LEMMINKÄINEN ELINKAARIOSAAJANA RT / VARKAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMMINKÄINEN ELINKAARIOSAAJANA RT / VARKAUS 4.2.2015"

Transkriptio

1 LEMMINKÄINEN ELINKAARIOSAAJANA RT / VARKAUS

2 Elinkaarihankkeet mistä loppujen lopuksi on kyse? Kansantalouden ja makroekonomian kannalta kyseessä on kansallisvarallisuuden kasvattaminen ja sen säilyttäminen aineelliseen pääoman kasvattaminen ja säilyttäminen, jolloin tavoitteena on elinkaarihankkeiden sopimusjakson päättyessä turvata ylläpidetyn kiinteistön hyvä kunto, tarkoituksenmukainen jäännösarvo luovutuskunnon mukaiset muut olosuhteet joista kiinteistön omistajien on hyvä jatkaa arvon säilyttämistä

3 Elinkaarihankkeet mistä loppujen lopuksi on kyse? Kansantalouden ja makroekonomian kannalta kyseessä on kansallisvarallisuuden kasvattaminen ja sen säilyttäminen aineettoman pääoman kasvattaminen ja säilyttäminen, jolloin tavoitteena on koko palvelujakson aikana luoda edellytykset sille, että tilojen käyttäjille tarjoutuu parhaat mahdolliset työskentely-, oppimis-, opettamis- ym. olosuhteet turvallisessa, terveellisessä, virikkeellisessä ja motivoivassa ympäristössä joka mahdollistaa sekä opettajien että oppilaiden ja muun moniammatillisen yhteisön tieto- ja taitotason kohottamisen

4 Elinkaarihankkeet mistä loppujen lopuksi on kyse? Kiinteistöjen tulee aina viime kädessä palvella ainoastaan siellä tapahtuvan toiminnan tarkoitusperiä Kouluissa oppiminen ja opettaminen Sairaaloissa kuntoutus ja terveys Päiväkodeissa esiopetus ja päivähoito.. Palveluntuottajan on siksi tärkeä ymmärtää kunkin kohteen sielunelämä Kykeneekö rakennusteollisuus tähän?

5 Fyysinen oppimisympäristö Koulu tulee rakentaa ennen kaikkea hyvää ja laadukasta oppimista varten koulurakennus vaikuttaa oppimiseen välillisesti opetuksen järjestämismahdollisuudet sosiaalisten suhteiden muodostuminen ilmapiiri itsensä toteuttamisen mahdollisuudet terveys turvallisuus

6 Fyysinen oppimisympäristö

7 Tulevaisuuden oppimisympäristö [Presentation name/author] [Date] 7

8 Elinkaarikonseptin lisäarvo Kiinteistömassan parempi tuottavuus Kiinteistöjen tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen Kiinteistöjen arvon säilyttäminen, luovutuskunnon ja jäännösarvon varmistaminen Energiataloudellisuuden hallinta Ylläpitokustannusten suunnitelmallinen hallinta PTS-suunnittelu ja toimenpiteet

9 Elinkaarikonseptin lisäarvo Muut edut tilaajalle Sopimuskauden pituinen takuu Parempi laatu Alhaisemmat ja etukäteen tiedossa olevat kokonais-kustannukset Laajempi palvelutarjonta Tilaaja maksaa ainoastaan saadusta palvelusta veronmaksajan etu

10 Malliesimerkki elinkaarihankkeesta Nathan Hale School, Conneticut, USA (1700-luku) 10

11 Elinkaarimalli yleisesti Tärkein peruste mallin käytölle on kiinteistö- ja infraomaisuuden tuottavuuden ja tilapalveluiden kokonaistaloudellisuuden parantaminen Elinkaarimallin keskeiset hyödyt tulevat palveluntuottajan sitoutumisesta pitkän aikavälin vastuuseen sekä toteutuksen joustavuudesta ja nopeudesta Elinkaarimalli mahdollistaa tavoitteiden asettamisen tilojen käytettävyydelle, olosuhteille, muunneltavuudelle ja monikäyttöisyydelle

12 Elinkaarimallin idea Elinkaarimallilla tarkoitetaan hankintatapoja, joissa toteuttaja kantaa rakennuksesta perinteistä takuuaikaa pidemmän ja laajemman vastuun Ei synny korjausvelkaa Elinkaarimallissa tilaaja hakee toimivaa, kokonaistaloudellisesti edullisinta toimitilaratkaisua, joka toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja joka Parantaa kiinteistön tehokkuutta ja tuottavuutta Lisää omistaja-arvoa

13 Elinkaarimallin idea Riskinjako toteutetaan siten, että kunkin riskin kantaa se osapuoli, jolla on parhaat edellytykset hallita riskiä Rutiiniratkaisuja ei ole ja pitkäaikaisiin sopimuksiin sitoutuminen edellyttää perusteellista paneutumista oman tarpeen määrittelyyn sopimusten laadintaan kumppanuutta avoimuutta läpinäkyvyyttä sekä eri osapuolten (tilaajan, palveluntuottaja, käyttäjä, rahoittaja ) tarpeiden entistä parempaa ymmärtämistä

14 Elinkaarimallin etuja Pitkäjänteinen, toimivuus- ja laatuvaatimuksiin perustuva sopimuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tilaajan ja palveluntuottajan laajalle win-win -periaatteita noudattavalle yhteistyölle Elinkaarimalli kannustaa palveluiden kehittämiseen ja uusimman teknologian hyödyntämiseen mikä vauhdittaa tuottavuuskehitystä Ohjaa tarkastelemaan kokonaiskustannuksia hankkeen alusta loppuun ja kannustaa rakentamaan laadukkaasti sekä pitämään tilat kunnossa Motivoi valitsemaan kestäviä ratkaisuja ja tuottamaan verkostoituneita palveluita

15 Elinkaarimallin etuja Elinkaarimallissa voidaan päästä parempaan laatutasoon laajempaan palvelutarjontaan ja alhaisempiin kustannuksiin kun pitkän aikavälin suunnitteluratkaisut, käytettävät materiaalit ja tekniset järjestelmät voidaan optimoida ja taseen ulkopuolinen kustannusrasite voidaan jakaa tasaisesti käytön aikaisille vuosille Tilaaja vapautuu palvelujakson prosessien johtamisesta

16 Elinkaarimallin haasteita Tilaaja / käyttäjä vastaa viime kädessä aina itse elinkaaren aikaisista tietyistä seikoista ja niiden kustannusvaikutuksista Käyttötarve ja käyttöaste (määrä, soveltuvuus, muuttuvat tarpeet ) Toteutettavan kohteen kannattavuus (tilaajalle / käyttäjälle) Sopimusriski (sopimusehdot ja virheet) Vastapuoliriski (vastapuolen suorituskyky ja vastuun kantokyky) Poliittinen riski Maksuvelvollisuudesta huolehtiminen

17 Elinkaarimallin haasteita Elinkaarimalli soveltuu vain suurehkoihin kohteisiin Suomalaisiin olosuhteisiin kehitetty toistaiseksi niukasti malleja ja toimintatapoja Vähäinen kokemus elinkaarimalleista ja vakiintumaton käsitemaailma Monimutkaiset sopimusmallit Riskienjaon tasapainoisuuden toteutuminen Kaikki osapuolet eivät ymmärrä kumppanuusmallin välttämättömyyttä

18 Elinkaarimallin haasteita Energiariskin vaikea ennustettavuus öljyn, kaasun etc. hintakehitys ja päästökauppa Pitkän sopimuskauden aikana olosuhteiden muutokset voivat tehdä alun perin toimivan sopimuksen epäsuotuisaksi molemmille osapuolille Prosessin tavoitteiden määrittely jää epämääräiseksi ja kommunikointi ontuu

19 Elinkaarimallin edellytykset Kumppanuus ( Partnership ) Yhteistyön tekeminen jolloin kaikki hyötyvät - me-henki Yhteiset tavoitteet ja toiminnan jatkuva parantaminen Avoimuus ja kumppanin oikeaksi tunteminen Luottamus joka perustuu rehellisyyteen Oppiminen jota tukee tunnetut ja hyväksi koetut resurssit ja tapa toimia Tavoitteellisuus ja tehokas ongelmanratkaisu

20 Elinkaarimalli ja kokonaistaloudellisuus Kokonaistaloudellisuuteen ( value for money ) vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Tontin hankinta Tarjouspyyntövaihe Rakentamisen kustannukset Rahoitus Ylläpidon laatu Käyttäjäpalveluiden laatu Kiinteistön käytettävissä olo Tuotot Markkinat ja kysyntä Force Majeure -tapahtumat Diskonttokorko Suunnitteluvaihe Rakentamisen aikataulu Rakentamisen laatu Ylläpidon kustannukset Käyttäjäpalveluiden kustannukset Kiinteistön käyttöaste Perusparannukset Jäännösarvo Lainsäädännön muutokset Julkisen omistuksen kustannuserot Hallinto ja yleiskustannukset

21 Elinkaariedullisuuden varmistaminen Erot tavanomaiseen hankkeeseen verrattuna Poikkitoimialainen verkottuminen kaikkien osapuolten kesken tiiviillä yhteistyöllä Yhteiset kokoukset, projektipankki, tiivis tiedonjako, laskennan läpinäkyvyys Ydinosaamisalueen ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö yhteistyösopimuksiin / kumppanuuteen perustuen Suunnittelu, elinkaarilaskenta, energiatarkastelut, siivoustyön menekit Tarjousvaiheen riskianalyysit normaalia laajemmat Aito riskimatriisi ei x % teknisen hinnan päälle tai vastaava

22 Elinkaariedullisuuden varmistaminen Erot tavanomaiseen hankkeeseen verrattuna Investointijakson ja palvelujakson alihankkijoiden sitominen hankkeeseen pitkäjänteisesti Normaalia laajemmat / pidemmät takuut, insentiivit ja mahdolliset sanktiot, back-to-back -periaate Suunnittelun ohjaus ja vaihtoehtoisten ratkaisujen analysointi investointi- ja elinkaarikustannusten kannalta Ratkaisupäätöksiä ohjaa riskienhallinta, elinkaariedullisuus, ympäristönäkökulmat, PTS-investoinnit, palvelujakson vaatimukset Suunnitteluvaiheessa työmaahenkilöstö ottaa kantaa ratkaisujen toteutettavuuteen ja riskeihin Aikataulu-, olosuhde-, materiaali-, kustannustennousu- etc. riskit ja toteutuksen kokonaistaloudellisuus

23 Kokemukset tarjousprosesseista Tarjouskyselyjen taso poikkeaa toisistaan huomattavasti vaikka tuote useimmiten lähes sama Epäyhtenäinen käytäntö hinta - / laatusuhteiden arvioinnissa Valmiiksi suunnitellut kohteet eivät tarjoa riittävästi innovointimahdollisuuksia ja jäykistävät kilpailun pelkäksi hintakilpailuksi Tarjouspyynnöissä elementtejä, joita ei kuitenkaan oteta huomioon tarjousvertailuja tehtäessä Tarjouspyynnöistä puuttuu elinkaarinäkökulmasta tehdyt Tilaajan omat riskianalyysit

24 Kansainväliset kokemukset Suurin osa hankkeista saatu toteutettua aikataulu- ja budjettiraameissa Lisännyt palveluita ja innovaatiota, jotka laskeneet elinkaarikustannuksia ja riskejä Nostaneet sekä hankkeiden että lopputuotteiden laatua Antanut tilaajalle mahdollisuuden keskittyä tuotettuun palveluun Kiinnostava sijoituskohde esim. eläkeyhtiöille Käytetty useissa maissa talouden elvyttämiseen

25 Malliesimerkki elinkaarihankkeesta 25

26 KIITOS! Esa Kemppainen Liiketoimintajohtaja Lemminkäinen Talo Oy Salmisaarenaukio 2 PL Helsinki tel mob (0)

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta

kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta PÄÄTÖSRAPORTTI SYYSKUU 2006 ELINKAARIMALLEILLA kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta Elinkaarimalleissa kiinteistöjen tai infrastruktuurin hankinta toteutetaan kokonaisuutena, johon kuuluu suunnittelun

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Elinkaarimallien sopimuksista Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk.

Elinkaarimallien sopimuksista Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk. Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk.fi Elinkaarimallien käyttö yleistyy maailmalla. Perinteisesti infrarakentamiseen rajoittunut ja

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2409 Elinkaariedullisuus 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Lämpöindeksi Sähköindeksi Hankinta- Elinkaarikustannus- kustannusindeksi indeksi Perinteinen Elinkaari Sakari

Lisätiedot

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Tieverkon elinkaarikustannusten hallinnan nykytila ja kehitystarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 53/2009

Tieverkon elinkaarikustannusten hallinnan nykytila ja kehitystarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 53/2009 Tieverkon elinkaarikustannusten hallinnan nykytila ja kehitystarpeet gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 53/2009 Tieverkon elinkaarikustannusten hallinnan nykytila ja kehitystarpeet Tiehallinnon sisäisiä

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua Elinkaarimallilla toteutettavissa tiehankkeissa Tiehallinto tilaajana ostaa pitkäkestoisia tiepalveluita,

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Sisäilmastoseminaari 2007 1 TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Ismo Heimonen 1, Mervi Himanen 1, Juha-Matti Junnonen 2, Jarek Kurnitski 3, Markku Mikkola 1,Tapani Ryynänen 1, Mika Vuolle 3 1 VTT, 2 TKK Rakentamistalouden

Lisätiedot

Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa

Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Hannu Torvinen Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus FRAMI Ennakkoluulottomasti elinkaarimallilla PÄÄKIRJOITUS Palvelujen järjestämiseen tarvitaan uusia toteutusmalleja MARKETTA KOKKONEN

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Puolustushallinnon kumppanuus

Puolustushallinnon kumppanuus Osastrategia Puolustushallinnon kumppanuus Kumppanuus osastrategia 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 1 Tavoitetila... 3 2 Kumppanuusstrategian tarkoitus... 4 3 Tukitoimintojen luokittelu... 5 4 Tukitoimintojen

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

ELINKAARITOTEUTUKSEN SOPIMUSOIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

ELINKAARITOTEUTUKSEN SOPIMUSOIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 231 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 231 Espoo 2005 TKK-RTA-R231 ELINKAARITOTEUTUKSEN

Lisätiedot

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA Diplomityö Tarkastajat: Professori Teuvo Tolonen DI Suvi Sillfors-Utriainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Raportti 02/2015 KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö -ohjelma 2010-14 Tekes ESIPUHE

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot