Lääkettä,, terapiaa, molempia vai jotakin muuta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkettä,, terapiaa, molempia vai jotakin muuta?"

Transkriptio

1 Depressiofoorumi Lääkettä,, terapiaa, molempia vai jotakin muuta? Erkki Isometsä Psykiatrian professori, HY & Tutkimusprofessori, THL

2 Sidonnaisuudet: Osallistunut a) luennoitsijana, b) koulutustilaisuuksien puheenjohtajana sekä c) koulutustilaisuuden suunnitteluun useiden lääketehtaiden kanssa, mistä tehtävistä vastaanottanut Professoriliiton suosituksen mukaisia palkkioita. Viimeisen kolmen vuoden ( ) aikana: - Astra Zeneca - BMS - Jansen -Cilag - Eli Lilly - Lundbeck - Orion Pharma - Pfizer Lääkefirman rahoittama kongressimatka x 3 (= Eli Lilly, Astra Zeneca, Glaxo SmithKline) Luentopalkkioita Työeläkevakuuttajat ry:ltä (TELA) Facultas-projektiin liittyen. Psykoterapeutti (TEO/Valvira) sekä Psykiatrinen palvelukeskus Artes Oy:n osakas; säännöllisiä sivutuloja yksityisvastaanotosta ja yleispsykiatrisesta psykoterapiasta.

3 masennuslää ääkkeet

4 Fournier JC et al., JAMA 2010;303:47-53.

5 Masennuslää ääkkeillä ei tehoa lieväss ssä masennuksessa? Fournier et al -10 meta-analyysissä oli vakavia ongelmia: käsitti vain kuusi masennuslääketutkimusta vain kaksi masennuslääkettä (paroksetiini ja imipramiini) matalia imipramiinin annoksia (vuorokausiannos 100mg/vrk) liian vähän potilaita (n = 180, 255 ja 283) per tutkittu vaikeusasteryhmä sisälsi hyvin lieviä depressiota (ryhmä HAMD 8-18 pistettä) hoitoefektin (Cohenin d:n) luottamusvälit ei-informatiivisen laajat -> selviä johtopäätöksiä ei mahdollista vetää

6 N Engl J Med 2008;358:

7 N Engl J Med 2008;358:

8

9 Suomen Psykiatriyhdistys & Suomalainen LääL ääkäriseura Duodecim Depression KäypK ypä hoito-suositus (Duodecim 6/2004; päivitys p 2009)

10 Depression KäypK ypä hoito-ty työryhmä Erkki Isometsä, HY, HYKS & THL (pj) Pekka Jousilahti, THL (KH-toimittaja) Olli Kampman, TaY (KH-toimittaja) Elina Kinnunen, Petrea Olavi Lindfors, Psykoterapiaprojekti, THL Sinikka Luutonen, TYKS Psykiatrian pkl Mauri Marttunen, HY, HYKS & THL Sami Pirkola, HUS Jouko K. Salminen, THL Iris Pasternack, THL/FINOHTA, TTL (asiantuntija) Maria Vuorilehto, Vantaan terveyskeskus/stm (asiantuntija) Erkka Syvälahti, TY (asiantuntija)

11 Hoito perustuu kattavaan arviointiin Kartoitetaan potilaan elämäntilannetta, erityisesti laukaisevia ja ylläpitäviä kuormittavia tekijöitä, tuetaan rakentavia selviytymiskeinoja Keskeisin tieto hoitosuunnitelman kannalta depressiojakson vaikeusaste Aiempien depressiojaksojen vaikeusaste nykyistä vaikeampia? Psykiatrinen monihäiriöisyys Aiempien hoitoyritysten teho ja haitat Itsemurhavaara aiemmat itsemurhayritykset, itsemurha-ajatukset Toimintakyky SOFAS-asteikko Somaattinen terveydentila Potilaan omat toiveet hoidon suhteen

12 Näytön n tason luokittelu KH-suosituksissa A = Vahva tutkimusnäyttö. Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaiset. B = Kohtalainen tutkimusnäyttö. Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia. C = Niukka tutkimusnäyttö. Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus. D = Ei tutkimusnäyttöä. Asiantuntijoiden tulkinta tiedosta (paras arvio), joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia.

13 Depression vaikeusaste ja akuuttivaiheen hoito Depression KäypK ypä hoito, 2009 Hoitomuoto Lievä Keskivaikea Vaikea Psykoottinen Psykoterapiat + + (+) - Antidepressiivinen lääkehoito Antipsykoottinen lääkehoito Aivojen sähköhoito (ECT)

14 Hoitoefekti (ES) - mitä verrataan mihin? oirepistemäärän keskimääräinen muutos * Lume Aktiivinen hoito * Aika

15 SSRI-lääkevaste kehittyy asteittain ja jo ensimmäisinä hoitopäivinä Taylor MJ et al. Archives of General Psychiatry 2006;63:

16 Masennuslää ääkehoidon teho ja haittavaikutukset Masennuslääkkeet tuottavat selvän lääkevasteen noin 2/3:lla lääkettä käyttävistä, lumelääke noin 1/3:lla (näytön aste A) Lääkkeiden välillä on pieniä (< 10 %) tehoeroja (B); amitriptyliini, essitalopraami, mirtatsapiini, venlafaksiini ja sertraliini hieman tehokkaampia Haittavaikutukset johtavat lääkehoidon lopettamiseen noin %:lla, hieman harvemmin uusia lääkkeitä käyttävillä (A) Lääkkeen valinta tehdään pääosin haittavaikutusten, lääkeinteraktioiden, hinnan ja potilaan aiempien lääkevasteiden perusteella Uusia lääkkeitä suosituksessa duloksetiini ja agomelatiini

17 Antidepressiivahoidon optimointi depressiopotilaalla Lääkkeen valinta potilaan 1. aiemman lääl ääkevastehistorian 2. depression oirekuvan ja diagnostisen alatyypin (vaikeusaste; melankolinen/atyyppinen atyyppinen/psykoottinen) 3. komorbiditeetin 4. sivuvaikutushistorian ja -riskien sekä 5. todennäköisten metabolisten interaktioiden perusteella Annoksen optimointi (strategia( riippuu annosvastesuhteesta) Sivuvaikutusten seuranta Hoitomyöntyvyyden tukeminen Vasteen seuranta ja kriittinen arvio (4)-6-(8) (8) vkon kohdalla Tehottoman hoidon lopettaminen ja uuden aloittaminen

18 STAR*D - The NIMH Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression Study

19 Rush AJ et al., Am J Psychiatry 2003;160:237

20 STAR*D Level 1: Sitalopraami Triverdi M et al., Am J Psychiatry 2006;163:28-40 Yhdysvaltain NIMH:n Sequenced Alternatives to Relieve Depression eli STAR*D-projektissa kartoitettiin (hyvin kroonisen ja uusiutuneen) depression hoitoa laajassa vaikuttavuustutkimuksessa. 23 psykiatrista ja 18 perusterveydenhuollon keskusta, kaikkiaan N= Ensivaiheessa kaikki potilaat saivat sitalopraamia (ka. 41,8 mg/vrk) ad 14 viikkoa. Ei lumeryhmää. Selvän hoitovasteen sai 47% potilaista, remission 28% (HAM-D) tai 33% (QUIDS-SR).

21 STAR*D Level 2: Kognitiivinen terapia vs. masennuslää ääkkeen vaihto/augmentaatio augmentaatio Tutkimuksen toisessa vaiheessa osa potilaista satunnaistettiin saamaan sitalopraamin ohella kognitiivista terapiaa (n=65) vs. farmakologisia kombinaatioita/augmentaatioita (n=117) Responssin ja remission todennäköisyydet eivät ryhmissä merkitsevästi eronneet Kognitiivisessa terapiassa hoitovaste syntyi hitaammin, mutta vähemmin sivuvaikutuksin. Thase ME et al., Am J Psychiatry 2007;164:

22 Cumulative probability of remission after sequential treatment trials in the STAR*D Based on Rush AJ et al. Am J Psychiatry 2006;163:

23 Lääkeresistentti depressio KäypK ypä hoito-suosituksessa Suosituksessa esiteltyjä hoitostrategioita perusterveydenhuollossa: masennuslääkkeen vaihtaminen [C] (vaihto venlafaksiiniin hiukan parempi kuin uusi SSRI [C]) Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lisäksi: kahden masennuslääkkeen yhtäaikaiskäyttö [B] masennuslääke plus atyyppinen psykoosilääke [B] litiumaugmentaatio [A] buspironiaugmentaatio [C] sähköhoito [C] (psykoterapia omassa kappaleessaan)

24 Masennustilojen hoidon vaiheet 6 kk toistuvat häiriöjaksot uusiutuminen uudelleen puhkeaminen Akuuttihoito Jatkohoito Ylläpitohoito

25 Jatko- ja ylläpitohoito Jatkohoito: Masennuslääkettä jatketaan aina 6 kuukautta oireettomuuden saavuttamisen jälkeen, ja käyttö lopetetaan asteittain Ylläpitohoito: Pääsääntöisesti kaikille potilaille, joilla kolmas elämänaikainen masennustila Mielekästä vain keskivaikeiden tai vaikeiden jaksojen ehkäisyssä Jo toisen jakson jälkeen, jos henkilö on ollut masentuneena vakavasti itsetuhoinen tai toimintakyvytön Lopettamista voidaan harkita usean vuoden oireettomuuden jälkeen; toteutetaan asteittain ja tilaa seurataan

26 Sähköhoito hoito (ECT) Tehokas vaikean ja psykoottisen depression hoitomuoto, jonka lääkehoitoa parempi teho hyvin (vieressä) dokumentoitu. Lääkeresistentissä depressiossa ECT:tä on tutkittu vähän, teho ei siinä yhtä hyvä (vain n. 50% hyötyy) Vasteen ennustetekijöistä ristiriitaisia löydöksiä, luultavasti resistenssi lääkkeille -> suhteellinen resistenssi myös ECT:lle The UK ECT review group, Lancet 2003;361:

27 Aivostimulaatio- ja neuromodulaatiohoidot: Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS), VNS ja DBS TMS:n vaikuttavuudesta depression akuuttihoidossa on saatu viime vuosina lisääntyvästi näyttöä; teho hoitokerran jälkeen vastaa muita hoitomuotoja (A). TMS on päivitetyssä KH-suosituksessa mukana yhtenä akuutin depression mahdollisena hoitomuotona, jonka keskeisiä rajoitteita saatavuus ja epävarmuus vasteen säilymisestä. Lääkeresistentissä depressiossa TMS:n teho toistaiseksi epäselvä. Korkeafrekventtinen vasemmanpuoleinen, matalafrekventtinen oikeanpuoleinen ja bilateraalinen TMS-hoito kaikki tehokkaita. Uusista neuromodulaatiohoidoista vagaalinen hermostimulaatio (VNS) ja syvä aivostimulaatio (DBS) yhä tutkimusvaiheessa (C), ei suositeta laajalti käytettäväksi.

28 psykoterapiat

29 Psykoterapeuttista hoitoa koskevat suositukset Elämäntilanteen kartoittaminen ja rakentavan sopeutumisen tukeminen on osa kaikkien depressiopotilaiden hoitoa. Lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa lyhytpsykoterapiat voivat olla yksinäänkin riittävä hoito, jos psyykkinen häiriö akuutti ja kapea-alainen. Avohoidon vaikeissa masennustiloissa psykoterapiaa voidaan käyttää rinnakkaishoitona masennuksen lääkehoidolle. Krooniseen ja uusiutuvaan depressioon on kehitetty hoitomalleja (CBASB ja MBCT) joita ollaan Suomessa kehittämässä, mutta eivät vielä laajasti saatavilla. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän depressiopotilaan hoidossa noudatetaan häiriön omaa hoitosuositusta.

30 Keskeiset psykoterapiamuodot depression hoidon eri vaiheissa Depression Käypä Hoito 2009 Hoitomuoto Kesto ja tiheys (x = kertaa) Näytön aste hoidon eri vaiheissa Akuutti Ylläpito ja jatkohoito Krooninen ja komplisoitunut depressio Kognitiivinen Lyhyt (10 20 x, 1 x / vko) A - - Lyhyt MBCT (8 16 x, 1 x / vko) - A - Lyhyt tai keskipitkä CBASP (12 40 x) - - B Pitkäkestoinen ( x, 1 2 x / vko) D D C Interpersoonallinen (IPT) Lyhyt (12 16 x, 1 x / vko) A A - Psykodynaaminen Lyhyt (16 25 x, 1 x / vko) B - - Pitkäkestoinen ( x, 1 3 x / vko) B D B MBCT = mindfulness-based cognitive therapy CBASP = cognitive behavioral analysis system of psychotherapy

31

32

33 Leichsenring F & Rabung S, JAMA 2008;300:

34

35 NNT = 8.06

36 lääkettä vai psykoterapiaa?

37 Onko masennuslääkkeiden vs. psykoterapioiden välillä tehoeroa? Cuijpers P et al. J Clin Psychiatry 2008;69: Meta-analyysi, jossa mukana 30 suoraan lääke- ja psykoterapeuttisia hoitoja depressiossa vertailevaa RCT:tä. Tutkimuksissa yht potilasta Ei eroja tehossa psykoterapioiden ja lääkehoidon välillä.

38 Lisääkö lääkehoito psykoterapian tehoa? N total = 1838 Cuijpers P et al., Depression & Anxiety, 2008

39

40

41 Kognitiivinen psykoterapia suojaa depression uusiutumiselta DeRubeis RJ et al., Nat Rev Neurosci 2008

42 lääkettä,, terapiaa vai liikuntaa?

43

44 Masentuneet lenkille tai salille?...eli tuskin haittaakaan, mutta vähän epävarmaksi jää.

45 Yhteenvetoa: Masennuslääkkeiden ja lyhytpsykoterapioiden spesifi teho lievän keskivaikean depression akuuttihoidossa on tasavertainen, mutta aiemmin oletettua vähäisempi. Lääkehoidon ja psykoterapian yhdistäminen on hyödyllistä Vaikuttavaksi osoitettujen psykoterapioiden kirjo on laajenemassa Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) on teholtaan tasaveroinen vaihtoehto Sähköhoidon asema vaikeiden ja psykoottisten depressioiden tehokkaimpana hoitona on säilynyt.

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Depressio ja työterveyshuolto - ajankohtaista hoitosuosituksista Perjantai-meeting Teija Kivekäs LT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri Päivitetyt hoitosuositukset Depression Käypä hoito

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei?

Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei? Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei? Hasse Karlsson, LT, FM, Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, Turun yliopisto, Ylilääkäri, TYKS Psykoterapeutti Esityksen sisältö

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSION HOITO

NUORTEN DEPRESSION HOITO NUORTEN DEPRESSION HOITO Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Käyvän nuorten mielenterveysongelmien hoidon lähtökohtia (1) Alkuarvio Hoitoon tulon syy Perusteellinen

Lisätiedot

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI Mielialahäiriöt (ICD-10) Masennustilat Yksittäinen masennusjakso Toistuva

Lisätiedot

Näyttöön perustuvaa masennuksen lumehoitoa

Näyttöön perustuvaa masennuksen lumehoitoa Isometsän lääketeollisuussidonnaisuuksia (mm. depression Käypä Hoito) Erkki Isometsä, psykiatrian professori Helsingin yliopisto Luennoitsijana eri lääketehtaiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa (Eli

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Lisätiedot

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 9 / 2 0 0 6 Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13 Päihteet liikenteessä s. 16 Kansi: Maria Kuronen Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Mielenterveysongelmien kuntoutus HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Luennon rakenne Käypä hoito suositusten Depressio Kaksisuuntainen mielialahäiriö Epävakaa persoonallisuus Skitsofrenia Traumaperäiset

Lisätiedot

Sähköhoidon uusia näkymiä. Pertti Heikman

Sähköhoidon uusia näkymiä. Pertti Heikman Katsaus Pertti Heikman Sähköhoidon tärkeimmän käyttöalueen muodostavat erilaiset masennustilat. Sähköärsykkeen annoksen ja antopaikan on viime vuosina todettu vaikuttavan keskeisesti sekä sähköhoidon tehoon

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Mielialahäiriöt nuoruusiässä

Mielialahäiriöt nuoruusiässä Mielialahäiriöt nuoruusiässä Kari Moilanen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri apulaisylilääkäri/ HYKS/ Psykiatrian tulosyksikkö/ Nuorisopsykiatrian Helsingin alueyksikkö 21.8.2008 LKS auditorium

Lisätiedot

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Erkki T. Kaila LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Diacor Pasila erkki.kaila@diacor.fi Jyrki Varjonen LL, psykiatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Miika Nietola LL, Turku mtniet@utu.fi Jyrki Korkeila professori Turun yliopisto, psykiatrian klinikka Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Psykoottinen masennus on vakava häiriö,

Lisätiedot

Raskaudenaikaisen masennuksen tunnistaminen ja hoito

Raskaudenaikaisen masennuksen tunnistaminen ja hoito Katsaus tieteessä Kirsi Riihimäki psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri HUS Psykiatria kirsi.riihimaki@fimnet.fi Maria Vuorilehto psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LT HUS Psykiatria

Lisätiedot

Näyttöön perustuvaa masennuksen lumehoitoa Miten depressiosta tuli lääketeollisuuden huippubisnestä?

Näyttöön perustuvaa masennuksen lumehoitoa Miten depressiosta tuli lääketeollisuuden huippubisnestä? Näyttöön perustuvaa masennuksen lumehoitoa Miten depressiosta tuli lääketeollisuuden huippubisnestä? Maarit Nermes Toimittaja, tietokirjailija Diplomi-insinööri (prosessikemia) Mitä tiedetään? Lääkkeet

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Manninen Mervi ja Nummi Martta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Psykiatria 2009 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Syömishäiriöt ovat yleisiä ja vakavia nuorten. Syömishäiriöiden hoidon vaikuttavuus. Katsaus. Laihuushäiriön hoidon vaikuttavuus

Syömishäiriöt ovat yleisiä ja vakavia nuorten. Syömishäiriöiden hoidon vaikuttavuus. Katsaus. Laihuushäiriön hoidon vaikuttavuus Katsaus VEERA POHJOLAINEN JA HASSE KARLSSON Syömishäiriöiden hoidon vaikuttavuus Syömishäiriöt ovat pääosin nuorten naisten vakavia sairauksia, joihin liittyy kroonistumisen uhka ja jopa yli 15 %:n kuolleisuus.

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Jyrki Tuulari MASENNUS Ensiapua annetaan ennen kuin lääketieteellistä apua on saatavilla 1 PÄÄMÄÄRÄT mitä masennus on, esim. suhteessa suruun miten masennus ilmenee masentuneen ensiapu 2 MASENNUKSEN VAIKEUSASTE

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

AIVOJEN SYVIEN OSIEN STIMULAATIO (DEEP BRAIN STIMULATION) HOITORESISTENTIN MASENNUSTILAN JA PAKKO-OIREISEN HÄIRIÖN HOIDOSSA

AIVOJEN SYVIEN OSIEN STIMULAATIO (DEEP BRAIN STIMULATION) HOITORESISTENTIN MASENNUSTILAN JA PAKKO-OIREISEN HÄIRIÖN HOIDOSSA AIVOJEN SYVIEN OSIEN STIMULAATIO (DEEP BRAIN STIMULATION) HOITORESISTENTIN MASENNUSTILAN JA PAKKO-OIREISEN HÄIRIÖN HOIDOSSA LK Sanna Saarikallio Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa 2002;118(11):1200-9 1. PÄIVITYS

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot