EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (14)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Aika klo 13:00-14:15 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen Päivi Mattila Aimo Sillanpää Marjatta jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen varapj jäsen Muut saapuvilla olleet Haapanen Kimmo Jantunen Antti Lahtinen Matti Katavisto Kristiina esittelijä esittelijä kunnanjohtaja sihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t 7-12 Allekirjoitukset Timo Kalli puheenjohtaja Kristiina Katavisto pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta Aaltonen ja Marjatta Sillanpää. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura / 2014 Asta Aaltonen Marjatta Sillanpää Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut nähtävillä teknisellä osastolla pöytäkirjanpitäjä Kristiina Katavisto

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Käsitellyt asiat Sivu 7 Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus 3 8 Kauttuan Lohiluoman asemakaavan muutos, kortteli 435, kiinteistö 2:811 9 Lausunto Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n suunnittelutarvehakemuksesta Muut asiat Sorkkisten asemakaavan muutos, kortteli 045, Nuutinkuja Ilmoitusasiat 13

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus 121/ /2012 Kaavatmk Kaavakonsultiksi valittiin Rejlers Oy Porista. Kaavatyö on edennyt siten, että nyt on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan rajaus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan rajaus on esityslis tan liitteenä ja ne esitellään kokouksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 10 Kaavatoimikunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan rajauksen ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kaavatmk Rejlers Oy on laatinut idealuonnoksen Fankkeen alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluees ta. Luonnos esitellään kokouksessa ja se on esityslistan liitteenä. Kaavatoimikunta käy jatkotyöskentelyä ohjaavan keskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Arkkitehdit Janne Karjalainen ja Anne Karlsson Rejlers Oy:stä esittelivät idealuonnosta. Kaavatmk Käytiin kaavoituksen jatkovalmistelua ohjaavaa keskustelua ja annettiin kaavoittajalle tarpeelliset toimintaohjeet kaavatyön jatkamiseksi. Kaavatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeesta on laadittu kaa valuonnos. Kaavaluonnos on esityslistan liitteenä. Kaavatoimikunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen ja asettaa sen ylei sesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä osallistumis- ja ar viointisuunnitelman mukaisesti lausunnot.

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatmk 26 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläolo aikana kaavaluonnoksesta saatiin 12 lausuntoa. Lausuntojen keskeinen si sältö ja vastineet on esitetty liitteenä olevassa koosteessa. Euran kunnassa on ollut käytäntönä, että luonnosvaiheessa lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoskartas ta. Harkinnan mukaan on asiakirjoihin liitetty myös alustava kaavaselostus sekä muuta asian käsittelyn kannalta tarpeellista aineistoa. Kattavampien lausuntojen saamiseksi liitämme jatkossa valmisteluvaiheen kuulemisai neistoon ainakin kaavaselostusluonnoksen. Kaavatoimikunta päättää, että kaavasta laaditaan kaavaehdotus luonnoksesta saadut lausunnot huomioiden. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaavatmk Laadittaessa kaavaehdotusta on luonnokseen tehty neuvottelujen perus teella seuraavat muutokset: Kaavamuutosalueen länsipäähän luonnosvaiheessa suunni teltu AO-kortteli on poistettu. Ajoyhteys Fankkeentieltä Auramaan ja HK Ruokatalon ton teille on poistet tu. Em. kohtaan on osoitettu katuyhteys (Fankkeenkuja) korttelin 196 tonteille 4-7 ja korttelin 193 tonteille1 ja 3. Kariniementie on säilytetty vanhalla paikallaan. Päivitetty kaavakartta ja kaavaselostus on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätie dot: tek ni nen joh ta ja Kim mo Haa pa nen, puh. (02) Kaavatoimikunta päättää hyväksyä kaavaehdotuksen ja asettaa sen ylei sesti näh tä ville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä osallistumis- ja ar viointi suunni telman mukaisesti lausunnot.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaavatmk Kaavaehdotukseen on edellisen käsittelyn jälkeen tehty mm. seuraavia lausun noissa esiin tulleita korjauksia ja täsmennyksiä: Kaavoituksen aikataulu on päivitetty. Kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin on laadittu vasti neet ja tehty kaavaehdotukseen lausunnoissa esiin nousseita täs mennyk siä. Alueelle tehtyä luontoselvitystä on täydennetty puron varren lehtoalu een tarkemmalla analysoinnilla, jonka seurauksena tien lin jausta on muutettu siten, että se kulkee kohtisuoraan puron yli. Kaavakarttaan on lisätty luo-merkinnät. Fankkeen eritasoliittymän alueella on tarkastettu kaavan mukaisen tiealueen riittävyys liittymän toteuttamiseen. Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia jonka seurauksena kaavaehdotus on laitettava uudelleen nähtäville. Asemakaavaselostus ja asemakaavakartta esityslistan liitteenä. Kaavatoimikunta päättää hyväksyä muutetun kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyy tää sii tä osal lis tu mis- ja arviointi suun ni tel man mu kai set lau sunnot. Kaavatmk 7 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana kaavasta annettiin 6 lausuntoa. Kooste lausunnoista vastineineen on esityslistan liitteenä. Keskeisimmät lausunnoissa esiin nousseet asiat koskevat katualuevaraus ta, kerrosluvun muuttamista ja alueen tyypillisestä maankäytöstä poikkea vista ratkaisuista. Kaavaratkaisua on muutettu siten, että siinä on huomioitu saadut lausun not. Muutettu kaavaehdotus on esityslistan liitteenä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset edellyttävät uutta nähtävillepanoa.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta päättää hyväksyä muutetun kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäväksi 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kauttuan Lohiluoman asemakaavan muutos, kortteli 435, kiinteistö 2: / /2014 Kaavatmk Sijoitusyhtiö Vekoto Oy anoo asemakaavan muutoksen käynnistämistä voimassaolevaan Kauttuan Lohiluoman rakennuskaavaan vuodelta 1991 koskien tilaa Kristerinrinne 2:811. Alue sijaitsee Kauttuan kylässä ja muutosalueen pinta-ala on 0,5487 ha. Tila on nykyisessä kaavassa AR-aluetta (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue) ja se halutaan muuttaa AO-alueeksi (erillis pientalojen korttelialue). Hakija esittää kaavan laatijaksi Rejlers Oy:tä. Hakemus ja kartta kaavamutosalueesta liitteenä. Kaavatoimikunta päättää käynnistää kaavamuutoksen. Li säksi kaavatoi mikunta päät tää hy väk syä Rej lers Oy:n kaavakonsultiksi. Hakija vas taa kai kista kaava muu toksen ai heut ta mista kuluista. Kaavatmk 8 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rejlers Oy:n arkkitehti Kirsti Kanerva on laatinut asemakaavamuutokseen liittyen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoskartan ja luon nosvaiheen asemakaavan selostuksen. Asemakaavaluonnoksessa on esitetty muodostettavaksi neljä AO-tonttia, joiden tehokkuusluku on 0,2. Suurin sallittu kerrosluku on 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnoskartta ja asemakaavan selostus ovat esityslistan liitteenä. Asemakaavan muutosalue sijoittuu Lohiluoman alueelle. Alue on osa val takun nal li sesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Kauttuan ruuk ki- ja paperitehdasyhdyskuntaa. Rakennusten sijoittuessa valtakunnallises ti merkittävään ympäristöön on rakennusten ulkoasulla ja si joi tuk sella eri tyistä merkitystä. Lo hi luoman RKY-alu een omi nais luonne on va paasti puus ton lo maan si joittuvat asuin raken nukset. Nyt ky seessä ole valla tontil lakin kas vaa upeaa hongik koa, jo ka tu lee kaa vassa ja raken ta mises sa ot taa huomi oon. Ra kennukset tulee myös sijoit taa ym pä ristöön soveltu valla ta valla.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville koko kaavoitustyön ajaksi. Lisäksi kaavatoimikunta päät tää laittaa asemakaavaluonnoksen ja siihen liittyvän selostuksen jul kisesti nähtäville ja pyytää niistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu kaiset lausunnot. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Lausunto Rakennustyöt Ville Kauppi Oy:n suunnittelutarvehakemuksesta 1140/ /2014 Kaavatmk 9 Rakennustyöt Ville Kauppi Oy pyytää MRL 137 nojalla lausuntoa suun nittelutarveratkaisuhakemukseen kaavoittamattomalle tontille joen lä hei syyteen (ranta-alue) rakentamisesta. Yritys aikoo rakentaa kaksi rivitaloa sekä autotallirakennukset Hinnerjoel le Lääkärintien varteen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa, ensin talo A ja kysynnän mukaan mahdollisesti vaihe B. Tontin omistaa tällä hetkellä Euran kunta, mutta tontin ostosta on alustavasti sovittu, kun han rakennusluvan saanti varmistuu. Huoneistoja on tällä hetkellä varattu kolme ja rakentamaan ryhdyttäisiin mahdollisimman pian lupa-asian selvittyä. Rivitalo liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Hinnerjoelle ei ole rakennettu omistuspohjaisia uudis-rivitaloja 20:een vuoteen. Koska kysyntää on ilmaantunut olisi tärkeää saada hanke liikkeelle. Uuden rivitalohankkeen liikkeelle lähtö tuo kylälle positiivista nostetta. Paik ka on rivitaloille sopiva eikä hanke aiheuta maisemalle tai n. 200 m:n pääs sä virtaavalle Hinnerjoelle mitään negatiivista vaikutusta, vaan päin vastoin täydentää kauniilla tavalla jo ennestäänkin rakennettua Lääkärin tien vartta. Hakija: Rakennustyöt Ville Kauppi Oy Neitsytmäentie 7, Kauttua Rakennuspaikka: Kunta:Eura, Kylä:Hinnerjoki, Tila: Lääkärintie 1:140 Rakennushanke: Rivitalot, vaihe A ja B, kerrosala 720 m², kerrosluku 1, asuntoja 10 Autotallit, vaihe A ja B, kerrosala 230 m², kerrosluku 1 Tontin pinta-ala: m² Aiottu rakentaminen sijoittuu Hinnerjoen ranta-alueelle, jolloin poikkeamisvalta on ELY-keskuksella. MRL 172 mukaan poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan raken tamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo ra kennetulle alueelle. Poikkeusta myönnettäessä ei tällöin sovelleta 171 :n 2 momentin 2 kohtaa eikä 3 momenttia. ( /989) Edellä 171 :n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen poikkeamisen edellytyksenä on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien rakennusten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa. ( /1129) Liitteenä olevien suunnitelma-asiakirjojen mukaan aiottu rakentaminen si joittuu luontevasti Hinnerjoen taajamaan. Lähialueen rakennukset ovat jo ko omakotitaloja tai rivitaloja. Tontit si jait se vat Lää kä rin tien varrella ja tont ti liit tymät voi daan osoit taa suo raan Lää kä rintiel tä. Lää kärin tien varressa on ve sijohto ja jäte vesi vie märi joihin ton teil le ra ken netta vat rakennukset voi daan liittää. Vuonna 2006 valmistuneessa Hinnerjoen kylän maankäyttösuunnitelmas sa (ark. yo Outi Rantamäki) on kyseiselle alueelle esitetty täydennysraken tamista tukemaan Hinnerjoen kylämäisyyttä. Aiottu rakentaminen ei ole ristiriidassa MRL 137 ja 172 kanssa. Kaavatoimikunta päättää puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisua. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Muut asiat Kaavatmk Euran keskustan osayleiskaavan esittelytilaisuus. 2. Euran keskustan osayleiskaavan nettikysely. Merkitään tiedoksi. Kaavatoimikunta päätti, että Euran keskustan osayleiskaavan esittelytilai suus pidetään klo alkaen kunnanviraston valtuustosalis sa. Lisäksi päätettiin, että nettikyselyä osayleiskaavan osalta ei tehdä.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Sorkkisten asemakaavan muutos, kortteli 045, Nuutinkuja 1166/ /2014 Kaavatmk 11 Euran kunta on saanut ARA:lta ehdollisen varauksen erityisryhmien in vestointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentami sen kor kotukilainaksi hyväksymiseen. Euran kunta on viime vuosien aikana siirtänyt painopistettä laitoshoidosta asumispalveluluihin. Viimeisimpänä hankkeenatolppamäen palvelukoti. ARA:n avustuksien ja korkotukilainojen myöntämisperusteista: ARA ei avusta laitosmaisia ratkaisuja. Tavoitteena on erityisryhmiin kuulu vien asuminen tavallisilla asuinalueilla. Avustusta ei myönnetä isoihin eikä laitosalueelle rakennettaviin kohteisiin. Selkeästi eri erityisryhmiin lukeutu vien henkilöiden asuntoja ei tule sijoittaa samalle tontille tai samaan rakennuskokonaisuuteen eikä muodostaa niistä asumiskeskittymiä. Kuten ARA:n myöntämisperusteistakin käy ilmi on avustuksen kohteena oleva yksikkö sijoitettava siten, ettei kohde ympäristöineen muodosta lai tosmaista aluetta. Euran kunnassa on päädytty sijoitusratkaisuun huomioiden nämä ARA:n myöntämisperusteet. Sijoituspaikaksi on jo hakemuksessa esitetty Sork kis ten asemakaava-alueen korttelin 47 osaa. Sijoituspaikkavaihtoehdoksi on otettu esille myös kortteli 45. Suunniteltu rakentaminen sisältää 8 pienen vuokra-asunnon rakentami sen yhteen rakennukseen.alueen voimassa oleva asemakaava ei kuitenkaan salli kuin 2-asun toi sen ra ken nuk sen rakentamisen. Siksi alueelle on tehtä vä asema kaavan muu tos. Kaavaratkaisusta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ase makaa vaehdotus selostuksineen. Laadittu asemakaavaehdotus esitel lään kokouksessa. Kaavatoimikunta päättää, että kaavamuutos toteutetaan korttelin 045 alueelle. Lisäksi kaavatoimikunta päättää hy väk syä osal lis tu mis- ja ar vioin ti suun ni telman ja aset taa sen ko ko kaava pro sessin ajak si nähtäville. Li säksi kaa va toimi kun ta aset taa laadi tun ase ma kaavaeh do tuk sen 14 päi vän ajak si ylei sesti näh tä ville ja pyytää siitä osal listumis- ja ar viointi suunni tel man mu kai set lau sun not. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) Kaavatoimikunta Ilmoitusasiat Kaavatmk Teknisen johtajan viranhaltijapäätös : Lausunto Kari Mattilan poikkeamishakemukseen. 2. Teknisen lautakunnan päätös :Teknisten palveluiden veloitushinnat Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (14) EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Kaavatoimikunta Päivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 mukaan oi kai suvaatimusta ei kun nallisvalitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain val mis telua tai täytän töönpanoa. Pykälät 7-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jalli nen oi kai suvaati mus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaati mus ohjeet mai nittuihin pää töksiin saa hakea muu tosta valit ta mal la. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu vaa timus vi ran o- mai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle PL EURA Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 09.06.2014 klo 16:00-18:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Lehtonen Harri puheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen Kyllöinen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (15)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (15) EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (15) Kunnanhallitus Aika 28.04.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23) Tekninen lautakunta Aika 26.02.2014 klo 16:30-18:50 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 Kaupunginvaltuusto Aika 27.05.2014 klo 18:30-19:40 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot