ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti"

Transkriptio

1 vastuullista kokonaispalvelua ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti

2 vastuullista kokonaispalvelua Elinkaarimallilla toteutettavissa tiehankkeissa Tiehallinto tilaajana ostaa pitkäkestoisia tiepalveluita, ei pelkästään urakoitsijoiden työsuorituksia. Palvelupakettiin kuuluvat suunnittelun ja rakentamisen lisäksi tien hoito ja ylläpito sopimuskauden ajan sekä tiehankkeen rahoitus. Laajimmillaan siihen kuuluu myös erikseen sovittavia liikennepalveluita. Elinkaarimallissa tilaaja ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen jopa 30 vuodeksi. Palvelusopimuksessa tilaaja asettaa tiehankkeelle teknisiä ja rakenteellisia, mutta ennen kaikkea palvelutasoa koskevia vaatimuksia. Palveluntuottaja hoitaa kaikki ne työt sekä aine- ja tarvikehankinnat, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tie on käytettävissä sen valmistumisesta sopimusajan loppuun asti. Sopimuskauden aikana palveluntuottajalla on käyttö- ja hallintaoikeus tiealueeseen. Kun sopimuskausi päättyy, tie siirtyy tilaajan hallintaan. Kysymyksessä ei siis ole rahoitusleasing, jossa tilaaja vain vuokraa tien käyttöönsä. Rakennettu väyläomaisuus siirtyy valtion taseeseen sitä mukaa, kun palvelumaksuja maksetaan. Elinkaarimallissa saadaan koko sopimusajan todelliset elinkaarikustannukset tietoon jo palvelusopimusta tehtäessä. Nopeampaa ja tehokkaampaa rakentamista Tilaaja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua, kun sovittu palvelu on käytössä. Tilaajan asettaman palvelutason alittaminen vähentää palvelumaksua ja ylittäminen voi korottaa sitä. Tämä kannustaa tehokkaaseen, vastuulliseen ja laadukkaaseen toimintaan. Elinkaarimalli nopeuttaa kannattavien hankkeiden toteutusta. Yksityisrahoituksen avulla hanke voidaan usein käynnistää aikaisemmin kuin muuten olisi mahdollista. Kun palveluntuottajalle aletaan maksaa palvelumaksua vasta tien käyttöönoton jälkeen, rakentamisaika yleensä lyhenee.toisaalta mahdolliset viivästykset tien rakentamisessa eivät koidu tilaajan maksettaviksi. Innovaatiot parantavat tuottavuutta Elinkaarimalli parantaa tienpidon tuottavuutta antamalla tilaa palveluntuottajan innovaatioille. Kun liikenneväylää ei määritellä pelkästään teknisesti, vaan ennen kaikkea tietyn palvelutason näkökulmasta, toteuttajalle jää aikaisempaa suurempi vapaus kehittää tuottavuutta parantavia uusia ratkaisuja. Riskien hallinnalla kustannussäästöjä Perinteisissä urakkamuodoissa tilaaja kantaa pääosan riskeistä. Elinkaarimallissa riskin ottaa kannettavakseen se, jolla on parhaat edellytykset vaikuttaa riskiin. Palveluntuottaja on vastuussa rakentamansa tien kunnossapidosta. Tuottajan kannattaa rakentaa laadukkaasti, jotta Elinkaariajattelusta elinkaarimalliin Elinkaarimalli ei merkitse samaa kuin elinkaariajattelu, vaikka nämä asiat liittyvätkin toisiinsa. Elinkaariajattelu ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn hankintatapaan, vaan tarkoittaa energian ja materiaalien tehokasta käyttöä, jossa pyritään välttämään ympäristön tarpeetonta rasittamista. Elinkaariajattelussa kerätään ja sovelletaan tietoa eri materiaalien kestosta sekä huollon ja uusimisen aikatauluista. Koska elinkaarimallissa sopimusajat ovat totuttua pidempiä, elinkaaritietoa voidaan käyttää siinä laajasti hyväksi. + pitkä hoito- ja ylläpitovastuu + rahoituksen järjestäminen + rakennussuunnittelu kokonaisurakka PERINTEISISTÄ HANKINTATAVOISTA ELINKAARIMALLIIN

3 Onko yksityisrahoitus julkista rahoitusta kalliimpaa? Kalliimmalla rahalla saadaan halvempi ratkaisu. Kun rahoitusvastuu on yksityisellä palveluntuottajalla, korkokulut ovat jonkin verran suuremmat kuin valtion tai kunnan toimiessa rahoittajana. Toisaalta elinkaarimallissa voidaan optimoida tien elinkaaren aikaiset kustannukset paremmin.tehokkaampi ja nopeampi rakentaminen sekä parempi riskien hallinta tuottavat pitkällä sopimuskaudella kustannussäästöjä, jotka ylittävät selvästi yritysten ja valtion korkomarginaalien eron. Sitooko elinkaarimalli tulevien päättäjien käsiä? Elinkaarimallissa palvelusta maksavat ne, jotka sitä käyttävät. Pitkäaikaiset palvelusopimukset eivät sido päättäjien käsiä yhtään enempää kuin päätettäessä väylähankkeista perinteiseen tapaan valtion budjetissa. Jos valtio ottaa lainaa rahoittaakseen tiehankkeen, sen on maksettava laina joka tapauksessa joskus takaisin. Rakennuttaessaan ja rahoittaessaan teitä perinteisellä tavalla valtio sitoutuu pitämään ne käyttökunnossa, joten kunnossapitoon ja korjauksiin on budjetoitava varoja vuosittain. Elinkaarimallissa palvelusta maksetaan silloin, kun sitä myös käytetään. sen tarvitsee korjata väylää mahdollisimman vähän. Huoltokustannukset tien koko elinkaaren ajalta pienenevät. Tilaajalla on velvollisuus ottaa tie vastaan sopimuskauden päätyttyä vain, jos se täyttää sovitut laatuvaatimukset. Riski siitä, että tie on mennyt liian huonoon kuntoon, on siis toteuttajalla eikä tilaajalla. Liikenteen laatu paranee asiakkaat hyötyvät Tien käyttäjät ja yhteiskunta hyötyvät, kun palveluntuottajalle maksettava palvelumaksu sidotaan tien käytettävyyteen ja palvelun laatutasoon. Palvelumaksun suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi liikenteen sujuvuus ja turvallisuus, ympäristövaikutukset sekä tien käyttäjien tyytyväisyys. Onko yksityistäminen riski palvelun laadulle? Tilaaja määrittelee itse laatuvaatimukset. Elinkaarimallissa ei ole kyse yksityistämisestä.tilaaja ostaa tienpitopalvelun sopimuskauden ajaksi, jonka jälkeen väylä luovutetaan tilaajalle.tilaaja määrittelee haluamansa palvelun laadun ja maksaa palveluntuottajalle sen mukaan, onko sovittu palvelutaso toteutunut. Onko elinkaarimallihankkeille toimivia markkinoita? Tarvitaan useiden elinkaarihankkeiden ohjelma. Elinkaarimalli sopii parhaiten tiehankkeisiin, joissa investoinnin osuus suhteessa kunnossapitoon on suuri.tällaisia ovat esimerkiksi uuden liikenneväylän kuten moottoritien rakentaminen tai jo olemassa olevan väylän palvelutason olennainen parantaminen. Elinkaarimallihanke vaatii palvelun tarjoajilta huomattavaa panostusta.aidon kilpailun ja toimivien markkinoiden synnyttäminen edellyttääkin useiden elinkaarimallilla toteutettavien hankkeiden ohjelman. Sen avulla saadaan luotettavaa kokemusperäistä tietoa elinkaarimallin eduista, kehittämistarpeista ja soveltamismahdollisuuksista. Ohjelma myös lisännee kansainvälisten toteuttajien kiinnostusta Suomen merkittävimpiin tiehankkeisiin. Kassavirta perinteisessä suunnittelu & toteutus -mallissa Kassavirta elinkaarimallissa Esimerkki E18 Muurla-Lohja

4 Infrahankkeita elinkaarimallilla Kuva:Tieyhtiö Nelostie Oy Lahdentie valmistui ennätysajassa Moottoritie Järvenpäästä Lahteen on ensimmäinen Suomessa ja Pohjoismaissa elinkaarimallilla toteutettu tiehanke. Se vihittiin käyttöön lokakuussa 1999.Tieyhtiö Nelostie Oy:n vastuulla on hankkeen suunnittelu, rahoitus ja rakentaminen sekä tien hoito ja kunnossapito vuoteen 2012 saakka. Elinkaarimallin ansiosta hankkeen toteuttamista voitiin aikaistaa noin viidellä vuodella. Rakentamisaika puolestaan oli vuoden lyhyempi perinteiseen toteutukseen verrattuna. Rakennuskustannukset alittivat tilaajan vertailuhinnan. Tienkäyttäjät ovat hyötyneet myös tien parantuneesta turvallisuudesta ja liikenteen sujuvuudesta. E18 Muurla-Lohja vireillä Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti helmikuussa 2004, että E18 Muurla-Lohja-moottoritie toteutetaan elinkaarimallilla.tien on määrä valmistua syksyyn 2009 mennessä. Tarkoituksena on, että tien tilaaja Tiehallinto alkaa maksaa tarjouskilpailun perusteella valitsemalleen palveluntuottajalle palvelumaksua, kun moottoritie on avattu liikenteelle. Maksun suuruuteen vaikuttavat rakennushankkeelle asetettujen vaatimusten lisäksi muun muassa tien kunnossapidon laatutaso, liikennemäärä, liikenteen sujuvuus, turvallisuus, ympäristötekijät ja asiakastyytyväisyys. Sopimuskausi on 25 vuotta eli syksystä 2005 syksyyn Elinkaarimallin on arvioitu johtavan hankkeessa parempaan kustannustehokkuuteen ja riskien jakoon. Tämän ansiosta saadaan aikaan säästöjä, joilla tavallista korkeammat pääomakustannukset katetaan. Norjassa kolme elinkaarihanketta Norjassa tehdään suurkäräjien päätöksen mukaisesti kolme tiehanketta elinkaarimallilla. Niistä ensimmäisenä avataan syksyllä 2005 liikenteelle E39 Klett-Bårdshaug -tien osuus. Norjan tiehallinnon ja projektiyhtiö Orkdalsvegen AS:n välinen, vuoteen 2028 kestävä palvelusopimus kattaa tien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. Osa tiehankkeen vaatimista varoista on hankittu yksityisiltä sijoitusyhtiöiltä, osa saadaan tienkäyttäjien maksamista tietulleista. Muualla Euroopassa useita hankkeita Euroopassa elinkaarimallia vastaavia sovelluksia käytetään infrastruktuurihankkeissa laajasti. Esimerkiksi Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa on tehty useita tiehankkeita näillä hankintamalleilla. Myös Saksassa, Kreikassa ja Alankomaissa hankkeita valmistellaan. Rakennusteollisuuden Viestintäkeskus Oy 2004

5 avaa uusia mahdollisuuksia Elinkaarimalli on suomalainen sovellus kansainvälisestä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvasta Public Private Partnership (PPP) -mallista.varsinkin suurille tiehankkeille elinkaarimalli tarjoaa asiakaslähtöisen, kustannuksia säästävän ja tilaajan riskejä merkittävästi vähentävän vaihtoehdon. Se motivoi toteuttajaa ja antaa samalla sille kannettavaksi vastuun tehokkaasta ja laadukkaasta pitkäaikaisesta kokonaispalvelusta. Elinkaarimalli tarjoaa mahdollisuuden suomalaisen infra-alan tuottavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen.

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 Kansi: Elinkaarimallin symboli Ari Pirttisalo Kartat:

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 2 1. Toimeksianto Sain liikenneministeri Anu Vehviläiseltä 20.9.2007 seuraavan toimeksiannon: Liikenneministeri Anu

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Julkaisuja 27/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Elinkaarimallitoteutuksen ja parhaan nykykäytännön vertailu

Elinkaarimallitoteutuksen ja parhaan nykykäytännön vertailu Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 64 Elinkaarimallitoteutuksen ja parhaan nykykäytännön vertailu Riikka Antikainen Erkki Siivonen Vesa Salmela Anu Saltevo Riku Tolvanen Helsinki 2004

Lisätiedot

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

E18 kokoaa. osaamisen

E18 kokoaa. osaamisen ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI /0 E kokoaa osaamisen Destia Rail uudistuu ja kehittyy Lisäoppia esimiestyöhön ja projektinhallintaan Suunnittelu mallipohjaiseksi Pekka Pajakkala: Ylös infrakuopasta pääkirjoitus

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Projektirahoituksen erikoisnumero PROJEKTITOIMINTA Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Asiakassuhteen hoito Projektihenkilöstön motivointi Hajautetun projektin

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot