1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA"

Transkriptio

1 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää sitä, että valvottavaa johdetaan ammattitaitoisesti ja että valvottavalla on eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja -käytännöt. Terve corporate governance edistää rahoitusjärjestelmän vakaata kehitystä, lisää sen taloudellista tehokkuutta ja sijoittajien luottamusta markkinoihin ja korostaa ja tukee valvottavan omaa vastuuta sen harjoittaessa liiketoimintaansa. Terve corporate governance Rahoitustarkastuksen valvottavissa ja rahoitusmarkkinoilla tukee myös valvojan tehtävän suorittamista. Corporate governance Corporate governance -käsitteelle ei ole yhtä vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Siitä käytetään nimityksiä hallintokulttuuri, yrityksen johtamis- ja valvontajärjestelmä tai yrityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate governancessa on kysymys yrityksen toimivan johdon, ylimmän johdon (hallitus/hallintoneuvosto) ja osakkeenomistajien sekä muiden sidosryhmien välisistä suhteista, tehtävistä, vastuista ja niiden jaosta yrityksen harjoittaessa liiketoimintaansa. Corporate governancea koskevan sääntelyn taustalla ovat ennen muuta OECD:n ja Baselin pankkivalvontakomitean antamat corporate governancea koskevat suositukset (OECD: Principles on Corporate Governance, 2004, ja Basel Committee on Banking Supervision: Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, September 1999) sekä voimaan tullut HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Yrityksen terveen corporate governancen keskeisiin elementteihin kuuluvat OECD:n mukaan omistajien oikeuksien turvaaminen ja niiden käytön helpottaminen omistajien tasapuolisen kohtelun turvaaminen yrityksen eri sidosryhmien etujen ja oikeuksien huomioon ottaminen yritykseen liittyvistä olennaisista asioista (taloudesta, toiminnasta, omistajista, hallinnosta) annettavan tiedon oikea-aikaisuus ja asianmukaisuus hallituksen vastuu yrityksen ammattitaitoisesta ja vastuullisesta johtamisesta ja päätöksenteosta; hallituksen vastuu valvoa toimivaa johtoa. Baselin pankkivalvontakomitea katsoo, että corporate governance tukee julkista valvontaa sen tavoitteissa turvata luottolaitosten toiminnan vakautta. Tästä syystä julkisel-

2 2 (6) la valvonnalla on selkeä tehtävä myötävaikuttaa siihen, että luottolaitosten johtamis- ja valvontakulttuuri perustuu terveisiin, selkeisiin ja johdonmukaisiin liiketoimintaa ja toiminnan valvontaa koskeviin periaatteisiin. Komitea korostaa pankkien toiminnalleen asettamien strategioiden tärkeyttä sekä vastuullisuutta näiden strategioiden toteuttamisesta. Vastuullisuuteen liittyy olennaisena osana se, että organisaatiosta, sen päätöksenteosta ja toiminnasta annettava tieto on riittävää ja selkeää. Baselin pankkivalvontakomitea tukee OECD:n linjauksia ja katsoo, että rahoitussektorin yritysten terve corporate governance -kulttuuri edellyttää, että yrityksen strategiset tavoitteet ovat selkeät ja organisaatio sitoutuu niihin vastuut on selkeästi määritelty läpi organisaation hallitus on ammattitaitoinen ja toimivasta johdosta riippumaton toimiva johto tietää valvontavastuunsa yrityksessä ymmärretään sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien roolit ja merkitys palkitsemisjärjestelmät tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ilman, että ne aiheuttavat asiakkaan tai sijoittajien etua haittaavia intressiristiriitoja. Kansallisessa lainsäädännössämme näitä elementtejä koskevaa sääntelyä ei ole löydettävissä keskitettynä, vaan säännökset on sijoitettu eri yhtiömuotoja tai instituutioita koskevaan lainsäädäntöön. Toisaalta eri sidosryhmiä ja heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskevat säännökset ovat omina osa-alueinaan (esim. kuluttajansuoja, työlainsäädäntö). OECD:n suositukset on laadittu ensisijaisesti listayhtiöille, mutta niitä suositellaan sovellettaviksi myös muissa yrityksissä. Rahoitusmarkkinoilla suositukset on ulotettu myös muihin kuin listayhtiöihin: Yrityksen terveen hallintokulttuurin vaatimus todetaan keskeisissä luottolaitoslain, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ja sijoitusrahastolain toimilupasäännöksissä. Näissä edellytetään luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön johtamista luotettavasti, ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Liiketoiminta Liiketoiminnan tulee olla siten suunniteltu, johdettu, organisoitu ja valvottu, että valvottava voi taata ammatillisesti ja eettisesti laadukkaan toiminnan. Myös järjestelmien mukaan lukien asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen tulee olla sellaisia, että niillä voidaan estää valvottavan joutuminen rikollisen hyväksikäytön kohteeksi. Palveluntarjonta rahoitusmarkkinoilla (ml. arvopaperimarkkinat) on pääsääntöisesti luvanvaraista, ja se on näin ollen poikkeus yleisestä elinkeinovapaudesta. Tämä on perusteltua, koska toiminnalta on sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi edellytettävä erityistä luotettavuutta. Luvanvaraisuus turvaa osaltaan asiakkaiden ja sijoittajien suojaa.

3 3 (6) Valvojan näkökulma Rahoitusmarkkinoilla toimijoiden liiketoimintaa säännellään erityisesti luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetussa direktiivissä, sijoituspalveludirektiivissä sekä sijoitusrahastodirektiivissä. Direktiivit koskevat myös liiketoiminnan harjoittamista ja palveluntarjontaa maasta toiseen toisen Eta-valtion alueella olevasta sivukonttorista käsin ja sivukonttoria perustamatta. Euroopan yhteisön alueella vallitsee niin sanottu yhden toimiluvan periaate ja vastavuoroisuusperiaate. Yhden toimiluvan periaatteen mukaan toimiluvan saanut yhteisö voi tarjota palvelujaan yhteisön toisessa jäsenmaassa. Vastavuoroisuusperiaate puolestaan tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden on vastavuoroisesti tunnustettava luottolaitos-, sijoituspalvelu- ja sijoitusrahastodirektiiveissä luetellut minimiharmonisointiin perustuvat toimet. Direktiivien liiketoimintaa koskevat säännökset sisältyvät luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, sijoitusrahastolakiin ja sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin. Johdolla vastuu ylläpitää tervettä corporate governancea Rahoitustarkastuksen lähtökohtana on, että erityisesti valvottavien johtoelinten on huolehdittava siitä, että valvottavalla on terveen johtamis- ja valvontakulttuurin edellyttämät toimintatavat, selkeä organisaatiorakenne, vahvistettu ylimmän johdon (hallitus/hallintoneuvosto) ja toimivan johdon työnjako ja vastuunmäärittely sekä kattava sisäinen tarkastus. Tästä syystä johdon sopivuudelle ja luotettavuudelle asetetaan korkeat vaatimukset. Koska valvottavan ylin johto vastaa valvottavan toiminnasta ja on riippumaton toimivasta johdosta, Rahoitustarkastus saattaa sen tietoon ne merkittävät ongelmat, jotka se valvontatehtävää suorittaessaan on valvottavassa havainnut ja joiden korjaamista se edellyttää valvottavalta. Rahoitustarkastus korostaa tilintarkastajien roolia Rahoitustarkastus katsoo, että tilintarkastajilla on tärkeä rooli omistajien valitsemina yrityksen valvojina ja yrityksen johtamisen välineenä. Tämän hyödyntäminen edellyttää, että omistajat ja ylin johto tunnistavat ja tunnustavat tilintarkastusprosessin tärkeyden, käyttävät tehokkaasti ja oikea-aikaisesti hyväksi tilintarkastajien havaintoja, luovat tehokkaan ja samalla tilintarkastajien riippumattomuutta painottavan tilintarkastajien raportointijärjestelmän. Heidän pitää myös vaatia toimivaa johtoa korjaamaan tilintarkastajien yrityksessä tunnistamat epäkohdat. Valvottavien tilintarkastajille on laissa säädetty velvollisuus ilmoittaa Rahoitustarkastukselle valvottavan toimintaan olennaisesti vaikuttavista seikoista tai päätöksistä, ja tämä velvollisuus tukee Rahoitustarkastuksen omaa valvontatehtävää. Sisäisellä valvonnalla keskeinen rooli Rahoitustarkastus korostaa valvottavan oman sisäisen valvonnan keskeistä merkitystä. Rahoitustarkastus edellyttää valvottavalta sellaista organisaatiorakennetta, johon sisältyy riittävästi toiminnan ja päätöksenteon tarkastus- ja valvontapisteitä. Yrityksellä tulee olla tehokas sisäinen valvonta ja tietojärjestelmät, jotka turvaavat sen, että ylin ja

4 4 (6) Keskeinen sisältö toimiva johto voivat parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa johto- ja valvontatehtävänsä. Sisäiseen valvontaan kuuluu myös riskienhallinta sekä päätösten ja vastuiden jaon dokumentoinnin vaatimus. Yritysrakenteet eivät saa estää valvontaa Rahoitustarkastuksen valvontamahdollisuudet eivät saa estyä esimerkiksi yritys- tai omistusrakenteisiin liittyvistä syistä. Rahoitustarkastus kiinnittääkin valvonnassaan erityistä huomiota suurten finanssiryhmittymien liiketoiminta- ja omistusrakenteiden selkeyteen. Organisaatiorakenteet ja yrityksen johtamis- ja valvontarakenteet on dokumentoitava selkeästi. Liiketoimintasääntelyllään Rahoitustarkastus selventää sallitun liiketoiminnan rajoja Rahoitustarkastus pyrkii selventämään rahoituslainsäädännössä rahoitusmarkkinoilla toimiville säädetyn liiketoiminnan rajoja. Rahoitustarkastus pitää tärkeänä rahoitusmarkkinoilla toimivien liiketoiminnan terveen kehityksen turvaamista. Lainsäätäjän antaman liikkumavaran puitteissa Rahoitustarkastus pyrkii tulkitsemaan valvottavien liiketoimintaa koskevia, voimassa olevia säännöksiä niin, että ne kattavat uudet tuotteet ja toimintatavat ilman, että toimintaympäristön muutokset johtavat välittömästi lainsäädännön muutokseen. Markkinoille tulo Corporate governancea koskevassa sääntelyssä yksi keskeisimmistä sääntelyalueista on toimilupasääntely. Toimilupasääntelyllä halutaan varmistaa, että rahoitusmarkkinatoimintaa harjoittavat vain sellaiset yhteisöt, joilla on ammattitaitoinen ja luotettava johto sekä riittävät sisäinen valvonta ja riskienhallinta, vakavaraisuus, luotettava hallinto ja riittävät tietojärjestelmät. Toiminnan aloittamisvaiheen sääntelyä ja valvontaa tarvitaan myös sen varmistamiseksi, että yritysrakenteet ja yrityksen toiminnot ovat selkeät ja johdonmukaiset sekä markkinoiden että valvojan näkökulmasta. On huomattava, että valvottavan on koko toimintansa ajan täytettävä toimiluvan saamiselle asetetut kriteerit. Markkinoille tulo -standardissa käsitellään muun muassa luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, panttilainauslaitoksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön perustamista sekä toimiluvan myöntämistä koskevan sääntelyn periaatteita. Rahoitustarkastus toteaa ohjeistuksessaan ne tulevaan liiketoimintaan, vakavaraisuuteen, kannattavuuteen, hallinnon luotettavuuteen, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät selvitykset, jotka se tarvitsee voidakseen arvioida, täyttääkö toimiluvan hakija toimiluvan edellytykset. Perustettavan yhtiön omistajien sopivuuden arviointia koskeva sääntely on Omistajaohjaus-standardissa. Johdon ammattitaidon, luotettavuuden ja sopivuuden (fit and proper) arviointiperusteita koskevaa sääntelyä on Johtamisesta ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ammattitaidon, luotettavuuden ja sopivuuden arviointiperiaatteet -standardissa.

5 5 (6) Corporate governance asiakokonaisuus on jaettu tässä pääjaksossa kolmeen standardiin: 1. Omistajaohjaus 2. Luotettava hallinto 3. Johtamisesta ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ammattitaidon, luotettavuuden ja sopivuuden arviointiperiaatteet Tiedonantovelvollisuudesta säädellään pääjaksossa Tietojen julkistaminen. Omistajaohjaus Omistajaohjausta koskeva sääntely käsittelee omistajan valvottavassa suorittaman valvonnan roolia, keinoja ja lähtökohtia. Tässä standardissa linjataan myös tilintarkastajien roolia omistajaohjauksessa. Luotettava hallinto Luotettavaa hallintoa koskeva sääntely käsittelee valvottavan ylimmän johdon (hallituksen/hallintoneuvoston) ja toimivan johdon tehtäviä sekä sisäisen tarkastuksen ja compliance-toiminnon roolia ja peruslähtökohtia. Sääntelyllä pyritään selkeyttämään eri toimijoiden vastuuta ja työnjakoa. Johtamisesta ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ammattitaidon, luotettavuuden ja sopivuuden arviointiperiaatteet Johdon ammattitaitoa, luotettavuutta ja sopivuutta koskeva standardi määrittelee valvottavan johtamisesta ja keskeisistä toiminnoista vastaaville henkilöille asetetut luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon kriteerit sekä velvoittaa hallituksen järjestämään kyseisten henkilöiden luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon valvonnan standardin edellyttämällä tavalla. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskeva standardi käsittelee rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan tarkoitusta ja keskeisiä periaatteita sekä esittelee muihin pääjaksoihin sisältyvän ryhmittymiä koskevan Rahoitustarkastuksen sääntelyn. Konsolidoitu valvonta Konsolidoitua valvontaa koskeva standardi käsittelee konsolidoidun valvonnan tarkoitusta ja keskeisiä periaatteita. Liiketoiminta Liiketoimintaa koskevassa sääntelyssään Rahoitustarkastus tekee rajanvetoa sallitun ja ei-sallitun liiketoiminnan välillä. Ulkoistaminen Ulkoistamista koskevassa sääntelyssään Rahoitustarkastus linjaa kantaansa erilaisiin liiketoiminnan järjestelyihin, kuten liiketoimintojen ulkoistamiseen ja asiamiehen käyttöön.

6 6 (6) Suhde muihin pääjaksoihin Tarkempaa sääntelyä sisäisestä valvonnasta sisältyy Vakavaraisuus- ja riskienhallinta -pääjakson standardiin 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Tiedonantovelvollisuutta säädellään pääjaksossa 5 Tietojen julkistaminen. Raportointipääjakso sisältää ohjeet tähän pääjaksoon sisältyvästä raportointivelvollisuudesta ja -tavasta. Pääjaksoon kuuluvat standardit Corporate governance (hallintokulttuuri) ja liiketoiminta -jakson sisältämät standardit aihealueittain: Markkinoille tulo (valmisteilla) Omistajaohjaus (valmisteilla) Luotettava hallinto (valmisteilla) Johtamisesta ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ammattitaidon, luotettavuuden ja sopivuuden arviointiperiaatteet (valmisteilla) Konsolidoitu valvonta (valmisteilla) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta (voimassa) Liiketoiminta (valmisteilla) Ulkoistaminen (valmisteilla)

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta HELSINKI Julkaisija: VALTIOVARANUINISTERIO 'ekijat: 'irkko Pohjoisaho-Aarti (pj) Aarja-Liisa Kahola (s.) Leima Letto (s.) uikaisun nimi : Moitus- ja vakuutusryhmittymm

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2007 11.12.2007 1 (12) Talletussuoja EU:n alueella vähintään 20 000 euroa suojat vaihtelevat maittain

Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2007 11.12.2007 1 (12) Talletussuoja EU:n alueella vähintään 20 000 euroa suojat vaihtelevat maittain Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2007 11.12.2007 1 (12) Sisällysluettelo Talletussuoja EU:n alueella vähintään 20 000 euroa suojat vaihtelevat maittain Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien on kuuluttava

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Luonnos 25.6.2013 1(335) Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Ohjaaja: Lasse

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Esitykseen sisältyy ehdotus luottotietolaiksi. Laki olisi luottotietotoimintaa ja luottotietojen käsittelyä kattavasti sääntelevä

Lisätiedot