Mielialahäiriöt nuoruusiässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielialahäiriöt nuoruusiässä"

Transkriptio

1 Mielialahäiriöt nuoruusiässä Kari Moilanen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri apulaisylilääkäri/ HYKS/ Psykiatrian tulosyksikkö/ Nuorisopsykiatrian Helsingin alueyksikkö LKS auditorium

2 Nuorten psyykkiset häiriöt Depressio Bipolaari (kaksisuuntaiset) mielialahäiriöt Skitsofrenia ja muut psykoosit Ahdistuneisuushäiröt Aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriöt - AD(H)D Laaja-alaiset (autismispektrin) kehityshäiriöt Aggressiivinen käyttäytyminen, käytöshäiriöt Päihteiden ja huumeiden käyttö Monimuotoinen äänellinen ja motorinen nykimishäiriö (Touretten oireyhtymä) Syömishäiriöt

3 Nuoruusiän mielialahäiriöt; ICD-10 ja DSM-IV Kansainvälinen tautiluokitus (ICD)- psykiatrian luokituskäsikirja, WHO, Ryhmä F (mielenterveyden häiriöt) DSM IV (Diagnostic & Statistic Manual, APA, Yhdysvallat) Käypä hoitosuositus AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), 2007 SPY (Suomen Psykiatriyhdistys), 2004

4 Mielialahäiriöiden luokittelu; ICD-10 (Reaktiivinen) (vakava) masennustila (major depression) F32 Krooninen masentuneisuus (dystymia) F34.1 Masentuneisuutena (vaikeaan stressiin liittyvä) ilmenevä sopeutumishäiriö F43 Masennusoireinen käytöshäiriö F92 Kaksisuuntainen mielialahäiriö F33 (Hyperkineettinen)?

5 Psykiatristen häiriöiden yleisyys lapsilla ja nuorilla länsimaissa % depress ahdistun käytösh ADHD schizoph PPD/ Aut 1 0

6 Masentuneisuuden eri muodot nuorilla Vakava masennus 85 % Krooninen masentuneisuus 10 % Kaksoismasennus?

7 Mielialahäiriöiden esiintyvyys nuoruusiässä Vakava masennustila 3.4 % Lievä (krooninen) pitkäkestoinen masennus (dystymia) 3.2 % Vakava masennustila (elämänaikaisesti) 13 % Tytöillä selkeästi enemmän kuin pojilla. Masennustilaan liittyy n. 40 %:lla jokin muu samanaikainen psyykkinen häiriö.

8 Mielialahäiriöiden esiintyvyys Nuoruusiässä alkaneista masennustiloista 70 % uusiutuu (= toistuva) viiden seuraavan vuoden aikana Toistuva lapsuusiän masennukseen liittyy hyvin usein liitännäishäiriö: % aktiivisuuden/ tarkkaavuuden häiriö/ AD(H)D, 2. uhmakkushäiriö/ ODD 60 %, 3. moninkertainen ahdistuneisuushäiriö 40 % ja 4. käytöshäiriö 20 %

9 Mielialahäiriöiden esiintyvyys Joka viidennelle (20 %) kehittyy vakavan masennustilan jälkeen kaksisuuntainen mielialahäiriö 1-4 vuoden kuluessa Puolelle (49 %) ennen murrosikää masennukseen sairastuneista kehittyy 10 vuoden seurannassa kaksisuuntainen mielialahäiriö, joista I tyyppi 33 % ja II tyyppi 16

10 Mielialahäiriöiden esiintyvyys Nuoren vakavaan masennustilaan liittyy kohonnut itsemurhariski Post mortem -tutkimuksissa on todettu itsemurhan tehneistä nuorista %:lla edeltävä vakava masennustila Itsetuhoisuusriski kasvaa, jos masennukseen liittyy päihdeongelma ja asosiaalisia piirteitä

11 Depression kulku lapsuudessa ja nuoruudessa Kaksisuuntainen mielialahäiriö ei psykoottinen/ psykoottinen Altistavat epäsuotuisat kokemukset Varhaisen kiintymyssuhteen häiriö Vakava masennus yksittäin/ episodeittain e p i s o d i e p i s o d i Perimä Krooninen masennus Fyysinen sairaus ikä

12 Standardoitut haastattelut ja itsearviointikyselykaavakkeet Standardoitut (itsetäytettävät) kysymyssarjat ja haastattelut Kysymyssarjat voidaan jakaa oiremittareihin ja diagnostisiin mittareihin Diagnostiset haastattelut kuten SCAN, CIDI, SADS) voidaan määrittää depressiodiagnoosi Oiremittarit mittaavat depressiivisyyden määrää mutta eivät anna diagnoosia Tunnettuja oiremittareita Hamilton Depression Scale, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, Melancholia Scale ja Beck Depression Inventory (18).

13 Beck Depression Inventory (BDI) Beck Depression Inventory (BDI) mittaa depressiivisyyden syvyyttä Alkuperäinen mittari oli 21-osioinen, josta kehitelty 13-osioinen versio Reliabiliteetti ja validiteetti nuorilla hyvä Suomalainen 14-osioinen versio jossa lisätty johdantokysymys ja kunkin osion alkuun positiivista mielialaa ja aktiivisuutta kuvaava vastausvaihtoehto. Lisäksi täydennetty ahdistuneisuutta koskevalla kysymyksellä

14 Beck Depression Inventory oireiden vakavuusaste (BDI-)- Osiot depressiivisiä tuntemuksista ja ajatuksista ja väittämistä pisteytetään 0 3 ja maksimipistemäärä on 39 Pisteytys 0 4 viittaavat ei-depressiiviseen Pisteytys 5 7 lievästi depressiiviseen Pisteytys 8 15 keskivaikeasti depressiiviseen ja Pisteytys 16 tai suurempi pisteluku vakavasti depressiiviseen mielialaan

15 Vakava masentuneisuus, diagnostiset kriteerit Masennusjakso (nuorilla erityisesti ärtyneisyys) kestänyt vähintään kahden viikon ajan Henkilöllä ei ole ollut aikaisemmin hypomaanista eikä maanista jaksoa Poissulkudiagnoosit; oireisto ei johdu itse päihteistä tai elimellisestä mielenterveyhäiriöstä

16 Vakava masentuneisuus; muut tavalliset oireet Keskittymis- ja huomiokyvyn heikkeneminen Itsetunnon/ itseluottamuksen heikkeneminen Syyllisyyden/ arvottomuuden kokemukset Synkät ja pessimistiset ajatukset tulevaisuuden suhteen Itsetuhoiset, suisidaaliset ajatukset ja teot Unihäiriöt/ ruokahalun heikkeneminen

17 Vakava masentuneisuus; oirekuva Mieliala (ärtyneisyys) ei vaihtele päivittäin eikä riipu olosuhteista Ahdistuneisuus, tuskaisuus ja fyysinen levottomuus voivat olla hallitsevia Mielialahäiriö piiloutuu alkoholin liikakäytön, (koulu) häiriö/huomio-hakuisen käyttäytymisen, lisääntyneiden foobisten (pelko) ja pakko-oireiden tai hypokondristen oireiden alle

18 Vakava masennus vaikeusasteen mukaan Lievä, keskivaikea, Vaikea Psykoottinen (aistinharhat, harhaluulot, psykomotorinen hidastuneisuus/stupor, (tuntee mädäntyneen lihan tai jätteiden haju)

19 Krooninen masentuneisuus (dystymia) Pitkäaikainen, ainakin useita vuosia kestävä alakuloisuus, ärtyneisyys Oireettomat jaksot voivat kestää päiviä tai viikkoja ja masennusjaksot usein kuukausia. Päivittäinen toimintakyky säilyy melko hyvä oireista huolimatta. Hallitsevia oireita väsymys, masentuneisuus, voimattomuus ja kiinnostuksen puute. Henkilö miettii ja valittaa oireitaan, nukkuu huonosti ja kokee itsensä vaillinaiseksi, mutta kykenee kuitenkin sopeutumaan arkipäivän vaatimuksiin.

20 Krooninen masentuneisuus, diagnostiset kriteerit (vähintään kolme allaolevista (1) toimeliaisuuden tai voimavarojen väheneminen (2) unettomuus (3) itseluottamuksen puute tai riittämättömyyden tunne (4) keskittymisvaikeudet (5) toistuva itkuherkkyys (6) kyky nauttia seksistä tai muista mielihyvää tuottavista toiminnoista on vähentynyt tai kiinnostus puuttuu (7) toivottomuuden tunne (8) arkipäivän velvollisuuksista selviytyminen vaikea (9) pessimismi suhteessa tulevaisuuteen tai menneisyyden murehtiminen (10) sosiaalinen välttely (11) vähäpuheisuus tavanomaiseen verrattuna

21 Kaksisuuntaiset (bipolaari) mielialahäiriöt nuorilla esiintyvyys 1 % nuorusikäisillä 75 % sairastuu 1.episodiin nuoruusvuosina keskimääräinen ikä sairastuessa 16,7 vuotta yhteissairastavuus (komorbiditetti): ADHD (alkaa jo ennen kouluikää), käytöshäiriö (ei syyllisyyden tunteita, ei katumusta, epäluuloisuus pelkoihin kiinnijäämiseen nähden), skitsofrenia

22 Kaksisuuntaiset (bipolaari) mielialahäiriöt nuorilla bipolaari I ja II tyypit perimän osuus vahva monotsygoottisilla kaksosilla 79 % konkordanssi kromosomit X,4p,5p,6,11p,13,15,16p,18p,21q neurokuvantaminen aikuisilla: frontaalilohkon muutokset, pikkuaivojen surkastuminen (atrofia) mania liittyy vasemman aivopuoliskon ja depressio oikean aivopuolison vaurioihin

23 Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt ja rapid cycling mania nuorilla epätyypillinen oireenkuva: ärtyneisyys > lisääntynyt hyvinvoinnin tunne (euforia) rapid cycling - tyyppi erityisesti nuorilla riskikäyttäytyminen, itselle vahingollinen ja/ tai vaarallinen- vaatii sairaalahoitoa Young Mania Rating scale (YMRS) - sairauden vakavuusasteen strukturoitu seuranta

24 Nuoruusiän muut sairaudet ja niiden yhteys ahdistukseen ja masennukseen lastenneurologiset häiriöt kuten kehitysviivästymät ja häiriöt/ epilepsia/ päänsärky epilepsian lääkehoito- topiramaatti immunologiset häiriöt kuten allergiat, atopia, astma, mononukleoosi hengitystiesairauksien yhteys erityisesti ahdistukseen krooniset sairaudet kuten reuma, diabetes, suolistosairaudet (mm. keliakia) sisäseritysrauhasten (endokriiniset) häiriöt

25 AACAPin hoitosuositus käypä Käypä hoitosuositus (practice parameter) Hoidollinen vaste (response), toipuminen (remissio), pysyvä täydellinen toipuminen (recovery), uusiutuminen (relapsi), uuden episodin ilmaantuminen Psykoedukaatio, yhteistyö perheen ja koulun kanssa välttämätöntä Supportiivinen tai kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (CBT) Lääkehoito (farmakoterapia)

26 Nuorten depressioiden käypä hoitosuositus (1) Nuorten depression hoidon erityispiirre on pyrkimys nuoruusiän psyykkisen kehityksen tukemiseen hoitosuhteessa. Depressiota koskevan tiedon tarjoaminen nuorelle ja hänen vanhemmilleen sekä koulunkäynnin jatkuvuuden tukeminen tarvittaessa erityisjärjestelyin ovat hyödyksi 41. Erikoissairaanhoidon rooli on nuorten hoidossa korostuneempi kuin aikuisilla. Perusterveydenhuollossa ja kouluissa on paikallaan arvioida nuoren tilaa, ja varttuneempien nuorten (vähintään 17- vuotiaiden) masennuslääkehoito voidaan aloittaa myös perusterveydenhuollossa. Ainakin varhaisnuorten osalta suositellaan kuitenkin lääkehoidon aloittamista ja varsinaisen depression psykoterapian toteuttamista pääosin nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 41.

27 Nuorten depressioiden käypä hoitosuositus (2) Nuorten lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa suositeltavimpia ovat psykoterapeuttiset hoitomuodot kognitiivinen yksilöterapia A/ ryhmäterapia B ja nuorille sovellettu interpersoonallinen yksilöpsykoterapia A. Suomessa nuorten hoidossa yleisimmin käytetystä psykodynaamisesta yksilöpsykoterapiasta on runsaasti kliinistä kokemusta mutta hyvin vähän kontrolloitua tutkimustietoa 43. Niillä perusteilla sitä kuten myös supportiivista psykoterapiaa C voidaan hyödyntää depressiosta kärsivien nuorten hoidossa. Perheterapiaa voidaan soveltaa tilanteissa, joissa perhetekijät liittyvät voimakkaasti nuoren depressioon Nuorten lievien ja keskivaikeiden depressioiden hoito voidaan yleensä aloittaa psykoterapeuttisin interventioin, ja hoitoon liitetään masennuslääkitys, ellei masennus selvästi lievity noin kuukauden kuluessa

28 Nuorten depressioiden käypä hoitosuositus (3) On yleensä perusteltua käyttää depressiolääkitystä alusta alkaen, ja se on syytä aloittaa myös keski-vaikeassa tai lievässäkin depressiossa, ellei pätevää psykoterapeuttista hoitoa ole saatavilla tai se viivästyy. Alle 18-vuotiaiden depressioiden masennuslääkehoito suositellaan aloitettavaksi ensisijaisesti fluoksetiinilla A. Muita SSRI-ryhmän masennuslääkkeitä kuten parok-setiinia ja sertraliinia B tai sitalopraamia, essitalo-praamia ja fluvoksamiinia voidaan alle 18-vuotiailla harkitusti kokeilla, mikäli fluoksetiini ei tehoa/sovellu. Trisyklisiä masennuslääkkeitä ei suositella. Muista uusista masennuslääkkeistä ei ole riittävästi tutkimus-näyttöä Myös nuorilla depressiolääkitystä käytetään jatkohoitona vähintään 4-9 kuukauden ajan relapsin ehkäisemiseksi 45.

29 Nuorten depressioiden käypä hoitosuositus (4) Aivojen sähköhoidon C ja kirkasvalohoidon B aiheet, vaikuttavuus ja haittavaikutukset ovat nuorilla samat kuin aikuisilla. Nuorten lääkeresistentin depression hoidossa noudatetaan aikuisten hoidossa käytettyjä suuntaviivoja 45. Myös nuoruusiän depressioihin liittyy merkittävä uusiutumisen vaara. Psykoterapeuttista ylläpitohoitoa voidaan toteuttaa harvajaksoisin seurantatapaamisin esimerkiksi tiiviimmän yksilöterapian jälkeen C. Lääkkeellistä ylläpitohoitoa koskevia tutkimuksia ei nuorten depressioista ole julkaistu, joten nuoriin on sovellettava aikuisten hoitosuosituksia 41.

30 Depression lääkehoito nuorilla trisykliset antidepressiivat ei käytetä serotoniinin takaisinoton estolääkkeet (SSRI)- tehokkaita ja turvallisia, useita kontrolloituja tutkimuksia lumelääkkeeseen (placebo) verrattuna, näistä suositellaan toistaiseksi vain fluoksetiinia ja sitalopraamia, muilla todettu merkittävä haittaitsetuhoisuuden lisääntyminen mirtatsepiini (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton esto- masennuksen hoito, histamiininin antagonisti-vaikutus- voimakas väsyttävä vaikutus)

31 SSRI- lääkkeiden annostelu aloitettava mahdollisimman pienellä annoksella (kuten fluoksetiinia 10 mg/ vrk) mahdollisten haittavaikutusten estämiseksi lääkitystä käytettävä vähintään 8 viikkoa mutta korkeintaan 12 viikkoa tehon/tehottomuuden osoittamiseksi metaboloituminen maksan kautta P450 isoentsyymien kautta (mitä nuorempi sitä nopeampi) maksaentsyymien lievä nousu

32 SSRI lääkkeiden haittavaikutukset GI-oireet (yleisiä): pahoinvointi ja oksentelu (alkuvaiheessa) sekä ripuli CNS-oireet (melko yleisiä): kiihtyneisyys (agitaatio), päänsärky, unettomuus, estävän vaikutuksen muuttuminen (disinhibiitio), hermostuneisuus, vapina (tremor) suhteellisen myrkyttömiä (nontoksisia) esim 13-v ottanut 1,8 g kerta-annoksena josta seurannut kouristuksia ja EKG-muutoksia

33 SSRI lääkkeiden yhtäkkinen lopettaminen lääkityksen yhtäkkinen lopetus (SSRI withdrawal sydrome) johtaa usein vakaviin oireisiin kuten huimaus, ahdistus, kiintyneisyys, uneliaisuus (letargia), tuntoharhat (parestesia), pahoinvointi ja oksentelu, vilkkaat unet, ärtyneisyys ja mielialan vaihtelut

34 SSRI lääkkeiden haittavaikutukset SSRI-lääkkeiden aloittamisen jälkeen potilaan vointia seurattava hyvin tarkkaan koska joillakin harvoilla saattaa aktivoitua itsetuhoinen käyttäytyminen seksuaaliset toimintahäiriöt tavallisimpia haittoja: anorgasmia ja impotenssi manian kehittyminen

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSION HOITO

NUORTEN DEPRESSION HOITO NUORTEN DEPRESSION HOITO Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Käyvän nuorten mielenterveysongelmien hoidon lähtökohtia (1) Alkuarvio Hoitoon tulon syy Perusteellinen

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi

NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi NUORTEN DEPRESSIO Tunnistaminen ja arviointi Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Masennukseen liittyvät ilmiöt nuoruudessa Muutos lapsuuteen verrattuna Masennusoireet

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisuus Terhi Koskentausta Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisista 30 50 %:lla esiintyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä. Häiriöiden

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Manninen Mervi ja Nummi Martta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Psykiatria 2009 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö Mikä on kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaarihäiriö? Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön eli bipolaarihäiriöön liittyy äärimmäisiä mielialan vaihteluja maanisesta mielialasta

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vakavat masennustilat Masennuksella tarkoitetaan alakuloisuutta, joka voimakkuutensa tai kestonsa vuoksi vaikuttaa toimintakykyyn.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot