Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin"

Transkriptio

1 Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Pekka Merilampi Corporate Governance -työryhmän puheenjohtaja Arvopaperimarkkinayhdistys ry

2 Corporate Governance -työryhmä Arvopaperimarkkinayhdistys asetti työryhmän kesäkuussa 2009 puheenjohtaja laamanni Pekka Merilampi jäsenet lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola, Sampo Oyj lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, Kesko Oyj johtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, Valtion Eläkerahasto lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, Fortum Oyj lakiasiainjohtaja Outi Raekivi, Citycon Oyj Assistant General Counsel Jaakko Raulo, NASDAQ OMX Helsinki Oy lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Assistant General Counsel Kaarina Ståhlberg, Nokia Oyj 2

3 Corporate Governance -työryhmän tehtävä Valmistella listayhtiöitä koskevan itsesääntelyn muutokset, joihin finanssikriisin yhteydessä tapahtuneet muutokset pääomamarkkinoilla ja johdon palkkiota koskevan sääntelyn kehitys mahdollisesti antavat aihetta Suomessa erityisesti huomioitava Euroopan komission antama listayhtiön johdon palkitsemissuositus (2009/385/EY) Selvittää osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin osakeyhtiölakiin (OYL) implementoinnin mahdollisesti aiheuttamat tarkistustarpeet koodiin Valmistella tarkennuksia nimitysvaliokunnan perustamista koskevaan suositukseen (lisätoimeksianto lausuntokierroksen yhteydessä) 3

4 Corporate Governance -työryhmän toiminta Työryhmä on toteuttanut tehtävänsä toimeksiannon mukaisesti Koodiin tehdyt muutokset on laadittu siten, että suositukset soveltuvat suomalaiseen markkinaympäristöön Työryhmä kuuli työnsä tueksi laajalti eri asiantuntijatahoja listayhtiöiden hallitusten jäseniä markkinaosapuolten edustajia viranomaisten edustajia Lisäksi julkinen lausuntokierros

5 Keskeisimmät muutokset (1/2) Osakeyhtiölakiin tehdyt muutokset on otettu huomioon Yhtiökokouskutsuun sisällytettävä asialista Ilmoitettava päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan ilmoitettava vaatimuksensa varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle Täsmennetty arviointia riippumattomuudesta merkittävään osakkeenomistajaan Otettu kanta osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan 5

6 Keskeisimmät muutokset (2/2) Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet (39 uusi) Palkitsemisen päätöksentekojärjestys (40 uusi) Toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen maksimimäärä (46 selostusosa) Palkka- ja palkkioselvitys (47 uusi) Koodin noudattamisen ja poikkeamisen i selostaminen 6

7 Palkitsemisen lähtökohdat (1/2) Koodi korostaa palkitsemista koskevia tavoitteita ja periaatteita sekä avoimuutta yksityiskohtaisten määräysten sijasta osakkeenomistajien mahdollisuus arvioida palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta ja suhdetta tavoitteiden saavuttamiseen helpottaa palkitsemiskäytäntöjen vertailua listayhtiöiden välillä palkitsemista koskevien tietojen esittämistä yhtenäisellä tavalla osakkeenomistajien kyselyoikeutta yhtiökokouksessa palkitsemisasioista Sen sijaan koodin suosituksiin ei ole otettu eräitä komission palkitsemissuosituksen yksittäisiä säännöksiä 7

8 Palkitsemisen lähtökohdat (2/2) Koodin mukaan toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline parhaan mahdollisen johdon palkkaamiseksi k i listayhtiöön edistää listayhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista sekä listayhtiön strategian toteutumista lisää hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon motivaatiota toimia listayhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti johdon palkitsemisen tulee olla oikeassa suhteessa listayhtiön kehityksen ja pitkän aikavälin arvonmuodostuksen kanssa 8

9 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet (1/2) Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet (suositus 39) palkitsemisjärjestelmät on laadittava siten, että niiden tavoitteena on edistää listayhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen palkitsemisjärjestelmien on perustuttava ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin 9

10 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet (2/2) Suosituksen 39 selostustekstit palkitsemisjärjestelmät on laadittava kirjallisesti ja niiden tulee olla sisällöltään mahdollisimman selkeät palkitseminen voi perustua sekä pitkän että lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin palkitsemisen perusteena voidaan käyttää sekä taloudellisia että ei-taloudellisia suoritus- ja tuloskriteereitä, joiden tulee olla mitattavissa mahdollisimman yksiselitteisesti palkitsemisjärjestelmissä kiinteiden ja muuttuvien palkan ja palkkioiden osien tulee olla tarkoituksenmukaisessa suhteessa toisiinsa muuttuville palkan ja palkkion osille voi olla perusteltua asettaa enimmäisrajat ansainta- ja sitouttamisjaksot aiheettomasti maksetut palkat tai palkkiot peritään takaisin perusteettoman edun palauttamista koskevan säännöstön mukaisesti 10

11 Päätöksentekojärjestys Päätöksentekojärjestys palkitsemisesta (suositus 40) yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus listayhtiön on selostettava yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen päätöksentekojärjestys 11

12 Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet selostettava (suositus 46) palkat ja muut etuudet tilikaudelta tilikauden aikana palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eläkeikä sekä eläkkeen ja mahdollisen lisäeläkkeen määräytymisperusteet irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia koskevat ehdot listayhtiö voi edellyttää, että toimitusjohtaja pitää omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet tai osan niistä toimisuhteensa ajan (selostusteksti) lisäeläkkeistä kerrottava avoimesti (selostusteksti) toimitusjohtajan irtisanomiskorvaukselle asetettu raja: max. 2 vuoden kiinteää palkkaa vastaava määrä (selostusteksti) 12

13 Palkitsemisesta annettavat tiedot (1/2) Palkka- ja palkkioselvitys (suositus 47) listayhtiön on asetettava saataville internetsivuilleen palkka- ja palkkioselvitys yhtenäinen kuvaus palkitsemisesta (selostusteksti) sisältää mahdollisimman ajantasaiset tiedot (selostusteksti) osa tiedoista tarkoituksenmukaista antaa edelliseltä tilikaudelta (selostusteksti) osakkeenomistajien kyselyoikeus yhtiökokouksessa palkka- ja palkkioselvityksestä (selostusteksti) 13

14 Palkitsemisesta annettavat tiedot (2/2) palkka- ja palkkioselvityksessä kuvataan seuraavat asiakokonaisuudet (suositus 47) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan taloudelliset etuudet toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet mm. palkitsemisen jakautuminen pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemiseen palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä ja niille asetetut enimmäisrajat suoritus- ja tuloskriteerit sekä niiden vaikutus yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen sekä suoritus- ja tuloskriteerien toteutumisen seuranta palkitsemiseen sisältyvät ansainta- ja sitouttamisjaksot tiedot osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä 14 tiedot lisäeläkkeistä

15 Palkitsemisvaliokunta (1/2) Tehtävät (suositus 33) hallituksen on määriteltävä palkitsemisvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä tehtäviin voivat kuulua esim. (selostusteksti) toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin y y vastaaminen varsinaisessa yhtiökokouksessa 15

16 Palkitsemisvaliokunta (2/2) tehtäviä hoitaessaan palkitsemisvaliokunnan on toimittava itsenäisesti ja riippumattomasti (selostusteksti) jos palkitsemisvaliokunta käyttää tehtäviensä hoitamisen apuna ulkopuolista neuvonantajaa, valiokunnan on huolehdittava siitä, ettei neuvonantaja toimi samanaikaisesti henkilöstöosaston tai toimivan johdon neuvonantajana (selostusteksti) Jäsenten pätevyys (suositus 22) palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus 16

17 Yhtiökokoustietojen antaminen osakkaille Suositus 1 päivitettiin vastaamaan OYL:a Lisäksi lisättiin suositukseen 1 seuraavat asiat listayhtiön on ilmoitettava hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia OYL:n perusteella päivämäärä ei voi olla aikaisempi kuin neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista yhtiökokouskutsussa on oltava ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi 17

18 Nimitysvaliokunta (suositus 28 ja 55) Tarkennettu tulkintaa nimitysvaliokunnan perustamisen osalta nimitysvaliokunta koostuu edelleen hallituksen jäsenistä (suosituksen 28 selostusteksti) mikäli yhtiökokous tai hallintoneuvosto on perustanut hallituksen jäsenten valinnan valmistelua varten hallituksen nimitysvaliokunnan sijasta osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, listayhtiön on selostettava toimikunnan valintaprosessi, kokoonpano ja toiminta (suosituksen 28 selostusteksti + suositus 55) edellä mainitulla tavalla perustettua nimitystoimikuntaa ei pidetä poikkeamisena koodista (suosituksen 28 selostusteksti) HUOM: jos osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta muodostetaan jollain muulla tavoin, tätä pidetään koodista poikkeamisena ja poikkeaminen ja sen perustelut on selostettava 18

19 Muita keskeisiä muutoksia Koodin noudattaminen (suositus 55) listayhtiön tulee ilmoittaa koodin noudattamisesta ja yksittäisestä suosituksesta poikkeamisesta perusteluineen yhtiön internetsivuilla Corporate Governance Statementissä ilmoittamisen lisäksi Hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi (suositus 15) jäsen ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, jos jäsen on merkittävän osakkeenomistajan hallituksen jäsen jäsen ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, jos jäsen on hallituksen jäsen sellaisessa tahossa, jolla on määräysvalta listayhtiöön 19

20 Voimaantulo Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on toukokuussa 2010 hyväksynyt koodin Pörssin hallitus on kesäkuussa 2010 hyväksynyt koodin osaksi pörssin listayhtiöitä koskevia sääntöjä Koodi korvaa vuonna 2008 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Uusittu koodi tulee voimaan Koodia voidaan noudattaa heti sen antamisen jälkeen 20

21 Muutosten vaikutus listayhtiölle Koodin muuttuneiden suositusten analysointi listayhtiössä mennessä tarkistettava noudattaako yhtiö uusia suosituksia tarvittaessa selostettavaa uusi poikkeama yksittäisestä suosituksesta ja perustelut sille tarvittaessa täydennettävä jo annettuja selostuksia poikkeamista Palkka- ja palkkioselvitys (suositus 47) listayhtiöllä on oltava koodin mukainen palkka- ja palkkioselvitys internetsivuillaan ets koodin voimaan tullessa Koodin noudattaminen ja poikkeamat suosituksista (suositus 55) 21 listayhtiön tulee ilmoittaa koodin noudattamisesta ja suosituksista poikkeamisista perusteluineen yhtiön internetsivuilla Corporate Governance Statementissä ilmoittamisen lisäksi koodin voimaan tullessa

22 Lisätietoja Arvopaperimarkkinayhdistys ry NASDAQ OMX Helsinki Anna Santti puh Jaakko Raulo puh Susanna Tolppanen puh Markkinavalvonta puh

23 KIITOS!

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Corporate Governance -raportointi Substance over form?

Corporate Governance -raportointi Substance over form? Corporate Governance -raportointi Substance over form? Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Kilpailun yhteenveto 4 2 Raati 6 3 Kilpailun taustaa ja painopisteet 8 3.1 Corporate Governance 8 3.2 Hallinnointikoodi

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009 Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Affecto Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Yleiset periaatteet Affecto Oyj on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5.

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5. Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2012 1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8

Lisätiedot

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi. ASIAKASTIETO GROUP OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET 16.3.2015 Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on tänä päivämääränä haettu kaupankäynnin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Neste Oil Vuosikertomus 2009 Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen 116 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Hallinto ja johtaminen Tarkasti määritelty ja läpinäkyvä hallinto ja johtaminen (Corporate Governance) luo perustan yhtiön vastuulliselle ja arvosuuntautuneelle suoritukselle

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä voimassa olevan lainsäädännön, kuten Suomen osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

3.5.2012. VT Anne Horttanainen

3.5.2012. VT Anne Horttanainen Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä 3.5.2012 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä HALLINNOINTI Valoe Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2010 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä HALLINNOINTI Cencorp Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2010 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Yleistä Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin,

Lisätiedot

Elisan yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi. Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää aina yhtiökokous.

Elisan yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi. Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää aina yhtiökokous. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Elisa noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen suositusta listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance Statement). Koodi on saatavilla yhdistyksen

Lisätiedot