OTANTATUTKIMUS OY. Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTANTATUTKIMUS OY. Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla"

Transkriptio

1 OTANTATUTKIMUS OY Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla

2 KUVAILULEHTI Julkaisija Asiakirjan päivämäärä Viestintävirasto.. Tekijät Asiakirja laji Toimeksiantaja ISS-Otantatutkimus Oy Tutkimus Viestintävirasto Asiakirjan nimi Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla Tiivistelmä Tutkimuksessa selvitettiin postipalvelujen käyttöä ja näihin palveluihin liittyviä tarpeita nyt ja lähitulevaisuudessa. Vastaajina olivat kuluttajat ja yritykset toimipistetasolla. Tutkimus toteutettiin kesä heinäkuussa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. Kuluttajia haastateltiin yhteensä. Näyte edustaa valtakunnallisesti manner- Suomen väestöä. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään. Näyte edustaa valtakunnallisesti toimipisteitä manner-suomessa eri kokoluokissa ja toimialoilla ml. julkinen sektori. Tutkimuksen mukaan pakettiliikenteen volyymi kasvaa lähitulevaisuudessa. Kirjeliikenne sen sijaan vähenee. Vähenemistä selittää etenkin sähköisen laskutuksen yleistyminen, koska noin puolet kirjeliikenteestä on laskuja. Sähköisiin postipalveluihin siirtyminen on nopeinta suurissa yrityksissä, kuluttajien keskuudessa nuoremmissa ikäryhmissä. Lähipostitoimipaikassa asiointi liittyy tavallisimmin pakettipalveluihin, etenkin pakettien noutamiseen. Pakettiautomaattien käyttö on vielä verraten vähäistä. Pakettien perilletoimitus kotiin tai toimipisteeseen sekä mahdollisuus lähettää kirjepostia postinkantajan mukana ovat tärkeitä etenkin haja-asutusalueilla, koska etäisyys asiointipisteeseen on usein pitkä. Asiointitarpeen lähipostitoimipaikassa arvioidaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Avainsanat Posti, postipalvelu Sarjan nimi Viestintäviraston julkaisuja Kokonaissivumäärä Kieli Luottamuksellisuus Suomi julkinen Jakaja Kustantaja Viestintävirasto Viestintävirasto Sivu /

3 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Utgivningsdatum Kommunikationsverket.. Författarna Typ av publikation Uppdragsgivare ISS-Otantatutkimus Oy Undersökning Kommunikationsverket Publikation Användarnas behov på postservicemarknaden Referat I denna undersökning redogjordes för användningen av posttjänster samt behov gällande dessa tjänster nu och i närmaste framtiden. Undersökningen besvarades av konsumenter och företag på kontorsnivå. Undersökningen utfördes i juni-juli. Materialet insamlades genom telefonintervjuer. Totalt konsumenter intervjuades. Samplet representerar befolkningen i fasta Finland på statlig nivå. Totalt företagintervjuer utfördes. De intervjuade var personer som bestämmer om användningen av posttjänster i sitt kontor. Samplet representerar kontor i olika storleksklasser och inom olika sektorer, inkl. offentliga sektorn, i fasta Finland på statlig nivå. Undersökningen påpekar att volymen av pakettrafiken kommer att växa i närmaste framtiden. Volymen av brevtrafiken kommer däremot att minska. Förminskningen orsakas speciellt av att elektronisk fakturering blir allt vanligare, för ungefär hälften av brevtrafiken består av fakturor. Övergången till elektroniska posttjänster är snabbast i stora företag, och inom yngre åldersgrupper bland konsumenterna. Uträttandet av ärenden i närpostkontoret gäller oftast pakettjänster, särskilt hämtningen av paket. Användningen av paketautomater är fortfarande ganska sällsynt. Paketleveransen hem eller till kontoret, så gott som möjligheten att skicka brevpost med brevbäraren, är viktiga särskilt inom glesbygden, för distansen till postkontoret är ofta lång. Behovet av att uträtta ärenden i närpostkontoret uppskattas att förbli på ungefär samma nivå. Nyckelord Post, posttjänst Seriens namn Kommunikationsverkets publikationer Sidoantal Språk Sekretessgrad Finska offentlig Distribution Förlag Kommunikationsverket Kommunikationsverket Sivu /

4 DESCRIPTION Publisher FICORA.. Authors Type of publication Assigned by ISS-Otantatutkimus Survey FICORA Oy Date of publication Name of publication User needs in the postal service market Abstract The study examined the use of postal services and needs related to postal services at present time and in the near future. The respondents included consumers and companies, including all local offices. The study was conducted in June-July in. The data were gathered through phone interviews. Altogether consumers were interviewed. On a national level, the sample represents the population of mainland Finland. Altogether company interviews were carried out. The respondents were persons who decide on issues related to the use of postal services in their local office. On a national level, the sample represents local offices of different sizes and from different lines of activities in mainland Finland, including the public sector. According to the study, the volume of the postal traffic of packages will increase in the near future. The postal traffic of letters, however, will decrease. The decrease can be explained especially by the increasing use of electronic invoicing, as about half of the letter traffic consists of invoices. The adoption of electronic services is happening at the fastest pace in large companies, and among consumers, in younger age groups. The use of the services of local offices is usually related to package services, especially collecting packages. The use of package dispensers is still relatively small. The delivery of packages at home or to a local office, as well as the possibility to have letter mail delivered by the postman are important services especially in sparsely populated areas, as the distance to the local postal office is often long. The need to visit local postal offices is estimated to remain the same. Keywords Post, postal service Serial name FICORA publications Pages, total Language Confidence status Finnish public Distributed by Published by FICORA FICORA Sivu /

5 Sisältö JOHDANTO... TULOKSET.... Postipalveluja tarjoaviin toimipaikkoihin liittyvät asiakastarpeet..... Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan..... Asioinnin useus postipalveluja tarjoavassa toimipaikassa..... Mitä palveluja postitoimipaikassa käytetään..... Asiointitarpeen kehitys seuraavan vuoden aikana..... Asioinnin esteet ja uudet palvelutarpeet.... Jakeluun ja noutoon liittyvät asiakastarpeet..... Postin jakaminen ja noutopalvelun käyttö..... Pakettien kotiinkuljetuspalvelun käyttö..... Pakettiautomaattien eli ns. SmartPOST -palvelun käyttö..... Postin jakeluun ja noutopalveluun liittyvät toiveet.... Kirje- ja pakettilähetysten lähettäminen ja vastaanottaminen..... Kirjelähetysten lähettäminen..... Pakettilähetysten lähettäminen..... Kirjelähetysten vastaanottaminen..... Pakettilähetysten vastaanottaminen..... Verkkokaupoista ostaminen..... Kirjeen tai paketin lisäpalveluiden käyttäminen.... Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys..... Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys seuraavan vuoden aikana..... Kirjelähetysten määrän kehitys kotitalouksissa..... Pakettilähetysten määrän kehitys kotitalouksissa..... Kirjelähetysten määrän kehitys yrityksissä..... Pakettilähetysten määrän kehitys yrityksissä..... Suoramarkkinointilähetykset yrityksissä..... Sanoma- ja aikakauslehtien seuraaminen ja kehitys.... Sähköisten palvelujen käyttö..... Itellan verkkopalvelujen käyttäminen..... Sähköisten laskujen vastaanottaminen..... Sähköisten laskujen lähettäminen... YHTEENVETO... LIITE:.... Yritysnäytteen rakenne... Sivu /

6 JOHDANTO Tämä tutkimuksen on tehnyt Otantatutkimus Oy Viestintäviraston toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuluttajien ja yritysten tarpeet postimarkkinoilla nyt ja lähitulevaisuudessa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin ohjatusti ja valvotusti tietokoneavusteisella puhelinhaastatteluohjelmalla (CATI). Haastattelut tehtiin kesä-heinäkuussa. Haastatteluja tehtiin yhteensä, joista kuluttajille ja yrityksille. Näytteen rakenne Kuluttajanäytteen otos muodostettiin satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen rekisteristä, joihin Fonecta Oy toimitti puhelinnumerot. Vastaajat edustavat maamme -vuotiasta väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Yritysnäytteen perusjoukon laskennan pohjana käytettiin Tilastokeskuksen kunnittaista toimipaikkalaskuria (tilanne..). Mukana ovat kaikki toimialat TOL luokituksen mukaan. Tutkimusotos hankittiin Intellia Oy:n kautta yritysrekisteristä. Koska valtaosa toimipaikoista/organisaatioista on pieniä muutaman henkilön yksiköitä, otos poimittiin ositettuna otantana ja painotettiin analyysissä vastaamaan perusjoukkoa toimialoittain eri henkilökuntaluokissa. Painottaminen on tehty suhteessa henkilökunnan määrään toimialaluokittain niin, että kohteiden todellinen määrä rekisterissä on huomioitu. Painottamaton ja painotettu aineiston rakenne on esitetty raportin lopussa (Liite: Näytteen rakenne). Seuraavassa on esitetty virhemarginaalit vastaajaryhmän suuruuden mukaan. LUOTETTAVUUSRAJATAULUKKO %-TASOLLE Ryhmän suuruus N= Saatu tulos % tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. Tulosten tarkastelu Tutkimuksen sisältö oli pääpiirteissään samanlainen kuluttajille ja yrityksille. Raportissa mainittujen kohderyhmien tuloksia on tarkasteltu yhdessä käsittäen siten koko postimarkkinat Suomessa. Tulokset on esitetty havainnollisina graafeina ja päätulokset sanallisesti. Tuloksia on tarkasteltu myös taustaryhmittäin: kuluttajakohderyhmässä iän ja alueen mukaan, yrityskohderyhmässä toimipisteen henkilökunnan määrän ja toimialan mukaan. Raportissa yrityksistä puhuttaessa tarkoitetaan pääsääntöisesti toimipistettä, koska vastaajia pyydettiin vastaamaan postipalvelujen käytöstä oman toimipisteensä osalta. Pienissä yrityksissä ja yrityksissä, joissa toimipisteitä on vain yksi, toimipiste on luonnollisesti sama kuin yritys. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään. Sivu /

7 TULOKSET. Postipalveluja tarjoaviin toimipaikkoihin liittyvät asiakastarpeet.. Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan on alle kilometriä %:lla kuluttajista ja %:lla yrityksistä. Noin %:lla etäisyys on yli kilometriä. ETÄISYYS LÄHIMPÄÄN POSTIPALVELUJA TARJOAVAAN TOIMIPAIKKAAN K:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on kotianne? (luetellaan tarvittaessa) Y:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on toimipistettänne? (luetellaan tarvittaessa) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Alle metriä m - alle km - alle km - alle km - alle km km tai enemmän Ei osaa sanoa Kuvio Toimialoittain tarkasteltuna, alkutuotannossa/teollisuudessa/rakennusalalla etäisyys on keskimääräistä suurempi. Viestintä/kustannus/finanssialoilla etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan on yleensä alle kilometri tai korkeintaan kilometriä. ETÄISYYS POSTIPALVELUJA TARJOAVAAN TOIMIPAIKKAAN: YRITYKSET Y:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on toimipistettänne? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Alle metriä m - alle km - alle km - alle km - alle km km tai enemmän Ei osaa sanoa. Sivu /

8 .. Asioinnin useus postipalveluja tarjoavassa toimipaikassa Runsas kolmannes yrityksistä ja vajaat % kuluttajista asioi lähipostitoimipaikassaan vähintään kerran viikossa. Useammalla kuin joka toisella kuluttajalla asiointikerrat jäävät muutamaan kertaan vuodessa tai harvemmaksi. Harvoin asioivia on noin neljännes. KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA K:. Kuinka usein asioitte tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin* Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin * vaihtoehto "Päivittäin tai lähes päivittäin" vain yrityksillä Kuvio Nuoret asioivat postitoimipaikassa keskimääräistä harvemmin. Muutoin asiointitiheydessä ei ole suuria eroja, iän kasvaessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa asioivien osuus hieman kasvaa. KUINKA USEIN ASIOI POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K:. Kuinka usein asioitte tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Sivu /

9 Suurissa yli henkilön toimipisteissä, harvoin lähipostitoimipaikassa asioivia on selvästi keskimääräistä enemmän (%). KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Toimialoittain asiointitiheydessä ei ole suuria eroja. KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Sivu /

10 .. Mitä palveluja postitoimipaikassa käytetään Valtaosa kuluttajista ja yrityksistä on asioinut lähipostitoimipaikassa pakettilähetyksiä noutamassa. Noin kaksi kolmasosaa ostaa postimerkkejä. Noin % yritysasiakkaista ja noin % kuluttajista käy lähettämässä kirje- tai pakettilähetyksiä. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä² Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio Kuluttajat asioivat lähipostitoimipaikassaan tavallisimmin pakettilähetystä noutamassa. Noin viidennes mainitsi kirjelähetysten lähettämisen ja noin joka kymmenes postimerkkien ostamisen. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) K: b. Mitä näistä käytätte eniten? (vain yksi) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) Käyttää eniten Käyttää % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) Kuvio. Sivu /

11 Yrityksistä lähipostitoimipaikassa asioidaan tavallisimmin kirjelähetyksiä (esim. laskuja) lähettämässä tai pakettilähetyksiä noutamassa. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) Y: b. Mitä näistä käytätte eniten? (vain yksi) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) Käyttää eniten Käyttää % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

12 Eri-ikäiset kuluttajat asioivat lähipostitoimipaikassaan hieman eri syistä. Eläkeikäisten keskuudessa asiointi liittyy keskimääräistä harvemmin pakettilähetysten noutamiseen. Nuorten alle -vuotiaiden keskuudessa postimerkkien osto sekä kirjelähetysten ja pakettien lähettäminen on keskimääräistä vähäisempää. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) KULUTTAJAT IKÄRYHMITTÄIN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) Kuvio. Sivu /

13 Yli henkilön toimipisteet käyttävät selvästi keskimääräistä vähemmän lähipostitoimipaikassa postipalveluja. Postilokeropalvelun käyttö on kuitenkin suurissa toimipisteissä jonkin verran yleisempää. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) YRITYKSET HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

14 Toimialoittain tarkasteltuna julkisella sektorilla lähipostitoimipaikan palveluja käytetään hieman keskimääräistä enemmän, viestintä-, kustannus- ja finanssitoimialoilla keskimääräistä vähemmän. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) YRITYKSET TOIMIALAN MUKAAN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/vakuutus, kustannus (n=) Kiinteistöala, ammatill./ tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoiminta (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/ terveys-/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

15 .. Asiointitarpeen kehitys seuraavan vuoden aikana Valtaosa sekä kuluttajista että yrityksistä arvioi asiointitarpeensa lähipostitoimipaikassa pysyvän ennallaan. Vastaajissa oli jokseenkin saman verran niitä, jotka arvioivat asiointinsa kasvavan kuin niitä, jotka arvioivat asiointinsa vähenevän. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA K:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio Valtaosa vastaajista kaikissa ikäryhmissä arvio asiointitarpeensa pysyvän ennallaan. Kasvua on enemmän nuoremmissa ikäryhmissä ja vähennystä yli -vuotiaissa. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

16 Yrityksissä asiointitarve lähipostitoimipaikassa pysyy jokseenkin ennallaan tai kasvaa hieman seuraavan vuoden aikana. Suuremmissa toimipisteissä, etenkin yli henkilön toimipisteissä, asiointitarve lähipostitoimipaikassa vähenee. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Toimialoittain tarkasteltuna, kiinteistö-/hallinto ja tukipalvelutoimialalla sekä julkisella sektorilla asiointitarve näyttäisi jonkin verran kasvavan. Muilla toimialoilla asiointitarve pysyy jokseenkin ennallaan. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

17 .. Asioinnin esteet ja uudet palvelutarpeet Vastaajilta kysyttiin liittyykö lähipostitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointia. Valtaosa vastaajista ei nähnyt esteitä lähipostitoimipaikassa asioinnille. Hankaluuksia aiheuttavista asioista eniten mainintoja sai pitkä etäisyys. Yritysasiakkaiden keskuudessa mainintoja sai myös jonotus ja ruuhkat asiakaspalvelussa. Muut maininnat liittyivät mm. hankaliin kulkuyhteyksiin tai pysäköintiongelmiin. ESTEET JOTKA VAIKEUTTAVAT TAI VÄHENTÄVÄT ASIOINTIA K:. Liittyykö teillä postitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointianne? (esteitä jotka eivät johdu teistä itsestänne) (ei luetella) Y:. Liittyykö postitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointia? (esteitä jotka eivät johdu yrityksestänne) (ei luetella) Pitkä etäisyys Jonot, jonotus, ruuhka, liian vähän henkilökuntaa Hankalat kulkuyhteydet Huonot pysäköintimahdollisuudet Epäsopivat aukioloajat Posti kaupan yhteydessä: huonontaa palveluja Puutteet palvelutarjonnassa Ei ole huomioitu liikkumisen esteettömyyttä Pienet, ahtaat tilat Muut vastaukset % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) Ei esteitä % Kuvio Vain muutama prosentti vastaajista mainitsi spontaanisti uusia palveluja, joita toivoisi saavansa postipalveluja tarjoavasta toimipisteestä. Mainintoja saivat lähtevien lähetysten noutopalvelu, pankkipalvelut, lähetysten kotiinkuljetus/toimipisteeseen kuljetus ja pakettiautomaatti. Samat asiat saivat mainintoja sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa. Sivu /

18 . Jakeluun ja noutoon liittyvät asiakastarpeet.. Postin jakaminen ja noutopalvelun käyttö Noin % yrityksistä (toimipisteistä) toimittaa itse lähtevän postin postitoimipaikkaan tai keräilypisteeseen. Noin %:lla lähtevä posti noudetaan toimipisteestä. Noutopalvelu on selkeästi suurten yritysten käyttämä palvelumuoto. Kaksi kolmasosaa yli henkilön toimipisteistä käyttää lähtevän postin noutopalvelua. Toimialoittain noutopalvelun käyttämisessä ei ole eroja. NOUTOPALVELUN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y: b. Noudetaanko lähtevä posti toimipisteestänne vai toimitatteko postilähetykset postitoimipaikkaan tai keräilypisteeseen? YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Noudetaan toimipisteestä Toimitamme itse Kuvio. Lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista saa postinsa postilaatikkoon, % postiluukkuun ja % noutaa postinsa toimipisteestä. Haja-asutusalueella asuvista, joille posti jaetaan laatikkoon, noin joka kolmas on hyödyntänyt mahdollisuutta jättää lähtevää postia omaan postilaatikkoonsa postikantajan vietäväksi. % ei ole käyttänyt noutopalvelua, mutta pitää sitä tarpeellisena. Runsas % haja-asutusalueella olevista ei näe tarvetta postilähetysten noutopalvelulle. Vähiten tarvetta on alle -vuotiaiden keskuudessa. TARPEET POSTILÄHETYSTEN NOUTOPALVELULLE: KULUTTAJAT K:. Oletteko jättänyt lähtevää postia omaan postilaatikkoonne postinkantajan vietäväksi (ns. noutomerkkipalvelu)? K:. Onko teillä tarvetta postilähetysten noutopalvelulle kotoanne? KULUTTAJAT: % haja-asutusalueella asuvista, joilla jakelu postilaatikkoon (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % On käyttänyt noutopalvelua Ei ole käyttänyt, on tarvetta noutopalvelulle Ei tarvetta Kuvio. Sivu /

19 Postilähetysten noutopalvelun käytössä on suuria alueellisia eroja. Eniten käyttäjiä on Pohjois- ja Itä-Suomessa, joissa lähes joka toinen kuluttaja on käyttänyt postilähetysten noutopalvelua. Myös Länsi-Suomessa käyttöä ja tarvetta on selvästi enemmän kuin Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla. TARPEET POSTILÄHETYSTEN NOUTOPALVELULLE: KULUTTAJAT K:. Oletteko jättänyt lähtevää postia omaan postilaatikkoonne postinkantajan vietäväksi (ns. noutomerkkipalvelu)? K:. Onko teillä tarvetta postilähetysten noutopalvelulle kotoanne? KULUTTAJAT: % haja-asutusalueella asuvista, joilla jakelu postilaatikkoon (n=) Alue: Helsinki-Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) % % % % % % On käyttänyt noutopalvelua Ei ole käyttänyt, on tarvetta noutopalvelulle Ei tarvetta Kuvio... Pakettien kotiinkuljetuspalvelun käyttö Kuluttajilla, joilla etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan Itellan toimipaikkaan on yli kilometriä, on mahdollisuus sopia Itellan kanssa erikseen postipalvelujen esim. pakettien ilmaisesta kotiinkuljetuksesta postin perusjakelun yhteydessä (ei lakiperusteinen palvelu). Tästä kuluttajaryhmästä noin % on käyttänyt palvelua. Noin % ei ole käyttänyt palvelua, mutta pitää sitä tarpeellisena. Eniten käyttöä ja tarvetta on keski-ikäisissä, vähiten eläkeikäisten ja nuorten keskuudessa. TARPEET PAKETTIEN KOTIINKULJETUKSEEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko käyttänyt postipalvelujen (esim. pakettien) ilmaista kotiinkuljetuspalvelua? K:. Onko teillä tarvetta pakettien kotiinkuljetukseen? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joilla matka toimipisteeseen yli km (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % On käyttänyt Ei ole käyttänyt, on tarvetta Ei tarvetta Kuvio. Sivu /

20 Alueittain tarkasteltuna eniten käyttöä ja tarvetta pakettien kotiinkuljetukselle on Länsi-Suomessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. TARPEET PAKETTIEN KOTIINKULJETUKSEEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko käyttänyt postipalvelujen (esim. pakettien) ilmaista kotiinkuljetuspalvelua? K:. Onko teillä tarvetta pakettien kotiinkuljetukseen? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joilla matka toimipisteeseen yli km (n=) Alue: Helsinki-Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) % % % % % % On käyttänyt Ei ole käyttänyt, on tarvetta Ei tarvetta Kuvio... Pakettiautomaattien eli ns. SmartPOST-palvelun käyttö Noin joka toinen kuluttaja asuu kaupungissa, jossa on saatavilla SmartPOSTpakettiautomaatti isoimpien kauppakeskusten tai liikkeiden yhteydessä. Palvelu mahdollistaa pakettien lähettämisen ja noudon pakettiautomaattista. Pakettiautomaatin käyttö on vielä verraten vähäistä ja palvelu ei ole tuttu läheskään kaikille. SmartPOST-palvelun piirissä asuvista, % on lähettänyt ja % noutanut pakettilähetyksiä pakettiautomaatista. SMARTPOSTIN KÄYTTÄMINEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko lähettänyt tai noutanut pakettilähetyksiä pakettiautomaatista, jollaisia löytyy isoimpien kauppakeskusten/-liikkeiden yhteydestä ns. SmartPOST? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joiden kaupungeissa SmartPOST-palvelu saatavilla On lähettänyt On noutanut Ei kumpaakaan Ei tunne palvelua (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) Palvelua ei saatavilla --vuotiaat (n=) omalla paikkakunnalla --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % --vuotiaat (n=) Kuvio Sivu /

21 .. Postin jakeluun ja noutopalveluun liittyvät toiveet Kuluttajilta kysyttiin avoimena kysymyksenä postin jakeluun ja noutopalveluun liittyviä toiveita. Vain % vastaajista esitti toiveita jostain uudesta jakeluun liittyvästä palvelusta ja % noutoon liittyvästä palvelusta. Jakeluun liittyen mainintoja saivat mm. jakelu postiluukkuun/kotiovelle (postilaatikon sijaan), pakettien kotiinkuljetus, ennakkoilmoitus paketin jakelusta (soitto/tekstiviesti).. Kirje- ja pakettilähetysten lähettäminen ja vastaanottaminen.. Kirjelähetysten lähettäminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä verran taloudesta lähetetään kirjelähetyksiä ja kortteja vuoden aikana. Määräksi arvioitiin tavallisimmin kpl vuodessa. Noin neljännes kotitalouksista lähettää yli kirjettä tai korttia vuodessa. % ei lähetä kirjelähetyksiä lainkaan. Keskimäärin kirjelähetyksiä ja kortteja lähetetään vajaat kpl vuodessa. Nuoremmissa ikäryhmissä kirjepostia lähetetään selvästi keskimääräistä vähemmän. Ahkerimpia kirjepostin lähettäjiä ovat yli -vuotiaat. LÄHETETYT KIRJEET JA KORTIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: a. Minkä verran kotitaloudestanne lähetetään kirjelähetyksiä ja kortteja keskimäärin vuodessa? (pyydä arvio) (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan KULUTTAJAT: % haastatelluista Ei osaa sanoa Keskiarvo: (kpl/v) Kuvio a Sivu /

22 Yrityksissä vastaajia pyydettiin arvioimaan vastaavasti toimipisteestä lähtevien kirjelähetysten määrää. Määräksi arvioitiin keskimäärin runsaat kpl vuodessa. Noin viidennes yrityksistä (toimipisteistä) lähettää yli kirjelähetystä vuodessa. Vajaat % toimipisteistä ei lähetä kirjepostia lainkaan. Lähetysmäärissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. LÄHETETYT KIRJELÄHETYKSET VUODESSA: YRITYKSET Y: a. Minkä verran toimipisteestänne lähetetään kirjelähetyksiä (enintään kg) keskimäärin kuukaudessa/vuodessa? YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio a Puolet kaikista yritysten lähettämistä kirjelähetyksistä on laskuja. LÄHETETYT LASKUT VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Arviolta kuinka monta näistä kirjelähetyksistä on laskuja? Entä suoramainontaa? YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Sivu /

23 Noin % yrityksistä (toimipisteistä) lähettää suoramarkkinointilähetyksiä postitse. LÄHETETYT SUORAMAINOSKIRJEET VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Arviolta kuinka monta näistä kirjelähetyksistä on laskuja? Entä suoramainontaa? (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Toimiala: Keskiarvo: (kpl/v) Alkutuotanto/teollisuus/ (n=) rakentaminen Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ (n=) varastointi, majoitus-/ravitsemus Informaatio/viestintä, rahoitus/ (n=) vakuutus, kustannustoiminta Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. (n=) toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b % kaikista yrityksistä (toimipisteistä) käyttää suurissa postituksissa ulkoista lajittelupalvelua, joka toimittaa yrityksen puolesta lähetykset lajiteltuina Itellan jaettaviksi... Pakettilähetysten lähettäminen Runsas kolmannes kotitalouksista lähettää yli pakettia vuodessa, kolmannes - pakettia. Vajaat kolmannes ei lähetä paketteja lainkaan. Keskimäärin paketteja lähetetään kotitalouksista noin vuodessa. LÄHETYT PAKETIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: c. Minkä verran kotitaloudestanne lähetetään paketteja keskimäärin vuodessa? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Keskiarvo: (kpl/v), Ikä: --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat, (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c Sivu /

24 Yritysten toimipisteistä noin puolet lähettää paketteja. Paketteja lähetetään keskimäärin runsaat kpl vuodessa. Paljon lähettäviä, yli pakettia vuodessa, on % toimipisteistä. Lähetysmäärissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. LÄHETETYT PAKETIT VUODESSA: YRITYKSET Y: c. Minkä verran toimipisteestänne lähetetään tavallisia paketteja (pois lukien rahtilähetykset) keskimäärin kuukaudessa? (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c.. Kirjelähetysten vastaanottaminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös vastaanotetun kirjepostin määrää vuodessa, kortit ja laskut mukaan lukien. Kotitaloudet vastaanottavat tavallisimmin noin kirjelähetystä vuodessa. Vajaa viidennes vastaanottaa tätä enemmän. Keskimäärin kirjelähetyksiä vastaanotetaan kpl vuodessa. VASTAANOTETTU KIRJEPOSTI VUODESSA: KULUTTAJAT K: a. Minkä verran kotitaloutenne vastaanottaa kirjepostia mukaan lukien kortit ja laskut keskimäärin vuodessa? (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) KULUTTAJAT: % haastatelluista % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei osaa sanoa Keskiarvo: (kpl/v) Kuvio a Sivu /

25 % kotitalouksien vastaanottamista kirjelähetyksistä on laskuja. VASTAANOTETUT LASKUT VUODESSA: KULUTTAJAT K: b. Arviolta kuinka monta näistä vastaanotetuista kirjeistä on laskuja? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: Keskiarvo: (kpl/v) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Yritykset (toimipisteet) vastaanottavat tavallisimmin noin kirjelähetystä vuodessa. Noin viidennes vastaanottaa tätä enemmän. Keskimäärin kirjelähetyksiä vastaanotetaan jonkin verran yli kpl vuodessa. Määrissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. VASTAANOTETUT KIRJELÄHETYKSET VUODESSA: YRITYKSET Y: a. Minkä verran toimipisteenne vastaanottaa kirjelähetyksiä (enintään kg) keskimäärin / viikossa tai / kk. (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio a Sivu /

26 .. Pakettilähetysten vastaanottaminen Valtaosa kotitalouksista (%) vastaanottaa vähintään yhden paketin vuodessa. Keskimäärin kotitaloudet vastaanottavat noin pakettia vuodessa. Noin neljännes talouksista vastaanottaa yli pakettia vuodessa. Paketteja vastaanotetaan eniten ikäluokissa vuotta ja vähiten eläkeikäisten talouksissa, joista noin kolmannes ei vastaanota paketteja lainkaan. VASTAANOTETUT PAKETIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: c. Minkä verran kotitaloutenne vastaanottaa paketteja vuodessa? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Keskiarvo: (kpl/v), Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c,,,,,, Noin kaksi kolmasosaa yrityksistä (toimipisteistä) vastaanottaa vähintään yhden paketin vuodessa. Vajaa kolmannes toimipisteistä ei vastaanota paketteja lainkaan. Keskimäärin toimipisteet vastaanottavat noin pakettia vuodessa. VASTAANOTETUT PAKETIT VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Minkä verran toimipisteenne vastaanottaa Tavallisia paketteja (pois lukien rahtilähetykset) keskimäärin / viikossa tai / kk. (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Sivu /

27 .. Verkkokaupoista ostaminen Noin puolet kotitalouksista (%) on ostanut tavaraa tai palveluja verkkokaupasta viimeksi kuluneen kuukauden aikana niin, että lähetys on noudettavissa postipalveluja tarjoavasta toimipisteestä tai että se kannetaan kotiin. Verkkokaupasta ostaneilla ostoskertoja on ollut keskimäärin vuodessa. Verkkokauppaostaminen painottuu nuorempiin ikäryhmiin. VERKKOKAUPOISTA OSTAMINEN: KULUTTAJAT K: a. Oletteko ostanut tavaraa tai palveluja (ml. konsertti- ym. liput) verkkokaupasta ts. internetin kautta viimeksi kuluneen kk aikana niin, että lähetys on noudettavissa toimipisteestä (Itella, Matkahuolto, lähikaupat, R-kioski jne.) tai että se kannetaan kotiin? (jos kyllä) b. Arviolta kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kk aikana? Keskiarvo: KULUTTAJAT: % haastatelluista (krt/v) (n=) =, Ikä: --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat =, (n=) % On ostanut: Yli kertaa - kertaa - kertaa Kerran Ei ole ostanut Kuvio Sivu /

28 .. Kirjeen tai paketin lisäpalveluiden käyttäminen Yli % kuluttajista ja yli % yrityksistä (toimipisteistä) on käyttänyt jotain kirjeen tai paketin lisäpalveluista. Eniten on käytetty pakettien perillekuljetusta kotiin / toimipisteeseen, kirjaamista ja toimittamista pikana. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN K:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus kotiin/toimipisteeseen KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) Kirjaaminen Toimittaminen pikana Vakuuttaminen Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto kotoa/toimipisteestä Ei mitään / Ei osaa sanoa % Kuvio Nuoret käyttävät kirjeen tai paketin lisäpalveluita hieman keskimääräistä vähemmän. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: KULUTTAJAT K:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) KULUTTAJAT IKÄRYHMITTÄIN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus kotiin Kirjaaminen Toimittaminen pikana Vakuuttaminen Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto kotoa (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) Ei mitään / Ei osaa sanoa % Kuvio. Sivu /

29 Lisäpalveluja käytetään sitä enemmän mitä suurempi yritys (toimipiste) kyseessä. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) YRITYKSET HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus toimipisteeseen Kirjaaminen Toimittaminen pikana Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto toimipisteestä Vakuuttaminen (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Ei mitään / eos - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % Kuvio. Lisäpalvelujen käytössä on jonkin verran eroja toimialoittain, esimerkiksi kirjaamispalvelun käytössä. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) YRITYKSET TOIMIALAN MUKAAN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus toimipisteeseen Kirjaaminen Toimittaminen pikana Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto toimipisteestä (n=) Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/vakuutus, kustannus (n=) Kiinteistöala, ammatill./ tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoiminta (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/ Vakuuttaminen terveys-/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) Ei mitään / eos % Kuvio. Sivu /

30 . Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys.. Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys seuraavan vuoden aikana Vastaajia pyydettiin arvioimaan lähetettyjen ja vastaanotettujen kirje- ja pakettilähetysten määrien kehitystä kotitaloudessa / toimipisteessään. LÄHETYSMÄÄRIEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA K/Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne/toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa?....lähettämienne pakettilähetysten vastaanottamienne kirjelähetysten vastaanottamienne pakettilähetysten... % haastatelluista: KULUTTAJAT (n=) ja YRITYKSET (n=) LÄHETETYT kirjelähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET VASTAANOTETUT kirjelähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET VASTAANOTETUT pakettilähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio Kotitalouksissa sekä kirjelähetysten lähettäminen että etenkin vastaanottaminen vähenee. Yrityksissä (toimipisteissä) kirjelähetysten vastaanottaminen näyttäisi vähenevän, lähettämisen pysyessä jokseenkin ennallaan. Yrityksissä (toimipisteissä) pakettiliikenteen arvioidaan kasvavan. Myös kotitalouksissa pakettien vastaanottamisen arvioidaan kasvavan, lähettämisen pysyessä jokseenkin ennallaan... Kirjelähetysten määrän kehitys kotitalouksissa KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) (n=) (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

31 Kotitalouksissa kirjelähetysten vastaanottaminen näyttäisi vähenevän kaikissa ikäryhmissä, lukuunottamatta alle -vuotiaiden ikäryhmää. Lähettäminen näyttäisi pysyvän jokseenkin ennallaan alle -vuotaiden keskuudessa, mutta vähenevän vanhemmissa ikäryhmissä. Seuraavassa on tarkasteltu kirjelähetysten määrän kehitystä sen mukaan miten paljon kotitaloudet lähettävät kirjelähetyksiä vuodessa. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Kotitalouksien lähettämien ja vastaanottamien kirjelähetysten määrä vähenee riippumatta siitä, minkä verran nykyisin lähettää kirjelähetyksiä. Vastaanotettujen lähetysten määrä vähenee selvimmin kotitalouksissa, jotka vastaanottavat vuodessa vähintään kirjelähetystä. Sivu /

32 .. Pakettilähetysten määrän kehitys kotitalouksissa Vastaanotettujen pakettilähetysten määrä kasvaa selvästi alle -vuotiaiden keskuudessa, mutta vähenee vanhemmissa ikäryhmissä. Pakettilähetysten lähettämisessä muutokset ovat selvästi pienempiä, mutta vanhemmissa ikäryhmissä myös lähettäminen vähenee. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) KULUTTAJAT: Kaikki --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) KULUTTAJAT: Kaikki --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Pakettilähetysten lähettäminen näyttäisi pysyvän jokseenkin ennallaan riippumatta pakettilähetysten määrän nykytasosta. Pakettilähetysten vastaanottaminen sen sijaan näyttäisi kasvavan selvästi niiden kuluttajien keskuudessa, jotka jo nyt vastaanottavat eniten paketteja. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) Ei vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

33 .. Kirjelähetysten määrän kehitys yrityksissä Toimialojen väillä ei ole juurikaan eroja kirjeliikenteen volyymin kehityksessä lähettäjän tai vastaanottajan roolissa. Eniten vähennystä on toimialaryhmässä, jossa on mukana viestintä-, kustannus- ja finanssialat. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Nykyisen kirjeliikenteen volyymilla tarkasteltuna sekä kirjelähetysten lähettäminen että vastaanottaminen vähenevät selvimmin yrityksissä (toimipisteissä), joissa kirjeliikenteen volyymit ovat suurimmat. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

34 .. Pakettilähetysten määrän kehitys yrityksissä Toimialoittain tarkasteltuna lähtevien pakettilähetysten määrä näyttäisi kasvavan tai pysyvän ennallaan kaikilla muilla toimialoilla paitsi julkisella sektorilla. Myös pakettilähetysten vastaanottaminen näyttäisi kasvavan lähes kaikilla toimialoilla. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) YRITYKSET: Kaikki Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Lähetettyjen pakettilähetysten määrä näyttäisi kasvavan selvästi yrityksissä (toimipisteissä), jotka jo nykyisin lähettävät eniten. Myös pakettilähetysten vastaanottaminen näyttäisi kasvavan eniten yrityksissä (toimipisteissä), jotka jo nykyisin vastaanottavat eniten. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) Ei vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

Maksajan sopimustunnus Betalarens avtalskod PE-summa PF-belopp. Tilinumero Kontonummer 16 FI

Maksajan sopimustunnus Betalarens avtalskod PE-summa PF-belopp. Tilinumero Kontonummer 16 FI Express paketti + lisäpalvelut Express parcel + additional services Expresspaketti 14 2W2102 1 Lisäpalvelut Tilläggstjänster kuin lähettäjä Betalaren annan än avsändaren 63 66 1 1 3 4 666666 16 FI2112345600000785

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 6.4.2011 Ilkka Kaikuvuo 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi Tilauksesta toimitukseen

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 2011 Itella Posti Oy Verkkokaupan ratkaisut 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012 Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 01 1 Kuinka toimitustavan valinta esitetään kuluttajalle verkkokaupassa Verkkokaupoille on käytettävissä neljä

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2009. Postipalvelututkimus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2009. Postipalvelututkimus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2009 Postipalvelututkimus Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.12. Tekijä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Julkaisun laji Tutkimusraportti Toimeksiantaja

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/2006. Postipalvelututkimus 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/2006. Postipalvelututkimus 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/ Postipalvelututkimus Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.10. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) TNS Gallup

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Päätös asiointimatkan kohtuullisuudesta postitoimipisteeseen Inarin kunnan Sevettijärven ja Näätämön alueella

Päätös asiointimatkan kohtuullisuudesta postitoimipisteeseen Inarin kunnan Sevettijärven ja Näätämön alueella Päätös 1 (13) Anonymisoitu Dnro: 2.6.2016 83/912/2016 Posti Oy PL 1 00011 Posti Päätös asiointimatkan kohtuullisuudesta postitoimipisteeseen Inarin kunnan Sevettijärven ja Näätämön alueella Tiivistelmä

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Yhdeksän kymmenestä ( %) kansalaisesta pitää sitä tärkeänä tai erittäin

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Postipalvelu- tutkimus 2010

Postipalvelu- tutkimus 2010 Postipalvelututkimus 00 Julkaisuja /0 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Postin palvelut verkkokauppiaille

Postin palvelut verkkokauppiaille Postin palvelut verkkokauppiaille 1 2 Verkkokauppa on koko kansan kauppa Kuluttajista 2/3 ostaa verkosta Nettiostosten mediaanihinta on 60 Nettiasiakas ostaa tuotteita keskimäärin 6 viikon välein Suomalaiset

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I

0 1 02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I SMPÜNlJf^l 0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I HSS Media - bolagen Ab hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki,

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2005 vastaavan laajuisena.

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikkaratkaisut Janne Reiman

Verkkokaupan logistiikkaratkaisut Janne Reiman Verkkokaupan logistiikkaratkaisut 8.11.2016 Janne Reiman janne.reiman@matkahuolto.fi 040 715 3388 Oy Matkahuolto Ab 5.10.2016 Janne Reiman Logistiikka pakollinen paha Jää monesti viimeiseksi hoidettavaksi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Postipalvelu- tutkimus 2012

Postipalvelu- tutkimus 2012 Postipalvelututkimus Julkaisuja 2/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot