OTANTATUTKIMUS OY. Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTANTATUTKIMUS OY. Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla"

Transkriptio

1 OTANTATUTKIMUS OY Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla

2 KUVAILULEHTI Julkaisija Asiakirjan päivämäärä Viestintävirasto.. Tekijät Asiakirja laji Toimeksiantaja ISS-Otantatutkimus Oy Tutkimus Viestintävirasto Asiakirjan nimi Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla Tiivistelmä Tutkimuksessa selvitettiin postipalvelujen käyttöä ja näihin palveluihin liittyviä tarpeita nyt ja lähitulevaisuudessa. Vastaajina olivat kuluttajat ja yritykset toimipistetasolla. Tutkimus toteutettiin kesä heinäkuussa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. Kuluttajia haastateltiin yhteensä. Näyte edustaa valtakunnallisesti manner- Suomen väestöä. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään. Näyte edustaa valtakunnallisesti toimipisteitä manner-suomessa eri kokoluokissa ja toimialoilla ml. julkinen sektori. Tutkimuksen mukaan pakettiliikenteen volyymi kasvaa lähitulevaisuudessa. Kirjeliikenne sen sijaan vähenee. Vähenemistä selittää etenkin sähköisen laskutuksen yleistyminen, koska noin puolet kirjeliikenteestä on laskuja. Sähköisiin postipalveluihin siirtyminen on nopeinta suurissa yrityksissä, kuluttajien keskuudessa nuoremmissa ikäryhmissä. Lähipostitoimipaikassa asiointi liittyy tavallisimmin pakettipalveluihin, etenkin pakettien noutamiseen. Pakettiautomaattien käyttö on vielä verraten vähäistä. Pakettien perilletoimitus kotiin tai toimipisteeseen sekä mahdollisuus lähettää kirjepostia postinkantajan mukana ovat tärkeitä etenkin haja-asutusalueilla, koska etäisyys asiointipisteeseen on usein pitkä. Asiointitarpeen lähipostitoimipaikassa arvioidaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Avainsanat Posti, postipalvelu Sarjan nimi Viestintäviraston julkaisuja Kokonaissivumäärä Kieli Luottamuksellisuus Suomi julkinen Jakaja Kustantaja Viestintävirasto Viestintävirasto Sivu /

3 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Utgivningsdatum Kommunikationsverket.. Författarna Typ av publikation Uppdragsgivare ISS-Otantatutkimus Oy Undersökning Kommunikationsverket Publikation Användarnas behov på postservicemarknaden Referat I denna undersökning redogjordes för användningen av posttjänster samt behov gällande dessa tjänster nu och i närmaste framtiden. Undersökningen besvarades av konsumenter och företag på kontorsnivå. Undersökningen utfördes i juni-juli. Materialet insamlades genom telefonintervjuer. Totalt konsumenter intervjuades. Samplet representerar befolkningen i fasta Finland på statlig nivå. Totalt företagintervjuer utfördes. De intervjuade var personer som bestämmer om användningen av posttjänster i sitt kontor. Samplet representerar kontor i olika storleksklasser och inom olika sektorer, inkl. offentliga sektorn, i fasta Finland på statlig nivå. Undersökningen påpekar att volymen av pakettrafiken kommer att växa i närmaste framtiden. Volymen av brevtrafiken kommer däremot att minska. Förminskningen orsakas speciellt av att elektronisk fakturering blir allt vanligare, för ungefär hälften av brevtrafiken består av fakturor. Övergången till elektroniska posttjänster är snabbast i stora företag, och inom yngre åldersgrupper bland konsumenterna. Uträttandet av ärenden i närpostkontoret gäller oftast pakettjänster, särskilt hämtningen av paket. Användningen av paketautomater är fortfarande ganska sällsynt. Paketleveransen hem eller till kontoret, så gott som möjligheten att skicka brevpost med brevbäraren, är viktiga särskilt inom glesbygden, för distansen till postkontoret är ofta lång. Behovet av att uträtta ärenden i närpostkontoret uppskattas att förbli på ungefär samma nivå. Nyckelord Post, posttjänst Seriens namn Kommunikationsverkets publikationer Sidoantal Språk Sekretessgrad Finska offentlig Distribution Förlag Kommunikationsverket Kommunikationsverket Sivu /

4 DESCRIPTION Publisher FICORA.. Authors Type of publication Assigned by ISS-Otantatutkimus Survey FICORA Oy Date of publication Name of publication User needs in the postal service market Abstract The study examined the use of postal services and needs related to postal services at present time and in the near future. The respondents included consumers and companies, including all local offices. The study was conducted in June-July in. The data were gathered through phone interviews. Altogether consumers were interviewed. On a national level, the sample represents the population of mainland Finland. Altogether company interviews were carried out. The respondents were persons who decide on issues related to the use of postal services in their local office. On a national level, the sample represents local offices of different sizes and from different lines of activities in mainland Finland, including the public sector. According to the study, the volume of the postal traffic of packages will increase in the near future. The postal traffic of letters, however, will decrease. The decrease can be explained especially by the increasing use of electronic invoicing, as about half of the letter traffic consists of invoices. The adoption of electronic services is happening at the fastest pace in large companies, and among consumers, in younger age groups. The use of the services of local offices is usually related to package services, especially collecting packages. The use of package dispensers is still relatively small. The delivery of packages at home or to a local office, as well as the possibility to have letter mail delivered by the postman are important services especially in sparsely populated areas, as the distance to the local postal office is often long. The need to visit local postal offices is estimated to remain the same. Keywords Post, postal service Serial name FICORA publications Pages, total Language Confidence status Finnish public Distributed by Published by FICORA FICORA Sivu /

5 Sisältö JOHDANTO... TULOKSET.... Postipalveluja tarjoaviin toimipaikkoihin liittyvät asiakastarpeet..... Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan..... Asioinnin useus postipalveluja tarjoavassa toimipaikassa..... Mitä palveluja postitoimipaikassa käytetään..... Asiointitarpeen kehitys seuraavan vuoden aikana..... Asioinnin esteet ja uudet palvelutarpeet.... Jakeluun ja noutoon liittyvät asiakastarpeet..... Postin jakaminen ja noutopalvelun käyttö..... Pakettien kotiinkuljetuspalvelun käyttö..... Pakettiautomaattien eli ns. SmartPOST -palvelun käyttö..... Postin jakeluun ja noutopalveluun liittyvät toiveet.... Kirje- ja pakettilähetysten lähettäminen ja vastaanottaminen..... Kirjelähetysten lähettäminen..... Pakettilähetysten lähettäminen..... Kirjelähetysten vastaanottaminen..... Pakettilähetysten vastaanottaminen..... Verkkokaupoista ostaminen..... Kirjeen tai paketin lisäpalveluiden käyttäminen.... Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys..... Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys seuraavan vuoden aikana..... Kirjelähetysten määrän kehitys kotitalouksissa..... Pakettilähetysten määrän kehitys kotitalouksissa..... Kirjelähetysten määrän kehitys yrityksissä..... Pakettilähetysten määrän kehitys yrityksissä..... Suoramarkkinointilähetykset yrityksissä..... Sanoma- ja aikakauslehtien seuraaminen ja kehitys.... Sähköisten palvelujen käyttö..... Itellan verkkopalvelujen käyttäminen..... Sähköisten laskujen vastaanottaminen..... Sähköisten laskujen lähettäminen... YHTEENVETO... LIITE:.... Yritysnäytteen rakenne... Sivu /

6 JOHDANTO Tämä tutkimuksen on tehnyt Otantatutkimus Oy Viestintäviraston toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuluttajien ja yritysten tarpeet postimarkkinoilla nyt ja lähitulevaisuudessa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin ohjatusti ja valvotusti tietokoneavusteisella puhelinhaastatteluohjelmalla (CATI). Haastattelut tehtiin kesä-heinäkuussa. Haastatteluja tehtiin yhteensä, joista kuluttajille ja yrityksille. Näytteen rakenne Kuluttajanäytteen otos muodostettiin satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen rekisteristä, joihin Fonecta Oy toimitti puhelinnumerot. Vastaajat edustavat maamme -vuotiasta väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Yritysnäytteen perusjoukon laskennan pohjana käytettiin Tilastokeskuksen kunnittaista toimipaikkalaskuria (tilanne..). Mukana ovat kaikki toimialat TOL luokituksen mukaan. Tutkimusotos hankittiin Intellia Oy:n kautta yritysrekisteristä. Koska valtaosa toimipaikoista/organisaatioista on pieniä muutaman henkilön yksiköitä, otos poimittiin ositettuna otantana ja painotettiin analyysissä vastaamaan perusjoukkoa toimialoittain eri henkilökuntaluokissa. Painottaminen on tehty suhteessa henkilökunnan määrään toimialaluokittain niin, että kohteiden todellinen määrä rekisterissä on huomioitu. Painottamaton ja painotettu aineiston rakenne on esitetty raportin lopussa (Liite: Näytteen rakenne). Seuraavassa on esitetty virhemarginaalit vastaajaryhmän suuruuden mukaan. LUOTETTAVUUSRAJATAULUKKO %-TASOLLE Ryhmän suuruus N= Saatu tulos % tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. Tulosten tarkastelu Tutkimuksen sisältö oli pääpiirteissään samanlainen kuluttajille ja yrityksille. Raportissa mainittujen kohderyhmien tuloksia on tarkasteltu yhdessä käsittäen siten koko postimarkkinat Suomessa. Tulokset on esitetty havainnollisina graafeina ja päätulokset sanallisesti. Tuloksia on tarkasteltu myös taustaryhmittäin: kuluttajakohderyhmässä iän ja alueen mukaan, yrityskohderyhmässä toimipisteen henkilökunnan määrän ja toimialan mukaan. Raportissa yrityksistä puhuttaessa tarkoitetaan pääsääntöisesti toimipistettä, koska vastaajia pyydettiin vastaamaan postipalvelujen käytöstä oman toimipisteensä osalta. Pienissä yrityksissä ja yrityksissä, joissa toimipisteitä on vain yksi, toimipiste on luonnollisesti sama kuin yritys. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään. Sivu /

7 TULOKSET. Postipalveluja tarjoaviin toimipaikkoihin liittyvät asiakastarpeet.. Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan on alle kilometriä %:lla kuluttajista ja %:lla yrityksistä. Noin %:lla etäisyys on yli kilometriä. ETÄISYYS LÄHIMPÄÄN POSTIPALVELUJA TARJOAVAAN TOIMIPAIKKAAN K:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on kotianne? (luetellaan tarvittaessa) Y:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on toimipistettänne? (luetellaan tarvittaessa) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Alle metriä m - alle km - alle km - alle km - alle km km tai enemmän Ei osaa sanoa Kuvio Toimialoittain tarkasteltuna, alkutuotannossa/teollisuudessa/rakennusalalla etäisyys on keskimääräistä suurempi. Viestintä/kustannus/finanssialoilla etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan on yleensä alle kilometri tai korkeintaan kilometriä. ETÄISYYS POSTIPALVELUJA TARJOAVAAN TOIMIPAIKKAAN: YRITYKSET Y:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on toimipistettänne? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Alle metriä m - alle km - alle km - alle km - alle km km tai enemmän Ei osaa sanoa. Sivu /

8 .. Asioinnin useus postipalveluja tarjoavassa toimipaikassa Runsas kolmannes yrityksistä ja vajaat % kuluttajista asioi lähipostitoimipaikassaan vähintään kerran viikossa. Useammalla kuin joka toisella kuluttajalla asiointikerrat jäävät muutamaan kertaan vuodessa tai harvemmaksi. Harvoin asioivia on noin neljännes. KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA K:. Kuinka usein asioitte tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin* Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin * vaihtoehto "Päivittäin tai lähes päivittäin" vain yrityksillä Kuvio Nuoret asioivat postitoimipaikassa keskimääräistä harvemmin. Muutoin asiointitiheydessä ei ole suuria eroja, iän kasvaessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa asioivien osuus hieman kasvaa. KUINKA USEIN ASIOI POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K:. Kuinka usein asioitte tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Sivu /

9 Suurissa yli henkilön toimipisteissä, harvoin lähipostitoimipaikassa asioivia on selvästi keskimääräistä enemmän (%). KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Toimialoittain asiointitiheydessä ei ole suuria eroja. KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Sivu /

10 .. Mitä palveluja postitoimipaikassa käytetään Valtaosa kuluttajista ja yrityksistä on asioinut lähipostitoimipaikassa pakettilähetyksiä noutamassa. Noin kaksi kolmasosaa ostaa postimerkkejä. Noin % yritysasiakkaista ja noin % kuluttajista käy lähettämässä kirje- tai pakettilähetyksiä. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä² Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio Kuluttajat asioivat lähipostitoimipaikassaan tavallisimmin pakettilähetystä noutamassa. Noin viidennes mainitsi kirjelähetysten lähettämisen ja noin joka kymmenes postimerkkien ostamisen. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) K: b. Mitä näistä käytätte eniten? (vain yksi) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) Käyttää eniten Käyttää % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) Kuvio. Sivu /

11 Yrityksistä lähipostitoimipaikassa asioidaan tavallisimmin kirjelähetyksiä (esim. laskuja) lähettämässä tai pakettilähetyksiä noutamassa. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) Y: b. Mitä näistä käytätte eniten? (vain yksi) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) Käyttää eniten Käyttää % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

12 Eri-ikäiset kuluttajat asioivat lähipostitoimipaikassaan hieman eri syistä. Eläkeikäisten keskuudessa asiointi liittyy keskimääräistä harvemmin pakettilähetysten noutamiseen. Nuorten alle -vuotiaiden keskuudessa postimerkkien osto sekä kirjelähetysten ja pakettien lähettäminen on keskimääräistä vähäisempää. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) KULUTTAJAT IKÄRYHMITTÄIN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) Kuvio. Sivu /

13 Yli henkilön toimipisteet käyttävät selvästi keskimääräistä vähemmän lähipostitoimipaikassa postipalveluja. Postilokeropalvelun käyttö on kuitenkin suurissa toimipisteissä jonkin verran yleisempää. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) YRITYKSET HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

14 Toimialoittain tarkasteltuna julkisella sektorilla lähipostitoimipaikan palveluja käytetään hieman keskimääräistä enemmän, viestintä-, kustannus- ja finanssitoimialoilla keskimääräistä vähemmän. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) YRITYKSET TOIMIALAN MUKAAN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/vakuutus, kustannus (n=) Kiinteistöala, ammatill./ tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoiminta (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/ terveys-/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

15 .. Asiointitarpeen kehitys seuraavan vuoden aikana Valtaosa sekä kuluttajista että yrityksistä arvioi asiointitarpeensa lähipostitoimipaikassa pysyvän ennallaan. Vastaajissa oli jokseenkin saman verran niitä, jotka arvioivat asiointinsa kasvavan kuin niitä, jotka arvioivat asiointinsa vähenevän. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA K:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio Valtaosa vastaajista kaikissa ikäryhmissä arvio asiointitarpeensa pysyvän ennallaan. Kasvua on enemmän nuoremmissa ikäryhmissä ja vähennystä yli -vuotiaissa. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

16 Yrityksissä asiointitarve lähipostitoimipaikassa pysyy jokseenkin ennallaan tai kasvaa hieman seuraavan vuoden aikana. Suuremmissa toimipisteissä, etenkin yli henkilön toimipisteissä, asiointitarve lähipostitoimipaikassa vähenee. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Toimialoittain tarkasteltuna, kiinteistö-/hallinto ja tukipalvelutoimialalla sekä julkisella sektorilla asiointitarve näyttäisi jonkin verran kasvavan. Muilla toimialoilla asiointitarve pysyy jokseenkin ennallaan. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

17 .. Asioinnin esteet ja uudet palvelutarpeet Vastaajilta kysyttiin liittyykö lähipostitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointia. Valtaosa vastaajista ei nähnyt esteitä lähipostitoimipaikassa asioinnille. Hankaluuksia aiheuttavista asioista eniten mainintoja sai pitkä etäisyys. Yritysasiakkaiden keskuudessa mainintoja sai myös jonotus ja ruuhkat asiakaspalvelussa. Muut maininnat liittyivät mm. hankaliin kulkuyhteyksiin tai pysäköintiongelmiin. ESTEET JOTKA VAIKEUTTAVAT TAI VÄHENTÄVÄT ASIOINTIA K:. Liittyykö teillä postitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointianne? (esteitä jotka eivät johdu teistä itsestänne) (ei luetella) Y:. Liittyykö postitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointia? (esteitä jotka eivät johdu yrityksestänne) (ei luetella) Pitkä etäisyys Jonot, jonotus, ruuhka, liian vähän henkilökuntaa Hankalat kulkuyhteydet Huonot pysäköintimahdollisuudet Epäsopivat aukioloajat Posti kaupan yhteydessä: huonontaa palveluja Puutteet palvelutarjonnassa Ei ole huomioitu liikkumisen esteettömyyttä Pienet, ahtaat tilat Muut vastaukset % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) Ei esteitä % Kuvio Vain muutama prosentti vastaajista mainitsi spontaanisti uusia palveluja, joita toivoisi saavansa postipalveluja tarjoavasta toimipisteestä. Mainintoja saivat lähtevien lähetysten noutopalvelu, pankkipalvelut, lähetysten kotiinkuljetus/toimipisteeseen kuljetus ja pakettiautomaatti. Samat asiat saivat mainintoja sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa. Sivu /

18 . Jakeluun ja noutoon liittyvät asiakastarpeet.. Postin jakaminen ja noutopalvelun käyttö Noin % yrityksistä (toimipisteistä) toimittaa itse lähtevän postin postitoimipaikkaan tai keräilypisteeseen. Noin %:lla lähtevä posti noudetaan toimipisteestä. Noutopalvelu on selkeästi suurten yritysten käyttämä palvelumuoto. Kaksi kolmasosaa yli henkilön toimipisteistä käyttää lähtevän postin noutopalvelua. Toimialoittain noutopalvelun käyttämisessä ei ole eroja. NOUTOPALVELUN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y: b. Noudetaanko lähtevä posti toimipisteestänne vai toimitatteko postilähetykset postitoimipaikkaan tai keräilypisteeseen? YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Noudetaan toimipisteestä Toimitamme itse Kuvio. Lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista saa postinsa postilaatikkoon, % postiluukkuun ja % noutaa postinsa toimipisteestä. Haja-asutusalueella asuvista, joille posti jaetaan laatikkoon, noin joka kolmas on hyödyntänyt mahdollisuutta jättää lähtevää postia omaan postilaatikkoonsa postikantajan vietäväksi. % ei ole käyttänyt noutopalvelua, mutta pitää sitä tarpeellisena. Runsas % haja-asutusalueella olevista ei näe tarvetta postilähetysten noutopalvelulle. Vähiten tarvetta on alle -vuotiaiden keskuudessa. TARPEET POSTILÄHETYSTEN NOUTOPALVELULLE: KULUTTAJAT K:. Oletteko jättänyt lähtevää postia omaan postilaatikkoonne postinkantajan vietäväksi (ns. noutomerkkipalvelu)? K:. Onko teillä tarvetta postilähetysten noutopalvelulle kotoanne? KULUTTAJAT: % haja-asutusalueella asuvista, joilla jakelu postilaatikkoon (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % On käyttänyt noutopalvelua Ei ole käyttänyt, on tarvetta noutopalvelulle Ei tarvetta Kuvio. Sivu /

19 Postilähetysten noutopalvelun käytössä on suuria alueellisia eroja. Eniten käyttäjiä on Pohjois- ja Itä-Suomessa, joissa lähes joka toinen kuluttaja on käyttänyt postilähetysten noutopalvelua. Myös Länsi-Suomessa käyttöä ja tarvetta on selvästi enemmän kuin Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla. TARPEET POSTILÄHETYSTEN NOUTOPALVELULLE: KULUTTAJAT K:. Oletteko jättänyt lähtevää postia omaan postilaatikkoonne postinkantajan vietäväksi (ns. noutomerkkipalvelu)? K:. Onko teillä tarvetta postilähetysten noutopalvelulle kotoanne? KULUTTAJAT: % haja-asutusalueella asuvista, joilla jakelu postilaatikkoon (n=) Alue: Helsinki-Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) % % % % % % On käyttänyt noutopalvelua Ei ole käyttänyt, on tarvetta noutopalvelulle Ei tarvetta Kuvio... Pakettien kotiinkuljetuspalvelun käyttö Kuluttajilla, joilla etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan Itellan toimipaikkaan on yli kilometriä, on mahdollisuus sopia Itellan kanssa erikseen postipalvelujen esim. pakettien ilmaisesta kotiinkuljetuksesta postin perusjakelun yhteydessä (ei lakiperusteinen palvelu). Tästä kuluttajaryhmästä noin % on käyttänyt palvelua. Noin % ei ole käyttänyt palvelua, mutta pitää sitä tarpeellisena. Eniten käyttöä ja tarvetta on keski-ikäisissä, vähiten eläkeikäisten ja nuorten keskuudessa. TARPEET PAKETTIEN KOTIINKULJETUKSEEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko käyttänyt postipalvelujen (esim. pakettien) ilmaista kotiinkuljetuspalvelua? K:. Onko teillä tarvetta pakettien kotiinkuljetukseen? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joilla matka toimipisteeseen yli km (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % On käyttänyt Ei ole käyttänyt, on tarvetta Ei tarvetta Kuvio. Sivu /

20 Alueittain tarkasteltuna eniten käyttöä ja tarvetta pakettien kotiinkuljetukselle on Länsi-Suomessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. TARPEET PAKETTIEN KOTIINKULJETUKSEEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko käyttänyt postipalvelujen (esim. pakettien) ilmaista kotiinkuljetuspalvelua? K:. Onko teillä tarvetta pakettien kotiinkuljetukseen? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joilla matka toimipisteeseen yli km (n=) Alue: Helsinki-Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) % % % % % % On käyttänyt Ei ole käyttänyt, on tarvetta Ei tarvetta Kuvio... Pakettiautomaattien eli ns. SmartPOST-palvelun käyttö Noin joka toinen kuluttaja asuu kaupungissa, jossa on saatavilla SmartPOSTpakettiautomaatti isoimpien kauppakeskusten tai liikkeiden yhteydessä. Palvelu mahdollistaa pakettien lähettämisen ja noudon pakettiautomaattista. Pakettiautomaatin käyttö on vielä verraten vähäistä ja palvelu ei ole tuttu läheskään kaikille. SmartPOST-palvelun piirissä asuvista, % on lähettänyt ja % noutanut pakettilähetyksiä pakettiautomaatista. SMARTPOSTIN KÄYTTÄMINEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko lähettänyt tai noutanut pakettilähetyksiä pakettiautomaatista, jollaisia löytyy isoimpien kauppakeskusten/-liikkeiden yhteydestä ns. SmartPOST? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joiden kaupungeissa SmartPOST-palvelu saatavilla On lähettänyt On noutanut Ei kumpaakaan Ei tunne palvelua (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) Palvelua ei saatavilla --vuotiaat (n=) omalla paikkakunnalla --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % --vuotiaat (n=) Kuvio Sivu /

21 .. Postin jakeluun ja noutopalveluun liittyvät toiveet Kuluttajilta kysyttiin avoimena kysymyksenä postin jakeluun ja noutopalveluun liittyviä toiveita. Vain % vastaajista esitti toiveita jostain uudesta jakeluun liittyvästä palvelusta ja % noutoon liittyvästä palvelusta. Jakeluun liittyen mainintoja saivat mm. jakelu postiluukkuun/kotiovelle (postilaatikon sijaan), pakettien kotiinkuljetus, ennakkoilmoitus paketin jakelusta (soitto/tekstiviesti).. Kirje- ja pakettilähetysten lähettäminen ja vastaanottaminen.. Kirjelähetysten lähettäminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä verran taloudesta lähetetään kirjelähetyksiä ja kortteja vuoden aikana. Määräksi arvioitiin tavallisimmin kpl vuodessa. Noin neljännes kotitalouksista lähettää yli kirjettä tai korttia vuodessa. % ei lähetä kirjelähetyksiä lainkaan. Keskimäärin kirjelähetyksiä ja kortteja lähetetään vajaat kpl vuodessa. Nuoremmissa ikäryhmissä kirjepostia lähetetään selvästi keskimääräistä vähemmän. Ahkerimpia kirjepostin lähettäjiä ovat yli -vuotiaat. LÄHETETYT KIRJEET JA KORTIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: a. Minkä verran kotitaloudestanne lähetetään kirjelähetyksiä ja kortteja keskimäärin vuodessa? (pyydä arvio) (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan KULUTTAJAT: % haastatelluista Ei osaa sanoa Keskiarvo: (kpl/v) Kuvio a Sivu /

22 Yrityksissä vastaajia pyydettiin arvioimaan vastaavasti toimipisteestä lähtevien kirjelähetysten määrää. Määräksi arvioitiin keskimäärin runsaat kpl vuodessa. Noin viidennes yrityksistä (toimipisteistä) lähettää yli kirjelähetystä vuodessa. Vajaat % toimipisteistä ei lähetä kirjepostia lainkaan. Lähetysmäärissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. LÄHETETYT KIRJELÄHETYKSET VUODESSA: YRITYKSET Y: a. Minkä verran toimipisteestänne lähetetään kirjelähetyksiä (enintään kg) keskimäärin kuukaudessa/vuodessa? YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio a Puolet kaikista yritysten lähettämistä kirjelähetyksistä on laskuja. LÄHETETYT LASKUT VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Arviolta kuinka monta näistä kirjelähetyksistä on laskuja? Entä suoramainontaa? YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Sivu /

23 Noin % yrityksistä (toimipisteistä) lähettää suoramarkkinointilähetyksiä postitse. LÄHETETYT SUORAMAINOSKIRJEET VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Arviolta kuinka monta näistä kirjelähetyksistä on laskuja? Entä suoramainontaa? (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Toimiala: Keskiarvo: (kpl/v) Alkutuotanto/teollisuus/ (n=) rakentaminen Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ (n=) varastointi, majoitus-/ravitsemus Informaatio/viestintä, rahoitus/ (n=) vakuutus, kustannustoiminta Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. (n=) toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b % kaikista yrityksistä (toimipisteistä) käyttää suurissa postituksissa ulkoista lajittelupalvelua, joka toimittaa yrityksen puolesta lähetykset lajiteltuina Itellan jaettaviksi... Pakettilähetysten lähettäminen Runsas kolmannes kotitalouksista lähettää yli pakettia vuodessa, kolmannes - pakettia. Vajaat kolmannes ei lähetä paketteja lainkaan. Keskimäärin paketteja lähetetään kotitalouksista noin vuodessa. LÄHETYT PAKETIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: c. Minkä verran kotitaloudestanne lähetetään paketteja keskimäärin vuodessa? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Keskiarvo: (kpl/v), Ikä: --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat, (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c Sivu /

24 Yritysten toimipisteistä noin puolet lähettää paketteja. Paketteja lähetetään keskimäärin runsaat kpl vuodessa. Paljon lähettäviä, yli pakettia vuodessa, on % toimipisteistä. Lähetysmäärissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. LÄHETETYT PAKETIT VUODESSA: YRITYKSET Y: c. Minkä verran toimipisteestänne lähetetään tavallisia paketteja (pois lukien rahtilähetykset) keskimäärin kuukaudessa? (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c.. Kirjelähetysten vastaanottaminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös vastaanotetun kirjepostin määrää vuodessa, kortit ja laskut mukaan lukien. Kotitaloudet vastaanottavat tavallisimmin noin kirjelähetystä vuodessa. Vajaa viidennes vastaanottaa tätä enemmän. Keskimäärin kirjelähetyksiä vastaanotetaan kpl vuodessa. VASTAANOTETTU KIRJEPOSTI VUODESSA: KULUTTAJAT K: a. Minkä verran kotitaloutenne vastaanottaa kirjepostia mukaan lukien kortit ja laskut keskimäärin vuodessa? (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) KULUTTAJAT: % haastatelluista % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei osaa sanoa Keskiarvo: (kpl/v) Kuvio a Sivu /

25 % kotitalouksien vastaanottamista kirjelähetyksistä on laskuja. VASTAANOTETUT LASKUT VUODESSA: KULUTTAJAT K: b. Arviolta kuinka monta näistä vastaanotetuista kirjeistä on laskuja? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: Keskiarvo: (kpl/v) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Yritykset (toimipisteet) vastaanottavat tavallisimmin noin kirjelähetystä vuodessa. Noin viidennes vastaanottaa tätä enemmän. Keskimäärin kirjelähetyksiä vastaanotetaan jonkin verran yli kpl vuodessa. Määrissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. VASTAANOTETUT KIRJELÄHETYKSET VUODESSA: YRITYKSET Y: a. Minkä verran toimipisteenne vastaanottaa kirjelähetyksiä (enintään kg) keskimäärin / viikossa tai / kk. (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio a Sivu /

26 .. Pakettilähetysten vastaanottaminen Valtaosa kotitalouksista (%) vastaanottaa vähintään yhden paketin vuodessa. Keskimäärin kotitaloudet vastaanottavat noin pakettia vuodessa. Noin neljännes talouksista vastaanottaa yli pakettia vuodessa. Paketteja vastaanotetaan eniten ikäluokissa vuotta ja vähiten eläkeikäisten talouksissa, joista noin kolmannes ei vastaanota paketteja lainkaan. VASTAANOTETUT PAKETIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: c. Minkä verran kotitaloutenne vastaanottaa paketteja vuodessa? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Keskiarvo: (kpl/v), Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c,,,,,, Noin kaksi kolmasosaa yrityksistä (toimipisteistä) vastaanottaa vähintään yhden paketin vuodessa. Vajaa kolmannes toimipisteistä ei vastaanota paketteja lainkaan. Keskimäärin toimipisteet vastaanottavat noin pakettia vuodessa. VASTAANOTETUT PAKETIT VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Minkä verran toimipisteenne vastaanottaa Tavallisia paketteja (pois lukien rahtilähetykset) keskimäärin / viikossa tai / kk. (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Sivu /

27 .. Verkkokaupoista ostaminen Noin puolet kotitalouksista (%) on ostanut tavaraa tai palveluja verkkokaupasta viimeksi kuluneen kuukauden aikana niin, että lähetys on noudettavissa postipalveluja tarjoavasta toimipisteestä tai että se kannetaan kotiin. Verkkokaupasta ostaneilla ostoskertoja on ollut keskimäärin vuodessa. Verkkokauppaostaminen painottuu nuorempiin ikäryhmiin. VERKKOKAUPOISTA OSTAMINEN: KULUTTAJAT K: a. Oletteko ostanut tavaraa tai palveluja (ml. konsertti- ym. liput) verkkokaupasta ts. internetin kautta viimeksi kuluneen kk aikana niin, että lähetys on noudettavissa toimipisteestä (Itella, Matkahuolto, lähikaupat, R-kioski jne.) tai että se kannetaan kotiin? (jos kyllä) b. Arviolta kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kk aikana? Keskiarvo: KULUTTAJAT: % haastatelluista (krt/v) (n=) =, Ikä: --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat =, (n=) % On ostanut: Yli kertaa - kertaa - kertaa Kerran Ei ole ostanut Kuvio Sivu /

28 .. Kirjeen tai paketin lisäpalveluiden käyttäminen Yli % kuluttajista ja yli % yrityksistä (toimipisteistä) on käyttänyt jotain kirjeen tai paketin lisäpalveluista. Eniten on käytetty pakettien perillekuljetusta kotiin / toimipisteeseen, kirjaamista ja toimittamista pikana. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN K:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus kotiin/toimipisteeseen KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) Kirjaaminen Toimittaminen pikana Vakuuttaminen Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto kotoa/toimipisteestä Ei mitään / Ei osaa sanoa % Kuvio Nuoret käyttävät kirjeen tai paketin lisäpalveluita hieman keskimääräistä vähemmän. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: KULUTTAJAT K:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) KULUTTAJAT IKÄRYHMITTÄIN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus kotiin Kirjaaminen Toimittaminen pikana Vakuuttaminen Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto kotoa (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) Ei mitään / Ei osaa sanoa % Kuvio. Sivu /

29 Lisäpalveluja käytetään sitä enemmän mitä suurempi yritys (toimipiste) kyseessä. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) YRITYKSET HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus toimipisteeseen Kirjaaminen Toimittaminen pikana Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto toimipisteestä Vakuuttaminen (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Ei mitään / eos - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % Kuvio. Lisäpalvelujen käytössä on jonkin verran eroja toimialoittain, esimerkiksi kirjaamispalvelun käytössä. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) YRITYKSET TOIMIALAN MUKAAN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus toimipisteeseen Kirjaaminen Toimittaminen pikana Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto toimipisteestä (n=) Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/vakuutus, kustannus (n=) Kiinteistöala, ammatill./ tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoiminta (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/ Vakuuttaminen terveys-/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) Ei mitään / eos % Kuvio. Sivu /

30 . Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys.. Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys seuraavan vuoden aikana Vastaajia pyydettiin arvioimaan lähetettyjen ja vastaanotettujen kirje- ja pakettilähetysten määrien kehitystä kotitaloudessa / toimipisteessään. LÄHETYSMÄÄRIEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA K/Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne/toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa?....lähettämienne pakettilähetysten vastaanottamienne kirjelähetysten vastaanottamienne pakettilähetysten... % haastatelluista: KULUTTAJAT (n=) ja YRITYKSET (n=) LÄHETETYT kirjelähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET VASTAANOTETUT kirjelähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET VASTAANOTETUT pakettilähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio Kotitalouksissa sekä kirjelähetysten lähettäminen että etenkin vastaanottaminen vähenee. Yrityksissä (toimipisteissä) kirjelähetysten vastaanottaminen näyttäisi vähenevän, lähettämisen pysyessä jokseenkin ennallaan. Yrityksissä (toimipisteissä) pakettiliikenteen arvioidaan kasvavan. Myös kotitalouksissa pakettien vastaanottamisen arvioidaan kasvavan, lähettämisen pysyessä jokseenkin ennallaan... Kirjelähetysten määrän kehitys kotitalouksissa KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) (n=) (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

31 Kotitalouksissa kirjelähetysten vastaanottaminen näyttäisi vähenevän kaikissa ikäryhmissä, lukuunottamatta alle -vuotiaiden ikäryhmää. Lähettäminen näyttäisi pysyvän jokseenkin ennallaan alle -vuotaiden keskuudessa, mutta vähenevän vanhemmissa ikäryhmissä. Seuraavassa on tarkasteltu kirjelähetysten määrän kehitystä sen mukaan miten paljon kotitaloudet lähettävät kirjelähetyksiä vuodessa. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Kotitalouksien lähettämien ja vastaanottamien kirjelähetysten määrä vähenee riippumatta siitä, minkä verran nykyisin lähettää kirjelähetyksiä. Vastaanotettujen lähetysten määrä vähenee selvimmin kotitalouksissa, jotka vastaanottavat vuodessa vähintään kirjelähetystä. Sivu /

32 .. Pakettilähetysten määrän kehitys kotitalouksissa Vastaanotettujen pakettilähetysten määrä kasvaa selvästi alle -vuotiaiden keskuudessa, mutta vähenee vanhemmissa ikäryhmissä. Pakettilähetysten lähettämisessä muutokset ovat selvästi pienempiä, mutta vanhemmissa ikäryhmissä myös lähettäminen vähenee. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) KULUTTAJAT: Kaikki --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) KULUTTAJAT: Kaikki --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Pakettilähetysten lähettäminen näyttäisi pysyvän jokseenkin ennallaan riippumatta pakettilähetysten määrän nykytasosta. Pakettilähetysten vastaanottaminen sen sijaan näyttäisi kasvavan selvästi niiden kuluttajien keskuudessa, jotka jo nyt vastaanottavat eniten paketteja. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) Ei vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

33 .. Kirjelähetysten määrän kehitys yrityksissä Toimialojen väillä ei ole juurikaan eroja kirjeliikenteen volyymin kehityksessä lähettäjän tai vastaanottajan roolissa. Eniten vähennystä on toimialaryhmässä, jossa on mukana viestintä-, kustannus- ja finanssialat. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Nykyisen kirjeliikenteen volyymilla tarkasteltuna sekä kirjelähetysten lähettäminen että vastaanottaminen vähenevät selvimmin yrityksissä (toimipisteissä), joissa kirjeliikenteen volyymit ovat suurimmat. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

34 .. Pakettilähetysten määrän kehitys yrityksissä Toimialoittain tarkasteltuna lähtevien pakettilähetysten määrä näyttäisi kasvavan tai pysyvän ennallaan kaikilla muilla toimialoilla paitsi julkisella sektorilla. Myös pakettilähetysten vastaanottaminen näyttäisi kasvavan lähes kaikilla toimialoilla. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) YRITYKSET: Kaikki Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Lähetettyjen pakettilähetysten määrä näyttäisi kasvavan selvästi yrityksissä (toimipisteissä), jotka jo nykyisin lähettävät eniten. Myös pakettilähetysten vastaanottaminen näyttäisi kasvavan eniten yrityksissä (toimipisteissä), jotka jo nykyisin vastaanottavat eniten. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) Ei vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus MARKKINAKATSAUS 10/2012 Postipalvelujen käyttö 2012 Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Maksajan sopimustunnus Betalarens avtalskod PE-summa PF-belopp. Tilinumero Kontonummer 16 FI

Maksajan sopimustunnus Betalarens avtalskod PE-summa PF-belopp. Tilinumero Kontonummer 16 FI Express paketti + lisäpalvelut Express parcel + additional services Expresspaketti 14 2W2102 1 Lisäpalvelut Tilläggstjänster kuin lähettäjä Betalaren annan än avsändaren 63 66 1 1 3 4 666666 16 FI2112345600000785

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen Usein kysyttyjä kysymyksiä ohjauspalvelusta 26.3.2015 Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen verkkokaupan lähetysten kohdalla? Miten ranskalaisen

Lisätiedot

Selvitys Itellan toimipisteverkostosta

Selvitys Itellan toimipisteverkostosta Selvitys 1 (5) Viestintävirasto PL 313 00181 Helsinki Selvityspyyntönne 28.12.2011,dnro 1975/9210/2011 Selvitys Itellan toimipisteverkostosta Viestintävirasto on pyytänyt selvitystä :n toimipisteiden lakkauttamisen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä Kuluttaja ja postikortit 0 Tiivistelmä Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 4/0 0.9.0 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Tiivistelmä Kysely GallupKanavassa toukokuussa 0, vastaajina

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

2 (7) noutopistettä ja 50 SmartPost-pakettiautomaattia. Kirjeiden jättölaatikoita on yhteensä n. 7000 ja postimerkkien myyntipisteitä n. 4500.

2 (7) noutopistettä ja 50 SmartPost-pakettiautomaattia. Kirjeiden jättölaatikoita on yhteensä n. 7000 ja postimerkkien myyntipisteitä n. 4500. Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 2.5.2012 1975/9210/2011 Itella Posti Oy Lakiasiat PL 1 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Itella Posti Oy:n selvitys 20.1.2012 VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä?

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Digia Day 24.5.2012 SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Aku Happo Itella Viestinvälitys, Verkkokauppa- ja Pakettipalvelut

Lisätiedot

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu Kylmäkuljetuspalvelu Vain sisäiseen käyttöön. -kylmäkuljetus laajentaa markkina-aluettasi Markkinoilla tarve pienehköille tai pienille elintarvikekuljetuksille Teollisuus, maahantuonti, tukkukauppa, lähi-

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Itella Oyj Tommi Tikka Kehitysjohtaja 1 Itella-konserni Ratkaisut tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Euroopassa ja Venäjällä Itella Viestinvälitys postipalvelut kaikkialla

Lisätiedot

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä 1 Ohje paketin lähettämiseen SmartShipillä Posti SmartShipistä tulostat sekä kotimaan että ulkomaille menevien pakettien osoitekortit Lähettääksesi paketteja Postin

Lisätiedot

2 (10) Itellan kuuleminen

2 (10) Itellan kuuleminen Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 2.5.2012 1384/9211/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS POSTIN TOIMIPISTEEN ASIOINTIMATKAN KOHTUULLISUUDESTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 5.5.2011 Ilkka Kaikuvuo 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi Tilauksesta toimitukseen

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 6.4.2011 Ilkka Kaikuvuo 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi Tilauksesta toimitukseen

Lisätiedot

Postipalvelututkimus 2004

Postipalvelututkimus 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/ Viestintä Postipalvelututkimus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.9. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Markkinointi on turhaa ilman toimivaa logistiikkaa

Markkinointi on turhaa ilman toimivaa logistiikkaa Markkinointi on turhaa ilman toimivaa logistiikkaa OMA YRITYS 2013 Milka Lehto, tuotemarkkinointipäällikkö Itella Posti 1 Itella lyhyesti Palvelut Päivittäiset postipalvelut Taloushallinnon prosessit Palvelulogistiikan

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Verkkokaupan logistiikka

Verkkokaupan logistiikka Verkkokaupan logistiikka 2011 Itella Posti Oy Verkkokaupan ratkaisut 1 Agenda Logistiikka ja verkkokauppa? Verkkokaupan logistiset prosessit Tavaran osto ja tuotehallinta Verkkokaupan tuotteiden varastointi

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Päätös asiointimatkan kohtuullisuudesta postitoimipisteeseen Inarin kunnan Sevettijärven ja Näätämön alueella

Päätös asiointimatkan kohtuullisuudesta postitoimipisteeseen Inarin kunnan Sevettijärven ja Näätämön alueella Päätös 1 (13) Anonymisoitu Dnro: 2.6.2016 83/912/2016 Posti Oy PL 1 00011 Posti Päätös asiointimatkan kohtuullisuudesta postitoimipisteeseen Inarin kunnan Sevettijärven ja Näätämön alueella Tiivistelmä

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 18.2.2010 Jenni Ruokonen Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö Strategia ja kumppanuudet ELY-YLIJOHTAJA Johtoryhmä

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (7) Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille 9.2.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2.

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelut

Tavarankuljetuspalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Tavarankuljetuspalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan tavarankuljetuspalvelut 1.1. Postipaketti Posti toimittaa Postipaketit noudettavaksi Postin Noutopisteeseen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

Tervetuloa! Hoidamme kansainväliset lähetykset nopeasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Tutustu DHL Express -lähetysten moniin etuihin.

Tervetuloa! Hoidamme kansainväliset lähetykset nopeasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Tutustu DHL Express -lähetysten moniin etuihin. Tervetuloa! DHL EXPRESS Hoidamme kansainväliset lähetykset nopeasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Tutustu DHL Express -lähetysten moniin etuihin. Tutustu moninaisiin palveluihin ja ratkaisuihin, joita

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Verkkokaupan integraatiot Millaisia palveluja ja toimitustapoja voimme tarjota verkkokauppa-asiakkaillemme! Itella Posti Oy 2013

Verkkokaupan integraatiot Millaisia palveluja ja toimitustapoja voimme tarjota verkkokauppa-asiakkaillemme! Itella Posti Oy 2013 Verkkokaupan integraatiot Millaisia palveluja ja toimitustapoja voimme tarjota verkkokauppa-asiakkaillemme! Itella Posti Oy 2013 Verkkokaupan toimitustavat: Itella tarjoaa ensisijaisesti seuraavaa neljää

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT 1 (12) POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT 1.1.2015 ALKAEN 2 (12) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Postilokero... 4 2.1. Palvelun sisältö... 4 2.2. Palvelulupaus... 4 2.3. Avaimen toimittaminen...

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Asiamiespostitutkimus 2010. Pauliina Aho, Sirkku Keski-Hallila

Asiamiespostitutkimus 2010. Pauliina Aho, Sirkku Keski-Hallila VIESTINTÄVIRASTO Pauliina Aho, Sirkku Keski-Hallila 25.5.20105 2010 1 SISÄLTÖ sivu JOHDANTO..... 3 Tutkimuksen tarkoitus. 3 Tutkimusmenetelmä, otos, kohderyhmä, kiintiöt, kenttäaika. 6 Tietojen käsittely,

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2017 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2017. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012 Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 01 1 Kuinka toimitustavan valinta esitetään kuluttajalle verkkokaupassa Verkkokaupoille on käytettävissä neljä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke Aloitusseminaari 1.2.2012 Jyrki Laakso, palvelujohtaja Itella Posti Oy 1 1.2.2012 Itella Oyj Itella lyhyesti

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4 Yhteenveto

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN Viestintäviraston perustelumuistio 1643 /9210/2011 29.12.2011 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO JA KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA...

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/2006. Postipalvelututkimus 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/2006. Postipalvelututkimus 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/ Postipalvelututkimus Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.10. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) TNS Gallup

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

LÄHETTÄJÄ VASTAANOTTAJA PIKAKIRJE PAKETTI KIRJATTU KIRJE PAINAA VALTAKIRJA HAKEA SAADA LÄHETTÄÄ POSTIMERKKI KIRJE

LÄHETTÄJÄ VASTAANOTTAJA PIKAKIRJE PAKETTI KIRJATTU KIRJE PAINAA VALTAKIRJA HAKEA SAADA LÄHETTÄÄ POSTIMERKKI KIRJE ASIOIDAAN POSTISSA JUTELLAAN ENSIN Oletko lähettänyt kirjeen tai paketin Suomessa? Missä sinulla on lähellä posti? Onko sinun kodin lähellä postiautomaatti? Jos tilaat internetistä tavaran, mihin se tulee?

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot