi oli keskimääräisen biomassamäärän perusteella rehevöitymiskehityksen alussa. Laakajärven pohjois- ja eteläosa olivat alkaneet rehevöityä, mutta järven keskiosa oli yhä karu. Copyright Pöyry Finland Oy

68 Kaikki tutkitut järvet olivat ympäristöhallinnon määrittämien luokittelukriteerien (Vuori ym. 21) mukaan kasviplanktontulosten perusteella ekologisesti erinomaisessa tilassa. Luokittelukriteerit eivät kuitenkaan huomioi kasviplanktonyhteisön rakennetta sinilevien esiintymistä lukuun ottamatta. Myöskään yhteisörakenteessa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta luokittelutuloksiin. Näistä syistä johtuen Kalliojärven, Kolmisopen ja Kivijärven ekologinen luokittelu on mitä todennäköisimmin virheellinen. Kasviplanktontutkimus on aiemmin tehty vuosina 28 ja 21. Kalliojärven, Kolmisopen ja Kivijärven kasviplanktonlajistot olivat huomattavan erilaisia vuosien 21 ja 212 tutkimusten aikaan verrattuna vuoteen 28, jolloin kaivosvesien vaikutus vesistöissä oli vielä melko vähäinen. Vuonna 212 Kivijärven näytteiden biomassamäärät olivat huomattavasti pienempiä kuin vuosina 28 ja 21, eli kasviplanktonin kasvu oli vähentynyt selvästi. Kalliojärvessä ja Kolmisopessa näytteiden biomassan määrä oli jo vuonna 21 selkeästi pienempi kuin vuonna 28, ja vuonna 212 tilanne oli vuoden 21 kaltainen. Jormasjärven kasviplanktonlajistossa ei ole ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia vuosien 21 ja 212 aikana, mutta järven keskimääräinen biomassamäärä vaikuttaisi olevan hienoisessa laskussa. Kehityssuunnan selvittäminen edellyttää kuitenkin kolmea vuotta pidempää seurantajaksoa. Kasviplanktontutkimusten tulosten perusteella Talvivaaran kaivoksen kuormituksella on ollut vuosien 21 ja 212 aikana merkittävä huonontava vaikutus Kalliojärven, Kolmisopen ja Kivijärven ekologiseen tilaan. Kalliojärven tila ei ollut vuonna 212 oleellisesti parantunut vuoden 21 tilanteeseen verrattuna. Kolmisopen ekologinen tila oli vuosina 21 ja 212 selkeästi vuoden 28 luonnontilasta poikkeava. Kivijärven tila oli vuonna 212 mahdollisesti paremmassa tilassa kuin vuonna 21, mutta kehityssuunnan selvittäminen edellyttää jatkoseurantaa. Jormasjärvessä ja Laakajärvessä kaivosvesillä ei ollut merkittävää vaikutusta Pohjaeläimet, järvet Vuoden 212 pohjaeläintutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Talvivaaran vaikutusalueen järvien pohjaeläinyhteisöjen koostumusta sekä arvioida kohteiden ekologista tilaa pohjaeläinmittareiden avulla. Mahdollisia kaivoksen toiminnasta johtuvia vaikutuksia järvisyvänteiden pohjaeläinyhteisöihin selvitettiin vertailemalla eri vuosien vakioseuranta-alojen järvisyvännepohjaeläinanalyysien tuloksia. Vuonna 212 järvien syvännepohjaeläinnäytteet kerättiin samoilta paikoilta kuin aiempina vuosina. Lisäksi vuonna 212 syvännepohjaeläinnäytteitä otettiin viideltä uudelta tutkimusalueelta: Jormasjärvi 8 (Jor 8), Kivijärvi 2 (Kiv 2), Laakajärvi 81 (Laa 81), Laakajärvi 12 (Laa 12) ja Laakajärvi 13 (Laa 13). Vuoden 212 pohjaeläimistöselvitykseen sisältyi myös Kalliojärven ranta-alueen pohjaeläinnäytteenotto yhdeltä tutkimusalalta. Vuonna 212 kaikki pohjaeläinnäytteet kerättiin Järvien ekologisessa tila-arvioinnissa käytettiin syvännepohjaeläinyhteisöjen surviaissääskiin pohjautuvaa BQI -mittaria. Havaittujen BQI ELS -arvojen mukaan vakioseuranta-alueista Kallio- ja Kivijärven sekä Kolmisopen ekologinen tila oli huonontunut, kun Jormasjärven vakioseuranta-alueiden tila oli puolestaan parantunut. Vuonna 212 Kallio- ja Kivijärven ekologinen tila luokittui BQI ELS -arvon perusteella huonoksi ja Kolmisopen hyväksi. Samalla mittarilla mitattuna Jormasjärven tutkimuskohteet luokittuvat vuonna 212 erinomaiseen ekologiseen tilaan. Kallio- ja Kivijärvi ovat matalia, joten BQI -mittari ei välttämättä sovellu kuvamaan ko. järvien ekologista tilaa. Kalliojärven vuoden 212 ranta-alueen pohjaeläinaineistosta esitettäviä ekologisen tilaluokittelun mittariarvoja ei voitu raportoida, sillä järvien ranta-alueiden pohjaeläimistöön perustuvien ekologisen tilaluokittelumittarien kehitystyö oli vielä tuolloin kesken. Copyright Pöyry Finland Oy

69 Uusista syvännenäytteenottoalueista Jormasjärvi 8 luokittuu BQI ELS -arvon perusteella erinomaiseen tila-luokkaan ja Kivijärvi 2 -alue huonoon ekologiseen tila-luokkaan. Laakajärven tutkimusalueet luokittuivat BQI ELS arvojen perusteella joko huonoon tai välttävään tilaan. Laakajärven pohjaeläimistö koostui yksilömääräisesti lähinnä harvasukasmadoista (Oligochaeta), vesipunkeista (Hydracarina), hankajalkaisista (Cyclopoida), surviaissääskistä (Chironomidae) ja Chaoborus flavicans - lajin sulkahyttysistä. Kaivoksen toiminnan mahdollista vaikutusta Laakajärven pohjaeläinyhteisöjen tilaan sekä itse järven ekologisen tilan mahdollisiin muutoksiin ei voida arvioida pelkästään yhden vuoden pohjaeläinaineiston perusteella. Jormas- ja Kalliojärven sekä Kolmisopen vakiotutkimusaloilla havaitut pohjaeläinten keskimääräiset yksilömäärätiheydet ovat laskeneet vuodesta 28. Kivijärven pohjaeläinten keskimääräinen yksilömäärätiheys oli vuonna 212 vuoden 28 tasolla. Vuonna 21 Kivijärveltä havaittiin huomattavasti pienempi pohjaeläintiheys. Kallio- ja Kivijärven sekä Kolmisopen vakiotutkimusaloilta havaitut pohjaeläintaksonimäärät ovat laskeneet vuodesta 28. Jormasjärven keskiosan tutkimusalueelta havaittiin puolestaan vuonna 212 enemmän pohjaeläintaksoneita, kuin aiempina vuosina. Pohjaeläinlaji- ja indikaattoripisteytystulkinnoissa on otettava huomioon, että vuoden 212 järvisyvännepohjaeläinnäytteenottometodi poikkeaa näytemääriltään aiempien vuosien pohjaeläinnäytteenottomenetelmistä. Kaikkien havaintopaikkojen pohjaeläinten tiheysarvot ovat sen sijaan paikkakohtaisesti suoraan vertailukelpoisia, sillä arvot laskettiin POHJE - rekisterin avulla. POHJE -rekisterin laskentamalli ottaa keskimääräisten pohjaeläintiheysarvioiden laskennassa huomioon toteutuneen näytemäärän Kalasto ja kalastus Kesällä 212 tehtyjen Nordic-verkkokoekalastusten mukaan Kalliojärven ja Kolmisopen kalasto oli hyvin niukka. Saaliiksi saatiin vain yksittäinen hauki sekä muutama särki ja kiiski. Jormasjärven, Kivijärven ja Laakajärven kalasto oli niukka, ja se koostui pääasiassa ahvenesta, jonka osuus yksilömäärästä oli 65 8 %. Laakajärvestä saatiin merkittävästi myös kuhaa. Vuonna 212 yksikkösaalis oli Kalliojärvellä selvästi aiempaa pienempi, mikä viittaa kalojen karkottumiseen kaivosjätevesien vuoksi. Kolmisopen verkkosaalis oli vuonna 212 myös selvästi aiempaa pienempi. Haukea ja ahventa ei saatu verkoilla, mutta katiskoilla niitä kuitenkin saatiin aivan rantamatalasta. Tämä voi mahdollisesti liittyä jotenkin Kolmisopen säännöstelyyn, joka on osaltaan voinut vaikuttaa kalojen olinpaikan valintaan. Kivijärvellä yksikkösaalis oli vuonna 212 pienempi kuin vuonna 21, mutta edelleen kuitenkin suurempi kuin vuonna 28. Tuhkajoen alaosan koskikalasto oli pääasiassa taimenta, jonka tiheys oli toisella koealalla kohtalainen eli 8,5 yksilöä/aari ja toisella pieni eli 2,4 yksilöä/aari. Taimenen lisäksi saatiin 1 kaksikesäinen harjus sekä 1 hauki. Taimenista vajaa puolet oli kesänvanhoja poikasia ja loput 1-2-vuotiaita. Keskimääräinen taimentiheys oli v. 212 samaa tasoa kuin v. 29 ja 21. Vuonna 211 taimentiheys oli selvästi keskimääräistä suurempi. Tuhkajoen taimenkanta on geneettisesti oma erillinen kantansa. Sähkökoekalastustulosten perusteella kaivostoiminnan vaikutuksia ei ole havaittavissa Tuhkajoen kalakannoissa. Kalojen metallipitoisuudet olivat vuonna 212 Kallio-, Jormas-, Kivi- ja Laakajärvellä varsin pieniä. Kadmium- ja lyijypitoisuudet olivat selvästi alle elintarvikkeeksi käytetyn kalan lihakselle sallittujen enimmäispitoisuuksien. Kivijärven ahventen keskimääräinen elohopeapitoisuus ylitti vuonna 212 vähän ahvenelle sallitun enimmäispitoisuuden. Metallipitoisuudet olivat samaa tasoa kuin vuosina 28 ja 21 eikä tulosten perusteella ole havaittavissa, että kaivostoiminta olisi vaikuttanut kalojen metallipitoisuuksiin. Copyright Pöyry Finland Oy

70 5.4 Järvisedimenttien laatu Sedimenttinäytteet otettiin syyskuun lopussa 212 Salmisesta, Kalliojärvestä, Kolmisopesta, Jormasjärvestä, Kivijärvestä pohjois- ja eteläosalta sekä Laakajärvestä mahdollisimman samoilta paikoilta kuin vuonna 28. Salmisesta ja Laakajärvestä ei otettu näytteitä vuonna 28. Pääosin graniitti-gneissejä käsittävällä kallioperäalueella sijaitsevissa Salmisessa ja Kalliojärvessä pintasedimentin nikkeli- ja sinkkipitoisuudet olivat pieniä (Kuva 36). Talvivaaran liuskejaksossa sijaitsevassa Kolmisopessa nikkeli- ja sinkkipitoisuudet olivat korkeampia ja kasvoivat edelleen Jormasjärvessä, jossa myös mangaani- ja rautapitoisuudet olivat korkeampia kuin yläpuolisissa järvissä. Vuoteen 28 verrattuna sinkkipitoisuus oli kasvanut lievästi Kolmisopessa. Jormasjärvessä kaikkien edellä mainittujen metallien pitoisuudet olivat kasvaneet, mikä voi johtua näytteenottopaikasta, erilaisista sedimentin olosuhteista ja valuma-alueelta tulevasta muusta kuin Talvivaaran kaivoksen kuormituksesta. Rikki- ja natriumpitoisuudet olivat korkeita Salmisessa ja Kalliojärvessä. Pitoisuudet olivat kasvaneet huomattavasti vuodesta 28 kuvastaen kaivoksen päästöjä. Kolmisopessa ja Jormasjärvessä natriumpitoisuus oli kasvanut pintasedimentissä, mutta rikkipitoisuus vain Kolmisopessa hieman. Vuoksen suunnalla Kivijärvessä mm. nikkelin, sinkin, mangaanin, rikin ja natriumin pitoisuudet olivat pintasedimentissä huomattavasti suurempia kuin vuonna 28. Laakajärvessä nikkeli- ja sinkkipitoisuudet olivat melko pieniä, samaa tasoa kuin Kivijärvessä vuonna 28. Mangaanipitoisuus oli samaa tasoa Kivi- ja Laakajärvessä. Rikin ja natriumin pitoisuus oli Laakajärvessä selvästi alhaisempi kuin Kivijärvessä vuonna 212, mutta korkeampi kuin Kivijärvessä vuonna 28. Sedimenttiin kertyneiden metallien ja rikin liukeneminen vaatii alusveden hapetuspelkistysolosuhteiden muutoksen pelkistävistä olosuhteista hapettaviin. Ferroraudan ja sulfidin hapettuminen alusvedessä ovat happamoittavia prosesseja, mikä näkyy pharvon alenemisena. Sedimenttitutkimuksen yhteydessä tehdyissä kenttämittauksissa selkeää alusveden ph:n alenemaa ei kuitenkaan havaittu tarkkailun alla olleissa järvissä. 66 Copyright Pöyry Finland Oy

71 mg/kg 2 Oulujoen suunta Nikkeli mg/kg 5 Vuoksen suunta Nikkeli Salminen Kalliojärvi Kolmisoppi Jormasjärvi et Kivijärvi poh Kivijärvi et Laakajärvi mg/kg Sinkki Salminen Kalliojärvi Kolmisoppi Jormajärvi et mg/kg Sinkki Kivijärvi poh Kivijärvi et Laakajärvi mg/kg Rauta Salminen Kalliojärvi Kolmisoppi Jormasjärvi et mg/kg Rauta Kivijärvi poh Kivijärvi et Laakajärvi mg/kg Mangaani Salminen Kalliojärvi Kolmisoppi Jormasjärvi et mg/kg Mangaani Kivijärvi poh Kivijärvi et Laakajärvi mg/kg Rikki mg/kg 5 Rikki Salminen Kalliojärvi Kolmisoppi Jormasjärvi et Kivijärvi poh Kivijärvi et Laakajärvi Kuva 36 Järvisedimenttiprofiilin kokonaisnikkeli-, sinkki-, rikki-, rauta-, mangaani- ja rikkipitoisuus v. 28 ja v Copyright Pöyry Finland Oy

72 6 VIITTEET Kauppi, S., Mannio, J., Hellsten, S., Nysten, T., Jouttijärvi, T., Huttunen, M., Ekholm, P., Tuominen, S., Porvari, P., Karjalainen, A., Sara-aho, T., Saukkoriipi, J. ja Maunula, M Arvio Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodon haitoista ja riskeistä vesiympäristölle. Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 11. Lahermo, P., Väänänen, P., Tarvainen, T. & Salminen, R Suomen geokemian atlas, osa 3: Ympäristögeokemia purovedet ja sedimentit. Geologian tutkimuskeskus. Lapin Vesitutkimus Oy 25. Talvivaara Projekti Oy. Talvivaaran kaivoshankkeen vaikutusalueen vesistöt, vedenlaatu ja vesitalous sekä kaivoshankkeen vaikutukset niihin. Lehtoranta, J. & Ekholm, P Sulfaatti salakavala rehevöittäjä, Vesitalous, s.4 42, 2/213. Pöyry Environment Oy 27. Talvivaara Projekti Oy. Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma. (Täydennetty viranomaispäätösten mukaiseksi ). Pöyry Finland Oy 212a. Talvivaara Sotkamo Oy. Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma. Pöyry Finland Oy 212b. Talvivaara Sotkamo Oy. Järvien biologiset tutkimukset kesällä 212. Pöyry Finland Oy 213. Talvivaara Sotkamo Oy. Järvisedimenttitutkimus vuonna 212. Vuori, K.-M., Mitikka, S. & Vuoristo, H. (toim.) 21. Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Osa I: Vertailuolot ja luokan määrittäminen. Osa II: Ihmistoiminnan ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita 3. Suomen ympäristökeskus. 68 Copyright Pöyry Finland Oy

73 FM12 FM6 FM8 Jormasj Kal1 Salpu1 Sal Salpu Hoik kesä Hoik talvi Val Ait Kol1 Kal su Kuujo Kor Kal lä Syvä kesä Syvä talvi Kol läh Tuh1 Raa Kuus Phako Hako1 Härp1 Här Kai Kip1 Mun Jor3 Jor5 Talvijoki 1 Kiv2 Lum Lujä Mus Ylu Myl kesä Myl talvi Mäk Kaivospiirin raja IsoS Pirt1 Kiv7 (Kiv1) Kivj4 Kiv1 Laa9 Laa13 (Laa11) Laa81 (Laa4) Kilt 4 Laa12 1,2 2,4 km Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi, versio 1.,

74

75 1(5) MENETELMÄLIITE, Nab Labs Oy Oulun laboratorio Liite 2. Analyysi Yksikkö Menetelmä Määritysraja Mittausepävarmuus Alkaliniteetti mmol/l O-Y-3,2,1mmol/l(,2-,1mmol/l) 12%(>,1mmol/l) COD Mn mg/l SFS 336:1981,5,5mg/l (,5-4mg/l) 1 %(>4mg/l) CODCr mg/l Sis. men. K % Fluoridi mg/l SFS-EN ISO 134-1,1,75mg/l (,1-,5mg/l) 15 %(>,5mg/l) Happi mg/l SFS-EN 25813:1996,2,2mg/l (,2-2mg/l) 1 %(>2mg/l) Kiintoaine mg/l SFS-EN 872:25 1,5mg/l(1-3mg/l) 18 %(>3mg/l) Kloridi mg/l SFS-EN ISO 134-1,1,5mg/l(,1-,5mg/l) 1 %(>5mg/l) Klorofylli-A µg/l SFS 5772: % Kok. N µg/l O-Y % Kok. N mg/l SFS 555:1988,5 15 % Kok. P µg/l O-Y ,5µg/l(3-1µg/l) 15 %(>1µg/l) Kokonaiskovuus mmol/l SFS 33,5,2mmol/l(,5-,2mmol/l) 1 %(>,2mmol/l) NH4-N µg/l O-Y µg/l (5-3µg/l) 1 %(>3µg/l) NO2,3-N µg/l O-Y µg/l(5-2µg/l) 1 %(>2µg/l) NO2-N µg/l O-Y % ph SFS 321:1979,2 PO4-P µg/l O-Y ,5µg/l(2-1µg/l) 15%(>1µg/l) Sameus FTU SFS-EN ISO 727:2,25,2FTU(,25-1FTU) 2 %(>1FTU) Sulfaatti mg/l SFS-EN 134,1,1mg/l(,1-1mg/l) 1 %(>1mg/l) Sähkönjohtavuus ms/m SFS-EN 27888,5,2mS/m(,5-4mS/m) 5 %(>4mS/m) Tiosulfaatti mg/l ISO 134-3,1-5mgPt/l(5-4mgPt/l) Väri komp. mg Pt/l SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori 5 1mgPt/l (>4mgPt/l) Öljyhiilivedyt C1-C23 µg/l O-Y-O2 5 4 % Öljyhiilivedyt C23-C35 µg/l O-Y-O2 5 4 % Öljyhiilivedyt C1-C4 µg/l SFS-EN ISO : %,5µg/l(,5-,2µg/l) Elohopea µg/l SFS-EN 17852:28,5 14 %(>,2µg/l) Elohopea µg/l EPA 245.7, EPA 7474 (AFS) 1) 1 1% Elohopea µg/l SFS-EN , ICP- 3),1 3% (,1-,5μg/l) 1% (>5μg/l Elohopea µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5,5-,3 ±,3µg/l >,3 ±1 % Alumiini µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 25 1% Alumiini µg/l ICP- 2) 1 3% (1-1μg/l) 15% (1-5μg/l) 1% (>5μg/l Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Betonimiehenkuja 1 A 215 Espoo Raisionkaari Raisio Tikkalantie Rauma Nevantie Kärsämäki Nuottasaarentie Oulu Harjutie Kaustinen Laserkatu Lappeenranta Sievisenmäentie 8 C 442 Jyskä Säterintie Valkeakoski Laskut PL Helsinki Puh. Hallinto Laboratoriopalvelut Ilmapäästömittaukset

76 2(5) MENETELMÄLIITE, Nab Labs Oy Oulun laboratorio Liite 2. Analyysi Yksikkö Menetelmä Määritysraja Mittausepävarmuus 25% (3-1μg/l) 16% (1-1μg/l) Alumiini µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES 3) 3 12% (>1μg/l Alumiini µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5,5-3 ±,5 µg/l > 3 ±1 % Alumiini mg/l SFS-EN ISO 122:2,2 12 % Antimoni µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 15 1% Antimoni µg/l ICP- 2),2 25% (,2-2μg/l) 2% (2-1μg/l) 15% (>1μg/l) Antimoni µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (15-5μg/l) 15% (5-2μg/l) 12% (>2μg/l Antimoni µg/l SFS EN ICP- 3,5 2%(,5-,5µg/l) 1%(>,5µg/l) Antimoni µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5,5-,3 ±,3µg/l >,3 ±1 % Arseeni µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 1 1% Arseeni µg/l ICP- 2),5 3% (,5-1μg/l) 2% (1-1μg/l) 1% (>1μg/l) Arseeni µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (15-5μg/l) 15% (5-2μg/l) 12% (>2μg/l Arseeni µg/l SFS EN ICP- 3,5 25%(,5-,2µg/l) 15%(,2-1µg/l) 1%(>1µg/l) Arseeni µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5,5-,3 ±,3µg/l >,3 ±1 % Barium µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 5 1% Barium µg/l ICP- 2),5 25% (,5-5μg/l) 2% (5-2μg/l) 15% (>2μg/l) Barium µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (5-25μg/l) 17% (25-2μg/l) 12% (>2μg/l Barium µg/l SFS EN ICP- 3,3 2%(,3-5µg/l) 1%(>5µg/l) Barium µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5,1-1, ±,6µg/l > 1, ±1 % BOD7ATU mg/l SFS-EN : % Kadmium µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 2 1% Kadmium µg/l ICP- 2),2 2% (,2-1μg/l) 15% (1-1μg/l) 1% (>1μg/l) Kadmium µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (2-1μg/l) 15% (1-1μg/l) 11% (>1μg/l Kadmium µg/l SFS EN ICP- 3,2 3%(,2-,2µg/l) 15%(,2-2µg/l) 1%(>2µg/l) Kadmium µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),1,1-,1 ±,6µg/l >,1 ±1 % Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Betonimiehenkuja 1 A 215 Espoo Raisionkaari Raisio Tikkalantie Rauma Nevantie Kärsämäki Nuottasaarentie Oulu Harjutie Kaustinen Laserkatu Lappeenranta Sievisenmäentie 8 C 442 Jyskä Säterintie Valkeakoski Laskut PL Helsinki Puh. Hallinto Laboratoriopalvelut Ilmapäästömittaukset

77 3(5) MENETELMÄLIITE, Nab Labs Oy Oulun laboratorio Liite 2. Analyysi Yksikkö Menetelmä Määritysraja Mittausepävarmuus 2% (,5-2,5mg/l) 15%(2,5-1mg/l) Kalium mg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES 3,5 1% (>1mg/l Kalsium mg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES 3,5 2% (,5-1mg/l) 15%(1-5mg/l) 1% (>5mg/l Kalsium mg/l SFS-EN ISO 11885: 9 modif. 4),5,5-,1 ±,6mg/l >,1 ± 6 % Koboltti µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 3 1% Koboltti µg/l ICP- 2),2 35% (,2-5μg/l) 25% (5-2μg/l) 15% (>2μg/l) Koboltti µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (3-2μg/l) 15% (2-1μg/l) 1% (>1μg/l Koboltti µg/l SFS EN ICP- 3,5 25%(,5-,25µg/l) 15%(,25-1µg/l) 1%(>1µg/l) Koboltti µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5,5-,3 ±,3µg/l >,3 ±1 % Kromi µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 1 1% Kromi µg/l ICP- 2),2 25% (,2-1μg/l) 15% (1-2μg/l) 1% (>2μg/l) Kromi µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (1-5μg/l) 15% (5-2μg/l) 1% (>2μg/l Kromi µg/l SFS EN ICP- 3,2 3%(,2-,5µg/l) 2%(,5-2µg/l) 1%(>2µg/l) Kromi µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),2,2-1,,2 ±,12µg/l > 1,2 ±1 % Kupari µg/l ICP- 2),1 35% (,1-1μg/l) 2% (1-2μg/l) 15% (>2μg/l) Kupari µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 1 1% Kupari µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (5-25μg/l) 13% (25-1μg/l) 9% (>1μg/l Kupari µg/l SFS EN ICP- 3,15 3%(,15-,5µg/l) 15%(,5-5µg/l) 1%(>5µg/l) Kupari µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),1,1-1, ±,6µg/l > 1, ±1 % Lyijy ICP- 2),5 25% (,5-5μg/l) 15% (5-5μg/l) 1% (>5μg/l) Lyijy µg/l SFS EN ICP- 3,5 25%(,5-,5µg/l) 1%(>,5µg/l) Magnesium mg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES 3,25 25% (,25-,5mg/l) 15%(,5-2mg/l) 1% (>2mg/l Magnesium mg/l SFS-EN ISO 11885: 9 modif. 4),5,5-,1 ±,12mg/l >,1 ± 6 % Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Betonimiehenkuja 1 A 215 Espoo Raisionkaari Raisio Tikkalantie Rauma Nevantie Kärsämäki Nuottasaarentie Oulu Harjutie Kaustinen Laserkatu Lappeenranta Sievisenmäentie 8 C 442 Jyskä Säterintie Valkeakoski Laskut PL Helsinki Puh. Hallinto Laboratoriopalvelut Ilmapäästömittaukset

78 4(5) MENETELMÄLIITE, Nab Labs Oy Oulun laboratorio Liite 2. Analyysi Yksikkö Menetelmä Määritysraja Mittausepävarmuus Mangaani µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 5 1% Mangaani µg/l ICP- 2),2 2% (,2-1μg/l) 1% (>1μg/l) Mangaani µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (5-5μg/l) 13% (5-2μg/l) 8% (>2μg/l Mangaani µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),1,1-1 ±,6µg/l > 1 ±1 % Natrium mg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1),1 1% Natrium mg/l ICP-OES 2),2 25% (,2-5mg/l) 15% (>5mg/l) Natrium mg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES 3,25 25% (,25-5mg/l) 12% (>5mg/l Natrium mg/l SFS-EN ISO 11885: 9 modif. 4),1,1-,2 ±,12mg/l >,2 ±6 % Nikkeli µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 5 1% Nikkeli µg/l ICP- 2),5 25% (,5-1μg/l) 15%(1-2μg/l) 1%(>2μg/l) Nikkeli µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (5-25μg/l) 13% (25-2μg/l) 1% (>2μg/l Nikkeli µg/l SFS EN ICP- 3,1 25%(,1-,5µg/l) 15%(,5-2µg/l) 1%(>2µg/l) Nikkeli µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),2,2-1,2 ±,12µg/l > 1,2 ±1 % Rauta µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 15 1% Rauta µg/l ICP-OES 2) 3 2% (3-2μg/l) 15% (>2μg/l) Rauta µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (15-1μg/l) 13% (1-2μg/l) 1% (>2μg/l Rauta µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5,5-3, ±,3µg/l > 3 ±1 % Rauta mg/l SFS 347:198,1 1% Rikki µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 1 1% Rikki µg/l ICP-OES 2) 1 25% (1-1μg/l) 15% (>1μg/l) Rikki mg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES 3,25 25% (,25-1mg/l) 15%(1-1mg/l) 1% (>1mg/l Rikki mg/l SFS-EN ISO 11885: 9 modif. 4),1,1-,5 ±,5mg/l >,5 ±1 % Sinkki µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 1 1% Sinkki µg/l ICP- 2),2 25% (,2-1μg/l) 15% (1-14μg/l) 1% (>14μg/l) Sinkki µg/l SYP6/SFS EN ISO 11885, ICP-OES % (1-1μg/l) 15% (1-1μg/l) 11% (>1μg/l Sinkki µg/l SFS EN ICP- 3,5 3%(,5-2µg/l) 15%(2-2µg/l) 1%(>2µg/l) Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Betonimiehenkuja 1 A 215 Espoo Raisionkaari Raisio Tikkalantie Rauma Nevantie Kärsämäki Nuottasaarentie Oulu Harjutie Kaustinen Laserkatu Lappeenranta Sievisenmäentie 8 C 442 Jyskä Säterintie Valkeakoski Laskut PL Helsinki Puh. Hallinto Laboratoriopalvelut Ilmapäästömittaukset

79 5(5) MENETELMÄLIITE, Nab Labs Oy Oulun laboratorio Liite 2. Analyysi Yksikkö Menetelmä Määritysraja Mittausepävarmuus,5-3 ±,3µg/l Sinkki µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5 > 3 ±1 % Uraani µg/l ICP- 2),1 2% (,1-2μg/l) 1% (>2μg/l) Uraani µg/l SFS-EN , ICP- 3,1 3% (,1-,1μg/l) 15%(,1-1µg/l) 1% (>1μg/l Uraani µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),1,1-,1 ±,6µg/l >,1 ±1 % Vanadiini µg/l EPA 27.7 ISO EN (ICP-OES) 1) 6 1% Vanadiini µg/l ICP- 2),5 3% (,5-1μg/l) 2% (1-1μg/l) 15% (>1μg/l) 25% (,15-,5μg/l) 15%(5-5µg/l) Vanadiini µg/l SFS-EN , ICP- 3,15 Vanadiini µg/l SFS-EN ISO :5 modif. 4),5 1) ALS Finland Oy, tutkija Czech Republic sro, CZE. 2)Labtium Oy 3)Suomen Ympäristöpalvelu Oy 4) Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. 1% (>5μg/l,5-,3 ±,3µg/l >,3 ±1 % Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Betonimiehenkuja 1 A 215 Espoo Raisionkaari Raisio Tikkalantie Rauma Nevantie Kärsämäki Nuottasaarentie Oulu Harjutie Kaustinen Laserkatu Lappeenranta Sievisenmäentie 8 C 442 Jyskä Säterintie Valkeakoski Laskut PL Helsinki Puh. Hallinto Laboratoriopalvelut Ilmapäästömittaukset

80

81 Veden ladun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 1 / 4 Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P C Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS 5772: : : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattor i Salminen ,5 1 7,8,4,2,3 7,1 49 5,5 31,9,7 < 1 225, ,5 4 7,8,4,2 5,4 <,2 < 1 6, ,75 4,7 125 s ,5 6,8 7,8,4,2 4,4 <,2 < 1 6, , s 1 t ,6 1 7,8,4,3,6 4,6 32 5,9 12,6,24 1, , ,6 4 7,8,4,3 4,8 <,2 < 1 6,4 1 36,91 3,5 15 s ,6 6,8 7,8,4,3 4,9 <,2 < 1 6, , s ,4 1 7,8,6,1,7 4,2 3 5,7 161,6,33 2, ,8 2, ,4 4 7,8,6,1 4,4 <,2 < ,74 4,7 25 s 23 17, ,4 6,8 7,8,6,1 4,4 <,2 < 1 6,1 1 4,99 9,1 6 s 3 19, ,5 1 7,8,6,2, ,6 276,44 2, , ,5 4 7,8,6,2 4,4 <,2 < 1 6,2 1 36,6 3,4 3 s ,5 6,8 7,8,6,2 4,7 <,2 < 1 6, ,8 6,3 175 s , ,4 8,6 8 6,7 244,24 2,8 15 2, < , ,2 <,2 < 1 6,4 1 29,87 5, < t , ,9 <,2 < 1 6, , < , , , ,1 5,9 59 5,1 4,1 <,2 < 1 2 1, < 5 27 < , ,7 <,2 < 1 6, ,85 2, < , ,8 <,2 < 1 6, ,1 4, < , , ,5 1 7,7 15, ,2 111,4, , < 5 23 < ,5 4 7,7 5 <,2 < 1 6, ,74 6,4 1 s < t ,5 7 7,7 4,9 <,2 < 1 6, ,7 6,7 4 s < 5 11 t 65 t ,5-2 7,7 2, , ,8 5,1 52 5,2 41,8,3 2,4 35 1,2, < 5 35 < , ,1 <,2 < 1 6, , , < 5 18 t , ,1 <,2 < 1 6, , , < 5 16 t , , ,5 44 4,9 19,6 <,2 1,3 45 1, < <,2 < 1 6, ,76 9, < t ,8 <,2 < 1 6, , < t , , ,5 6, ,6,1 3,4 35 1,9 1, < , ,2 <,2 < 1 6, ,86 4,1 25 8,1 17, < , ,9 <,2 < 1 6, ,1 4, , < , , ,4 1 8,1 11 8,2 74 6,3 99,7,12 2,5 4 1, < ,4 4 8,1 6,7 3,1 26 6,4 1 28,81 5, < t ,4 7,1 8,1 5 <,2 < 1 6, , < t ,4-2 8,1 14, , ,5 7,7 6 5,6 49,2,6 1,2 5 1, < , ,2 <,2 < 1 6, ,93 1, < u , <,2 < 1 6, ,1 3,1 1 2 s < u , ,77 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

82 Veden ladun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Salminen , , ,5 6, , , ,6 6, , , ,4 6, , , ,5 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 7, , , , , ,3-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa COD Mn Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb SFS 336:1981 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba Kadmium, Cd mg/l suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO : :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES 1:29,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP ,2 79 <1 21 <15 <1 23 < <1 246 <1 <1 36,7 < <1 35 <15 <1 35,9 < ,5 18 <,5 472,18, <,5 26,11,42 46, <,5 357,12,64 5, ,5 25 <1 26 <15 <1 23, <1 176 <15 <1 36, <1 25 <15 <1 36,

83 Veden ladun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Salminen , , ,5 6, , , ,6 6, , , ,4 6, , , ,5 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 7, , , , , ,3-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na µg/l ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES <3 < ,5 3,7 <3 < ,9 < ,7 < <3 <1 < <3 <1 < , 4,4 <1 < , <3 < ,9 < < <3, < ,3 < ,4 < <3, < ,2 < < <3, < ,4 < ,5 < ,7,98,87 2, ,2,2 5,68,75 58, ,3 5,58 1,12 79, <3, < ,4 3,6 < ,5 < <2 <3 <1 < <2 3 <1 < <2 3 <1 < <3 < ,6 < ,4 < <3 < ,8 4,5 < ,8 <

84 Veden ladun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Salminen , , ,5 6, , , ,6 6, , , ,4 6, , , ,5 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 7, , , , , ,3-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP- ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES ICP-OES/ suodatus OES suodatus ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES/ ICP- suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES OES OES OES < <1 < <1 <5 3 7 <1 < <1 < <1 < <1 < ,5,8 <6 < <1,7 <6 < ,15 <6 < <1 < <1 < <1 < <1 < <1 < <1 < <1 5, <1 < <1 < <1 < <1 < <1 2, ,1,6 2,9 4, ,4,11 2,8 23, ,7,23 2,37 < <1 < <1 < <1 < , <1,7 <6 < <1,11 <6 < <1,2 <6 < <1 < <1 < <1 < ,2 < <1 < <1

85 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.2 Sivu 1 / 4 Korentojoki ,3,35,7,5,3,2 11, ,79,22 1, ,5, ,5,5 1 15,8 6,5 66 5,1 2,54 <,2 < 1 35,78, < 5 19 < ,4,45,9 13,2 7,4 71 5,7 2,32,4 3,4 25 1,1, < 5 18 < 2 35 Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn C µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. SFS 5772: : : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y :1981 SFS-EN 27888:1994, lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori Kalliojärvi ,5 1 5,25,1 1,5 8,8 63 6,3 199,2 < 1 225, ,5 4 5,25,1 5,7 3,1 25 6,1 68,36 9,4 325 s ,6 1 5,2,5,3 1, ,3 23,25 < , ,6 4,2 5,2,5,3 5,7 <,2 < , ,5 1 5,2,4,2 1,4 8,6 61 5,9 199,9,27 < ,9 3, ,5 4 5,2,4,2 5,5 <,2 < 1 5,6 732,36 7,1 55 s 24 8, ,5 1 5,3,56,2 1, ,5 24,25 < , ,5 4,3 5,3,56,2 5,7 <,2 < ,32 5,7 35 s , ,4 8,5 81 5,9 9,5,6 1, < 5 19 < , ,6 <,2 < 1 5,8 717, s < t , , ,6 1 5,5 17,6 7,4 78 5,9 91,7,6 2, , < 5 15 < ,6 4,5 5,5 5,8 <,2 < 1 6,2 717,6 8, < ,6-2 5,5 6, ,5 1 5,3 16,6 7,3 75 6,1 97,9,9 2, , < 5 17 < ,5 4,3 5,3 6,1 <,2 < 1 6,2 719, < 5 14 t 12 t ,5-2 5,3 3, ,45 1 5,4 19 6,3 67 6,3 11,1,11 < ,8 1, < t ,45 4 5,4 8,6 <,2 < 1 6,1 713, , < 5 2 t 15 t ,45-2 5,4 5, ,4 1 5,2 14,2 ### ### 5,3 42,6,4 1,2 45 1, < ,4 4,2 5,2 7,5 <,2 < 1 6,1 721, < ,4-2 5,2 2, ,4 1 5,1 15,1 5,8 57 5,9 54,3,8 1,9 35 2,3 3, < ,4 4 5,1 8 <,2 < 1 6,2 717, , < ,4-2 5,1 3, ,5 1 5,4 11,4 7,8 72 6,4 132,3,14 1,6 45 3, < ,5 4,4 5,4 8,6 <,2 < 1 6,2 714, < ,5-2 5,4 3, ,6 1 5,4 5,5 9,4 75 6,3 133,4,12 < , < ,6 4,4 5,4 8,2 <,2 < 1 6,2 721, < u ,6-2 5,4 1,15 ###=Happipullo särkynyt postin kuljetuksen aikana. s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

86 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.2 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalliojärvi , , , ,6 4, , , , ,5 4, , , , , ,6 4, , , ,5 4, , , , , , ,4 4, , , , , , ,5 4, , , ,6 4, ,6-2 Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES,45 µm, ICP- mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO 134-1:29 134: :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP ,5 97 <1 198 <15 <1 25,8 < <1 342 <15 <1 4,7 < ,6 51 <,5 s 17,5,16 21,8 9,1 4 4 <,5 s 315,6,84 52, ,8 23 <1 271 <15 <1 22,1 <2 9,7 3 9 <1 3 <15 <1 48,1 < Kadmium, Cd Kadmium, Cd Korentojoki ,3, ,5, ,4,45,98 3,3 <1 173 <15 <1 11,8 <2,44 2 <,5 444,13,28 17,2,62 1,9 <1 293 <15 <1 15,3 <2 ###=Happipullo särkynyt po s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

87 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.2 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalliojärvi , , , ,6 4, , , , ,5 4, , , , , ,6 4, , , ,5 4, , , , , , ,4 4, , , , , , ,5 4, , , ,6 4, ,6-2 Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l suodatus ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES suodatus suodatus,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES OES OES <3 <1 883 <5 4,5 < <5 <3 < <5 4,4 < <5 <3 <1 < <5 <3 <1 < <5 <3 < <5 5,3 < <5 <3 < <5 5 < <5 <3 < <5 5,4 < <5 <3 < <5 5,5 < <5,5,58,75 1, ,2 5,68 1,16, <3 < ,3 <5 4,9 < <5 <3 <1 < ,5 <5 4,2 <1 < <5 <3 < <5 4,9 < <5 <3 < <5 5 < <5 Korentojoki ,3, ,5, ,4,45 <3 <1 <1 51 2,6 8,4,88,84 1, ,6 <3 <1 <1 59,9 1,1 <5 ###=Happipullo särkynyt po s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

88 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.2 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalliojärvi , , , ,6 4, , , , ,5 4, , , , , ,6 4, , , ,5 4, , , , , , ,4 4, , , , , , ,5 4, , , ,6 4, ,6-2 Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l suodatus ICP-OES ICP-OES/ suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES/ ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES OES OES 34 < < < < ,8,11 < ,4,12 < , < < < < < < <1 2, ,69,13,35 2, ,58,23 4, < < <1,12 < <1,21 < < < < <1 Korentojoki ,3, ,5, ,4, ,5,5 <6 5, ,6, <1,8 <6 ###=Happipullo särkynyt po s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

89 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.3 Sivu 1 / 4 Kolmisoppi lähtevä ,5 1,4 9,8 68 5,7 42,4,5 < 1 2 1, ,6,3,6,8 9,7 67 5,8 39,6,7 < 1 175, ,5 1,8 9, ,5, , , ,6,3,6 1,1 9,2 65 6,2 39,5,11 < 1 2 1, ,8,5 1 1,1 9,2 82 5,5 25,7,3 < , < ,6,4,8 14,2 7,2 7 6,1 25,8,9 2, , ,5,4,8 16,5 7,9 81 5,6 23,3 1, , < ,8,3 1 18,5 6,7 72 5,7 23,4 2, ,1, , ,6,4,8 16,3 6,2 64 5,3 18,8,3 1,8 275, < 5 2 < ,4,4,8 14,1 4,7 46 5,3 2,7, , < , ,6,35,7 11,7 8,2 75 5,6 2,1,4 1,4 3 1, ,6,3,6 7,2 9,4 78 5,7 25,3,5 < , Tuhkajoki ,5,25,5,1 11,3 78 6,1 36,7,1 < ,7, , ,4 1 18,3 6,8 72 5,9 22,2,5 1, ,2, t 24, ,6,3,6 14,2 7,3 71 5,8 18,29,5 < ,1, < ,74 Talvijoki ,3,7 1,4 4, ,8 4,76 <, ,6,9 1,8, ,7 4,83 <,2 1,8 2 1, ,5,9 1,8,2,15,1 12,5 86 5,7 5,1,4 1, , Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn Kloridi C Sis. Sis. men. SFS men. O-Y : O-Y mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS Sis. men : 25813: 321: Y-3 872:25 33: O-Y SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori Kalliojoki, suu ,3,15,3,4 11, ,3,11 1, , ,3,3,6,2 1,9 75 6,2 37,1,17 3, , ,2,1,2,5,4, ,4 46, ,3, , ,2,1,2,4,3,5 11,1 77 6,9 57,8,23 3,7 2 3, ,6,3,6 1,2 8,8 79 5,7 29,7,4 1,5 15 1, < 5 16 < ,4,3,6 12,5 7,3 68 5,1 3,73 <,2 3,7 2 2, < ,5,25,5 15,6 7,4 74 5,5 31,7,4 1,5 2 1, < 5 16 < ,5,25,5 17,2 6,6 68 5,5 43,6,4 1,4 35 1,4, < 5 27 < , ,5,25,5 14, ,8 <,2 < 1 4 1, < 5 21 < ,4,2,4 14,6 7,4 73 5,7 19,86,5 2, ,9 1, < 5 21 < 2 37, ,4,2,4 1,9 8,3 75 5,7 48,6 1,7 45 1, < ,6,3,6 4, ,9 46,2,7 1,3 35 1, t < SFS-EN ISO 727: 2 Sis. men. O-Y- 89 Sis. men. O-Y- 79 SFS-EN ISO 134-1:29 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

90 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.3 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalliojoki, suu ,3, ,3, ,2, ,2, ,6, ,4, ,5, ,5, ,5, ,4, ,4, ,6,3 Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba Kadmium, Cd mg/l ICP- ICP-OES suodatus ICP- OES/,45 µm, OES/ ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN SFS-EN 134: 29 ISO 17852: 28 ICP- OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP <1 247 <15 <1 15,1 < , <,5 s 285,7,17 2, <1 285 <15 <1 17,1 2 2 Kolmisoppi lähtevä , ,6, , ,6, ,8, ,6, ,5, ,8, ,6, ,4, ,6, ,6,3 Tuhkajoki ,5, , ,6,3 Talvijoki ,3, ,6, ,5, <1 33 <15 <1 2,1 < <,5 s 24,7,14 15, <1 34 <15 <1 22, <1 281 <15 <1 15,7 <2 9 <,5 s 235,8,13 14,8 68 <1 293 <15 <1 19,9 9, s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

91 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.3 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalliojoki, suu ,3, ,3, ,2, ,2, ,6, ,4, ,5, ,5, ,5, ,4, ,4, ,6,3 Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na µg/l,45 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES ICP- suodatus ICP-OES,45 µm,,45 µm, OES/,45 µm,,45 µm,,45 µm, OES/ µm, ICP- ICP- ICP- ICP- ICP- ICP-OES Nikkeli, Ni <3 < ,8 <3 < ,6 46,2 <3 <1 < ,8 51,2 <3 < ,6 37,1 <3 < ,2 2,2 <3 < ,35 23,3 <3 < ,3 54,5,2 1,34 1,12 2, ,6 <3 < ,1 2,2 <2 <3 <1 < ,2 <3 < ,8 13,7 <3 < ,1 15,4 Kolmisoppi lähtevä , ,6, , ,6, ,8, ,6, ,5, ,8, ,6, ,4, ,6, ,6,3 Tuhkajoki ,5, , ,6,3 Talvijoki ,3, ,6, ,5,9 <3 < ,7 <3 < ,7 26,9 <3 <1 < ,2 42,9 <3 < ,5 32 <3 < ,1 17,4 <3 < ,1 2,3 <3 < ,1 21,5,27 1,3,74 2, ,3 <3 < ,4 15,3 <2 <3 <1 < ,8 15,4 <3 < ,2 15,8 <3 < ,9 16,4 <3 <1 < ,5 34,3,22,86,66 2, ,8 <2 <3 <1 < ,7 14,4 <3 <1 125,83 28,2 <3 <1 17 1,33 6,3 6 <1 95,9 1,29 31,2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

92 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.3 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalliojoki, suu ,3, ,3, ,2, ,2, ,6, ,4, ,5, ,5, ,5, ,4, ,4, ,6,3 Nikkeli, Ni suodatus,45 µm, ICP- Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- Alihankin ta, ICP- OES/ Alihankin ta, ICP- suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP ,11 < , , , ,4,13, , ,3,12 < , ,4 Kolmisoppi lähtevä , ,6, , ,6, ,8, ,6, ,5, ,8, ,6, ,4, ,6, ,6,3 Tuhkajoki ,5, , ,6,3 Talvijoki ,3, ,6, ,5, , , ,1 < , , , , ,3,1, , ,4,12 < , , ,1 <6 19, ,7,1, ,1 < , ,5 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

93 Veden laadun tarkkailu tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.4 Sivu 1 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Jään paks. Lumen syv. Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtavuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn C Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. SFS O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y :1981 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS Sis. men. 5772: : : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 O-Y-88 SFS-EN 27888:1994 lämpötila kompensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori Kolmisoppi ,5 1 15,5,2,2 1, ,1,8 < , ,5 7 15,5,2 1,4 9,4 67 5,6 47,6,3 < ,5 12,7 15,5,2 2 7,7 56 5,5 48,6,3 < 1 2 1, ,6 1 13,7,2,3,2 1, ,2,9 < , ,6 7 13,7,2,3 1,7 8,3 59 5,4 49,3,4 < 1 2 1, ,6 12,7 13,7,2,3 2,6 2,1 16 5,5 49,2,4 < 1 2 1, ,5 1 13,5,5,15,3 9,8 68 5,5 26,1,13 < ,9, ,5 7 13,5,5,15 1,8 7,9 57 5,1 49,3,4 < 1 2 1,5, ,5 12,5 13,5,5,15 2,2 5,4 39 5,2 49,3,4 < 1 2 1,8, ,5 1,1 13,5,5,2,3 9,9 68 6,5 25, , ,5 7 13,5,5,2 1,9 7,4 53 5,7 52,4 < 1 2 1, ,5 12,5 13,5,5,2 2,8 3,8 28 5,8 52,2, , ,1 1,1 15 8,6 9,3 8 5,5 26,1,3 < , ,1 7,5 15 7,4 9,3 77 5,4 26,3,3 < , , , ,4 27,3,3 < , < , < ,6 1,1 15,2 17 7,4 77 5,8 25,5,5 < 1 12, < ,6 7,6 15,2 9,1 7,1 61 5,5 26,1,4 1, ,6 14,2 15,2 8 6,8 57 5,5 26,4,4 < ,6-2 15,2 1, ,8 1,1 14,5 15,7 7,1 72 5,6 23,2, < ,8 7 14,5 9,6 6,1 53 5,5 26,2,3 < 1 125, < ,8 13,5 14,5 8, ,5 26,5,3 < 1 125, ,8-2 14,5 2, ,6 1, ,7 6,6 71 5,7 23,3,4 1, ,1, < ,6 7,5 15 1,5 5,4 49 5,5 25,4 1,1 175,98, t , ,6 5,2 44 5,5 26,4,4 < 1 125,67, , ,6 1,1 15,5 15, ,3 18,9,3 1, , < ,6 7,5 15,5 12,1 4, ,4 <,2 1, , < ,6 14,5 15,5 8,8 3,7 32 5,3 18,7,3 < 1 25, < ,6-2 15,5 < ,45 1,1 14,5 15,3 5,8 58 5,4 18,62,3 1,9 225,9, < 5 24 < , ,5 12 3,6 33 5,4 23,1,4 < 1 2,99, ,45 13,5 14,5 9,2 2,9 25 5,6 26,2,5 < ,6, , ,5 2, ,6 1,1 14,5 11,7 7,4 68 5,6 2,7,4 1,6 3 1, ,6 7 14,5 11,7 7,3 67 5,6 2,6,4 1,1 35 1, < ,6 13,5 14,5 11, ,6 21,8,5 < 1 3 1, ,6-2 14,5 < ,7 1 14,5 7,4 8,7 72 5,7 25,3,5 1,2 35 1, ,7 7 14,5 7,4 8,8 73 5,7 25,5,4 < 1 3 1, ,7 13,5 14,5 7,1 8,6 71 5,8 28,7,5 < 1 3 1, < ,7-2 14,5 < 1 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

94 Veden laadun tarkkailu tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.4 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kolmisoppi , , ,5 12, , , ,6 12, , , ,5 12, ,5 1, , ,5 12, ,1 1, ,1 7, , , ,6 1, ,6 7, ,6 14, , ,8 1, , ,8 13, , ,6 1, ,6 7, , , ,6 1, ,6 7, ,6 14, , ,45 1, , ,45 13, , ,6 1, , ,6 13, , , , ,7 13, ,7-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb SFS-EN ISO 134-1:29 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES,45 µm, ICP- mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN SFS-EN ISO 134: :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP ,2 11 <1 36 <15 <1 13,8 <2 1,4 26 <1 296 <15 <1 27,3 <2 1,4 27 <1 293 <15 <1 26,8 < ,78 1 <,5 s 245,11,9 15,9,77 11 <,5 s 22,11,14 17,9,82 11 <,5 s 29,9,1 17, ,7 7 <1 34 <15 <1 2,1 <2,77 91 <1 279 <15 <1 24,5 <2,8 1 <1 233 <15 <1 21,4 < Kadmium, Cd Kadmium, Cd

95 Veden laadun tarkkailu tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.4 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kolmisoppi , , ,5 12, , , ,6 12, , , ,5 12, ,5 1, , ,5 12, ,1 1, ,1 7, , , ,6 1, ,6 7, ,6 14, , ,8 1, , ,8 13, , ,6 1, ,6 7, , , ,6 1, ,6 7, ,6 14, , ,45 1, , ,45 13, , ,6 1, , ,6 13, , , , ,7 13, ,7-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kadmium, Cd suodatus,45 µm, ICP- Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe µg/l ICP-OES suodatus ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES <3 < ,2 <3 < ,1 <3 < <3 < ,2 36, <3 < ,4 25, <3 < , <3 <1 < , <3 <1 < , <3 <1 < , <3 < ,2 29, <3 < ,3 27, <3 < ,8 27, <3 < ,4 18,8 81 <3 < ,1 17,8 85 <3 < ,8 18,6 838 <3 < ,3 2,9 732 <3 < ,9 2,2 857 <3 < ,1 2,3 848 <3 < ,4 21,7 1 1 <3 < <3 < ,5 22,1 955,28 1,25,76 1, ,7 92,32 1,38,71 1, ,2 2,8 95,29 1,39,64 1, , <3 < ,5 15, <3 <1 43 2,8 14,9 1 3 <3 < , <3 <1 < ,7 14, <3 <1 < ,6 15, <3 <1 < ,1 17, <3 < , <3 < ,1 15, <3 < ,4 16, <3 < ,3 15, <3 < ,6 16, <3 < ,4 15,8 1 46

96 Veden laadun tarkkailu tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.4 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kolmisoppi , , ,5 12, , , ,6 12, , , ,5 12, ,5 1, , ,5 12, ,1 1, ,1 7, , , ,6 1, ,6 7, ,6 14, , ,8 1, , ,8 13, , ,6 1, ,6 7, , , ,6 1, ,6 7, ,6 14, , ,45 1, , ,45 13, , ,6 1, , ,6 13, , , , ,7 13, ,7-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP , , , , ,9 < ,1 < ,11 < , , , , , , , , , , , ,8,1, ,9,9, ,8,9, , , , ,5,11 < ,1,1 < ,2,11 < , , , , , ,7

97 Veden laadun tarkkail tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.5 Sivu 1 / 4 Jormasjärvi 5 Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn C µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS 5772: Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS 33: Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men Y-3 872:25 727: O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 SFS-EN 25813: 1996 SFS-EN 25813: 1996 SFS 321: 1979 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaatto ri , ,45,25,4 11,9 82 5,6 12,93,7 < 1 8,49, , ,45,25,5 11,1 77 5,4 22,3,7 < 1 125,78, , ,45,25 1,3 1,1 71 5,3 29,2,6 < 1 125,94, , ,45,25 3,7 1,6 12 5,3 29,5,11 6, ,5, ,6 1 18,57,1,3 11,4 79 6,3 9,81,7 < 1 11, ,6 5 18,57,1,7 1,9 76 6,3 23,7 < 1 15, ,6 9 18,57,1 1,5 9,6 69 6,1 3,6 < 1 15, , ,57,1 3,8,7 5 6,4 29,9, , ,2 1 18,8 9,8 9,9 87 5,8 16,33,4 < 1 8 1, ,2 5 18,8 8,5 9,9 85 5,9 15,9,5 < 1 9 1, < ,2 9 18,8 8,5 11,4 97 5,7 19,45,4 1,4 12 1, < ,2 17,8 18,8 6,5 9, ,6,6 < 1 1 1, < ,2-2 18,8 1, ,3 1 18,5 15,8 8, ,47,8 < 1 8, < ,3 5 18,5 14,8 8, ,3,5 < 1 8, < ,3 9 18,5 14 7,8 75 5,8 17,12,4 < 1 9, , ,5 7,5 5,3 44 5,7 16,23,5 < 1 9 1, ,3-2 18,5 3, ,4 1 18,5 18,8 7,8 84 6,2 14,11,5 < 1 9,75, < ,4 5 18,5 18,7 7,5 8 6,5 14,1,7 < 1 9,97, ,4 9 18,5 15,7 6,7 67 5,7 12,23, ,1, < , ,5 7, ,8 16,32,7 5, ,3, ,4-2 18,5 6, ,1 1 18,5 17 7, ,62,4 < 1 1,82, < ,1 5 18,5 16,4 7,2 74 5,8 14,47,4 < 1 175,86, < ,1 9 18,5 15,2 7,3 73 5,5 14,44,3 < 1 15,94, < , ,5 7,8,2 2 5,9 16,57, ,3, ,1-2 18,5 6, ,4 1 18,5 7, ,1 13,39,5 < 1 13, ,4 5 18,5 7,5 9,6 8 6,1 13,33,5 < 1 12, < ,4 9 18,5 7,4 9,5 79 6,1 13,18,5 < 1 12, < , ,5 7,1 9, ,59,5 < 1 15, ,4-2 18,5 1,66 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa SFS 336: 1981

98 Veden laadun tarkkail tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.5 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjärvi , , , , , , , , , , , ,2 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb SFS-EN ISO 134-1:29 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN SFS-EN ISO 134: :28 ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- Kadmium, Cd ICP- OES/,98 44 <1 133 <15 <1 11 <2 1,1 85 <1 186 <1 <1 13,4 <2 1,2 12 <1 21 <15 <1 16,4 <2 1,1 12 <1 237 <15 <1 23,9 < ,89 55 <,5 s 151,4,18 12,1,89 49 <,5 s 16,3,18 12,7,88 46 <,5 s 219,4,28 13,2,92 63 <,5 s 231,8,15 17,6,83 46 <1 184 <15 <1 9,1,79 49 <1 23 <15 <1 1,2,67 48 <1 288 <15 <1 11,2,91 48 <1 398 <15 <1 15,

99 Veden laadun tarkkail tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.5 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjärvi , , , , , , , , , , , ,2 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Mn Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l ICP- suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES OES/,45 µm,,45 µm, ICP-OES ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES Rauta, Fe <3 <1 <1 5,7 13,3 14,4 <3 <1 < ,8 22,1 <3 <1 < ,2 23,7 <3 <1 < ,1 28,4 <3 <1 33,9 8,24 8,7 721 <3 < ,3 17,9 856 <3 < ,9 18, ,6 < , <3 < ,6 15,8 624 <3 < ,2 13,9 595 <3 < ,1 16,4 679 <3 < ,5 14,5 656 <3 < ,4 14,8 483 <3 < ,2 15,4 486 <3 < ,3 18,8 698 <3 < ,8 17,7 949,13 <,2,39 1,19 79,8 14,8 13,3,12 <,2,56 1,56 87,3 14,8 13,5,18,49,55 1, ,2 18,19 3,39,64 3, ,2 16,4 <2 <3 <1 <1 67,8 1,7 12,2 443 <2 <3 <1 < ,4 13,2 678 <2 <3 <1 < ,2 16,7 897 <2 6,4 <1 < ,4 18,6 4 2 <3 <1 53,6 1, <3 <1 52,9 1,5 16,4 547 <3 <1 5,1 9,57 13,2 546 <3 <1 81,9 11,4 14,4 726

100 Veden laadun tarkkail tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.5 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjärvi , , , , , , , , , , , ,2 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ ICP- suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP ,8,4 < ,7,6 < ,6,7 < ,6,7 < , , , , , , , , , , , ,4,4, ,5,5, ,9,5, ,9,7, ,2,6 < ,8,7 < ,7,7 < ,4,1 < , , ,6

101 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.6 Sivu 1 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Jään Lumen paks. syv. Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtavuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn C µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis.men. O-Y- SFS-EN SFS-EN ISO SFS Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. SFS 5772: : : : :25 727:2 33:1987 O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y :1981 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakompensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori Jormasjärvi syv p ,6 1 24,5,15, ,6 11,9,8 < 1 9,6, ,6 5 24,5,15,4 1,7 74 5,5 14,39,7 < 1 8,5, , ,5,15 1,5 1,1 72 5,3 25,5,6 < 1 13,9, , ,5,15 2,1 8,1 59 5,2 27,6 < ,1, ,6 1 24,55,1,4 11,8 82 6,4 12,57,8 < 1 8, ,6 5 24,55,1 1,3 9,5 68 6,3 14,46,6 < 1 7, , ,55,1 1,5 9, ,3,6 < 1 15, , ,55,1 2,3 7,5 55 5,9 26,8,5 < 1 15, , , ,9 14,75,5 < 1 1 1, < , ,2 1,1 85 5,9 15,31, , < ,3 12,5 27 7,1 1,3 85 5,9 15,24,4 1,1 9 1, < , ,5 1,2 83 6,2 15,35,8 1,2 9 1, < , , , ,8 8,3 84 6,1 13,89,6 < 1 8, < , ,5 8,1 8 6,1 13,86,7 < 1 8, < , ,5 68 5,9 13,86,6 < 1 8, < , ,1 6,6 57 5,9 13,87,5 < 1 9, , , ,6 8,3 88 6,2 13,59,5 < 1 8,7, < , ,1 7,8 82 6,2 13,37,5 < 1 9,7, < , ,6 6,3 6 5,9 13,65,5 < 1 9,52, t , ,4 5,1 45 5,9 13,87,7 < 1 1,92, , , , ,7 7,5 77 6,1 13,22,5 < 1 9,73, < , ,6 7,4 76 6,1 13,2,5 < 1 1,77, < ,4 12, ,8 4,9 47 5,7 11,59,5 < 1 125,71, t , ,5 31 5,8 13,85,6 1,2 125,76, t , , ,5 1 26,5 12,3 8,7 81 6,9 12,93,6 < 1 125, < ,5 5 26,5 12,2 8,8 82 5,8 12,94,6 < 1 1, < ,5 12,5 26,5 12,1 8,7 81 5,8 12,89,5 < 1 1, ,5 25,5 26,5 12,1 8,6 8 5,8 12,9,5 < 1 1, < ,5-2 26,5 2, , ,8 9,7 82 6,1 12,79,5 < 1 11, < , ,8 9,7 82 6,1 12,88,5 < 1 11, < ,7 12,5 27 7,8 9,9 83 6,1 12,86,5 < 1 11, < , ,8 9,6 81 6,1 12,87,5 < 1 11, , ,11 Jormasjärvi uusi ,4,25,3 12,2 84 5,9 14,8,8 < 1 8,42, ,4,25 1,5 8,1 58 5,6 14,2,7 < 1 8,48, ,4,25 3,5 4,6 35 5,5 14,2,1 < 1 65,73, , ,4 1 11,2 9,7 1,2 89 6,1 13,11,6 1,1 1 1, < ,4 5 11,2 8,8 1,3 89 6,1 12,94,6 < 1 8 1, < ,4 9 11,2 8,5 1,1 86 6,1 13,4,6 1,1 8 1, < ,4-2 11,2 2, , ,2 8,3 87 6,2 13,62,5 1 8,67, < ,5 5, ,2 7,7 81 6,2 13,62,5 < 1 8,67, < , ,4 5, ,8,6 < 1 1,64, < , , ,4 1 1,5 16,3 7,1 72 6,1 12,95,5 < 1 9,79, t ,4 5 1,5 16,3 7,1 72 6,1 12,99,6 < 1 9,75, t < ,4 9,5 1,5 16 6, ,85,5 1,1 9,73, t < ,4-2 1,5 6,6 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

102 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.6 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjärvi syv p , , , , , , , , , , ,3 12, , , , , , , , , , , , , , , ,4 12, , , , , ,5 12, ,5 25, , , , ,7 12, , ,7-2 Jormasjärvi uusi , , , , , ,5 5, , , , , ,4 9, ,4-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb SFS-EN ISO 134-1:29 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN SFS-EN ISO 134: :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,95 4 <1 146 <15 <1 11,4 < <1 132 <15 <1 11,4 <2 1,1 97 <1 22 <15 <1 15,2 <2 1,2 1 <1 26 <15 <1 17,6 < ,89 51 <,5 s 147,4,18 12,3,11,88 51 <,5 s 149,4,18 11,9,11,89 53 <,5 s 167,4,18 12,8,13,9 54 <,5 s 194,5,29 13,2,17,72 44 <1 172 <15 <1 8,89 <2,85 45 <1 174 <15 <1 8,99 <2,73 36 <1 218 <15 <1 9,3 <2,14,77 45 <1 192 <15 <1 8,58 <2, , , , ,8 1,1 53 <1 13,2 <15 <1 11,8 < <1 12,4 <15 <1 11,9 < <1 11,6 <15 <1 15,4 < ,91 52 <,5 s 26,3,6 13,3,18,89 46 <,5 s 151,5,18 12,7,14,93 52 <,5 s 155,5,19 13,6,17,85 43 <1 162 <15 <1 8,71 <2,77 41 <1 161 <15 <1 8,69 <2,75 41 <1 177 <15 <1 9 <2 Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Cd

103 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.6 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjärvi syv p , , , , , , , , , , ,3 12, , , , , , , , , , , , , , , ,4 12, , , , , ,5 12, ,5 25, , , , ,7 12, , ,7-2 Jormasjärvi uusi , , , , , ,5 5, , , , , ,4 9, ,4-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Lyijy, Pb Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES ICP-OES/ suodatus ICP-OES,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES <3 <1 <1 57,1 12,1 13,6 <3 <1 < ,5 14,6 <3 <1 < ,6 <3 <1 < ,7 22,6 <3 <1 72,5 15,5 9,7 <3 < ,9 1,7 <3 < ,8 19,6 <3 < ,3 19,2 <3 < ,8 13,4 <3 < ,6 13,7 <3 < ,4 13,6 <3 < ,1 13,5 <3 <1 16 9,93 14,8 <3 <1 11 9,78 14 <3 < ,79 15 <3 < ,84 15,4 <,2,63 2,68 58,9 14,3 13 <,2,42 1,7 62,9 14,1 13,1 <,2,57 1, ,2 14,62,8 2, ,3 15,3 <3 <1 <1 47,5 1,4 11,1 <3 <1 <1 47,7 1,3 1,9 <3 <1 <1, ,62 1,8 11 <3 <1 <1, ,9 12,8 13,1 <3 <1 65,6 9,93 13 <3 <1,11 63,8 9,73 1,9 12,8 <3 <1 67 9,7 11 <3 <1,11 71,2 9,67 11,1 12,7 <3 <1 36,7 9,66 16,1 <3 <1 <,5 36,6 9,6 11,7 12,6 <3 <1 36,6 9,58 11,4 <3 <1 <,5 36,4 9,68 11,2 11,4 <3 <1 <1 6,2 15,9 15,6 <3 <1 < ,9 <3 <1 < ,1 17,8 <3 <1 1 11,2 11,1 <3 < ,4 <3 < ,3 11,2 <,2 1,21,81 53,1 14,3 1 <,2,54 1,48 58,1 14,6 13,5 <,2,42 1, ,5 13,7 <3 <1 <1 57,8 1,1 1,8 <3 <1 <1 57 1,1 1,6 <3 <1 <1 94,5 9,96 11,1

104 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.6 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjärvi syv p , , , , , , , , , , ,3 12, , , , , , , , , , , , , , , ,4 12, , , , , ,5 12, ,5 25, , , , ,7 12, , ,7-2 Jormasjärvi uusi , , , , , ,5 5, , , , , ,4 9, ,4-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP ,7,4 < ,4,4 < ,6,6 < ,2,6 < , , , , , , , , ,9,5, ,7,4, ,3,5, ,3,5, ,6,5 < ,8,5 < ,2,5 < ,1,5 < , , , , , , ,4,4 < ,7,4 < ,1,3 < , ,3,8, ,9,5, ,3,5, ,2,5 < ,7,5 < ,8,5 <6

105 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.7 Sivu 1 / 4 Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtav uus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn C Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. SFS O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y :1981 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS 5772: : : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattor i Jormasjoki ,5,25,5,6 11,3 79 6,3 16,27,8 < 1 8,55, ,6,3, ,7 17,99,1 < 1 8, ,8,4,8 15,7 8,4 85 6,2 13,87,7 < 1 7, < ,8,4,8 17,7 7,6 8 6,3 13,85,6 1,9 8,75, ,6,4,8 15,7 7,5 75 6,3 13,21,7 < 1 1,76, < ,5,25,5 8,8 9,5 82 6,3 13,6 < 1 1, Jormaslahti ,8,7 1,4,42,2,3 11,3 78 6,2 12,82,9 < 1 8,63, ,5,6,1, ,7 19,93,1 < 1 7, ,3 1 2,9 15,7 8,2 83 6,3 1,75,7 1,1 7, < ,3-1 2,9 2, , , ,3 13,8,7 1,2 8,81, < , , ,4 1 2,6 16 7,6 77 6,5 6,99,8 < 1 8,94, < ,4-1 2,6 5, ,2 1 2,2 8,3 9,5 81 6,6 6,9 < 1 11, < ,2-1 2,2 4,78 Nuasjärvi ,1 1 24,5,53,17,2 1,1 69 6,6 2,94,13 < 1 1,63, , ,5,53,17 1 9,6 68 6,3 13,51,1 < 1 7,66, ,1 23,5 24,5,53,17 2 6,9 5 6,2 13,41,1 < 1 7 1,5, ,1 1 25,6,1,2 1,5 72 6,7 2,82,12 < 1 7, ,1 12,5 25,6,1 1,1 1,5 74 6,5 14,66,1 < 1 7, , ,6,1 2,2 7,7 56 6,4 15,61,12 < 1 8 1, , , ,7 8,5 84 6,5 3,28,1 1, , ,6 8,7 85 6,5 3,19,9 < 1 8, , ,2 7,6 64 6,2 4,18, , , , , ,6 7,9 82 6,7 3,9,11 1,4 8,93 1, ,5 12, ,7 7,7 78 6,6 3,14,11 1 8,94, < , ,1 5,9 55 6,4 3,78,12 < 1 9 1,2, , , ,4 1 24,5 16,7 7,6 78 6,5 2,88,1 < 1 9 t,84, < , ,5 16,6 7,5 77 6,5 3,45,9 1,1 9 t,99, ,4 23,5 24,5 1,1 3,3 29 6,3 4,45,12 1,4 1 t 1,4, ,4-2 24,5 7, , ,6 81 6,7 3,1,9 < 1 1, ,5 12, ,5 82 6,6 3,9 < 1 1 1, , ,6 83 6,7 3,9 1,7 1, , ,16 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

106 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.7 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjoki ,5, ,6, ,8, ,8, ,6, ,5,25 Jormaslahti ,8, , , , , , , , ,2-1 Nuasjärvi , , ,1 23, , ,1 12, , , , , , , ,5 12, , , , , ,4 23, , , ,5 12, , ,5-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO 134-1:29 134: :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- 1,2 6 <1 13,2 <15 <1 12,5 < <,5 22,12,62 14,95 27 <1 151 <15 <1 8, ,1 44 <1 122 <15 <1 11,6 < ,98 51 <,5 355,21 2,22 16,9,83 2 <1 134 <15 <1 7,14 16,91 2,2 <1 11 <15 <1 8,67 <2 1,2 49 <1 118 <15 <1 11,6 <2 1,2 47 <1 11,3 <15 <1 14,4 <2 2, ,4 5,1 8,2,8 4,6 <,5 125,13,54 8,99,82 4,8 <,5 18,1,38 7,41,88 6,7 <,5 137,14,72 11,3,75 3,6 <1 122 <15 <1 6,25,76 6,1 <1 124 <15 <1 6,45,86 7,9 <1 136 <15 <1 7,4 4 3,9 3,9 Kadmium, Cd

107 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.7 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Rauta, Fe Jormasjoki ,5, ,6, ,8, ,8, ,6, ,5,25 Jormaslahti ,8, , , , , , , , ,2-1 Nuasjärvi , , ,1 23, , ,1 12, , , , , , , ,5 12, , , , , ,4 23, , , ,5 12, , ,5-2 µg/l ICP-OES/ suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES <3 <1 <1 65,4 15,7 15 <3 < ,5 12,4 492 <3 <1 66,8 9,61 13,4 47,17,47 4,69 2,18 7,9 14,1 77 <2 <3 <1 <1 52,6 1,1 1,4 337 <3 <1 39,5 11,2 1,7 446 <3 <1 < <3 < ,2 13,9 545 <3 <1 59 7, ,52 1,72,36 3,43 62,2 13,8 12,3 <2 <3 <1 <1 38 4,53 <5 319 <3 <1 37,3 3,75 <5 42 <3 <1 <1 29,3 1,31 <5 <3 <1 <1 61,2 11,8 12,3 <3 <1 < <3 <1 21,6 1,18 <5 378 <3 <1 56,1 1,8 9,3 441 <3 < ,6 1,7 682 <3 <1 61,2 1,8 <5 392 <3 <1 59,5 1,7 <5 366 <3 < ,3 7,8 731,2,9 1,7 2,13 33,5 1,75 2,56 <,2,5,6 1,3 19,8 1,79 1,97,2,14,53 1, ,21 3,29 <2 <3 <1 <1 45,8 1,9 <5 312 <2 <3 <1 <1 52,8 1,54 <5 319 <2 <3 <1 < ,89 <5 956 <3 <1 37,8 1,44 <5 49 <3 <1 37,9 1,38 <5 47 <3 <1 37,5 1,37 <5 398 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

108 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.7 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Jormasjoki ,5, ,6, ,8, ,8, ,6, ,5,25 Jormaslahti ,8, , , , , , , , ,2-1 Nuasjärvi , , ,1 23, , ,1 12, , , , , , , ,5 12, , , , , ,4 23, , , ,5 12, , ,5-2 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP ,3,4 < , , ,3,7 2, ,6,5 < , ,9,4 < ,5,17 19, ,5,4 < < <1,3 < ,3,3 < ,6,3 <6 88 < , , < < ,9,5, ,5,4, ,4, <1,4 <6 2 2 <1,4 < <1,4 < < <1 1 6 <1

109 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.8 Sivu 1 / 4 Jään paks. Lumen syv. t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtav uus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv C O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y :1981 Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. SFS µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Kenttämittaus SFS SFS-EN SFS-EN SFS SFS-EN Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS Sis. men. 5772: : 25813: : :1994 lämpötilakom pensaatio Y-3 872: :212, komparaattori 727:2 33:1987 O-Y-88 Ylä-Lumijärvi ,7,5,7,3,3,1 9,6 66 6,5 45,9,36 < , ,5,5,6,5,4,2 1,6 73 7,2 49,1,85 2,4 15 8, ,5,35,7,4,1,5 1,1 7 7,5 83,2,89 2, ,3 2, ,5,7 7, ,5,5,7 7, ,5,35,7,5,25,2 9,6 66 7,2 68,9 1 3,2 15 7, ,1,5 1,1 14, ,9 11,8,58 3,2 75 4, < 2 7, ,1 -,8 1,1 < ,5 1,3 14,7 7,2 71 7,2 79,1,49 2, , < ,8 1,3 1, , ,2 9 8,8 155,1,86 5,4 4 3, , ,8 1 3, ,6,5 1,2 17,5 6,9 72 7,2 128,55 4,6 15 4,5 3, ,6 -,8 1,2 2, ,5, ,1 7,4,71 9, < ,5 -,8 1 < ,9,5,9 15 8,5 85 7,7 163,2,59 2,7 55 2,6 5, < 2 9, ,9 -,8,9 < ,8, ,8 8 7,2 16,1,42 2,8 2 3, ,8 -,8 1 1, ,5 1 3,5 11,1 84 8,5 212,74 2,8 65 2, < 2 7, ,8 1 < 1 Lumijoki ,3,15,3,4 1,4 72 6,5 81,5,32 1,2 15 3, ,2,3,2,5,4,1 1,2 7 6,8 9,2,58 2, ,1,5,1,2,5 1,4 72 7,1 163,4,57 1,8 11 6,4 6, ,15,1,15,5, ,8 5,8,49 1,7 2 4, ,3,15,3 13,3 8,8 84 7,1 77,9,37 < 1 7 2, < ,4,2,4 13,6 6,5 63 6,1 33,6,14 2, , ,3,15,3 16,9 9,2 9 7,1 13,1,54 1,4 9 1, < ,4,2,4 17,8 5,4 57 6,3 41,6,21 2, , ,4,15,4 14,9 6,6 65 6,6 43,3,29 2,3 3 4, ,25,1,25 14,3 6, ,5,45 1, ,5 2, ,25,1,25 1,9 7,4 67 6,4 51,4,16 1,6 4 2, ,3,15,3 3,8 1, ,7, , s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

110 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.8 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Ylä-Lumijärvi ,7, ,5, ,5, , ,5, ,5, ,1, ,1 -, , , , , ,6, ,6 -, ,5, ,5 -, ,9, ,9 -, ,8, ,8 -, , ,8 Lumijoki ,3, ,2, ,1, ,15, ,3, ,4, ,3, ,4, ,4, ,25, ,25, ,3,15 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kloridi Sulfaatti Hg Hg Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES,45 µm, ICP- mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO 134-1:29 134: :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP ,7 34 <1 23 <15 <1 22,9 < <,5 233,5,22 32, <1 6 <15 <1 26,8 < ,6 77 <1 93 <15 <1 18 4, ,3 14 <,5 326,5,27 19,2 17 2,1 3 <1 11 <15 <1 21,3 < Kadmium, Cd Kadmium, Cd

111 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.8 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Ylä-Lumijärvi ,7, ,5, ,5, , ,5, ,5, ,1, ,1 -, , , , , ,6, ,6 -, ,5, ,5 -, ,9, ,9 -, ,8, ,8 -, , ,8 Lumijoki ,3, ,2, ,1, ,15, ,3, ,4, ,3, ,4, ,4, ,25, ,25, ,3,15 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES <3 < ,5 <3 < ,2 18,9 5 <1 < ,5 138 <1 87 < ,2 < ,5 116 <3 < ,3 <3 < ,9 78,9 <3 < ,9,31 2,27,88 2, ,4 <3 < ,4 62 4,1 <1 < <3 < ,8 15,2 <3 < ,6 3,4 < ,9 < ,7 23,9 <1 < <3 < ,4 119 <3 < ,4 38,1 <3 <1 29 2,8 2,2 <3 < ,1,45,87 1, ,2 <3 < ,9 <3 <1 < ,4 16,6 <3 < ,6 9,7 <3 < ,7

112 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.8 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V Ylä-Lumijärvi ,7, ,5, ,5, , ,5, ,5, ,1, ,1 -, , , , , ,6, ,6 -, ,5, ,5 -, ,9, ,9 -, ,8, ,8 -, , ,8 Lumijoki ,3, ,2, ,1, ,15, ,3, ,4, ,3, ,4, ,4, ,25, ,25, ,3,15 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP , , ,4 < , , ,3,29, , ,8,27 < < , ,93 < , <1, ,9,16, , ,5,13 < < <1 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

113 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.9 t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtav Alkaliniteett uus, 25 C i Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P C µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. 5772: :1979 Y-3 872:25 33:1987 O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 Ottopvm Näkösyvsyvsyv paks. Alku- Kok- Jään Lumen syv. Kenttämittaus SFS- EN 25813: 1996 SFS-EN 25813: 1996 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattor i SFS-EN ISO 727:2 Kivijärvi ,5 1 7,4,4 1,3 9,1 64 6,2 11,3,15 < , ,5 3,5 7,4,4 3,3 8,3 62 6,3 142,3,19 < 1 2 1, ,5 6 7,4,4 4,3 <,2 < , s ,5 1 7,5,35,1 1 8,9 63 6,6 119,7,16 < ,4 2, ,5 4 7,5,35,1 3, ,8 153,9,25 < ,5 3, ,5 6,5 7,5,35,1 4,3 <,2 < 1 4,7 515 <, s 55 8, ,5 1 7,5 6, ,5 4 7, ,5 6,5 7,5 6, ,5 1 7,5 6, ,5 4 7,5 6, ,5 6,5 7,5 6, ,5 1 7,5,4,25 1,2 7,2 51 6,5 115,2,17 < 1 2, ,5 4 7,5,4,25 3,8 1,1 8 5,9 334,12 3, , ,5 7 7,5,4,25 4,3 <,2 < 1 6,2 497, ,7 1 8,3 11,6 8,4 77 5,9 36,2,6 1,7 15 1, < ,7 4 8,3 6, ,2 118,7,18 < , < ,7 7,3 8,3 4,4 <,2 < 1 6,2 496,47 8, < 5 15 t ,7-2 8,3 < ,9 1 7,8 17,8 7,4 78 6,4 5,12 < 1 15, < ,9 4 7,8 9 4,4 38 6,2 112,7,14 < , ,9 6,8 7,8 4,5 <,2 < 1 6,3 488,4 4, < ,9-2 7,8 4, ,7 1 7,7 16,2 7,1 7 6,4 49,6,1 < 1 125, ,7 4 7,7 1,6 2,6 3 6,1 151,5, , t ,7 6,7 7,7 5 <,2 < 1 6,1 49, s < 5 97 t ,7-2 7,7 3, , ,5 6,4 69 6,3 46,6,1 < 1 175,91, < , ,5 2,2 2 6,1 116,8,12 < ,2 1, , ,7 <,2 < 1 6,2 489,47 6, , < 5 2 t , , ,8 6,6 66 5,8 36,9,7 1,5 3 1, < 5 14 < , ,8 4,3 42 5,5 39,9,5 < , < , <,2 < 1 6,3 488,53 7, , < t , , ,7 6,9 69 6,2 38,1,9 1, ,5 1, < 5 2 < , ,7 36 6,1 75,2,9 3, ,3 1, < 5 17 < , ,2 <,2 < 1 6,3 488,44 5, ,5 1, < 5 14 t 14 t , , , ,5 78 6,3 46,6,1 1, , < , ,3 1,2 11 5,9 148,1,1 5, , < , ,3 <,2 < 1 6,3 484,5 6, < t ,6 8 2, , ,9 9,2 74 6,2 55,8,9 < , , ,3 75 6,1 55,9,9 < , , ,6 <,2 < 1 6,3 487,47 3,7 55 5, < 5 17 u 12 u ,7-2 8 < 1 Sivu 1 / 4 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

114 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.9 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kivijärvi , ,5 3, , , , ,5 6, , , ,5 6, , , ,5 6, , , , , , ,7 7, , , , ,9 6, , , , ,7 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7-2 COD Mn Kloridi Sulfaatti Hg Hg Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Sb Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES ICP- OES/ mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS-EN 336:1981 ISO :29 1:29 ICP- OES/ ICP-OES ICP- OES/ ICP-OES ICP- OES/ ICP-OES ICP- OES/ SFS-EN ISO 17852:2 8 suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP ,7 52 <1 178 <15 <1 11,4 < <1 168 <15 <1 14,2 <2 23 9,1 2 4 <1 2 <15 <1 28,6 < ,1 2 <,5 175,4,2 11,7 15 1,7 56 <,5 151,5,19 15,1 21 4,4 2 8 <,5 214,4,29 39, ,1 16 <1 22 <15 <1 14,5 31 1,5 33 <1 19 <15 <1 16,6 25 7,6 2 7 <1 18 <15 <1 37, Kadmium, Cd Sivu 2 / 4 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

115 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.9 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kivijärvi , ,5 3, , , , ,5 6, , , ,5 6, , , ,5 6, , , , , , ,7 7, , , , ,9 6, , , , ,7 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7-2 Kadmium, Cd Kadmium, Koboltti, Co Koboltti, Co Cd Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Mangaani, Natrium, Na Natrium, Natrium, Na Mn Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP-OES <3 < ,2 <3 < ,7 6,2 < ,4 <3 <1 < ,7 <3 <1 < ,3 <1 < <1 13 <1 43 <1 62 <1 2,2 <1 42,7 <1 64,3 <3 < ,8 4,4 < ,1 5,8 < ,8 <3 < ,1 13,9 <3 < ,3 5,3 < ,3 <3 < ,9 18,2 <3 < ,7 5,8 < ,3 <3 < ,5 14,3 <3 < ,9 6,2 < ,9,5,13,68 2, ,9 12,3,8,66,58 1, ,4 <,2 6,28,83, ,2 <3 < ,9 <3 < ,8 8,3 5,2 < ,3 <2 <3 <1 < ,5 7,9 <2 <3 <1 < ,3 <2 4,6 <1 < ,4 <3 < ,6 1,2 <3 < ,5 4,8 < ,1 <3 < <3 < ,9 13,9 5,9 < ,8 Sivu 3 / 4 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

116 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.9 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kivijärvi , ,5 3, , , , ,5 6, , , ,5 6, , , ,5 6, , , , , , ,7 7, , , , ,9 6, , , , ,7 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7-2 Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe ICP-OES Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, Vanadiini, V V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP- ICP-OES ICP-OES ICP- ICP- ICP- ICP-OES OES/ OES/ OES/ suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP , , , ,7,14 < ,6,16 < ,9,17 < ,1 43,9 46, , , , , , , , , , , suodatus,45 µm, ICP ,8, ,9,1, ,2,18 2, < < , ,4,1 < ,8,1 < ,2,18 < < , , , , ,5 Sivu 4 / 4 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

117 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 1 / 4 Kivijärvi ,5 1 2,7,3,2,4 9,9 68 6,5 84,24 < 1 2 1, ,5 1 2,6,5,4 1 8,4 59 6,4 18,8, , ,5 1 2,5,35,1 1 7,6 54 6,8 111,1,24 < ,4 2, ,5 2,5 6, ,5 2, ,5 1 2,5,4,25 1 8,7 61 6,6 123,1,24 < , ,7 1 2,9 12,4 8,4 79 6,4 51,8,12 < , < ,7-2 2,9 < ,8 17,6 7,6 79 6,6 56,7,16 1,4 15, < ,8 5, ,65 1 2,8 16,5 7,7 8 6,7 62,7,16 < , < ,65-2 2,8 9, ,7 1 2,9 19,6 6,5 71 6,6 57,6,15 < ,3 1, < , ,7-2 2,9 2, ,6 1 2,9 16 6,5 66 6,3 49,8,13 1, , < 5 14 < ,6-2 2, ,5 1 2,8 15,4 6,3 63 6,5 46,3, ,4 1, < 5 2 < , ,5-2 2,8 6, ,6 1 2,9 11,7 8,3 76 6,5 57,6,14 1,4 3 2, ,6-2 2, ,6 1 2,9 5,2 9,3 73 6,5 7,1,13 < , < ,6-2 2,9 < 1 Kivijärvi ,5,8-1,1 5,3 9,5 8,2 72 6,6 6,6,13 1,8 25 2,4 1, <2 27 1, ,5 3,9-4,2 5,3 1,7 <,2 <1 6,3 961, , <5 18 4t 41 6, ,5 4,3-4,6 5,3 9,7 <,2 <1 6,3 989, , <5 48 9t 43 6, ,5-2 5,3 1,7 Laakajärvi ,4 1 1,5,55,1,5 9,9 69 5,9 7,5,9 < ,3, , ,4 1 1,4,55,1,4 8,9 62 6,2 8,68,8 < 1 2 1, ,8 1 2,6 12,8 8,5 8 5,4 13,72,3 < < ,8-2 2,6 3, ,6 1 2,7 15,7 7,3 73 5,6 18,53,3 < , < ,6 2,7 z ,6-2 2,7 2, ,7 1 2,7 19 6,5 7 5,5 13,55,2 1,4 175,89, < , ,7-2 2,7 4, ,65 1 2,9 16,8 6,2 63 5,7 17,8,4 < 1 2,87, < 5 26 < 2 29, ,65-2 2,9 7, ,6 1 2,6 5,8 9,4 75 5,6 15,73,3 < 1 25, ,6-2 2,6 1,43 Ottopvm Näkösyv. Alkusyvsyv paks. Kok- Jään Lumen syv. t Klorofylli-A O-Y-89 O-Y :1981 ISO 134- Sis. men. Sis. men. SFS SFS-EN 1:29 O2 O2 kyll. ph Sähkönjohtavuus, Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn Kloridi % 25 C µg/l mg/l % C ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l Kenttämittaus SFS SFS- SFS-EN SFS SFS-EN Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. Sis. men. Sis. men. 5772:1993 EN 25813: : 321: :1994 lämpötilakompe nsaatio Y-3 872:25 ISO 7887:212, komparaatt ori ISO 33: :2 O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 z = ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

118 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Sulfaatti Sulfidi Hg Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al SFS-EN 134:29 Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Sb Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l DIN (old) ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES SFS-EN ISO 17852:2 8 SFS-EN ISO 17852:2 8 ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- Kadmium, Cd ICP- OES/ Kadmium, Cd Kadmium, Cd suodatus,45 µm, ICP- Kivijärvi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6-2 Kivijärvi ,5,8-1, ,5 3,9-4, ,5 4,3-4, ,5-2 Laakajärvi , , , , , , , , , , , , , <1 179 <15 <1 1,6 < <,5 146,5,17 12,5, <1 192 <15 <1 15,5 < <,3 <,5 <, ,8,1,29,27 14,1 14,2,5,5 55 <,3 <,5 <, ,1,5,53,58 43,5 44,3,4,2 61 <,3 <,5 <,5 89,2 81,23,5,52,57 43,4 41,7,3,3 21 <1 264 <15 <1 9,7 < <,5 s 22,7,12 12,6,6 65 <1 263 <15 <1 9,28 <2 54 z = ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

119 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koboltti, Co Koboltti, Co Koboltti, Co ICP-OES Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Kupari, Cu Lyiju, Pb Lyiju, Pb, Mangaani, Mn Mangaani, Mn Mangaani, Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Mn Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP- ICP-OES ICP-OES ICP- ICP- ICP-OES ICP- ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- Kivijärvi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6-2 Kivijärvi ,5,8-1, ,5 3,9-4, ,5 4,3-4, ,5-2 Laakajärvi , , , , , , , , , , , , ,6-2 <3 < ,9 <3 < ,1 <3 <1 < ,1 <1 24 <1 24,8 <3 < <3 < ,8 24,9 <3 < ,2 19 <3 < ,6 16,5,11,57 1, ,4 14,7 <3 < ,2 11 <3 <1 < ,4 1,8 <3 < ,1 11,7 <3 < ,8 11,7,57,6,46,5 1,42 1,23,22, ,4 13,7 4,31 4,49 2,21,57,72,12,16, ,53 3,96 3,88 1,33,57,42,16,11, ,54 <3 <1 <1 14 6,85 <5 <3 < ,9 <5 <3 < ,7 6,5 <3 < ,1 6,8,26,82 1, ,76 <3 <1 < ,8 <5 <3 < ,5 <5 z = ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

120 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.1 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe ICP-OES Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, Vanadiini, V V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP- ICP-OES ICP-OES ICP- ICP- ICP- ICP- ICP-OES OES/ OES/ OES/ suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- Kivijärvi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6-2 Kivijärvi ,5,8-1, ,5 3,9-4, ,5 4,3-4, ,5-2 Laakajärvi , , , , , , , , , , , , , , , ,7,16 < , , , , ,3,1, < ,3,11 < < , ,5,17,14,48, ,1 17,72,74 3,8 3, ,53 18,47,67 3,91 3, ,3,5 < < , ,9,6, ,4,6 < <1 z = ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

121 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.11 Sivu 1 / 4 Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtavuu s, 25 C Ottopvm Näkösyv. Alkusyvsyv paks. Kok- Jään Lumen syv. Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn C SFS 336:1981 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS SFS-EN Sis. men. SFS-EN SFS-EN ISO SFS Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. 5772: : 25813:1 321: O-Y-3 872: :212, 33: O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y komparaattori :1994, lämpötilakompensaatio Laakajärvi 11 ja ,4 1 3,9,55,1,4 9,3 64 5,5 7,95,4 < 1 2,71, ,4 3 3,9,55,1 2, ,9 86,6,13 < ,3 1, ,4 1 3,8,55,1,4 8,7 6 5,9 1,48,6 < 1 225, ,4 2,8 3,8,55,1 2,6 3,8 28 6,5 96,3,12 < 1 2 1, ,5 1 8,5,4 8,8 61 5,6 9,9,6 < 1 2, ,5 4 8,5 3,2 1,4 11 5,6 12,4,8 < 1 175, ,5 7,5 8,5 3,7 1,9 14 5,6 112,4,8 < 1 175, ,8 1 1,3 12,2 8,8 82 5,4 12,49,3 < < ,8 5,1 1,3 9,6 9,2 8 5,5 13,1,4 < 1 12, < ,8 9,3 1,3 9,1 9,6 83 5,5 13,2,4 1,3 12, < ,8-2 1,3 1, ,6 1 1,2 15,8 7,8 79 5,6 14,21,3 < 1 125, < ,6 5,1 1,2 15,2 7,4 74 5,6 13,45,3 < 1 125, ,6 9,2 1,2 15 7,2 71 5,6 12,7,5 < 1 125, < ,6-2 1,2 2, ,9 1 1,2 19 6,5 7 5,7 14,52,4 < 1 125,77, < ,9 5,1 1,2 18,5 7,1 76 5,7 13,54,3 < 1 125,71, < ,9 9,2 1,2 15,7 4,9 5 5,7 14,7, ,95, ,9-2 1,2 4, , ,8 6,7 69 5,7 14,46,4 < 1 175,7, < 5 t 22 < , ,8 6,7 69 5,7 14,83,4 < 1 15,74, < 5 t , ,6 3,9 39 5,6 19,8,5 < ,5, < 5 t , , ,7 1 9,5 11, ,5 13,38, , ,7 4,75 9,5 11, ,6 13,57,4 1,5 225, ,7 8,5 9,5 11,5 8,6 79 5,5 13,41,4 < 1 2, ,7-2 9,5 2, , ,2 9,6 78 5,7 12,77,3 < 1 2, , ,2 9,7 78 5,7 12,76,3 < 1 175, , ,2 9,6 78 5,7 12,77,3 < 1 2, ,7-2 1 < 1 Laakajärvi 4 ja ,7 1 16,3,5,3, ,6 12,47,4 < 1 15, ,7 8 16,3,5,3 2,4 8,2 6 5,4 27,6,3 < 1 15, ,7 15,7 16,3,5,3 2,7 6,9 51 5,6 37,1,5 < 1 15, ,5 1 16,5,1,4 11,4 78 5,8 1,99,6 < 1 175,8, ,5 8 16,5,1 2,6 7,7 57 5,5 3,6,4 < 1 125,73, , ,5,1 2,8 6,4 47 5,7 41,8,6 < 1 125,83, ,5 1 23,2,5 11,2 78 5,7 7,3,7 1 2, ,5 5 23,2 2,5 8,2 6 5,4 22,8,3 < 1 125, ,5 11,5 23,2 2,7 6,1 45 5,6 37,5,5 < 1 15, ,5 22,2 23,2 3,2 3,3 25 5,7 52,1,8 < 1 15, , ,8 9,8 87 5,9 13,1,4 1 1, , ,7 9, ,51,5 < 1 12, < ,7 12,5 25 8,2 9,7 82 5,6 13,41,4 < 1 14, < , ,8 9,8 8 5,6 13,82,5 < 1 12, < ,7 25 2, ,8 1, , ,7 18,1 7,6 81 5,8 1,86,3 < 1 1,6, , ,7 17,8 7,5 79 5,8 1,88,3 1 1,52, ,95 12,35 24,7 16,3 6,8 69 5,7 11,3 < 1 1,5, ,95 23,7 24,7 14, ,7 11,24,4 < 1 125,57, , ,7 3, , ,4 7,3 76 5,9 1,36,4 < 1 125,57, t 15 < , ,3 7,7 8 5,9 1,28,3 < 1 125,57, t , ,4 6,4 65 5,8 1,84,4 < 1 125,58, t 19 < , ,2 6,3 64 5,9 11,78, ,65, t , ,9 z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa SFS-EN ISO 727: 2

122 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.11 Sivu 2 / 4 Laakajärvi 11 ja , , , ,4 2, , , ,5 7, , ,8 5, ,8 9, , , ,6 5, ,6 9, , , ,9 5, ,9 9, , , , , , , ,7 4, ,7 8, , , , , ,7-2 Laakajärvi 4 ja , , ,7 15, , , , , , ,5 11, ,5 22, , , ,7 12, , , , , ,95 12, ,95 23, , , , , , ,95-2 z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kloridi Sulfaatti Hg Hg Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Antimoni, Sb Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. mg/l Alihankin ICP- ICP-OES suodatus ta, ICP- suodatus,45 µm, ICP- OES,45 µm, ICP- mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN Alihankinta Alihankin Alihankinta Alihankint Alihankinta Alihankin :29 ISO ICP-, ICP-OES suodatus ta, ICP-, ICP-OES suodatus a, ICP-, ICP-OES suodatus ICP- ta, ICP- suodatus 1: : 28 OES/,45 µm, ICP- OES/,45 µm, ICP- OES/,45 µm, ICP- OES/ OES,45 µm, ICP- OES/ Barium, Ba,75 23 <1 32 <1 <1 1,5 <2 <3 1,6 37 <1 192 <15 <1 12,3 <2 <3 3 <3 38 <3 3 <3 46 <3 48 <3 44 <3 46 <3 46 <3 52 <3 32 <3 41 <3,58 54 <,5 185,7,11 12,1,4,13,53 52 <,5 195,7,7 12,2,4,8,5 56 <,5 177,3,8 12,6,4,16,44 54 <1 231 <15 <1 8,52 <2 <3,43 56 <1 238 <15 <1 8,38 <2,3 <3,56 76 <1 317 <15 <1 1,9 <2,5 <3 48 <3 47,4 <3 48,2 <3 42 <3 42,2 <3 42,2 <3 43 <3 11 <3 15 <3,67 33 <1 244 <15 <1 12,4 <2 <3,99 12 <1 29 <15 <1 15,2 <2 <3 1,2 16 <1 21 <15 <1 16,5 <2 <3 22 <3 86 <3 15 <3 21 <3 48 <3 45 <3 46 <3 48 <3,54 38 <,5 153,3 <,5 12,7,2,7,48 41 <,5 172,6 <,5 14,1,4,8,51 4 <,5 156,6 <,5 12,7,3,4,57 42 <,5 167,6 <,5 13,4,8,43 38 <1 23 <15 <1 8,7 <2 <3,39 37 <1 22 <15 <1 8,66 <2 <3,4 39 <1 25 <15 <1 8,44 <2 <3,46 43 <1 26 <15 <1 8,6 <2 <3 Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co

123 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.11 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Laakajärvi 11 ja , , , ,4 2, , , ,5 7, , ,8 5, ,8 9, , , ,6 5, ,6 9, , , ,9 5, ,9 9, , , , , , , ,7 4, ,7 8, , , , , ,7-2 Laakajärvi 4 ja , , ,7 15, , , , , , ,5 11, ,5 22, , , ,7 12, , , , , ,95 12, ,95 23, , , , , , ,95-2 z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Alihankint a, ICP- OES/ Kupari, Cu Kupari, Cu Lyijy, Pb Mangaani, Mangaani, Mn Mn Natrium, Na Natrium, Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Na Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn µg/l Alihankint Alihanki a, ICP- nta, ICP- OES OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Alihankint Alihankint Alihankint Alihankinta Alihankint Alihankint Alihankinta a, ICP- a, ICP- ICP-OES suodatus,45 a, ICP-, ICP- a, ICP- a, ICP-, ICP- OES OES µm, ICP- OES OES/ OES OES OES/ suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES <1 <1 11 7,13 < <1 <1 < , ,4 < ,66 < <1 < , ,8 < ,24 19, ,7 < , ,1 < , ,9 < ,9 6, ,1 < ,4 < <1 < ,6 < <1 < < <1 <1 16 9,96 6, <1 < , <1,71 1, , ,64 1, ,9 4, ,8 1, ,7 5, <1 < ,7 < <1 <1 <1, ,9 <5 3, <1 <1 <1, ,8 <5 4, <1 <1 9,9 1,6 5, <1 <1,32 91,2 1,5 <5 3, <1 <1,28 92,6 1,7 <5 3, <1 <1 66,2 1,1 5, <1 <1,15 65,4 1,4 <5 3, <1 <1,17 65,4 1,3 5,8 2, <1 < ,8 2, < ,3 4, ,3 < ,3 9, ,9 <1 <1 67,3 1,8 < ,1 <1 < ,9 6, ,1 <1 < ,5 11, ,7 <1 71 5,98 < ,5 < < ,7 < ,4 1, ,7 < ,9 12, ,5 < ,7 < <1 < ,6 < <1 < ,2 < <1 < ,7 < <1,72, ,3 3, ,8 1,19 96,1 12,4 3, ,65 1,3 98,2 12,6 3, ,67 1, ,8 3, <1 < ,61 < <1 <1 < ,49 < <1 <1 < ,87 < <1 <1 < ,62 < <1

124 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.11 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Laakajärvi 11 ja , , , ,4 2, , , ,5 7, , ,8 5, ,8 9, , , ,6 5, ,6 9, , , ,9 5, ,9 9, , , , , , , ,7 4, ,7 8, , , , , ,7-2 Laakajärvi 4 ja , , ,7 15, , , , , , ,5 11, ,5 22, , , ,7 12, , , , , ,95 12, ,95 23, , , , , , ,95-2 z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Sinkki, Zn suodatus,45 µm, ICP- Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Alihankin Alihankint Alihankinta ICP- ta, ICP- a, ICP-, ICP-OES suodatus,45 OES/ OES/ µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP-,6 <6,14 <6 2,1,4,53 15,4,5,46 16,6,4,61,5 <6,5 <6,6 <6,6 <6,6 <6,8 <6 1,1,4,52 15,7,4,48 15,5,4,45 14,8,4,53,4 <6,4 <6,4 <6,5 <6

125 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.12 Sivu 1 / 4 Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kok.kov. Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn C Sis. men. Sis. men. Sis. men. O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS Sis. men. Sis. men. 5772: :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 O-Y-88 O-Y-77 SFS-EN 25813: 1996 SFS-EN 25813: 1996 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori Laakajärvi 12 uusi ,5 1 5,5,45,1,4 11,9 82 5,9 2,26,6 < 1 175,53, ,5 3 5,5,45, ,6 18,33,3 < 1 15,58, ,5 4,5 5,5,45,1 3,5 6,6 5 5,5 18,3,3 < 1 1,64, ,8 2, , ,9 7,2 76 5,7 9,11,3 1,7 125,6, , ,3 7,2 75 5,6 9,36, ,55, , , ,7 1,28,3 < 1 1,52, , , ,9 1 6,5 17,4 7,4 77 5,7 8,5,4 1,1 175,64, t 2 < ,9 3 6,5 17,2 7,1 74 5,8 7,69,4 < 1 15,63, t 2 < ,9 5,5 6,5 16 5,5 56 5,6 6,73,3 < 1 175,71, t ,9-2 6,5 9,4 Kiltuanjärvi ,6 1 35,4,1,3 1,5 72 5,8 6,1,5 < 1 15,66, ,6 17,5 35,4,1 1,1 1,5 74 5,6 14,53,3 < 1 125,58, , ,4,1 2 6,2 45 5,6 14,65,5 < ,2 1, , ,3 8,2 78 5,8 8,79,3 < 1 15,57, , ,3 8,2 78 5,8 8,75,3 < 1 175,49, , ,7 8,4 79 5,8 9,1,4 < 1 175,5, , ,7 5,1 43 5,7 1,62,5 2,3 2 1,7, , ,7 Kiltuanjärvi 4 uusi , ,7 7,7 8 5,7 8,13,3 < 1 125,58, < , ,5 7,3 76 5,7 8,73, ,58, , ,9 6,8 64 5,6 9,58,3 < 1 125,59, , ,7 6,9 61 5,5 1,35, ,65, , , ,4 7,4 77 5,9 8,64,3 < 1 11,6, t ,2 7,3 76 5,9 8,6,4 < 1 125,62, t 2 13 < ,2 5,9 58 5,7 8,72,3 < 1 125,57, t ,1 5,4 48 5,7 1,22,3 < 1 125,6, t ,5 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa SFS 336: 1981

126 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.12 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Laakajärvi 12 uusi , , ,5 4, , , , , , , ,9 5, ,9-2 Kiltuanjärvi , ,6 17, , , , , , ,2-2 Kiltuanjärvi 4 uusi , , , , , s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kloridi Sulfaatti Hg Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba Kadmium, Cd mg/l suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO SFS-EN ISO : : :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES 1:29,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,68 1,9 <1 247 <15 <1 11 <2,61 68 <1 179 <15 <1 13,3 <2,6 66 <1 174 <1 <1 15,5 <2,47 33 <,5 173,6 <,5 13,1,46 34 <,5 161,6 <,5 12,5,49 37 <,5 163,5 <,5 13,5,44 28 <1 221 <15 <1 8,82,44 22 <1 231 <15 <1 8,91,4 19 <1 252 <15 <1 8,6,61 16 <1 238 <15 <1 9,63 <2,58 52 <1 182 <15 <1 11,8 <2,59 52 <1 27 <15 <1 14,7 <2,5 31 <,5 27,15,16 11,6,5 2 <,5 212,14,16 11,9,49 31 <,5 215,13,17 11,9,56 35 <,5 24,14,22 14,9,5 28 <,5 24,19,29 13,4,5 3 <,5 218,12,24 12,5,52 33 <,5 199,9,25 12,2,55 36 <,5 2,9,19 12,8,54 29 <1 223 <15 <1 8,46,48 27 <1 224 <15 <1 8,53,48 27 <1 232 <15 <1 8,91,67 34 <1 214 <15 <1 9,26

127 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.12 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Laakajärvi 12 uusi , , ,5 4, , , , , , , ,9 5, ,9-2 Kiltuanjärvi , ,6 17, , , , , , ,2-2 Kiltuanjärvi 4 uusi , , , , , s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l suodatus ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP-OES/ <3 <1 <1 31 1,1 <5 <3 <1 <1 68,1 2,2 <5 <3 <1 <1 6,8 19,6 <5,6,6, ,9 1,1 3,18,3,7,61 1,3 85,7 1,8 3,22,5,3 3,65 1,19 9,9 12,2 3,54 <2 <3 <1 < ,76 <5 <2 <3 <1 < ,36 <5 <2 <3 <1 < ,97 <5 <3 <1 <1 48,6 5,37 <5 <3 <1 <1 54,8 15,2 <5 <3 <1 < <5,2,7,52, ,1 1,56,2,7,53,3 11 1,7 1,69,2,7,52, ,5 1,78,4,33,57, ,94,4 <,2,82, ,81,2,4,84, ,89 2,33 <,2 <,2,5, ,4 2,23,2 <,2,43, ,63 <2 <3 <1 <1 9,2 7 <5 <2 <3 <1 <1 89,1 6,98 <5 <2 <3 <1 <1 19 7,8 <5 <2 <3 <1 < ,73 <5

128 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.12 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Laakajärvi 12 uusi , , ,5 4, , , , , , , ,9 5, ,9-2 Kiltuanjärvi , ,6 17, , , , , , ,2-2 Kiltuanjärvi 4 uusi , , , , , s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP ,2,6 < ,3,5 < ,3,4 < ,8,4, ,8,4, ,9,4, <1,4 < <1,5 < <1,5 < ,1,3 < ,8,4 < ,9,4 < ,41,4, ,73,3, ,56,4, ,15,4 1, ,53,4, ,3,3, ,26,3, ,3, <1,3 < <1,3 < <1,3 < <1,3 <6

129 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.13 Sivu 1 / 4 Valkealampi ,8 1 6,5,5,2 1, ,88,6 < 1 9,6, ,8 3 6,5,5,2 4, ,7 4,19,5 < 1 1 1, ,8 5,5 6,5,5,2 4,6 1,1 8 5,6 4,51,5 4,8 15 2, ,2 1 6,5 19,7 7,9 87 6,3 3,55, ,2, < 5 17 < ,2 3 6,5 15 4, ,86,7 2,9 9 2,1, < 5 17 < ,2 5,5 6,5 8,1,7 6 5,9 3,97, ,3, ,2-2 6,5 6, ,1 1 6,8 14,5 8,5 83 6,2 3,61, ,5, < ,1 3 6,8 14,4 8,1 79 6,3 3,6,5 2,9 8 1,4, < 5 19 < ,1 5,8 6,8 8,4 <,2 < 1 6,3 5,45, ,6, < 5 42 < ,1-2 6,8 1,5 Myllylampi ,5 1 3,5,2 1,1 3, ,85,12 1,2 15 1,9, ,5 1 18,1 6,1 64 5,3 2,91 <,2 1,4 7,73, < 5 14 < ,5 1 4, ,2,7 1,4 14,8 5,1 5 5,1 2,91 <,2 1,2 1,75, < 5 13 < ,2-1,2 1,4 4,6 Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kokonaiskov uus Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P C Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS 5772: : : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaatto ri Mustalampi ,6 1 6,5,2 1,3 6,9 49 5,9 3,79,8 < 1 1,63, ,6 3 6,5,2 3,8 4, ,95,1 < 1 12,96, ,6 5 6,5,2 4,2 1,5 12 6,1 4,42,16 1,7 15 3,8, ,2 1 6,5 19,1 8,2 89 6,4 4,19,9 3 9,99, < ,2 3,5 6,5 12,5 3,1 29 5,8 4,38,8 2,3 9 1,1, < ,2 5,5 6,5 5,8 1,3 1 6,1 7,38, ,7,2 3 t ,2-2 6,5 13, ,8 1 6,5 14,3 5,8 56 6,4 4,31,1 2, ,8, t ,8 3,5 6,5 9,9,5 4 5,9 4,41,13 9, ,7, < ,8 5,5 6,5 8,6,5 4 5,9 4,71,14 7, ,7, ,8-2 6,5 9,8 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

130 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.13 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Mustalampi , , , , ,2 3, ,2 5, , , ,8 3, ,8 5, ,8-2 COD Mn Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb SFS 336:1981 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO : :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ 1:29,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- 13 3,6 6,7 <1 18 <15 <1 3,1 13 3,4 3,5 <1 187 <15 <1 31,2 14 3,2 3,2 <1 26 <15 <1 36, <,5 164,1, ,1 5,9 <,5 176,9, ,9 7,6 <,5 22,9, <1 286 <15 <1 41,4 17 3,2 4,2 <1 323 <15 <1 39,8 15 3,1 4,3 <1 38 <15 <1 37,7 Valkealampi , , ,8 5, , , ,2 5, , , , ,1 5, ,1-2 Myllylampi , , , ,2, ,2-1,2 8,8 5,3 2,8 <1 7 <15 <1 27,9 8,8 5,9 3,2 <1 83 <15 <1 3,3 9,2 6,4 3,3 <1 15 <15 < ,4 2,9 <,5 56,1,11, ,4 3,2 <,5 77,14, ,2 2,9 <,5 13,9, ,4 2,3 <1 14 <15 < ,5 2,3 <1 13 <15 <1 34,2 17 5,1 1,6 <1 288 <15 < ,84 1 <1 199 <15 <1 28,6 14,44 7,5 <,5 159,11,2 16,3 18,4 7 <1 215 <15 <1 13,6 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

131 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.13 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Mustalampi , , , , ,2 3, ,2 5, , , ,8 3, ,8 5, ,8-2 Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus ICP-OES,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l ICP-OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- <2 <3 <1 <1 58 1,4 7,2 <2 <3 <1 <1 11 1,45 6,5 <2 <3 <1 <1 21 1,53 5,9,9,38,59 1,74 88,2 1,74,13,6,37, ,8,6 1,51,47, ,28 <2 <3 <1 <1 13 1,34 13 <2 <3 <1 < ,43 7,6 <2 <3 <1 <1 22 1,54 5,9 Nikkeli, Ni Valkealampi , , ,8 5, , , ,2 5, , , , ,1 5, ,1-2 Myllylampi , , , ,2, ,2-1,2 <2 <3 <1 <1 76 1,21 <5 <2 <3 <1 < ,28 5,7 <2 <3 <1 <1 29 1,33 <5,3,13,4 2,41 73,5 3,48,2,35,5 1, ,32,5 1,41,5 1, ,58 <2 <3 <1 <1 79,6 1,6 <5 <2 <3 <1 <1 78,3 1,6 <5 <2 <3 <1 < ,12 <5 <2 <3 <1 < ,37 17,2,4,37,27 1,6 68,3 1,1 <2 <3 <1 <1 82,8,444 1,6 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

132 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.13 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Mustalampi , , , , ,2 3, ,2 5, , , ,8 3, ,8 5, ,8-2 Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP ,7,3 < ,4,3 < ,3 <6 9, ,3,87 6, ,7,3,61 7, ,3, ,9,4 < ,1,4 < ,6,3 <6 Valkealampi , , ,8 5, , , ,2 5, , , , ,1 5, ,1-2 Myllylampi , , , ,2, ,2-1, ,5,2 < ,7,2 < ,1,2 <6 1, ,9,2,3 2, ,9,2,52 2, ,3,3, <1,2 < ,6,2 < ,5,5 < ,4,7 <6 11, ,7,5, ,6 <6 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

133 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.14 Sivu 1 / 4 Hoikkalampi ,1 1 7,5,55,2 1,5 7,4 52 5,6 8,83,3 < 1 7,57, ,1 4 7,5,55,2 3,8 11,1 84 5,5 8,94,3 < 1 7,59, ,1 6,5 7,5,55,2 4,1 8,4 64 5,5 8,79,4 < 1 7,66, ,65 1,7 18,3 7,4 79 5,8 7,43,4 < 1 8,82, < 5 15 < ,65-2,7 3, ,8,4,8 16,9 7,7 79 5,9 7,45,4 1,1 5,96, t < 5 12 < ,8 -,6,8 5,5 Munninlampi ,5 1 8,5,2 1,3 6,7 48 4,4 4,71 <,2 < ,2, ,5 4 8,5,2 3,6 6,2 46 4,4 5 <,2 < ,4, ,5 7 8,5,2 3,8 3,2 24 4,4 5,65 <,2 < ,8, Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kokonaiskov uus Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P C Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS 5772: : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 SFS-EN 25813: 1996 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaatto ri Mäkijärvi , ,5,55,15,9 9,5 67 6,3 2,56,7 < 1 125,47, ,85 5,5 11,5,55,15 3,4 9,3 7 6,1 2,46,7 < 1 125,58, ,85 1,5 11,5,55,15 3,8 5,1 39 6,1 2,79,11 < 1 125,73, ,1 6,8 72 5,9 1,97,4 < 1 15,49, < 5 17 < ,5 11 6,7 7,3 59 5,8 2,26,7 < 1 125,44, , ,3 5 5,8 2,34,8 1 1,52, , , ,2 6,9 67 5,6 2,2,3 1,1 175,53, < 5 26 < , ,2 5 5,8 2,32,6 < 1 1,39, , ,4 2, ,74,11 < 1 1 1,3, , ,4 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

134 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.14 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Mäkijärvi , ,85 5, ,85 1, , , , , , ,7-2 COD Mn Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb SFS 336:1981 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO : :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ 1:29,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- 16,57 3,3 <1 221 <15 <1 1,5 16,53 3,1 <1 219 <15 <1 1,4 14,56 3,2 <1 22 <15 <1 11,8 19,55 2,9 <,5 297,1, ,57 3,2 <,5 275,9, ,51 3,2 <,5 242,7, ,5 2,3 <1 44 <15 < ,54 2,8 <1 34 <15 <1 15,4 13,5 2,8 <1 298 <15 <1 16,8 Hoikkalampi , , ,1 6, , , ,8, ,8 -,6 Munninlampi , , , ,6 23 <1 29 <15 <1 39,4 12 3,7 24 <1 212 <15 <1 41,1 11 3,7 23 <1 22 <15 <1 39,3 13 3,3 21 <,5 s 153,4 <,5 26,8 18 2,8 2 <1 229 <15 <1 21,5 18,53 11 <1 348 <15 <1 15,9 19,54 11 <1 363 <1 <1 16,9 19,56 13 <1 37 <15 <1 19,1 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

135 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.14 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Mäkijärvi , ,85 5, ,85 1, , , , , , ,7-2 Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus ICP-OES,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l ICP-OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- <2 <3 <1 <1 42,5 1,1 <5 <2 <3 <1 <1 42,9,98 <5 <2 <3 <1 <1 33,9 1,11 <5,3,29,7,75 82,7 1,3,4,24,49,92 96,4 1,1,3,23,67, ,28 <2 <3 <1 <1 93,1 1,3 <5 <2 <3 <1 <1 58,7 1,18 <5 <2 <3 <1 <1 74,4 1,34 <5 Nikkeli, Ni Hoikkalampi , , ,1 6, , , ,8, ,8 -,6 Munninlampi , , ,5 7 <2 <3 <1 <1 12 2,72 17,4 <2 <3 <1 <1 96 2,69 16,2 <2 <3 <1 <1 1 2,69 16,2,14,58,69 2,95 89,1 1,3 <2 <3 <1 <1 86,9 1,63 11,4 <2 <3 <1 <1 144,774 31,3 <2 <3 <1 <1 147,817 33,2 <2 3,1 <1 <1 164,895 34,8 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

136 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.14 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Mäkijärvi , ,85 5, ,85 1, , , , , , ,7-2 Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP ,3,3 < ,2,3 < ,9,3 <6 1, ,2,64 1, ,2,67 1, ,2,2, <1,2 < <1,2 < <1,2 <6 Hoikkalampi , , ,1 6, , , ,8, ,8 -,6 Munninlampi , , , ,7,4 < ,6,3 < ,8,4 <6 11, ,6,5, ,3,4 < ,6,6 < ,6 < ,6 <6 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

137 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.15 Sivu 1 / 4 Kivipuro ,15,5 z ,3,15,3 11,9 6,4 59 3,8 14,85 <,2 < ,8, < ,2,1,2 1,6 6,9 62 3,9 19,79 <,2 3, ,4, t 12 < 2 18 Pirttipuro ,2,2,2,5,5 9,3 64 4,2 14,67 <, , ,35,2,35 13,8 5,3 51 3,8 14,94 <, s 26, ,3,15,3 11,6 6, ,97 <, , t * korjattu raportointivaiheessa z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa Jään paks. Lumen syv. t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kokonaiskov uus Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P COD Mn Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv C µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Kenttämittaus 5772: : : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS Sis. men. O- Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. O-Y-79 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattor i Iso-Savonjärvi ,3 1 13,54,2 1 9,5 67 5,7 2,86,4 < 1 125,79, ,3 6,5 13,54,2 2,5 6,1 44 5,6 3,1,5 < ,1, , ,54,2 3 4,5 33 5,6 3,28,6 < ,2, , ,5 7,2 77 5,8 2,77,3 1,1 1 1,9, < 5 15 < , ,5 5,1 43 5,3 2,93 <,2 < 1 9,73, , ,8 4,8 38 5,4 2,93,3 1,9 1 1,4, , , ,5 7,3 74 5,4 2,89 <,2 1,2 125,97, < 5 t 17 < ,5 15 6,3 2,8 23 5,5 2,93,3 1, ,7, t ,6 2,91,5 2, ,3, t ,8 SFS 336:1981

138 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.15 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Iso-Savonjärvi , ,3 6, , , , , , , Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO 134-1:29 134: :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Cd suodatus,45 µm, ICP-,5 5,6 <1 28 <1 <1 15,5 <2,5 5,9 <1 231 <15 <1 18 <2,48 6,6 <1 266 <15 <1 18,4 <2,36 6,5 <,5 s 182,5,5 18,6,15,41 6,9 <,5 s 27,4,8 19,3,16,4 6,5 <,5 s 195,3 <,5 17,8,14,36 6,8 <1 294 <15 <1 16,3 <2,38 6 <1 278 <15 <1 15,1 <2,37 5,9 <1 288 <15 <1 14,8 <2 Kivipuro ,3, ,2,1 Pirttipuro , ,35, ,3,15 * korjattu raportointivaiheessa z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa,63 43 <,5 s 1 52,5,44 26,3 1,46,81 69 <1 3, <15 <1 21,1 <2 1,7 48 <1 899 <15 <1 12,5 2,72,66 46 <,5 s 995,5,2 14,8 2,57,72 3 <1 984 <15 <1 9,21 <2

139 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.15 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Iso-Savonjärvi , ,3 6, , , , , , , Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- <3 <1 <1 16,785 * 7 <3 <1 <1 144,799 1,5 <3 <1 <1 326,85 13,3,61,56 3, ,3 12,6 1,15,51 1,37 223,77 12,2 1,13,58 1,33 244,71 11,1 <3 <1 <1 31,573 13,8 <3 <1 <1 454,557 11,1 <3 <1 <1 386,558 1 Kivipuro ,3, ,2,1 Pirttipuro , ,35, ,3,15 * korjattu raportointivaiheessa z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa 33,4 1 5, , ,1 <1 < , ,8 <1 <1 34 2, ,1,69 9, , <1 < ,9 14

140 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.15 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Iso-Savonjärvi , ,3 6, , , , , , , Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES/ ICP- suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP ,4,6 < ,6,6 < ,4,7 < ,8,4, ,3,4, ,8,4, ,5,4 < ,4,5 < ,8,5 <6 Kivipuro ,3, ,2,1 Pirttipuro , ,35, ,3,15 * korjattu raportointivaiheessa z=ei näytettä s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa ,7, ,9 < ,31 < ,28, ,21 <6

141 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.16 Sivu 1 / 4 Pikku Hakonen ,42,2, ,9 5,62,6 < 1 7,65, ,5 9,42,2 3,6 7,2 54 5,4 4,91,2 < 1 9,78, ,42,2 4 1,3 1 5,3 5,83,3 1,6 15 1,6, , ,8 7,3 78 5,5 4,54,3 1,8 9,59, < ,8 4,5 9 6,2 6,2 5 5,2 4,4 <,2 < 1 8,51, < , ,3 26 5,4 4,75,4 1,6 8,8, , , , ,1 6,9 68 5,5 4,83,2 1,3 1,51, < 5 12 < ,1 4,5 9 5,9 5,3 42 5,2 4,4 <,2 < 1 8,49, , ,5 2,5 19 5,3 4,74,3 1,2 9,87, , ,1 Jään paks. Lumen syv. Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Kenttämittaus t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kokonaiskov uus Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P C Sis. men. O- Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN ISO SFS 5772: : :1979 Y-3 872:25 727:2 33:1987 SFS-EN 25813: 1996 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaatto ri Hakonen , ,4, ,2 6,12,8 < 1 45,59, , ,4,35 3 6, ,28,9 < 1 45,74, , ,4,35 3, ,92,13 < ,7, ,4 7,7 82 6,6 5,71,7 < 1 5 1,1, < 5 9 < ,8 6,9 7 6,3 5,78,7 < 1 5,69, < 5 8 < ,1 4,9 4 5,9 5,89,7 1,1 5,71, < , , ,9 7,8 81 6,5 5,74,7 1 55,9, t < 5 8 < ,1 7,5 15 8,2 3,1 26 5,9 5,94,7 1,1 55,58, t 11 7 < , ,6 1,8 15 5,9 6,7,8 3,4 9 4,5, t , ,9 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

142 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.16 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Hakonen , , , , ,1 7, , ,1-2 COD Mn Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb SFS 336:1981 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Barium, Ba mg/l ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO : :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ 1:29,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- 7,4 1,4 16 <1 75 <15 <1 7,97 7,9 1,4 16 <1 81 <15 <1 9,84 7, <1 126 <15 <1 13,2 9,7 1,4 16 <,5 76,2,11,18 5,83 9 1,5 16 <,5 87,4,12,2 6,88 9,5 1,5 16 <,5 132,12,19 8,98 1 1,2 15 <1 81 <15 <1 <5 8,5 1,3 15 <1 132 <15 <1 6,68 9,5 1,3 15 <1 182 <15 <1 7,22 Pikku Hakonen , , ,8 4, , , , ,1 4, , , ,4 15 <1 112 <15 <1 8,1 15 1,3 12 <1 23 <15 <1 9,6 19 1,8 14 <1 245 <15 <1 22,1 17 1,3 12 <,5 32,14, ,2 12 <,5 197,12,17 83,5 14 1,5 12 <,5 28,13, ,2 12 <1 34 <15 <1 1,7 13 1,1 11 <1 294 <15 <1 1,2 14 1,3 12 <1 313 <15 <1 11,5 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

143 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.16 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Hakonen , , , , ,1 7, , ,1-2 Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na µg/l ICP-OES ICP-OES/ suodatus ICP-OES,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l ICP-OES/ ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- <2 <3 <1 < ,48 15 <2 <3 <1 <1 17 1,64 14,9 <2 3,7 <1 < ,88 37,8,11,6 <,2 2,1 32,7 1,68,11,7,25 2,3 48,2 1,66,2,41,4 2, ,64 <2 <3 <1 <1 42,7 1,21 19,3 <2 <3 <1 <1 233,964 13,7 <2 <3 <1 <1 61,962 14,1 Nikkeli, Ni Pikku Hakonen , , ,8 4, , , , ,1 4, , ,1-2 <2 <3 <1 <1 19 1,52 14,3 <2 <3 <1 <1 11 1,49 12,8 <2 <3 <1 < ,36 12,7,15,36,58 2,9 18 1,28,13,7,34 1, ,18,14,97,45 1, ,57 <2 <3 <1 <1 7,2 1,31 11,8 <2 <3 <1 < ,2 11,3 <2 <3 <1 < ,49 1,5 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

144 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.16 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Hakonen , , , , ,1 7, , ,1-2 Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP ,2 < ,2,2 < ,2 <6 1, ,7,2,5 12, ,1,2,11 13, ,2,2, ,5,2 < ,9,2 < ,6,3 <6 Pikku Hakonen , , ,8 4, , , , ,1 4, , , ,8,2 < ,2 < ,8,2 <6 1, ,3,5 8, ,8,2,39 8, ,3,2, ,4,2 < ,2,3 < ,2 <6 s=näyte suodatettu t=tarkistettu,viiveaika u=uusinta suodatettu maastossa

145 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.17 Sivu 1 / 2 Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Raatelampi Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Jään Lume paks. n syv. Alkaliniteetti Kiintoaine Väriluku Sameus Kokonaiskovuus Kenttämittaus t Klorofylli- A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtavuus, 25 C Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P C Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS-EN SFS Sis. men. O- SFS-EN SFS-EN SFS 5772: : 25813: 321: Y-3 872:25 ISO 33: :2 SFS-EN 27888:1994, lämpötilakompensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori ,9 1 6,45,25, ,3 5,69,25 < 1 9,87, ,9 3 6,45,25 3 4, ,42,28 < ,4, ,9 5 6,45,25 4 <,2 < 1 6 6,2, s 18, ,1 8, ,53,21 1,4 1 1,2, < ,8 3,9 38 6,3 3,88,21 1,6 1,92, < ,1,8 7 6,4 4,63,29 6, ,4, , ,3 15 7,2 72 6,6 3,44, ,5, < ,3 13,1 2,6 25 6,4 3,82,17 2, , < ,3 6,3 8,1 <,2 < 1 6,4 5,6, ,4, < ,3 1,9 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Jään Lume paks. n syv. PO4-P COD Mn Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Raatelampi µg/l Alihankint Alihankint a, ICP- a, ICP- OES/ OES mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS-EN ISO Alihankinta Alihankint 336:19 134: : 28 ICP-, ICP-OES a, ICP- ICP-OES 81 9 OES/ OES/ Sis. men. O- Y-79 SFS-EN ISO 134-1:29 suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP ,9 1 6,45, ,4 5,5 <1 147 <15 < ,9 3 6,45, ,4 4,2 <1 173 <15 < ,9 5 6,45,25 2 1,4 3,4 <1 249 <15 < ,5 3,3 <,5 163,7, ,2 4,3 <,5 184,8, ,3 3,6 <,5 228,7, , <1 199 <15 < , ,3 <1 23 <15 < ,3 6,3 < ,3 3,5 <1 274 <15 < ,3 s=näyte suodatettu suodatettu maastossa Alihankint a, suodatus,45 µm, ICP-

146 Veden laadun tarkkailutulokset tammi-lokakuu 212 (Nab Labs Oy) Liite 2.17 Sivu 2 / 2 Vanadiini, Vanadiini, V Vanadiini, V V Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Raatelampi , , , , Barium, Barium, Ba Barium, Ba Ba Alihankint a, ICP- OES/ Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Koboltti, Co Koboltti, Co Cd Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- Natrium, Na Natrium, Na ICP- OES/ 24,4 <2 <3 <1 < ,32 28,5 <2 <3 <1 < ,9 5,2 <2 3,8 <1 < ,98 17,5,2,15 1 1,29 46,8 23,8,2,14,54 1, ,2,4 1,9,8 1, ,8 <2 <3 <1 <1 9,3 1,3 18 <2 <3 <1 < ,1 24,5 <2 <3 <1 < ,12 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Raatelampi , , , , s=näyte suodatettu suodatettu maastossa mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP- ICP-OES Alihankint a, suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP- ICP- OES/ suodatus,45 µm, ICP ,5,3 < ,9,2 <6 5, ,4,3 <6 1,77 2, ,1,3,24 1,84 2, ,4,3,32 1,86 3, ,3,6 < <1,3 <6 < <1,3 <6 < <1,3 <6

147 Liite 2.18 Sivu 1 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Koksyv Jään paks. Lumen syv. t Klorofylli-A O2 O2 kyll. % ph Sähkönjohtavu Alkalinite us, 25 C etti Kiintoaine Väriluku Sameus Kokonaiskov uus Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P Kenttämittau s C µg/l mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS 5772:1993 SFS-EN 25813:1996 SFS-EN 25813:1996 SFS 321:1979 SFS-EN 27888:1994, lämpötilakomp ensaatio Sis. men. O- Y-3 SFS-EN SFS-EN ISO 872: :212, komparaattor i Kaivoslampi ,1 1 5,52,15 1,6 3,1 22 6,4 37,5,28 1,9 35 2,9 1, ,1 4 5,52,15 3,8 3,6 27 6,4 45,4,31 < 1 1,63 1, < , ,1 7,2 78 4,4 36,6 <,2 1,3 1,47 1, v , ,8 6,8 71 4,4 38,2 <,2 2,2 15 1, 1, v ,5-2 5 < ,5 1 5,5 14,5 7,6 75 4,3 41,2 <,2 < 1 1,41 1,87 2 v ,5 4,5 5,5 14,4 7,5 73 4,4 42,1 <,2 < 1 1,48 2,15 2 v ,5-2 5,5 < 1 Syvälampi ,2 1 3,5,2 1,1 4, 28 5,7 41,5,11 7, 45 7,4 1, ,5 1 17,8 6,9 73 4,7 35,6 <,2 1, 1,75 1, ,5 1 2, ,4,7 1,4 15,9 6,8 68 4,3 36, <,2 1,2 15,99 1, < ,4-1,2 1,4 2 Härkälampi ,3 1 1,5,4,2,7 4,7 33 6,6 39,4,24 8, 6 7,4 1, ,8 1 2,8 18,1 6,9 73 5,2 35,7 <,2 2,9 1 1,4 1, v ,8-2 2,8 < ,7 1 2,7 17 7,5 77 8,5 39,,39 2,5 1 1,9 1, v 45 < ,7-2 2,7 < 1 Härkäpuro ,6,3,6,3,1,3 4,6 32 6,8 39,7,35 9,4 65 7,9 1, ,3,65 1,3 18,1 6,5 69 5,3 35,9 <,2 3,6 1 1,5 1, ,5 1 16,5 7,1 72 8,3 39,3,41 2,4 1 1,7 1, v 45 < 3 Kuusilampi (Rahvaanmäki) ,3 1 4,5,4,1,9 5,8 41 4,7 41,3 <,2 2,3 35 6,4 1, ,3 3,5 4,5,4,1 3,8 5,7 43 4,6 42,3 <,2 3,6 3 5,6 1, < , ,1 8, 88 7,3 34,7,26 2,7 4 3,7 1, , ,8 5,7 54 6,4 33,3,18 2,6 3 3,2 1, ,7-2 5 < ,2 1 4,5 14,7 7,7 76 6,8 35,8,15 3,3 4 5,4 1, ,2 3,5 4,5 14,3 6,9 68 6,5 36,,15 3, 35 4,9 1, < ,2-2 4,5 < 1 SFS-EN ISO 727:2 SFS 33:1987 Sis. men. O- Y-88 Sis. men. O- Y-77 Sis. men. O- Y-78 Sis. men. O- Y-89 v=viiveaika, tarkistusmittaus s=näyte suodatettu suodatettu maastossa

148 Arseeni, As Arseeni, As Arseeni, As Liite 2.18 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. PO4-P COD Mn Kloridi Sulfaatti Hg Hg, Alumiini, Al Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Antimoni, Sb Barium, Ba Barium, Ba Kaivoslampi , , , , , , ,5 4, ,5-2 Syvälampi , , , ,4, ,4-1,2 Härkälampi , , , , ,7-2 Härkäpuro ,6, ,3, ,5 Kuusilampi (Rahvaanmäki) , ,3 3, , , , , ,2 3, ,2-2 v=viiveaika, tarkistusmittaus s=näyte suodatettu suodatettu maastossa Sis. men. O- Y-79 µg/l ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN ISO SFS-EN SFS-EN ISO 336: : :28 ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus 1:29,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- 4,4 1,9 15 <1 145 <15 <1 43,2 3, <1 194 <15 <1 39,9 < 2 3,95 16 <,5 3 92,5,28 < 2 3,2 1,1 18 <,5 4 11,4,26 < 2 2,8 1,2 17 < <15 <1 57,4 < 2 2,9 1,2 18 < <15 <1 57,6 5,5 1,8 18 <1 97 <15 <1 45,6 < 2 3,8 1,1 16 <,5 3 19,8,19 < 2 3,3 1,2 16 < <15 <1 3,9 6,5 2,6 16 <1 751 <15 <1 27,2 < 2 2, <,5 s 582,5 <,5 < 2 2, <1 46 <15 <1 27,4 7,4 2,1 14 <1 673 <15 <1 26,2 < 2 2,4 1,1 15 <,5 s 521,2,6 < 2 2, <1 437 <15 <1 27,5 3,9 2,2 16 <1 159 <15 <1 24,1 3,5 1,9 17 <1 191 <1 <1 25,5 < 2 5 1,1 15 <,5 236,9,16 < 2 4,2 1,2 14 <,5 116,12,13 < 2 4,9 1,3 15 <1 646 <15 <1 44,8 < 2 4, <1 64 <15 <1 45,4

149 Natrium, Na Natrium, Na Natrium, Na Liite 2.18 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Barium, Ba Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kadmium, Cd Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Mangaani, Mn Mangaani, Mn Nikkeli, Ni Kaivoslampi , , , , , , ,5 4, ,5-2 Syvälampi , , , ,4, ,4-1,2 Härkälampi , , , , ,7-2 Härkäpuro ,6, ,3, ,5 Kuusilampi (Rahvaanmäki) , ,3 3, , , , , ,2 3, ,2-2 v=viiveaika, tarkistusmittaus s=näyte suodatettu suodatettu maastossa suodatus,45 µm, ICP- µg/l suodatus ICP-OES ICP-OES/ suodatus ICP-OES,45 µm, ICP- OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES/ ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP-,45 µm, ICP- 6,81 74,2 <1 <1 53 5,71 9 6,2 56,8 <1 < , ,8 85,5,38 34, ,21 99,4 13,8 87,3,54 35, ,26 12,5 96,8 <1 47, , ,3 98,5 < , <2 76,5 14,8 < , ,6 67,6,35 24, ,41 6,79 7 <1 19, , ,29 45,7 <1 < , ,6 1,2 63,1,74 6, ,6 <2 16,4 <1 < , 215 4,23 45,2 <1 < , ,9 9,98 62,4,38 2, ,2 <2 14,4 <1 < , ,9 34,4 <1 14, , ,53 33,4 <1 18, , ,86 13,8, ,6 83,2 6,99 26,7,27 6, ,9 3,14 22,3 <1 < , ,67 25,6 <1 < ,3 39

150 Liite 2.18 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Nikkeli, Ni Rauta, Fe Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Vanadiini, V Kaivoslampi , , , , , , ,5 4, ,5-2 Syvälampi , , , ,4, ,4-1,2 Härkälampi , , , , ,7-2 Härkäpuro ,6, ,3, ,5 Kuusilampi (Rahvaanmäki) , ,3 3, , , , , ,2 3, ,2-2 v=viiveaika, tarkistusmittaus s=näyte suodatettu suodatettu maastossa µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES ICP-OES/ suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP- ICP- suodatus ICP-OES/,45 µm, ICP ,11 < ,15 < ,95, ,1, ,25 < ,25 < ,16 < ,87 <, ,89 < ,37 < ,41, ,25 < ,29 < ,41 <, ,24 < ,32 < ,5 < ,16, ,14, ,4 < ,42 <6

151 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.1 Sivu 1 / 4 Ylä-Lumijärvi Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kok. syv. Jään paks Lumen syvyys (m) Väriluku Sameus Kokonaiskovuus Kenttämittaus t O2 O2 kyll. % ph, 25 C Sähkönjohtav uus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine (luonnonv 1,2 µm, jätev 1,6 µm) Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P Kok. P PO4-P C Sis. Sis. Sis. Sis. Sis. O-Y-88 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-89 O-Y-79 mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN SFS-EN SFS-EN ISO Sis. men. SFS-EN SFS men. men. men. men. men : : :212 O-Y-3 872:25 33:1987 SFS-EN 27888:1994, lämpötilakom pensaatio SFS-EN ISO 7887:212, komparaattori ,6,3,9,15 9,1 9,6 1, ,6,7,9 <, , ,9,3,9,23,5 1,8 <,2 < 1 4,6 844 <, s 15 5, ,9,7,9,23,5 1,8 <,2 < 1 4, <, , ,8,3,8,28,2,5 <,2 < 1 4,9 416 <, ,75 69 < ,8,6,8,28,2,5 <,2 < 1 4, <, , SFS-EN ISO 727: 2 Sis. men. O-Y-77 Lumijärvi Lumijoki ,5,2 1,4,2,4,2 12,3 84 4,7 3,9 <,2 < 1 225,92, ,5 1,2 1,4,2,4 3,8 <,2 < 1 3, <,2 2 9 s 76 57, ,6,2 1,4,24,2,2 1,4 71 5,9 9,14 < 1 2,8 1, ,6 1,2 1,4,24,2 2,4 <,2 < 1 3, <, , ,3,15,3 1,3 1,8 8 6,8 48,3,34 1,1 3 3,3 1, ,2,1,2 2,3 <,2 < 1 4,6 888 <, s 32 58, < ,2,1,2 1,6 1,1 72 4,9 65,6 <,2 5,2 45 7,7 5, < ,3 1,3 <,2 3,9 5,8 1, ,4,2,4 <,2 4,7 5,9 3, ,4,4,8,5,5 <,2 5,1 6,6 3,93 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

152 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.1 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. COD Mn Kloridi Sulfaatti Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Elohopea, Hg Elohopea, Kadmium, Cd Kadmium, Hg liuk Cd Ylä-Lumijärvi ,6, ,6, ,9, ,9, ,8, ,8,6 mg/l ICP- ICP-OES mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN SFS-EN 336: ISO : ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES :29 29 suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP-OES ,,12 2, <,5 23,4, , <1L <5L 75,2 < 2 L 12, , <1L <5L 27 <2 L 2,4 2, u 1 11 <,5,17 9,2 <,1,26 v,41 v <1 LA <5 LA 61,9 < 2 LA 12,2 1 Lumijärvi ,5, ,5 1, ,6, ,6 1,2 57 1,1 5,7 42,54,33 13,6 <,1,28,3 39 4, <1L <5L 89,6 < 2 L 7,7 4, <,5,19 9,4 <,1 <,2 <, <1 LA <5 LA 81,7 < 2 LA 6,9 6,8 Lumijoki ,3, ,2, ,2, , ,4, ,4,4 36 1, <15 <15 13 <,1 <2 57 4, <15 <15 <15 < <,1 <, , <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 < ,21 13,4, ,25 22,7, <,5,17 13,25 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

153 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.1 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalium, K Kalsium, Ca Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Lyijy, Pb Magnesium, Mg Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Ylä-Lumijärvi ,6, ,6, ,9, ,9, ,8, ,8,6 ICP-OES mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP- ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES OES ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES 2,27 67,5 5,5 4,6 1,4 79, , , ,5,78 1, ,8 8,9, ,8,73 2,5, ,2 5,4 <,2,45 <,5 74, v 357 v ,4 8, Lumijärvi ,5, ,5 1, ,6, ,6 1,2,6 1,2 2,6, ,4 2,6 23,43 2,4, ,52,61,88,81,35 3, ,5 9,7 5, ,55 2,2, Lumijoki ,3, ,2, ,2, , ,4, ,4,4 <3 <1 < , <1 <1 <5 < <1 <1 <5 < ,5 42, <,5 14,8 2,1,54,77 11, ,5 42,5,91 33,8 8,7,58,89 5, ,15 29,6 6,6,42,57 46, ,7 29 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

154 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.1 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Seleeni, Se Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Ylä-Lumijärvi ,6, ,6, ,9, ,9, ,8, ,8,6 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP- suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ,12 42,3, , , <3L ,7 <3L u 86 8,8 <, <3 LA Lumijärvi ,5, ,5 1, ,6, ,6 1, ,8,14 1, <3L ,9,3 1, <3 LA Lumijoki ,3, ,2, ,2, , ,4, ,4, ,59 < <5 < ,9 3,2 <5 < , , , , ,4 3,6 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

155 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.2 Sivu 1 / 3 Kivijärvi1, järvivesi vv Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kok. syv. Jään paks Lumen syvyys (m) z Alkaliniteetti (luonnonv 1,2 µm, Kiintoaine jätev 1,6 µm) Kenttämittaus t O2 O2 kyll. % ph, 25 C Sähkönjohtavuus, 25 C Väriluku Sameus Kokonaisko vuus Kok. N Kok. P COD Mn Kloridi Sulfaatti C Sis. men. Sis. men. SFS SFS-EN ISO SFS-EN O-Y-88 O-Y : :29 1:29 mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l SFS-EN SFS-EN Sis. men. SFS-EN 872:25 SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS 25813: 25813: O-Y :212, 727:2 33: komparaattori SFS-EN ISO 1523: 212 SFS-EN 27888:1994, lämpötilakompensaatio Kivijärvi 2, järvivesi vv Kivijärvi 7, järvivesi vv Kivijärvi 1, järvivesi vv Kivijoki z ,6 1 7,5,2,1 1,2 9,4 66 5,8 51,8 1, ,6 1, , ,6 4 7,5,2,1 3,5 5,6 42 4,8 163 <, s 2 7,44 55 u , ,6 6,5 7,5,2,1 5,8 <,2 < 1 6,4 482,63 4,4 4 4,5 7, , ,55 1 5,1,2,1 1, ,4 57,16 4,5 3 5,2 1, , ,55 2,5 5,1,2,1 2,5 5,6 41 5,5 16, , , ,55 4 5,1,2,1 4 <,2 < 1 5,2 885,8 4, , , ,45 1 1,22,1 1,9 8,8 64 6,4 55,3,15 2,8 4,5 1, ,45 5 1,22,1 6,1 <,2 < 1 6,3 845, , ,45 9 1,22,1 5,4 <,2 < 1 6,4 939, , ,4 1,8,6 < 1 2,4 1, ,4,6,3,7 < 1 1,4, ,4,2,4,4,1 < 1 1,5 1,34 16 Laakajärvi 13, järvivesi vv ,7 1 1,21,2 13,4 92 5,6 11,3 1 2,65, , ,7 5 1,21 1,4 8,7 62 5,7 34,1,6 < ,8, , ,7 9 1,21 2,6 7,2 53 5,7 42,7 < , ,2 18 z=ei näytettä s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte=>normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

156 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.2 Sivu 2 / 3 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Elohopea, Hg Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kalium, K Kalsium, Ca Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kivijärvi1, järvivesi vv Kivijärvi 2, järvivesi vv Kivijärvi 7, järvivesi vv Kivijärvi 1, järvivesi vv Kivijoki , , ,6 6, , ,55 2, , , , , , , ,4,2 µg/l ICP-OES ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus,45 µm,,45 µm, ICP-OES ICP-OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES 23 <,5,2 14,2 <,1,48,5 29,6,67,49 87 <,5,14 23,2 <,1,39,39 94,9 9,4,31 22 <,5,31 38,6 <,1,35 <,2 81,5 5,1,59 33 <,5,2 14,6 <,1,74,71 33,8 1,5,48 57 <,5,18 18,7 <,1,21,23 48,7 4,9,43 68 <,5,26 53,7 <,1 1,5 1, <,2 3 <,5,2 13 <,1,64, ,5 16 <,5,34 41,3 <,1,71 <, ,5,47 17 <,5,35 39,6 <,1 <,2 <, ,7,55 27,22 11,4,44,79 22,9,75,46 34,32 13,3,49,78 19,9,76, <,5,3 13,4,58 1,3 24,74,82 Laakajärvi 13, järvivesi vv , , ,7 9 26,53,24 12,2 <,1 <,2 <,2 4,66,12,62 27 <,5,21 13,7 <,1,4,4 22,7,58,59 23 <,5,2 15,7 <,1,6,49 23,9,33,5 z=ei näytettä s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte=>normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

157 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.2 Sivu 3 / 3 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kupari, Cu Kupari, Cu Lyijy, Pb Magnesium, Mg Mangaani, Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Mn Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Seleeni, Se Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Kivijärvi1, järvivesi vv Kivijärvi 2, järvivesi vv Kivijärvi 7, järvivesi vv Kivijärvi 1, järvivesi vv Kivijoki , , ,6 6, , ,55 2, , , , , , , ,4,2 µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES suodatus ICP- suodatus ICP-OES,45 µm,,45 µm, ICP-,45 µm,,45 µm,,45 µm,,45 µm,,45 µm, ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP- ICP-OES ICP-,93,26 1, ,2 15,4 15, ,37,59,66, ,2,2,63,84 85, ,4 36, ,8,54 2,9,95,24 15, ,8 37,9 34, ,9,9,61,99,13 38, , ,8 2,2,47,29, ,9 <,15 1,19 13, ,3 25, ,7,68,62,54, ,5 1,8,42 <, ,4 29, ,4,8 2,5,68 8, ,8 16, ,11 12,3,37 1,1 7, ,6 13, ,16 12,2,38 1,2 8, , ,9,37 Laakajärvi 13, järvivesi vv , , ,7 9 1,29 2, ,1 2,7 2, ,4,9,78,92,29 8, ,3 14,2 13, ,1,37,73 1,3 7, ,8 8, ,6,19,62 z=ei näytettä s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte=>normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

158

159 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.3 Sivu 1 / 4 Salminen, järvivesi vv ,65 1 7,9,2,2,9 7,1 5 4,9 61,4 <, s 24 3, ,65 4 7,9,2,2 4,1 <,2 <1 3, <, s 13 51, ,65 7 7,9,2,2 4,5 <,2 < 1 3, <, s 14 5, Salmisenpuro 1, jokivesi vv ,2,5 1 4,1 <,2 < 1 4,1 875 <, s 47 32, < ,5,45,9 2,3,2 2 4,2 332 <, s 18 12, < ,5,8 1,9 9,7 7 4,5 88,4 <, s 34 7, ,4,6, , ,45,45, , ,6,3,65,1 <, ,67 Kalliojärvi, järvivesi vv ,35 1 5,3 2,6 3,2 23 6,3 268, ,9 1,85 52 < ,35 4 5,3 6,2 <,2 < 1 4,5 692 <, s 26 12, ,7 1 5,2,23,2 2,6 2,6 19 4,8 293 <,2 8,2 11 1, u ,7 4,2 5,2,23,2 6,2 <,2 < 1 4,6 75 <, , u Kalliojärvi luusua, järvivesi vv ,4,3,6 2 6,5 52 5,8 84,3,9 < ,7 1, < ,4,25,5 2,3 8,5 62 5,5 74,7,4 < ,3 1, ,45 1,3 6,8 48 9,9 15,7 1, s 25 5, < 3 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kok. syv. Jään paks Lumen syv. t O2 O2 kyll. % ph, 25 C Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine (luonnonv 1,2 µm, jätev 1,6 µm) Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P Kok. P Väriluku Sameus Kokonaiskovuus C mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Kenttämittaus 25813: : :212, 727:2 33:1987 O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-89 SFS-EN SFS-EN Sis. men. O-Y- SFS-EN 872:25 SFS-EN ISO SFS-EN ISO SFS Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men komparaattori SFS-EN ISO 1523: 212 SFS-EN 27888:1994 lämpötilakom pensaatio Jälkikäs.yksiköltä Salmiseen laskeva puro ,7,35,7,13 < 1 1,6, ,7,5,7,13,4,2 < 1 1,6, ,6,3,6,15,15,44 2 4,2 1,72 Härkäpuro 1, jokivesi vv ,2,6 1,2 8, , ,2,6 1,2,2,89 7,8 5,4 3,25 Kuusijoki, jokivesi vv ,3 1,2,15 12,1,81 3,7 2,1 2, ,5 1,2,2 1,5 3,5 1,6 3,74 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

160 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.3 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. PO4-P COD Mn Kloridi Sulfaatti Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Elohopea, Hg Elohopea, Hg liuk Kadmium, Kadmium, Cd Cd Jälkikäs.yksiköltä Salmiseen laskeva puro ,7, ,7, ,6,3 µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS SFS-EN 336: :29 ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP- ICP-OES Sis. men. O-Y-79 SFS-EN ISO 134-1:29 suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- OES 89 24,12 19,8, ,11 23,9, <,5,1 4,24 Salminen, järvivesi vv , , ,65 7 Salmisenpuro 1, jokivesi vv ,2, ,5, , , , ,6,3 Kalliojärvi, järvivesi vv , , , ,7 4,2 Kalliojärvi luusua, järvivesi vv ,4, ,4, ,45 Härkäpuro 1, jokivesi vv ,2, ,2,6 Kuusijoki, jokivesi vv , ,5 8,2 1, <,5,1 18 <,1,75, , <1 L <5 L 59 < 2 L 3, , <1 L <5 L 62,1 < 2 L , <15 <15 47 <, , <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 < , <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 < ,11 9,7 <, ,94 16,2, <,5,6 2,2,78 3,2 3, <1 L <5 L 37,8 <2 L,47, , <1 L <5 L 52,1 <2 L,38,33 3, <,5,79 36 <,1,28, <,5,36 47,4 <,1,24, , <15 <15 16 <,1 < , <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 <2 < 2 2,4 2, <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 < <,5,19 32,9 <, <,5,27 3,7, <,5,15 2,6, <,5,23 23,2 <,2 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

161 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.3 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalium, K Kalsium, Ca Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Lyijy, Pb agnesium, Mg Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Jälkikäs.yksiköltä Salmiseen laskeva puro ,7, ,7, ,6,3 mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES suodatus suodatus ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES inta, ICP-OESinta, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- OES,45 µm, ICP- OES,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- OES suodatus,45 µm, ICP- OES 1,36 1,7,37,48 1,3 5, ,97 19,7,42,45 1, ,4 15,4 5, ,8,29,52 85, ,6 Salminen, järvivesi vv , , ,65 7 Salmisenpuro 1, jokivesi vv ,2, ,5, , , , ,6,3 Kalliojärvi, järvivesi vv , , , ,7 4,2 Kalliojärvi luusua, järvivesi vv ,4, ,4, ,45 Härkäpuro 1, jokivesi vv ,2, ,2,6 Kuusijoki, jokivesi vv , ,5 42 3,5,35,66 <,5 22, ,2 98,7 u 14 u ,3 14,6 9, ,6 24,2 11,2 3, <1 <1 <5 < <1 <1 <5 < ,8 61, ,77 51,1,32,21,45 7, ,7 9,8,97 46,4 2,6 <, ,4 1,27 33,6 5,2,46 31, ,9,67,59 <, ,3,42,38 <, ,1 <,2,39 <, ,3,3 <, <3 <1 < <5 <3 <3 <1 <1 <5 < ,9 97, <3 <3 <1 <1 <5 < <5 3,84 32,69,8 1,9 1, ,78 3,5 4, ,7 <,2 2,8 3, , ,31 89,1 1 <,2 3,1 2, ,1 22 3, ,3 4,1 1, ,61 14,4 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

162 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.3 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S Seleeni, Se Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Jälkikäs.yksiköltä Salmiseen laskeva puro ,7, ,7, ,6,3 Salminen, järvivesi vv , , ,65 7 Salmisenpuro 1, jokivesi vv ,2, ,5, , , , ,6,3 Kalliojärvi, järvivesi vv , , , ,7 4,2 Kalliojärvi luusua, järvivesi vv ,4, ,4, ,45 Härkäpuro 1, jokivesi vv ,2, ,2,6 Kuusijoki, jokivesi vv , ,5 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 5 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES ICP- suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- OES <,1 11,9, ,13 17,7, , ,3 1,6, <3 L <3 L <5 < ,5 1 <5 < <,1 1,9, <,1 18, ,2 2, ,8 <3 L ,2 <3 L <, ,6 18,7, <1,19 < ,55,47 <5 < < <1 <1 1,1,34 <5 <5 87 < ,7, , ,9, ,1,51 s=näyte suodatettu u=uusinta L=laimennettu näyte => normaalia korkeampi määritysraja LA=laimennettu, korkeampi mr, eritt. korkea suolapit. v=tulos varmistettu uusinnalla ja OES suodatettu maastossa

163 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.4 Sivu 1 / 4 Kalliojokisuu, järvivesi vv ,3,2,4 2,1 1,3 73 5,3 45,2,2 < 1 4 1,2 2, ,4,2,4 1,3 11,8 84 4,6 59 <,2 7,2 35 5,2 2, ,3,15,3 1,4 11,3 81 9,5 27,1,51 8,8 4 8,3 1, ,6,3,6,24 4,3 6,5, ,4,2,4,37 5,6 6,1 2, ,4,4,8,2,1,62 1 6,3 2,54 Kolmisoppi, järvivesi vv ,6 1 14,2,5 11,1 77 6,1 24,3, ,8, ,6 7 14,2 1,3 1, ,1,8 1, ,9, , ,2 1,7 8,9 64 6,5 42,7,14 7,8 25 4,9 1, Kolmisoppi lähtevä, järvivesi vv ,6,3,6,8 4 2,2, ,6,3,6,8 1,1 1,8, ,6,35,7,8 1,1 1,6,94 Tuhkajoki 1, jokivesi vv ,6,3,6 1,6 11,1 89 5,6 22,7,4 < ,2, ,6,3,6 1,3 12,2 86 5,7 22,7,4 < 1 3 1,2, ,6,3,6 1,5 11,4 81 5,9 19,16,6 < ,3 1, ,6,3,6,7 < 1 2, ,5,4,7,5,8 1,6 1,9, ,6,3,6,9 1,5 1,7 1,18 Jormasjärvi syv p3, järvivesi vv , ,5,22,15,3 12,4 85 6,1 12,5,5 < 1 125,51, , ,5,22,15,7 12, ,2,5 < 1 125,52, , ,5,22, , ,3,5 < 1 15,82, ,95 24,5 25,5,22,15 1, ,9 14,4,6 < 1 15,89, Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalliojoki järvestä lähtevä/luusua, järvivesi vv Kok. syv. Jään paks Lumen syvyys Väriluku Sameus Kokonaiskovuus Kenttämittaus t O2 O2 kyll. % ph, 25 C Sähkönjohta vuus, 25 C Alkaliniteetti Kiintoaine (luonnonv 1,2 µm, jätev 1,6 µm) Kok. N NH4-N NO2,3-N Kok. P PO4-P C mg/l % ms/m mmol/l mg/l mg Pt/l FTU mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l SFS-EN 25813:1996 SFS-EN SFS-EN ISO 25813: :212 SFS-EN 27888:1994 lämpötilako mpensaatio Sis. men. O-Y-3 SFS-EN 872:25 SFS-EN ISO SFS-EN ISO 7887:212, 727:2 komparaatto ri ,9,5,9, ,16 SFS Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. Sis. men. 33:1987 O-Y-88 O-Y-77 O-Y-78 O-Y-89 O-Y-79 suodatettu maastossa

164 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.4 Sivu 2 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. COD Mn Kloridi Sulfaatti Alumiini, Al Alumiini, Al Antimoni, Sb Antimoni, Sb Arseeni, As Arseeni, As Barium, Ba Barium, Ba Elohopea, Hg Elohopea, Hg liuk Kadmium, Cd Kadmium, Cd Kalium, K Kalliojoki järvestä lähtevä/luusua, järvivesi vv ,9,5 Kalliojokisuu, järvivesi vv ,3, ,4, ,3, ,6, ,4, ,4,4 Kolmisoppi, järvivesi vv , , ,6 13 Kolmisoppi lähtevä, järvivesi vv ,6, ,6, ,6,35 Tuhkajoki 1, jokivesi vv ,6, ,6, ,6, ,6, ,5, ,6,3 Jormasjärvi syv p3, järvivesi vv , , , ,95 24,5 mg/l ICP- suodatus ICP-OES suodatus ICP-OES,45 µm,,45 µm, ICP- ICP-OES mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l SFS SFS-EN ISO SFS-EN 336: :29 134:29 ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES 12 72,1 8,1 <,2 <,5 35 1, <15 <15 16 <,1 <2 25 1, <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 <2 31, <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 < ,17 1,5,24, ,18 15,18 1, <,5,16 14,1 <,2 1, , <,5,24 16 <,1,21, , <,5,24 16,2 <,1,2, , <,5,22 17,2 <,1,25, ,24 16,1,2,7 1 38,27 16,8,22, <,5,19 15,18, , <15 <15 16 <,1 <2 31 1, <15 <15 16 <,1 < <15 <15 <15 < <,1 <,1 <2 < ,23 15,3,17, ,25 16,2, <,5,19 13,7,16,78 16, <,5,28 1,3 <,1,77,75 16, ,51,26 1,5 <,1,84,76 18, <,5,26 11,6 <,1,1, , <,5,26 11,9 <,1,11,97 suodatettu maastossa

165 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.4 Sivu 3 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Kalsium, Ca Koboltti, Co Koboltti, Co Kromi, Cr Kromi, Cr Kupari, Cu Kupari, Cu Lyijy, Pb Magnesium, Mg Mangaani, Mn Mangaani, Mn Natrium, Na Natrium, Na Nikkeli, Ni Nikkeli, Ni Kalliojoki järvestä lähtevä/luusua, järvivesi vv ,9,5 ICP-OES mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES 25,5,34,23,47 5, , 14,4 9,7 Kalliojokisuu, järvivesi vv ,3, ,4, ,3, ,6, ,4, ,4,4 Kolmisoppi, järvivesi vv , , ,6 13 Kolmisoppi lähtevä, järvivesi vv ,6, ,6, ,6,35 Tuhkajoki 1, jokivesi vv ,6, ,6, ,6, ,6, ,5, ,6,3 Jormasjärvi syv p3, järvivesi vv , , , ,95 24,5 <3 <1 < ,8 22 <3 <3 <1 <1 <5 < ,2 57, <3 <3 <1 <1 <5 < ,7 15, ,2 2,1,44 1,2 3, ,4 3 36,9 1,9,49 1,3 5, ,2,82,32 1,7 5, , ,5 1,4,62 1,5,29 4, ,8 2,4 2,3 14,4 1,3,62 1,6,3 5, ,5 2,6 2,1 28,2 1,9,58 1,4,22 9, ,4 36,5 34,3 14,9 1,4,57 1,5 5, ,5 21,8 14,6 1,5,66 1,6 4, ,9 22,8 14,6 1,2,59 1,3 4, ,5 <3 <1 < ,1 15 <3 3 < ,9 32 <3 <3 <1 <1 <5 < ,2 2, ,1 1,1,57 1,4 4, ,3 18,7 14,3 1,2,63 1,6 4, ,6 14 1,53 1,3 4, ,8 17,2 5,43,18,55 1,4,1 2, ,1 11,3 11 5,19,21,47 1,4,61 2, ,7 11,3 11,2 6,56,41,51 1,4,14 2, ,6 13,3 12,9 6,73,44,48 1,4,14 2, ,3 13 suodatettu maastossa

166 Kipsisakka-altaan vuodon lisätarkkailu (Nab Labs Oy) Liite 3.4 Sivu 4 / 4 Ottopvm Näkösyv. Alkusyv. Rauta, Fe Rauta, Fe Rikki, S Rikki, S leeni, Se Sinkki, Zn Sinkki, Zn Uraani, U Uraani, U Vanadiini, V Vanadiini, V Kalliojoki järvestä lähtevä/luusua, järvivesi vv ,9,5 ICP-OES µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l suodatus,45 µm, ICP-OES ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES suodatus,45 µm, ICP- ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES ICP- suodatus,45 µm, ICP <,1 2,4,91 ICP-OES suodatus,45 µm, ICP-OES Kalliojokisuu, järvivesi vv ,3, ,4, ,3, ,6, ,4, ,4, ,14 < ,7 1,4 <5 < ,29,2 <5 < <,1 68,8, ,15 56,8, ,1,3 Kolmisoppi, järvivesi vv , , , ,6,26, ,7,27, ,5,89,7 Kolmisoppi lähtevä, järvivesi vv ,6, ,6, ,6, <,1 52,4, ,13 56,5, ,1,23 Tuhkajoki 1, jokivesi vv ,6, ,6, ,6, ,6, ,5, ,6, ,12 < ,12 < ,12,12 <5 < <,1 43,8, ,14 49,6, ,1,33 Jormasjärvi syv p3, järvivesi vv , , , ,95 24, ,3,93, ,4,71, ,5,1, ,5,1,5 suodatettu maastossa

167 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 1 / 8 TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran järvet kenttämittaus Tarkkailukiehelmikuun kierros Tilaaja: Pöyry Kenttämittaus Laite: YSI 65 MDS Mittaaja: Esa-Pekka Kukkonen/Antti lumiaho Nab Labs Oy KIV2 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :3:9,28,3 7,76 175,8 73,8 1, :3:13,28,3 7,76 175,8 73,9 1, :3:17,28,3 7,75 175,8 73,9 1, :3:21,28,3 7,74 175,7 73,9 1, :3:25,28,3 7,73 175,6 74, 1,73 1, :9:51 1,7 1,12 6,78 185,4 75,9 1, :9:55 1,7 1,12 6,78 185,4 75,8 1, :9:59 1,7 1,12 6,77 185,3 75,8 1, :1:3 1,7 1,12 6,77 185,2 75,8 1, :1:7 1,7 1,13 6,77 185,2 75,8 1,71 1, :12:31 1,67 1,25 6,72 183,3 75,5 1, :12:35 1,67 1,25 6,72 183,3 75,5 1, :12:41 1,67 1,25 6,72 183,2 75,4 1, :12:45 1,67 1,25 6,72 183,2 75,4 1, :12:51 1,67 1,25 6,72 183,1 75,4 1,48 2, :16:5 2,38 1,26 6,67 181,5 74, 1, :16:9 2,38 1,26 6,67 181,5 74, 1, :16:13 2,38 1,26 6,67 181,5 74, 1, :16:19 2,38 1,26 6,67 181,5 74, 1, :16:25 2,38 1,26 6,66 181,5 73,9 1,8 2, :19:45 2,79 1,27 6,62 18,4 75, 1, :19:49 2,79 1,27 6,62 18,4 75, 1, :19:55 2,79 1,27 6,62 18,4 75, 1, :2:1 2,79 1,27 6,61 18,4 75, 1, :2:7 2,79 1,27 6,61 18,4 75, 1,11 3, :24:17 3,1 1,28 6,56 179,9 68,7 9, :24:21 3,1 1,28 6,56 179,9 68,7 9, :24:29 3,1 1,28 6,56 179,9 68,8 9, :24:33 3,1 1,28 6,55 179,9 68,9 9, :24:39 3,1 1,28 6,55 179,9 68,9 9,21 3, :27:23 3,4 1,33 6,49 18,8 62,3 8, :27:47 3,4 1,33 6,48 18,8 62,4 8, :27:53 3,41 1,33 6,48 18,8 62,3 8, :28:1 3,41 1,33 6,47 18,9 62,2 8, :28:7 3,41 1,33 6,47 18,9 62,2 8,24 4, :34:47 3,66 3,39 5,74 29,4 15,5 2, :34:51 3,66 3,39 5,73 29,5 15,4 2, :34:57 3,66 3,39 5,73 29,7 15,4 2, :35:5 3,66 3,4 5,73 21, 15,3 2, :35:11 3,66 3,4 5,72 21,1 15,2 1,98 4, :39:57 3,94 4,55 5,43 177,9 3,1, :4:5 3,94 4,55 5,43 177,4 3,1, :4:15 3,95 4,55 5,43 176,8 3,1, :4:21 3,95 4,55 5,43 176,4 3,, :4:29 3,95 4,55 5,42 176, 3,,39 5, :44:57 4,16 4,67 5,46 146,9 1,3, :45:3 4,16 4,67 5,46 146,6 1,3, :45:7 4,16 4,67 5,46 146,5 1,3, :45:11 4,17 4,67 5,46 146,4 1,3, :45:17 4,17 4,67 5,46 146,2 1,3,17 5, :49:11 4,31 4,74 5,61 112,2,9, :49:15 4,31 4,74 5,61 112,1,9, :49:19 4,31 4,74 5,62 111,9,9, :49:23 4,31 4,74 5,62 111,7,9, :49:27 4,31 4,74 5,62 111,6,9,12 6, :53:5 4,35 4,78 5,68 11,2,7, :53:9 4,35 4,78 5,68 11,1,7, :53:15 4,35 4,78 5,69 1,9,7, :53:23 4,35 4,78 5,69 1,7,7,9

168 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 2 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :53:27 4,35 4,78 5,69 1,6,7,9 6, :57:47 4,39 4,8 6,4-34,1 3,2, :57:53 4,39 4,8 6,4-35,2 3,2, :57:59 4,39 4,8 6,5-36,3 3,2, :58:7 4,39 4,8 6,5-37,6 3,, :58:13 4,38 4,8 6,6-38,5 2,9,37 6, :2:51 4,38 4,8 6,19-88,6,7, :2:55 4,38 4,8 6,19-88,9,7, :2:59 4,38 4,8 6,19-89,2,7, :3:3 4,38 4,8 6,19-89,5,7, :3:7 4,38 4,8 6,2-89,8,7,9 KIV1 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :38:13,9,14 5,89 16,3 71,6 1, :38:17,9,14 5,89 16,4 71,6 1, :38:21,9,14 5,89 16,6 71,6 1, :38:25,9,14 5,88 16,8 71,6 1, :38:29,9,14 5,88 16,9 71,6 1,43 1, :43:23,83 1,1 5,87 11,8 65,9 9, :43:27,84 1,1 5,88 11,8 65,9 9, :43:33,84 1,1 5,88 11,7 65,9 9, :43:37,84 1,1 5,88 11,6 65,9 9, :43:43,84 1,1 5,89 11,5 65,9 9,38 1, :47:21 1,56 1,26 5,98 19,8 69,4 9, :47:29 1,56 1,26 5,98 19,7 69,4 9, :47:33 1,56 1,26 5,98 19,7 69,4 9, :47:39 1,56 1,26 5,98 19,7 69,4 9, :47:43 1,56 1,26 5,98 19,7 69,4 9,68 2, :49:59 1,67 1,29 6,2 11, 66,7 9, :5:5 1,67 1,29 6,2 11, 66,7 9, :5:11 1,67 1,29 6,2 11, 66,6 9, :5:19 1,67 1,29 6,2 11, 66,6 9, :5:25 1,67 1,29 6,3 11,1 66,6 9,25 2, :54:27 1,73 1,55 6,1 19,8 68,8 9, :54:31 1,72 1,55 6,1 19,8 68,7 9, :54:35 1,72 1,55 6,1 19,7 68,6 9, :54:39 1,72 1,55 6,1 19,7 68,5 9, :54:45 1,72 1,55 6,1 19,7 68,4 9,48 YLU Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :44:47,7,4 6,82 149,5 74,2 1, :44:51,8,4 6,82 149,4 74,4 1, :44:57,8,4 6,82 149,2 74,5 1, :45:1,8,4 6,82 149,2 74,6 1, :45:5,8,4 6,82 149, 74,7 1,89 LAA4 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :26:17,24,5 7,33 159,4 8,5 11, :26:23,24,5 7,32 159,4 8,5 11, :26:27,24,5 7,31 159,4 8,5 11, :26:31,24,5 7,3 159,4 8,4 11, :26:35,24,5 7,29 159,4 8,4 11,68 1, :3:19,19,6 6,65 162,5 84,4 12, :3:23,19,6 6,65 162,5 84,5 12, :3:27,19,6 6,64 162,5 84,5 12, :3:31,19,6 6,63 162,5 84,5 12, :3:37,19,6 6,62 162,5 84,5 12,28 1, :33:13,27,19 6,26 169,6 89,4 12, :33:17,27,19 6,25 169,6 89,4 12, :33:23,27,19 6,25 169,6 89,4 12, :33:27,27,19 6,25 169,6 89,5 12, :33:33,27,19 6,24 169,7 89,4 12,97 2, :36:3,46,19 6,1 171,6 88,6 12, :36:7,47,19 6,1 171,6 88,6 12,78

169 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 3 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :36:11,47,19 6,9 171,8 88,5 12, :36:17,47,19 6,9 171,8 88,4 12, :36:21,47,19 6,9 171,9 88,4 12,75 2, :38:51,78,19 5,96 173,8 89, 12, :38:55,79,19 5,96 173,8 88,9 12, :39:1,79,19 5,96 173,9 88,9 12, :39:5,79,19 5,96 174, 88,9 12, :39:11,79,19 5,95 174, 88,9 12,7 3, :41:29 1,11,19 5,87 175,8 88, 12, :41:33 1,11,19 5,86 175,8 88, 12, :41:37 1,11,19 5,86 175,8 88, 12, :41:43 1,12,19 5,86 175,9 87,9 12, :41:47 1,12,19 5,86 176, 88, 12,46 3, :44:47 1,48,19 5,76 178,3 86, 12, :44:53 1,48,19 5,76 178,4 85,9 12, :44:59 1,47,19 5,76 178,5 85,9 12, :45:3 1,47,19 5,76 178,5 85,9 12, :45:9 1,47,19 5,76 178,5 85,9 12,5 4, :48:49 1,75,19 5,67 182, 79,3 11, :48:55 1,75,19 5,67 182,1 79,2 11, :49:1 1,75,19 5,67 182,1 79,1 11, :49:7 1,75,19 5,67 182,1 79, 11, :49:15 1,76,19 5,67 182,2 79, 1,99 4, :52:41 1,94,2 5,57 187, 73,8 1, :52:47 1,94,2 5,57 187,1 73,7 1, :52:53 1,94,2 5,57 187,2 73,6 1, :52:59 1,94,2 5,57 187,3 73,6 1, :53:7 1,95,2 5,57 187,4 73,5 1,18 5, :58:9 2,4,21 5,5 191,6 74,6 1, :58:15 2,4,21 5,5 191,7 74,6 1, :58:21 2,4,21 5,5 191,7 74,7 1, :58:27 2,4,21 5,5 191,8 74,7 1, :58:33 2,4,21 5,5 191,8 74,6 1,3 5, :2:49 2,6,23 5,45 197, 76,7 1, :2:55 2,6,23 5,45 197, 76,7 1, :2:59 2,6,23 5,45 197, 76,7 1, :3:5 2,6,23 5,45 197,1 76,7 1, :3:9 2,6,23 5,45 197,1 76,7 1,59 6, :9:19 2,12,25 5,39 23,7 74,5 1, :9:23 2,12,24 5,39 23,7 74,5 1, :9:29 2,13,25 5,39 23,8 74,4 1, :9:35 2,13,25 5,39 23,9 74,4 1, :9:39 2,13,25 5,39 23,9 74,4 1,25 6, :14:33 2,3,25 5,35 29,4 71,2 9, :14:39 2,3,25 5,35 29,5 71,2 9, :14:45 2,3,25 5,35 29,5 71,2 9, :14:51 2,3,25 5,35 29,5 71,1 9, :14:57 2,3,25 5,35 29,6 71,2 9,75 7, :18:39 2,33,25 5,33 213,4 71,7 9, :18:45 2,33,25 5,33 213,4 71,7 9, :18:51 2,33,25 5,33 213,4 71,7 9, :18:59 2,33,25 5,33 213,5 71,7 9, :19:3 2,33,25 5,33 213,6 71,7 9,81 7, :23:3 2,28,26 5,31 217,8 7,6 9, :23:9 2,28,26 5,31 217,8 7,6 9, :23:13 2,28,26 5,31 217,8 7,6 9, :23:19 2,28,26 5,31 217,9 7,5 9, :23:25 2,28,26 5,31 218, 7,5 9,67 8, :27:19 2,35,26 5,29 221,6 69,5 9, :27:23 2,35,26 5,29 221,6 69,5 9, :27:29 2,35,26 5,29 221,6 69,5 9, :27:33 2,35,26 5,29 221,7 69,5 9, :27:39 2,35,26 5,29 221,7 69,5 9,51 8, :31:23 2,43,26 5,28 225, 68,4 9, :31:27 2,43,26 5,28 225, 68,4 9, :31:33 2,43,26 5,28 225,1 68,4 9, :31:37 2,43,26 5,28 225,1 68,4 9, :31:43 2,43,26 5,28 225,1 68,4 9,34 9, :35:21 2,35,27 5,27 228, 67,2 9, :35:27 2,35,27 5,27 228,1 67,2 9,2

170 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 4 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :35:33 2,35,27 5,27 228,1 67,2 9, :35:39 2,35,27 5,27 228,1 67,1 9, :35:45 2,35,27 5,27 228,1 67,1 9,19 9, :38:25 2,36,27 5,27 23,8 66,6 9, :38:31 2,36,27 5,27 23,8 66,7 9, :38:39 2,36,27 5,27 23,9 66,6 9, :38:43 2,36,27 5,27 23,9 66,7 9, :38:49 2,36,27 5,27 23,9 66,6 9,12 1, :41:5 2,33,28 5,27 232,7 65,4 8, :41:11 2,33,28 5,28 232,7 65,3 8, :41:15 2,33,28 5,28 232,7 65,3 8, :41:19 2,33,28 5,28 232,7 65,3 8, :41:25 2,33,28 5,28 232,7 65,3 8,95 1, :44:21 2,32,29 5,28 234,8 65,3 8, :44:25 2,32,29 5,28 234,8 65,3 8, :44:31 2,32,29 5,28 234,8 65,3 8, :44:37 2,32,29 5,28 234,8 65,3 8, :44:43 2,32,29 5,28 234,8 65,3 8,95 11, :47:23 2,33,29 5,29 235,8 64,5 8, :47:27 2,33,29 5,29 235,8 64,5 8, :47:33 2,33,29 5,29 235,8 64,4 8, :47:37 2,33,29 5,29 235,8 64,4 8, :47:43 2,33,29 5,29 235,8 64,4 8,82 11, :51:49 2,33,3 5,3 237,5 64, 8, :51:55 2,33,3 5,3 237,5 64, 8, :52:1 2,33,3 5,3 237,4 64, 8, :52:5 2,33,3 5,3 237,4 64, 8, :52:13 2,33,3 5,3 237,4 64, 8,76 12, :55:35 2,33,3 5,31 238,6 63,1 8, :55:41 2,33,3 5,31 238,6 63,1 8, :55:47 2,33,3 5,31 238,6 63,1 8, :55:51 2,33,3 5,31 238,6 63,1 8, :55:57 2,33,3 5,31 238,6 63,1 8,64 12, :58:41 2,37,31 5,32 239,6 62,6 8, :58:45 2,38,31 5,32 239,6 62,6 8, :58:51 2,38,31 5,32 239,6 62,5 8, :58:57 2,38,31 5,32 239,6 62,6 8, :59:1 2,38,31 5,32 239,6 62,6 8,56 13, :3:19 2,46,32 5,32 241,6 59,1 8, :3:23 2,46,32 5,32 241,6 59,1 8, :3:27 2,46,32 5,32 241,6 59,1 8, :3:31 2,47,32 5,32 241,6 59,1 8, :3:37 2,46,32 5,32 241,6 59,1 8,6 13, :7:9 2,53,33 5,34 243,2 57,6 7, :7:15 2,53,33 5,34 243,2 57,6 7, :7:19 2,53,33 5,34 243,2 57,6 7, :7:25 2,53,33 5,34 243,2 57,6 7, :7:31 2,53,33 5,34 243,2 57,6 7,85 14, :11:51 2,59,34 5,34 244,3 55,4 7, :11:55 2,59,34 5,34 244,3 55,4 7, :12:1 2,59,34 5,34 244,3 55,4 7, :12:5 2,59,34 5,34 244,3 55,4 7, :12:11 2,59,34 5,34 244,4 55,3 7,53 14, :17:11 2,55,35 5,36 245, 54,5 7, :17:15 2,55,35 5,36 245, 54,5 7, :17:19 2,55,35 5,36 245, 54,5 7, :17:23 2,55,35 5,36 245, 54,5 7, :17:29 2,55,35 5,36 245, 54,5 7,42 15, :21:7 2,55,36 5,38 245,5 54,2 7, :21:13 2,55,36 5,38 245,5 54,1 7, :21:19 2,55,36 5,38 245,5 54,1 7, :21:47 2,55,36 5,38 245,3 54,9 7, :21:53 2,55,36 5,38 245,3 54,9 7,47 15, :27:9 2,57,37 5,4 245,4 53,8 7, :27:13 2,57,37 5,4 245,4 53,8 7, :27:19 2,57,37 5,4 245,4 53,8 7, :27:25 2,57,37 5,4 245,4 53,8 7, :27:29 2,57,37 5,4 245,3 53,8 7,32 16, :32:11 2,6,38 5,42 246,1 51,5 7, :32:17 2,6,38 5,42 246, 51,5 7, :32:23 2,6,38 5,42 246, 51,5 7,

171 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 5 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :32:29 2,6,38 5,42 246, 51,5 7, :32:35 2,6,38 5,42 246, 51,5 7,1 16, :37:5 2,64,38 5,42 245,8 46,7 6, :37:9 2,65,38 5,42 245,8 46,7 6, :37:15 2,65,38 5,42 245,8 46,7 6, :37:19 2,65,38 5,42 245,8 46,6 6, :37:25 2,65,38 5,43 245,8 46,6 6,33 KAL1 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :46:37,13,5 6,57 243,6 68,5 9, :46:41,13,5 6,56 243,5 68,5 9, :46:45,13,5 6,56 243,5 68,5 9, :46:49,13,5 6,55 243,5 68,5 9, :46:55,13,5 6,54 243,4 68,5 9,96 1, :51:5 1,2 1,86 6,24 238,5 66, 9, :51:9 1,2 1,86 6,24 238,4 66,1 9, :51:15 1,2 1,86 6,24 238,3 66,1 9, :51:19 1,21 1,87 6,24 238,3 66,2 9, :51:23 1,21 1,87 6,24 238,2 66,2 9,3 1, :55:15 2,37 2,34 6,23 232,8 67,3 9, :55:21 2,38 2,34 6,23 232,8 67,3 9, :55:27 2,38 2,34 6,23 232,7 67,3 9, :55:31 2,38 2,34 6,23 232,6 67,3 9, :55:39 2,38 2,34 6,23 232,5 67,3 9,13 2, :58:31 3,36 2,77 6,23 228,1 69,9 9, :58:35 3,37 2,77 6,23 228, 69,9 9, :58:41 3,37 2,77 6,23 227,8 69,9 9, :58:47 3,37 2,78 6,24 227,7 69,9 9, :58:53 3,37 2,78 6,24 227,5 7, 9,23 2, :3:19 4,17 4,51 5,64 27,2 13,2 1, :3:23 4,17 4,51 5,63 27,3 12,7 1, :3:29 4,17 4,51 5,62 27,5 12, 1, :3:33 4,17 4,51 5,62 27,6 11,7 1, :3:37 4,17 4,51 5,61 27,7 11,3 1,45 3, :6:17 4,85 6,56 6, 2,5 4,, :6:21 4,85 6,57 6, 18,9 4,, :6:27 4,85 6,57 6,2 16,6 3,9, :6:33 4,86 6,57 6,3 14,3 3,9, :6:37 4,86 6,57 6,4 12,9 3,9,48 3, :1:53 5,4 6,91 6,25-84, 2,6, :1:59 5,4 6,91 6,26-88,1 2,6, :11:5 5,4 6,91 6,26-91,7 2,6, :11:9 5,4 6,91 6,26-93,9 2,6, :11:13 5,4 6,91 6,26-96,1 2,6,32 4, :15:45 5,83 7,11 6,33-197,4 3,1, :15:49 5,83 7,11 6,33-197,9 3,1, :15:57 5,83 7,11 6,33-198,8 3,, :16:3 5,83 7,11 6,33-199,4 3,, :16:17 5,84 7,11 6,34-2,8 3,,37 4, :2:47 5,96 7,12 6,51-214,4 1,5, :2:53 5,96 7,12 6,51-214,6 1,5, :2:57 5,96 7,12 6,52-214,7 1,5, :21:5 5,96 7,12 6,52-214,7 1,5, :21:11 5,96 7,12 6,52-214,7 1,5,18 5, :25:45 6, 7,12 6,63-218, 1,1, :25:49 6, 7,12 6,63-217,8 1,1, :25:53 6, 7,12 6,64-217,6 1,1, :25:57 6, 7,12 6,64-217,3 1,1, :26:1 6, 7,12 6,64-216,9 1,1,13 SAL Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :24:57,21,21 5,69 195,4 4,4 5, :25:1,21,21 5,69 195,5 4,4 5, :25:5,21,21 5,68 195,6 4,4 5, :25:9,21,21 5,68 195,7 4,5 5, :25:13,21,21 5,68 195,9 4,5 5,88 1, :29:11,3,37 5,55 28,3 4,5 5,87

172 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 6 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :29:15,3,37 5,55 28,3 4,6 5, :29:19,3,37 5,55 28,2 4,6 5, :29:23,3,37 5,55 28,2 4,6 5, :29:29,3,37 5,55 28,1 4,6 5,88 1, :35:7 1,11 3,69 5,83 27,2 45,6 6, :35:11 1,11 3,69 5,84 27,1 45,6 6, :35:15 1,11 3,69 5,84 27, 45,6 6, :35:19 1,11 3,7 5,84 26,8 45,6 6, :35:23 1,11 3,7 5,85 26,7 45,6 6,38 2, :41:17 2,35 11,1 6,3-147,7 11,2 1, :41:21 2,35 11,1 6,4-147,9 11,1 1, :41:25 2,35 11,1 6,4-148,2 11, 1, :41:31 2,36 11,2 6,4-148,6 1,8 1, :41:39 2,36 11,2 6,5-149,2 1,7 1,4 2, :49:27 3,14 11,99 6,18-186,6 4,, :49:31 3,14 11,99 6,18-186,8 4,, :49:37 3,14 11,99 6,18-187,1 4,, :49:41 3,15 11,99 6,18-187,3 4,1, :49:47 3,15 11,99 6,19-187,5 4,1,52 3, :53:41 3,88 12,17 6,21-26,8 1,6, :53:43 3,88 12,16 6,21-26,8 1,6, :53:47 3,89 12,17 6,21-27, 1,6, :53:51 3,89 12,17 6,21-27,2 1,6, :53:57 3,89 12,17 6,21-27,5 1,6,2 3, :57:7 4,5 12,38 6,21-21,4 1,1, :57:11 4,5 12,38 6,21-21,5 1,2, :57:15 4,51 12,38 6,21-21,6 1,2, :57:19 4,51 12,38 6,21-21,7 1,2, :57:25 4,52 12,38 6,21-21,9 1,2,15 4, :2:3 4,91 12,5 6,23-215,7 1,3, :2:7 4,91 12,5 6,23-215,8 1,3, :2:11 4,91 12,51 6,23-215,8 1,3, :2:15 4,91 12,51 6,23-215,9 1,3, :2:19 4,91 12,51 6,23-215,9 1,3,16 4, :6:47 5,12 12,82 6,24-212,4,9, :6:51 5,12 12,82 6,25-212,5,9, :6:55 5,12 12,82 6,25-212,5,9, :6:59 5,12 12,82 6,25-212,5,9, :7:3 5,12 12,82 6,25-212,5,9,11 5, :11:37 5,6 13,2 6,32-219,,7, :11:43 5,6 13,2 6,33-219,1,7, :11:47 5,6 13,2 6,33-219,2,7, :11:51 5,6 13,2 6,33-219,2,7, :11:55 5,6 13,2 6,33-219,1,7,9 5, :16:9 4,96 13,3 6,49-225,5,6, :16:13 4,96 13,3 6,49-225,6,6, :16:39 4,96 13,3 6,5-226,2 2,9, :16:47 4,96 13,3 6,51-226,4 2,9, :16:51 4,96 13,3 6,51-226,5 2,9,35 6, :2:57 4,88 13,32 6,59-23,,6, :21:1 4,88 13,32 6,59-23,1,6, :21:7 4,88 13,32 6,59-23,2,6, :21:11 4,88 13,32 6,59-23,3,6, :21:15 4,88 13,32 6,59-23,4,6,7 6, :24:5 4,78 13,33 6,64-233,,4, :24:11 4,78 13,33 6,64-233,2,4, :24:17 4,78 13,33 6,65-233,3,4, :24:21 4,78 13,33 6,65-233,3,4, :24:25 4,78 13,33 6,65-233,4,4,5 7, :27:51 4,75 13,33 6,69-231,4,4, :27:57 4,75 13,33 6,69-231,6,4, :28:3 4,75 13,33 6,69-231,8,4, :28:7 4,75 13,33 6,69-231,8,4, :28:11 4,75 13,33 6,69-231,9,4,5 7, :31:51 4,74 13,33 6,72-231,9,3, :31:57 4,74 13,33 6,73-232,1,3, :32:3 4,74 13,33 6,73-232,3,3, :32:7 4,74 13,33 6,73-232,4,3, :32:13 4,74 13,33 6,73-232,5,3,4 7, :34:25 4,74 13,33 6,74-233,,3, :34:29 4,74 13,33 6,74-233,1,3,3

173 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 7 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :34:35 4,74 13,33 6,74-233,1,3, :34:41 4,74 13,33 6,74-233,2,3, :34:45 4,74 13,33 6,74-233,2,3,3 KOL1 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :33:16,14,15 5,92 186, 9,7 13, :33:22,13,15 5,91 186,1 9,7 13, :33:26,13,15 5,91 186, 9,7 13, :33:32,12,15 5,9 186, 9,8 13, :33:36,12,15 5,9 186, 9,7 13,21 1, :37:2,7,22 5,86 185,9 79,9 11, :37:6,7,22 5,86 185,9 79,9 11, :37:1,7,22 5,86 185,9 79,8 11, :37:14,7,22 5,86 185,8 79,8 11, :37:18,7,22 5,86 185,7 79,8 11,63 1, :4:29,24,34 5,88 184,9 81,9 11, :4:33,25,34 5,88 184,9 81,9 11, :4:37,25,34 5,88 184,9 81,9 11, :4:41,25,34 5,88 184,8 81,9 11, :4:45,25,34 5,89 184,8 81,9 11,88 2, :44:35,53,43 5,84 194,6 83,2 11, :44:39,53,43 5,84 194,8 83,2 11, :44:43,53,43 5,84 195, 83,2 11, :44:47,53,43 5,84 195,2 83,1 11, :44:51,54,43 5,83 195,4 83,1 11,95 2, :48:29,84,46 5,72 21,4 8,6 11, :48:35,84,46 5,72 21,5 8,6 11, :48:39,84,46 5,72 21,6 8,6 11, :48:43,84,46 5,71 21,7 8,6 11, :48:49,84,46 5,71 21,8 8,6 11,49 3, :51:37 1,9,46 5,64 26,8 78,6 11, :52:3 1,9,46 5,63 26,8 78,5 11, :52:9 1,9,46 5,63 26,9 78,5 11, :52:13 1,9,46 5,63 26,9 78,5 11, :52:17 1,9,46 5,63 26,9 78,5 11,12 3, :54:21 1,23,46 5,59 21,7 77,3 1, :54:25 1,23,46 5,59 21,7 77,3 1, :54:29 1,23,46 5,58 21,7 77,3 1, :54:35 1,23,46 5,58 21,7 77,2 1, :54:39 1,23,46 5,58 21,7 77,2 1,89 4, :56:59 1,35,46 5,55 213,7 75,7 1, :57:5 1,35,46 5,55 213,7 75,7 1, :57:11 1,35,46 5,55 213,7 75,7 1, :57:15 1,35,46 5,55 213,7 75,7 1, :57:19 1,35,46 5,55 213,7 75,7 1,64 4, ::3 1,42,46 5,52 216,2 74,3 1, ::9 1,42,46 5,51 216,2 74,3 1, ::15 1,42,46 5,51 216,2 74,3 1, ::19 1,42,46 5,51 216,1 74,3 1, ::25 1,42,46 5,51 216,1 74,3 1,42 5, :2:23 1,47,46 5,49 219,6 73,2 1, :2:29 1,47,46 5,49 219,6 73,2 1, :2:33 1,47,46 5,49 219,5 73,1 1, :2:39 1,47,46 5,49 219,5 73,1 1, :2:43 1,47,46 5,49 219,5 73,1 1,25 5, :5:11 1,54,46 5,46 222,2 72,3 1, :5:15 1,54,46 5,46 222,1 72,3 1, :5:19 1,54,46 5,46 222,1 72,3 1, :5:23 1,54,46 5,46 222, 72,3 1, :5:29 1,54,46 5,46 222, 72,3 1,11 6, :8:7 1,57,46 5,45 223,6 71,3 9, :8:13 1,57,46 5,45 223,5 71,3 9, :8:17 1,57,46 5,45 223,4 71,3 9, :8:21 1,57,46 5,45 223,4 71,3 9, :8:25 1,57,46 5,45 223,3 71,2 9,95 6, :11:43 1,63,46 5,44 224,4 7,7 9, :11:47 1,63,46 5,44 224,4 7,7 9, :11:55 1,63,46 5,44 224,3 7,7 9, :12:1 1,63,46 5,44 224,2 7,7 9,87

174 Kenttämittaukset vko 8 Liite 4.1 Sivu 8 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :12:5 1,63,46 5,44 224,2 7,7 9,87 7, :14:1 1,67,46 5,42 227,5 69,7 9, :14:7 1,67,46 5,42 227,4 69,7 9, :14:13 1,67,46 5,42 227,3 69,7 9, :14:17 1,67,46 5,42 227,2 69,6 9, :14:25 1,67,46 5,42 227,1 69,6 9,7 7, :18:15 1,71,46 5,41 228,1 68,3 9, :18:29 1,71,46 5,41 227,8 68,3 9, :18:35 1,71,46 5,41 227,7 68,3 9, :18:39 1,71,46 5,41 227,7 68,3 9, :18:45 1,71,46 5,41 227,6 68,2 9,49 8, :21:25 1,74,46 5,4 229,9 67,3 9, :21:29 1,74,46 5,4 229,8 67,3 9, :21:35 1,74,46 5,4 229,7 67,2 9, :21:39 1,74,46 5,4 229,7 67,2 9, :22:3 1,74,46 5,4 229,4 67,5 9,39 8, :24:45 1,78,46 5,39 232,5 66,8 9, :24:49 1,78,46 5,39 232,4 66,8 9, :24:53 1,78,46 5,39 232,4 66,8 9, :24:59 1,78,46 5,39 232,3 66,8 9, :25:3 1,79,46 5,39 232,2 66,8 9,27 9, :28:43 1,84,46 5,38 234,4 66,3 9, :28:49 1,84,46 5,38 234,2 66,3 9, :28:55 1,84,46 5,38 234,1 66,3 9, :28:59 1,84,46 5,38 234, 66,3 9, :29:5 1,84,46 5,38 233,8 66,3 9,19 9, :32:15 1,89,46 5,37 236,8 64, 8, :32:19 1,89,46 5,37 236,7 64, 8, :32:23 1,89,46 5,37 236,6 63,9 8, :32:29 1,89,46 5,37 236,5 63,9 8, :32:33 1,89,46 5,37 236,5 63,9 8,86 1, :36:19 1,94,46 5,36 238, 62,6 8, :36:23 1,94,46 5,36 238, 62,5 8, :36:27 1,94,46 5,36 237,9 62,6 8, :36:33 1,94,46 5,36 237,8 62,6 8, :36:39 1,94,46 5,36 237,7 62,6 8,65 1, :39:21 2,,46 5,35 24,3 61,1 8, :39:27 2,,46 5,35 24,2 61,1 8, :39:31 2,,46 5,35 24,1 61,1 8, :39:37 2,,46 5,35 24, 61,1 8, :39:41 2,,46 5,35 239,9 61,1 8,43 11, :42:51 2,8,46 5,34 241,8 59,2 8, :42:57 2,8,46 5,34 241,7 59,2 8, :43:1 2,8,46 5,34 241,6 59,1 8, :43:5 2,8,46 5,34 241,6 59,1 8, :43:9 2,8,46 5,34 241,5 59,1 8,14 11, :47:1 2,17,46 5,33 242,4 56,4 7, :47:7 2,17,46 5,33 242,3 56,3 7, :47:13 2,17,46 5,33 242,2 56,3 7, :47:17 2,17,46 5,33 242,1 56,3 7, :47:25 2,17,46 5,33 241,9 56,3 7,74 12, :5:5 2,23,46 5,32 246,6 55,2 7, :5:9 2,23,46 5,32 246,6 55,2 7, :5:13 2,24,46 5,32 246,5 55,2 7, :5:19 2,24,46 5,32 246,5 55,2 7, :5:23 2,24,46 5,32 246,3 55,2 7,57 12, :54:37 2,42,46 5,3 247,4 4,7 5, :54:43 2,42,46 5,3 247,3 4,6 5, :54:47 2,42,46 5,3 247,2 4,6 5, :54:55 2,42,46 5,3 247, 4,5 5, :55:1 2,42,46 5,3 246,9 4,5 5,53 13, :57:49 2,59,46 5,28 25,5 35,1 4, :57:53 2,59,46 5,28 25,4 35, 4, :57:59 2,59,46 5,28 25,2 35, 4, :58:3 2,59,46 5,28 25,1 35, 4, :58:9 2,59,46 5,28 25, 34,9 4,74 13, :2:53 2,94,46 5,27 25,7 27,2 3, :2:57 2,94,46 5,27 25,6 27,2 3, :3:3 2,95,46 5,27 25,5 27,1 3, :3:7 2,95,46 5,27 25,4 27,1 3, :3:11 2,95,46 5,27 25,4 27,1 3,65 Oulussa Kimmo Kautovuori, kenttäpäällikkö Nab Labs Oy

175 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 1 / 8 TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran järvet kenttämittaus Tarkkailukiehuhtikuun kierros Tilaaja: Pöyry Kenttämittaus Laite: YSI 65 MDS Mittaaja: Antti lumiaho Nab Labs Oy KIV2 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :41:2 1,39,42 6,74 186,5 83,8 11, :41:6 1,39,42 6,73 186,5 83,7 11, :41:1 1,39,42 6,73 186,3 83,8 11, :41:14 1,39,42 6,72 186,3 83,8 11, :41:18 1,38,42 6,71 186,2 83,8 11,79 1, :45:12,75,488 6,4 197,1 57,7 8, :45:16,75,491 6,4 197,1 57,6 8, :45:18,75,493 6,4 197,1 57,6 8, :45:22,75,496 6,4 197,1 57,4 8, :45:26,76,498 6,4 197,1 57,3 8,19 1, :49:12 1,65 1, ,5 66,2 9, :49:16 1,65 1, ,6 66,2 9, :49:22 1,66 1, ,6 66,3 9, :49:28 1,66 1, ,6 66,3 9, :49:32 1,66 1, ,6 66,3 9,22 2, :54:24 2,33 1,276 6,6 19,3 69,3 9, :54:28 2,33 1,276 6,6 19,3 69,2 9, :54:34 2,33 1,276 6,6 19,3 69,2 9, :54:4 2,33 1,276 6,6 19,3 69,2 9, :54:46 2,33 1,276 6,7 19,3 69,3 9,45 2, :59:24 2,79 1,284 6,8 189,5 63,8 8, :59:3 2,79 1,284 6,8 189,6 63,7 8, :59:34 2,79 1,284 6,8 189,6 63,7 8, :59:4 2,79 1,284 6,8 189,6 63,7 8, :59:46 2,79 1,285 6,8 189,6 63,7 8,59 3, :5:12 3,16 1,318 6,6 19,1 57,7 7, :5:16 3,16 1,318 6,6 19,1 57,7 7, :5:2 3,16 1,318 6,6 19,1 57,7 7, :5:26 3,16 1,318 6,6 19,1 57,6 7, :5:3 3,16 1,319 6,6 19,2 57,6 7,69 3, :9:54 3,45 1,446 6,6 191,2 51,1 6, :9:58 3,45 1,446 6,6 191,2 51,1 6, :1:2 3,45 1,446 6,6 191,3 51,1 6, :1:8 3,45 1,447 6,6 191,3 51,1 6, :1:12 3,46 1,447 6,6 191,3 51,1 6,76 4, :16:8 3,69 3,694 5,43 22,5 1,3 1, :16:12 3,69 3,692 5,43 22,6 1,2 1, :16:16 3,69 3,692 5,43 22,8 1,1 1, :16:22 3,69 3,696 5,43 22,9 1,1 1, :16:26 3,69 3,71 5, ,31 4, :23:2 3,91 4,63 5,53 138,9 2,3, :23:24 3,91 4,63 5,54 138,7 2,3, :23:3 3,91 4,63 5,54 138,4 2,3, :23:34 3,91 4,63 5,54 138,3 2,3, :23:38 3,91 4,63 5,54 138,1 2,3,3 5, :28:26 4,7 4,77 5,61 12,1 1,2, :28:3 4,7 4,77 5,61 12,1 1,2, :28:34 4,7 4,78 5,61 12,1 1,2, :28:38 4,7 4,77 5,61 12,1 1,2, :28:42 4,7 4,77 5,61 12,1 1,2,15 5, :32:14 4,19 4,77 5,57 123,9, :32:18 4,19 4,77 5,57 123,9, :32:22 4,19 4,77 5,57 123,9, :32:26 4,19 4,771 5,57 123,9, :32:3 4,2 4,77 5,57 123,9,12 6, :36:44 4,3 4,81 5,87 71,5 3,7, :36:48 4,3 4,82 5,87 71,4 3,8, :36:52 4,3 4,82 5,87 71,2 3,9, :36:56 4,3 4,82 5,87 71,1 3,9, :37: 4,3 4,82 5,88 7,9 3,8,49 6, :4:12 4,34 4,81 6,8-47,5,9,11

176 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 2 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :4:16 4,34 4,81 6,8-48,8,9, :4:22 4,34 4,81 6,8-5,5,9, :4:26 4,34 4,81 6,9-51,7,9, :4:3 4,34 4,81 6,9-52,9,8,11 7, :43:1 4,36 4,813 6,18-14,6, :43:14 4,36 4,813 6,18-14,4,6, :43:18 4,36 4,814 6,18-14,9,6, :43:22 4,36 4,814 6,18-15,3,6, :43:26 4,36 4,814 6,18-15,7,6,7 7, :47:2 4,36 4,784 6,25-13,5, :47:6 4,36 4,784 6,25-13,2,5, :47:1 4,36 4,783 6,25-13,4,5, :47:14 4,36 4,783 6,25-13,6,5, :47:18 4,36 4,782 6,26-13,8,5,6 KIV1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :7:19,66,43 6,39 77,2 56,9 8, :7:23,68,41 6,39 77,3 56,8 8, :7:27,67,41 6,39 77,4 56,7 8, :7:29,64,41 6,38 77,5 56,7 8, :7:37,52,42 6,38 77,7 56,6 8,14 1, :11:9,44,627 6, ,9 9, :11:13,44,628 6,2 87,2 64,7 9, :11:17,44,628 6,2 87,4 64,6 9, :11:21,44,629 6,2 87,6 64,4 9, :11:25,44,629 6,2 87,7 64,2 9,26 1, :14:21 1,31 1,225 6,8 94,2 58 8, :14:25 1,31 1,226 6,8 94,2 57,9 8, :14:27 1,32 1,226 6,8 94,2 57,8 8, :14:31 1,32 1,227 6,8 94,3 57,7 8, :14:35 1,32 1,228 6,8 94,3 57,5 8,7 2, :16:39 1,54 1,3 6,8 95,6 6,6 8, :16:43 1,54 1,3 6,8 95,6 6,6 8, :16:47 1,54 1,3 6,8 95,6 6,6 8, :16:51 1,54 1,3 6,8 95,7 6,7 8, :16:55 1,54 1,3 6,8 95,7 6,7 8,46 2, :19:29 1,85 1,365 6,12 97,5 73,4 1, :19:33 1,86 1,365 6,12 97,5 73,5 1, :19:37 1,85 1,366 6,12 97,6 73,6 1, :19:41 1,85 1,366 6,12 97,7 73,6 1, :19:45 1,86 1,367 6,12 97,7 73,7 1,19 YLU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :58:18,58,633 6,82 129,9 72,9 1, :58:22,61,633 6,82 129,7 72,9 1, :58:26,63,632 6,82 129,6 72,8 1, :58:3,64,631 6,82 129,5 72,8 1, :58:34,65,631 6,82 129,4 72,8 1,43 LAA4 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :3:56,42,41 6,35 185,1 82,6 11, :31:4,42,41 6,34 184,9 82,6 11, :31:12,42,41 6,33 184,8 82,5 11, :31:18,42,41 6,33 184,6 82,5 11, :31:24,42,41 6,32 184,5 82,5 11,93 1, :35:46,26,39 6,2 182,8 75,6 1, :35:5,26,39 6,2 182,9 75,5 1, :35:52,26,39 6,2 182,9 75,6 1, :35:56,26,39 6,2 182,9 75,5 1, :36:,26,39 6,1 182,9 75,5 1,95

177 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 3 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l 1, :42:54,59,179 5,7 19,5 88,4 12, :42:58,59,179 5,7 19,6 88,4 12, :43:2,6,179 5,7 19,6 88,4 12, :43:6,6,18 5,7 19,6 88,4 12, :43:1,59,18 5,7 19,6 88,4 12,71 2, :47:44,91,189 5,64 192, , :47:48,91,189 5,64 192,1 87,9 12, :47:52,92,189 5,64 192, , :47:58,92,189 5,64 192, , :48:2,92,189 5,64 192, ,53 2, :53:4 1,27,189 5,6 194,4 87,4 12, :53:1 1,27,189 5,6 194,5 87,3 12, :53:16 1,28,189 5,6 194,5 87,3 12, :53:2 1,28,189 5,6 194,5 87,2 12, :53:26 1,28,189 5,6 194,6 87,2 12,3 3, :57:56 1,6,189 5,56 196,2 85,4 11, :58: 1,6,189 5,56 196,2 85,4 11, :58:4 1,6,189 5,56 196,2 85,5 11, :58:1 1,6,189 5,56 196,3 85,4 11, :58:14 1,61,189 5,56 196,4 85,4 11,93 3, :2:8 1,88,189 5, ,3 1, :2:12 1,88,19 5, ,2 1, :2:16 1,88,19 5,51 199,1 77,2 1, :2:2 1,88,19 5,51 199,2 77,2 1, :2:24 1,88,19 5,51 199,2 77,1 1,7 4, :6:28 2,1,2 5,47 21,6 73,7 1, :6:32 2,1,2 5,47 21,7 73,7 1, :6:36 2,1,2 5,47 21,7 73,7 1, :6:4 2,1,2 5,47 21,7 73,7 1, :6:44 2,1,21 5,46 21,7 73,7 1,18 4, :11:14 2,14,28 5,42 24,5 72,2 9, :11:18 2,15,28 5,42 24,6 72,1 9, :11:22 2,15,28 5,42 24,6 72,1 9, :11:26 2,15,28 5,42 24,7 72,1 9, :11:3 2,15,28 5,42 24,7 72,1 9,93 5, :15:36 2,34,228 5,38 27,9 68,4 9, :15:42 2,34,228 5, ,4 9, :15:46 2,34,228 5, ,4 9, :15:5 2,34,228 5,38 28,1 68,3 9, :15:54 2,35,228 5,38 28,1 68,3 9,35 5, :2:3 2,5,243 5,32 212, :2:34 2,5,243 5,32 212,5 66 8, :2:4 2,5,243 5,32 212,6 66 8, :2:44 2,5,243 5,32 212,6 66 8, :2:48 2,5,243 5,32 212,6 65,9 8,99 6, :25:3 2,6,246 5,3 215,6 64,6 8, :25:34 2,6,246 5,3 215,6 64,6 8, :25:38 2,6,246 5,3 215,6 64,5 8, :25:42 2,6,246 5,3 215,6 64,5 8, :25:46 2,6,246 5,3 215,7 64,5 8,77 6, :29:22 2,64,249 5,28 218,2 61,8 8, :29:26 2,64,249 5,28 218,2 61,7 8, :29:32 2,64,25 5,28 218,3 61,7 8, :29:38 2,64,25 5,28 218,3 61,7 8, :29:44 2,64,249 5,28 218,4 61,7 8,38 7, :34:12 2,64,26 5,26 221,4 62,7 8, :34:16 2,64,26 5,26 221,4 62,7 8, :34:22 2,64,26 5,26 221,4 62,7 8, :34:26 2,64,26 5,26 221,5 62,7 8, :34:3 2,64,26 5,26 221,5 62,7 8,51 7, :39:2 2,64,269 5, ,6 8, :39:24 2,64,269 5,26 224,1 61,6 8, :39:28 2,64,268 5,26 224,1 61,6 8, :39:34 2,64,269 5,26 224,1 61,6 8, :39:38 2,64,269 5,26 224,2 61,6 8,36 8, :44:44 2,65,276 5,25 226,8 6,6 8, :44:48 2,65,276 5,25 226,8 6,6 8, :44:52 2,65,276 5,25 226,9 6,6 8, :44:56 2,65,276 5,25 226,9 6,7 8, :45:2 2,65,276 5,25 226,9 6,7 8,24 8, :49:5 2,58,285 5, ,8 7, :49:54 2,58,285 5,27 228,1 57,8 7, :49:58 2,58,285 5,27 228,1 57,8 7, :5:4 2,58,285 5,27 228,1 57,8 7,87

178 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 4 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :5:8 2,58,285 5,27 228,1 57,8 7,86 9, :54:5 2,6,292 5, ,3 8, :54:54 2,6,293 5, ,3 8, :54:58 2,6,293 5, ,3 8, :55:2 2,6,292 5,27 23,1 59,3 8, :55:6 2,6,292 5,27 23,1 59,3 8,6 9, :59:34 2,59,32 5,3 23,7 58, :59:38 2,59,32 5,3 23,7 58, :59:42 2,59,32 5,3 23,7 58, :59:46 2,59,32 5,3 23,7 58, :59:5 2,59,32 5,3 23,7 58,8 8 1, :2:2 2,64,31 5,31 231,7 56,6 7, :2:24 2,64,31 5,31 231,8 56,6 7, :2:3 2,64,31 5,31 231,8 56,5 7, :2:34 2,64,31 5,31 231,8 56,5 7, :2:38 2,64,31 5,31 231,8 56,5 7,67 1, :5:54 2,67,32 5, ,3 7, :5:58 2,67,32 5, ,3 7, :6: 2,67,32 5, ,3 7, :6:4 2,67,32 5, ,3 7, :6:8 2,67,32 5,32 233,1 54,3 7,36 11, :1:6 2,68,331 5,33 233,4 53,6 7, :1:1 2,68,331 5,33 233,4 53,6 7, :1:14 2,68,331 5,33 233,4 53,6 7, :1:18 2,68,331 5,33 233,4 53,5 7, :1:22 2,68,331 5,33 233,4 53,5 7,26 11, :12:56 2,62,348 5,35 233,6 52,7 7, :13:2 2,62,348 5,36 233,6 52,8 7, :13:6 2,62,348 5,36 233,6 52,7 7, :13:1 2,62,348 5,36 233,6 52,7 7, :13:14 2,62,348 5,36 233,6 52,7 7,16 12, :16:2 2,62,361 5,37 234,3 52,7 7, :16:6 2,62,361 5,37 234,3 52,7 7, :16:12 2,62,361 5,37 234,3 52,7 7, :16:16 2,62,361 5,38 234,3 52,7 7, :16:2 2,62,361 5,38 234,3 52,7 7,16 12, :19:6 2,63,376 5,4 234,1 49,7 6, :19:1 2,63,376 5, ,7 6, :19:14 2,63,376 5, ,6 6, :19:2 2,63,376 5, ,6 6, :19:24 2,63,376 5, ,6 6,73 13, :21:58 2,73,388 5,4 234,7 46,2 6, :22:2 2,73,388 5,4 234,7 46,2 6, :22:6 2,73,388 5,4 234,7 46,2 6, :22:1 2,73,388 5,4 234,7 46,2 6, :22:14 2,73,388 5,4 234,7 46,1 6,25 13, :24:58 2,84,4 5,41 235,3 46,4 6, :25:2 2,84,4 5,41 235,3 46,4 6, :25:8 2,84,4 5,41 235,3 46,3 6, :25:12 2,84,4 5,41 235,3 46,3 6, :25:16 2,84,4 5,41 235,3 46,2 6,24 14, :28:6 2,83,412 5,42 235,5 43 5, :28:12 2,83,412 5,42 235,5 42,9 5, :28:16 2,83,412 5,42 235,5 42,9 5, :28:2 2,83,412 5,42 235,5 42,8 5, :28:24 2,83,412 5,42 235,5 42,8 5,78 14, :31:6 2,88,421 5,43 236,3 39,4 5, :31:1 2,88,421 5,43 236,2 39,4 5, :31:16 2,88,421 5,43 236,3 39,4 5, :31:2 2,88,421 5,43 236,3 39,4 5, :31:24 2,88,421 5,43 236,2 39,3 5,3 15, :34:32 2,93,433 5,42 237,5 39,4 5, :34:36 2,93,433 5,42 237,5 39,4 5, :34:4 2,93,433 5,42 237,5 39,4 5, :34:44 2,93,433 5,42 237,6 39,4 5, :34:48 2,93,433 5,42 237,6 39,4 5,31 15, :38:4 3,3,442 5,39 239,1 26,6 3, :38:44 3,3,442 5,39 239,1 26,6 3, :38:48 3,3,442 5,39 239,1 26,6 3, :38:52 3,3,442 5,39 239,1 26,6 3, :38:56 3,3,442 5,39 239,1 26,7 3,58

179 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 5 / 8 KOL1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :58:13,92,85 6,21 175,4 59,5 8, :58:17,93,85 6,2 175,3 59,5 8, :58:19,93,85 6,2 175,3 59,5 8, :58:23,94,85 6,2 175,2 59,5 8, :58:27,94,85 6, ,5 8,47 1, :2:7,23,132 6,3 179,9 72,1 1, :2:11,23,133 6,3 18,1 72,2 1, :2:15,23,133 6,2 18,1 72,2 1, :2:19,23,134 6,2 18,2 72,3 1, :2:23,23,135 6,2 18,4 72,3 1,5 1, :6:7,43,336 5,88 193,2 8,9 11, :6:11,43,336 5,88 193,4 8,9 11, :6:15,43,336 5,88 193,4 8,9 11, :6:21,43,337 5,88 193, , :6:27,43,338 5,88 193, ,68 2, :1:41,68,438 5,91 195,8 76,5 1, :1:45,68,438 5,91 195,9 76,5 1, :1:49,68,439 5,91 195,9 76,5 1, :1:55,68,439 5,91 195,9 76,4 1, :1:59,68,44 5, ,4 1,95 2, :15:19 1,8,463 5,66 214,4 73,7 1, :15:23 1,8,463 5,66 214,6 73,7 1, :15:27 1,8,464 5,65 214,8 73,7 1, :15:33 1,8,464 5, ,7 1, :15:37 1,8,464 5,65 215,2 73,7 1,44 3, :2:25 1,36,466 5,51 226,3 71 9, :2:29 1,36,466 5,51 226,4 71 9, :2:33 1,36,466 5,5 226,5 71 9, :2:37 1,36,466 5,5 226,6 71 9, :2:41 1,36,466 5,5 226,7 71 9,98 3, :25:3 1,51,466 5,45 233,6 69,4 9, :25:7 1,51,466 5,45 233,7 69,3 9, :25:11 1,51,466 5,45 233,8 69,3 9, :25:15 1,51,466 5,45 233,9 69,2 9, :25:19 1,51,466 5,45 233,9 69,2 9,69 4, :29:9 1,61,465 5, ,4 9, :29:13 1,61,465 5,41 239,1 67,4 9, :29:19 1,61,466 5,41 239,2 67,4 9, :29:23 1,61,466 5,41 239,2 67,4 9, :29:29 1,61,465 5,41 239,3 67,4 9,41 4, :33:1 1,69,465 5,38 243,9 66,1 9, :33:7 1,69,465 5, ,1 9, :33:11 1,69,465 5, ,1 9, :33:15 1,69,466 5,38 244,1 66,1 9, :33:19 1,69,466 5,38 244,1 66,1 9,2 5, :36:21 1,74,466 5,36 247,4 64,6 8, :36:25 1,74,466 5,36 247,4 64,6 8, :36:29 1,74,466 5,36 247,5 64,6 8, :36:31 1,74,466 5,36 247,5 64,6 8, :36:35 1,74,466 5,36 247,5 64,6 8,98 5, :4:17 1,79,465 5,35 25,8 63,5 8, :4:21 1,79,466 5,35 25,8 63,5 8, :4:25 1,79,466 5,35 25,9 63,5 8, :4:29 1,79,466 5,35 25,9 63,5 8, :4:33 1,79,466 5,35 25,9 63,5 8,83 6, :44:17 1,84,466 5,34 253,8 62,6 8, :44:21 1,84,466 5,34 253,9 62,6 8, :44:25 1,84,465 5,34 253,9 62,6 8, :44:31 1,84,466 5,34 253,9 62,6 8, :44:35 1,84,466 5,34 253,9 62,6 8,68 6, :49:1 1,9,465 5,32 257,5 61,2 8, :49:5 1,9,465 5,32 257,5 61,3 8, :49:9 1,9,465 5,32 257,5 61,2 8, :49:13 1,9,465 5,32 257,5 61,3 8, :49:17 1,9,465 5,32 257,5 61,3 8,49 7, :52:47 1,92,465 5,31 259,6 6,3 8, :52:51 1,92,465 5,31 259,6 6,3 8, :52:55 1,92,465 5,31 259,7 6,3 8, :52:59 1,92,465 5,31 259,7 6,3 8, :53:5 1,92,465 5,31 259,7 6,3 8,34 7, :56:13 1,96,465 5,3 262,3 59,4 8,21

180 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 6 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :56:17 1,96,465 5,3 262,3 59,4 8, :56:23 1,96,465 5,3 262,4 59,4 8, :56:27 1,96,465 5,3 262,3 59,4 8, :56:31 1,96,465 5,3 262,3 59,4 8,21 8, :59:33 2,1,464 5,3 264,5 58 8, :59:37 2,1,464 5,3 264,5 58,1 8, :59:41 2,1,464 5,3 264,5 58 8, :59:45 2,1,464 5,3 264,5 58,1 8, :59:49 2,1,464 5,29 264,5 58 8,1 8, :2:33 2,5,464 5,29 266,6 56,7 7, :2:37 2,5,464 5,29 266,6 56,7 7, :2:41 2,4,464 5,29 266,6 56,7 7, :2:45 2,5,464 5,29 266,6 56,6 7, :2:51 2,5,464 5,29 266,6 56,7 7,82 9, :6:33 2,12,464 5,28 268,6 55,6 7, :6:37 2,12,464 5,28 268,6 55,6 7, :6:41 2,12,464 5,28 268,5 55,6 7, :6:45 2,12,464 5,28 268,6 55,6 7, :6:49 2,12,464 5,28 268,6 55,6 7,65 9, :1:43 2,18,464 5,27 27,2 53,1 7, :1:47 2,18,464 5,27 27,2 53,1 7, :1:51 2,18,464 5,27 27,2 53,1 7, :1:55 2,18,464 5,27 27,2 53,1 7, :1:59 2,18,464 5,27 27,2 53,1 7,3 1, :13:3 2,23,464 5,27 272,2 51,6 7, :13:7 2,23,464 5,27 272,2 51,6 7, :13:11 2,23,464 5,27 272,2 51,6 7, :13:15 2,23,464 5,27 272,2 51,6 7, :13:17 2,23,464 5,27 272,2 51,6 7,8 1, :15:59 2,3,464 5,26 274,3 49,5 6, :16:3 2,3,464 5,26 274,3 49,5 6, :16:7 2,31,464 5,26 274,3 49,5 6, :16:13 2,31,464 5,26 274,3 49,4 6, :16:17 2,31,463 5,26 274,3 49,4 6,77 11, :18:45 2,4,463 5,26 275,3 45,8 6, :18:49 2,4,463 5,26 275,2 45,7 6, :18:53 2,4,463 5,26 275,2 45,7 6, :18:57 2,4,463 5,26 275,2 45,7 6, :19:1 2,4,463 5,26 275,2 45,7 6,24 11, :21:7 2,54,462 5,26 276,1 43,8 5, :21:11 2,54,462 5,26 276,1 43,8 5, :21:15 2,54,462 5,26 276,1 43,8 5, :21:19 2,54,462 5,26 276,1 43,8 5, :21:25 2,54,462 5,26 276,1 43,7 5,95 12, :24:31 2,67,462 5,26 276,9 35,8 4, :24:37 2,67,462 5,26 276,9 35,9 4, :24:43 2,67,462 5,26 276,8 35,9 4, :24:47 2,67,462 5,26 276,8 35,8 4, :24:51 2,67,462 5,26 276,8 35,7 4,84 12, :28:13 2,86,462 5,26 278,5 28,4 3, :28:17 2,86,462 5,26 278,5 28,4 3, :28:23 2,86,461 5,26 278,5 28,4 3, :28:27 2,87,461 5,26 278,4 28,4 3, :28:31 2,87,462 5,26 278,4 28,3 3,82 13, :31:59 3,14,461 5,27 279,8 2,9 2, :32:3 3,14,461 5,27 279,8 2,8 2, :32:7 3,14,461 5,27 279,8 2,8 2, :32:11 3,14,461 5,27 279,8 2,8 2, :32:15 3,14,461 5,27 279,8 2,8 2,78 13, :35:33 3,23,461 5, ,2 2, :35:37 3,23,461 5, ,2 2, :35:41 3,24,461 5, ,2 2, :35:45 3,24,461 5, ,2 2, :35:49 3,24,461 5,28 279,9 18,2 2,43

181 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 7 / 8 KAL1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :32:22 1,5,615 6,33 221,4 52 7, :32:26 1,6,615 6,33 221,3 52 7, :32:3 1,6,614 6,32 221,1 51,9 7, :32:34 1,6,614 6,32 22,9 51,9 7, :32:38 1,7,613 6,32 22,8 51,9 7,35 1, :36:36,77 1,725 6,16 224,8 65,3 9, :36:4,77 1,725 6,16 224,8 65,4 9, :36:44,77 1,725 6,16 224,8 65,4 9, :36:48,77 1,726 6,16 224,8 65,4 9, :36:54,77 1,726 6,16 224,8 65,5 9,31 1, :41:2 1,86 2,374 6,19 223,1 69,5 9, :41:8 1,86 2,376 6,19 223,1 69,5 9, :41:14 1,86 2,377 6,19 223,1 69,6 9, :41:18 1,86 2,378 6,19 223,1 69,6 9, :41:22 1,86 2,379 6,19 223,1 69,6 9,58 2, :45:6 2,93 2,837 6,23 221,6 61,7 8, :45:1 2,93 2,837 6,23 221,7 61,6 8, :45:16 2,93 2,838 6,23 221,7 61,5 8, :45:2 2,94 2,838 6,23 221,7 61,5 8, :45:24 2,94 2,839 6,23 221,7 61,4 8,2 2, :5:18 3,79 4,684 5,64 159,1 12,3 1, :5:22 3,79 4,684 5,64 159,1 12,2 1, :5:26 3,79 4,684 5,64 159,2 12,1 1, :5:3 3,79 4,683 5,64 159,2 12 1, :5:34 3,79 4,684 5,63 159,2 12 1,55 3, :55:8 4,6 6,626 6,22-5,2 3,2, :55:12 4,61 6,626 6,22-5,8 3,2, :55:16 4,61 6,626 6,23-6,3 3,2, :55:2 4,61 6,627 6,23-6,8 3,2, :55:24 4,61 6,628 6,24-7,4 3,2,41 3, :59:8 5,18 6,988 6,32-97,7 4,2, :59:12 5,19 6,988 6,33-98,7 4,1, :59:16 5,19 6,988 6,33-99,6 4, :59:2 5,19 6,989 6,33-1,5 4, :59:24 5,18 6,989 6,33-11,5 3,9,48 4, :3:54 5,56 7,144 6, ,5, :4: 5,56 7,144 6,4-176,5 1,5, :4:4 5,57 7,144 6,4-176,8 1,5, :4:8 5,57 7,144 6,4-177,2 1,5, :4:14 5,57 7,144 6,4-177,7 1,5,18 4, :7:5 5,68 7,149 6,55-189,9 1,1, :7:54 5,68 7,149 6,55-19,1 1,1, :7:58 5,68 7,149 6,55-19,2 1,1, :8:2 5,68 7,15 6,56-19,3 1,1, :8:8 5,68 7,149 6,56-19,6 1,1,14 5, :11:6 5,71 7,152 6,64-199,5,9, :11:1 5,71 7,152 6,64-199,7,9, :11:16 5,71 7,152 6,64-199,9,9, :11:2 5,71 7,151 6,64-2,9, :11:24 5,71 7,152 6,64-2,1,9,11 5, :14:52 5,71 7,151 6,7-24,2,9, :14:56 5,71 7,151 6,7-24,3,9, :15: 5,71 7,152 6,7-24,3,9, :15:4 5,71 7,151 6,7-24,4,9, :15:8 5,71 7,151 6,7-24,5,9,11 SAL ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :13:2,61,414 5,93 11,7 33,9 4, :13:6,62,413 5,93 11,8 33,8 4, :13:12,63,411 5, ,6 4, :13:16,63,411 5,92 111,1 33,5 4, :13:2,62,41 5,91 111,2 33,5 4,81 1, :17:44,32 1,413 5,68 13,7 41, :17:48,32 1,414 5,68 13,8 41,7 6, :17:54,32 1,416 5,68 13,9 41,7 6, :17:58,32 1,417 5,68 13,9 41,8 6, :18:4,32 1,418 5, ,9 6,4

182 Kenttämittaukset vko 14 Liite 4.2 Sivu 8 / 8 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l 1, :22:17 1 4,18 5,95 123,5 45,2 6, :22:23 1 4,19 5,95 123,4 45 6, :22:27 1 4,2 5,96 123,2 44,9 6, :22:31 1 4,2 5,96 123,2 44,8 6, :22:37 1,1 4,2 5, ,6 6,25 2, :27:27 2,14 11,5 6,9-116,3 7,9 1, :27:31 2,14 11,4 6,1-116,8 7,8 1, :27:35 2,14 11,3 6,1-117,1 7,6 1, :27:39 2,14 11,3 6,1-117,5 7,5, :27:43 2,14 11,3 6,1-117,9 7,4,98 2, :32:33 2,76 12,6 6,18-17,2 2,5, :32:37 2,77 12,6 6,18-17,5 2,5, :32:41 2,77 12,6 6,18-17,8 2,5, :32:45 2,77 12,6 6,18-171,2 2,5, :32:49 2,77 12,6 6,18-171,6 2,5,32 3, :36:11 3,38 12,27 6,2-19,3 1,5, :36:16 3,38 12,27 6,2-189,8 1,5, :36:21 3,39 12,28 6,2-188,8 1,5, :36:25 3,39 12,28 6, ,5, :36:29 3,39 12,28 6,2-187,3 1,5,2 3, :4:5 3,94 12,47 6,22-2,8 3,1, :4:9 3,95 12,47 6, ,1, :4:15 3,95 12,47 6,22-21,2 2,9, :4:19 3,95 12,47 6,22-21,4 2,9, :4:23 3,95 12,47 6,22-21,7 2,8,35 4, :43:37 4,3 12,57 6,23-25,8 1,2, :43:41 4,3 12,57 6,23-25,9 1,2, :43:45 4,3 12,57 6,23-26,1 1,2, :43:51 4,3 12,57 6,23-26,3 1,2, :43:55 4,3 12,57 6,23-26,4 1,2,15 4, :46:11 4,65 12,86 6,23-27,5,9, :46:17 4,65 12,87 6,23-27,6,9, :46:21 4,65 12,87 6,23-27,6,9, :46:25 4,65 12,87 6,23-27,6,9, :46:29 4,65 12,87 6,23-27,7 1,12 5, :49:55 4,82 13,29 6,31-29,8,9, :49:59 4,83 13,29 6,31-29,8,9, :5:3 4,83 13,29 6,31-29,9,9, :5:7 4,83 13,29 6,31-21,9, :5:13 4,83 13,29 6,32-21,1,9,11 5, :53:49 4,85 13,39 6,43-27,5,7, :53:53 4,85 13,39 6,43-27,5,7, :53:57 4,85 13,39 6,44-27,5,7, :54:3 4,85 13,39 6,44-27,5,7, :54:7 4,85 13,39 6,44-27,5,7,9 6, :57:23 4,83 13,4 6,58-215,9,6, :57:27 4,83 13,4 6,58-216,1,6, :57:33 4,83 13,4 6,58-216,2,6, :57:37 4,83 13,4 6,58-216,2,6, :57:43 4,83 13,4 6,59-216,4,6,8 6, ::19 4,82 13,4 6,66-214,4,5, ::25 4,82 13,4 6,66-214,5,5, ::29 4,82 13,4 6,66-214,5,5, ::33 4,82 13,4 6,66-214,6,5, ::37 4,82 13,4 6,67-214,7,5,6 7, :4:11 4,82 13,4 6,73-21,1,5, :4:15 4,82 13,4 6,73-21,1,5, :4:19 4,82 13,4 6,73-21,5, :4:23 4,82 13,4 6,73-21,6, :4:27 4,82 13,4 6,73-21,5,7 7, :7:17 4,82 13,4 6,76-214,2,4, :7:21 4,82 13,4 6,76-214,3,4, :7:27 4,82 13,4 6,76-214,4,5, :7:31 4,82 13,4 6,76-214,4,4, :7:35 4,82 13,4 6,76-214,4,5,6 7, :1:42 4,82 13,4 6,79-213,4 1,5, :1:46 4,82 13,4 6,79-213,4 1,4, :1:5 4,82 13,4 6,79-213,4 1,4, :1:54 4,82 13,4 6,79-213,4 1,4, :1:58 4,82 13,4 6,79-213,4 1,4,17 Oulussa Kimmo Kautovuori, kenttäpäällikkö Nab Labs Oy

183 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 1 / 12 TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran järvet kenttämittaus Tarkkailukierros: kesä-heinäkuun kierros Tilaaja: Pöyry Kenttämittaus Laite: YSI 65 MDS Mittaaja: Antti lumiaho Nab Labs Oy LAA13 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :28:11 15,8,136 6,19 148,9 87,4 8, :28:15 15,8,136 6,18 148,9 87,4 8, :28:21 15,8,136 6, ,4 8, :28:25 15,8,136 6, ,4 8, :28:29 15,8,136 6,15 149,1 87,4 8, :31:51 15,79,136 5,91 153,2 87,3 8, :31:55 15,79,136 5,91 153,3 87,3 8, :31:59 15,79,136 5,91 153,4 87,3 8, :32:5 15,8,136 5,9 153,6 87,3 8, :32:11 15,8,136 5,89 153,8 87,3 8,65 1, :35:47 15,79,135 5,78 159,1 87,3 8, :35:51 15,79,136 5,78 159,2 87,3 8, :35:57 15,8,135 5,78 159,3 87,3 8, :36:1 15,8,135 5,78 159,4 87,3 8, :36:7 15,8,135 5,78 159,5 87,3 8, :39:7 15,78,135 5,72 164,2 87,3 8, :39:11 15,78,135 5,71 164,4 87,3 8, :39:15 15,78,135 5,71 164,5 87,3 8, :39:21 15,78,135 5,71 164,7 87,3 8, :39:25 15,78,135 5,71 164,8 87,3 8,65 2, :42:47 15,76,134 5,68 169,6 87,1 8, :42:51 15,76,135 5,68 169,7 87 8, :42:55 15,76,135 5,68 169,8 87 8, :42:59 15,76,135 5,68 169,9 87 8, :43:5 15,76,135 5,68 17,2 87 8, :45:57 15,75,135 5, ,6 8, :46:3 15,75,135 5,64 175,2 86,7 8, :46:7 15,75,135 5,64 175,3 86,6 8, :46:13 15,75,135 5,64 175,4 86,7 8, :46:17 15,75,135 5,64 175,5 86,7 8,6 3, :49:55 15,74,136 5,6 181,5 85,2 8, :49:59 15,74,136 5,61 181,5 85,2 8, :5:3 15,74,136 5,61 181,6 85,2 8, :5:9 15,74,136 5,61 181,6 85,2 8, :5:13 15,74,136 5,61 181,7 85,1 8, :53:41 15,52,138 5,55 188,7 83,7 8, :53:45 15,52,138 5,55 188,8 83,7 8, :53:49 15,52,138 5,55 188,9 83,7 8, :53:53 15,52,138 5, ,7 8, :53:57 15,52,138 5,55 189,1 83,7 8,35 4, :58:49 15,39,132 5,55 194,3 82,5 8, :58:53 15,39,132 5,55 194,5 82,6 8, :58:57 15,4,132 5,55 194,5 82,6 8, :59:1 15,4,132 5,55 194,5 82,6 8, :59:5 15,4,132 5,55 194,6 82,5 8, :1:57 15,22,125 5,56 196,4 83,7 8, :2:3 15,22,125 5,56 196,5 83,8 8, :2:7 15,22,125 5,56 196,5 83,8 8, :2:13 15,22,125 5,56 196,6 83,8 8, :2:17 15,22,125 5,56 196,7 83,8 8,41 5, :5:45 15,18,122 5,56 198,9 83,8 8, :5:49 15,18,122 5,56 198,9 83,8 8, :5:53 15,18,122 5, ,8 8, :5:57 15,18,122 5, ,8 8, :6:1 15,18,122 5, ,8 8, :9:7 15,16,122 5,56 2,8 83,4 8, :9:11 15,16,122 5,56 2,9 83,5 8, :9:13 15,16,122 5,56 2,9 83,5 8, :9:17 15,16,122 5,56 2,9 83,4 8, :9:21 15,16,122 5, ,4 8,38

184 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 2 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l 6, :11:43 15,13,121 5, , :11:47 15,13,121 5,55 23,1 83 8, :11:51 15,14,121 5,55 23,2 83 8, :11:55 15,14,121 5,55 23,2 83 8, :11:59 15,14,121 5,55 23,3 83 8, :13:57 15,11,12 5,55 24,3 82,8 8, :14:1 15,11,12 5,55 24,3 82,8 8, :14:5 15,11,12 5,55 24,3 82,8 8, :14:9 15,11,12 5,55 24,4 82,7 8, :14:11 15,11,12 5,55 24,4 82,8 8,32 7, :16:45 15,8,121 5,54 26,3 81,7 8, :16:49 15,8,12 5,54 26,4 81,7 8, :16:53 15,8,12 5,54 26,4 81,7 8, :16:57 15,8,121 5,54 26,4 81,7 8, :17:1 15,8,121 5,54 26,4 81,8 8, :19:9 15,7,12 5,54 27,9 81,7 8, :19:11 15,7,12 5, ,7 8, :19:15 15,7,121 5, ,6 8, :19:19 15,7,12 5, ,6 8, :19:21 15,7,12 5, ,6 8, :19:25 15,7,12 5,54 28,1 81,7 8,22 8, :21:49 15,7,12 5,54 29,5 81,2 8, :21:53 15,7,12 5,54 29,5 81,1 8, :21:57 15,6,12 5,54 29,5 81,1 8, :22:1 15,6,121 5,54 29,6 81,1 8, :22:5 15,6,12 5,54 29,7 81,1 8, :23:33 15,2,12 5,52 211,2 79,9 8, :23:39 15,2,12 5,52 211,3 8 8, :23:43 15,2,12 5,52 211,4 8 8, :23:47 15,2,12 5,52 211,5 8 8, :23:51 15,2,12 5,52 211,5 8 8,6 9, :25:45 15,1,121 5,52 213,1 79,5 8, :25:49 15,1,121 5,52 213,2 79,4 8, :25:53 15,1,121 5,52 213,2 79,4 8, :25:57 15,1,121 5,52 213,3 79,4 8, :26:1 15,1,121 5,52 213,3 79, :28:5 14,92,122 5,5 215,1 71 7, :28:9 14,92,122 5,5 215,2 7,8 7, :28:13 14,91,122 5,5 215,3 7,8 7, :28:17 14,91,122 5,5 215,4 7,8 7, :28:23 14,91,122 5,49 215,5 7,8 7,15 LAA81 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :45:37 15,69,16 6,26 156,7 89,9 8, :45:41 15,7,16 6,25 156,6 89,8 8, :45:46 15,72,16 6,24 156,3 89,9 8, :45:5 15,74,16 6,23 156,3 89,8 8, :45:56 15,75,16 6,22 156,1 89,8 8, :47:5 15,47,16 6,2 157,3 89 8, :47:54 15,48,16 6,1 157,5 88,9 8, :47:58 15,48,16 6,1 157,5 88,9 8, :48:4 15,46, ,7 89 8, :48:7 15,44, ,8 88,9 8, :48:14 15,43,16 5, ,9 8,88 1, :5:38 15,26,16 5,87 163,6 88,8 8, :5:42 15,26,16 5,87 163,8 88,8 8, :5:46 15,26,16 5,87 163,9 88,8 8, :5:49 15,26,16 5, ,8 8,9

185 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 3 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :5:54 15,26,16 5,86 164,1 88,8 8, :53:7 15,24,16 5,79 167,6 88,9 8, :53:9 15,24,16 5,79 167,7 88,9 8, :53:14 15,24,16 5,79 167,8 88,9 8, :53:18 15,24,16 5,79 167,8 88,9 8, :53:21 15,24,16 5,79 167,9 88,9 8,92 2, :55:8 15,22,16 5,76 17,3 88,7 8, :55:12 15,22,16 5,76 17,4 88,7 8, :55:15 15,22,16 5,75 17,5 88,7 8, :55:2 15,21,16 5,75 17,6 88,7 8, :55:24 15,21,16 5,75 17,7 88,8 8, :55:3 15,22,16 5,75 17,8 88,7 8, :57:38 15,2,16 5,71 173,7 88,6 8, :57:42 15,2,16 5,71 173,8 88,5 8, :57:46 15,2,16 5,71 173,8 88,5 8, :57:52 15,2,16 5, ,6 8, :57:55 15,2,16 5,71 174,1 88,6 8,89 3, ::6 15,2,16 5,68 176,6 88,5 8, ::11 15,2,16 5,68 176,8 88,4 8, ::16 15,2,16 5,68 176,9 88,4 8, ::22 15,2,16 5, ,4 8, ::26 15,2,16 5,68 177,1 88,4 8, :2:59 15,2,16 5,65 18,2 88,4 8, :3:4 15,2,16 5,65 18,2 88,4 8, :3:9 15,21,16 5,65 18,3 88,4 8, :3:13 15,21,16 5,65 18,4 88,4 8, :3:18 15,2,16 5,65 18,4 88,3 8,87 4, :5:54 15,19,16 5,63 183,3 88,1 8, :5:57 15,19,16 5,63 183,3 88,1 8, :6:1 15,19,16 5,63 183,4 88,1 8, :6:6 15,19,16 5,63 183,6 88,2 8, :6:12 15,19,16 5,63 183,7 88,2 8, :8:39 15,18,16 5,61 186,3 88,1 8, :8:44 15,19,16 5,61 186,3 88,1 8, :8:49 15,19,16 5,61 186,4 88,1 8, :8:53 15,19,16 5,61 186,5 88,1 8, :8:57 15,19,16 5,61 186,6 88,1 8,84 5, :11:5 15,17,16 5,6 189,1 87,7 8, :11:1 15,17,16 5,6 189,2 87,7 8, :11:14 15,17,16 5,6 189,2 87,8 8, :11:18 15,17,16 5,6 189,3 87,8 8, :11:24 15,17,16 5,6 189,4 87,8 8, :14:8 15,16,16 5,59 192,1 87,6 8, :14:13 15,14,16 5,59 192,1 87,6 8, :14:16 15,14,16 5,59 192,3 87,6 8, :14:22 15,13,16 5,59 192,4 87,6 8, :14:26 15,13,16 5,59 192,5 87,6 8,81 6, :16:23 15,1,16 5,58 194,5 87,5 8, :16:29 15,1,16 5,58 194,5 87,5 8, :16:33 15,1,16 5,58 194,6 87,5 8, :16:36 15,1,16 5,58 194,6 87,5 8, :16:41 15,1,16 5,57 194,8 87,5 8, :18:16 15,7,16 5,57 196,4 87,4 8, :18:21 15,7,16 5,57 196,4 87,4 8, :18:24 15,7,16 5,57 196,5 87,4 8, :18:29 15,7,16 5,57 196,5 87,4 8, :18:33 15,7,16 5,57 196,5 87,4 8,8 7, :2:26 15,6,16 5,56 198,4 87,3 8, :2:3 15,6,16 5,56 198,4 87,3 8, :2:35 15,6,16 5,56 198,5 87,3 8, :2:39 15,7,16 5,56 198,5 87,2 8, :2:43 15,7,16 5,56 198,5 87,2 8, :22:3 15,6,16 5,55 2,2 87,2 8, :22:32 15,6,16 5,55 2,3 87,2 8, :22:37 15,6,16 5,55 2,4 87,2 8,78

186 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 4 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :22:42 15,6,16 5,55 2,5 87,2 8, :22:46 15,6,16 5,55 2,6 87,1 8,77 8, :24:24 15,5,16 5,55 22,3 87 8, :24:29 15,5,16 5,54 22,4 87 8, :24:33 15,5,16 5,54 22,5 87 8, :24:36 15,5,16 5,54 22,5 87 8, :24:4 15,5,16 5,55 22,5 87 8, :26:2 15,5,16 5,54 24,2 87 8, :26:25 15,6,16 5,54 24,2 87 8, :26:28 15,6,16 5,54 24,3 86,9 8, :26:32 15,6,16 5,54 24,3 86,9 8, :26:37 15,6,16 5,54 24,3 86,9 8,75 9, :28:47 15,5,16 5,54 26,1 86,5 8, :28:51 15,5,16 5,54 26,2 86,5 8, :28:55 15,5,16 5,54 26,2 86,5 8, :28:59 15,5,16 5,54 26,2 86,5 8, :29:3 15,5,16 5,54 26,2 86,5 8, :31:17 15,4,16 5,54 27,9 86,2 8, :31:21 15,4,16 5, ,2 8, :31:25 15,4,16 5,53 28,1 86,1 8, :31:29 15,4,16 5,54 28,1 86,2 8, :31:33 15,4,16 5,53 28,3 86,2 8,68 1, :33:23 15,3,16 5,52 21,3 85,8 8, :33:26 15,3,16 5,52 21,3 85,8 8, :33:3 15,3,16 5,52 21,4 85,8 8, :33:34 15,3,16 5,52 21,5 85,8 8, :33:41 15,3,16 5,52 21,6 85,8 8, :35:14 15,3,16 5,53 211,1 85,8 8, :35:19 15,3,16 5,53 211,2 85,8 8, :35:23 15,3,16 5,53 211,2 85,8 8, :35:27 15,3,16 5,53 211,3 85,8 8, :35:33 15,3,16 5,53 211,4 85,8 8,64 11, :37:12 15,3,16 5,52 212,5 85,8 8, :37:15 15,3,16 5,52 212,5 85,8 8, :37:19 15,3,16 5,52 212,5 85,8 8, :37:23 15,2,16 5,53 212,5 85,7 8, :37:26 15,2,16 5,53 212,5 85,7 8, :39:24 15,2,16 5,52 213,8 85,7 8, :39:29 15,2,16 5,52 213,8 85,7 8, :39:33 15,2,16 5,52 213,9 85,7 8, :39:38 15,2,16 5, ,7 8, :39:43 15,3,16 5,52 214,1 85,7 8,63 12, :41:23 15,2,16 5,52 214,6 85,6 8, :41:27 15,2,16 5,52 214,7 85,7 8, :41:33 15,2,16 5,52 214,7 85,7 8, :41:37 15,2,16 5,53 214,7 85,7 8, :41:41 15,2,16 5,53 214,7 85,6 8, :44:8 15,2,16 5,52 216,5 85,5 8, :44:13 15,2,16 5,52 216,6 85,5 8, :44:16 15,2,16 5,52 216,6 85,5 8, :44:22 15,2,16 5,52 216,7 85,5 8, :44:27 15,2,16 5,52 216,7 85,5 8,62 13, :46:4 15,16 5,52 217,3 85,5 8, :46:8 15,16 5,52 217,4 85,5 8, :46:13 15,16 5,52 217,4 85,5 8, :46:16 15,16 5,52 217,5 85,5 8, :46:21 15,16 5,52 217,5 85,5 8, :48:7 15,16 5,52 218,8 85,5 8, :48:13 15,16 5,52 218,8 85,5 8, :48:17 15,16 5,52 218,9 85,4 8, :48:21 15,16 5,52 218,9 85,5 8, :48:25 15,16 5,52 218,9 85,5 8,62 14, :5:21 15,16 5, ,3 8, :5:24 15,16 5,52 22,1 85,4 8, :5:29 15,16 5,52 22,2 85,4 8, :5:32 15,16 5,52 22,2 85,4 8, :5:36 15,16 5,52 22,1 85,4 8, :52:43 15,16 5,51 221,9 85,3 8, :52:49 15,16 5,51 221,9 85,4 8, :52:51 15,16 5,51 221,9 85,3 8, :52:56 15,16 5, ,3 8, :53:1 15,16 5, ,4 8,61 15, :55:51 14,99,16 5,52 223,3 85,3 8, :55:55 14,99,16 5,51 223,5 85,3 8,6

187 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 5 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :56: 14,99,16 5,52 223,5 85,3 8, :56:3 14,99,16 5,52 223,5 85,2 8, :56:9 14,99,16 5,52 223,5 85,3 8, :57:39 14,99,16 5,52 224,1 85,3 8, :57:43 14,99,16 5,52 224,1 85,4 8, :57:47 14,99,16 5,52 224,2 85,4 8, :57:5 14,99,16 5,52 224,2 85,4 8, :57:55 14,99,15 5,52 224,2 85,3 8,6 16, :59:9 14,99,16 5,52 224,6 85,4 8, :59:13 14,99,16 5,52 224,7 85,3 8, :59:17 14,99,16 5,52 224,9 85,3 8, :59:21 14,99,16 5, ,3 8, :59:24 14,99,15 5, ,3 8, :1:14 14,99,16 5,52 225,8 85,3 8, :1:18 14,99,16 5,51 225,9 85,3 8, :1:22 14,99,16 5,52 225,9 85,3 8, :1:24 14,99,15 5, ,3 8, :1:29 14,99,16 5, ,2 8, :1:32 14,99,16 5, ,3 8,6 17, :3:7 14,99,16 5,52 226,2 85,3 8, :3:1 14,99,16 5,52 226,3 85,3 8, :3:15 14,99,16 5,52 226,3 85,3 8, :3:19 14,99,16 5,52 226,3 85,3 8, :3:22 14,99,16 5,52 226,3 85,3 8, :4:46 14,98,16 5,52 226,7 85,1 8, :4:5 14,98,16 5,52 226,7 85,1 8, :4:52 14,98,16 5,52 226,7 85 8, :4:57 14,98,16 5,52 226,7 85 8, :5: 14,98,16 5,52 226,7 85,1 8,58 18, :6:22 14,98,16 5,52 227,2 85 8, :6:27 14,98,16 5,52 227,2 85 8, :6:31 14,98,16 5,52 227,2 85 8, :6:34 14,98,16 5,52 227,2 85 8, :6:39 14,98,16 5,52 227,3 85 8, :8:3 14,96,16 5,51 228,1 84,8 8, :8:35 14,97,16 5,51 228,1 84,8 8, :8:39 14,97,16 5,51 228,2 84,8 8, :8:43 14,97,16 5,51 228,2 84,7 8, :8:47 14,97,16 5,51 228,3 84,7 8,55 19, :1:24 14,94,16 5,52 228,7 84,7 8, :1:29 14,94,16 5,52 228,7 84,7 8, :1:33 14,94,16 5,52 228,8 84,7 8, :1:37 14,94,16 5,52 228,8 84,7 8, :1:42 14,94,16 5,51 228,9 84,6 8, :12:34 14,94,16 5,51 229,5 84,6 8, :12:39 14,94,16 5,51 229,6 84,6 8, :12:43 14,94,16 5,51 229,7 84,6 8, :12:47 14,94,16 5,51 229,7 84,6 8, :12:51 14,94,16 5,51 229,7 84,6 8, :12:55 14,94,16 5,51 229,7 84,6 8,54 2, :14:24 14,94,16 5,51 23,3 84,4 8, :14:29 14,94,16 5,51 23,3 84,5 8, :14:33 14,94,16 5,52 23,2 84,4 8, :14:38 14,94,16 5,52 23,2 84,4 8, :14:41 14,94,16 5,52 23,1 84,5 8, :16:13 14,94,16 5,52 23,4 84,4 8, :16:17 14,94,16 5,52 23,3 84,4 8,52

188 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 6 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :16:21 14,94,16 5,52 23,3 84,4 8, :16:24 14,94,16 5,52 23,3 84,4 8, :16:29 14,94,16 5,52 23,3 84,4 8,52 21, :17:34 14,92,16 5,52 23,5 83,7 8, :17:41 14,93,16 5,52 23,5 83,7 8, :17:45 14,93,16 5,52 23,4 83,8 8, :17:49 14,93,16 5,52 23,4 83,8 8, :17:53 14,93,16 5,52 23,4 83,7 8, :19:18 14,83,16 5,51 231,4 81,9 8, :19:22 14,84,16 5,51 231,4 81,8 8, :19:27 14,84,16 5,51 231,4 81,8 8, :19:31 14,84,16 5,51 231,4 81,8 8, :19:35 14,84,16 5,51 231,4 81,7 8,27 22, :21: 14,81,16 5,51 231,5 81,2 8, :21:5 14,81,16 5,51 231,5 81,2 8, :21:8 14,81,16 5,51 231,5 81,2 8, :21:11 14,82,16 5,51 231,5 81,2 8, :21:15 14,81,16 5,51 231,5 81,2 8, :22:27 14,8,16 5,51 231,5 81 8, :22:31 14,8,16 5,51 231,5 81 8, :22:34 14,8,16 5,51 231,5 81 8, :22:36 14,8,16 5,51 231,5 81 8, :22:4 14,8,16 5,51 231,4 8,9 8,19 23, :24:19 14,8,16 5,5 232,7 8,8 8, :24:23 14,8,16 5,5 232,7 8,8 8, :24:27 14,79,16 5,5 232,7 8,8 8, :24:31 14,79,16 5,5 232,7 8,7 8, :24:35 14,79,16 5,5 232,7 8,8 8, :25:55 14,8,16 5,5 232,8 8,7 8, :25:59 14,8,16 5,51 232,8 8,7 8, :26:2 14,8,16 5,51 232,8 8,7 8, :26:6 14,8,16 5,51 232,8 8,7 8, :26:11 14,8,16 5,51 232,8 8,7 8,17 24, :28:51 14,69,16 5,5 226,4 68,3 6, :28:57 14,69,16 5,5 225,8 69 7, :29:2 14,7,16 5,5 225,5 69,5 7, :29:6 14,7,16 5,5 225,5 69,9 7, :29:8 14,7,16 5,5 225,4 7 7,11 KIV2 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :37:7 16,53,474 7, ,1 8, :37:13 16,51,474 7,39 136,6 88,2 8, :37:17 16,49,473 7,38 136,3 88,2 8, :37:33 16,52,474 7,34 135,2 88,3 8, :37:39 16,53,473 7,33 134,7 88,3 8, :41:9 16,18, ,9 87,4 8, :41:13 16,18,47 6,99 134,9 87,4 8, :41:18 16,17,47 6,99 134,9 87,5 8, :41:21 16,17,47 6,99 134,9 87,5 8, :41:27 16,16,47 6,98 134,9 87,4 8,59 1, :43:9 16,15,47 6,88 134,6 87,1 8, :43:13 16,15,47 6,88 134,6 87,2 8, :43:17 16,15,47 6,87 134,6 87,2 8, :43:21 16,14,47 6,87 134,6 87,2 8, :43:25 16,14,47 6,87 134,6 87,2 8, :47:55 16,12,471 6,67 134,9 85,3 8, :47:57 16,12,471 6,67 134,9 85,3 8, :48:1 16,13,471 6,67 134,9 85,2 8, :48:5 16,13,471 6,67 134,9 85,2 8, :48:9 16,13,471 6,67 134,9 85,2 8,37 2, :51:37 15,69,471 6,52 139,1 81,4 8, :51:39 15,68,472 6,52 139,1 81,4 8, :51:43 15,68,472 6,51 139,2 81,4 8,8

189 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 7 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :51:47 15,69,47 6,51 139,2 81,5 8, :51:51 15,69,468 6,51 139,2 81,6 8, :56:5 15,5,483 6,4 142,8 79,9 8, :56:9 15,5,483 6,4 142,8 79,9 8, :56:15 15,5,483 6,4 142,8 79,9 8, :56:19 15,5,483 6,4 142,9 79,9 8, :56:23 15,5,482 6,4 142,9 79,9 8, :56:27 15,5,483 6,4 142,9 8 8,5 3, :58:57 14,63,59 6,36 144,9 75,8 7, :59:1 14,65,51 6,35 144,9 75,8 7, :59:5 14,64,51 6, ,8 7, :59:9 14,6,511 6, ,9 7, :59:17 14,56,512 6,35 145,1 75,9 7, :59:21 14,58,511 6,35 145,1 75,9 7, :59:25 14,61,51 6,35 145,2 75,9 7, :4:17 12,21,857 6,14 157,7 19,8 2, :4:21 12,18,856 6,14 157,8 19,9 2, :4:25 12,16,828 6, ,9 2, :4:29 12,2,782 6,13 158,1 19,8 2, :4:33 12,24,76 6,13 158,1 19,9 2,13 4, :9:27 7,87 4,93 5,69 135,1 1,9, :9:31 7,81 4,17 5, ,8, :9:35 7,85 4,11 5,69 133,1 1,8, :9:39 7,9 4,89 5,69 132,7 1,8, :9:43 7,93 4,85 5,69 132,7 1,8, :15:3 6,3 4,581 6,2 5,7 1, :15:7 6,7 4,579 6,2 5,7 1, :15:11 6,5 4,58 6,2 5,6 1, :15:15 6,3 4,583 6,2 5,5 1, :15:17 6,3 4,583 6,2 5,5 1, :15:23 5,96 4,592 6,2 5,2 1,13 5, :19:51 5,3 4,666 6,13 26,7,8, :19:55 5,3 4,665 6,13 26,5,8, :19:59 5,1 4,667 6,13 26,3,8, :2:3 5 4,669 6,14 26,2,7, :2:7 5 4,669 6,14 26,1,7, :22:51 4,58 4,696 6,17 21,7,7, :22:55 4,59 4,696 6,17 21,7,7, :23:1 4,6 4,695 6,17 21,7,7, :23:5 4,6 4,696 6,17 21,7,7, :23:9 4,6 4,696 6,17 21,7,7,9 6, :28:3 4,43 4,715 6,24-115,8,6, :28:7 4,43 4,715 6,25-116,8,6, :28:13 4,43 4,716 6,25-115,7,6, :28:16 4,43 4,717 6,25-114,3,6, :28:23 4,43 4,717 6,25-112,1,6, :32:33 4,38 4,718 6,33-175,1,6, :32:37 4,38 4,718 6,33-175,5,6, :32:41 4,38 4,718 6,33-175,8,6, :32:45 4,38 4,718 6,33-176,1,6, :32:49 4,38 4,718 6,33-176,4,6,8 7, :36:23 4,36 4,72 6,38-19,7 1,4, :36:27 4,35 4,72 6,38-19,8 1,3, :36:31 4,35 4,721 6, ,3, :36:35 4,35 4,721 6,38-191,2 1,2, :36:39 4,36 4,72 6,38-191,3 1,2,15 KIV1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :6:37 16,75,597 6,76 59,7 89,7 8, :6:41 16,75,597 6,75 59,9 89,7 8, :6:47 16,75,597 6,75 6,3 89,7 8, :6:51 16,74,597 6,75 6,5 89,7 8, :7:1 16,75,597 6, ,8 8,72

190 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 8 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :9:45 16,53,597 6,69 67,8 89,3 8, :9:49 16,53,597 6,69 67,9 89,3 8, :9:57 16,54,597 6,69 68,1 89,3 8, :1:5 16,56,597 6,69 68,4 89,2 8, :1:7 16,57,597 6,69 68,4 89,3 8, :1:11 16,58,597 6,69 68,6 89,2 8,68 1, :13:19 16,32,597 6,66 74,4 88,6 8, :13:23 16,32,597 6,66 74,5 88,6 8, :13:27 16,32,597 6,66 74,6 88,6 8, :13:31 16,32,597 6,66 74,6 88,5 8, :13:35 16,33,597 6,66 74,8 88,5 8, :17:33 16,29,61 6, ,1 8, :17:35 16,28,611 6,64 8,1 87,1 8, :17:39 16,26,612 6,64 8,2 86,9 8, :17:43 16,26,613 6,64 8,3 86,8 8, :17:47 16,27,611 6,64 8,3 86,7 8,49 2, :21:45 15,93,623 6,61 85,8 8,8 7, :21:49 15,94,623 6,61 85,9 8,7 7, :21:53 15,93,624 6, ,7 7, :21:55 15,92,624 6, ,6 7, :21:59 15,91,625 6,61 86,1 8,6 7,96 2, :24:21 15,74,627 6,58 89,8 76,7 7, :24:23 15,73,627 6,58 89,9 76,7 7, :24:27 15,72,628 6, ,7 7, :24:31 15,75,627 6, ,6 7, :24:35 15,77,627 6,58 9,1 76,6 7,58 YLU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :22:52 17,98 1,483 8,37 96,9 99,1 9, :22:56 17,97 1,483 8,38 96,4 99,2 9, :23: 17,97 1,483 8,39 95,9 99,2 9, :23:2 17,97 1,483 8,4 95,6 99,3 9, :23:6 17,97 1,483 8, ,3 9,37, :24:32 17,95 1,485 8,57 87,2 1,1 9, :24:34 17,94 1,485 8,57 87,1 1,2 9, :24:38 17,95 1,484 8,58 86,9 1,6 9, :24:42 17,95 1,484 8,58 86,6 1,9 9, :24:46 17,95 1,485 8,58 86,4 11,1 9,54 SAL ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :5:8 18,7,61 6, ,2 8, :5:12 18,8,61 6,62 135,9 85,3 8, :5:16 18,1,61 6,62 135,8 85,4 8, :5:2 18,11,61 6,61 135,9 85,5 8, :5:22 18,12,61 6,61 135,9 85,5 8, :9:52 15,84,619 6,1 161,5 7,7 6, :9:56 15,85,62 6,9 161,7 7,7 6, :1: 15,83,62 6,9 161,9 7,7 6, :1:4 15,8,621 6,9 162,1 7,6 6, :1:8 15,81,621 6,8 162,3 7,5 6,98 1, :13:56 15,13 2,267 6,38 143,6 67,6 6, :14: 15,12 2,268 6,38 143,6 67,7 6, :14:4 15,14 2,268 6,39 143,4 67,8 6, :14:8 15,15 2,269 6,39 143,3 67,9 6, :14:12 15,13 2,273 6,39 143,2 67,9 6, :18:44 11,73 4,748 6,28 153,4 3, :18:48 11,76 5,21 6,29 153,1 3, :18:52 11,77 5,87 6,29 153,1 3, :18:56 11,77 5,258 6,29 153,5 2,9, :19: 11,72 5,398 6,28 153,8 2,8,3 2, :23:2 8,34 11,76-6,29 177,9 1,6,18

191 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 9 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :23:6 8,32 11,77-6,29 178,3 1,6, :23:1 8,32 11,77-6,29 178,8 1,6, :23:14 8,29 11,77-6,29 179,1 1,6, :23:18 8,2 11,79-6,29 179,5 1,6, :28:2 6,18 12,1-6,34 22,9 1, :28:24 6, ,35 23,1 1, :28:28 6,18 12,1-6,35 23,3 1, :28:32 6,17 12,1-6,35 23,6 1, :28:36 6,1 12,2-6,35 23,7 1,12 3, :32:44 5,9 12,24-6,37 212,8 1,7, :32:48 5,1 12,24-6, ,6, :32:52 5,1 12,24-6,37 213,1 1,5, :32:56 5,1 12,24-6,37 213,3 1,5, :33: 5,1 12,24-6,37 213,4 1,4, :38:2 4,65 12,36-6,38 219,9,7, :38:6 4,64 12,36-6,38 22,7, :38:1 4,64 12,36-6,38 22,7, :38:14 4,64 12,36-6,38 22,1,7, :38:18 4,64 12,36-6,38 22,2,7,8 4, :42:6 4,53 12,56-6,41 224,7,6, :42:1 4,53 12,56-6,41 224,7,6, :42:14 4,53 12,56-6,41 224,8,6, :42:18 4,53 12,55-6,41 224,8,6, :42:22 4,53 12,55-6,41 224,8,6, :45:48 4,57 13,6-6,53 227,7,6, :45:52 4,58 13,6-6,53 227,8,6, :45:56 4,58 13,6-6,53 227,8,6, :46: 4,58 13,6-6,53 227,8,6, :46:4 4,58 13,6-6,53 228,6,8 5, :49:42 4,62 13,13-6,66 228,3,5, :49:46 4,62 13,13-6,66 228,3,5, :49:48 4,62 13,13-6,66 228,4,5, :49:52 4,62 13,13-6,66 228,5,5, :49:56 4,62 13,13-6,67 228,6,5, :52:48 4,68 13,14-6,73 228,8,5, :52:5 4,68 13,14-6,73 228,8,5, :52:54 4,68 13,14-6,73 228,2,5, :52:58 4,68 13,14-6,73 227,9,5, :53:2 4,68 13,14-6,74 227,7,5, :53:4 4,68 13,14-6,74 227,7,5,6 6, :58:8 4,68 13,14-6,81 23,4,4, :58:12 4,68 13,14-6,81 23,5,4, :58:16 4,68 13,14-6,81 23,5,4, :58:2 4,68 13,14-6,81 23,7,4, :58:26 4,68 13,14-6,81 23,8,4, :2:42 4,68 13,14-6,85 228,1,6, :2:48 4,68 13,14-6,85 224,9,5, :2:56 4,68 13,14-6,85 224,5,5, :3:2 4,68 13,14-6,85 225,5, :3:6 4,68 13,14-6,85 225,2,5,6 7, :6:1 4,68 13,14-6,87 229,4,3, :6:14 4,68 13,14-6,87 229,4,4, :6:16 4,68 13,14-6,87 229,4,3, :6:2 4,68 13,14-6,87 229,4,3, :6:22 4,68 13,14-6,87 229,5,4,4 KAL1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :6:25 16,82,942 6,86 131,4 85,6 8, :6:31 16,82,942 6,85 131,8 85,6 8, :6:33 16,82,942 6, ,7 8, :6:37 16,82,942 6,84 132,3 85,7 8, :6:41 16,82,942 6,83 132,6 85,7 8, :11:7 16,58,939 6,49 148,4 84 8, :11:11 16,58,939 6,49 148,6 84,1 8, :11:15 16,58,939 6,48 148,7 84,2 8, :11:17 16,58,939 6,48 148,8 84,2 8, :11:33 16,58,939 6,47 149,5 84,4 8,21 1, :16:15 16,16,939 6, ,5 8, :16:19 16,16,939 6,26 162,1 82,4 8, :16:23 16,16,938 6,26 162,2 82,4 8, :16:25 16,16,938 6,26 162,2 82,4 8, :16:29 16,16,938 6,25 162,4 82,4 8,8

192 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 1 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :2:7 15,46 1,21 6,14 173,6 58 5, :2:11 15,47 1,18 6,13 173,7 57,7 5, :2:15 15,47 1,17 6,13 173,8 57,4 5, :2:19 15,46 1,18 6,13 173,9 57,2 5, :2:23 15,46 1,19 6, ,68 2, :24:23 11,7 3, ,6, :24:27 11,68 3, ,6, :24:31 11,68 3, ,6, :24:35 11,67 3,972 6,1 65,8 3,7, :24:39 11,67 3,97 6,1 65,7 3,7, :29:15 8,29 6,341-6,44 118,3 1,9, :29:17 8,29 6,342-6,44 118,6 1,9, :29:21 8,28 6,345-6,45 119,2 1,8, :29:25 8,28 6,346-6,45 119,8 1,8, :29:27 8,27 6,346-6,46 12,1 1,8,21 3, :33:9 6,67 6,685-6,6 149,5 1,9, :33:11 6,66 6,686-6,6 149,7 1,9, :33:15 6,65 6,688-6,6 15,1 1,8, :33:19 6,65 6,687-6,6 15,5 1,7, :33:23 6,65 6,687-6,61 15,8 1,7, :37:5 5,87 6,954-6,67 162,3,9, :37:9 5,87 6,955-6,68 162,4,9, :37:13 5,87 6,955-6,68 162,5,9, :37:17 5,87 6,954-6,68 162,7,9, :37:21 5,87 6,954-6,68 162,8,9,11 4, :4:59 5,67 6,97-6,74 172,5,8, :41:3 5,67 6,97-6,74 172,7,8, :41:7 5,67 6,969-6,75 172,7,8, :41:11 5,67 6,97-6,75 172,5,8, :41:15 5,67 6,969-6,75 172,5,8, :44:27 5,58 6,969-6,79 175,4,9, :44:31 5,59 6,969-6,79 175,4,9, :44:35 5,58 6,969-6,8 175,5,9, :44:39 5,58 6,97-6,8 175,6,9, :44:43 5,59 6,969-6,8 175,7,9,11 5, :47:29 5,58 6,97-6,83 181,8, :47:33 5,58 6,97-6,83 181,1,8, :47:35 5,58 6,97-6,83 181,1,8, :47:39 5,58 6,97-6,83 181,2,8, :47:43 5,58 6,97-6,83 181,3,8, :47:49 5,58 6,97-6,83 181,4,8,9 KOL1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l, :34:2 17,34,22 6,12 147,2 8,3 7, :34:8 17,44,22 6,1 147,2 8,2 7, :34:14 17,48,22 6,9 147,2 8,4 7, :34:18 17,49,22 6,8 147,3 8,5 7, :34:22 17,51,22 6,7 147,5 8,6 7, :34:26 17,54,22 6,6 147,7 8,7 7, :39:14 15,68,219 5,69 2,6 81 8, :39:2 15,7,219 5,68 21,1 81 8, :39:24 15,72,219 5,68 21,4 81 8, :39:28 15,72,219 5,68 21,8 81 8, :39:32 15,71,219 5,68 22,2 81 8, :39:36 15,72,219 5,68 22,6 81 8,4

193 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 11 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l 1, :43:18 15,6,219 5,59 216,9 8,8 8, :43:22 15,6,219 5, ,8 8, :43:26 15,6,219 5,59 217,1 8,8 8, :43:28 15,6,219 5,59 217,2 8,8 8, :43:32 15,6,219 5,59 217,3 8,8 8, :47:3 15,57,219 5,55 224,9 8,5 8, :47:32 15,58,219 5, ,5 8, :47:36 15,58,219 5,55 225,2 8,5 8, :47:4 15,58,219 5,55 225,3 8,5 8, :47:42 15,58,219 5,55 225,5 8,6 8,2 2, :51:14 15,52,219 5,52 233,1 8,1 7, :51:16 15,52,219 5,52 233,2 8,1 7, :51:2 15,52,219 5,52 233,3 8,2 7, :51:22 15,52,219 5,52 233,4 8, :51:26 15,52,219 5,52 233,6 8,2 7, :55:56 15,47,219 5,49 238,4 8 7, :56: 15,47,218 5,5 238,3 8 7, :56:2 15,47,218 5,5 238,3 8 7, :56:6 15,47,218 5,5 238,3 8 7, :56:1 15,47,219 5,5 238,4 8 7,99 3, :59:36 15,46,218 5,49 242,4 79,9 7, :59:4 15,46,219 5,49 242,5 79,8 7, :59:42 15,46,219 5,49 242,5 79,9 7, :59:46 15,46,219 5,49 242,4 79,9 7, :59:5 15,46,219 5,49 242,4 79,9 7, :4:4 15,44,219 5,48 249,1 79,8 7, :4:6 15,44,219 5,48 249,1 79,7 7, :4:1 15,44,219 5,47 249,1 79,8 7, :4:14 15,44,219 5,47 249,2 79,7 7, :4:16 15,44,219 5,47 249,3 79,7 7,96 4, :9:1 15,4,219 5,46 253,2 78,3 7, :9:12 15,39,219 5,46 253,2 78,2 7, :9:16 15,39,219 5,47 253,1 78,3 7, :9:18 15,39,219 5,47 253,1 78,3 7, :9:22 15,39,219 5,47 253,2 78,3 7, :9:24 15,4,219 5,47 253,2 78,3 7, :13:48 14,54,222 5,42 258,9 72 7, :13:52 14,51,222 5,42 258,8 72,1 7, :13:56 14,49,223 5,42 258,8 72,1 7, :13:58 14,47,223 5,42 258,8 72,1 7, :14:2 14,47,223 5,42 258,7 72,1 7,35 5, :18:4 12,42,23 5,35 269,8 61,5 6, :18:6 12,42,23 5,35 269,8 61,5 6, :18:1 12,42,23 5,35 269,7 61,5 6, :18:14 12,41,23 5,35 269,6 61,5 6, :18:18 12,39,23 5,35 269,5 61,5 6, :2:54 11,9,238 5,33 273,5 59,6 6, :2:58 11,9,238 5,33 273,5 59,6 6, :21:2 11,9,238 5,33 273,6 59,7 6, :21:6 11,9,238 5,33 273,9 59,7 6, :21:1 11,9,238 5,33 274,2 59,9 6,58 6, :23:12 9,62,245 5,32 276,6 58,4 6, :23:16 9,61,246 5,32 276,5 58,4 6, :23:2 9,68,245 5,32 276,5 58,3 6, :23:24 9,72,245 5,32 276,4 58,3 6, :23:28 9,72,245 5,32 276,4 58,3 6, :26:3 9,27,246 5,33 279,6 58,8 6, :26:34 9,27,246 5,33 279,5 58,7 6, :26:38 9,28,246 5,33 279,4 58,7 6, :26:42 9,28,246 5,33 279,2 58,7 6, :26:46 9,29,246 5,33 279,1 58,7 6,73 7, :28:48 9,9,247 5,32 283,6 59,7 6, :28:52 9,9,247 5,32 283,6 59,7 6, :28:56 9,9,247 5,32 283,5 59,7 6, :29: 9,8,247 5,32 283,6 59,8 6,89

194 Kenttämittaukset vko Liite 4.3 Sivu 12 / 12 Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l :29:4 9,6,247 5,32 283,6 59,8 6, :33:12 8,99,247 5,32 284,8 59,6 6, :33:16 8,99,247 5,32 284,8 59,6 6, :33:18 8,99,247 5,32 284,7 59,6 6, :33:22 8,99,247 5,32 284,7 59,6 6, :33:26 8,98,247 5,32 284,6 59,6 6,89 8, :36:36 8,8,247 5,31 287,4 58,7 6, :36:38 8,8,247 5,31 287,4 58,7 6, :36:42 8,8,247 5,31 287,3 58,7 6, :36:46 8,79,247 5,31 287,2 58,7 6, :36:5 8,79,247 5,31 287,2 58,7 6, :39:4 8,69,247 5,3 288,9 58,7 6, :39:8 8,7,247 5,31 288,8 58,7 6, :39:12 8,7,247 5,31 288,7 58,7 6, :39:16 8,7,247 5,31 288,6 58,7 6, :39:2 8,7,247 5,31 288,5 58,6 6,82 9, :41:5 8,62,248 5,3 286,1 58,8 6, :41:54 8,62,247 5, ,8 6, :41:58 8,62,247 5, ,8 6, :42:2 8,62,247 5,3 286,1 58,8 6, :42:6 8,62,247 5,3 286,3 58,8 6, :45:14 8,58,248 5, ,6 6, :45:18 8,57,248 5, ,6 6, :45:22 8,57,248 5,3 292,8 58,6 6, :45:26 8,57,248 5,3 292,7 58,6 6, :45:28 8,57,248 5,3 292,6 58,6 6,84 1, :48:44 8,51,248 5,3 292,1 57,6 6, :48:48 8,51,248 5,3 292,1 57,6 6, :48:52 8,51,248 5,3 292,1 57,6 6, :48:54 8,51,248 5,3 292,1 57,6 6, :48:58 8,51,248 5,3 292,1 57,6 6, :51:1 8,43,248 5,3 294,1 57,4 6, :51:14 8,43,248 5,3 294,1 57,4 6, :51:2 8,43,248 5, ,4 6, :51:24 8,43,248 5, ,4 6, :51:28 8,43,248 5,3 293,9 57,4 6,72 11, :53:4 8,37,248 5,3 294,7 56,3 6, :53:42 8,37,248 5,3 294,7 56,3 6, :53:46 8,37,248 5,3 294,6 56,3 6, :53:5 8,36,248 5,3 294,6 56,3 6, :53:54 8,36,248 5,3 294,5 56,4 6, :56:48 8,32,248 5,3 296,1 56,1 6, :56:52 8,32,248 5,3 296,1 56,1 6, :56:56 8,32,248 5, ,1 6, :57: 8,32,248 5, ,1 6, :57:4 8,31,248 5,3 295,8 56 6,58 12, :59:26 8,25,248 5, ,2 6, :59:3 8,25,248 5,3 294,9 55,2 6, :59:34 8,25,248 5,3 294,9 55,1 6, :59:38 8,25,248 5,3 294,8 55,1 6, :59:42 8,25,248 5,3 294,7 55,2 6, :2:6 8,21,248 5,3 296,1 55 6, :2:8 8,21,248 5,3 296,1 55 6, :2:12 8,21,248 5,3 296,1 55 6, :2:16 8,21,248 5,3 296,1 55 6, :2:2 8,21,248 5,3 296,1 55 6,48 13, :4:46 8,16,248 5,31 297,6 54 6, :4:5 8,16,249 5,31 297,6 54 6, :4:54 8,16,249 5,31 297,7 54 6, :4:56 8,16,249 5,31 297,7 54 6, :5: 8,17,249 5,31 297,7 54 6, :7:4 8,8,249 5,32 296,3 52,8 6, :7:44 8,8,249 5,32 296,2 52,8 6, :7:48 8,8,249 5,32 296,1 52,8 6, :7:52 8,8,249 5, ,8 6, :7:56 8,8,249 5, ,8 6,23 14, :1:1 8,7,249 5,32 296,3 52,1 6, :1:14 8,7,249 5,32 296,3 52,1 6, :1:16 8,7,249 5,32 296,3 52,1 6, :1:2 8,7,249 5,32 296,3 52,1 6, :1:24 8,7,249 5,32 296,3 52,1 6,16 Oulussa Kimmo Kautovuori, kenttäpäällikkö Nab Labs Oy

195 Kenttämittaukset vko 48 Liite 4.4 Sivu 1 / 2 TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran järvet kenttämittaus Tarkkailukierros: vko 48 Tilaaja: Pöyry Kenttämittaus Laite: YSI 65 MDS Mittaaja: Antti Lumiaho, Esa-Pekka Kukkonen, Rami Ylimäki Nab Labs Oy KALSU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :31:47 1,12,222 7,41 168,9 87,9 12,45, :31:51 1,12,222 7,41 168,9 87,9 12,45 KALLAH ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :57:17 1,38,441 9,8 125,6 81,7 11,47, :57:21 1,36,441 9,8 125,3 81,7 11,48, :57:27 1,33,442 9,9 125,4 81,7 11,5, :57:31 1,33,442 9,1 125,5 81,7 11,49, :57:35 1,32,443 9,1 125,6 81,7 11,49 KOLLAH ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :52:41 1,43,28 6,36 175,2 81,9 11,5, :52:45 1,43,246 6,36 175,2 81,9 11,5 TUH ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :59:33,8,251 7,29 17,8 89,7 12,81, :59:37,81,251 7,28 17,8 89,7 12,81, :59:41,81,251 7,29 17,8 89,8 12,82 SALPURO ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :45:31,77,425 9,9-1,3 9,3 12,9, :45:41,77,425 9,92-11,4 9,3 12,91, :45:45,77,426 9,93-11,8 9,4 12,91, :45:49,77,426 9,94-12,3 9,3 12,9, :45:53,77,426 9,95-12,6 9,3 12,9

196 Kenttämittaukset vko 48 Liite 4.4 Sivu 2 / 2 SALTULEV ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :58:3,18,231 8,65-19, ,5, :58:7,18,231 8,64-2, ,5, :58:13,18,23 8,63-22,5 85,9 12,49, :58:21,18,229 8,63-24,5 85,9 12,49, :58:27,18,229 8,62-25, ,5 KIVIJOKI ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :36:21,86,431 7,73 132,4 76,5 1,9, :36:25,9,43 7,73 132,4 76,5 1,89, :36:29,88,429 7,73 132,3 76,7 1,93, :36:35 1,3,433 7,71 132,7 76,4 1,83, :36:39,99,431 7,71 132,6 76,6 1,88 LUM ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :26:6,6,314 6,48 147,5 87,8 12,81, :26:12,6,314 6,47 147,6 87,8 12,81, :26:18,6,314 6,46 147,8 87,8 12,8, :26:22,6,314 6,45 147,9 87,8 12,8, :26:28,6,314 6,44 148,2 87,7 12,79 YLU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :59:16,22,917 6,9 66,3 38,8 5,62, ::59 2,88 17,33 5,23 147,7 14,7 1,85, :1:4 2,88 17,35 5,21 147,8 13,9 1,76 Oulussa Kimmo Kautovuori, kenttäpäällikkö Nab Labs Oy

197 Kenttämittaukset vko 49 Liite 4.5 Sivu 1 / 2 TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran järvet kenttämittaus Tarkkailukierros: vko 49 Tilaaja: Pöyry Kenttämittaus Laite: YSI 65 MDS Mittaaja: Antti Lumiaho, Rami Ylimäki Nab Labs Oy SALTULEV ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :32:18,1,363 6, ,8 11, :32:22,1,364 6, ,7 11, :32:28,1,363 6, ,7 11,33 SALPURO ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :6:16,3,547 6, ,6 12, :6:22,3,547 6, ,7 12, :6:26,3,547 6, ,7 12,83 TUH ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :53:24,,25 6,9 19 9,3 13, :53:28,,25 6,9 19 9,3 13, :53:34,,25 6,9 11 9,3 13,2 KOLLAH ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :34:36,5,257 6, ,2 12, :34:4,5,256 6, ,2 12, :34:44,5,257 6, ,3 12,56 KALSU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :22:5 -,1,32 6, ,6 12, :22:54 -,1,32 6, ,6 12, :22:58 -,1,32 6, ,6 12,22 KIVIJOKI ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :45:42,5,333 6, ,5 11, :45:48,5,333 6, ,2 11, :45:54,4,332 6, ,6 11,33 YLU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :5:14,2,92 6, ,7 2, :5:18,2,92 6, ,4 2, :5:24,2,92 6, , 2,3, :54:16 2,3 16,93 4, ,6, :54:2 2,3 16,93 4, ,6, :54:24 2,3 16,93 4, ,5,58

198 Kenttämittaukset vko 49 Liite 4.5 Sivu 2 / 2 LUMIJOKI ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :8:36,1,961 5, ,5 1, :8:4,1,961 5, ,4 1, :8:46,1,961 5, ,4 1,97 LUMIJARV ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :13:2,2,99 4, ,2 14, :13:6,2,99 4, ,2 14, :13:12,2,98 4, ,2 14,43 1, :18:36 3, 8,79 3, , 1, :18:4 3, 8,78 3, ,9 1, :18:46 3, 8,71 3, ,7 1,13 KAL1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :28:13,3,528 6, ,9 12, :28:19,3,527 6, ,3 12, :28:23,4,527 6, ,5 12,6 1, :32:7 2,2 2,77 6, ,8 5, :32:11 2,2 2,771 6, ,8 5, :32:17 2,2 2,772 6, ,7 5,94 1, :35:49 3,4 3,695 4, 37 32,5 4, :35:53 3,4 3,697 4, ,5 4, :35:57 3,4 3,698 4, ,5 4,26 2, :39:39 4,5 5,493 3, ,6, :39:45 4,5 5,493 3, ,5, :39:51 4,5 5,494 3, ,4,81 2, :43:7 5,4 6,361 3, ,7, :43:11 5,4 6,36 3, ,7, :43:15 5,4 6,361 3, ,7,46 3, :46:45 6,1 6,926 4, ,9, :46:51 6,1 6,928 4, ,9, :46:55 6,1 6,93 4, ,9,35 3, :51:15 6,4 7,54 5,5 96 2,2, :51:21 6,4 7,54 5,5 96 2,2, :51:27 6,4 7,54 5,5 95 2,2,27 4, :55:5 6,3 6,968 5, ,1, :55:9 6,3 6,968 5, ,2, :55:15 6,3 6,968 5, ,2,26 4, :59:37 6,1 6,899 3, ,8, :59:41 6,1 6,899 3, ,8, :59:47 6,1 6,899 3, ,8,22 5, :4:3 6, 6,895 3, ,7, :4:7 6, 6,895 3, ,7, :4:11 6, 6,895 3, ,7,2 5, :7:23 6, 6,865 3, ,4, :7:29 6, 6,865 3, ,4, :7:33 6, 6,865 3, ,4,17 Oulussa Kimmo Kautovuori, kenttäpäällikkö Nab Labs Oy

199 Kenttämittaukset vko 51 Liite 4.6 Sivu 1 / 4 TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto, kenttämittaukset Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Kenttämittaus Laite: YSI 65 MDS Mittaaja: Antti Lumiaho Nab Labs Oy SAL ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :5:43 1,3,112 6, ,3 8, :5:47 1,3,111 6, ,2 8, :5:51 1,2,111 6, ,3 8,65 1, :1:43,6,582 5,6 1 62,8 9, :1:47,6,582 5,6 1 62,8 9, :1:51,6,583 5,6 1 62,8 9, :1:57,7,584 5,6 1 62,8 9, :11:1,6,585 5,6 1 62,8 9,1 1, :14:55 1,6,961 5, ,9 2, :14:59 1,6,961 5, ,6 2, :15:5 1,6,962 5, ,2 2, :15:9 1,6,962 5, ,9 2, :15:13 1,6,961 5, ,6 2,18 2, :19:19 3, 1,91 4,1 28 4,7, :19:23 3, 1,91 4,1 28 4,6, :19:29 3, 1,91 4,1 27 4,6, :19:35 3, 1,91 4,1 28 4,6, :19:39 3, 1,91 4,1 28 4,5,59 2, :23:57 3,7 1,9 3, ,9, :24:1 3,7 1,9 3, ,9, :24:5 3,7 1,9 3, ,9, :24:9 3,7 1,9 3, ,9, :24:13 3,7 1,9 3, ,9,37 3, :28:5 3,9 1,78 3, ,3, :28:9 3,9 1,77 3, ,3, :28:13 3,9 1,77 3, ,3, :28:25 3,9 1,77 3, ,3, :28:29 3,9 1,77 3, ,3,29 3, :31:31 4, 1,74 3, ,, :31:37 4, 1,74 3, ,9, :31:41 4, 1,74 3, ,9, :31:47 4, 1,74 3, ,9, :31:51 4, 1,74 3, ,9,36 4, :35:8 4,1 1,7 3, ,8, :35:12 4,1 1,7 3, ,8, :35:18 4,1 1,7 3, ,8, :35:22 4,1 1,7 3, ,8, :35:26 4,1 1,7 3, ,8,23 4, :39:8 4,1 1,82 3, ,6, :39:12 4,1 1,82 3, ,6, :39:16 4,1 1,82 3, ,6, :39:2 4,1 1,82 3, ,6, :39:24 4,1 1,82 3, ,6,2 5, :43:3 4,1 11, 3, ,5, :43:34 4,1 11, 3, ,5, :43:38 4,1 11, 3, ,5, :43:42 4,1 11, 3, ,5, :43:46 4,1 11, 3, ,5,19 5, :48:2 4,1 11,7 3, ,4, :48:8 4,1 11,7 3, ,4, :48:14 4,1 11,7 3, ,4, :48:18 4,1 11,7 3, ,4, :48:22 4,1 11,7 3, ,4,17 6, :51:54 4,3 11,11 3, ,3, :51:56 4,3 11,11 3, ,3,16

200 Kenttämittaukset vko 51 Liite 4.6 Sivu 2 / :52: 4,3 11,11 3, ,3, :52:2 4,3 11,11 3, ,3, :52:6 4,3 11,11 3, ,3,16 6, :56:16 4,4 11,35 3, ,2, :56:2 4,4 11,35 3, ,2, :56:24 4,4 11,35 3, ,2, :56:28 4,4 11,35 3, ,2, :56:32 4,4 11,35 3, ,2,15 7, ::38 4,5 11,51 3, ,, ::42 4,5 11,51 3, ,, ::46 4,5 11,51 3, ,, ::5 4,5 11,51 3, ,, ::54 4,5 11,51 3, ,9,24 7, :4:38 4,5 11,54 3, ,2, :4:42 4,5 11,54 3, ,2, :4:46 4,5 11,54 3, ,2, :4:5 4,5 11,54 3, ,2, :4:52 4,5 11,54 3, ,2,15 7, :9: 4,5 11,54 3, ,1, :9:4 4,5 11,54 3, ,1, :9:8 4,5 11,54 3, ,1, :9:12 4,5 11,54 3, ,1, :9:16 4,5 11,54 3, ,1,13 SALTULEV ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :37:21,1 2,917 5,4 1 79,8 11, :37:27,1 2,918 5,4 2 79,8 11, :37:31,1 2,919 5,4 2 79,8 11, :37:35,1 2,921 5,4 2 79,8 11, :37:39,1 2,922 5,4 2 79,8 11,52 SALPURO ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :54:54,4,723 4, ,4 13, :55:,4,723 4, ,4 13, :55:4,4,723 4, ,3 13, :55:8,4,723 4, ,3 13, :55:14,4,723 4, ,4 13,4 KOLLAH ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :8:11,6,241 5, , 12, :8:17,6,241 5, , 12, :8:23,6,241 5, , 12,6 TUH1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :49:3,1,233 5,8 84 9,2 13, :49:7,1,233 5,8 84 9,2 13, :49:11,1,233 5,8 84 9,2 13, :49:17,1,233 5,8 84 9,2 13, :49:23,1,233 5,8 83 9,2 13,13 KAL1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l

201 Kenttämittaukset vko 51 Liite 4.6 Sivu 3 / 4, :21:4,7,318 5, ,5 1, :21:1,7,319 5, ,2 1, :21:14,7,319 5, , 1,47 1, :26:2 2,1 2,935 5, ,3 4, :26:28 2,1 2,937 5, ,1 4, :26:34 2,1 2,937 5, , 4,79 1, :32:52 3,4 3,998 3, ,4, :32:58 3,4 3,998 3, ,4, :33:2 3,4 3,998 3, ,3,83 2, :38:22 4,5 5,532 3, ,5, :38:26 4,5 5,532 3, ,5, :38:3 4,5 5,533 3, ,5,44 2, :42:22 5,4 6,595 3, ,8, :42:27 5,4 6,596 3, ,8, :42:3 5,4 6,597 3, ,8,34 3, :47:22 5,9 6,945 4, ,2, :47:26 5,9 6,946 4, ,2, :47:32 5,9 6,946 4, ,1, :47:36 5,9 6,946 4, ,, :47:4 5,9 6,946 4, ,,48 3, :51:24 6,2 7,38 5,3 16 2,4, :51:28 6,2 7,38 5,3 16 2,4, :51:34 6,2 7,38 5,3 15 2,4, :51:38 6,2 7,38 5,3 15 2,4, :51:44 6,2 7,38 5,3 15 2,4,29 4, :55:28 6,3 6,991 4,9 17 2,1, :55:34 6,3 6,99 4,9 17 2,1, :55:38 6,3 6,99 4,9 17 2,1, :55:44 6,3 6,99 4, ,1, :55:48 6,3 6,99 4, ,1,26 4, :59:5 6,3 6,939 4, 3 1,9, :59:56 6,3 6,939 4, 31 1,9, :: 6,3 6,938 4, 32 1,9, ::4 6,3 6,938 4, 32 1,9, ::8 6,3 6,938 4, 32 1,9,23 5, :3:24 6,2 6,863 3, ,7, :3:3 6,2 6,863 3, ,7, :3:38 6,2 6,863 3, ,7,21 KALSU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :23:19 -,1,41 8,5 13,1 88,1 12, :23:25 -,1,41 8,5 12,7 88,1 12, :23:29 -,1,41 8,5 12,4 88, 12, :23:33 -,1,41 8,5 12,1 88, 12, :23:37 -,1,41 8,6 11,9 88,1 12,88 KUUSIJOK ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :26:5 -,1,716 11, ,5 13, :26:54 -,1,716 11, ,5 13, :27: -,1,716 11, ,4 13, :27:6 -,1,716 11, ,4 13, :27:14 -,1,716 11, ,4 13,6, :3:2 -,1,717 11, ,1 13, :3:6 -,1,717 11, ,1 13, :3:12 -,1,717 11, ,1 13, :3:2 -,1,717 11, ,1 13, :3:24 -,1,717 11, ,1 13,1 KUUSILAM ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l

202 Kenttämittaukset vko 51 Liite 4.6 Sivu 4 / 4, :3:4 2,7,773 9,3 1 74,9 1, :3:12 2,7,773 9, ,7 1, :3:18 2,7,773 9, ,7 1,12 HARP1 ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :24:56,1,693 9, ,1 11, :25:,1,693 9, , 11, :25:4,1,693 9, , 11,35 1, :28:26,1,693 9, ,2 11, :28:32,1,693 9, ,2 11, :28:36,1,693 9, ,2 11,24 KIVIJOKI ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :48:7,2,368 7, ,5 12, :48:13,2,369 7, ,4 12, :48:18,3,369 7, ,3 12, :48:22,3,369 7, ,2 12, :48:29,3,369 7, ,1 12,49 YLU ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :23:3,2 1,8 7,2 37 6,9 1, :23:7,2 1,79 7,2 36 6,8, :23:11,2 1,8 7,2 36 6,7, :23:15,2 1,79 7,2 35 6,7, :23:21,2 1,79 7,2 34 6,5,95 LUM ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :23:14,1,871 5, ,2 12, :23:18,1,871 5, ,2 12, :23:22,1,871 5, ,2 12, :23:28,1,871 5, ,2 12, :23:32,1,871 5, ,1 12,55 LUMIJARV ============================================================================ Depth Date Time Temp SpCond ph Orp ODOsat ODO meters d/m/y hh:mm:ss C ms/cm mv % mg/l , :11:3,2,36 6, ,2 12, :11:37,2,36 6, ,1 12, :11:41,2,36 6, ,1 12,22 1, :15:57 1,9 3,499 3, ,1 1, :16:1 1,9 3,516 3, ,9 1, :16:5 1,9 3,541 3, ,7 1, :16:11 1,9 3,597 3, ,4 1, :16:14 1,9 3,629 3, ,2 1,81 1, :2:3 2,6 8,836 3, ,3, :2:1 2,6 8,844 3, ,2, :2:15 2,6 8,838 3, ,2, :2:19 2,6 8,839 3, ,2, :2:25 2,6 8,851 3, ,1,81 Oulussa Kimmo Kautovuori, kenttäpäällikkö Nab Labs Oy

203 Liite 5. Sivu 1 / 1 Ympäristötiedon hallintajärjestelmässä (Hertta) käytetyt lyhenteet Esikäsittely F Suodatus F1 Suodatus, kalvosuodatin,45 µm F3 Suodatus, lasikuitu < 7 g/m², GF/C D1 Hajotus HNO3 D11 Hajotus K2S2O8 D12 Hajotus K2S2O8-H3BO3 Määritysmenetelmä EL Elektrometrinen tai ioniselektiivinen määritys CNA Konduktometrinen, 25 C CM Komparatiivinen GVS Gravimetrinen, kuivatus 15 C TI Titrimetrinen, potentiometrinen TIB Titrimetrinen, ph, päätepiste ph 4.5, 4.2 TIH Titrimetrinen, Granin menetelmä SP Spektrometria, FIA, kolorimetrinen IC Ionikromatografia TUA Nefelometrinen (FTU tai FNU) PLO Induktiivinen plasma, optinen emissiospektrometri PLM Induktiivinen plasma, massaspektrometri IR Infrapunaspektrometria

204

205 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.1 Sivu 1 / 4 Hapen kyllästysaste TIB TIH PLO F1;PLO SP PLM PLO F1;PLM F1;PLO PLM PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO PLO F1;PLM F1;PLO PLM PLM F1;PLM PLM F1;PLM F;IC SP TI TI PLM D1;PLM F1;PLM PLM mmol/l mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Lumijoki ,1 Kainuun ELY-keskus 3 1,7,23 13,5 1, , ,2 Kainuun ELY-keskus 45,1,25 15,25 2,25, ,1 Kainuun ELY-keskus 31,25,29 13,1,1, ,2 Kainuun ELY-keskus 28,24 12, ,1 Kainuun ELY-keskus 31,22,26 13,1,1, ,2 Kainuun ELY-keskus 29,24 12, ,1 Kainuun ELY-keskus 98,29,7 11,2,2 1, ,2 Kainuun ELY-keskus 86,31 11, ,1 Kainuun ELY-keskus 49 1,41 5,15 11,2,2 9, ,2 Kainuun ELY-keskus 45 1,5 11, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,5 7,5 7,5 2,63 7, ,5,5 3,5, ,2 Kainuun ELY-keskus 18 1, ,1 Kainuun ELY-keskus,5 -, ,2 Kainuun ELY-keskus 44, ,3 Kainuun ELY-keskus 41, ,1 Kainuun ELY-keskus,5 -, ,2 Kainuun ELY-keskus 11, ,3 Kainuun ELY-keskus 1, ,1 Kainuun ELY-keskus,5 -, ,2 Kainuun ELY-keskus 18, ,3 Kainuun ELY-keskus 14, ,1 Kainuun ELY-keskus,5, ,2 Kainuun ELY-keskus 12, ,3 Kainuun ELY-keskus 82, ,1 Kainuun ELY-keskus,5, ,2 Kainuun ELY-keskus 11, ,3 Kainuun ELY-keskus 91, ,1 Kainuun ELY-keskus,1 -, ,5 7,5 7,5 7, ,5, , ,2 Kainuun ELY-keskus 79, ,3 Kainuun ELY-keskus 64, ,1 Kainuun ELY-keskus,5 -, ,2 Kainuun ELY-keskus 19, ,3 Kainuun ELY-keskus 17,24 15 Ottosyvyyteettteetti typpenä Näytteenottolaitos Alkalini- Alkalini- Alumiini Alumiini Ammonium Antimoni Antimoni Antimoni Antimoni Arseeni Arseeni Arseeni Arseeni Arseeni Barium Barium Barium Beryllium Boori Boori Elohopea Elohopea Fluoridi Fosfaatti fosforina Happi, Hopea Hopea Hopea Kadmium liukoinen

206 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.1 Sivu 2 / 4 Lumijoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Kadmium Kadmium Kadmium Kadmium Kalium Kalium Kalsium + Kalsium Kalsium Kemiall. hapen magnesium kulutus CODMn Ottosyvyys Kiintoainfosforfosforfosfortyppi Kloridi Koboltti Koboltti Koboltti Koboltti Koboltti Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonais- Kokonaistyppi Kromi Kromi Kromi Kromi Kromi PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO PLO F1;PLO TI PLO F1;PLO TI F3;GVS F;IC PLM PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO D1;PLO D11;SP F1D11;SP D11;SP D12;SP PLM PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l,7 1,52 41,6 1,3, ,81 1,46 42,87 1,22,5,9 26,9,73,76 25,69,71,4,9 26,9,71 25,7,5,9 24,7,66,71 25,7,78,4,9 24,7,67 25,67 2,3 4, ,2 76,9 25,94 1,32 1,64 4, ,2 25,73 1,9 8, ,4 8,87 8, ,9 6 6,41 6 6,6 58, , ,38 5 5,32 6, ,62 27,6 33 2, ,55 3, ,5 1,11 1,35 3, ,8 14, , ,63 1,8 88,5 4,8 1,36 1,52 2 9,5 38,5,77 9,4 22 1, ,43 1, ,8,66,42 1, ,7,43 6, ,37 1,1 75,7 11,4,72,35 1, ,4,54 5,32 7,8, ,28,9 36,7 8,33,69,27,9 36,9 8,7, ,2 36 5,2, ,2,6 25,9 6,4,72,18,6 25,9 5,64,57 5,18 7, ,35,8 37,9 6,98,68,35,8 38,2 7,46,57

207 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.1 Sivu 3 / 4 Ottosyvyys Kupari Kupari Kupari Kupari Kupari Litium Litium Lyijy Lyijy Lyijy Lämpötila m m deeni deeni Magnesiu Magnesiu Mangaani Mangaani Mangaani Molyb- Molyb- Natrium Natrium Nikkeli Nikkeli Nikkeli Nikkeli Nikkeli Nitriittinitraatti ph Pii Rauta Rauta Rauta Rikki Rikki Lumijoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 typpenä PLM PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLM F1;PLM PLO F1;PLO PLM PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO SP EL F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLO F1;PLO µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l C mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 2,12,5,33 1,4 9,6,31,16 36,1 12,5 32 3, ,24,25,85 1,4 9,62 392,1 36,2 2,5 3, ,31 1,51,39,41,9 7, ,1 12,9 13, ,46,3,9 7,5 9 24,1 12, ,8 1,99,39,39,3 6, ,6 11,5 12, ,75,31,3 6,8 7 22,8 11, ,68 3,81,24,24, ,3,12, ,22 11,7,7,81 1, ,79,51 1, ,5 6,88 2,5,73 2, ,5 4, ,49,43 1, ,5 3,3,5, ,96,31, ,2 2,55,4, ,16,29, ,7 6,22,46,7 78, ,31,19,7 8, ,8 1,9,43,8 7, ,42,19,8 68,4 33 9, ,6 2,42,47 1,6 47, , ,31,38 1,6 48,3 24 6, ,5 2,5 1, ,5 42, ,5 4, ,58,47 1,3 31, , ,8,27 1,3 31, , ,22, , ,9, , ,

208 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.1 Sivu 4 / 4 Ottosyvyys Rubidium Rubidium Sameus Seleeni Seleeni Seleeni Sinkki Sinkki Sinkki Sinkki Sinkki Strontium Strontium Sulfaatti Sulfaatti Sähkönjohtavuus Titaani Titaani Titaani Torium Torium Uraani Uraani Uraani Vanadiini Vanadiini Vanadiini Vanadiini Vanadiini Vismutti Väriluku Lumijoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 PLM F1;PLM TUA PLM D1;PLM F1;PLM PLM PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO PLO F1;PLO TUA F;IC CNA PLM PLO F1; PLO PLM F1; PLM PLM D1;PLM F1; PLM PLM PLO D1;PLM F1;PLM F1;PLO PLM CM µg/l µg/l FNU µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg Pt/l 5,3,25 11,7 91, ,2,1 1,89 1,52,2 5,85 2,5 13,1 95,8,1,1 1,42 1,5,1,1,15 1,5 11,8 51 5,2,38,38 1,8 1,14,1 9, ,9,36,82,3,5 9,7 1,7 49 4,7,31,31 1,1 1,4,1 1,4 49 3,9,32,8 2 5, ,5 25,9 25,5,81, ,5 22,6,45 8,4 21, , ,58 1, ,5 345, , ,5 1,3 2, , , ,9, ,7, ,6 1, ,2, ,8, ,72, ,26, ,76, ,3 12 5,59, ,5 12 4,56,64 7, ,6 3,9 3,2 2,5 2,5 45,15 69,1 86 3,96 1,2, , ,9 8,5 11 8,11,97,4 8,9 11 6,59,81

209 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.2 Sivu 1 / 4 TIB TIH PLO F1;PLO SP F1;PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO F1;PLM F;IC SP TI TI D1;PLM F1;PLM Kivijärvi 7 mmol/l mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l µg/l Kainuun ELY-keskus, ,5 67 9, ,1 Kainuun ELY-keskus 141,46,41 8,98 2,41, Kainuun ELY-keskus, ,5 14 1, ,1 Kainuun ELY-keskus 81,4,52,61 31,3 7,3, ,5 Kainuun ELY-keskus, ,6 Kainuun ELY-keskus 64,5,35 2, ,4, Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskus ,4 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskus 2, ,1 Kainuun ELY-keskus 199,5,19 17,2 2,74, Kainuun ELY-keskus 2, ,1 Kainuun ELY-keskus 167,9,17 14,9 1,3, ,5 Kainuun ELY-keskus ,6 Kainuun ELY-keskus 79,8,6,36 48,8 14, Kainuun ELY-keskus, ,5 75 1, ,1 Kainuun ELY-keskus 24,26 14, ,2 Kainuun ELY-keskus 22,23 13, Kainuun ELY-keskus, ,5 33 4, ,1 Kainuun ELY-keskus 89,29 18, ,2 Kainuun ELY-keskus 6,22 18, ,5 Kainuun ELY-keskus, ,5 5, ,6 Kainuun ELY-keskus 21 1,6 54 2, ,7 Kainuun ELY-keskus 17, , Kainuun ELY-keskus, ,5 71 9, ,1 Kainuun ELY-keskus 23,24 13, ,2 Kainuun ELY-keskus 21,22 13, Kainuun ELY-keskus,5 -, , ,1 Kainuun ELY-keskus 18,41 45, ,2 Kainuun ELY-keskus 17,16 45, ,5 Kainuun ELY-keskus, , ,6 Kainuun ELY-keskus 22, , ,7 Kainuun ELY-keskus 21, ,13 Ottosyvyys Näytteenottolaitos Alkaliniteetti Alkaliniteetti Alumiini Alumiini Ammonium typpenä Antimoni Arseeni Arseeni Barium Barium Boori Fluoridi Fosfaatti fosforina Hapen kyllästysaste Happi, liukoinen Kadmium Kadmium

210 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.2 Sivu 2 / 4 Ottosyvyys Kalium Kalium Kalsium + magnesium Kalsium Kalsium Kiintoaine Kloridi Koboltti Koboltti Kokonaisfosfori Kokonaisty ppi Kromi Kromi Kupari Kupari Litium Lyijy Lyijy Lämpötila Magnesium Kivijärvi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 PLO,7 3,4 4,4 F1;PLO TI PLO F1;PLO F3;GVS F;IC D1;PLM F1;PLM D11;SP D11;SP D1;PLM F1;PLM D1;PLM F1;PLM F1;PLM D1;PLM F1;PLM PLO mg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l C mg/l ,6 1,3 14,3,79,77 1,91 2,5,55 2, ,4 5, ,95,82 1,38 14, , ,81 1,1,22 185, ,3 1,4 24,6,39,4 1,27,1,25 15,3 19 5,3,81 24,6,35,3 1,23,1,25 15,3 33 1,9 7, ,46,34 2,33,17,25 1,9 1,35 1 1, ,7 1,3 31,7,6,67 2,1,29 1,7 1 1,3 31,5,56,54 1,48,25 1,7 4,48 1 1, ,8 1,8 66,4 7,57,53 1,74,26 1,8 56,2 1,8 66,3 7,2,52 2,2,19 1, , ,4 6, ,6,82 3,29,8 3, , ,2,7 2,8,4 3,4 1,29 1 1, ,3 1,3 31,55,72 1,59,37 2,3 9,6 1,3 31,1,51,55 1,39,35 2,3 24, ,3 3, ,7,74 1,65,11 2, , ,7,1 2,15,4 2,3 33, , ,7 6, ,8,97 4,14 3,7 43 6, ,6,25 4,28,4 3,7

211 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.2 Sivu 3 / 4 Ottosyvyys Kivijärvi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Magnesium Mangaani Mangaani Mangaani Molybdeeni Natrium Natrium Nikkeli Nikkeli Nitriittinitraatti typpenä Orgaaninen hiili, liukoinen Orgaaninen kokonaishiili ph Pii Rauta Rauta Rauta Rikki Rikki F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO F1;PLM PLO F1;PLO D1;PLM F1;PLM SP F;IR IR EL F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLO F1;PLO mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l , , , ,5 2 6, , ,1 17 5, , , ,2 28 6, ,4 5,9 6, ,47 894,14 52,2 14, , ,51 839,9 53,3 13, ,2 2, , , , , ,7 11, , , , , ,8 11, , ,2 1, ,5 8,1 4, ,

212 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.2 Sivu 4 / 4 Ottosyvyys Rubidium Seleeni Seleeni Sinkki Sinkki Strontium Strontium Sulfaatti Sulfaatti Sähkönjohtavuus Tallium Torium Uraani Uraani Vanadiini Vanadiini Kivijärvi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 F1;PLM D1;PLM F1;PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO TUA F;IC CNA F1; PLO F1; PLM D1;PLM F1; PLM D1;PLM F1;PLM µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,4,25 5,1 35,3,1,3,21, ,9 2,25 29,7 245,12,3,19, ,9 35,7,25 4,2 46,9,5,41 3,3 2 4,62,25 21,4 59,2,1,16,46 2 3,98, ,9,7,14, ,2,25 8,81 478,19,51 3, ,6,3 13,5 59,16,67,1 11,6 58,15, , ,32, ,6 11 2,91, ,7 5, ,1, ,1, ,6,15 12,5 56,16,69,1 11,1 56,16, , ,41, ,4, , , ,8,22

213 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.3 Sivu 1 / 4 TIB PLO F1;PLO SP F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO F1;PLM F;IC SP TI TI PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM Kivijoki 4 mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,3 Kainuun ELY-keskus, , ,4 Kainuun ELY-keskus 197,9,63 8,95 2, ,2 Kainuun ELY-keskus 175,5,17 15,4 1, ,1 Kainuun ELY-keskus 26,23,24 9,5,1,1,3, ,2 Kainuun ELY-keskus 25,23 9,3, ,1 Kainuun ELY-keskus 26,24 9,4, ,2 Kainuun ELY-keskus 25,22 9, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 23,22 9,2, ,3 Kainuun ELY-keskus 22,21 9, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 23,26 13, ,3 Kainuun ELY-keskus 22, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 24,25 11, ,3 Kainuun ELY-keskus 23, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 24,23 9, ,3 Kainuun ELY-keskus 23,23 8,8 Ottosyvyys Näytteenottolaitos Alkalinite etti Alumiini Alumiini Ammonium typpenä Antimoni Arseeni Arseeni Arseeni Barium Barium Boori Fluoridi Fosfaatti fosforina Hapen kyllästysa ste Happi, liukoinen Hopea Hopea Hopea Kadmium Kadmium

214 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.3 Sivu 2 / 4 Ottosyvyys Kadmium Kalium Kalium Kalsium + magnesiu m Kalsium Kalsium Kiintoaine Kloridi Koboltti Koboltti Koboltti Kokonaisf Kokonaisf Kokonaisf Kokonaist osfori osfori osfori yppi Kromi Kromi Kromi Kupari Kupari Kupari Litium Lyijy Lyijy Lyijy Kivijoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 F1;PLM PLO F1;PLO TI PLO F1;PLO F3;GVS F;IC PLM D1;PLM F1;PLM D1;PLO D11;SP F1D11;SP D11;SP PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM µg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ,57 1,16 15,4,74,61 1,14 21,27,8,86 24,4,34,31 1,62,1,25,7 11,7,44,44 25,61,57 1,72 1,71,44,42,3,6 11,4,44 25,63 1,95,39,8 12,5,65 1,68,44,4,8 12,3,46 1,1 1,85,8,5 1, ,5 1,7,34,55 1,19,44,3,5 1,7,34,55,8,45 1,35 1 1, ,3 32,2,54,61 6,37,36,6 1,3 31,6,53,62 6,16,33, ,9 2,4,43,7 2,36,49,4,9 2,3,45,68 1,99,42,47 1, ,5 8,9,34,49 3,92,51,3,5 8,9,34,51 4,37,52

215 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.3 Sivu 3 / 4 Ottosyvyys Kivijoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Lämpötila Magnesiu Magnesiu m m Mangaani Mangaani Mangaani Molybdee ni Natrium Natrium Nikkeli Nikkeli Nikkeli Nitriittinitraatti Orgaanine typpenä n hiili, liukoinen Orgaanine n kokonaish iili ph Pii Rauta Rauta Rauta Rikki Rikki Rubidium Seleeni Seleeni PLO F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO F1;PLM PLO F1;PLO PLM D1;PLM F1;PLM SP F;IR IR EL F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLO F1;PLO F1;PLM PLM D1;PLM C mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l, , , ,1 8,6 168, ,6 27 6, ,95 15,2 7,41 819,8 51,8 13,7 81 6,9 4,11 1,9 3, ,3 6,1 6, ,1,3 1,9 3, ,1 5, ,9 4, ,6 7, ,15 1,9 4, ,9 6, ,5,5 3, ,3 3, ,15,5 3,4 29 2,1 3,9 1 24,6,6 1, ,1 12, ,3,6 1, ,6 11, ,2 1,2 6, ,1 8, ,15 1,2 6, ,2 7, ,8, , ,15,8 2, ,9 3,

216 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.3 Sivu 4 / 4 Ottosyvyys Seleeni Sinkki Sinkki Sinkki Strontium Strontium Sulfaatti Sulfaatti Sähkönjoh tavuus Tallium Titaani Titaani Torium Uraani Uraani Uraani Vanadiini Vanadiini Vanadiini Kivijoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO TUA F;IC CNA F1; PLO PLO F1; PLO F1; PLM PLM D1;PLM F1; PLM PLM D1;PLM F1;PLM µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 2 47,5,25 34,6 4,4,27,5,18,84,25 19,5,5,15,41 7,5 7,6 27 4,1,14,13,93,88,1 7,9 27 3,5,13,88 9,4 28,12,88,1 1,6 28,13, ,6 26,11,8,1 6 26,11, ,3 57,14,61,1 13,6 56,14, ,5 4,13,75,1 11,2 4,13, ,11,83,1 5,8 23,1,84

217 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.4 Sivu 1 / 4 TIB PLO F1;PLO SP D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO F;IC SP TI TI D1;PLM F1;PLM PLO Laakajärvi 13 mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l µg/l mg/l Pohjois-Savon ELY-keskus 79 11, ,6 Pohjois-Savon ELY-keskus 42 5, Pohjois-Savon ELY-keskus 25, ,1,2, Pohjois-Savon ELY-keskus 85 12, ,9 Pohjois-Savon ELY-keskus 24, ,3,2, Kainuun ELY-keskus, , ,1 Kainuun ELY-keskus 26,27 12,2, ,2 Kainuun ELY-keskus 25,26 12, Kainuun ELY-keskus, ,5 74 1, ,1 Kainuun ELY-keskus 27,26 13,4, ,2 Kainuun ELY-keskus 26,25 13, Kainuun ELY-keskus, ,5 71 9, ,1 Kainuun ELY-keskus 25,26 13, ,2 Kainuun ELY-keskus 24,24 13,4 Ottosyvyys Näytteenottolaitos Alkalinitee tti Alumiini Alumiini Ammoniu m typpenä Arseeni te Arseeni Barium Barium Fluoridi Fosfaatti Hapen fosforina kyllästysas Happi, liukoinen Kadmium Kadmium Kalium

218 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.4 Sivu 2 / 4 Ottosyvyys Laakajärvi , , , , , , , ,2 Kalium Kalsium + magnesiu m Kalsium Kalsium Kemiall. hapen kulutus CODMn Kiintoaine Kloridi Koboltti Koboltti Kokonaisf osfori Kokonaist yppi Kokonaist yppi Kromi Kromi Kupari Kupari Lyijy Lyijy Lämpötila F1;PLO,3 3,8 1 TI PLO F1;PLO TI F3;GVS F;IC D1;PLM F1;PLM D11;SP D11;SP D12;SP D1;PLM F1;PLM D1;PLM F1;PLM D1;PLM F1;PLM mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l C 6,1 23,5, ,6 1,5,42 1 6,2 24,5, ,6 1,3,39 1,34 1, ,8 6,4,17,74 2,8,39,8,5 6,3,15,6 2,38,31,8,7 1, ,3 16,5,5,85 6,49 1,97 1,3,8 16,5,37,63 1,59,32 1, , ,6 23,5,41,61 2,12,35 1,6 1 23,6,41,61 2,15,32 1,6

219 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.4 Sivu 3 / 4 Ottosyvyys Magnesium Magnesium Mangaani Mangaani Mangaani Natrium Natrium Nikkeli Nikkeli Nitriittinitraatti typpenä Orgaaninen Orgaaninen hiili, kokonaishiili liukoinen ph Rauta Rauta Rauta Rikki Rikki Laakajärvi , , , , , , , ,2 PLO 5,59 F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLO F1;PLO D1;PLM F1;PLM SP F;IR IR EL PLO D1;PLO F1;PLO PLO F1;PLO mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l , ,81 2,3 8 14,5 3 5, , ,7 3,1 5, ,5 2, ,2 3, , ,3 3, ,6 5, ,6 6, , ,8 6, ,9 7, , , ,2 8,

220 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.4 Sivu 4 / 4 Ottosyvyys Seleeni Seleeni Sinkki Sinkki Sinkki Strontium Strontium Sulfaatti Sulfaatti Sähkönjohtavuus Titaani Uraani Uraani Vanadiini Vanadiini Väriluku Laakajärvi , , , , , , , ,2 D1;PLM F1;PLM PLO D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO TUA F;IC CNA PLO D1;PLM F1; PLM D1;PLM F1;PLM CM µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg Pt/l 29 9,3 5 11,1 5 5, ,1 2,6,65, ,1,1 5 5, ,2 2,9,64, ,4,15 6,1 2,74,82,1 6,1 2,74, ,6,3 8,2 35,11,86,1 8 35,1, ,6,15 1,2 46,13,77,1 9,5 46,13,68

221 ELY-keskuksen tarkkailutulokset Liite 5.5 Sivu 1 / 2 Laakajärvi 81 Ottosyvyys Näytteenottolaitos Alumiini Arseeni Barium Fluoridi Hapen kyllästys- aste Happi, liukoinen Kadmiu m Kalium Kalsium + magnesium Kalsium Kemiall. hapen kulutus CODMn Kiintoaine Kloridi Koboltti Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Kromi Kupari Lyijy Lämpötila Magnesium Mangaani PLO F1;PLM PLO F;IC TI TI F1;PLM PLO TI PLO TI F3;GVS F;IC F1;PLM D11;SP D12;SP F1;PLM F1;PLM F1;PLM PLO PLO µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l C mg/l µg/l Pohjois-Savon ELY-keskus 81 11,6, Pohjois-Savon ELY-keskus 67 9,2 2, Pohjois-Savon ELY-keskus 58 7,8 2, Pohjois-Savon ELY-keskus 48 6,5 2, Pohjois-Savon ELY-keskus 39 5,2 3, Pohjois-Savon ELY-keskus 33 4,4 3, Pohjois-Savon ELY-keskus 3 4 3, ,3 Pohjois-Savon ELY-keskus 3 4 3, Pohjois-Savon ELY-keskus 22, ,2,4 3,9 19,5, ,5 1,8,31 1,2 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 89 12,4 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 87 12,1 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 22, ,4,2,4 4,5,6,5 1,4,26 1,7 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 89 12,5 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 87 12,2 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 87 12, , Pohjois-Savon ELY-keskus 22, ,3,2,4 3,8 2,5, ,5,9,25 1 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 86 12, Pohjois-Savon ELY-keskus 86 12, Pohjois-Savon ELY-keskus 22, ,3,2,4 3,9,5,6,7 1,3,27 1 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 87 12, Pohjois-Savon ELY-keskus 86 12, Pohjois-Savon ELY-keskus 22, ,3,2,4 3,9 2, ,5 1,3,29 1 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 22, ,2,4,22 4,1,5,5, ,7 1,4,42 1 1, Pohjois-Savon ELY-keskus 23, ,2,2,4,24 4,5,6, ,5 1,3,3 1 1, ,8 Pohjois-Savon ELY-keskus 23, ,7,2,4,17 4,1,5,5, ,6 1,2,33 1 1,9 38

222 ELY-keskuksen tarkkailutulokset Liite 5.5 Sivu 2 / 2 PLO F1;PLM F;IR IR EL PLO PLO F1;PLM PLO F1;PLM PLO F;IC CNA PLO F1; PLM F1;PLM CM mg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l mg Pt/l Ottosyvyys Näytteenottolaitos Natrium Nikkeli Orgaaninen hiili, liukoinen Orgaaninen kokonais-hiili ph Rauta Rikki Seleeni Sinkki Sinkki Strontium Sulfaatti Sähkönjohtavuus Titaani Uraani Vanadiini Väriluku Laakajärvi Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus ,3 Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus ,8 Pohjois-Savon ELY-keskus 14,6 5, ,2 24,3 47,8 5, ,9 45,9 48,8 49,8 75,4 5, ,3 11,2 2,5 5, ,1 5 4, ,7 2,62, , ,8 5, ,8 11,2 2,5 5, ,1 4 4, ,8 1,9,6,48 5, ,8 5, ,7 5, , ,5 5, ,1 5 4, ,6 1,9,58, ,75 3 9,6 5,7 3 9,5 11 2,7 5, ,1 4 5, ,6 1,9,59,49 5,7 29 9,5 5, ,6 11 2,5 5, ,1 4 4, ,6 1,9,58, ,3 2, , ,1 5 5, ,7 2,1,58,54 11,3 2, , ,1 4 6, ,7 2,3,56,53 11,5 2, , ,1 9 7, ,8 2,3,59,57

223 ELY:n sekä Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n tarkkailutulokset Liite 5.6 Sivu 1 / 2 Aika Ottosyvyys Näytteenottolaitos Alkalinite etti Alkalinite etti Alumiini Arseeni Barium Fluoridi Hapen Happi, kyllästysa liukoinen ste Kadmiu m Kalium Kalsium + magnesiu m Kalsium Kemiall. hapen kulutus Kiintoaine Kloridi Klorofyllia Koboltti Kokonaisf Kokonaist osfori yppi Kromi Kupari TIB TIH PLO FI; PLM PLO F;IC TI TI F1;PLM PLO TI PLO CODMn;; F3;GVS F;IC E12 F1;PLM D11;SP D12;SP F1;PLM F1;PLM TI mmol/l mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Kiltuanjärvi Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, ,6 22, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy 8 11, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, ,2 16, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy 77 1, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, ,6 15, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, ,3 15, ,9 Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, ,9 15, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy 6, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy,27 8 7,7 18, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy 8 7, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, , Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy 56 6, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, , ,7 Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, , Kainuun ELY-keskus,22,3,18,5 1, ,5 Kainuun ELY-keskus,25,3,36,6 1, Kainuun ELY-keskus,22,3,16, Kainuun ELY-keskus,25,4,4,5 1, Savo-Karjalan ympäristötutkimus oy, , Kainuun ELY-keskus,23,3,14,7, Kainuun ELY-keskus,21,3,15,5, Pohjois-Savon ELY-keskus 24, ,1,2,4,14 3,1,5,5, ,6, Pohjois-Savon ELY-keskus 24, ,2,2,4,15 3,1,5,5, ,5, ,3 Pohjois-Savon ELY-keskus 24, ,1,2,4,15 3,5,5, ,5 1

224 ELY:n sekä Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n tarkkailutulokset Liite 5.6 Sivu 2 / 2 Aika Ottosyvyys Lyijy Lämpötila Magnesiu m Mangaani Mangaani Natrium Natrium Nikkeli Orgaanin en hiili, Orgaanin en liukoinen kokonaish iili ph Rauta Rikki Seleeni Sinkki Sinkki Strontium Sulfaatti Sähkönjohtavuus Titaani Uraani Vanadiini Väriluku F1;PLM PLO PLM PLO PLM PLO FI; PLM F;IR IR EL PLO PLO F1;PLM PLO F1;PLM PLO F; IC CNA PLO F1;PLM F1;PLM F;SP Kiltuanjärvi , , , ,3 µg/l C mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l mg Pt/l,3 5,7 19,6,9 5,6 13 1,1 1,2 5,6 13 1,4 5,5 13 1,8 5, ,1 1 5,6 3 7, , ,9 29 7, ,2 1,1 12 5,5 34 9,1 15 7,9 13 5,5 35 9, ,5 35 9,3 17,23 16,3 4,5,1 12,92,66,5 7,9 4,3,1 13,89 1,1,21 13,5 4,4,1 12,84,69,44 8 4,7,1 13,92 1 9,5 85 9,8 5,8 29 7,9 78,23 3,7 4,9,1 19,96,71,23 3,7 5,2,1 31,1,67,26 2 1,5 38 9,4 2, , ,1 4 5, ,2,49,65,27 2 1,5 38 9,4 2, , ,1 4 5, ,2,51,69,31 2,1 1,5 39 9,1 2, , ,1 4 6, ,9 2,49,69

225 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.7 Sivu 1 / 4 TIB TIH PLO F1;PLM F1;PLO SP PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO PLM PLM F1;PLM F;IC SP TI TI PLM D1;PLM F1;PLM mmol/l mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l µg/l µg/l Pirttipuro ,1 Kainuun ELY-keskus,5 -, ,2 Kainuun ELY-keskus 12, ,3 Kainuun ELY-keskus 12,22 11 Salmisenpuro ,1 Kainuun ELY-keskus ,5,24 43,7 1,12 4, , ,2 Kainuun ELY-keskus 182,1, ,19 4,46, ,1 Kainuun ELY-keskus 11,87 2,29 46,2, ,2 Kainuun ELY-keskus 11,99 49, ,1 Kainuun ELY-keskus 53,37,89 36,2, ,2 Kainuun ELY-keskus 53,35 36, ,1 Kainuun ELY-keskus,5 -, ,2 Kainuun ELY-keskus 17, ,3 Kainuun ELY-keskus 17, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 82, ,3 Kainuun ELY-keskus 55, ,1 Kainuun ELY-keskus 1, ,2 Kainuun ELY-keskus 34, ,3 Kainuun ELY-keskus 12,11 21 Kalliojärvi Kainuun ELY-keskus,5 -, , ,1 Kainuun ELY-keskus 11, ,2 Kainuun ELY-keskus 11, Kainuun ELY-keskus,5 -, ,5 5, ,1 Kainuun ELY-keskus 15, ,2 Kainuun ELY-keskus 15, ,5 Kainuun ELY-keskus, , ,6 Kainuun ELY-keskus 36, ,7 Kainuun ELY-keskus 18, Kainuun ELY-keskus, ,5 25 3, ,1 Kainuun ELY-keskus 52, ,2 Kainuun ELY-keskus 39, Kainuun ELY-keskus,5 -, ,5 5, ,1 Kainuun ELY-keskus 9, ,2 Kainuun ELY-keskus 89, ,5 Kainuun ELY-keskus, , ,6 Kainuun ELY-keskus 41, ,7 Kainuun ELY-keskus 26,41 47 Aika Ottosyvyys Näytteenottolaitos Alkalinite Alkalinite etti etti Alumiini Alumiini Alumiini Ammoniu m typpenä Antimoni Antimoni Arseeni Arseeni Arseeni Barium Barium Beryllium Boori Boori Fluoridi Fosfaatti fosforina Hapen kyllästysa ste Happi, liukoinen Hopea Hopea Hopea

226 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.7 Sivu 2 / 4 Aika Kadmium Kadmium Kadmium Kalium Kalium Kalsium + magnesiu m Kalsium Kalsium Kiintoaine Kloridi Kloridi Koboltti Koboltti Koboltti Kokonaisf Kokonaisf Kokonaisf Kokonaist osfori osfori osfori yppi Kromi Kromi Kromi Kupari Kupari Kupari Litium Litium Lyijy Lyijy Pirttipuro Salmisenpuro Kalliojärvi PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO TI PLO F1;PLO F3;GVS TI F;IC PLM D1;PLM F1;PLM D1;PLO D11;SP F1D11;SP D11;SP PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLM F1;PLM PLM D1;PLM µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l,9 8,1, ,96,7 5,2 9,41,63 22,8,46 2,2,7 5,2 9,7,52 16,8,28 3,46 74,6 3,7 3,5 8, ,22 2,91,5,28 3,3 8,35 8,33 5,91 3,87,25 1,21 1,31 1,44 6, , ,5 21,2 6,38 6,29 1,63 1,69 1, , ,1 4,42,68,72 3, ,8 29,1 25 7,5 7,6 3,74 4,49,89,89,66 3, ,3 25 6,2 3,24 6, ,28 1,9 58,5 11,2 3,19 4,2,55,23 1,9 59,2 1,2 2,19 2,31 4,4 31 1,3 9 55,15 1,2 43,9 6,61 1,42 2,72,37,16 1,2 44,1 6,47,37 2,25 13,8 1 1, ,32 1,5 28 1,75 1,96 4,5,76,5 1,5 272,1,91 1,59 11,3 11 3,3 5 68,27 2, ,32,89 2,5,12,25 2, ,7,55 1,96 2,6 16 7,3 7 69,37 5, ,5 1,66 4,71,19,34 5, ,83 2,11 2, , ,19 5, ,4,99 4,22,21, ,38 3,64 1, ,5 66,12 3, ,84,39,4,6,1 3,1 243,18,1 2,5 15, ,4 6 21,22 5, ,8,67 4,41,8,23 5, ,4,26 2,82 17,52 4 7,3 23 3, ,3,88 2,63,12,17 5, ,5,45 3,69

227 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.7 Sivu 3 / 4 Aika Pirttipuro Salmisenpuro Kalliojärvi Lyijy; Lämpötila Magnesiu Magnesiu Mangaani Mangaani Mangaani Molybdee Molybdee m;; m ni ni Natrium Natrium Nikkeli Nikkeli Nikkeli Nitriittinitraatti Orgaanine typpenä n hiili, liukoinen Orgaanine n kokonaish iili ph Pii Rauta Rauta Rauta Rikki Rikki Rubidium Rubidium Seleeni F1;PLM PLO F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLM F1;PLM PLO F1;PLO PLM D1;PLM F1;PLM SP F;IR IR EL F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLO F1;PLO PLM F1;PLM PLM µg/l C mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 2,2 2,2 1, , ,36 2,2 1,7 27 1, , ,5 281, , ,5 3 97,2 285, , ,7 2, , , ,81 1, ,9,9 75, ,36,9 75, ,3 1,3 43, ,13 1,3 43, , ,2 2,2 11, ,4 54, ,8 2,2,5 9,2 44,1 1, ,8 95 5,9 7,2 4,4 2,8 99, ,11 2,8 97, ,4 44 6,8 7,9 4,6 5, ,19 5, , , ,2 1 2,8 3,2 6,6 2,2 84, ,24 2,2 77, , ,3 36 5,3 6,3 4,4 5, ,6 5, ,1 12 8,7 14 4,8 6, ,5 6,

228 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.7 Sivu 4 / 4 Aika Seleeni; Seleeni Sinkki Sinkki Sinkki Strontium Strontium Sulfaatti Sulfaatti Sähkönjoht avuus Titaani Titaani Titaani Torium Torium Uraani Uraani Uraani Vanadiini Vanadiini Vanadiini Vismutti Pirttipuro Salmisenpuro Kalliojärvi D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO TUA F;IC CNA PLM PLO F1;PLO PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLM µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 35 72, ,37,6, ,3,48,25 95, ,3,18 27,9 2,42,4 88,1 162,2,38 32,6 5,67,1 5, , ,49 7, , ,94 5, ,5 96,6 92,3 2,61 2, ,5 96,3 1, , ,4 2,3 1 97, ,8 1, ,2 1, ,9 85 8,35,21 28,8 87,5 2 3,59 7,4,5 18,4, ,7 1 94, ,9, ,4 22 2,2, ,8, ,2, ,7, ,4 1 9, ,6 1 7,7 37 7,46, , ,51, ,15, ,6 2, ,4, ,4, ,4 1 96, , ,7 37 8,78,24

229 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.8 Sivu 1 / 4 TIB TIH PLO F1;PLO SP PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO PLM PLM F1;PLM F;IC SP TI TI PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM mmol/l mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kyll.% mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Kalliojoki, suu ,1 Kainuun ELY-keskus 34 21,1,23 15,5 3,6 46 2,5, ,2 Kainuun ELY-keskus 34,1,1 16,6,25 2,5, ,1 Kainuun ELY-keskus 44,21,27 17,1,1,27, ,2 Kainuun ELY-keskus 41,24 17, ,1 Kainuun ELY-keskus,5 -, ,2 Kainuun ELY-keskus 18,26 18, ,3 Kainuun ELY-keskus 16, ,1 Kainuun ELY-keskus 1, ,2 Kainuun ELY-keskus 45,29 13, ,3 Kainuun ELY-keskus 33,22 11 Kolmisoppi lähtevä ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 32,27 17, ,3 Kainuun ELY-keskus 31, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 32,29 17, ,3 Kainuun ELY-keskus 3,26 17 Tuhkajoki ,2 Kainuun ELY-keskus ,1 Kainuun ELY-keskus 33,27,31 17,1,1,16, ,2 Kainuun ELY-keskus 31,26 16, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 32,28 17, ,3 Kainuun ELY-keskus 31, ,1 Kainuun ELY-keskus, ,2 Kainuun ELY-keskus 32,26 17, ,3 Kainuun ELY-keskus 31,27 16 Jormasjärvi syv p Kainuun ELY-keskus, , , ,1 Kainuun ELY-keskus 2,31 11, ,2 Kainuun ELY-keskus 22, Kainuun ELY-keskus, , , ,1 Kainuun ELY-keskus 19,27 11, ,2 Kainuun ELY-keskus 18, Kainuun ELY-keskus, , , ,1 Kainuun ELY-keskus 19,34 11, ,2 Kainuun ELY-keskus 18,28 11 Nuasjärvi Kainuun ELY-keskus, , ,1 Kainuun ELY-keskus 13,39 8,5, ,2 Kainuun ELY-keskus 12,35 8, Kainuun ELY-keskus, , ,1 Kainuun ELY-keskus 13,36 8,5, ,2 Kainuun ELY-keskus 12,36 8, Kainuun ELY-keskus, , , ,1 Kainuun ELY-keskus 13,4 8,5, ,2 Kainuun ELY-keskus 12,36 8,1 Aika Ottosyvyys Näytteenottolaitos Alkalinite etti Alkalinite etti Alumiini Alumiini Ammoniu m typpenä Antimoni Antimoni Arseeni Arseeni Arseeni Barium Barium Beryllium Boori Boori Fluoridi Fosfaatti fosforina Hapen kyllästysas te Happi, liukoinen Hopea Hopea Hopea Kadmium Kadmium

230 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.8 Sivu 2 / 4 F1;PLM PLO F1;PLO TI PLO F1;PLO F3;GVS F6;GVS TI F;IC PLM D1;PLM F1;PLM D1;PLO D11;SP F1D11;SP D11;SP PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM Aika Ottosyvyys Kadmium Kalium Kalium Kalsium + magnesium Kalsium Kalsium Kiintoaine Kiintoaine Kloridi Kloridi Koboltti Koboltti Koboltti Kokonaisf Kokonaisf Kokonaisf Kokonaist osfori osfori osfori yppi Kromi Kromi Kromi Kupari Kupari Kupari Litium Litium Lyijy Lyijy Lyijy Kalliojoki, suu , , , , , , , , , ,3 Kolmisoppi lähtevä , , , , , ,3 Tuhkajoki , , , , , , , , ,3 Jormasjärvi syv p , , , , , ,2 Nuasjärvi , , , , , ,2 µg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l, ,3 1 1,1 1, ,71 2,37,5,445,72 12,8 1,45 1,8 1,87,25,9 1,1 23,5 2,18 2,38 25,65,67 1,81 2,27,36,37,26 1,3 24 2,24 25,61 2,17,36 3,92 6,1 1, ,1 4,5 3,95,66 4,52,37,37 1,1 4,6 3,91,58 4,19,29 1,38 18, ,7 43,1 2,23,78 2,44,56,23,7 41,8 1,77,64 2,21,34, ,8 11 1,18,7 3,54,49,19,8 11 1,14,67 2,49,38,52 1, ,8 1,9 1,19,7 1,92,41,18,8 1,9 1,14,61 1,71,35 4,3,8 1,3, ,69,71 2,1 2,14,39,41,16,8 1,3,98 25,7 1,88,35,55 1, ,8 1,6,98,67 3,1,42,17,8 1,6,92,65 1,86,33, ,8 1,6,93,67 2,84,38,18,8 1,7 1,68 5,35,35,26 1,9 14 5,8 5,6,22,49 1,65,13,8,8 6,6,17,4 1,77,1,27 1, ,8 5,6,22,47 4,15,8,7 5,6,17,46 9,85,12,27 1, ,8 5,6,22,53 2,54,15,8,7 5,6,17,42 1,9,1,12 1, ,6 2,4,9,65 1,1,13,5,6 2,4,25,57 1,7,1, ,6 2,4,7,64 2,94,14,5,6 2,4,25,6 1,94,1,12 1, ,6 2,4,7,69 1,45,15,5,6 2,4,25,54 1,9,9

231 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.8 Sivu 3 / 4 Aika Ottosyvyys Lämpötila m m ni Magnesiu Magnesiu Mangaani Mangaani Mangaani Molybdee Molybdee ni Natrium Natrium Nikkeli Nikkeli Nikkeli Nitriittinitraatti Orgaanine typpenä n hiili, liukoinen Orgaanine n kokonaish iili ph Pii Rauta Rauta Rauta Rikki Rikki Rubidium Rubidium Sameus PLO F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLM F1;PLM PLO F1;PLO PLM D1;PLM F1;PLM SP F;IR IR EL F1;PLO PLO D1;PLO F1;PLO PLO F1;PLO PLM F1;PLM TUA Kalliojoki, suu , , , , , , , , , ,3 Kolmisoppi lähtevä , , , , , ,3 Tuhkajoki , , , , , , , , ,3 Jormasjärvi syv p , , , , , ,2 Nuasjärvi , , , , , ,2 C mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l FNU 1,5 5,39 17,16 24,8 2,6 64 3, ,18 1,5 5,18 151,1 25,5 23,9 3, ,48 1,5 11, ,5 29,4 31, ,5 11,2 7 53,5 29, ,6,6 19, ,1 92, ,6 19, ,7 91, ,2 1,2 4, , , ,8 24, ,2 1,2 4, ,2 4, ,1 15, ,2 1,2 4, ,4 16, ,2 4, ,3 15, ,6 5,6 2,5 1,4 4, ,9 15, ,4 4, ,8 15, ,2 1,2 4, ,6 15, ,2 4, ,5 14, ,2 1,2 4, ,6 14, ,2 4, ,6 15, ,3 1 2, , , ,1 11, ,2 1 2, ,1 11, , ,2 11, ,2 1 2, , , ,1 11, , ,9,8 1, ,9 1, ,8 1,1 12 1,9 1, , ,6,9 1, ,9 1, ,9 1,1 9,2 1,9 1, , ,6 1,1 1, ,9 1, ,1 1,1 9,1 1,9 1,

232 ELY:n tarkkailutulokset Liite 5.8 Sivu 4 / 4 PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLO F1;PLO TUA F;IC CNA PLM PLO F1;PLO PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLM D1;PLM F1;PLM PLM CM Aika Ottosyvyys Seleeni Seleeni; Seleeni Sinkki Sinkki Sinkki Strontium Strontium Sulfaatti Sulfaatti Sähkönjoh tavuus Titaani Titaani Titaani Torium Torium Uraani Uraani Uraani Vanadiini Vanadiini Vanadiini Vismutti Väriluku Kalliojoki, suu , , , , , , , , , ,3 Kolmisoppi lähtevä , , , , , ,3 Tuhkajoki , , , , , , , , ,3 Jormasjärvi syv p , , , , , ,2 Nuasjärvi , , , , , ,2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ms/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg Pt/l,25 51,9 29, ,2,5,15,91,4 2, ,2,1,13,95,1,1,3 68,1 81,5 47 3,4,39,4,77,83,1 75,2 48 3,2,37, , ,95,7,1 89,1 69 2,48,59 1 9,3 79,9 5,37 1,11,1 44,8 48,21, ,15 43,1 27,14,84,1 39,8 27,13, ,15 43,6 27,13,87,1 41,3 27,13,77 17,9 25,1,15 42,6 43,4 27 3,9,15,16,85,95,1 42,3 26 3,4,13, ,15 41,5 27,13,84, ,12, ,15 39,8 27,13,81, ,13, ,6, ,72,4,1 3,6 21,69, ,6,15 31,3 19,78,4,1 31,5 19,95, ,7,15 32,3 19,74,4,1 32,3 19,69,33 8,9 4,7 3,1,3 1,5 14,63,47,1 3,1 14,59,35 6,4 4,5 3,3 1,5 14,6,44,1 3 14,58,39 6,5 4,5 3,1,15 1,5 14,64,48,1 2,9 14,58,4

233 Pintavesi paikka Co Cu Ni Zn Kok.kov. Cl SO 4 Al As Ba Cd Cr Fe Hg Mn Na Sb V S µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l Salminen 28 < 3 < 1 < 5 12,3,8 1, 377 < 1 2 < 2 < < , < 15 < 6 29 < 3 < 1 < 5 < 1,17 1,2 2,6 192 < 1 14 < 2 < < ,5 < 15 < 6 21 < 3 < 1 < , < 1 26 < 2 < < < 15 < < 3 < 1 < ,6 3, < 1 21 < 2 < < < 15 < ,6 4, ,1 2, < 1 21,7 < < < 15 < Kalliojärvi perustila ,7 1, ,1 37 1,1 27 < 4 < 1 3 < 4 < < 3 < 1 < 5 37,8 1, 313 < 1 16 < 2 < < , < 15 < 6 29 < 3 < 1 < 5 < 1,19 1,3 1,9 178 < 1 1 < 2 < < ,1 < 15 < 6 21 < 3 < 1 < ,9 6, < 1 3 < 2 < < < 15 < < 3 <1 < 5 < 1 3,2 4, < 1 24 < 2 < < < 15 < ,3 3, ,1 3, < 1 29,5 < < < 15 < Kalliojoen suu 27 < 3 < < < ,7 7,1 477 < 1 18 < 2 < < ,2 < 15 < < ,27 1,1 9,5 182 < 1 9 < 2 < 1 94 < ,8 < 15 < < , 1, < 1 18 < 2 < < < 15 < < 3 < ,83 1, < 1 16 < 2 < < < 15 < ,7 3, , 1, < 1 16,4 < < < 15 < 6 5 Kolmisoppi perustila ,4 2, ,1 1 1,1 27 < 4 < < < 3 < ,7 5,8 377 < 1 14 < 2 < < , < 15 < ,3 < ,26,8 7,6 229 < 1 11 < 2 < < , < 15 < < ,47 1, < 1 16 < 2 < < < 15 < < 3 < ,64 1, < 1 19 < 2 < < < 15 < ,4 3, 22 63,75 1, < 1 16,4 < < < 15 < 6 31 Kolmisoppi lähtevä 27 < 4 < 3 42 < 4 3,4 < 1 < 1 < 3 145, < 3 < ,6 5,2 337 < 1 13 < 2 < < , < 15 < 6 29 < 3 < ,18,7 7, 254 < 1 11 < 2 < < , < 15 < 6 21 < 3 < ,5 1, < 1 16 < 2 < < < 15 < < 3 < ,61 1, < 1 2 < 2 < < < 15 < < 3 < ,69 1, < 1 18 < 2 < < < 15 < 6 36 Tuhkajoki perustila ,4 1, ,1 52 1,2 27 < 4 < < < 3 < ,7 5,4 327 < 1 13 < 2 < < ,1 < 15 < 6 29 < 3 < ,18,8 6,2 223 < 1 11 < 2 < 1 85 < ,1 < 15 < 6 21 < 3 < ,34 1, < 1 15 < 2 < < < 15 < < 3 < ,53 1, < 1 17 < 2 < < < 15 < < ,8 1, < 1 16 < 2 < < < 15 < 6 3 Jormasjärvi 1) perustila,6,9 2,8 6 5,3,3,27 446,88 1,2 Jormasjärvi 5 27 < 4 < 1 14 < 4 5, < 3 < ,8 6,1 24 < 1 1 < 2 < 1 76 < 1 5 1,1 < 15 < 6 29 < 3 < ,12,9 6,7 181 < 1 1 < 2 < 1 58 < 1 5 1,1 < 15 < 6 21 < 3 < ,29, < 1 9 < 2 < < ,4 < 15 < ,2 < ,34 1, < 1 18 < 2 < < < 15 < ,3 4,5 13 4,26, < 1 11,7 < < < 15 < 6 16 Liite 6 Sivu 1 / 4 Talvivaaran lähivesien keskimääräisiä päällysveden metallipitoisuuksia eri ajankohtina Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoiset erilaisista näytemääristä, näytteenottoajankohdista ja määristysrajoista johtuen.

234 Pintavesi paikka Co Cu Ni Zn Kok.kov. Cl SO 4 Al As Ba Cd Cr Fe Hg Mn Na Sb V S µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l Jormasjärvi syv p3 27 < 4 < 1 12 < 4 5,4 < 1 < 1 < 3 537,2 4 < 6 28 < 3 < ,7 6,2 193 < 1 1 < 2 < < ,1 < 15 < 6 29 < 3 < ,11,9 6,3 159 < 1 9 < 2 < < 1 34,91 < 15 < 6 21 < 3 < ,23, < 1 8 < 2 < < ,9 < 15 < < 3 < ,27 1, < 1 9 < 2 < < ,4 < 15 < ,1 4, ,27, < 1 11,5 < < < 15 < 6 16 Jormasjärvi uusi 211 < 3 < ,3 1, < 1 8 < 2 < < 1 7 9,8 < 15 < < 3 < ,29 1, < 1 11 < 2 < 1 49 < < 15 < 6 16 Ylä-Lumijärvi perustila ,7 1, , 27 < < 4 < 2 < 1 < <, , < ,7 < < ,1 < 15 < 6 29 < 3 < ,44 2, < 1 29 < 2 < < ,4 < 15 < < , < 1 32 < 2 < < < 15 < < ,1 6, < 1 17 < 2 < < < 15 < , , < ,9 < < < 15 < Lumijoki 27 < 4 < 1 < 5 < 4 2,2 < 1 < <,2 14 < , < < < ,9 < 15 < 6 29 < 3 < ,31 2,5 8,3 141 < 1 15 < 2 < < 1 7 2,6 < 15 < < ,6 8, < 1 26 < 2 < 1 19 < < 15 < < ,2 5, < 1 17 < 2 < < < 15 < , ,4 1, < ,4 < < < 15 < Kivijärvi, Kiv7 (Kiv1) perustila 27 < 4 < 1 < 5 < 4 < 2 < 1 < <,2 171 < 6 28 < ,8 5, 383 < 1 17 < 2 < < ,2 < 15 < 6 29 < 3 < ,15 1,2 5,2 177 < 1 11 < 2 < 1 11 < ,5 < 15 < 6 21 < 3 < ,5 2, < 1 2 < 2 < < < 15 < < 3 < ,4 3, < 1 16 < 2 < < < 15 < ,2 3, ,4 1, < 1 13,2 < 1 93 < < 15 < 6 98 Kivijärvi, Kiv2 28 < 3 < ,16, < 2 < < ,1 < 15 < 6 21 < 3 < ,9 2, < 1 19 < 2 < < < 15 < < 3 < ,9 2, < 1 13 < 2 < < < 15 < ,3 4, ,4 1, < 1 13,3 < < < 15 < 6 9 Laakajärvi Laa9 perustila 111,9 27 < 4 < 1 < 5 < 4 < < 3 < 1 6,8 22,5 1,7 287 < 1 14 < 2 < < , < 15 < 6 29 < 3 < 1 8,8 16,9 1, < 1 11 < 2 < < , < 15 < 6 21 < 3 < 1 7,2 11,38, < 1 14 <2 < < < 15 < < 3 < 1 5,4 < 1,34, < 1 13 < 2 < < < 15 < ,3 4,5 4, 9,26, < 1 1,7 < < < 15 < 6 16 Laakajärvi Laa13 (Laa11) 211 < 3 < 1 5,6 < 1,4 1, < 1 13 < 2 < < < 15 < , 3,7 4,8 11,24, < 1 11,2 < < < 15 < 6 14 Laakajärvi Laa81 (Laa4) 211 < 3 < 1 < 5 < 1,27, < 1 13 < 2 < < < 15 < , 3,6 6 12,22, < 1 11 < 2 < 1 75 < < 15 < 6 12 Laakajärvi Laa < 3 < 1 < 5 < 1,24, < 1 13 < 2 < 1 88 < < 15 < < 3 < 1 < 5 12,18, < 1 11 < 2 < < < 15 < 6 6,7 Kiltuanjärvi < 3 < 1 < 5 < 1,14, < 1 1 < 2 < < ,9 < 15 < ,5 2,1 2,7 13,26, < 1 11 < 2 < < < 15 < 6 8,6 Liite 6 Sivu 2 / 4 Talvivaaran lähivesien keskimääräisiä päällysveden metallipitoisuuksia eri ajankohtina Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoiset erilaisista näytemääristä, näytteenottoajankohdista ja määristysrajoista johtuen.

235 Pintavesi paikka Co Cu Ni Zn Kok.kov. Cl SO 4 Al As Ba Cd Cr Fe Hg Mn Na Sb V S µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l Mustalampi 27 < 4 < 1 < 5 < 4 < < 3 < 1 < 5 < 1 2,1 1,4 21 < 1 19 < 2 < < 1 28,87 < 15 < 6 29 < 3 < 1 < 5 < 1,9 2,1 1,5 158 < 1 16 < 2 < 1 62 < , < 15 < 6 21 < 3 < 1 < 5 < 1,17 2,5 1,9 151 < 1 16 < 2 < < ,4 < 15 < < 3 < 1 < 5 14,15 3,2 3,3 173 < 1 21 < 2 < < 1 4 1, < 15 < < 3 < ,32 3,2 5,9 156 < < 2 < < ,5 < 15 < 6 1,9 Valkealampi 27 < 4 < 1 < 5 < 4 < < 3 < 1 < 5 < 1 2,1 1,3 73 < 1 15 < 2 < < ,3 < 15 < 6 29 < 3 < 1 < 5 < 1,9 3,3 4, 55 < 1 13 < 2 < < ,2 < 15 < 6 21 < 3 < 1 < 5 < 1,21 4,6 1,3 1 < 1 12 < 2 < < 1 5 1,1 < 15 < < 3 < 1 < 5 < 1,19 5, 2,2 53 < 1 18 < 2 < < , < 15 < < 3 < 1 < 5 22,18 5,4 2,7 77 < 1 55 < 2 < < ,9 < 15 < 6 1,2 Myllylampi 3) 27 < 4 < 1 < 5 < 4 < < 3 < 1 < 5 < 1 2,2 5, 433 < 1 3 < 2 < < ,6 < 15 < 6 29 < 3 < 1 < 5 < 1,21 1,7 7,9 151 < 1 28 < 2 < < ,2 < 15 < 6 21 < 3 < 1 < 5 < 1,25 1,1 9,4 9 < 1 23 < 2 < < ,6 < 15 < < 3 < ,17 1, 1,1 128 < 1 19 < 2 < < ,2 < 15 < < 3 < ,23,6 8,2 191 < 1 2 < 2 < < , < 15 < 6 2,9 Mäkijärvi 27 < 4 < 1 < 5 < 4 < < 3 < 1 < 5 1,5 1,9 233 < 1 11 < 2 < < , < 15 < 6 29 < 3 < 1 < 5 < 1,7 2,1 2, 185 < 1 9 < 2 < < 1 28,89 < 15 < 6 21 < 3 < 1 < 5 < 1,16,5 2,3 19 < 1 9, < 2 < < 1 32,92 < 15 < < 3 < 1 < 5 < 1,11,5 3,1 228 < 1 1,7 < 2 < < 1 53,93 < 15 < < 3 < 1 < 5 92,15,5 2,8 319 < 1 23 < 2 < < , < 15 < 6 1,1 Iso-Savonjärvi perustila ,1 2, , < 3 < 1 < 5 < 1,4 1,4 19 < 1 14 < 2 < < 1 73,71 < 15 < 6 29 < 3 < 1 < 5 < 1,7,4 1,3 138 < 1 21 < 2 < < 1 36,89 < 15 < 6 21 < 3 < 1 < 5 < 1,19,5 2,7 113 < 1 1 < 2 < < 1 118,96 < 15 < < 3 < 1 < 5 < 1,1,5 3,6 128 < 1 13 < 2 < 1 61 < 1 19,6 < 15 < < 3 < ,14,4 6,3 228 < 1 17 < 2 < 1 69 < 1 264,8 < 15 < 6 2,2 Kivipuro 27 < 4 < 1 6 < 4 < < 3 < 1 < 5 < 1,7 4,7 597 < 1 1 < 2 < 1 24 < ,2 < 15 < 6 29 < 3 < 1 8 < 1,39,9 5,5 438 < 1 8 < 2 < < ,6 < 15 < 6 21 < 3 < ,69 1,8 8,4 39 < 1 1 < 2 < < ,1 < 15 < < ,35, < 1 43 < 2 < < ,7 < 15 < < ,52, < 1 24 < 2 < < ,5 < 15 < 6 18 Pirttipuro 27 < 4 < < < 3 < ,9 6,8 47 < 1 12 < 2 < < ,2 < 15 < 6 29 < 3 < ,36 1, < 1 11 < 2 < < ,9 < 15 < < ,8 1, < 1 13 < 2 < < ,1 < 15 < ,64 1, < 1 2 4,3 < < , < 15 < < ,8 1, < ,1 < < ,6 < 15 < 6 14 Hakonen perustila ,6 5, ,1 69 1,2 27 2) < 4 < 1 11 < 4 9, < 3 < , < 1 5 < 2 < 1 31 < , < 15 < 6 29 < 3 < ,17 1, < 1 4 < 2 < 1 31 < , < 15 < 6 21 < 3 < ,3 1, < 1 < 5 < 2 < < ,2 15 < < 3 < ,3 1, < 1 5 < 2 < < , < 15 < < 3 < ,22 1, < 1 5 < 2 < < ,5 < 15 < 6 5,5 Liite 6 Sivu 3 / 4 Talvivaaran lähivesien keskimääräisiä päällysveden metallipitoisuuksia eri ajankohtina Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoiset erilaisista näytemääristä, näytteenottoajankohdista ja määristysrajoista johtuen.

236 Pintavesi paikka Co Cu Ni Zn Kok.kov. Cl SO 4 Al As Ba Cd Cr Fe Hg Mn Na Sb V S µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l Pikku-Hakonen perustila ,7 5, ,1 47 1,3 28 < 3 < 5 5 1,8 8,3 21 < 1 7 < 2 < < , < 15 < 6 29 < 3 < ,14 1,1 9,9 129 < 1 5 < 2 < < , < 15 < 6 21 < 3 < ,26 1, < 1 6 < 2 < < ,1 < 15 < < 3 < ,26 1, < 1 7 < 2 < < ,1 < 15 < < 3 < ,21 1, < 1 25 < 2 < < ,4 < 15 < 6 4,9 Raatelampi 21 < 3 < 1 < 5 < 1,21 1,5 3,5 69 < 1 13 < 2 < 1 33 < ,4 < 15 < < 3 < 1 < 5 < 1,18 1,4 4, 96 < 1 18 < 2 < < ,3 < 15 < < 3 < 1 < 5 14,25 1,3 3,9 17 < 1 19 < 2 < < ,7 < 15 < 6 1,4 Kaivoslampi perustila ,7 8, ,1 81 1, < , < < 1 12 < ,3 < 15 < ,42 1, < 1 14 < 2 < < ,1 < 15 < < ,69 1, < ,1 < < ,9 < 15 < < ,4 1, < ,2 < < ,6 < 15 < ,6 1, < < < ,3 < 15 < 6 63 Syvälampi 3) < , < < < ,2 < 15 < ,68 1,3 4 4 < < < ,2 < 15 < < ,6 1, < < < ,6 < 15 < < ,3 1, <1 25 < 2 <1 127 < ,6 <15 < ,5 1, < < 1 71 < ,8 < 15 < 6 57 Härkälampi perustila ,2 8, ,1 1 1, < , < < < ,2 < 15 < < ,63 1, < < < ,2 < 15 < < ,63 1, < < < ,9 < 15 < < , < 1 23 < 2 < < ,5 < 15 < < ,6 1, < < 1 43 < ,4 < 15 < 6 53 Härkäpuro , < < < ,2 < 15 < ,68 1, < < < ,2 < 15 < ,65 1, < < < ,9 < 15 < < , < 1 22 < 2 < < ,1 < 15 < ,1 1, < < 1 55 < ,7 < 15 < 6 69 Kuusilampi perustila , 3, ,1 25,8 Rahvaanmäki , < < 1 76 < ,1 < 15 < ,51 1, < < 1 57 < ,9 < 15 < ,59 1, < < < ,3 <15 < ,2 1, < < < ,9 < 15 < ,5 1, < < < ,2 < 15 < ) useamman näytepisteen keskiarvo, Cu, As, Zn, Ni, Co, Cd, Cr ja Hg määritetty vain yhdestä näytteestä 2) 27 kesän näytteet luusuasta 3) näytteet kesällä luusuasta heinäkuun liukoinen pitoisuus nostaa keskiarvoa Liite 6 Sivu 4 / 4 Talvivaaran lähivesien keskimääräisiä päällysveden metallipitoisuuksia eri ajankohtina Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoiset erilaisista näytemääristä, näytteenottoajankohdista ja määristysrajoista johtuen.

237 Kalastuskirjanpidon pyynti- ja saalistiedot v. 212 Liite 7.1 Merkinnät: kuukaudet (I-XII), pyydyskokukerrat (pkk), kalastuskerrat (kkr), vetokerrat (vkr), saalis (kg). Kuukauden alkupuoli/loppupuoli = ap/lp. KOLMISOPPI Katiskat kk pkk hauki ahven särki made V 1-2,2 - - VI 22 7, 9,9 4,5 - VII 22 7,9 13, 5 - VIII 4-3,3-4,4 IX 1 1, 2,3 - - V-VIII 49 14,9 28,4 9,5 4,4 kg/pkk,34,58,194,9 IX 1 1, 2,3 kg/pkk 1, 2,3,, VI-IX 5 15,9 3,7 9,5 4,4 kg/pkk,318,614,19,88 Kalastajakohtaiset kommentit pyydysten likaantumisesta ym. 1. Katiskat pysyivät aika puhtaina. Mitään silminhavaittavaa poikkeamaa kaloissa ei havaittu eikä outoa makua ole ollut. JORMASJÄRVI Muikkuverkot # 11 mm kk pkk muikku X 5 1,4 kg/pkk,28 Verkot # 5-6 mm kk pkk siika hauki kuha made ahven lahna I 12 4,6 15,1 6, II 88 4,1 18,4 61,2 14,1,2 - III 124 1,8 38,4 123,1 3,7 - - IV 72 15,7 29,5 47,9 5,4-1,9 V 16-2,4 7,9 2,7 - - X 32 2,7 2,2 16,8 1,3 - - XI , ,5 - XII 78 7,6 11,8 74,1 5,3 - - I-IV ,2 11,4 292,7 41,2,2 1,9 kg/pkk,91,263,758,17,1,5 V 16 2,4 7,9 2,7 kg/pkk,,15,494,169,, XI-XII ,6 24,6 97,1 7,3 3,5 kg/pkk,166,22,867,65,31, I-XII ,5 13,6 414,5 52,5 3,7 1,9 kg/pkk,13,239,759,96,7,3 Isorysät kk pkk siika muikku hauki kuha ahven made lahna särki V 6 5 1,5 13,6 92, VI 21 2,5,3 16,6 153, VII , IX V-VIII 36 7,5 1,8 3,2 31, kg/pkk,28,5,839 8,383 1,5,278,833,86 IX kg/pkk,,, 25, 12,,, 4, V-IX 37 7,5 1,8 3,2 326, kg/pkk,23,49,816 8,832 1,784,27,811,892

238 Vetouistelu Liite 7.2 kk kalastus- kalastus- vapoja hauki kuha ahven kertoja aika h käytössä VI ,1 12,7 - VII ,9 15,2,8 VIII ,4 - VI-VIII ,3,8 kg/kkr,875 2,144,5 Kurenuotta (1 x 1 m) kk kalastus- veto- muikku päiviä kertoja VII saaliista pientä (alle 1 cm) muikkua 1 kg kg/vkr 1,2 Pilkkionget kk kalastus- kalastus- ahven kertoja aika h I 4 8 4,6 II 4 8 5,5 III 4 9 6,2 IV I-IV ,3 kg/kkr 1,394 Koeravustus - Kiikonniemestä saatu alle 7 cm rapuja noin 1 kpl, isompia ei saatu yhtään. Kalastajakohtaiset kommentit pyydysten likaantumisesta ym. 1. Kurenuotassa yli 1 cm muikkua erittäin vähän, pientä (4-7 cm) oli 3-4 kg vedossa. Rysässä runsaasti pientä (alle 45 cm) kuhaa, joka kokukerralla keskimäärin noin 1 kg. 2. Ruskea lima vaikeutti verkkopyyntiä (XI-XII). Muikku oli pientä ja sitä oli edellisvuotta vähemmän. 3. Pilkillä saatiin vain isoja ahvenia, minne pienet ovat hävinneet? TALVILAHTI (erotettu ed. taulukoista) Verkot # 5-55 mm kk pkk siika hauki kuha made ahven lahna I 22-2,5 8, II 2,7 3,3 9,1 6,1,2 - III 28-9,9 26,2,7 - - IV 24,7 3,4 6,9 2,4-1,9 V 16-2,4 7,9 2,7 - - X 32 2,7 2,2 16,8 1,3 - - XI 4 -, ,5 - XII 12-1,8 4,6 1,3 - - I-IV 94 1,4 19,1 5,4 23,2,2 1,9 kg/pkk,15,23,536,247,2,2 V 16 2,4 7,9 2,7 kg/pkk,,15,494,169,, X-XII 48 2,7 4,8 21,4 2,6 1,5 kg/pkk,56,1,446,54,31, I-XII 158 4,1 26,3 79,7 28,5 1,7 1,9 kg/pkk,26,166,54,18,11,12

239 S5 S3 S4 S5A S2 a raja inj tol Pa iirin S1 osp Kaiv S5B Kolmisopen avolouhos Sivukiven läjityslue 2. vaiheen liuotusalue ( Kolmisoppi ) Pohjoinen jälkikäsittely-yksikkö 2. vaiheen liuotusalue ( Kuusilampi ) Kipsisakka-altaat Puhtaiden valumavesien käsittely-yksikkö Tehdasalue Sivukiven läjitysalue Kuusilammen avolouhos Sivukiven läjitysalue 1. vaiheen liuotusalue Eteläinen jälkikäsittely-yksikkö S6 S7 1 km Liite 8 Sähkökalastuskohteet Liite 15. 1:4 2

240

241 Tuhkajoen sähkökoekalastukset Liite 9 S5A Tuhkajoki, saarekkeen ja rannan väli (355519/71489) 1x2 m =2 m 2, syv.,1-,6 x,25 m, virt.,4-1,3x,9 m/s. Pohja kivikko 99 %, sora 1 %, pintakiviä +. Fontinalis dal. 4 %. Ei rihmamaisia viherleviä, ei pohjasakkaa, sammal + puhdasta. Alueella hyvää taimenen pienpoikashabitaattia. yks./1 m 2 I II III yhteensä g/1 m 2 taimen 6,5,5 1,5 8,5 152 harjus,5 - -,5 42 9, 194 taimen 1 kpl, mm, 32 g taimen (mm-g) , , 16-44, , , , (1-v.) harjus 1 kpl, 214 mm, 84 g (1-v.) S5B Tuhkajoki, 7 m ojan alap. ( /71457) 14x15 m =21 m 2, syv.,1-,6 x,4 m, virt.,4-1,2 x,9 m/s. Pohja kivikko 98 % (vähän louhia), sora 2 %, pintakiviä +. Fontinalis dal. 25 %. Ei rihmamaisia viherleviä, ei pohjasakkaa, sammal + puhdasta. Osin hyvää taimenen pienpoikashabitaattia. yks./1 m 2 I II III yhteensä g/1 m 2 taimen 1,9,48-2,38 85 hauki,48 - -,48 6 2,86 91 taimen (mm-g) 15-34, 13-21, , (1-v.), (2-v.) hauki 1 kpl, 134 mm, 12 g

242

243 Liite 1 Tuhkajoki S5A Tuhkajoki S5B

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 211 16WWE993 3.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 11.3.215 Viite 1511636-7 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 214

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖTARKKAILU 2013 16X154566 16X170605 6.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa IVa Pintavesien laatu Talvivaara Sotkamo Oy Osa IVa Pintavesien laatu 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M607035 24.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M607035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 217 Päivämäärä 8.9.217 Viite 1513218 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 217 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 216 Päivämäärä 16.9.216 Viite 1512373-6 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Katsaus Julkaisuvapaa 15.5.2014 klo 10.00 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin tammi huhtikuussa 2014 yhteensä

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 25.4.2016 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU

Lisätiedot

YHTEENVETO Vesistökuormitusta Ilmapäästöjen vesistöihin

YHTEENVETO Vesistökuormitusta  Ilmapäästöjen vesistöihin YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2012 tarkkailusuunnitelman ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten sekä kaivoksen teettämien lisäselvitysten mukaisesti. Tavanomaiseen

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (3/4) 216 Päivämäärä 13.1.217 Viite 1512373-6 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q3 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Katsaus Julkaistavissa 16.10.2014 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut vuoden 2014 alusta syyskuun alkuun mennessä yhteensä n. 4,5 miljoonaa

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 20.4.2017 Viite 1510023730 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU TERRAFAME OY OSA V: PINTAVESIEN

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Katsaus Dnro KAIELY/632/2015 10.7.2017 Julkinen Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Terrafame Oy:n kaivoksen käsiteltyjen kaivosvesien kuormitusta ja alapuolisten vesistöjen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Vastuuvapauslauseke Työ on suoritettu normaalilla perusteellisuudellamme ja ammattitaidollamme pätevien ja

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta Tiedote Dnro KAIELY/632/2015 16.9.2016 Julkinen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun Tausta Terrafame Oy:n kaivosalueelta johdetaan vesiä Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin.

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2012 16UEC0005 28.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA Näytteenotto ja näytteiden analysointi Vesinäytteet on otettu lopputalvella 2006 ja 2007 sekä loppukesällä 2006, 2007 ja 2010

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012 Tiedote 19.9.212 Julkaisuvapaa 2.9.212 klo 1. TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 212 Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöjä ja alapuolisten vesistöjen tilaa tarkkaillaan kattavasti ympäristöluvassa

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon Savon Voima Oy A 1077.15 Juha Räsänen PL 1024 70781 KUOPIO 6.5.2016 Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon 2015. SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 14.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 27.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Huhmarissa sijaitsevasta Haukilammesta otettiin 20.7. ja 10.10.2016

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY 8.9.2016 KLO 18-20 KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO HANKKEEN TAUSTA Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen

Lisätiedot

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 28.10.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Komista otettiin 20.7. ja 10.10.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN 2013 16X154037.BA7201 11.6.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M608035 27.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kolmpersjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 212 16UEC5 25.3.213 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot Sisältö

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA Vesiosasto/MP 1.1.214 Kirjenumero 83/14 NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 21 371 NOKIA TEERNIJÄRVEN TULOKSET 19.3.214 JA 13.8.214 1. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 13.12.2016 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin Helsingin yliopiston Lammin

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017 Kovelonjärven eteläpuolella sijaitsevan Musta-Kaidan vesinäytteet otettiin 2.8.2017 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 5.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella sijaitsevan pienen Haukkalammen vesinäytteet otettiin 3.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot