OTANTATUTKIMUS OY. Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTANTATUTKIMUS OY. Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla"

Transkriptio

1 OTANTATUTKIMUS OY Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla

2 KUVAILULEHTI Julkaisija Asiakirjan päivämäärä Viestintävirasto.. Tekijät Asiakirja laji Toimeksiantaja ISS-Otantatutkimus Oy Tutkimus Viestintävirasto Asiakirjan nimi Käyttäjien tarpeet postipalvelumarkkinoilla Tiivistelmä Tutkimuksessa selvitettiin postipalvelujen käyttöä ja näihin palveluihin liittyviä tarpeita nyt ja lähitulevaisuudessa. Vastaajina olivat kuluttajat ja yritykset toimipistetasolla. Tutkimus toteutettiin kesä heinäkuussa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. Kuluttajia haastateltiin yhteensä. Näyte edustaa valtakunnallisesti manner- Suomen väestöä. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään. Näyte edustaa valtakunnallisesti toimipisteitä manner-suomessa eri kokoluokissa ja toimialoilla ml. julkinen sektori. Tutkimuksen mukaan pakettiliikenteen volyymi kasvaa lähitulevaisuudessa. Kirjeliikenne sen sijaan vähenee. Vähenemistä selittää etenkin sähköisen laskutuksen yleistyminen, koska noin puolet kirjeliikenteestä on laskuja. Sähköisiin postipalveluihin siirtyminen on nopeinta suurissa yrityksissä, kuluttajien keskuudessa nuoremmissa ikäryhmissä. Lähipostitoimipaikassa asiointi liittyy tavallisimmin pakettipalveluihin, etenkin pakettien noutamiseen. Pakettiautomaattien käyttö on vielä verraten vähäistä. Pakettien perilletoimitus kotiin tai toimipisteeseen sekä mahdollisuus lähettää kirjepostia postinkantajan mukana ovat tärkeitä etenkin haja-asutusalueilla, koska etäisyys asiointipisteeseen on usein pitkä. Asiointitarpeen lähipostitoimipaikassa arvioidaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Avainsanat Posti, postipalvelu Sarjan nimi Viestintäviraston julkaisuja Kokonaissivumäärä Kieli Luottamuksellisuus Suomi julkinen Jakaja Kustantaja Viestintävirasto Viestintävirasto Sivu /

3 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Utgivningsdatum Kommunikationsverket.. Författarna Typ av publikation Uppdragsgivare ISS-Otantatutkimus Oy Undersökning Kommunikationsverket Publikation Användarnas behov på postservicemarknaden Referat I denna undersökning redogjordes för användningen av posttjänster samt behov gällande dessa tjänster nu och i närmaste framtiden. Undersökningen besvarades av konsumenter och företag på kontorsnivå. Undersökningen utfördes i juni-juli. Materialet insamlades genom telefonintervjuer. Totalt konsumenter intervjuades. Samplet representerar befolkningen i fasta Finland på statlig nivå. Totalt företagintervjuer utfördes. De intervjuade var personer som bestämmer om användningen av posttjänster i sitt kontor. Samplet representerar kontor i olika storleksklasser och inom olika sektorer, inkl. offentliga sektorn, i fasta Finland på statlig nivå. Undersökningen påpekar att volymen av pakettrafiken kommer att växa i närmaste framtiden. Volymen av brevtrafiken kommer däremot att minska. Förminskningen orsakas speciellt av att elektronisk fakturering blir allt vanligare, för ungefär hälften av brevtrafiken består av fakturor. Övergången till elektroniska posttjänster är snabbast i stora företag, och inom yngre åldersgrupper bland konsumenterna. Uträttandet av ärenden i närpostkontoret gäller oftast pakettjänster, särskilt hämtningen av paket. Användningen av paketautomater är fortfarande ganska sällsynt. Paketleveransen hem eller till kontoret, så gott som möjligheten att skicka brevpost med brevbäraren, är viktiga särskilt inom glesbygden, för distansen till postkontoret är ofta lång. Behovet av att uträtta ärenden i närpostkontoret uppskattas att förbli på ungefär samma nivå. Nyckelord Post, posttjänst Seriens namn Kommunikationsverkets publikationer Sidoantal Språk Sekretessgrad Finska offentlig Distribution Förlag Kommunikationsverket Kommunikationsverket Sivu /

4 DESCRIPTION Publisher FICORA.. Authors Type of publication Assigned by ISS-Otantatutkimus Survey FICORA Oy Date of publication Name of publication User needs in the postal service market Abstract The study examined the use of postal services and needs related to postal services at present time and in the near future. The respondents included consumers and companies, including all local offices. The study was conducted in June-July in. The data were gathered through phone interviews. Altogether consumers were interviewed. On a national level, the sample represents the population of mainland Finland. Altogether company interviews were carried out. The respondents were persons who decide on issues related to the use of postal services in their local office. On a national level, the sample represents local offices of different sizes and from different lines of activities in mainland Finland, including the public sector. According to the study, the volume of the postal traffic of packages will increase in the near future. The postal traffic of letters, however, will decrease. The decrease can be explained especially by the increasing use of electronic invoicing, as about half of the letter traffic consists of invoices. The adoption of electronic services is happening at the fastest pace in large companies, and among consumers, in younger age groups. The use of the services of local offices is usually related to package services, especially collecting packages. The use of package dispensers is still relatively small. The delivery of packages at home or to a local office, as well as the possibility to have letter mail delivered by the postman are important services especially in sparsely populated areas, as the distance to the local postal office is often long. The need to visit local postal offices is estimated to remain the same. Keywords Post, postal service Serial name FICORA publications Pages, total Language Confidence status Finnish public Distributed by Published by FICORA FICORA Sivu /

5 Sisältö JOHDANTO... TULOKSET.... Postipalveluja tarjoaviin toimipaikkoihin liittyvät asiakastarpeet..... Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan..... Asioinnin useus postipalveluja tarjoavassa toimipaikassa..... Mitä palveluja postitoimipaikassa käytetään..... Asiointitarpeen kehitys seuraavan vuoden aikana..... Asioinnin esteet ja uudet palvelutarpeet.... Jakeluun ja noutoon liittyvät asiakastarpeet..... Postin jakaminen ja noutopalvelun käyttö..... Pakettien kotiinkuljetuspalvelun käyttö..... Pakettiautomaattien eli ns. SmartPOST -palvelun käyttö..... Postin jakeluun ja noutopalveluun liittyvät toiveet.... Kirje- ja pakettilähetysten lähettäminen ja vastaanottaminen..... Kirjelähetysten lähettäminen..... Pakettilähetysten lähettäminen..... Kirjelähetysten vastaanottaminen..... Pakettilähetysten vastaanottaminen..... Verkkokaupoista ostaminen..... Kirjeen tai paketin lisäpalveluiden käyttäminen.... Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys..... Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys seuraavan vuoden aikana..... Kirjelähetysten määrän kehitys kotitalouksissa..... Pakettilähetysten määrän kehitys kotitalouksissa..... Kirjelähetysten määrän kehitys yrityksissä..... Pakettilähetysten määrän kehitys yrityksissä..... Suoramarkkinointilähetykset yrityksissä..... Sanoma- ja aikakauslehtien seuraaminen ja kehitys.... Sähköisten palvelujen käyttö..... Itellan verkkopalvelujen käyttäminen..... Sähköisten laskujen vastaanottaminen..... Sähköisten laskujen lähettäminen... YHTEENVETO... LIITE:.... Yritysnäytteen rakenne... Sivu /

6 JOHDANTO Tämä tutkimuksen on tehnyt Otantatutkimus Oy Viestintäviraston toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuluttajien ja yritysten tarpeet postimarkkinoilla nyt ja lähitulevaisuudessa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin ohjatusti ja valvotusti tietokoneavusteisella puhelinhaastatteluohjelmalla (CATI). Haastattelut tehtiin kesä-heinäkuussa. Haastatteluja tehtiin yhteensä, joista kuluttajille ja yrityksille. Näytteen rakenne Kuluttajanäytteen otos muodostettiin satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen rekisteristä, joihin Fonecta Oy toimitti puhelinnumerot. Vastaajat edustavat maamme -vuotiasta väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Yritysnäytteen perusjoukon laskennan pohjana käytettiin Tilastokeskuksen kunnittaista toimipaikkalaskuria (tilanne..). Mukana ovat kaikki toimialat TOL luokituksen mukaan. Tutkimusotos hankittiin Intellia Oy:n kautta yritysrekisteristä. Koska valtaosa toimipaikoista/organisaatioista on pieniä muutaman henkilön yksiköitä, otos poimittiin ositettuna otantana ja painotettiin analyysissä vastaamaan perusjoukkoa toimialoittain eri henkilökuntaluokissa. Painottaminen on tehty suhteessa henkilökunnan määrään toimialaluokittain niin, että kohteiden todellinen määrä rekisterissä on huomioitu. Painottamaton ja painotettu aineiston rakenne on esitetty raportin lopussa (Liite: Näytteen rakenne). Seuraavassa on esitetty virhemarginaalit vastaajaryhmän suuruuden mukaan. LUOTETTAVUUSRAJATAULUKKO %-TASOLLE Ryhmän suuruus N= Saatu tulos % tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. tai ±. ±. ±. ±. ±. ±. Tulosten tarkastelu Tutkimuksen sisältö oli pääpiirteissään samanlainen kuluttajille ja yrityksille. Raportissa mainittujen kohderyhmien tuloksia on tarkasteltu yhdessä käsittäen siten koko postimarkkinat Suomessa. Tulokset on esitetty havainnollisina graafeina ja päätulokset sanallisesti. Tuloksia on tarkasteltu myös taustaryhmittäin: kuluttajakohderyhmässä iän ja alueen mukaan, yrityskohderyhmässä toimipisteen henkilökunnan määrän ja toimialan mukaan. Raportissa yrityksistä puhuttaessa tarkoitetaan pääsääntöisesti toimipistettä, koska vastaajia pyydettiin vastaamaan postipalvelujen käytöstä oman toimipisteensä osalta. Pienissä yrityksissä ja yrityksissä, joissa toimipisteitä on vain yksi, toimipiste on luonnollisesti sama kuin yritys. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään. Sivu /

7 TULOKSET. Postipalveluja tarjoaviin toimipaikkoihin liittyvät asiakastarpeet.. Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan Etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan on alle kilometriä %:lla kuluttajista ja %:lla yrityksistä. Noin %:lla etäisyys on yli kilometriä. ETÄISYYS LÄHIMPÄÄN POSTIPALVELUJA TARJOAVAAN TOIMIPAIKKAAN K:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on kotianne? (luetellaan tarvittaessa) Y:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on toimipistettänne? (luetellaan tarvittaessa) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Alle metriä m - alle km - alle km - alle km - alle km km tai enemmän Ei osaa sanoa Kuvio Toimialoittain tarkasteltuna, alkutuotannossa/teollisuudessa/rakennusalalla etäisyys on keskimääräistä suurempi. Viestintä/kustannus/finanssialoilla etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan toimipaikkaan on yleensä alle kilometri tai korkeintaan kilometriä. ETÄISYYS POSTIPALVELUJA TARJOAVAAN TOIMIPAIKKAAN: YRITYKSET Y:. Arviolta millä etäisyydellä lähin postipalveluja tarjoava toimipaikka on toimipistettänne? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Alle metriä m - alle km - alle km - alle km - alle km km tai enemmän Ei osaa sanoa. Sivu /

8 .. Asioinnin useus postipalveluja tarjoavassa toimipaikassa Runsas kolmannes yrityksistä ja vajaat % kuluttajista asioi lähipostitoimipaikassaan vähintään kerran viikossa. Useammalla kuin joka toisella kuluttajalla asiointikerrat jäävät muutamaan kertaan vuodessa tai harvemmaksi. Harvoin asioivia on noin neljännes. KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA K:. Kuinka usein asioitte tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin* Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin * vaihtoehto "Päivittäin tai lähes päivittäin" vain yrityksillä Kuvio Nuoret asioivat postitoimipaikassa keskimääräistä harvemmin. Muutoin asiointitiheydessä ei ole suuria eroja, iän kasvaessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa asioivien osuus hieman kasvaa. KUINKA USEIN ASIOI POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K:. Kuinka usein asioitte tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Sivu /

9 Suurissa yli henkilön toimipisteissä, harvoin lähipostitoimipaikassa asioivia on selvästi keskimääräistä enemmän (%). KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Toimialoittain asiointitiheydessä ei ole suuria eroja. KUINKA USEIN ASIOIDAAN POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y:. Kuinka usein toimipisteestänne asioidaan tässä postitoimipaikassa? (luetellaan tarvittaessa) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Päivittäin tai lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Noin pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa Harvemmin Kuvio. Sivu /

10 .. Mitä palveluja postitoimipaikassa käytetään Valtaosa kuluttajista ja yrityksistä on asioinut lähipostitoimipaikassa pakettilähetyksiä noutamassa. Noin kaksi kolmasosaa ostaa postimerkkejä. Noin % yritysasiakkaista ja noin % kuluttajista käy lähettämässä kirje- tai pakettilähetyksiä. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä² Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio Kuluttajat asioivat lähipostitoimipaikassaan tavallisimmin pakettilähetystä noutamassa. Noin viidennes mainitsi kirjelähetysten lähettämisen ja noin joka kymmenes postimerkkien ostamisen. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) K: b. Mitä näistä käytätte eniten? (vain yksi) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) Käyttää eniten Käyttää % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) Kuvio. Sivu /

11 Yrityksistä lähipostitoimipaikassa asioidaan tavallisimmin kirjelähetyksiä (esim. laskuja) lähettämässä tai pakettilähetyksiä noutamassa. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) Y: b. Mitä näistä käytätte eniten? (vain yksi) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) Käyttää eniten Käyttää % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

12 Eri-ikäiset kuluttajat asioivat lähipostitoimipaikassaan hieman eri syistä. Eläkeikäisten keskuudessa asiointi liittyy keskimääräistä harvemmin pakettilähetysten noutamiseen. Nuorten alle -vuotiaiden keskuudessa postimerkkien osto sekä kirjelähetysten ja pakettien lähettäminen on keskimääräistä vähäisempää. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: KULUTTAJAT K: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) KULUTTAJAT IKÄRYHMITTÄIN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Ostetaan postimerkkejä Lähetetään kirjelähetyksiä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) Kuvio. Sivu /

13 Yli henkilön toimipisteet käyttävät selvästi keskimääräistä vähemmän lähipostitoimipaikassa postipalveluja. Postilokeropalvelun käyttö on kuitenkin suurissa toimipisteissä jonkin verran yleisempää. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) YRITYKSET HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

14 Toimialoittain tarkasteltuna julkisella sektorilla lähipostitoimipaikan palveluja käytetään hieman keskimääräistä enemmän, viestintä-, kustannus- ja finanssitoimialoilla keskimääräistä vähemmän. MITÄ PALVELUJA KÄYTTÄÄ POSTITOIMIPAIKASSA: YRITYKSET Y: a. Mitä seuraavista palveluista käytätte asioidessanne tässä postitoimipaikassa? (luetellaan) YRITYKSET TOIMIALAN MUKAAN: % haastatelluista Noudetaan pakettilähetyksiä Lähetetään kirjelähetyksiä² Ostetaan postimerkkejä Lähetetään pakettilähetyksiä Noudetaan muita lähetyksiä¹ Lähetetään muita lähetyksiä¹ Käytetään Poste Restante/ postilokero -palveluja Muut palvelut (spontaanit maininnat) (n=) Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/vakuutus, kustannus (n=) Kiinteistöala, ammatill./ tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoiminta (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/ terveys-/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % ¹ (esim. kirjatut tai vakuutetut kirjeet) ² Yritykset: esim. laskuja Kuvio. Sivu /

15 .. Asiointitarpeen kehitys seuraavan vuoden aikana Valtaosa sekä kuluttajista että yrityksistä arvioi asiointitarpeensa lähipostitoimipaikassa pysyvän ennallaan. Vastaajissa oli jokseenkin saman verran niitä, jotka arvioivat asiointinsa kasvavan kuin niitä, jotka arvioivat asiointinsa vähenevän. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA K:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio Valtaosa vastaajista kaikissa ikäryhmissä arvio asiointitarpeensa pysyvän ennallaan. Kasvua on enemmän nuoremmissa ikäryhmissä ja vähennystä yli -vuotiaissa. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

16 Yrityksissä asiointitarve lähipostitoimipaikassa pysyy jokseenkin ennallaan tai kasvaa hieman seuraavan vuoden aikana. Suuremmissa toimipisteissä, etenkin yli henkilön toimipisteissä, asiointitarve lähipostitoimipaikassa vähenee. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Toimialoittain tarkasteltuna, kiinteistö-/hallinto ja tukipalvelutoimialalla sekä julkisella sektorilla asiointitarve näyttäisi jonkin verran kasvavan. Muilla toimialoilla asiointitarve pysyy jokseenkin ennallaan. ASIOINTITARPEEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte asiointitarpeenne postitoimipaikassa kehittyvän seuraavan vuoden aikana? (luetellaan) YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

17 .. Asioinnin esteet ja uudet palvelutarpeet Vastaajilta kysyttiin liittyykö lähipostitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointia. Valtaosa vastaajista ei nähnyt esteitä lähipostitoimipaikassa asioinnille. Hankaluuksia aiheuttavista asioista eniten mainintoja sai pitkä etäisyys. Yritysasiakkaiden keskuudessa mainintoja sai myös jonotus ja ruuhkat asiakaspalvelussa. Muut maininnat liittyivät mm. hankaliin kulkuyhteyksiin tai pysäköintiongelmiin. ESTEET JOTKA VAIKEUTTAVAT TAI VÄHENTÄVÄT ASIOINTIA K:. Liittyykö teillä postitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointianne? (esteitä jotka eivät johdu teistä itsestänne) (ei luetella) Y:. Liittyykö postitoimipaikassa asiointiin esteitä, jotka vaikeuttavat tai vähentävät asiointia? (esteitä jotka eivät johdu yrityksestänne) (ei luetella) Pitkä etäisyys Jonot, jonotus, ruuhka, liian vähän henkilökuntaa Hankalat kulkuyhteydet Huonot pysäköintimahdollisuudet Epäsopivat aukioloajat Posti kaupan yhteydessä: huonontaa palveluja Puutteet palvelutarjonnassa Ei ole huomioitu liikkumisen esteettömyyttä Pienet, ahtaat tilat Muut vastaukset % haastatelluista KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) Ei esteitä % Kuvio Vain muutama prosentti vastaajista mainitsi spontaanisti uusia palveluja, joita toivoisi saavansa postipalveluja tarjoavasta toimipisteestä. Mainintoja saivat lähtevien lähetysten noutopalvelu, pankkipalvelut, lähetysten kotiinkuljetus/toimipisteeseen kuljetus ja pakettiautomaatti. Samat asiat saivat mainintoja sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa. Sivu /

18 . Jakeluun ja noutoon liittyvät asiakastarpeet.. Postin jakaminen ja noutopalvelun käyttö Noin % yrityksistä (toimipisteistä) toimittaa itse lähtevän postin postitoimipaikkaan tai keräilypisteeseen. Noin %:lla lähtevä posti noudetaan toimipisteestä. Noutopalvelu on selkeästi suurten yritysten käyttämä palvelumuoto. Kaksi kolmasosaa yli henkilön toimipisteistä käyttää lähtevän postin noutopalvelua. Toimialoittain noutopalvelun käyttämisessä ei ole eroja. NOUTOPALVELUN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y: b. Noudetaanko lähtevä posti toimipisteestänne vai toimitatteko postilähetykset postitoimipaikkaan tai keräilypisteeseen? YRITYKSET: % haastatelluista (n=) Henkilöstömäärä: - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % % % % % % Noudetaan toimipisteestä Toimitamme itse Kuvio. Lähes kaksi kolmasosaa kuluttajista saa postinsa postilaatikkoon, % postiluukkuun ja % noutaa postinsa toimipisteestä. Haja-asutusalueella asuvista, joille posti jaetaan laatikkoon, noin joka kolmas on hyödyntänyt mahdollisuutta jättää lähtevää postia omaan postilaatikkoonsa postikantajan vietäväksi. % ei ole käyttänyt noutopalvelua, mutta pitää sitä tarpeellisena. Runsas % haja-asutusalueella olevista ei näe tarvetta postilähetysten noutopalvelulle. Vähiten tarvetta on alle -vuotiaiden keskuudessa. TARPEET POSTILÄHETYSTEN NOUTOPALVELULLE: KULUTTAJAT K:. Oletteko jättänyt lähtevää postia omaan postilaatikkoonne postinkantajan vietäväksi (ns. noutomerkkipalvelu)? K:. Onko teillä tarvetta postilähetysten noutopalvelulle kotoanne? KULUTTAJAT: % haja-asutusalueella asuvista, joilla jakelu postilaatikkoon (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % On käyttänyt noutopalvelua Ei ole käyttänyt, on tarvetta noutopalvelulle Ei tarvetta Kuvio. Sivu /

19 Postilähetysten noutopalvelun käytössä on suuria alueellisia eroja. Eniten käyttäjiä on Pohjois- ja Itä-Suomessa, joissa lähes joka toinen kuluttaja on käyttänyt postilähetysten noutopalvelua. Myös Länsi-Suomessa käyttöä ja tarvetta on selvästi enemmän kuin Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla. TARPEET POSTILÄHETYSTEN NOUTOPALVELULLE: KULUTTAJAT K:. Oletteko jättänyt lähtevää postia omaan postilaatikkoonne postinkantajan vietäväksi (ns. noutomerkkipalvelu)? K:. Onko teillä tarvetta postilähetysten noutopalvelulle kotoanne? KULUTTAJAT: % haja-asutusalueella asuvista, joilla jakelu postilaatikkoon (n=) Alue: Helsinki-Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) % % % % % % On käyttänyt noutopalvelua Ei ole käyttänyt, on tarvetta noutopalvelulle Ei tarvetta Kuvio... Pakettien kotiinkuljetuspalvelun käyttö Kuluttajilla, joilla etäisyys lähimpään postipalveluja tarjoavaan Itellan toimipaikkaan on yli kilometriä, on mahdollisuus sopia Itellan kanssa erikseen postipalvelujen esim. pakettien ilmaisesta kotiinkuljetuksesta postin perusjakelun yhteydessä (ei lakiperusteinen palvelu). Tästä kuluttajaryhmästä noin % on käyttänyt palvelua. Noin % ei ole käyttänyt palvelua, mutta pitää sitä tarpeellisena. Eniten käyttöä ja tarvetta on keski-ikäisissä, vähiten eläkeikäisten ja nuorten keskuudessa. TARPEET PAKETTIEN KOTIINKULJETUKSEEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko käyttänyt postipalvelujen (esim. pakettien) ilmaista kotiinkuljetuspalvelua? K:. Onko teillä tarvetta pakettien kotiinkuljetukseen? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joilla matka toimipisteeseen yli km (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % On käyttänyt Ei ole käyttänyt, on tarvetta Ei tarvetta Kuvio. Sivu /

20 Alueittain tarkasteltuna eniten käyttöä ja tarvetta pakettien kotiinkuljetukselle on Länsi-Suomessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. TARPEET PAKETTIEN KOTIINKULJETUKSEEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko käyttänyt postipalvelujen (esim. pakettien) ilmaista kotiinkuljetuspalvelua? K:. Onko teillä tarvetta pakettien kotiinkuljetukseen? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joilla matka toimipisteeseen yli km (n=) Alue: Helsinki-Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) % % % % % % On käyttänyt Ei ole käyttänyt, on tarvetta Ei tarvetta Kuvio... Pakettiautomaattien eli ns. SmartPOST-palvelun käyttö Noin joka toinen kuluttaja asuu kaupungissa, jossa on saatavilla SmartPOSTpakettiautomaatti isoimpien kauppakeskusten tai liikkeiden yhteydessä. Palvelu mahdollistaa pakettien lähettämisen ja noudon pakettiautomaattista. Pakettiautomaatin käyttö on vielä verraten vähäistä ja palvelu ei ole tuttu läheskään kaikille. SmartPOST-palvelun piirissä asuvista, % on lähettänyt ja % noutanut pakettilähetyksiä pakettiautomaatista. SMARTPOSTIN KÄYTTÄMINEN: KULUTTAJAT K:. Oletteko lähettänyt tai noutanut pakettilähetyksiä pakettiautomaatista, jollaisia löytyy isoimpien kauppakeskusten/-liikkeiden yhteydestä ns. SmartPOST? KULUTTAJAT: % haastatelluista, joiden kaupungeissa SmartPOST-palvelu saatavilla On lähettänyt On noutanut Ei kumpaakaan Ei tunne palvelua (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) Palvelua ei saatavilla --vuotiaat (n=) omalla paikkakunnalla --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % --vuotiaat (n=) Kuvio Sivu /

21 .. Postin jakeluun ja noutopalveluun liittyvät toiveet Kuluttajilta kysyttiin avoimena kysymyksenä postin jakeluun ja noutopalveluun liittyviä toiveita. Vain % vastaajista esitti toiveita jostain uudesta jakeluun liittyvästä palvelusta ja % noutoon liittyvästä palvelusta. Jakeluun liittyen mainintoja saivat mm. jakelu postiluukkuun/kotiovelle (postilaatikon sijaan), pakettien kotiinkuljetus, ennakkoilmoitus paketin jakelusta (soitto/tekstiviesti).. Kirje- ja pakettilähetysten lähettäminen ja vastaanottaminen.. Kirjelähetysten lähettäminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä verran taloudesta lähetetään kirjelähetyksiä ja kortteja vuoden aikana. Määräksi arvioitiin tavallisimmin kpl vuodessa. Noin neljännes kotitalouksista lähettää yli kirjettä tai korttia vuodessa. % ei lähetä kirjelähetyksiä lainkaan. Keskimäärin kirjelähetyksiä ja kortteja lähetetään vajaat kpl vuodessa. Nuoremmissa ikäryhmissä kirjepostia lähetetään selvästi keskimääräistä vähemmän. Ahkerimpia kirjepostin lähettäjiä ovat yli -vuotiaat. LÄHETETYT KIRJEET JA KORTIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: a. Minkä verran kotitaloudestanne lähetetään kirjelähetyksiä ja kortteja keskimäärin vuodessa? (pyydä arvio) (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan KULUTTAJAT: % haastatelluista Ei osaa sanoa Keskiarvo: (kpl/v) Kuvio a Sivu /

22 Yrityksissä vastaajia pyydettiin arvioimaan vastaavasti toimipisteestä lähtevien kirjelähetysten määrää. Määräksi arvioitiin keskimäärin runsaat kpl vuodessa. Noin viidennes yrityksistä (toimipisteistä) lähettää yli kirjelähetystä vuodessa. Vajaat % toimipisteistä ei lähetä kirjepostia lainkaan. Lähetysmäärissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. LÄHETETYT KIRJELÄHETYKSET VUODESSA: YRITYKSET Y: a. Minkä verran toimipisteestänne lähetetään kirjelähetyksiä (enintään kg) keskimäärin kuukaudessa/vuodessa? YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio a Puolet kaikista yritysten lähettämistä kirjelähetyksistä on laskuja. LÄHETETYT LASKUT VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Arviolta kuinka monta näistä kirjelähetyksistä on laskuja? Entä suoramainontaa? YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) (n=) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Sivu /

23 Noin % yrityksistä (toimipisteistä) lähettää suoramarkkinointilähetyksiä postitse. LÄHETETYT SUORAMAINOSKIRJEET VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Arviolta kuinka monta näistä kirjelähetyksistä on laskuja? Entä suoramainontaa? (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Toimiala: Keskiarvo: (kpl/v) Alkutuotanto/teollisuus/ (n=) rakentaminen Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ (n=) varastointi, majoitus-/ravitsemus Informaatio/viestintä, rahoitus/ (n=) vakuutus, kustannustoiminta Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. (n=) toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b % kaikista yrityksistä (toimipisteistä) käyttää suurissa postituksissa ulkoista lajittelupalvelua, joka toimittaa yrityksen puolesta lähetykset lajiteltuina Itellan jaettaviksi... Pakettilähetysten lähettäminen Runsas kolmannes kotitalouksista lähettää yli pakettia vuodessa, kolmannes - pakettia. Vajaat kolmannes ei lähetä paketteja lainkaan. Keskimäärin paketteja lähetetään kotitalouksista noin vuodessa. LÄHETYT PAKETIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: c. Minkä verran kotitaloudestanne lähetetään paketteja keskimäärin vuodessa? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Keskiarvo: (kpl/v), Ikä: --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat (n=), --vuotiaat, (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c Sivu /

24 Yritysten toimipisteistä noin puolet lähettää paketteja. Paketteja lähetetään keskimäärin runsaat kpl vuodessa. Paljon lähettäviä, yli pakettia vuodessa, on % toimipisteistä. Lähetysmäärissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. LÄHETETYT PAKETIT VUODESSA: YRITYKSET Y: c. Minkä verran toimipisteestänne lähetetään tavallisia paketteja (pois lukien rahtilähetykset) keskimäärin kuukaudessa? (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c.. Kirjelähetysten vastaanottaminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös vastaanotetun kirjepostin määrää vuodessa, kortit ja laskut mukaan lukien. Kotitaloudet vastaanottavat tavallisimmin noin kirjelähetystä vuodessa. Vajaa viidennes vastaanottaa tätä enemmän. Keskimäärin kirjelähetyksiä vastaanotetaan kpl vuodessa. VASTAANOTETTU KIRJEPOSTI VUODESSA: KULUTTAJAT K: a. Minkä verran kotitaloutenne vastaanottaa kirjepostia mukaan lukien kortit ja laskut keskimäärin vuodessa? (n=) Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) KULUTTAJAT: % haastatelluista % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei osaa sanoa Keskiarvo: (kpl/v) Kuvio a Sivu /

25 % kotitalouksien vastaanottamista kirjelähetyksistä on laskuja. VASTAANOTETUT LASKUT VUODESSA: KULUTTAJAT K: b. Arviolta kuinka monta näistä vastaanotetuista kirjeistä on laskuja? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Ikä: Keskiarvo: (kpl/v) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Yritykset (toimipisteet) vastaanottavat tavallisimmin noin kirjelähetystä vuodessa. Noin viidennes vastaanottaa tätä enemmän. Keskimäärin kirjelähetyksiä vastaanotetaan jonkin verran yli kpl vuodessa. Määrissä on selviä eroja eri toimialojen välillä. VASTAANOTETUT KIRJELÄHETYKSET VUODESSA: YRITYKSET Y: a. Minkä verran toimipisteenne vastaanottaa kirjelähetyksiä (enintään kg) keskimäärin / viikossa tai / kk. (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio a Sivu /

26 .. Pakettilähetysten vastaanottaminen Valtaosa kotitalouksista (%) vastaanottaa vähintään yhden paketin vuodessa. Keskimäärin kotitaloudet vastaanottavat noin pakettia vuodessa. Noin neljännes talouksista vastaanottaa yli pakettia vuodessa. Paketteja vastaanotetaan eniten ikäluokissa vuotta ja vähiten eläkeikäisten talouksissa, joista noin kolmannes ei vastaanota paketteja lainkaan. VASTAANOTETUT PAKETIT VUODESSA: KULUTTAJAT K: c. Minkä verran kotitaloutenne vastaanottaa paketteja vuodessa? (pyydä arvio) KULUTTAJAT: % haastatelluista (n=) Keskiarvo: (kpl/v), Ikä: --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio c,,,,,, Noin kaksi kolmasosaa yrityksistä (toimipisteistä) vastaanottaa vähintään yhden paketin vuodessa. Vajaa kolmannes toimipisteistä ei vastaanota paketteja lainkaan. Keskimäärin toimipisteet vastaanottavat noin pakettia vuodessa. VASTAANOTETUT PAKETIT VUODESSA: YRITYKSET Y: b. Minkä verran toimipisteenne vastaanottaa Tavallisia paketteja (pois lukien rahtilähetykset) keskimäärin / viikossa tai / kk. (n=) YRITYKSET: % haastatelluista Keskiarvo: (kpl/v) Toimiala: Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/ varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/ vakuutus, kustannustoiminta (n=) Kiinteistöala, ammatill./tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoim. (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/terveys/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) % % % % % % Yli kpl vuodessa - kpl vuodessa - kpl vuodessa Ei lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio b Sivu /

27 .. Verkkokaupoista ostaminen Noin puolet kotitalouksista (%) on ostanut tavaraa tai palveluja verkkokaupasta viimeksi kuluneen kuukauden aikana niin, että lähetys on noudettavissa postipalveluja tarjoavasta toimipisteestä tai että se kannetaan kotiin. Verkkokaupasta ostaneilla ostoskertoja on ollut keskimäärin vuodessa. Verkkokauppaostaminen painottuu nuorempiin ikäryhmiin. VERKKOKAUPOISTA OSTAMINEN: KULUTTAJAT K: a. Oletteko ostanut tavaraa tai palveluja (ml. konsertti- ym. liput) verkkokaupasta ts. internetin kautta viimeksi kuluneen kk aikana niin, että lähetys on noudettavissa toimipisteestä (Itella, Matkahuolto, lähikaupat, R-kioski jne.) tai että se kannetaan kotiin? (jos kyllä) b. Arviolta kuinka monta kertaa viimeksi kuluneen kk aikana? Keskiarvo: KULUTTAJAT: % haastatelluista (krt/v) (n=) =, Ikä: --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat (n=) =, --vuotiaat =, (n=) % On ostanut: Yli kertaa - kertaa - kertaa Kerran Ei ole ostanut Kuvio Sivu /

28 .. Kirjeen tai paketin lisäpalveluiden käyttäminen Yli % kuluttajista ja yli % yrityksistä (toimipisteistä) on käyttänyt jotain kirjeen tai paketin lisäpalveluista. Eniten on käytetty pakettien perillekuljetusta kotiin / toimipisteeseen, kirjaamista ja toimittamista pikana. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN K:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus kotiin/toimipisteeseen KULUTTAJAT (n=) YRITYKSET (n=) Kirjaaminen Toimittaminen pikana Vakuuttaminen Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto kotoa/toimipisteestä Ei mitään / Ei osaa sanoa % Kuvio Nuoret käyttävät kirjeen tai paketin lisäpalveluita hieman keskimääräistä vähemmän. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: KULUTTAJAT K:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) KULUTTAJAT IKÄRYHMITTÄIN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus kotiin Kirjaaminen Toimittaminen pikana Vakuuttaminen Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto kotoa (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) --vuotiaat (n=) Ei mitään / Ei osaa sanoa % Kuvio. Sivu /

29 Lisäpalveluja käytetään sitä enemmän mitä suurempi yritys (toimipiste) kyseessä. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) YRITYKSET HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUKAAN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus toimipisteeseen Kirjaaminen Toimittaminen pikana Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto toimipisteestä Vakuuttaminen (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) - henkilöä (n=) Ei mitään / eos - henkilöä (n=) Yli henkilöä (n=) % Kuvio. Lisäpalvelujen käytössä on jonkin verran eroja toimialoittain, esimerkiksi kirjaamispalvelun käytössä. KIRJEEN/PAKETIN LISÄPALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN: YRITYKSET Y:. Mitä seuraavista kirjeen tai paketin lisäpalveluista olette käyttäneet viimeksi kuluneen kk aikana? (luetellaan) YRITYKSET TOIMIALAN MUKAAN: Käyttänyt viim. kk aikana, % haastatelluista Pakettilähetysten perillekuljetus toimipisteeseen Kirjaaminen Toimittaminen pikana Kuriipalvelu ts. pakettilähetysten nouto toimipisteestä (n=) Alkutuotanto/teollisuus/ rakentaminen (n=) Tukku-/vähittäiskauppa, kuljetus/varastointi, majoitus-/ravitsemus (n=) Informaatio/viestintä, rahoitus/vakuutus, kustannus (n=) Kiinteistöala, ammatill./ tieteell./tekn. toiminta, hallinto-/tukipalvelutoiminta (n=) Julkinen hallinto/maanpuolustus, koulutus/ Vakuuttaminen terveys-/sosiaalipalvelut (n=) Muut palvelut (n=) Ei mitään / eos % Kuvio. Sivu /

30 . Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys.. Kirje- ja pakettiliikenteen kehitys seuraavan vuoden aikana Vastaajia pyydettiin arvioimaan lähetettyjen ja vastaanotettujen kirje- ja pakettilähetysten määrien kehitystä kotitaloudessa / toimipisteessään. LÄHETYSMÄÄRIEN KEHITYS SEURAAVAN VUODEN AIKANA K/Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne/toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa?....lähettämienne pakettilähetysten vastaanottamienne kirjelähetysten vastaanottamienne pakettilähetysten... % haastatelluista: KULUTTAJAT (n=) ja YRITYKSET (n=) LÄHETETYT kirjelähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET VASTAANOTETUT kirjelähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET VASTAANOTETUT pakettilähetykset KULUTTAJAT YRITYKSET % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio Kotitalouksissa sekä kirjelähetysten lähettäminen että etenkin vastaanottaminen vähenee. Yrityksissä (toimipisteissä) kirjelähetysten vastaanottaminen näyttäisi vähenevän, lähettämisen pysyessä jokseenkin ennallaan. Yrityksissä (toimipisteissä) pakettiliikenteen arvioidaan kasvavan. Myös kotitalouksissa pakettien vastaanottamisen arvioidaan kasvavan, lähettämisen pysyessä jokseenkin ennallaan... Kirjelähetysten määrän kehitys kotitalouksissa KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) (n=) (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

31 Kotitalouksissa kirjelähetysten vastaanottaminen näyttäisi vähenevän kaikissa ikäryhmissä, lukuunottamatta alle -vuotiaiden ikäryhmää. Lähettäminen näyttäisi pysyvän jokseenkin ennallaan alle -vuotaiden keskuudessa, mutta vähenevän vanhemmissa ikäryhmissä. Seuraavassa on tarkasteltu kirjelähetysten määrän kehitystä sen mukaan miten paljon kotitaloudet lähettävät kirjelähetyksiä vuodessa. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Kotitalouksien lähettämien ja vastaanottamien kirjelähetysten määrä vähenee riippumatta siitä, minkä verran nykyisin lähettää kirjelähetyksiä. Vastaanotettujen lähetysten määrä vähenee selvimmin kotitalouksissa, jotka vastaanottavat vuodessa vähintään kirjelähetystä. Sivu /

32 .. Pakettilähetysten määrän kehitys kotitalouksissa Vastaanotettujen pakettilähetysten määrä kasvaa selvästi alle -vuotiaiden keskuudessa, mutta vähenee vanhemmissa ikäryhmissä. Pakettilähetysten lähettämisessä muutokset ovat selvästi pienempiä, mutta vanhemmissa ikäryhmissä myös lähettäminen vähenee. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) KULUTTAJAT: Kaikki --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) KULUTTAJAT: Kaikki --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat --vuotiaat (n=) (n=) --vuotiaat --vuotiaat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Pakettilähetysten lähettäminen näyttäisi pysyvän jokseenkin ennallaan riippumatta pakettilähetysten määrän nykytasosta. Pakettilähetysten vastaanottaminen sen sijaan näyttäisi kasvavan selvästi niiden kuluttajien keskuudessa, jotka jo nyt vastaanottavat eniten paketteja. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: KULUTTAJAT K:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? K:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän kotitaloudessanne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: KULUTTAJAT LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) KULUTTAJAT: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) Ei vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

33 .. Kirjelähetysten määrän kehitys yrityksissä Toimialojen väillä ei ole juurikaan eroja kirjeliikenteen volyymin kehityksessä lähettäjän tai vastaanottajan roolissa. Eniten vähennystä on toimialaryhmässä, jossa on mukana viestintä-, kustannus- ja finanssialat. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Nykyisen kirjeliikenteen volyymilla tarkasteltuna sekä kirjelähetysten lähettäminen että vastaanottaminen vähenevät selvimmin yrityksissä (toimipisteissä), joissa kirjeliikenteen volyymit ovat suurimmat. KIRJELÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte vastaanottamienne kirjelähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät VASTAANOTETUT kirjelähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

34 .. Pakettilähetysten määrän kehitys yrityksissä Toimialoittain tarkasteltuna lähtevien pakettilähetysten määrä näyttäisi kasvavan tai pysyvän ennallaan kaikilla muilla toimialoilla paitsi julkisella sektorilla. Myös pakettilähetysten vastaanottaminen näyttäisi kasvavan lähes kaikilla toimialoilla. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) (n=) (n=) (n=) (n=) YRITYKSET: Kaikki Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Alkutuotanto/teollisuus/rakentaminen (n=) Tukku-/väh.kauppa/kuljetus/varast./majoit./ravits. (n=) Informatio/viestintä/rahoitus/vakuutus/kustannus (n=) Kiinteistö/amm./tiet./tekn./hallinto-/tukipalv. (n=) Julkinen hall./maanpuol./koulut./terveys/sosiaali (n=) Muut palvelut % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Lähetettyjen pakettilähetysten määrä näyttäisi kasvavan selvästi yrityksissä (toimipisteissä), jotka jo nykyisin lähettävät eniten. Myös pakettilähetysten vastaanottaminen näyttäisi kasvavan eniten yrityksissä (toimipisteissä), jotka jo nykyisin vastaanottavat eniten. PAKETTILÄHETYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS: YRITYKSET Y:. Miten arvioitte lähettämienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Y:. Miten arvioitte, vastaanottamienne pakettilähetysten määrän kehittyvän toimipisteessänne seuraavan vuoden kuluessa? Lähetysten määrän kehitys seuraavan vuoden aikana, % haastatelluista: YRITYKSET LÄHETETYT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) - kpl vuodessa lähettävät (n=) Ei lähettävät VASTAANOTETUT pakettilähetykset (n=) YRITYKSET: Kaikki (n=) Yli kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) - kpl vuodessa vastaanottavat (n=) Ei vastaanottavat % % % % % % Kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee Ei osaa sanoa Kuvio. Sivu /

Postipalvelututkimus 2004

Postipalvelututkimus 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/ Viestintä Postipalvelututkimus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 22.9. Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 91/2005 Viestintä. Telepalvelututkimus 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 91/2005 Viestintä. Telepalvelututkimus 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 91/2005 Viestintä Telepalvelututkimus 2005 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.12.2005 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 2012

AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus 2012 AV-sisältöpalvelujen kuluttajatutkimus Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102382 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo KUVAILULEHTI Julkaisija Viestintävirasto Asiakirjan päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008. Telepalvelututkimus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 33/2008 Telepalvelututkimus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.6.2008 Tekijä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Julkaisun laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2003 /V. Postipalvelututkimus 2002

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2003 /V. Postipalvelututkimus 2002 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA /0 /V Postipalvelututkimus 02 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 0 ESIPUHE Postitoimintaa sääntelee postipalvelulaki ja sen keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

Postimarkkinaselvitys Potentiaalisten kilpailijoiden kartoitus ja näkemyksiä alan kilpailun edistämiseksi

Postimarkkinaselvitys Potentiaalisten kilpailijoiden kartoitus ja näkemyksiä alan kilpailun edistämiseksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 52/2008 Postimarkkinaselvitys Potentiaalisten kilpailijoiden kartoitus ja näkemyksiä alan kilpailun edistämiseksi Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013 Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013 31.3.2014 Postimarkkinaselvitys 2012-2013 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 1 2. Taustaa 2 3. Selvityksen toteutustapa 2 4. Kirjelähetykset 3 5. Lehtijakelu

Lisätiedot

Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät. Konsulttiselvitys

Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät. Konsulttiselvitys Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät Konsulttiselvitys Julkaisuja 16/213 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.7.2008 Tekijät Pöyry Telecom Oy, Finnet

Lisätiedot

Tunnisteilla turvallisuutta

Tunnisteilla turvallisuutta JULKAISUJA 6 2007 Tunnisteilla turvallisuutta tutkimus sähköisten tunnisteiden käytöstä Hannu Kytö Helena Tuorila Jenni Väliniemi JULKAISUJA 6 2007 Tunnisteilla turvallisuutta tutkimus sähköisten tunnisteiden

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytila

Joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytila LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2004 Liikenne Joukkoliikenteen matkustajainformaation nykytila Taustaraportti Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN KOTI, KULUTUS JA AJANKÄYTTÖ. Taina Mäntylä. Kuluttajaviraston julkaisusarja 3/2010

NUORTEN AIKUISTEN KOTI, KULUTUS JA AJANKÄYTTÖ. Taina Mäntylä. Kuluttajaviraston julkaisusarja 3/2010 NUORTEN AIKUISTEN KOTI, KULUTUS JA AJANKÄYTTÖ Taina Mäntylä Kuluttajaviraston julkaisusarja 3/2010 ISBN 978-951-681-166-9 (PDF) ISSN 1796-0118 (Verkkojulkaisu) Haapaniemenkatu 4, PL 5, 00531 Helsinki Puh.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V Telepalvelututkimus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö on noin kahden vuoden välein teettänyt

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 77/2005 Viestintä. Internet-markkinat Suomessa 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 77/2005 Viestintä. Internet-markkinat Suomessa 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 77/2005 Viestintä Internet-markkinat Suomessa 2005 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.10.2005 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset Suomessa

Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset Suomessa Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2005 Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset Suomessa Helsinki 2005 ISBN 951-49-2101-1 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2005 Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 60/2007. Kulkutavan valinta kolmannessa iässä

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 60/2007. Kulkutavan valinta kolmannessa iässä LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 60/2007 Kulkutavan valinta kolmannessa iässä Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.10.2007 Tekijät Annamari Ruonakoski ja Ville Voltti, Linea

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007 9/2007

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007 9/2007 Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007 9/2007 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Marko Ala-Fossi Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 5.11.2007

Lisätiedot

Aistivammaisten käytettävissä olevat luettelopalvelut Selvitys

Aistivammaisten käytettävissä olevat luettelopalvelut Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 63/2005 Viestintä Aistivammaisten käytettävissä olevat luettelopalvelut Selvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 88/2005 Viestintä. Internetin tietoturvaongelmat kotikäyttäjien näkökulmasta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 88/2005 Viestintä. Internetin tietoturvaongelmat kotikäyttäjien näkökulmasta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 88/2005 Viestintä Internetin tietoturvaongelmat kotikäyttäjien näkökulmasta Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Kiinteistöliittymien ominaispiirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjille

Kiinteistöliittymien ominaispiirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjille LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2005 Viestintä Kiinteistöliittymien ominaispiirteet: Jaettujen laajakaistaliittymien hyödyt ja haitat käyttäjille Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Internet-markkinat Suomessa 2004

Internet-markkinat Suomessa 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 60/2004 Viestintä Internet-markkinat Suomessa 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2004 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2008 Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti Helsinki, 2008 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Matkailu Suomessa 4 2.1. Suomalaisten matkatutkimus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 72/2005 Liikenne. Nousuja joukkoliikenteeseen myös maaseudulla?

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 72/2005 Liikenne. Nousuja joukkoliikenteeseen myös maaseudulla? LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 72/2005 Liikenne Nousuja joukkoliikenteeseen myös maaseudulla? Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.10.2005

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Auto- ja kuljetustekniikka. Kuljetuslogistiikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Auto- ja kuljetustekniikka. Kuljetuslogistiikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Auto- ja kuljetustekniikka Kuljetuslogistiikka INSINÖÖRITYÖ LOGISTIIKKA JA PALVELUT KIINTEIDEN KALUSTEIDEN MYYNNISSÄ Työn tekijä: Paula Kenkkilä Työn valvoja: Seppo Leppänen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS AJOTERVEYSASIOISSA

LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS AJOTERVEYSASIOISSA LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS AJOTERVEYSASIOISSA Kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2012 LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Viisikymppisten työllisten työssä jatkamista ennakoivat tekijät

Viisikymppisten työllisten työssä jatkamista ennakoivat tekijät Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:18 Anita Haataja Viisikymppisten työllisten työssä jatkamista ennakoivat tekijät Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2007 Tiivistelmä Anita Haataja.

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomalaisten rahapelaaminen 2011

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos Jenni-Emilia Ronkainen Suomalaisten rahapelaaminen RAPORTTI 14 2012 RAPORTTI 14/2012 Tuomo Turja Jukka Halme Markus Mervola Johanna Järvinen-Tassopoulos

Lisätiedot