RAHOITUSTARKASTUKSEN LUOTETTAVA HALLINTO -STANDARDILUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUSTARKASTUKSEN LUOTETTAVA HALLINTO -STANDARDILUONNOS"

Transkriptio

1 Ccntralha n cielskamm a re n Rahoitustarkastus Vakavaraisuusvalvontaosasto Operatiiviset riskit -toimisto PL Helsinki RAHOITUSTARKASTUKSEN LUOTETTAVA HALLINTO -STANDARDILUONNOS Rahoitustarkastus on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa luotettava hallinto - standardiluonnoksesta. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan. HEX Oyj, Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto antoivat joulukuussa 2003 suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (corporate governance). Sittemmin suosituksesta on tullut listayhtiöitä sitovaksi toimitusjohtajan päätöksellä. Suomen yhtiölainsäädäntö ja corporate governance -suositus muodostavat kokonaisuuden, johon suomalaisten listayhtiöiden hyvä hallinnointi perustuu. Nykyjärjestelmä on korkeaa kansainvälistä tasoa. Nykyisen corporate governance -suosituksen myötä erityisesti avoimuus korostuu listayhtiöiden toiminnassa. Suomen corporate governance -järjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Tämä perustuu osaltaan siihen, että lainsäädäntöä on täydennetty elinkeinoelämän itsesääntelyllä, jolloin yritysten on ollut helppo hyväksyä yhteisesti sovitut menettelyt. Myös sijoittajapiireissä ja julkisessa keskustelussa järjestelmää on pidetty onnistuneena. Suomen järjestelmä on kansainvälisestikin arvostettu. Todettakoon, että Suomen corporate governance -suositus oli esikuvana, kun Islantiin laadittiin oma suositus. Myös valtioneuvosto on hiljattain todennut nykyisen corporate governance - järjestelmämme toimivuuden. Arvopaperimarkkinalain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 6/2006) sivulla 52 todetaan, että Esimerkki hyvin toimivasta itsesääntelystä on Keskuskauppakamarin 2 päivänä joulukuuta 2003 yhdessä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton sekä HEX Integrated Markets Oy:n kanssa antama "suositus listayhtiöiden hallinnointi-ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance)", jolla uudistettiin Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vuonna 1997 antama pörssiyhtiöiden hallinnointia koskeva suositus. Suosituksen tavoitteena on listayhtiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen, sijoittajille ja osakkeenomistajille annettavan tiedon yhtenäistäminen sekä tiedonkulun tehostaminen. Suositus on Helsingin Pörssin toimitusjohtajan päätöksellä otettu listayhtiöitä sitovaksi. Aleksanterinkatu 17, PL 1000, Helsinki, Puhelin (09) , Faksi (09) , Y-tunnus; Nordea , Okopankki , Sampo

2 C entralhttndelsk 3 m m arc n Kun valtioneuvosto on näin todennut nykyjärjestelmän toimivuuden, herää kysymys, millä perusteella Rahoitustarkastus voi katsoa aiheelliseksi ja edes mahdolliseksi poiketa nykykäytännöstä. Myös osakeyhtiölain kokonaisuudistuksessa oli lähtökohtana, että hyvään hallintotapaan liittyviä periaatteita ei ole syytä käsitellä osakeyhtiölaissa, vaan ne jätettiin elinkeinoelämän itsesääntelyn varaan. Ratkaisua perusteltiin sillä, että koska kysymys on yleensä hallintojärjestelmän hienosäädöstä, käsitykset parhaista menettelytavoista muuttuvat nopeammin kuin lainsäädäntö voi muuttua ja suomalaiset yhtiöt joutuvat varsin usein tilanteisiin, joissa niiden on sovellettava erilaisia hyvän hallintotavan suosituksia. Lisäksi todettiin itsesääntelyyn nojautumisen olevan myös kansainvälisesti omaksuttu käytäntö (osakeyhtiölakityöryhmän mietintö 2003:4, s. 13). Keskuskauppakamarin hallitus on tammikuussa 2006 antanut kannanoton listayhtiöiden corporate governance -suosituksen soveltamisesta listaamattomissa yhtiöissä. Kannanotossa todetaan seuraava; Sellaisten yhtiöiden, joiden omistuspohja on laaja tai toiminta on laadultaan ja laajuudeltaan huomattavaa tai joiden toiminta on alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävää, tulisi noudattaa nykyistä listayhtiöille annettua suositusta siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti eli siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi laajasti omistetut osuuskunnat, suuret osakeyhtiöt ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Harkintaan siitä, noudattaako yhtiö suositusta ja miltä osin, voi vaikuttaa esimerkiksi se, onko yhtiöllä ulkopuolisia sijoittajia. Myös sellaisten suurten yhteisöjen, jotka harjoittavat lakisääteistä toimintaa tai muuten tarjoavat yleisen edun kannalta merkittäviä palveluja, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt, on aiheellista viestiä toiminnastaan ja noudattaa hyvästä hallinnointitavasta annettuja ohjeita ja suosituksia siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti. Kooltaan ja toiminnaltaan pienimmille pankeille ja vakuutusyhdistyksille listayhtiöille suunnatun suosituksen soveltaminen voi olla työlästä. Paikallisten pankkien ja vakuutusyhdistysten osalta riittävää olisi esimerkiksi vain selostaa noudattavansa oman yritysryhmänsä sovittuja menettelytapoja. Suotavaa olisi, että tällaisessa asetelmassa kehitettäisiin yhteisiä hallinnointi-ja ohjausperiaatteita ryhmätasolla. Myös kunta- ja valtio-omisteisten osakeyhtiöiden tulisi omaksua hyvän hallinnointitavan ja siihen liittyvän toiminnan läpinäkyvyyden periaatteet. Näidenkin yhtiöiden osalta on kuitenkin huomattava, että esimerkiksi yhtiön koko tai muut seikat voivat vaikuttaa siihen, soveltuuko listayhtiöille suunnattu suositus niiden noudatettavaksi. Keskuskauppakamari pitää hämmentävänä sitä, että Rahoitustarkastus on katsonut aiheelliseksi laatia luonnoksen luotettavaa hallintoa koskevaksi standardiksi, joka on päällekkäinen Suomen nykyisen corporate governance -järjestelmän kanssa. Tämä herättää kysymyksen siitä, eikö Rahoitustarkastus pidä Suomen nykyjärjestelmää toimivana ja mihin Rahoitustarkastuksen kielteinen näkemys nykyjärjestelmästä perustuu.

3 Cent ra/h a n de/ska m m arcn '»«sfcena Tiedossamme ei nimittäin ole, että nykyjärjestelmä olisi koettu puutteelliseksi. Tarkasteltaessa Euroopan komission corporate governancea koskevia suosituksia ja OECD:n suosituksia sekä vertailtaessa Suomen corporate governance -suositusta johtaviin kansainvälisiin kansallisiin koodeihin voidaan havaita, että Suomen suositus yhdessä yhtiölainsäädäntömme kanssa täyttää korkeatkin kansainväliset vaatimukset. Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota myös siihen, ettei standardin laatimisesta keskusteltu etukäteen niiden tahojen kanssa, jotka Suomessa ovat käytännössä vastanneet corporate governance -suositusten antamisesta. Keskuskauppakamari ei pidä aiheellisena eikä lakiin perustuvana, että Rahoitustarkastus antaa luotettavaa hallintoa koskevan standardin. Ensinnäkään standardille ei ole tarvetta ottaen huomioon nykyinen kattava järjestelmämme. Toisaalta standardi johtaisi epäselvyyksiin ja ristiriitaisuuksiin nykyjärjestelmän kanssa. Luonnoksesta ei ilmene, miten Rahoitustarkastus on ajatellut ratkaistaviksi ne tilanteet, joissa standardi olisi ristiriidassa corporate governance -suosituksen kanssa. Rahoitustarkastuksella ei myöskään ole toimivaltuuksia standardin antamiseen, olipa standardin kohteena luottolaitos tai muu yhteisö. Standardin sisältö on niin yksityiskohtaista ja pitkälle menevää, ettei esimerkiksi luottolaitoslainsäädäntö oikeuta Rahoitustarkastusta antamaan luonnoksen mukaista standardia. Standardiluonnoksessa on viitattu myös OECD:n corporate governance -suosituksiin ja Baselin pankkivalvontakomitean suosituksiin (kohta 2). Kumpikaan taho ei ole antanut sellaisia suosituksia, jotka perustaisivat Rahoitustarkastukselle toimivallan ehdotetun kaltaisten suositusten antamiseen tai jotka edes viittaisivat siihen, että Rahoitustarkastuksen tulisi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä yritysten hyvästä hallinnoinnista. Standardiluonnos poikkeaa suomalaisesta ja kansainvälisestä corporate governance - käytännöstä siinä, ettei luonnos sisällä yleistä comply or explain -periaatetta. Mitään perustelua tälle ratkaisulle ei ole annettu. Corporate governance -käytännössä comply or explain -periaate on havaittu tarkoituksenmukaiseksi. Yhtiöiden omistus- ja hallintorakenne sekä toimintatavat vaihtelevat suuresti, joten myös toimivin hallintojärjestelmä voi vaihdella yhtiöittäin. Siten yhtiöille on säilytettävä joustava mahdollisuus poiketa suositellusta käytännöstä perustellusta syystä yhtiön omat erityispiirteet huomioiden. Yleispiirteenä standardiluonnoksessa on se, että siinä käsitellään tarpeettoman yksityiskohtaisesti yhtiön liiketoimintaan kuuluvia asioita. Liiketoiminnan järjestämisessä on erilaisia tapoja, joista monet voivat olla onnistuneita. Viranomaisohjeita ei pidä antaa niistä asioista, joista päättäminen kuuluu yrityksen liiketoiminnan piiriin. Hämmentävää on myös se, että standardiluonnoksessa käsitellään lakien sisältöä tuomatta asiaan mitään lisäarvoa. Vaikka vastustamme standardin antamista, lausumme jäljempänä joistakin standardiluonnoksen yksityiskohdista, jotta standardiluonnoksen monet ongelmat hahmottuisivat selkeämmin. Jos Rahoitustarkastus päätyy antamaan standardin, lausunnolla olevaa luonnosta ei voida käyttää standardin pohjana. Siten emme ole pitäneet tarkoituksenmukaisena lausua luonnoksen jokaisesta kohdasta, vaan nostamme esimerkinomai-

4 C t> n (ra / h <j n d e Is k ti f n m a r e n sesti esiin joitakin luonnokseen liittyviä ongelmakohtia, vaikka monista muistakin luonnoksen kohdista voitaisiin esittää huomautuksia. l Soveltaminen Standardiluonnoksen mukaan standardia sovellettaisiin Rahoitustarkastuksen valvottaviin (1.1). Lisäksi Rahoitustarkastus suosittaa, että myös muut sen valvonnassa olevat yhteisöt järjestävät hallintonsa noudattaen standardia (1.4). Standardiluonnoksessa ei täsmennetä pykäläviittauksin tai muutenkaan, mitä standardiluonnoksessa tarkoitetaan muilla sen valvonnassa olevilla. Kohta on yleisesti ymmärretty tarkoittamaan listayhtiöitä, mutta Rahoitustarkastuksesta saadun tiedon mukaan kohdalla ei tarkoiteta listayhtiöitä eikä ilmeisesti muitakaan Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 :ssä määriteltyjä muita rahoitusmarkkinoilla toimivia. Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa ei käytetä käsitettä muut Rahoitustarkastuksen valvonnassa olevat. Standardiluonnoksen 1.4 kohdalla on mahdollisesti tarkoitettu sellaisia yhteisöjä kuin arvopaperipörssiä ja panttilainaamoja, joista on erityissäännöksiä muissa laeissa. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että viranomaisohjeissa käytetään yksiselitteistä kirjoitustapaa, joka ei aiheuta väärinkäsityksiä. Tämä lausunto on kirjoitettu sillä olettamuksella, etteivät listayhtiöt ja muut Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 :ssä mainitut rahoitusmarkkinoilla toimijat ole standardiluonnoksen soveltamisalan piirissä. Rahoitustarkastuksen valvottavien, kuten luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten, osalta standardi johtaisi merkittäviin hallinnollisiin lisäkustannuksiin. Valvottavat joutuisivat perustamaan uusia toimintoja ja mukauttamaan hallintoaan standardin mukaiseksi ilman, että toimenpiteistä olisi mitään hyötyä. Tämä merkitsisi suomalaisille alan yrityksille merkittävää kilpailuhaittaa verrattuna ulkomaisiin kilpailijoihin. Kun kilpailu rahoitusmarkkinoilla on jo nykyisellään erittäin tiukkaa, Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, ettei suomalaisten alan yritysten toimintamahdollisuuksia heikennetä. Keskuskauppakamari kiinnittää Rahoitustarkastuksen huomiota myös siihen, ettei lausunnolle toimitetusta materiaalista mitenkään ilmene, että Rahoitustarkastus olisi arvioinut standardin yrityksille aiheuttamia kustannuksia. Kustannusvaikutusten arviointi kuuluu olennaisena osana säännösvalmisteluun, ja valtioneuvosto on kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota, mikä näkyy muun muassa PARSA- ja SÄVY-hankkeiden käynnistämisessä. Standardin soveltamista koskevassa l kohdassa ei ole otettu kantaa standardin soveltamisesta konsernin eri yhtiöihin. Tältä osin oletamme, että soveltamisala kattaa vain ne yhteisöt, jotka on nimenomaisesti mainittu Rahoitustarkastuksesta annetun lain 5 :ssä, mutta ei näiden kanssa samaan konserniin kuuluvia muita yhteisöjä.

5 Cent ra Ihd 2 Tausta ja tavoitteet Kohdassa todetaan muun muassa, että toisaalta asiakkaita ja toisaalta omistajia on kohdeltava tasapuolisesti. Epäselväksi jää, mihin Rahoitustarkastus pyrkii lausumalla. Yrityksellä on erityyppisiä asiakkaita, joilla on erilaisia etuja. Esimerkiksi luoton hinnoittelu ei ole kaikilla asiakkailla sama, vaan perustuu moniin tekijöihin. Tällainen perustelematon lausuma voi johtaa väärinkäsityksiin. Toisaalta on selvää, että suurilla omistajilla on enemmän vaikutusvaltaa kuin pienillä. Esimerkiksi valtion omistajapolitiikassa on lähdetty siitä, että suurten omistajien on oltava edustettuina nimitysvaliokunnissa. Lisäksi kohtaa on käsitelty lausunnon alkuosassa. 3 Standardin viitekehys Kohtaa on käsitelty lausunnon alkuosassa. 4 Normiperusta Mikään kohdassa mainituista lainkohdista ei anna Rahoitustarkastukselle valtuutta antaa luonnoksen mukaista yksityiskohtaista liiketoiminnan järjestämiseen puuttuvaa standardia. Normiperustaan liittyviä asioita on käsitelty myös lausunnon alkuosassa. 5 Luotettavan hallinnon keskeiset periaatteet 5.1 Perusperiaatteet Rahoitustarkastuksen standardeissa ei pidä käsitellä arvoja ja eettisiä periaatteita. Asiaa on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdassa Epäselväksi jää, mitä Rahoitustarkastus tarkoittaa lausumalla, että ylimmän johdon on pystyttävä riippumattomasti ohjaamaan ja valvomaan toimintaa. Riippumattomuustermiä ei käytettäne tässä kohdassa corporate governance -yhteyksissä vakiintuneessa merkityksessä. 5.2 Ylin johto ja sen vastuu luotettavan hallinnon järjestämisestä Ylintä johtoa koskeva kohta ei kuulu Rahoitustarkastuksen standardiin. Osakeyhtiön toimielimistä on säädetty osakeyhtiölaissa. Rahoitustarkastuksen ei tule antaa standardia, joka ei sisällöltään täysin vastaa lain määräyksiä. Ei myöskään ole perusteltua, että Rahoitustarkastuksen standardissa annetaan sitovana määräys, että yhtiön tulee noudattaa lainsäädännön pakottavia säännöksiä hallintoelinten tehtävistä ja vastuunjaosta (kohta 4). Herää kysymys, mitä lisäarvoa Rahoitustarkastus katsoo olevan sillä, että Nordea , OkopankKi , Sampo

6 C c n t r d t h a n cl e Is k a m m a r e n Linnainmaa LAUSUNTO 7, erikseen todetaan tietyn asian osalta yrityksellä olevan velvollisuus noudattaa pakottavaa lainsäädäntöä. Epäselväksi jää, mitä Rahoitustarkastus tarkoittaa sillä, että ylimmän johdon tulisi vahvistaa luotettavan hallinnon järjestämistä koskevat periaatteet (kohta 3). 5.3 Toimiva johto ja sen vastuu luotettavan hallinnon järjestämisestä Standardiluonnoksen mukaan toimivaan johtoon kuuluvat toimitusjohtaja ja johtoryhmä (kohta 8). Keskuskauppakamari kiinnittää Rahoitustarkastuksen huomiota siihen, ettei osakeyhtiölaki tai muukaan lainsäädäntö tunne saati edellytä johtoryhmän perustamista. Rahoitustarkastuksella ei ole toimivaltaa määrätä yrityksen hallinnon rakenteesta. Kohdassa 5.3(9) kuvataan toimitusjohtajan lakisääteistä vastuuta. Osakeyhtiölain säännösten toistamiseen ei ole mitään tarvetta Rahoitustarkastuksen standardissa. Oudolta tuntuu myös se, että standardiluonnoksessa on kyseinen kohta varustettu merkinnällä Sitova. Lainsäädännön sitovuus ei voi perustua Rahoitustarkastuksen standardiin. 6 Luotettavan hallinnonjärjestäminen Kohta 6 käsittelee monia sellaisia asioita, joiden säänteleminen ei kuulu Rahoitustarkastuksen tehtäviin. 6.1 Pitkäjänteinen suunnittelu ja johtaminen Standardiluonnos puuttuu liiketoiminnan järjestämiseen tavalla, joka ei kuulu viranomaistoimintaan. Kohdassa lähdetään muun muassa siitä, että toimivan johdon lisäksi myös muu henkilöstö tulisi ottaa mukaan yhtiön strategian määrittämiseen. Lisäksi Rahoitustarkastus määrittelee luonnoksessa, mitä yrityksen strategialla tarkoitetaan. Liikkeenjohdon hoitaminen on syytä jättää niille tahoille, joille asia kuuluu eli yritysten johdolle. Mikään lainsäännös ei oikeuta Rahoitustarkastusta antamaan yritysten strategiaa ja sen laatimista koskevaa normistoa. Keskuskauppakamari pitää hyvin erikoisena sitä, että Rahoitustarkastus on katsonut aiheelliseksi ottaa standardiluonnokseen yrityksen arvoja ja eettisiä ohjeita koskevan kohdan (6.1.1). Kohta ylittää selkeästi Rahoitustarkastuksen toimivaltuudet. Yhteiskuntavastuukysymykset eivät kuulu Rahoitustarkastuksen tehtäviin, vaikka ne sinänsä ovat viime vuosina saaneet aiempaa enemmän sijaa yleisessä keskustelussa ja monet yritykset ovat määritelleet arvonsa. Myöskään henkilöstöä koskevien periaatteiden ottaminen standardiin ei kuulu Rahoitustarkastuksen tehtäviin. Epämääräisten henkilöstöä koskevien lausumien ottaminen viranomaisstandardeihin voi lisäksi aiheuttaa epäselvyyksiä ja ristiriitoja työpaikalla.

7 C e nlralhancielska m m a te n Rahoitustarkastuksen on syytä pidättyä antamasta ohjeita palkitsemisesta. Luonnoksen sanamuodot eivät myöskään ole selkeitä. Epäselväksi jää muun muassa se, mitä palkitsemisjärjestelmän valvontamenetelmillä tarkoitetaan. 6.2 Avoimuus ja hyvä tiedonkulku Kohta ei kuulu Rahoitustarkastuksen standardiin. Tiedottamista on säännelty arvopaperimarkkinalaissa, Pörssin säännöissä, ja siitä on suosituksia myös corporate governance -suosituksessa. Standardiluonnosta laadittaessa ei myöskään ole otettu huomioon yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain säännöksiä. Lisäksi kohdassa edellytetään julkistettavaksi liikesalaisuuden alaisia tietoja. On selvää, etteivät kaikki yrityksen strategiset tavoitteet ole julkisia. 6.3 Valta- ja vastuusuhteet organisaatiossa Rahoitustarkastuksen tehtävänä ei ole määritellä yhtiön rakennetta. Epäselväksi jää se, mitä Rahoitustarkastus tarkoittaa sidosryhmillä, joiden tietoon ylimmän ja toimivan johdon välinen työnjako tulisi antaa. On selvää, ettei julkista tietoa voi olla esimerkiksi se, minkälaisia päätöslimiittejä eri johtajilla on. Kohta antaa aiheen pohtia, yrittääkö Rahoitustarkastus estää sen, että valvottavan hallitukseen kuuluu jäsen, joka kuuluu jonkun asiakasyrityksen hallitukseen tai toimivaan johtoon. Epäselvää on, mihin tällä pyritään. Rahoitustarkastuksella ei ole toimivaltaa lausua asiasta. Herää kysymys, miten esimerkiksi luottolaitosten hallituspaikat täytettäisiin, jos sama henkilö ei voisi olla hallituksen jäsen sekä luottolaitoksessa että sellaisessa yrityksessä, jolla on tili tai muu asiakkuus suhde kyseisessä luottolaitoksessa. Standardiluonnoksessa lähdetään siitä, ettei toimitusjohtajalla tai muilla toimivan johdon jäsenillä saisi olla oikeutta toimia konserniin kuulumattoman asiakasyrityksen hallituksen jäsenenä. Tältäkin osin herää kysymys, miksei esimerkiksi luottolaitoksen toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen yrityksessä, jolla on tili tai muu asiakkuus kyseisessä luottolaitoksessa. Esteellisyys päätöksenteossa on eri asia kuin se, että hallitusjäsenyys estetään perusteettomasti. Henkilöstön ja johdon kaupankäynnin osalta kohdasta puuttuu viittaukset Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeeseen ja Rahastoyhtiöiden yhdistyksen kaupankäyntiohjeeseen. 6.4 Ylin johto Kohta ei kuulu lainkaan Rahoitustarkastuksen standardiin. Luonnokseen on otettu ylimmän johdon riippumattomuutta koskeva kohta, jonka riippumattomuuskriteerit on lähes kopioitu corporate governance -suosituksesta. Kuitenkin standardiluonnoksessa on joitakin hämmentäviä poikkeamia. Corporate governance -suosituksen mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä tulisi olla riippumattomia

8 Ccntraihandc.lskam m a re n yhtiöistä ja näistä vähintään kahden lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Rahoitustarkastuksen standardiluonnoksessa ei lähdetä siitä, että kahden yhtiöstä riippumattoman tulisi olla myös merkittävistä omistajista riippumattomia. Ero on merkittävä ja johtuu mahdollisesti siitä, ettei luonnoksen kriteerejä laadittaessa ole ymmärretty corporate governance -suosituksen riippumattomuuskriteeristöä, joka sinänsä on hyvin selkeä. Corporate governance -suositusta laadittaessa pidettiin tärkeänä antaa suositus, jonka mukaan vähintään kaksi hallituksen jäsentä on riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Toinen merkittävä eroavuus on se, että luonnoksen merkittävästä omistajasta riippumattomuuden kriteereissä viitataan kaikkiin valvottavasta riippumattomuutta määrittäviin kriteereihin, kun taas corporate governance -suosituksen yhtiöstä riippumattomuuskriteeristöstä sovelletaan vain kahta ensimmäistä merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia määriteltäessä. Epäselvää on, miten niin pitkälle menevä kriteeristö voisi toimia kuin luonnokseen on otettu. Herää kysymys, voiko kyseinen hallituksen jäsen edes olla tietoinen esimerkiksi kaikista merkittävistä asiakkuus- tai toimittajuussuhteista, joita hänen kolmen vuoden säännön mukaisella entisellä työnantajallaan on. Vaatimus, jonka mukaan merkittävissä tytäryhtiöissä pitäisi olla enemmistöltään riippumaton hallitus, on käsittämätön (kohta 90). Konsernien on voitava rakentaa hallintonsa tehokkaasti eikä tätä edistä se, että yrityksiin rakennetaan tarpeettomia hallintotasoja. Yritykset pystyvät itse ratkaisemaan, minkälainen hallintorakenne sopii niiden tytäryhtiöille. Asiasta säänteleminen ei myöskään kuulu Rahoitustarkastuksen toimivaltaan. Luonnoksen mukaan ylimmän johdon tulisi varmistaa asiakkaiden tasapuolinen kohtelu (kohta 96). On selvää, ettei liiketoiminnassa kaikilla asiakkailla ole samoja etuja ja ehtoja. Esimerkiksi luoton myöntäminen, hinnoitteluja vakuusvaatimukset perustuvat yksittäistapauksittain tehtävään harkintaan. Rahoitustarkastuksen ei pidä antaa standardeja, jotka heikentävät liiketoiminnan harjoittamisen mahdollisuuksia. Hyväksyttävänä ei voida pitää standardiluonnoksen yleistystä eturistiriidasta, jos omistus on keskittynyt ja yhtiöllä on myös pienomistajia. Lähtökohtaisesti sekä suurten että pienten omistajien etu on sama eli se, että yritys tuottaa voittoa, eikä tähän sisälly mitään automaattista eturistiriitaa. Mahdolliset ristiriidat koskevat yksittäisiä transaktioita. Viranomaisstandardissa ei pidä luoda aiheetonta epäluottamusta erityyppisten omistajien kesken. Valiokuntien osalta riittävänä ohjeistuksena voidaan pitää corporate governance - suositusta. Rahoitustarkastuksen ei pidä puuttua yrityksen hallintorakenteeseen. On tärkeää, että yrityksen hallinto toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti. Sitä ei välttämättä edistä monen valiokunnan perustaminen. 6.5 Toimiva johto Luonnoksen mukaan Rahoitustarkastus on aikeissa antaa sitovan määräyksen siitä, että valvottavilla olisi oltava johtoryhmä. Mikään normipohja ei anna Rahoitustarkas- Aleksanterinkatu 17, PL 1000, Helsinki, Puhelin (09} , Faksi (09) , Y-tunnus; Nordea , Okoparikki , Sampo

9 Cf.ntraihandelskamrnären **fceena tukselle toimivaltuutta määrätä, minkälainen hallintorakenne valvottavilla on. Lisäksi on huomattava, että valvottavissa on hyvin erikokoisia yrityksiä. 6.6 Sisäinen tarkastus Kohdat 123 ja 153 ovat ristiriitaiset. Edellisen mukaan kaikilla valvottavilla olisi oltava sisäisen tarkastuksen toiminto, kun jälkimmäisen mukaan asia ratkaistaan tytäryhtiöiden osalta erikseen. Konsernissa voi olla Rahoitustarkastuksen valvottavia myös tytäryhtiöiden joukossa. Selvää on, ettei Rahoitustarkastus voi edellyttää erillistä sisäistä tarkastusta kaikille tytäryhtiöille, vaikka nämä olisivat Rahoitustarkastuksen valvottavia. Sisäistä tarkastusta koskevan kohdan terminologia ei ole kaikin osin asianmukainen. Sisäinen tarkastus ei valvo, vaan valvontavastuu on yrityksen johdolla. Ei ole aiheellista puhua sisäisestä tarkastuksesta valvontatoimintona. Sisäisellä tarkastuksella on varmistavia tehtäviä. Henkilöstöä ja eri yksiköitä on valvottava asianmukaisesti eikä tämä ole sisäisen tarkastuksen tehtävä. Epäselvää on, mitä luonnoksessa tarkoitetaan sillä, että standardin periaatteita sovelletaan myös silloin, kun sisäisen tarkastuksen palveluja ostetaan ulkopuoliselta. Lausuma on varsin laaja, kun ei ole yksilöity, mitä periaatteita se koskee. Standardiluonnoksen epäselvästä terminologiasta yhtenä esimerkkinä voidaan mainita aihealueesta vastaava taho (kohta 130). Epäselvää on myös se, mitä tarkoitetaan sillä, että sisäisen tarkastuksen jatkuvuudesta on huolehdittava (kohta 139). Standardissa edellytetään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman laatimista. Asian käsittely on tarpeettoman yksityiskohtaista. Esimerkiksi se vaatimus on kohtuuton, että yrityksen palkkalistoilla olisi oltava kaiken mahdollisen osaamisen omaava henkilöstö (kohta 169). Yrityksen on voitava ostaa palveluja tarvittaessa myös ulkopuoliselta. Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen osalta standardissa asetetaan varsin pitkälle meneviä vaatimuksia. Epäselvää on, miten palveluntarjoajan taloudellinen asema ja resurssien riittävyys sopimusaikana kyetään varmistamaan (kohta 178). Tämän vaatimuksen kanssa on ristiriidassa se, että kohdassa 179 edellytetään pitkää sopimuskautta. On myös selvää, että joissakin tilanteissa voi olla tarpeen ostaa lyhytaikaisesti erityisosaamista. 6.7 Säännöstön noudattaminen (Compliance) Compliancea koskeva luonnoksen kohta on massiivinen eikä liiassa yksityiskohtaisuudessaan sovi Rahoitustarkastuksen standardiksi. Kaikilta osin teksti ei myöskään vastaa Baselin compliance -dokumenttia. Erityisen ongelmallista on se, että luonnoksesta voi saada sen käsityksen, että compliancea varten pitäisi luoda oma organisaatio. Yrityksen on voitava järjestää säännös-

10 Central ha nde Iskä m ma ren 10 ten noudattamisen varmistaminen yrityksen rakenteeseen ja kokoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi toiminnon riippumattomuutta koskevat maininnat ovat ongelmallisia. Tällaisen tekstin pohjana tulisi käyttää Baselin dokumenttia ja pyrkiä selkeyteen, joka nyt puuttuu. Kari/tfalas toimitusjohtaja

RAHOITUSTARKASTUKSEN LUOTETTAVA HALLINTO JA TOIMINNAN JÄRJES- TÄMINEN -STANDARDILUONNOS 1.3

RAHOITUSTARKASTUKSEN LUOTETTAVA HALLINTO JA TOIMINNAN JÄRJES- TÄMINEN -STANDARDILUONNOS 1.3 Central hande Iskä mmaren ena Linnainmaa LAUSUNTO 10.8.2007 RAHOITUSTARKASTUS Siup. l : 08 ZOO' Rahoitustarkastus PL 159 00101 Helsinki RAHOITUSTARKASTUKSEN LUOTETTAVA HALLINTO JA TOIMINNAN JÄRJES- TÄMINEN

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Viite: Rahoitustarkastuksen lausuntopyyntö 2/2006, 31.1.2006, Dnro 2/121/2006 RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOS 1.3: LUOTETTAVA HALLINTO

Viite: Rahoitustarkastuksen lausuntopyyntö 2/2006, 31.1.2006, Dnro 2/121/2006 RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOS 1.3: LUOTETTAVA HALLINTO Rahoitustarkastus 6.4.2006 Vakavaraisuus valvontaosaston operatiiviset riskit -toimisto PL 159 00101 HELSINKI RAHOITUSTARKASTUS :NO liri» Viite: Rahoitustarkastuksen lausuntopyyntö 2/2006, 31.1.2006, Dnro

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1. Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.2012 Sisäisiä julkaisuja 6/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

Toimistopäällikkö Sirpa Näkyvä Rahoitustarkastus (09)16542031 Puhelin 09-16542250 Faksi 00101 Helsinki Matkapuhelin lauri.hallberg@nordea.

Toimistopäällikkö Sirpa Näkyvä Rahoitustarkastus (09)16542031 Puhelin 09-16542250 Faksi 00101 Helsinki Matkapuhelin lauri.hallberg@nordea. Nordea^ V^TUS 1 (6) Sivu Toimistopäällikkö Sirpa Näkyvä Rahoitustarkastus (09)16542031 Puhelin 09-16542250 Faksi 00101 Helsinki Matkapuhelin lauri.hallberg@nordea.com Standardiluonnos 1.3.- Luotettava

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan mikä muuttuu muuttuuko mikään? Tomas Lindholm Roschier Holmberg Sisältö 2 Tehtävien ja vastuun ilmeneminen uudessa laissa Lojaliteettivelvollisuus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ 3 Hallituksen koko 3 Riippumattomuus 3 Jäsenten valinta 4 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 2 Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Pekka Merilampi Corporate Governance -työryhmän puheenjohtaja Arvopaperimarkkinayhdistys ry 16.-17.6.2010 Corporate Governance -työryhmä Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

Standardi 1.3. Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.3. Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

?:ap. 23, 01. 2005. Viite: Rahoitustarkastuksen lausuntopyyntö 17/2005, 31.10.2005, Dnro 17/121/2005

?:ap. 23, 01. 2005. Viite: Rahoitustarkastuksen lausuntopyyntö 17/2005, 31.10.2005, Dnro 17/121/2005 RAHOITUSTARKASTUS?:ap. 23, 01. 2005 Rahoitustarkastus Vakavaraisuus valvontaosaston operatiiviset riskit -toimisto 20.1.2006 PL 159 00101 HELSINKI Viite: Rahoitustarkastuksen lausuntopyyntö 17/2005, 31.10.2005,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

3.5.2012. VT Anne Horttanainen

3.5.2012. VT Anne Horttanainen Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä 3.5.2012 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet 4.11.2013 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Käsite Corporate Governance = Yrityksen hallinnan kehittäminen, siten että omistajuutta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa

Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa Lausunto 1 (7) Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntö 5/2012 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa Lausunnon pääkohdat: Yleistä

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO 1 (6) Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO VALMIUSLAKITOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ KOMITEAMIETINTÖ 2005:2 Oikeusministeriö on pyytänyt Rahoitustarkastukselta

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1 (7) Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1. Kannanoton soveltaminen Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia.

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia. Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2013 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot