Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei?"

Transkriptio

1 Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei? Hasse Karlsson, LT, FM, Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, Turun yliopisto, Ylilääkäri, TYKS Psykoterapeutti

2 Esityksen sisältö Depressio maailmanlaajuisena kansanterveysongelmana Mikä depression hoidossa mättää? Depression psykologiset hoitomuodot mikä toimii ja mikä ei toimi? Depression hoidon keskeiset haasteet

3 Ten leading causes of burden of disease, world 2004 and 2030 Lähde: Global burden of disease 2004, update. WHO health sta=s=cs and informa=cs department

4 Table 1. Cost of brain disorders in Europe by disease area ( PPP million) Healthcare costs Direct non-medical costs Indirect costs Total cost million Addiction Affective Disorders Anxiety Disorders Dementia Psychotic disorders Mental disorders Neurological diseases Neurosurgical diseases All brain disorders Source: Andlin-Sobocki et al. 2005, modified and Wittchen et al.2005.

5 Table 1. Cost of brain disorders in Europe by disease area ( PPP million) Healthcare costs Direct non-medical costs Indirect costs Total cost million Addiction Affective Disorders Anxiety Disorders Dementia Psychotic disorders Mental disorders Neurological diseases Neurosurgical diseases All brain disorders Source: Andlin-Sobocki et al. 2005, modified and Wittchen et al.2005.

6

7

8 Masennuslääkkeiden kulutus Suomessa Lääkelaitos; Tabu 6/2007

9

10

11 Mikä depression hoidossa mättää? Depressio? Akuutti, krooninen, subkliininen Akuuttivaiheen hoito, relapsin esto Alatyyppi

12 Mikä depression hoidossa mättää? Perusterveydenhuollossa ongelmat liittyvät tunnistamisen ja aktiivisen hoidon viivästymiseen sekä tehokkaiden depression hoitomallien käyttöönottoon ja ylläpitämiseen

13 Toteutuuko depression hoito? Suuri tutkimus kuudessa eri maassa (Espanja, Brasilia, Israel, Australia, Venäjä, USA) Depressiolääkettä sai 0 % (Venäjä) - 38 % (USA) potilaista Erikoissairaanhoidon palveluja sai 3 % (Venäjä) - 29 % (Australia) potilaista Jotakin depressiohoitoa sai 3 % (Venäjä) - 49 % (USA) potilaista Simon et al. 2004

14 Toteutuuko depression hoito perusterveydenhuollossa Suomessa? Jotakin aktiivista depressiohoitoa saa 15% depressiopotilaista (Salokangas, Poutanen, Kaartinen-Paschalis 1996) Tällä hetkellä perusterveydenhuollossa noin puolet masennuspotilaista saa hoitoa, mutta hoito on puutteellista (Vuorilehto 2008)

15 Mikä depression hoidossa mättää? Psykiatriseen avohoitoon depression takia hakeutuvien potilaiden määrä on parin vuosikymmenen aikana lisääntynyt dramaattisesti Resursseissa ei tavallisesti ole tapahtunut vastaavaa lisäystä eikä uusia hoitomenetelmiä ole otettu aktiivisesti käyttöön

16 Mikä depression hoidossa mättää? Tämä on johtanut käytännössä siihen, että kaikki potilaat saavat samanlaista laimennettua hoitoa ja hoitojärjestelmä on tukehtumassa

17 Mikä depression hoidossa mättää? Kuntoutuspsykoterapiaa on saatavilla liian vähän Potilaiden ohjautuminen eri psykoterapiamuotoihin on usein sattumanvaraista Potilaat joutuvat usein tekemään kohtuuttoman työn terapeutin hankkimisessa

18 Mikä depression hoidossa mättää? Depression hoidosta on olemassa Käypä hoito suositus, joka luo linjoja depression hyvälle hoidolle maassamme. Suositus pohjautuu tutkimusnäyttöön hoitojen tehosta Sen ongelma puolestaan on, että tutkimusnäyttö on koottu erilaisista potilasaineistoista, kuin mitä todellisen elämän kliinisissä tilanteissa hoidetaan ja siksi tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa perusterveydenhuoltoon ja psykiatriseen erikoissairaanhoitoon

19 Ovatko tutkimusten potilasaineistot edustavia? Tämä on kysymys johon on toistuvasti puututtu tieteellisessä kirjallisuudessa viime vuosina (esim. Zimmerman et al. 2002, Keitner et al. 2003, Zimmerman et al. 2004) Zimmermanin tutkimuksen mukaan 86% tavallisista avohoidon depressiopotilaista suljettaisiin pois tavallisesta RCTdepressiotutkimuksesta -> tutkimusten tulokset eivät ole yleistettävissä tavallisten depressiopotilaiden hoitoon eli tutkimusten ekologinen validiteetti on huono

20 Depressioon liittyvästä komorbiditeetista Ahdistuneisuushäirö 57% (N=152) Alkoholiongelma 25% (N=66) 4% 7% 5% 9% 22% 19% Persoonallisuushäiriö 44% (N=118) 13% Pelkkä depressio 21% (N=56) Melartin et al. J Clin Psychiatry 2002;63:

21 Mikä depression hoidossa mättää? Depression hoidosta on olemassa Käypä hoito suositus, joka luo linjoja depression hyvälle hoidolle maassamme. Suositus pohjautuu tutkimusnäyttöön hoitojen tehosta Sen ongelma puolestaan on, että tutkimusnäyttö on koottu erilaisista potilasaineistoista, kuin mitä todellisen elämän kliinisissä tilanteissa hoidetaan ja siksi tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa perusterveydenhuoltoon ja psykiatriseen erikoissairaanhoitoon Lisäksi julkaisuharha vääristää tuloksia

22 Näyttö depression hoidossa: julkaisuharha Meta-analyysissa tutkittiin FDAlle vuosien 1987 ja 1999 välillä toimitetut SSRI antidepressanttitutkimukset (N=38) Mukaan otettiin myös julkaisemattomat tutkimukset Plasebon ja aktiivisen lääkkeen ero Ham-D pisteiden muutoksessa oli alle 2 pistettä Depression hoitoon liittyy aina voimakas plasebovaste! Lääkehoidon asema depression hoidossa on ylikorostunut Kirsch et al. 2002

23 Fournier et al. JAMA 2010

24 Näyttöön perustuvat hoidot/käytänteet Liike syntyi 1990 luvulla Evidence-based behavioral practice (EBBP) entails making decisions about how to promote health or provide care by integrating the best available evidence with practitioner expertise and other resources, and with the characteristics, state, needs, values and preferences of those who will be affected

25 Lyhyellä tähtäimellä lääkehoito ja psykoterapia ovat yhtä tehokkaita DeRubeis et al. 2008

26 Psykoterapia kuitenkin vähentää depression uusiutumisriskiä DeRubeis et al. 2008

27 Esimerkiksi CBT vähentää relapsiriskiä 64-70% enemmän kuin lääkitys Hollon et al. 2005, Dobson et al. 2008

28 A RCT comparing brief psychotherapy and fluoxetine in MDD: change in depression symptoms 30 Hamilton depression scale Estimated Marginal Means GRLABEL therapy flx 2 HAM

29 Results: change in social and occupational functioning 90 Social and Occupational Functioning Scale 80 Estimated Marginal Means GRLABEL therapy flx 2 SOFAS

30 Change in 5HT-1A densities after the treatments Karlsson, Hirvonen, Kajander ym. 2010

31

32 Psychotherapy increases 5-HT 1A receptors in major depressive disorder: relationship to improvement in social functioning

33 Psykoterapia konsensuspaneeli 2006 Puheenjohtaja, professori Hasse Karlsson, Helsingin yliopisto Sihteeri, LT Tarja Melartin, Kansanterveyslaitos Kansanedustaja Tuija Brax, Eduskunta Terveyspalvelujen johtaja Tuula Heinänen, Espoon kaupunki Psykiatri, psykoterapeutti Kirsi Jänkälä, Helsingin psykiatrinen avohoito Yliopistonlehtori, FT Hely Kalska, Helsingin Yliopisto, Psykologian laitos Lääninlääkäri Helena Kemppinen, Itä-Suomen Lääninhallitus Lääkintöneuvos Sakari Lankinen, Sosiaali- ja terveysministeriö Tutkimuspäällikkö, PsL Olavi Lindfors, Biomedicum Helsinki -säätiö, Psykoterapiaprojekti Professori Mauri Marttunen, Kuopion yliopisto, nuorisopsykiatria Päätoimittaja Maija Toppila, Hyvä Terveys Ylilääkäri Maria Vuorilehto, Vantaan sosiaali- ja terveyskeskus

34 Psykoterapia-konsensuskokous Kaikista yleisesti käytetyistä psykoterapiamuodoista ei ole olemassa kontrolloituja vaikuttavuustutkimuksia Tutkimustietoa on lähinnä lyhytkestoisista psykoterapioista. Niiden vaikuttavuudesta on runsaasti näyttöä, mutta erityyppiset lyhytterapiat eivät juuri eroa toisistaan tuloksiltaan Lyhytkestoisissa psykoterapioissa noin puolet psyykkisistä häiriöistä kärsivistä potilaista toipuu ja vielä useampi hyötyy hoidosta Monet potilaat tarvitsevat kuitenkin lyhytkestoisen terapian rinnalla tai sen jälkeen muita hoitomuotoja, kuten lääkehoitoa, uusia lyhyen terapian jaksoja tai pidempikestoista psykoterapiaa

35 Psykoterapioissa vaikuttavat tekijät Kaikilla psykoterapioilla on yhteisiä tekijöitä, joilla on vaikutusta hoitotulokseen. Keskeisimpänä näistä pidetään terapeuttista vuorovaikutusta ja yhteistyösuhdetta Yhteisiin tekijöihin kuuluvat myös psykoterapeutin kyky toimia tietyn psykologisen käsitejärjestelmän puitteissa uskottavasti, vahvistaa potilaan myönteisiä odotuksia ja aktiivista osallistumista hoitoprosessiin, edistää luottamuksen tunnetta, antaa tukea, jäsentää potilaan elämäntilannetta ja lisätä hänen itsehavainnointikykyään ja helpottaa muutoksen toteutumista.

36 Psykoterapioissa vaikuttavat tekijät Eri terapiamuodoille yhteisten tekijöiden merkitys psykoterapian vaikuttavuuteen on huomattavan suuri, kun taas terapiatekniikoiden merkitys on selvästi vähäisempi Yhteisiä tekijöitä ja psykoterapiasuuntauksen erityisiä menetelmiä ei kuitenkaan voida erottaa toisistaan vaan ne kietoutuvat toisiinsa psykoterapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Psykoterapian aikana tapahtuvasta muutoksesta osa voi selittyä terapian ulkopuolisilla tekijöillä, kuten muutoksilla potilaan elämäntilanteessa

37 Psykoterapioissa vaikuttavat tekijät Useimmissa kliinisissä kokeissa ei ole tutkittu yksittäisten terapeuttien vaikutusta tulosten vaihteluun. Terapeuttien väliset erot on arvioitu tärkeäksi tulosta muokkaavaksi tekijäksi Tällaisina tekijöinä on esitetty mm. terapeutin tarkkaa empatiaa, luottamusta omaan työtapaan, kykyä luoda struktuuria ja käyttää joustavasti erilaisia terapiatekniikoita potilaan tarpeiden mukaan, ja taitoa saada potilas sitoutumaan yhteistyösuhteeseen

38 It is remarkable that after decades of psychotherapy research, we cannot provide an evidence-based explanation for how or why even our most well studied interventions produce change Kazdin 2007

39 Psykoterapioiden vaikutusmekanismit Eri terapiat päätyvät samanlaisiin tuloksiin erilaisten prosessien kautta Eri terapiamenetelmillä on yhteisiä vaikutusmekanismeja joita terapioiden teoriat eivät huomioi Eri terapiat johtavat erilaisiin tuloksiin mutta käytetyt mittausmenetelmät eivät tavoita niitä

40 Käypä hoito - suositus

41

42 Käypä hoito - suositus

43 Käypä hoito - suositus

44 NICE

45 NICE

46 NICE

47 Depression hoitoon käytettyjä psykoterapiamenetelmiä Hollon&Ponniah 2010

48 Depression hoitoon käytettyjä psykoterapiamenetelmiä Hollon&Ponniah 2010

49 Lyhytpsykoterapiat depression hoidossa Seuraavat lyhytterapiat toimivat tutkitusti depression hoidossa: 1. Kognitiivinen psykoterapia (CBT), 2. Interpersoonallinen psykoterapia (IPT), 3. Käyttäytymisterapia (BT) 4. Psykodynaaminen lyhytterapia (STPP), 5. Ratkaisukeskeinen psykoterapia (PST) Hoitomenetelmien välillä ei ole suuria tehoeroja Lyhytterapiat (kuten lääkehoitokin) johtavat remissioon yleensä 30-60%:ssa tapauksista Frank et al. 2006, Hollon&Ponniah 2010

50 Mikä ei toimi?? Tästä ei ole tietoa About kaikki psykoterapiamenetelmät toimivat? Negatiivisia tuloksia ei olla julkaistu?

51 Yksi koko ei sovi kaikille Depressiolääkityksen toteuttaminen hoitosuositusten mukaan johtaa elämänlaadun huononemiseen niillä potilailla, jotka suhtautuvat kielteisesti depressiolääkitykseen Patient preference Personalized psychology/medicine Pyne et al. 2005

52 Fig. 1. (A) Response to antidepressant (nefazodone), psychotherapy (CBASP), and the combination (nefazodone and CBASP) as a function of treatment type and early adverse life events in patients with chronic forms of major depression Nemeroff, Charles B. et al. (2003) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, Copyright 2003 by the National Academy of Sciences

53 Musiikkiterapia Erkkilä et al. BJP 2011

54 Delfiinitkö depression hoitoon? Keskivaikeasta depressiosta kärsiviä potilaita hoidettiin satunnaistetussa tutkimuksessa joko delfiinitehosteisella vesihoidolla tai ilman delfiinejä Delfiinihoidossa potilaiden Beck-pisteet laskivat 2 viikossa 14,5 à 7,2 (vs. 14,5 à 10,9), ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä BMJ 2005

55 Voiko vaikeissa olosuhteissa toipua? Nykyiset depression hoitomallit fokusoivat liikaa lääketieteellisiin ja/tai psykologisiin lähestymistapoihin ja depressiosta toipumisen edellytyksiin kiinnitetään liian vähän huomiota (vrt. allergiat, kolesteroli, luun murtuma, tietyt syöpätaudit)

56 Johtopäätökset Suhteessa depressiolääkkeiden käyttöön, tutkimustiedon perusteella vaikuttaviksi osoitettuja psykoterapiamenetelmiä käytetään tällä hetkellä liian vähän Psykoterapialla saattaa olla etuja lääkehoitoon verrattuna Lähes kaikki sellainen terapia jossa hoidetaan mitä tahansa depressioon relevantisti liittyvää ilmiötä (ihmissuhteet, tunteet, ajattelu, käyttäytyminen) näyttää toimivan Depression hoidon tehostaminen on välttämätöntä ja siksi erilaiset depression hoidon kehittämishankkeet ja niiden tuloksellisuuden seuranta ovat tärkeitä

57 Kiitos!

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli.

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Tuula Saarela, Hanna-Mari Alanen Skitsofreniapotilaskin vanhenee Tärkein tieto K Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden hoidon tarvetta on pidetty Alzheimer-potilaisiin verrattavana, mutta skitsofreniavanhusten

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTOIMISTON ASIAKKAIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ MIELENTERVEYSTYÖSTÄ

MIELENTERVEYSTOIMISTON ASIAKKAIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ MIELENTERVEYSTYÖSTÄ MIELENTERVEYSTOIMISTON ASIAKKAIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KÄSITYKSIÄ HYVÄSTÄ MIELENTERVEYSTYÖSTÄ Arvoteoreettinen näkökulma mielenterveystyöhön SEIJA KOKKO Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Katsaus projektin tuloksiin Katja Kuusisto & Pekka Saarnio Johdanto Tämä artikkeli on katsaus päihdehoidon yleisiin tekijöihin kohdistuvaan projektiin

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN Ulla Tolonen Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Kansanterveystieteen ja kliinisen

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Perheterapiasta hyötyy myös potilaan läheisverkosto

Perheterapiasta hyötyy myös potilaan läheisverkosto tieteessä Klaus Lehtinen LT, dosentti, psykiatrian toimialuejohtaja, VE perheterapeutti SMS TAYS klaus.lehtinen@uta.fi Elina Haapaniemi LL, psykiatrian erikoislääkäri, akuuttipsykiatrian ylilääkäri, VE

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta Pauliina Friman Outi Ihamäki Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2011

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström Kipu Veikko Granström But shall I live in hope? All men I hope live so. Shakespeare, Richard III Kipupotilaat sanovat usein, että vika ei ole korvien välissä. Kuitenkin merkittävä osa kipuhavainnon prosessia

Lisätiedot

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen TIETEESSÄ TIINA TELAKIVI neurologian dosentti, asiantuntijalääkäri Kela, terveysosasto Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Lääkäri tarvitsee tietoa potilaan toimintakyvystä ja sen muutoksista sekä hoidon,

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Kuolemassako? Kuva Mauri Helenius

Kuolemassako? Kuva Mauri Helenius Sosiaalivakuutus 2. 2006 Sosiaalivakuutus 2. 2006 pääkirjoitus 3.4.2006 Kuolemassako? Kuva Mauri Helenius Kelan johtajan Mikael Forssin mukaan nykyvauhtia sairausvakuutusjärjestelmä on kuolemassa. Se olisi

Lisätiedot

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Kognitiivinen Psykoterapia 10 (1) Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Seppo Anttonen Kognitiivisen psykoterapian psykoosikäsityksessä ovat keskeisinä elementteinä ihmisen

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Jyväskylän yliopisto Hanna Vänttilä Terveystieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus Kanditaatin tutkielma Syksy 2004 hapavant@cc.jyu.fi 1. Johdanto

Lisätiedot

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141 Maa- ja elintarviketalous 141 Green Care terveyttä ja hyvinvointia maatilalta Anja Yli-Viikari, Taina Lilja, Katariina Heikkilä, Anna Kirveennummi, Tapani Kivinen, Ulla Partanen, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lisätiedot