Taustaa. Yhteistyö- keskustelu. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä periaatteita LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.9.2015. Taustaa. Yhteistyö- keskustelu. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä periaatteita LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS"

Transkriptio

1 Taustaa LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Kuntootus kohalleen Kuopio Helena Mäenpää, Lastenneurologi, LT, Kuntoutuksen erityispätevyys * Lasten ja nuorten kuntoutussuosituksissa ja käytännöissä eri puolella Suomea on todettu olevan selkeitä eroja. * Kuntoutussuunnitelmia tehdään erilaisissa yksiköissä riippuen lapsen kuntoutuksen tarpeista ja iästä sekä paikkakunnasta (yliopistosairaalat, keskussairaalat, perusterveydenhuolto, VALTERI-koulut, kehitysvammaisten kuntoutuksen suunnittelusta vastaavat yksiköt). * Suomen Lastenneurologinen yhdistys perusti v työryhmän selvittämään asiaa ja laatimaan ehdotuksen lastenneurologisten kuntoutuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. * - Taustaa Yhteistyö- keskustelu Työryhmässä ovat toimineet: * ylilääkäri Tuula Kiviranta (puheenjohtaja), Ruskis-oppimis- ja ohjauskeskus, Helsinki * ylilääkäri Heli Sätilä (sihteeri), Päijät-Hämeen keskussairaala * ylilääkäri Hanna Suhonen-Polvi, Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala Lastenneurol.yksikkö * apulaisylilääkäri Päivi Kilpinen-Loisa, Lahden kaupunki * apulaisylilääkäri Helena Mäenpää, HUS, Lasten ja nuorten sairaala Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. ja kuntoutumisen yleisiä periaatteita 3. Tavoitteiden asettelu Goal Attainment Scale:n (GAS) avulla 4. Kuntoutuminen päiväkodissa ja koulussa 5. Hyvä kuntoutussuunnitelma 6. Lääkinnällinen kuntoutus 6.1. Yleistä lääkinnällisen kuntoutuksen periaatteista 6.2. Fysioterapia 6.3. Toimintaterapia 6.4. Puheterapia 6.5. Neuropsykologinen kuntoutus 6.6. Allasterapia 6.7. Ratsastusterapia 6.8. Musiikkiterapia * Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen linjaukset voidaan rakentaa ICFviitekehyksen mukaisesti: osa-alueet jakautuvat yleisiin käsitteisiin ja ympäristötekijöihin ICF on viitekehys toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kuvaamiseksi. * 1

2 * Yleisissä tavoitteissa korostetaan kasvun, kehityspolun ja minäkuvan tukemista sekä osallisuutta elämäntilanteisiin lapsen/nuoren näkökulmasta. * Kuntoutumisen kannalta ydinasemassa on lapsen/nuoren tavoitteiden mukainen oppiminen, mikä tarkoittaa sitä, että hänen mielipidettään arvostetaan, hän tulee kuulluksi ja että hän saa vahvistusta itsetunnolleen ja -luottamukselleen * Lapselle/nuorelle on mahdollistettava riittävät vuorovaikutustaidot ja itseilmaisu. * Hän tarvitsee lähiympäristössä olevia sosiaalisia kontakteja, samanikäisiä ystäviä sekä aikuisten ihmisten kohtaamista ja kokemusten jakamista. * Lapsi oppii tällöin toimimaan ja elämään itsensä ja muiden kanssa. * Em. keskeisiä, kun mietitään kuntoutuksen ja muiden tukitoimien asemaa. * Tarvittavien tukitoimien tulisi toteutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. * Kuten kuntoutuksessa yleensäkin, myös lapsen ja nuoren kuntoutuksessa ongelmana on riittävä näyttö vaikuttavuudesta. * Kuntoutuksen tulee perustua käytäntöihin saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja/tai valtakunnallisiin hyvän kuntoutuksen * Hyvän kuntoutuksen tulee olla tasapuolista, oikeudenmukaista, ottaa huomioon paikalliset resurssit sekä erilaiset kulttuuri- ja vakaumusnäkökulmat. * Yhteiskunnan tulisi huolehtia resurssien tasapuolisesta jakautumisesta. * Kuntoutukselle on asetettava realistiset, konkreettiset sekä mitattavat lähi- ja pitkän ajan tavoitteet. * Tavoitteet tulee asettaa yhdessä lapsen /perheen kanssa ja kaikkien osapuolien tulee sitoutua niihin. * Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lääkinnällisen, pedagogisen ja sosiaalisen kuntoutuksen integraatiota. * Kuntoutuksen tulee aina nivoutua lapsen arjen ympäristöihin, kotiin/päiväkotiin/kouluun. Mitä Kuntoutus on? Vaikuttamisen tasot kuntoutuksessa *Molekulaarinen *Solutaso *Hermoverkko *Yksilö *Yhteisö *Yhteiskunta 2

3 KUNTOUTUS Järvikoski A & Härkäpää K: Kuntoutuksen perusteet. WSOYpro Oy, Helsinki 2011; * Laaja käsite: * Kuntoutuminen = joka tapauksessa hyvinvoinnin lisääntymistä prosessissa, jossa kuntoutuja on itse aktiivinen * Kuntoutuminen = yksilön kannalta oppimista! (GAS) * Kuntoutus kuntoutumisen määrätietoista edistämistä * Kuntoutuksen pyrittävä vaikuttamaan kuntoutujan aktiivisuuteen ja motivaatioon Kuntoutuksen määrittelyä Kuntoutus on......" suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviytymiseen ja integraatioon ovat (sairauden tai vamman tai muiden syiden vuoksi) uhattuina tai heikentyneet." (Järvikoski ja Härkäpää 2011.)..." prosessi, jossa keskeistä on se, että vammainen henkilö tekee suunnitelmia ja asettaa tavoitteita, jotka ovat tärkeitä ja sopivia hänen omiin olosuhteisiinsa. Kuntoutus ei ole prosessi joka tehdään ihmiselle, vaan prosessi jonka ihminen itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella." (Ward ym ) Järvikoski A & Härkäpää K (2011). Kuntoutuksen perusteet. Helsinki: WSOYpro Mitä kuntoutus on? Kuntoutus Kuntoutus on tukea, sitoutumista ja yhteistyötä. Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös edistää kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. * Habilitering/ Rehabilitering * Kun puhutaan kuntoutumisesta, tarkoitetaanko hermoston kuntoutumista? * Hoidon ja kuntoutuksen olennainen ero: * Hoidossa potilas pääsääntöisesti objekti * Kuntoutuksessa kuntoutuja pääsääntöisesti subjekti Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta /1015 Lapsen hyvinvointi * Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa * 1) kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus * 2) kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus työ- ja toimintakyvyn arviointeineen ja työkokeiluineen * 3) fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia ja muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet * 4) apuvälinepalvelut,johon kuuluu apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto * 5) sopeutumisvalmennus,jolla tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa * 6) edellä mainituista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos-tai avohoidossa * 7) kuntoutusohjaus,jolla tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista * 8) muut näihin rinnastettavat palvelut. * Kun lapsi/henkilö sairastuu tai vammautuu, se koskettaa aina koko perhettä. * Jeglinskyn tutkimuksen mukaan perhekeskeisyys lapsen ja nuoren kuntoutuksessa onkin ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi kuntoutuksen suunnittelussa onkin huomioitava seuraavat asiat: * Vanhempien hyvinvointi on lasten hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. * Voimaa ja tukea saavat vanhemmat tukevat lapsensa kehitystä ja oppimista. * Lapsen arkiympäristö on tärkeä. * Perheet, jotka kokevat, että heitä kuunnellaan, ovat tyytyväisempiä. * Vanhemmat, jotka ovat vähemmän stressaantuneita, voivat paremmin. * Tarpeeseen perustuvat yhdessä tehdyt tavoitteet johtavat parempaan tulokseen. * Jeglinsky I. Family-centredness in services and rehabilitation planning for children and youth with cerebralpalsy in Finland. Väitöskirjatyö, TukholmanYliopisto

4 Neurobiologinen lähestymistapa AIVOJEN PLASTISUUS = NEUROPLASTISUUS Geenit asettavat ihmisen aivotoiminnalle rajat, mutta näissä rajoissa me kyllä rakennamme hyvin pitkälle itse itsemme. Me olemme hyvin paljon oman elämämme, toimintamme ja kokemustemme tuotteita. Muista elimistämme poiketen aivot ovat tavattoman muovautuvat eli plastiset. Niiden hermosolurakenteet muuttuvat läpi koko elämän. Plastisuus ei rajoitu sikiöaikaan ja lapsuuteen, vaan aivokudos säilyttää rakenteellisen ja toiminnallisen muovautuvuutensa läpi koko ihmiselämän. Hermosolut eivät jakaannu, mutta niiden väliset kontaktit muuttuvat solujen omasta aktiivisuudesta riippuvalla tavalla. Me vaikutamme aivojemme rakenteeseen oman toimintamme kautta eräässä mielessä siis aivot rakentavat itse itseään. Akatemiaprofessori Kai Kaila 2007 Neuroplastisuus Synaptisen plastisiteetin modulaatio * Treeni/toistot/aktiivinen harjoitteluà * Dendriittien leviäminen (sprouting) * Aksoniregeneraatio * Aksoniremyelinaatio * Synaptogeneesi * Lisääntynyt aksonijohtuminen * Lisääntynyt synaptinen transmissio * Hermosolun lisääntynyt vireystila * Toiminnallisella tasolla tämä tarkoittaa muistia ja uusien taitojen oppimista * Hermoverkkopiirien uudelleen kytkeytyminen * Unessa muistijäljet vahvistuvat (deklaratiivisen muistin alueella)!! * Amygdala-hippokampus vuorovaikutus tunnesisällön vaikutus unenaikaisessa modulaatiossa * Motorisessa harjoitukset ym. toistot keskeistä!! * Harjoitustaukojen merkitys myös huomioitava Motivaation merkitys on tärkeä! Murrosikä (Aalberg V, Siimes M. Lapsesta aikuiseksi: nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Kustannusosakeyhtiö Nemo * Sairastuminen tai vammautuminen tuo erityisesti puberteettivaiheessa suuria vaikeuksia fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa itsenäistymisessä. * On todettu, että vaikka sairaudet tai vammat vaikuttavat murrosiässä, murrosikä itsessään on kuitenkin kaikkein tärkein. * Nuori on nuori, eli jokainen nuori käy murrosiän läpi, oli kyseessä mikä tahansa sairaus tai vamma. * Murrosikä tuo omat haasteensa pitkäaikaisen sairauden tai vamman hyväksymiseen. * Silloin myös kavereiden tärkeys tulee ihan eri tavalla esiin kuin esimerkiksi nuoremmilla lapsilla. * Murrosikäiset haluavat muistuttaa toisiaan. * Tässä vertaistuella on tärkeä merkityksensä!! 4

5 Oma henkilökohtainen avustaja Harvinaiset sairaudet tarvitsevat erityisiä toimia yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi * Integroidussa erityispäivähoidossa, toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa tai autisteille suunnatussa opetuksessa lapsella voi olla koko päivän käytettävissä oma aikuinen, jonka avustuksella hän voi päivän aikana toistetusti harjoitella asioita yksilöllisten tavoitteidensa suuntaisesti. * Tämän merkitys on suurempi kuin minkään yksittäisen terapian. * Lääkinnällisen kuntoutuksen tehtävänä on tukea päiväkodissa ja koulussa tapahtuvaa oppimista, toimintaa ja itsenäistä selviytymistä. * Näin ollen erityispäivähoidon ja -opetuksen rooli on oleellinen ja tulee ottaa huomioon kuntoutusta suunniteltaessa. * Lapsen elämään osallistuvien aikuisten ohjaus on kuntoutuksen ammattilaisten yksi ydintehtäviä. * * Perinteiset keinot eivät riitä *Yhdenvertaisuus *Ei tarkoita sitä, että pitäisi lisätä terapiamääriä *Vaan erityisosaamista Kuntoutussuunnitelma Kuntoutussuunnitelmaan * Lasten ja nuorten kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja auttaa lapsen/nuoren kehitystä niin, että hän pystyisi käyttämään taitojaan mahdollisimman laajaalaisesti. * Kuntoutuksen avulla tuetaan hänen kykyjään leikkiä, toimia ja oppia uutta, jotta hän selviytyisi päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti omassa lähiympäristössään. * Tavoitteena on, että lapsi/nuori nauttisi itsestään liikkuvana, leikkivänä ja sosiaalisesti onnistuvana yksilönä. Kirjataan konkreettiset pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet, * Laaditaan yhdessä lapsen sekä perheen kanssa. * Lääkinnällisen kuntoutuksen suositusten (esim. terapioiden määrä, kesto, mahdollinen jaksottaminen ja toteuttaminen ryhmässä) tulee pohjautua tietoon vamman/sairauden vaikeusasteesta ja arvioidusta muutoksen mahdollisuudesta sekä valtakunnallisiin linjauksiin. * Terapioiden tulee olla jaksotettuja, jotta aivot ehtivät prosessoida oppimansa. * Suositeltujen terapiamuotojen tulee olla lääketieteessä yleisesti hyväksyttyjä. * Jos terapia suositellaan toteuttavaksi lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa, perustelut tulee kirjata kuntoutussuunnitelmaan. * Suunnitelmaan merkitään myös tarvittavat ohjauskäynnit ja niiden määrä. Apuvälinepalvelut Yhteen hiileen puhaltaminen! * Apuvälinepalvelu on osa kuntoutusta, joka tulee kuntoutussuunnitelman mukaisesti nivoutua osaksi palveluketjua * Konola P, Töytäri ja Kallanranta (2008): Apuvälinepalveluiden järjestäminen. Teoksessa Kuntoutus. Duodecim, (2. painos), * Lapsi/nuori ja vanhemmat mukana laatimassa: * Kuntoutustyöryhmän tavoitteet * Varhaiskasvatuksen tavoitteet * Koulu: HOJKSit * Terapeuttien asettamat tavoitteet 5

6 Suositukset yksilöterapiamääristä 7.1. Yleiset linjaukset Tavallisimmissa lastenneurologisissa sairauksissa ja vammoissa Suosituksessa on huomioitu tämänhetkisen tutkimusnäytön ja käytäntöjen lisäksi lastenneurologian ylilääkäreille tehty kysely sekä yliopistollisten/keskussairaaloiden kirjalliset alueelliset suositukset (KeskiSuomen keskussairaalan, Kanta-Hämeen keskussairaalan, Päijät- Hämeen keskussairaalan, Kymenlaakson keskussairaalan ja HYKS:n lastenneurologian yksiköiden ohjeet) * Terapiakerran peruskesto 45 min vastaanottokäynteinä, erityisin perusteluin 60 minuuttia. Koti-/ päiväkoti-/ koulukäynnit ja ohjauskäynnit erityisin perusteluin. * Terapian lisäksi on tärkeä löytää lapsen osallistumista ja fyysistä suorituskykyä parantavia harrastuksia Yleiset linjaukset 7.1. Yleiset linjaukset * Terapiakertojen määrää suunniteltaessa voidaan käyttää yleistä käytäntöä: * 1 terapiakerta /vk = 40 krt/v, * 2 terapiakertaa /vk = 80 krt/v * 3 terapiakertaa /vk = 120krt/v * Ohjauskäynnit min. (yleensä 2-4x/v, max 10x/v) * Sopeutumisvalmennuskurssi on tärkeä kuntoutumisen ja voimaantumisen mahdollistaja sairauden tai vamman diagnoosivaiheessa sekä esimerkiksi elämän muutosvaiheissa. * Niitä voidaan järjestää niin terveydenhuollon, kolmannen sektorin kuin Kelan toimesta. * Kuntoutusohjauksella on myös tärkeä rooli perheen palvelutarpeen kartoituksessa ja yhteistyöverkoston koordinoinnissa erityisesti sairastumisen tai vammautumisen alkuvaiheessa. * k * Alueelliset erot ryhmäkuntoutuksen järjestämismahdollisuuksissa ovat niin isot, että tässä linjauksessa niihin ei oteta kantaa. * Ryhmäkuntoutuksen kehittäminen on kuitenkin tunnistettu tärkeäksi arkeen siirtyvän kuntoutumisen muodoksi. * Rajaukset Tässä suosituksessa ei huomioida leikkaukseen, botuliinihoitoon ym. interventioon tai akuuttiin traumatilanteeseen liittyvää terapian tarvetta. Yhteenvetona Tärkeää on * Tämä on yleisohje * Ensin asetetaan tavoite/tavoitteet à Sen jälkeen mietitään, millä keinoilla tavoitteisiin päästään * Paikallisesti tehdään yksilölliset kuntoutussuunnitelmat/ mahdollistamissuunnitelmat * Avoimen keskustelun kautta yhteisen kielen * ja ymmärryksen löytäminen * on tärkeää! * Kuntoutussuunnitelmaa ei tehdä Kelaa vaan lasta /nuorta/perhettä varten. * 6

7 CAN YOU HEAR AND FEEL THE SMILE? Kiitos! Yhteistyössä on voimaa!! 7

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIOIDEN SAATAVUUSPERUSTEET. Mustijoen perusturva

Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIOIDEN SAATAVUUSPERUSTEET. Mustijoen perusturva Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIOIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Mustijoen perusturva Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä hyväksynyt Laura

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUN MALLI LAUKAASSA

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUN MALLI LAUKAASSA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELUN MALLI LAUKAASSA Anne Koivisto Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) KOIVISTO,

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli LIITE 7 Pirjo Lappalainen Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 OSA I 2 LASTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN VISIO OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ... 6 3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Voimassa

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus 20 vuottako siitä jo on? Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus perustettiin vuonna 1989. Silloin sen nimi oli Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus.

Lisätiedot

Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Aila Järvikoski Liisa Hokkanen Kristiina Härkäpää (toim)

Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Aila Järvikoski Liisa Hokkanen Kristiina Härkäpää (toim) Asiakkaan äänellä Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta Aila Järvikoski Liisa Hokkanen Kristiina Härkäpää (toim) Asiakkaan äänellä Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia

Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia Lopputyö Seksuaaliterapiakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia Tiina Suro 2 Kehittämistyö (Sexpo) Tiivistelmä Sexpo-säätiö Seksuaaliterapeuttikoulutus 26.5.2014 63

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Eri sektorit psykoterapiapalveluiden tuottajina. ICF ja perhekuntoutuksen arviointi

Eri sektorit psykoterapiapalveluiden tuottajina. ICF ja perhekuntoutuksen arviointi 23 Veijo Notkola Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma ja kuntoutus Jukka Valkonen, Mikko Henriksson, Annamari Tuulio-Henriksson, Ilona Autti-Rämö Eri sektorit psykoterapiapalveluiden tuottajina

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA Asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Yksikkö

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle

KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle KUNTOUTUSSUUNNITELMA - tienviitta sairaudesta elämäntielle Kuntoutussuunnitelma estää potilasta eksymästä monimutkaisessa palvelujärjestelmässä ja pettymästä saamaansa tukeen. Oikeus kuntoutussuunnitelmaan

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Miia-Marika Pisto ja Matti Rampa PUOLTAVA PÄÄTÖS LASTEN PSYKOTERAPIOIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEIDEN ARVIOINTIA JA VERTAILUA VUOSINA 2004-2007

Miia-Marika Pisto ja Matti Rampa PUOLTAVA PÄÄTÖS LASTEN PSYKOTERAPIOIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEIDEN ARVIOINTIA JA VERTAILUA VUOSINA 2004-2007 Miia-Marika Pisto ja Matti Rampa PUOLTAVA PÄÄTÖS LASTEN PSYKOTERAPIOIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEIDEN ARVIOINTIA JA VERTAILUA VUOSINA 2004-2007 Kuntoutuksen koulutusohjelma Ylempi AMK 2012 OPINNÄYTETYÖ (YAMK)

Lisätiedot

Niittyvillan koulun opetussuunnitelma 2012

Niittyvillan koulun opetussuunnitelma 2012 Niittyvillan koulun opetussuunnitelma 2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1 ARVOPERUSTA... 3 2 TOIMINTA-AJATUS... 3 3 OPPIMISYMPÄRISTÖT... 4 4 TUNTIJAKO... 4 5 ESIOPETUS... 5 6 AIHEKOKONAISUUDET... 5 6.1 MOTORISET

Lisätiedot

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana Kirsi Rönkä Pro Gradu tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Suuntaviivoja nuorten nuorten ja ja aikuisten aikuisten tyypin 1 tyypin diabeetikoiden 1 diabeetikoiden hoitoon ja kuntoutukseen hoitoon ja kuntoutukseen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot