Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Depressio ja työterveyshuolto - ajankohtaista hoitosuosituksista Perjantai-meeting Teija Kivekäs LT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri

3 Päivitetyt hoitosuositukset Depression Käypä hoito -suositus alkuperäinen suositus julkaistu 1/2004 viimeisin päivitys julkaistu marraskuussa depressio Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio alkuperäinen suositus julkaistu 10/2008 päivitys julkaistaan Terveysportissa maaliskuussa työterveys ja kuntoutus/ työterveyshuollon hyvät käytännöt /depressio

4 Suositusten kohderyhmät Depression Käypä hoito -suositus kohderyhmänä depressiopotilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit ja muu henkilökunta perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa muilla lääketieteen erikoisaloilla Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio tarkoitettu masennustilojen ehkäisyyn ja depressiopotilaiden hoitoon ja/tai kuntoutukseen osallistuville työterveyshuollon ammattihenkilöille (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) asiantuntijoille (psykologit, psykiatrit, fysioterapeutit ja muut työterveyshuollossa toimivat asiantuntijat)

5 Miksi työterveyshuoltoa varten tarvitaan oma suositus? Depression hoidon lääketieteelliset periaatteet ovat samat työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa osaltaan suosituksen perustana ovat Depression Käypä hoito -suositus ja Lääkärin käsikirjan depressiota käsittelevät osat Työterveyshuollossa toteutettavan sairaanhoidon sisältöön vaikuttaa kuitenkin työpaikan ja työterveyshuollon välisen työterveyshuoltosopimuksen sisältö; tämä on otettava huomioon järjestettäessä depressiopotilaan kokonaisvaltaista hoitoa Koska työhön liittyvät tekijät voivat osaltaan olla laukaisemassa masennustiloja ja vaikuttamassa niistä toipumiseen, työterveyshuollolla on erityisasema sekä depression ehkäisyn että depressioon jo sairastuneiden työntekijöiden hoidon järjestämisessä ja työkyvyn tukemisessa

6 Mitä uutta Käypä hoito -päivityksessä? Diagnostiikan merkitystä korostetaan yhä enemmän Depression seulontaa suositellaan aiempaa varovaisemmin Psykoterapian ja lääkehoidon yhdistämistä suositellaan entistä vahvemmin Lääkeresistentin depression hoitoa on tarkennettu ja päivitetty Työhön paluun tukemiseen kiinnitetään lisää huomiota

7 Mitä uutta Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio -päivityksessä? Depression seulontaa suositellaan aiempaa varovaisemmin Moniammatillista yhteistyötä depression hoidossa korostetaan Uusia vuorovaikutuksellisen hoidon keinoja tuodaan esiin (interpersonaalinen neuvonta, 6-8 käyntikerran lyhytterapiat, nettiterapia) Lääkeresistentin depression hoitomahdollisuuksia työterveyshuollossa on tarkennettu (vrt Käypä hoito) Työterveyshuollon koordinaatioroolia ja verkostoyhteistyötä työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa korostetaan

8 Masennustilat ja työkyvyttömyys vuonna 2013 Vuonna 2013 masennuksen perusteella alkoi Kelan tilastojen mukaan noin sairauspäivärahakautta ja noin 2200 osasairauspäivärahakautta Työeläkejärjestelmästä vuonna 2013 uudelle masennusperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle (kuntoutustuelle tai toistaiseksi myönnetylle eläkkeelle) siirtyi 3220 henkilöä Kaikkiaan vuoden 2013 lopussa masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkettä sai ETK:n tilastojen mukaan työeläkejärjestelmästä noin henkilöä

9 Työeläkejärjestelmästä mielenterveyden häiriöiden perusteella eläkkeelle siirtyneet (Lähde:ETK) Masennustilat (F32, F33) Skitsofrenia ym. psykoottiset häiriöt (F20, F23, F25) Neuroottiset ym. häiriöt (F34, F40-42, F44, F45, F48) Alkoholiin liittyvät mt-häiriöt (F10) Persoonallisuushäiriöt (F21, F60 62) Muut mielenterveysdiagnoosit

10 Depression ehkäisy Depressiota ehkäisevät interventiot on hyödyllistä kohdentaa riskiryhmiin Riskiryhmät voidaan jakaa henkilöihin, joilla on depression vaaratekijöitä (valikoiva ehkäisy) ilmenee masennusoireilua, mutta ei depression diagnostiset kriteerit täyttävää häiriötä (kohdennettu ehkäisy)

11 Depression yleisiä vaaratekijöitä Varhainen kaltoinkohtelu Kuormittavat elämänmuutokset ja menetykset Pitkäaikainen stressi Traumaattiset kriisit Ihmissuhderistiriidat, ihmissuhteiden puute Köyhyys, työttömyys, vähäinen koulutus Alkoholin riskikäyttö Tupakointi Somaattiset pitkäaikaissairaudet Ravitsemukselliset puutokset, hormonaaliset muutokset Perimä, muut psykiatriset sairaudet, aiempi depressio Puutteellinen itsetunto ja tunteiden säätelykyky

12 Depression vaaratekijöiden vähentäminen (valikoiva ehkäisy) Pitkäaikaissairauksien hyvä hoito ja psykososiaalinen tuki Kivun hoito Unettomuuden hoito Alkoholin riskikäyttäjien lyhytneuvonta (mini-interventio) Tupakoinnista luopumisen tukeminen Lomautettujen ja työttömyysuhassa olevien tuki Traumaattisten kriisien asianmukainen hoito Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän käsittely työpaikoilla Työkuormituksen hallinta organisaatiotasolla (C) Työntekijän stressinhallintakeinojen vahvistaminen (B)

13 Masennusoireista kärsivien oireiden vähentäminen (kohdennettu ehkäisy) Ehkäisevät toimenpiteet kannattaa suunnata erityisesti niihin henkilöihin, joilla on jo masennustilan oireita eli suuri sairastumisriski Ryhmämuotoiset kognitiivisbehavioraaliset psykoedukaatiosovellukset (mielialanhallintaryhmät, ns. depressiokoulut) (A) Ryhmämuotoiset kognitiivis-behavioraaliset ja interpersonaaliset lyhytterapiat (C)

14 Depression seulonta Depression seulonta työterveyshuollossa kannattaa kohdentaa niihin potilasryhmiin, joissa depression esiintyvyys on todennäköisesti suuri (C) Seulonnassa tulee esiin myös lieviä masennusoireita, jotka usein menevät ohi ilman erityistä hoitoa Seulonta lisää niiden henkilöiden määrää, joiden kohdalla tarvitaan tarkempaa diagnostista selvittelyä

15 Seulonnan eettisyydestä Jos työterveyshuollossa on sovittu depression seulonnasta, seuraavat asiat on siis hyvä tarkistaa ennen toiminnan aloitusta: seulonta kohdistetaan potilasryhmiin, joissa depression esiintyvyys on todennäköisesti suuri - "kohdennettu seulonta" seulontapositiivisten tutkimiseen on varattu työvoimaa ja aikaa uusien depressiopotilaiden hoitoon ja säännölliseen seurantaan on varattu työvoimaa ja aikaa Pelkkä seulonta ilman asianmukaisia hoitomahdollisuuksia ei ole eettistä toimintaa

16 Seulontamenetelmiä Depression tunnistamisen avuksi on kehitetty monia käyttökelpoisia lyhyitä ja pidempiä seulontamenetelmiä Työterveyshuollossa seulontamenetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi PRIME-MD:n kahden kysymyksen seulaa Depression riskiryhmille suunnatussa seulonnassa voidaan käyttää myös potilaan itse täyttämiä seuloja, esimerkiksi PHQ-9 kyselyä (Patient Health Questionnaire) Beckin depressiokyselyä

17 Kahden kysymyksen seula Kahden kysymyksen seula: Oletko viimeisen kuukauden aikana usein ollut huolissasi tuntemastasi alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta? Oletko viimeisen kuukauden aikana usein ollut huolissasi kokemastasi mielenkiinnon puutteesta tai haluttomuudesta? Kysymykset kannattaa esittää suullisesti depression riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksissa tai sairausvastaanotolla Jos potilas vastaa vähintään toiseen kysymykseen myöntävästi, voi kyseessä olla depressio ja sen selvittäminen edellyttää tarkempia tutkimuksia

18 Depression tunnistaminen ja kliininen haastattelu Depression tunnistamiseksi terveystarkastuksissa ja vastaanotolla tulisi olla valppaana, jos potilas kuuluu johonkin depression riskiryhmään ja hänellä esiintyy lisäksi masentunutta mielialaa, mielihyvän menetystä, toivottomuutta, unettomuutta tai muita depression oireita Seulontamenetelmät eivät koskaan korvaa kliinistä haastattelua

19 Depression diagnosointi Depressio on oireyhtymä, jossa tiettyjä ydin- ja lisäoireita esiintyy vallitsevasti vähintään kahden viikon ajan Koska hoito tai muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet ovat erilaisia, masennusoireyhtymä tulee erottaa masennuksen tunteesta, joka on useimmille ihmisille tuttu, ohimenevä tunnetila tai mieliala, mahdollisesti reaktiona pettymyksiin ja suruun työstressistä, työuupumuksesta tai muista työhön liittyvistä psykososiaalisista kuormitustilanteista normaalista surureaktiosta yksittäisistä masennusoireista, joita esiintyy monien mielenterveyden häiriöiden, somaattisten sairauksien tai esim. alkoholin riskikäytön yhteydessä Hoidon perustana on depression diagnoosi

20 Monihäiriöisyys Depression diagnostiikkaa voi vaikeuttaa myös monihäiriöisyys Tyypillisiä masennustilan kanssa samanaikaisesti esiintyviä häiriöitä ovat ahdistuneisuushäiriöt persoonallisuushäiriöt päihdehäiriöt somaattiset sairaudet

21 Depression hoitokäytännöt työterveyshuollossa Hoidon asianmukainen suunnittelu edellyttää potilaan kokonaistilanteen huolellista arviointia työterveyshuollossa alkuarvioinnin tekee sovitun työnjaon mukaisesti työterveyshoitaja tai -lääkäri arviointikäynneillä on itsessään myös hoidollista merkitystä alkuarvioinnin jälkeen sovitaan potilaan kanssa yhteistyöstä ja laaditaan hoitosuunnitelma Työterveyshuollon vahvuutena depressiopotilaan hoidossa ovat työntekijän työolojen tuntemus työterveysyhteistyö verkostoyhteistyö mm. perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntoutuksen palveluntuottajien, työeläkelaitosten ja Kelan kanssa

22 Kokonaistilanteen arviointi Alkuarviointiin kuuluvat muun muassa ajankohtainen psyykkinen vointi sisältäen myös itsetuhoisuuden arvioinnin (tukena esim. BDI-21 tai PHQ-9) toimintakyky (tukena esim. SOFAS tai PHQ-9:n 10. kysymys) aiemmat masennusjaksot ja niihin saatu hoito somaattinen terveydentila ja siinä tapahtuneet muutokset ajankohtainen lääkehoito elämäntapojen kartoitus: mm. liikunta, ravitsemus, nukkuminen, alkoholin käyttö, tupakointi elämäntilanteen kartoitus: mm. kuormitus- ja voimavaratekijät, alaikäiset lapset, perhe ja läheiset työtilanteen ja työolojen kartoitus työssä ja työn ulkopuolella saadun sosiaalisen tuen kartoitus

23 Depression keskeisiä hoito- ja tukimuotoja työterveyshuollossa Hoitosuunnitelmaan vaikuttavat masennustilan ajankohtainen vaikeusaste ja depression toistuvuus sekä mahdollinen monihäiriöisyys Keskeisiä hoito- ja tukimuotoja työterveyshuollossa: Neuvonta ja potilasohjaus (psykoedukaatio) Varhainen vuorovaikutuksellinen tuki Lääkehoito Työoloihin vaikuttaminen Koordinointi- ja verkostoyhteistyö eri toimijatahojen kanssa Säännöllinen seuranta (hoitovaste, oireet, työ- ja toimintakyky)

24 Depression vaikeusaste ja akuuttivaiheen hoito (Lähde: Käypä hoito) Hoitomuoto Lievä Keskivaikea Vaikea Psykoottinen Psykoterapia + + (+) - Masennuslääkkeet Psykoosilääkkeet (masennuslääkkeen ohella) Sähköhoito (ECT)

25 Neuvonta ja potilasohjaus (psykoedukaatio) Neuvonta ja ohjaus kuuluu jokaisen depressiopotilaan hoidon aloitukseen ja osaksi psykososiaalista hoitoa (B) Neuvonnan ja ohjauksen avulla annetaan tietoa masennustilan oireista, hoitomahdollisuuksista ja hoidon tuloksellisuudesta jäsennetään potilaan kanssa hänen työ- ja elämäntilannettaan sekä keskeisiä ongelma-alueita kartoitetaan potilaan ongelmanratkaisukeinoja ja vahvistetaan hänen selviytymiskeinojaan ohjataan potilasta myös itsehoidollisiin menetelmiin

26 Varhainen vuorovaikutuksellinen tuki Hyvä vuorovaikutussuhde ja psykososiaalinen tuki ovat oleellisia vaikuttavia tekijöitä depression hoidon kokonaisuudessa Lievempiä masennustiloja varten on kehitetty lyhytkestoista interpersonaalista neuvontaa IPT-C, jonka tavoitteena on lievittää masennusoireita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (B) Varhaisen vuorovaikutuksellisen tuen keinoja lievissä masennustiloissa voivat tarjota psykoedukaation ja interpersonaalisen neuvonnan (IPT-C) lisäksi mm. kognitiiviseen terapiaan perustuvat mielialanhallintaryhmät (B) ongelmanratkaisuterapia (A)

27 Moniammatillinen yhteistyö Työterveyslääkäri vastaa psykiatristen ja somaattisten sairauksien diagnostiikasta ja hoitolinjauksista sekä arvioi, tarvitaanko asiantuntijakonsultaatioita (työterveyspsykologi, psykiatri) työterveyspsykologi voi osallistua depression tunnistamiseen ja tilanteen arviointiin terveystarkastus- ja vastaanottokäynneillä Psykososiaalista tukea voivat antaa kaikki työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat, joilla on siihen riittävät valmiudet ja koulutusta työterveyspsykologi voi olla mukana potilaan psykoedukaatiossa ja psykososiaalisessa tuessa niiltä osin kuin se on mahdollista työterveyshuoltosopimuksen puitteissa (pääsääntöisesti korkeintaan 3-5 yksilökäyntiä)

28 Spesifit psykoterapiat Vaikuttavaksi osoitettuja spesifejä psykoterapiamuotoja masennustiloissa ovat kognitiivisbehavioraalinen lyhytterapia, KBT (10-20 tapaamista) interpersonaalinen psykoterapia, IPT (12-16 tapaamista) fokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia (16-25 tapaamista) käyttäytymisen aktivointi Lyhytpsykoterapioista on kehitetty viime vuosina myös hyvin lyhyitä, 6-8 käyntikerran tapaamiseen perustuvia hoitomuotoja, jotka soveltuvat lievien masennustilojen hoitoon (C)

29 Nettiterapiat Työterveyslääkärit voivat ohjata masennuspotilaita lähetteellä HUS:n Mielenterveystalo-palvelusivuston kognitiiviseen malliin pohjautuvaan nettiterapiaan (kts. tarkemmin Tietotekniikka-avusteiset ja internetin kautta tarjottavat nettiterapiat soveltuvat täydentämään perustason hoitoa lievissä ja korkeintaan keskivaikeissa masennustiloissa (C)

30 Lääkehoito Lääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammasta masennustilasta on kysymys lääkehoito on aina tarpeen vaikea-asteisessa tai psykoottisessa masennustilassa keskivaikeassa masennustilassa lääkehoito on yleensä tarpeen myös lievässä masennustilassa masennuslääkehoito on yleensä hyödyksi Lääkkeen valinta tehdään pääosin haittavaikutusten, lääkeinteraktioiden, hinnan ja potilaan mahdollisten aiempien lääkevasteiden perusteella Lääkehoidon sijasta tai rinnalla voidaan lievässä ja keskivaikeassa masennustilassa käyttää psykoterapiaa (Käypä hoito suositus) Lääkehoidon ja psykoterapian yhdistäminen on tehokkaampaa kuin kumpikaan hoitomuoto yksinään

31 Lääkevasteen seuranta Lääkehoidon vastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia seurataan systemaattisesti, akuuttivaiheessa vähintään 1-2 viikon välein tarvittaessa nostetaan lääkkeen annosta vasteen optimoimiseksi jos mitään viitettä hoitovasteesta ei ilmene 4 viikon kuluessa (tai jos haittavaikutukset estävät lääkeannoksen noston), on lääke yleensä syytä vaihtaa jo tuolloin toiseen masennuslääkkeeseen jos selvää hoitovastetta ei ole havaittavissa, kun täyttä hoitoannosta on käytetty 6-8 viikon ajan, tehoton lääke on syytä vaihtaa toiseen valmisteeseen

32 Lääkeresistentti depressio Jos kaksi peräkkäistä asianmukaisesti toteutettua lääkehoitokokeilua ei ole johtanut selvään vasteeseen, kyseessä on niin sanottu lääkeresistentti depressio Käypä hoito -suosituksessa esitettyjä hoitostrategioita perusterveydenhuoltoon: masennuslääkkeen vaihtaminen vaihto venlafaksiiniin hiukan parempi kuin uusi SSRI masennuslääkehoidon lisälääkkeenä omega-3-rasvahapot (EPA) Erityisesti silloin, jos potilaan toimintakyky on masennuksen vuoksi selvästi heikentynyt, on lääkeresistentin depression suhteen syytä konsultoida psykiatrian erikoislääkäriä

33 Säännöllinen seuranta Hoitovastetta seurataan akuutissa masennustilassa ensimmäisen 6 viikon aikana vähintään 2 viikon välein toipumisen edetessä seurantakäyntejä voidaan tilanteen mukaan harventaa esimerkiksi kerran kuukaudessa tapahtuviksi mikäli hoitoon tehdään muutoksia (esim. lääkehoidon osalta), tarvitaan uudelleen tiiviimpää seurantaa Seurannassa on hyvä käyttää oiremittareita (esim. BDI-21 tai PHQ-9) ja toimintakykymittareita (esim. SOFAS tai PHQ-9:n 10. kysymys) Myös hoitomyöntyvyyttä ja lääkehoidon mahdollisia haittavaikutuksia seurataan aktiivisesti Seurannassa huomioidaan myös työssä selviytyminen

34 Työoloihin vaikuttaminen Depression yhteydessä on aina syytä selvittää työntekijän oma käsitys työn yhteydestä sairastumiseen ja työhön liittyvät kuormitustekijät sairauden vaikutus eri työtehtävistä selviytymiseen Yhteistyössä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kesken selvitetään, onko työtä (työaikaa tai työtehtäviä) mahdollista järjestellä tilapäisesti tai pysyvästi Työjärjestelykäytännöt osana työpaikalla sovittua toimintamallia edistävät myös joustavien käytäntöjen hyväksyttävyyttä työtoverien keskuudessa

35 Depression uusiutumisen ehkäisy Depression uusiutumisvaara on suurin toistuvissa masennustiloissa ja niillä potilailla, joilla terapia-aikainen toipuminen on ollut osittaista ensimmäisen masennusjakson jälkeen 50 % toisen masennusjakson jälkeen 70 % kolmannen masennusjakson jälkeen 90 % Hoidossa oireettomuuden tavoite on tärkeää masennusjaksojen uusiutumisen ehkäisemiseksi Uusiutumisen ehkäisemisessä tehokkaita ovat kognitiiviset ja interpersonaaliset terapiat Myös masennuslääkkeet ovat tehokkaita uusiutumisen ehkäisemisessä

36 Depression hoidon vaiheet (Kupfer 1991)

37 Jatko- ja ylläpitohoito (Lähde: Käypä hoito suositus) Jatkohoito: Masennuslääkettä jatketaan aina kuusi kuukautta oireettomuuden saavuttamisen jälkeen Käyttö lopetetaan asteittain Ylläpitohoito: Pääsääntöisesti kaikille potilaille, joilla on kyseessä kolmas elämänaikainen masennustila Mielekästä vain keskivaikeiden tai vaikeiden jaksojen ehkäisyssä Jo toisen jakson jälkeen, jos henkilö on ollut masentuneena vakavasti itsetuhoinen tai toimintakyvytön Lopettamista voidaan harkita usean vuoden oireettomuuden jälkeen; tällöin lopettaminen toteutetaan asteittain ja tilaa seurataan

38 Työnjako ja yhteistyö terveyskeskuksen kanssa Lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa hoidon toteutus tapahtuu ensisijaisesti perusterveydenhuollossa (terveyskeskukset) ja työterveyshuollossa Jos työpaikan työterveyshuoltosopimukseen ei kuulu sairaanhoitosopimusta, potilas ohjataan yleensä hoitoon terveyskeskukseen Mikäli potilaalla on olemassa luottamuksellinen hoitosuhde terveyskeskuksessa, masennuksen hoito voi luonnollisesti toteutua siellä, vaikka sairaanhoitosopimus olisi olemassa Työkyvyn seuranta jatkuu molemmissa tapauksissa työterveyshuollossa

39 Erikoislääkärin konsultaatioon tai hoitoon ohjaaminen on tarpeen, jos diagnostiikassa ilmenee epäselvyyttä: esim. epäily kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä asianmukaisen hoitoyrityksen jälkeen potilaan vointi ei kohene 2 kuukauden kuluessa: oireet eivät selvästi lievity ja/tai työ- ja toimintakyky ei palaudu potilaan arvioidaan hyötyvän spesifistä psykoterapiasta depressiopotilas kärsii samanaikaisesta muusta mielenterveyden häiriöstä, kuten päihde-, ahdistuneisuustai persoonallisuushäiriöstä potilaan masennustila on vaikea-asteinen potilaalla ilmenee psykoottisia oireita: kiireellinen konsultaatio potilaalla ilmenee vakavaa itsetuhoisuutta: kiireellinen konsultaatio

40 Depressiopotilaan työ- ja toimintakyvyn arviointi Toimintakyvyn arviointi kuuluu lähes jokaiseen käytännön lääkärin vastaanottotapahtumaan Arvioinnin laajuus vaihtelee tarkoituksen mukaan Depressiossa toimintakyky on lähes aina heikentynyt ja sitä enemmän, mitä vaikeammasta depressiosta on kysymys Lievässä masennustilassa toimintakyvyn heikkeneminen on yleensä vähäistä Toimintakyvyn kannalta keskeisiä ovat masennustiloihin liittyvät kognitiiviset eli tiedonkäsittelyyn liittyvät häiriöt

41 Toimintakyvyn arviointi Toimintakykyä arvioitaessa on kartoitettava sekä ajankohtainen toimintakyky että potilaalle luonteenomainen toimintakyvyn vaihtelu pidemmällä aikavälillä Arvioinnissa on tärkeää selvittää konkreettisesti, mistä toiminnoista potilas selviytyy ja mistä ei, ja kuinka tilanne on muuttunut verrattuna depressiota edeltäneeseen aikaan. Tärkeää on potilaan oma kuvaus tilanteesta Arvioinnissa voidaan käyttää apuna esim. SOFAS-asteikkoa (www.toimia.fi) tai PHQ-9 -kyselyn kymmenettä kysymystä Toimintakyvyn rajoitteiden lisäksi on tärkeä selvittää potilaan jäljellä oleva toimintakyky

42 Työkyvyn arviointi Työterveyshuollossa arvioidaan säännöllisesti depressiopotilaan työkykyä ja neuvotellaan tarvittaessa konsultoivan/hoitavan psykiatrin tai muun hoitoon tai kuntoutukseen osallistuvan tahon kanssa Sairauspoissaolon tarvetta arvioitaessa on punnittava mahdollisia hyötyjä ja haittoja potilaan kannalta Sairauspoissaolon tarpeeseen ja pituuteen vaikuttavat mm. potilaan oireet ja toimintakyky työn vaatimukset työpaikan mahdollisuudet tarvittaviin työhön liittyviin tukitoimiin / työjärjestelyihin

43 Työterveyshuolto ja kuntoutus Työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä kuntoutuksen suhteen ovat kuntoutustarpeen selvittäminen ohjaus kuntoutukseen ja tarvittavien lausuntojen laatiminen työhön paluun suunnitteluun liittyvät neuvottelut yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa sekä työssä selviytymisen seuranta. Työkyvyn ylläpitämiseksi tai kohentamiseksi voidaan hoidon lisäksi tarvita lääkinnällistä kuntoutusta (esim. kuntoutuspsykoterapia) ammatillista (esim. työkokeilu, työhönvalmennus) tai sosiaalista kuntoutusta (esim. päihdekuntoutus)

44 Sairauspoissaolokäytännöt ja työhön paluun tuki Sairauspoissaolon arvioitu pituus mitoitetaan hoitosuunnitelman, odotettavissa olevan hoitovasteen ja seurantakäyntien mukaan Jos sairauspoissaoloa tarvitaan, ensimmäisen poissaolon on usein tarpeen kestää 2 4 viikkoa, jona aikana on mahdollista saavuttaa vastetta lääkehoitoon; joskus kuitenkin työkykyyn keskeisesti vaikuttavat oireet voivat lievittyä nopeamminkin Työterveysneuvottelussa sovitaan sairauspoissaolon aikaisesta yhteydenpidosta työterveyshuoltoon ja työpaikkaan sekä muista työhön paluun tukitoimista (esim. työjärjestelyt, osasairauspäiväraha, työkokeilu)

45 Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio Päivitetyn suosituksen laatinut työryhmä: Teija Kivekäs, LT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri, Työterveyslaitos Leena Haakana, työterveyshoitaja, kehittämisasiantuntija, Helsingin kaupungin työterveyskeskus Heli Hannonen, PsM, psykologi, Työterveyslaitos Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri, Kela Riitta Sauni, LT, työlääketieteen dosentti, ylilääkäri, STM Aki Vuokko, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, Työterveyslaitos

46 Käypä hoito -työryhmä Puheenjohtaja: Erkki Isometsä, psykiatrian professori, Helsingin yliopisto Jäsenet: Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela Teija Kivekäs, psykiatrian dosentti, ylilääkäri, Työterveyslaitos Hannu Koponen, vanhuspsykiatrian professori, Helsingin yliopist0 Jarmo Lappalainen, perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri, Etelä- Savon shp Olavi Lindfors, PsT, kehittämispäällikkö, THL Mauri Marttunen, tutkimusprofessori, THL, nuorisopsykiatrian professori, HY Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen yliopisto Pekka Jousilahti, yleislääketieteen ja terveydenhuollon el, tutkimusprofessori, THL, Käypä hoito -toimittaja Arja Tuunainen, biol. psykiatrian dos, ylilääkäri, Valvira, Käypä hoito - toimittaja

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI Kirjoittajat: Tuisku Katinka, LT, psykiatrian erikoislääkäri, Melartin Tarja, psykiatrian dosentti ja Vuokko Aki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 1 TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Kirjoittajat: Jukka Sipponen yksikönjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Mehiläinen Oy, Työterveys Oulu Ulla Salmelainen tutkija,

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Mielenterveysongelmien kuntoutus HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Luennon rakenne Käypä hoito suositusten Depressio Kaksisuuntainen mielialahäiriö Epävakaa persoonallisuus Skitsofrenia Traumaperäiset

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Erkki T. Kaila LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Diacor Pasila erkki.kaila@diacor.fi Jyrki Varjonen LL, psykiatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2007

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2007 Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2007 C M Y CM MY CY CMY K Suomen Migreeniyhdistys ry Migränföreningen i Finland rf Toimisto: Sähköttäjänkatu 2 B, 00520 Helsinki Internet: www.migreeni.org Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Masennustietoisuustapahtuma

Masennustietoisuustapahtuma Masennustietoisuustapahtuma Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 5.11.2014 Tipotien auditorio Minä olen nauranut eikä minulla ole ollut hauskaa. Minä olen itkenyt enkä ole ollut surullinen.

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

ToMaHoK. Tietoa työstä TOIMIVA MASENNUKSEN HOITOKÄYTÄNTÖ TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

ToMaHoK. Tietoa työstä TOIMIVA MASENNUKSEN HOITOKÄYTÄNTÖ TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Tietoa työstä ToMaHoK TOIMIVA MASENNUKSEN HOITOKÄYTÄNTÖ TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Erkki Kaila Anne Väisänen Timo Leino Anneli Laamanen Tiina Vihtonen Hanna-Kaisa Hyvärinen Jyrki Varjonen ToMaHoK Toimiva masennuksen

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kipu, mieli ja työkyvyttömyys Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja Tästä ajattelin puhua Työkyvyttömyyden syistä Liikuntaelinkivusta ja kivusta yleensäkin Yleistä mielialahäiriöstä Kivun

Lisätiedot