Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3."

Transkriptio

1 FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa ja toiminnan järjestämistä koskevaksi standardiksi on tehty aikaisemmin lausunnolla olevaan luonnokseen verrattuna merkittäviä standardiluonnosta parantavia muutoksia. Standardin soveltamiseen liittyy kuitenkin edelleen soveltamisongelmia. Nämä ongelmat johtuvat ennen kaikkea siitä, että valvottavien kokoja toiminnan laatu poikkeavat merkittävästi toisistaan, jolloin standardia ei ole kaikilta osin mahdollista soveltaa yhtenäisellä tavalla kaikissa valvottavissa. Standardissa tulisi ottaa ehdotettua selkeämmin huomioon valvottavien kokoja erilainen toiminnan rakenne, kuten valvottavan toimiminen osana finanssialan konsernia. Tarkoituksenmukaisimmat tavat varmistaa esimerkiksi hallinnon toimivuus voivat olla hyvinkin erilaisia yhtäältä hyvin pienissä valvottavissa ja toisaalta suurissa kansainvälisissä rahoituskonserneissa. Osa yksittäisten valvottavien osalta perustelluista ehdotuksista eivät ole sellaisenaan toimivia esimerkiksi monialaisissa rajatkin ylittävissä konserneissa. Mikäli standardilla pyritään kattamaan liian yksityiskohtaisesti kaikentyyppiset valvottavat, vaarana on, että se lisää tarpeettomasti hallinnollista työtä. Sellaisille valvottaville, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, asetettavat vaatimukset tulisi pitää riittävän selkeästi erillään pörssiyhtiöille asetettavista corporate governance -vaatimuksista. Standardi on monelta osin päällekkäinen muun Rahoitustarkastuksen norminannon, kuten sisäistä valvontaaja riskienhallinnan järjestämisiä koskevan standardin 4. l sekä pörssiyhtiöitä koskevan sääntelyn kanssa. Normien päällekkäisyys on omiaan vaikeuttamaan niiden soveltamista. Standardiluonnos on edelleen varsin laaja ja siihen sisältyy joitain varsin pitkälle meneviä paremmin yksinomaan liikkeenjohdon harkintaan kuuluvia toiminnan järjestämistä ja yrityksen liiketoimintastrategiaa koskevia ehdotuksia. Finanssialan Keskusliitto painottaa, että standardiin liittyvien kysymysten valvontakäytännössä tulee johdonmukaisesti ottaa huomioon velvoittavien ja suositusluonteisten normien ero.

2 FK l Finanssi ai an Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbuml Esityksen yksityiskohdista Finanssialan Keskusliitto esittää seuraavan. Kohdan (3) mukaan luvun 5,9 säännöksiä sovelletaan valvottaviin, jotka tarjoavat sijoitus-ja oheispalvelua. Kohdassa ei liene tarkoitus edellyttää, että valvottavan olisi tarjottava sekä sijoitus- että oheispalvelua, jotta standardi voisi tulla sovellettavaksi. Tältä osin olisi ilmeisesti riittävää, että kohdassa puhuttaisiin vain sijoituspalvelusta. Jotta yritys voi sijoituspalveluyrityksistä tarkoitetulla tavalla tarjota oheispalvelua, sillä on oltava toimilupa tarjota sijoituspalvelua. Kohdassa säännellään ylimmän johdon tehtävien hoitamista. Finanssialan Keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälisissä finanssikonsernissa tytärluottolaitoksessa ei ole omia valiokuntia. Standardissa tulisi nimenomaisesti tuoda esille, että esim. erityyppisten valiokuntien perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista kaikissa valvottavissa esim. valvottavan koon johdosta tai sen vuoksi, että valiokunnat voivat olla esimerkiksi konsernipohjaisia ulkomaisen emopankin valiokuntia. Kohtaan (14) sisältyy soveltamisohjeena kannanottoja kokousten järjestämisestä. Kokousten järjestämisen ohjeistus lienee luontevampaa jättää valvottavien päätettäväksi. Finanssialan Keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että kohta on ilmeisesti (13) kohdan soveltamisohje. Niissä käsitellään kuitenkin eri asioita. Standardin kohdan (23) mukaan on suositeltavaa, että valvottavan ylimmän johdon kaikki jäsenet ovat toimivaan johtoon kuulumattomiaja että enemmistö ylimmän johdon jäsenistä on myös muutoin valvottavasta riippumattomia. Vähintään kahden valvottavasta riippumattoman jäsenen on standardin mukaan suositeltavaa olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä omistajista. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan osakeyhtiön toimitusjohtaja saa kuulua hallitukseen. Standardissa ei tulisi antaa lainsäädännön lähtökohdista poikkeavia suosituksia. Erityisesti pienissä valvottavissa ei ole myöskään perusteltua edellyttää, että valvottavan ylimmän johdon jäsenet ovat kaikki toimivaan johtoon kuulumattomia. Ehdotettu suositus siitä, että enemmistön ylimmän johdon jäsenistä tulisi olla riippumattomia valvottavasta, on yleisenä suosituksena perusteettoman tiukka. Sille ei ole osoitettavissa lainsäädännöstä selkeää tukea. Standardiluonnoksessa ehdotetaan kohtaan (27) lievennystä, jonka mukaan, jos tytärluottolaitoksen ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevalla emoluottolaitoksella on riippumattomia jäseniä hallituksessaan, riittäisi, että joku emo luotto laitoksen riippumattomista hallituksen jäsenistä kuuluisi myös tytärluottolaitoksen hallitukseen. Finanssialan Keskusliitto ei pidä vaatimusta siitä, että enemmistön ylimmän johdon jäsenistä tulisi olla riippumattomia lievennyksestä huolimatta perusteltuna. Käytännössä on usein toimivinta, että tytärluottolaitoksen

3 L ^C JBI FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund hallituksena toimii sisäinen hallitus, joka tuntee luottolaitoksen toiminnan. Hallituksen toiminnan on oltava riittävän joustavaa ja tarvittaessa myös nopeaa, Myöskään yleinen suositus, jonka mukaan vähintään kaksi hallituksen jäsentä olisi riippumaton yhtiön merkittävistä omistajista, ei ole perusteltu esimerkiksi silloin, kun yhtiö kuuluu julkisen valvonnan alaisen finanssialan yrityksen konserniin. Erityisesti muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden osalta on käytännössä syytä painottaa ehkä riippumattomuuttakin enemmän hallituksen jäsenten ammattitaitoa. Standardin mukaiset riippumattomuutta koskevat vaatimukset lähestyvät ilman riittävän painavia perusteita pörssiyhtiön corporate governance -säännöksiä. Esimerkiksi kohdissa (26) ja (31) asetetut yleiset riippumattomuutta koskevat julkistamisvelvollisuudet eivät ole kaikilta osin perusteltuja. Kohdan (33) mukainen toimivan johdon mukainen henkilöpiiri on tarpeettoman laaja. Kohdan (40) soveltamisohjeena olisi aiheellista todeta esimerkkinä, että konsernissa, jonka emoyhtiö on ulkomaalaisen viranomaisen valvottavana, voi olla yhteinen johtoryhmä valmistelemassa päätöksiä koko konsernin kannalta. Kohdassa(43) todetaan sitovana, että "Ylimmän johdon velvollisuutena on vahvistaa valvottavalle selkeä organisaatiorakenne ja selkeästi määritellyt ja dokumentoidut valta-, vastuu-ja raportointisuhteet..." Tältä osin olisi syytä tuoda esille, että kohdassa asetetut velvoitteet voidaan toteuttaa konsernitasolla. Kohdassa (47) suositellaan, että keskeisille liiketoiminta-alueille ja muille toiminnoille nimitetään henkilö, joka vastaa toiminnoista ja sen tavoitteiden saavuttamisesta. Tältäkin osin olisi syytä tuoda esille, että käytännössä henkilö voi vastata yleisemmin saman konsernin toiminnoista. Kohdassa (54) esitetyn mukaisesti yhteisöoikeudellisesti vastuu yhteisön päätöksistä ja yhteisölle kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä kuuluu yhteisön omille päätöksenteko-ja hallintoelimille. Standardista tulisi käydä kuitenkin ilmi, että konsernissa asiat tulee kuitenkin voida valmistella yhteisesti ja että ohjeistuksen tulee usein olla konsernin tehokkaan ja luotettavan toiminnan näkökulmasta yhteneväistä. Kussakin yhtiössä päätetään näistä asioista toimivaltaisessa elimessä. Jakson 5.4. mukainen toiminnan suunnittelu jajohtaminen kuuluu keskeisesti yrityksen toimivan johdon päätettäviin asioihin. Finanssialan Keskusliitto kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että kohdassa (59) tarkoitetut arvot ja eettiset periaatteet sekä visio, strategia ja toiminta-ajatus valmistellaan konserneissa konsernitasolla.

4 FK Finans$ialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Finanssialan Keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että kohdassa tarkoitetut ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät on voitava konserneissa järjestää konsernitasolla yhteisesti emoyhtiön kanssa. Kohdassa (130) esitetään sitovana, että "Toiminnan tehtäviä on mahdollista antaa myös muiden liiketoiminnasta riippumattomien toimintojen tehtäväksi." Ilmaisu soveltuu huonosti viranomaisen sitovaksi määräykseksi. Kohdat ( ) vastaavat lähes sellaisenaan direktiivin tekstejä. Vaikuttavassa asemassa olevan henkilön määritelmä, joka toistetaan jaksossa 7, on tulkinnanvarainen. Luottolaitoksia koskee tulevaisuudessa sääntely, jossa lähipiiri on määritelty neljällä eri tavalla - sisäpiiri säännökset, lähipiiriluotonanto, kirjanpito säännökset ja vaikuttavassa asemassa oleva. Epäselväksi jää myös, mitä tarkoitetaan yrityksen valvonnassa olevalla henkilöllä ja sijoituspalvelun tarjoamiseen osallistuvalla henkilöllä. Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty meklari, mutta sääntelyn perusteella jää epäselväksi, tarkoitetaanko sijoituspalvelun tarjoamiseen osallistuvalla henkilöllä jotain muuta henkilöä kuin meklaria. Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 5 :ssä käytetään ilmaisua toimihenkilö, joka asemansa tai tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti haltuunsa sisäpiirintietoa. Tämän määritelmän suhde ehdotettuun vaikuttavassa asemassa olevaan henkilöön on myös epäselvä. Kohdan mukainen henkilökohtaisia liiketoimia koskeva sääntely sijoittuisi luontevammin välittömästi vaikuttavassa asemassa olevan henkilön asemaa koskevan jakson jälkeen. Kohdan (173) toisessa kohdassa tulisi määritellä ne tahot, jotka katsotaan kuuluvaksi perhe- tai muuhun läheiseen yhteyteen. Kohdan (179) perustana ole normi ei täysin vastaa Mifid -direktiivin säännöksiä. Kohdan mukaan asiakasvarojen erilläänpitovelvollisuus koskee sekä varojen säilyttämistä, käsittelyä että selvittämistä. Täytäntöönpanodirektiivin 16 artiklan (l)(a) mukaan sijoituspalveluyrityksen n on säilytettävä tietoja ja ylläpidettävä tilejä, joiden perusteella ne voivat milloin tahansa viipymättä erottaa hallussaan olevat asiakkaiden varat toisistaan ja asiakkaiden varat omista varoistaan". Mainittu teksti sisältyy standardin kohtaan (181). Erilläänpito vaatimuksen osalta on huomattava, että arvo-osuustililain 5 mahdollistaa sen, että omaisuudenhoitotilille voidaan kirjata yhden tai useamman omistajan arvo-osuuksia. Erilläänpito ei ole mahdollista nettouttavissa selvitysjärjestelmissä eikä pääsääntöisesti ulkomaisten rahoitusvälineiden osalta, koska useimmissa maissa ovat vain yhteis sai lytysti lit mahdollisia. Kohdan (182) perustana ole normi ei täysin vastaa täytäntöönpanodirektiivin 16(l)(f) artiklaa, jonka mukaan sijoituspalveluyritysten on otettava käyttöön

5 FK Finanssialan Keskusliitto FCfFinansbranschens Centralförbund riittävät toimintajärjestelyt "minimoidakseen riskin siitä, että asiakkaan varat tai kyseisiin varoihin liittyvät oikeudet häviävät tai vähenevät...". Koska kaikissa tilanteissa ei ole aukottomasti mahdollista aina suojata asiakkaan varoja vaurioitumiselta tai tuhoutumiselta, kohdan (183) mukaista soveltamisohjetta voisi täydentää siten, että siinä todettaisiin esim., että asiakasvarat tulisi tehokkaasti suojata vaurioitumiselta tai tuhoutumiselta. Soveltamisohjeeksi merkityn kohdan (184) mukaan valvottavalla on oltava riittävät vakuutukset asiakkaan varoihin kohdistuvien mahdollisten vahinkojen varalle. Koska asiakasvaroihin kohdistuviin vahinkoihin voidaan varautua monin eri tavoin, kohtaa ei tulisi muotoilla siten, että siinä edellytetään vakuutusten ottamista. Kohdassa voitaisiin todeta esimerkiksi, että valvottavalla tulee tarvittaessa olla vakuutukset asiakkaan varoihin kohdistuvien vahinkojen varalle. Kohdan (185) mukaan valvottavan on järjestettävä kirjanpitonsa ja muut seurantajärjestelmänsä siten, että asiakkaiden varoja ja niiden muutoksia voidaan "luotettavasti ja jatkuvasti seurata kokonaisuutena sekä erikseen kunkin asiakkaan osalta", Täytäntöönpanodirektiivin 16(l)(c) artiklassa edellytetään tältä osin, että tilit ja tiedot tarkistetaan "säännöllisesti..." Myös käytännössä tilit täsmäytetään tietyin väliajoin, ei jatkuvasti. Kohdassa (193) säädetään poikkeuksesta varojen erilläänpitovelvollisuuteen sillä perusteelta, että asiakkaan varoja et voida yksilöllisesti erottaa valvottavan tai ulkopuolisen palveluntarjoajan varoista kansallisen lainsäädännön edellyttämän toimintatavan vuoksi. Erottamattomuus voi johtua myös lainsäädäntöä alemmantasoisesta sääntelystä tai viranomaismääräyksistä kuten myös markkinan itsesääntelystä tai markkinakäytännöstä. Esim. Bank of New York:n Venäjää koskevan market profilen mukaan: "According to the current market practice foreign investors hold securities registered in the local custodian's nominee name. This allows faster and cheaper settlement as, if both counterparties use the same local custodian, settlement occurs on the local custodian's books and no re-registration is needed." Myös nämä tilanteet olisi syytä tuoda esille standardissa eikä rajoittaa poikkeussäännöstä vain lainsäädännöstä johtuviin vaatimuksiin. Kohdan (204) mukaan siinä tarkoitetut tiedot on oltava "välittömästi" Rahoitustarkastuksen käytettävissä. Vaatimusta on kaikilta osin käytännössä mahdoton kirjaimellisesti täyttää. Direktiivi edellyttää tältä osin nopeaa pääsyä. Direktiivi ei myöskään edellytä, että tiedot palvelusta tulee säilyttää. Kohdassa (206) luetellaan säilytettäviin tietoihin kuuluvat tiedot. Kohtaan sisältyy myös "muu kuin suullisessa muodossa oleva markkinointiaineisto". Kohtaa tulisi tarkentaa siten, että se muutettaisiin muotoon: "Muu kuin suullisessa muodossa oleva yleisölle jaettu markkinointiaineisto."

6 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kohdassa (207) käytetty termi "yksityisasiakas" on tulkinnanvarainen. Sinällään jakso on itsenäisenä lukuna esitettäväksi varsin lyhyt. Kohdassa 7 määritelmät säännösten noudattamisella tarkoitetaan lakien, asetusten, direktiivien, viranomaismääräysten noudattamisen lisäksi myös valvottavien antamien omien ohjeiden, periaatteiden tms. noudattamista. Määritelmä ei ole onnistunut. Direktiivit eivät ole sellaisenaan ilman täytäntöönpanosäännöksiä yksittäisiä kansalaisia tai yrityksiä sitovaa oikeutta. Myöskään valvottavien omien - hyvinkin monenkirjavien - sisäisten ohjeiden tai periaatteiden noudattamisen osalta ei voida puhua "säännösten noudattamisesta". Lisäksi on huomattava, että Rahoitustarkastuksen norminanto-oikeus rajoittuu sen toimivaltaan kuuluviin asioihin, tässä yhteydessä lähinnä Mifid -direktiivin täytäntöönpanoon siltä osin kuin Rahoitustarkastukselle on annettu oikeus täydentävään norminantoon. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Erkki Kontkanen johtaja x

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot