HOITOONOHJAUSSUUNNITELMA. Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITOONOHJAUSSUUNNITELMA. Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen"

Transkriptio

1 1 HOITOONOHJAUSSUUNNITELMA Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen

2 2 Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen Oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen: Esimies ja työtoverit kannustavat Työntekijä tunnistaa ongelman Työterveyshuolto Hoitoon ohjaaminen Vaasan yliopistossa: Puheeksiotto työntekijän kanssa Esimies tunnistaa ongelman Yhteydenotto henkilöstöpäällikköön tai päihdeongelmien yhteyshenkilöön Puheeksiottokeskustelu Hoitoonohjausneuvottelu Hoitosopimus Työterveyshuoltoon

3 3 Yleistä Päihteiden käyttö on suomalaisten pahin terveysuhka. Huumeiden käyttö lisääntyy, alkoholin kulutus kasvaa ja alkoholisairaudet ja -kuolemat lisääntyvät. Väkevien alkoholijuomien hinnanalennus on myös osasyynä lisääntyneeseen alkoholin käyttöön. Päihteiden väärinkäyttö on työntekijän ja työyhteisön sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen ongelma. Työelämässä keskeisimmät päihderiskit aiheutuvat alkoholin käytöstä. Muita päihderiskejä aiheuttavia aineita ovat erilaiset huumeet, päihtymistarkoituksessa käytettävät lääkkeet sekä muut päihteinä käytettävät aineet. Vuonna 2001 suomalaiset joivat noin 9,2 litraa sataprosenttista alkoholia henkilöä kohti. Runsaasta alkoholin käytöstä seuraa, että tilastollisesti tarkasteltuna tuhannen henkilön työpaikassa on 100 alkoholin ongelmakäyttäjää, lisäksi tiedetään, että työyhteisössä kolmasosalla miehistä ja kuudesosalla naisista on joskus vaikeuksia alkoholin käytön hallinnassa. Suurkulutuksen riskiraja on miehillä 24 annosta viikossa ja naisilla 16 annossa viikossa. Yksi annos on esimerkiksi pullo keskiolutta, pullo siideriä, lasi mietoa viiniä (12 cl) lasi väkevää viiniä (8 cl) tai 4 cl viinaa. Päihteet heikentävät työn tuottavuutta ja laatua, lisäävät työtapaturmia ja sekä poissaoloja. Päihdeongelmaisten toistuvat työtehtävien laiminlyönnit rasittavat muita työntekijöitä ja aiheuttavat kustannuksia työnantajalle. Poissaolopäivien hinnaksi on laskettu keskimäärin 300 euroa. Pahimmillaan päihdeongelma johtaa työntekijän sairastumiseen ja jäämiseen työkyvyttömyyseläkkeelle. Kun 40-vuotias 2500 kuukaudessa ansaitseva työntekijä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, yliopisto maksaa Valtiokonttorille kertamaksuna noin Suomessa kuolee vuosittain 2500 ihmistä alkoholisairauksiin. Päihdeongelmaisen henkilön hoitoon ohjaaminen riittävän aikaisessa vaiheessa saattaa edesauttaa hänen tervehtymistään ja vähentää siten haittatekijöitä. Päihdeongelman tunnistaminen Vapaa-ajan päihteiden käyttö on työpaikan asia, kun sen seuraukset näkyvät työpaikalla. Työelämässä päihteiden käyttö on väärinkäyttöä, kun työntekijä sen vuoksi toistuvasti: myöhästyy, jää tulematta työhön tai poistuu kesken työajan tulee työhön päihtyneenä tai jälkihumalassa nauttii alkoholia tai muita päihteitä työpaikalla.

4 4 Ongelmien ja suurkulutuksen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää sekä ihmiselle että työyhteisölle. Päihteiden väärinkäyttöön tulee aina suhtautua vakavasti sekä yleisesti että yksittäisen henkilön kohdalla. Välinpitämätön tai peittelevä suhtautuminen päihdeongelmaiseen henkilöön edistää väärinkäytön jatkumista, asiallinen ja myönteinen puuttuminen voi katkaista päihdekierteen. Kun lähiesimies ja työtoverit osaavat ottaa päihdeongelman rohkeasti esille, liikakäyttäjä yleensä hyväksyy työyhteisön puuttumisen. Esimiehen rooli on merkittävä. Hoitoonohjausjärjestelmä Yhteyshenkilö Yhteistyöelin yliopistossa Hoitoonohjausjärjestelmä on osa Vaasan yliopiston työkykyä ylläpitävää toimintaa ja se koskee kaikkia yliopiston palveluksessa olevia. Järjestelmän tavoitteena on edistää päihdeongelmaisen hakeutumista hoitoon ja poistaa sen esteenä usein olevat tietämättömyys hoitomahdollisuuksista ja hoitopalveluista sekä niiden toiminnasta. Esimiehet ja henkilöt, jotka haluavat käyttää hoitoonohjausjärjestelmää, voivat keskustella hoitomahdollisuuksista ja muista käytännön asioista yhteyshenkilön tai yliopiston henkilöstöpäällikön kanssa. Vaasan yliopistossa hoitoonohjausjärjestelmän yhteyshenkilönä toimii työterveyshoitaja Sinikka Ylihärsilä (puh. (06) /Medicentra), joka huolehtii päihdevalistuksesta sekä tarvittaessa hoitoonohjauksen käytännön asioista. Yhteyshenkilön kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omasta, työtoverin, alaisen tai esimiehen päihdeongelmasta. Yhteyshenkilö voi sovittaessa ottaa yhteyttä päihdeongelmaista epäiltyyn henkilöön tai tämän esimieheen ja keskustella mahdollisista jatkotoimista. Yhteyshenkilöllä on päihdeongelmaisen henkilön pyynnöstä oikeus olla läsnä neuvoteltaessa työntekijän hoitoonohjausta ja palvelussuhteen jatkumista koskevista asioista. Yhteistyöelimenä päihteiden liikakäyttöä koskevissa kysymyksissä toimii työsuojelutoimikunta (http://www.uwasa.fi/hallinto/henkilosto/tyosuojelu. html#tyosuojelu).

5 5 Päihdevalistus Päihdevalistuksella ehkäistään päihdeongelmien syntyä sekä olemassa olevien ongelmien pahenemista. Valistus kohdistuu kaikkiin: Terveitä, ajoittain tai kohtuullisesti alkoholia käyttäviä ohjataan nauttimaan alkoholia oikein ja välttämään liikakäyttöön johtavia tai sitä laukaisevia tilanteita. Niille, joilla oletetaan olevan taipumusta päihteiden käytöstä johtuviin ongelmiin, valistuksen tavoitteena on vähentää kulutusta ja saada käyttö hallintaan sekä estää ongelman kehittyminen krooniseksi. Heitä kannustetaan pitämään itse päihteen käyttö kurissa ja hakeutumaan omaehtoisesti hoitoon. Ongelmiin puututaan heti kun niitä ilmaantuu. Ongelmakäyttäjät ohjataan hoitoon ja työyhteisö tukee heitä hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Lähimmän esimiehen ja työtoverien avoimesti ja moralisoimatta antama palaute päihdeongelmaisen työssä esiintyvistä laiminlyönneistä voi vaikuttaa hoitomotivaatioon ja oman tilan myöntämiseen. Henkilöstökoulutuksena yliopistossa vastaava toiminto järjestää koko henkilökunnalle avointa koulutusta päihdeongelmien tunnistamisessa ja käsittelyssä yhteistyössä yhteyshenkilön ja työsuojelutoimikunnan kanssa. Tämän ohjelman liitteenä ja yliopiston internet-sivuilla on tietoa hoitoon hakeutumisesta ja hoitopaikoista. Tietoja saa työterveyshuollosta, hoitoonohjauksen yhteyshenkilöltä ja yliopiston henkilöstöpäälliköltä. Päihtyneenä työpaikalla Päihtynyt henkilö on aina poistettava työpaikalta. Jos humalatilasta epäilty haluaa osoittaa epäilyn turhaksi, hän voi käydä työterveysasemalla puhaltamassa alkometriin. Lähin esimies laatii tapauksesta pöytäkirjan (lomake liitteenä). Seuraavana työpäivänä tai viimeistään viikon sisällä tapahtumasta esimiehen on otettava ongelma puheeksi päihderikkomuksen tehneen kanssa. Oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen Hoidossa onnistumisen on todettu paranevan kun päihdeongelmainen itse tunnistaa tilanteensa ja hakeutuu hoitoon. Tietoa hoitoon hakeutumisesta saa työterveyshuollosta, hoitoonohjauksen yhteyshenkilöltä ja henkilöstöpäälliköltä sekä yliopiston internet-sivulta.

6 6 Esimiehen ja työtovereiden tulee rohkaista oma-aloitteista hoitoon hakeutumista sekä kannustaa hoidossa olemisestaan kertonutta päihdeongelmastaan eroon pyrkivää työntekijää. Mikäli henkilö hakeutuu oma-aloitteisesti hoitoon, työterveysasema tai hoitopaikka ei vaitiolovelvollisuuden vuoksi kerro työnantajan edustajalle hoidosta tai hoitokäynneistä ilman henkilön suostumusta. Jos oma-aloitteisesti hoitoon hakeutuneelle henkilölle tehdään kirjallinen hoitosopimus, työnantajan edustajalla on henkilön suostumuksella oikeus saada tietoja hoitosopimuksen noudattamisesta tilanteessa, jossa henkilön kohdalla joudutaan harkitsemaan kurinpitotoimia epäillyn päihdeongelman vuoksi. Hoidon sisällöstä ei työnantajan edustajalla ole oikeutta saada tietoja. Hoitoon ohjaaminen Lähin esimies ja työtoverit ovat henkilöitä, jotka todennäköisimmin huomaavat päihdeongelman ja heidän tulee reagoida havaitessaan päihteiden väärinkäyttöä ja siihen liittyviä ongelmia. Päihdeongelman puheeksiotto Kun esimiehellä omien tai muiden kertomien havaintojen perusteella on syytä epäillä, että henkilöllä on kehittymässä päihdeongelma, hänellä on vastuu ottaa asia puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Puheeksiottoehdotuksen voi tehdä muukin henkilö, työtoveri, päihdeongelmainen henkilö itse tai hänen omaisensa. Puheeksiottaminen voi olla vapaamuotoinen kahdenkeskinen keskustelu tarkoituksena päihdeongelmasta epäillyn henkilön herättäminen näkemään mahdollinen ongelma. Puheeksiottokeskustelu voi olla myös muodollinen, pöytäkirjaan kirjattava tilaisuus, jossa päihdeongelmasta epäillyn kanssa sovitaan mahdollisista jatkotoimista. Ennen puheeksiottoa esimies voi olla yhteydessä hoitoonohjausjärjestelmän yhteyshenkilöön, henkilöstöpäällikköön sekä työntekijän luottamus-mieheen. Esimies voi pyytää ohjeita myös työterveyshuollosta. Esimies ja yhteyshenkilö voivat tarvittaessa sopia, että yhteyshenkilö ottaa yhteyttä päihdeongelmasta epäiltyyn henkilöön. Esimiehen tulee kertoa yhteydenotosta päihdeongelmasta epäilemälleen henkilölle.

7 7 Puheeksiottokeskustelu kirjataan liitteenä olevan mallin mukaisesti. Keskustelun perusteella esimies ja työntekijä arvioivat hoidon tarpeen. Jos hoidon tarvetta ei todeta olevan, sovitaan seurantakeskustelusta 1 2 kuukauden kuluttua. Hoitoonohjausneuvottelu Kun puheeeksiottokeskustelussa todetaan päihdeongelma ja hoidon tarve, esimies on yhteydessä työterveyshuoltoon ja järjestetään hoitoonohjausneuvottelu. Neuvottelussa ovat mukana päihdeongelmainen, esimies ja työterveyshuollon edustaja. Neuvotteluun voi osallistua päihdeongelmaisen pyynnöstä myös hänen perheensä jäsen, työtoveri, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Neuvottelun tavoitteena on päättää menettelytavoista päihdeongelman hoidossa. Neuvottelu kirjataan ja seurannasta sovitaan. Hoitosopimus Hoitoonohjausneuvottelussa päihdeongelmaiselle annetaan mahdollisuus tehdä kirjallinen hoitosopimus, jonka mukaan ongelmainen sitoutuu käymään hoidossa. Työterveyshuolto hoitaa yhteydet hoitopaikkoihin ja hoitopaikka tekee päihdeongelmaisen kanssa hoitosuunnitelman. Hoidettava sitoutuu hoitosopimuksessa siihen, että työnantaja saa halutessaan tiedot siitä, käykö hän sopimuksen mukaisesti hoidossa ja kuinka hoito edistyy. Sopimuksen allekirjoittavat päihdeongelman vuoksi hoitoon hakeutuva henkilö sekä yliopiston edustaja. Hoitosopimuksesta annetaan kopio allekirjoittaneelle sekä työterveyshuoltoon ja hoitopaikkaan. Hoitosopimuslomake on tämän ohjeen liitteenä. Luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus Henkilöt, jotka ovat tekemisissä hoitoonohjauksen kanssa, eivät ilman hoitoonohjattavan lupaa saa ilmaista sivullisille tietojaan. Laitoksen tuki päihdeongelmasta eroon pyrkivälle Tuki ja kannustus ovat useimmiten tärkeitä päihdeongelmasta eroon pyrkimisessä. Ongelmainen henkilö voi itse ottaa asian esille työyksikössä tai antaa luvan esimiehelle asian käsittelyyn.

8 8 Työajan käyttö hoitoon ja palkkaus hoidon aikana Päihdeongelmainen voi käydä lääkärissä työaikana, muut hoitokäynnit tulee järjestää ensisijaisesti työajan ulkopuolella tai niihin käytetty työaika tulee tehdä takaisin. Katkaisuasemalle tai laitoshoitoon hakeutuneelle maksetaan hoidon ajalta virkatai työehtosopimuksen mukaista sairausajan palkkaa mikäli hoitoajalta esitetään lääkärintodistus yliopiston henkilöstöpalveluun. Poissaoloista ilmoittaminen Virkamiesasetuksen 22.1 :ssä on määräys, jonka mukaan virkamies voi todistaa enintään kolme vuorokautta kestävän sairautensa muuten kuin lääkärintodistuksella tai terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antamalla todistuksella. Yliopistossa 1 3 päivän sairauspoissaolosta työntekijä toimittaa allekirjoittamansa ilmoituksen henkilöstösihteerille. Päihdeongelmaisen henkilön kohdalla voidaan puheeksiottokeskustelussa sopia, että henkilön tulee toimittaa kaikista sairauspoissaoloista terveydenhuollon ammattihenkilön todistus sairaudesta. Esimies voi harkintansa mukaan yksittäisessä sairauspoissaolokerrassa myöntää poikkeuksen terveydenhuollon ammattihenkilön todistuksen vaatimisesta, jos esimiehellä on edellytykset arvioida poissaolon aiheellisuus ilman todistusta. Päihdeongelman uusiutuminen Jos päihdeongelman haittavaikutukset työpaikalla jatkuvat hoidon aikana tai sen jälkeen, työnantajan on ryhdyttävä kurinpidollisiin toimiin. Kurinpitotoimiin tulee ryhtyä myös silloin, kun päihdeongelmainen on kieltäytynyt hoidosta, joka on katsottu välttämättömäksi. Kurinpidolliset toimenpiteet Harkittaessa päihdeongelmaiseen kohdistuvia kurinpitotoimia esimiehen tulee kuulla asianomaista henkilöä, tämän lähiesimiestä, työpaikan hoitoonohjauksen yhteyshenkilöä sekä luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua. Esimiehen tulee ottaa yhteyttä yliopiston henkilöstöpäällikköön. Lisäksi esimiehen tulee neuvotella hoitopaikan tai työterveysaseman yhteyshenkilön kanssa, mikäli työntekijä on hoitosopimuksen voimassa ollessa joutumassa rangaistutoimenpiteiden kohteeksi.

9 9 Esimiehen huomautus Kurinpitorangaistukset Alaisen moitittavan menettelyn tai käyttäytymisen vuoksi esimies voi antaa suullisen tai kirjallisen huomautuksen. Kirjallisesta huomautuksesta lähetetään jäljennös luottamusmiehelle ja yliopiston kirjaamoon, jossa huomautukset säilytetään salassa pidettävinä asiakirjoina. Virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan määrätä kurinpitorangaistus, jonka päättää nimittävä viranomainen (säädökset valtion virkamieslaissa 750/94). Kurinpitorangaistukset ovat: kirjallinen varoitus (24 ) virantoimituksesta pidättäminen (40 ) virkasuhteen purkaminen (33 ) Seuraavissa tapauksissa, kurinpitorangaistusta tulee harkita heti ensimmäisen väärinkäyttötapauksen jälkeen: työntekijä esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena väkivaltaisesti työpaikalla työntekijä rikkoo törkeästi työsuojelumääräyksiä tai vaarantaa toisia työntekijöitä tai itseään Mikäli koeaikaisella virkamiehellä (valtion virkamieslain 10 ) havaitaan päihdeongelma, hänen nimitystään ei tule vakinaistaa. Henkilölle tulee kertoa päihdeongelmaepäilystä ja kehottaa häntä hakeutumaan hoitoon. Tämä sopimus on hyväksytty Vaasan yliopiston työsuojelutoimikunnassa

10 10 YHTEYSTIETOJA Auli Kinnunen, henkilöstöpäällikkö, puh. (06) sähköposti Sinikka Ylihärsilä, työterveyshoitaja, hoitoonohjausjärjestelmän yhteyshenkilö, puh. (06) sähköposti Tapio Silvennoinen, työsuojelupäällikkö, puh. (06) , sähköposti Harry Seppälä, työsuojeluvaltuutettu, puh. (06) , sähköposti Avoin I varatyösuojeluvaltuutettu Anneli Virta, II varatyösuojeluvaltuutettu, puh. (06) , sähköposti Luottamusmiehet: Juha Tolonen (Professoriliitto ry Vaasan yliopiston osasto), puh. (06) Nina Pilke (VYTY ry), puh. (06) Sami Ilomäki (Linkki), puh. (06) Aira Thölix (Vaasan yliopistolehtorit ry), puh. (06) Lasse Männistö (VYHY ry), puh. (06) Työsuojelutoiminnan tavoitteena on vähentää ja poistaa työssä sekä työoloissa esiintyviä terveyden vaaroja ja haittoja. Tavoitteena on kehittää työtä ja työoloja sellaisiksi, että ne edistävät työntekijän terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä työssä. Työsuojeluasioita käsittelevät työsuojelutoimikunta, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano päättyvällä kaudella on: henkilöstöpäällikkö Auli Kinnunen (pj), professori Juha Tolonen, opintosihteeri Marja Vettenranta, kirjastosihteeri Tarja Yli- Karhu, lehtori Aira Thölix ja toimistosihteeri Ilse Haakana, yksi paikka avoin. Työnantajan nimeämänä työsuojelupäällikkönä toimii ylivirastomestari Tapio Silvennoinen, puh 8299 ja työsuojeluvaltuutettuna käytönsuunnittelija Harry Seppälä, puh Työsuojelutoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstösihteeri Kirsi Rintapää. Työterveyshuolto antaa neuvontaa ja opastusta päihdeongelmaisille. Työterveyshuollon kautta on myös mahdollisuus saada ajanvaraus työterveyslääkäri Allan Huhtamäelle: Medicentra, Vaasa. Ajanvaraus (06) Työterveyshoitaja Sinikka Ylihärsilä on tavattavissa ma-pe aamupäivisin klo 8 9 ja iltapäivisin klo

11 11 Medicentra avoinna ma pe klo Opiskelijoiden hoitoonohjauksessa yhteistyössä toimii YTHS/Vaasa puh. (06) Lisätietoja koulutuspoliittiselta sihteeriltä puh. (06) Vaasan päihdehuolto (http://www.vaasa.fi/ shtml) Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluihin voi hakeutua oma-aloitteisesti ja ne tukevat asiakkaan itsenäistä suoriutumista. Hoito perustuu luottamuksellisuuteen ja toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon asiakkaan ja hänen läheistensä etu. Palvelut annetaan henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palvelut annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Päihteiden ja huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamisen tueksi tarjoamme muun muassa neuvontaa, tukea, avohoitoa, laitoskatkaisua, laitoskuntoutusta sekä asumispalveluyksikköjä. Vaasan kaupungin raittiustoimisto raittiustoimenjohtaja Merja Huttunen-Metsi puh Kirkkopuistikko 28, Vaasa A-neuvola Håkan Söderman Hovioikeudenpuistikko 19, VAASA puh. (06) , fax (06) Vaasan A-neuvola on päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä avohoitopaikka, jonne voi hakeutua, kun päihteiden käyttö aiheuttaa vaikeuksia tai huolestuttaa henkilöä itseään, perhettä tai työyhteisöä. Työnohjaus, koulutus- ja konsultaatiopalveluja. Ajanvaraus ja päivystys arkisin klo 8 12, vastaanotto sopimuksen mukaan. Katkaisuhoitoasema ja selviämisasema Ari Lyttinen Hietasaarenkatu 19, VAASA p. (06) , fax (06) Selviämishoito on tarkoitettu erilaisten päihteiden vaikutuksen alaisille henkilöille lyhytaikaista (alle vrk) toipumista varten.

12 12 Katkaisuhoitoasema on tarkoitettu lyhytaikaiseen (noin 3 14 vrk) päihteiden käytön katkaisuun ja vieroitukseen. puh /neuvonta ja paikkatiedustelut. Avoinna ympäri vuorokauden. Pääterveysasema, Sepänkyläntie Ilman ajanvarausta Kiireellistä, välitöntä apua tarvitsevat sairaustapaukset Avoinna ma pe klo 08 23, la su klo Mielenterveyskeskus Tiedustelut ma klo 8 16, ti klo 8 19 ja ke pe klo 8 16 puh. (06) AA-auttava puhelin Alkoholistien itsensä perustamia toveriryhmiä, joissa esiinnytään nimettöminä. AA-auttava puhelin: ma, ke ja pe klo 19-20, ti klo 12-14, to klo , la klo 10-12, puh Irti huumeista -puhelin valtakunnallinen auttava puhelin arki-iltaisin klo puh auttava puhelin Vaasassa puh. (06) A-klinikkasäätiön päihdelinkki

13 13 VAASAN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA päihderikkomuksen toteamisesta Henkilön nimi Työtehtävä Toimintayksikkö Henkilö on esiintynyt päihtyneenä työpaikalla. Päihtymys on todettu henkilön pyynnöstä työterveysasemalla kyllä ei Päihtymys on todettu muuten, miten? Päiväys Ao. henkilön allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Todistaja (ellei ao. henkilö itse allekirjoita) Jakelu: ao. henkilö esimies Tiedoksi: hoitoonohjauksen yhteyshenkilö henkilöstöpäällikkö työterveyshuolto

14 14 VAASAN YLIOPISTO Puheeksiottokeskustelu Henkilön nimi Työtehtävä Toimintayksikkö Esimiehen havainnot päihdeongelman ilmenemisestä työssä: Työntekijän käsitys asiasta: Sovitut toimenpiteet: Poissaolojen ilmoittamisesta esimiehelle on sovittu seuraavasti: Päiväys Ao. henkilön allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Jakelu: ao. henkilö esimies Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö työterveyshuolto

15 15 VAASAN YLIOPISTO Päihdeongelmaisen hoitosopimus Hoitoonohjattu Kotiosoite, puhelin Laitos/klinikka, puhelin Työtehtävä Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty päihdeongelmaani. Olemme todenneet, että tarvitsen päihdeongelmani johdosta hoitoa. Lupaudun osallistumaan minulle työterveyshuollon kautta järjestettyyn hoitoon hoitosuunnitelman mukaisesti ja noudattamaan hoitopaikan antamia ohjeita. Työterveysasema valvoo ja seuraa, että noudatan tehtyä hoitosuunnitelmaa. Hoitopaikka ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, jos hoidossa tapahtuu laiminlyöntejä. Esimiehellä on oikeus saada tietää, käynkö hoitosopimuksen mukaisesti hoidossa, mutta ei muuten tietoja hoidon sisällöstä. Työnantaja ei hoidon jatkuessa sopimuksen mukaisesti käytä hoitoa edeltänyttä päihteiden käyttöä tai siihen liittyviä työnantajan tiedossa olevia päihteiden käytöstä johtuvia laiminlyöntejä virkasuhteen päättämisperusteena. Mikäli en noudata hoitosuunnitelmaani ja päihteiden väärinkäyttö jatkuu, virkasuhteen päättäminen tulee harkittavaksi Valtion virkamieslain 25 :n nojalla. Hoitosopimuksen voimassaoloaikana sairaslomatodistukset hyväksytään vain työterveyshuollon kirjoittamina tai tarvittaessa työterveyshuollon lääkärin tarkistamina. Hoitosopimus on voimassa kuukautta allekirjoittamispäivästä. Hyväksyn tämän sopimuksen. / En hyväksy tätä sopimusta. Vaasassa / 200 hoitoonohjattu työnantajan edustaja Muut keskusteluun osallistuneet: Jakelu: hoitoonohjattu esimies Medicentran työterveyslääkäri hoitopaikka

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE VAASAN KAUPUNGIN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE Henkilöstöpalveluiden julkaisuja 1/01 SISÄLLYSLUETTELO ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN AIHEUTTAMIEN ONGELMATILAN- TEITTEN SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tarkoitus Heinäveden kunnan päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus - Työsuojelujaos 4.4.2013 - Yhteistyötoimikunta 15.4.2013 Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA 2(10) SISÄLTÖ 1. PÄIHDEOHJELMAN TAVOITTEET JA TARKOITUS... 3 2. TYÖ JA PÄIHTEET...

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 IIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 3 3. Määritelmiä ja periaatteita 4 4. Päihdeongelman

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1(19) SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyöryhmä 30.10.2014 15 Kunnanhallitus 10.11.2014 219 2(19) Sisällys 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET PÄIHDETYÖSSÄ 3. ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA SUOSITUS PAIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKAISYSTA, PAIHDEASIOIDEN WSITTELYSTA JA HOITOONOHJAUKSESTA TYOPAIKOILLA Tyomarkkinajarjestot ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijoiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Henkilöstö- ja työllisyysjaosto _. _. 2013 2 Sisältö Päihdeongelman käsittelykaavio. 3 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite..... 4 2. Vastuulliset toimijat..

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.2.2012 38 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Työyhteisöjen

Lisätiedot

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA Toimintamalli puheeksiottamisesta Heinäveden kunta Tavoitteet Aktiivisella työkyvyn seurannalla puututaan sellaisiin

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2. Oikeusministeriön päihdeohjelma

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2. Oikeusministeriön päihdeohjelma TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2 Oikeusministeriön päihdeohjelma TOIMINTA JA HALLINTO 2009:2 Oikeusministeriön päihdeohjelma ISSN 1458-6436 ISBN 978-952-466-729-6 (nid.) ISBN 978-952-466-730-2 (PDF) Oikeusministeriö

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää

Lisätiedot

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Varhaisen tuen malli Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Mitä varhainen tuki tarkoittaa? Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämistä Heikentyneen työkyvyn uhkan

Lisätiedot

VARHAINEN VÄLITTÄMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ

VARHAINEN VÄLITTÄMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ 1 VARHAINEN VÄLITTÄMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ Toimintamalli puheeksiottamisesta Siikalatvan kunnan työpaikoissa Tavoitteet Tämän oppaan tehtävänä on tukea esimiestä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa työyhteisössä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

Päihdeohjelma ja vastuu sen toteuttamisesta koskevat koko henkilöstöä.

Päihdeohjelma ja vastuu sen toteuttamisesta koskevat koko henkilöstöä. Päihdeohjelma Päihdeohjelman tarkoitus Päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, tuottavan ja hyvin toimivan työyhteisön kehittämiseen sekä työelämän laadun parantamiseen.

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Kirsi Ahola Ihmisen toimintakyky vaihtelee, mutta työkyky säilyy, kun työ joustaa Toimintakyky kertoo, kuinka henkilö selviytyy päivittäisen elämänsä vaatimuksista.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA

Savonlinnan kaupunki. Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA Savonlinnan kaupunki Hoitoonohjausohje lomakemallit Savonlinnan kaupunki PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 2 2. PÄIHDETYÖ, SEN ORGANISOINTI JA VASTUUT... 2 2.1

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus Päihdeohjelma Yhteistyökomitea 17.11.2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 www.ylojarvi.fi 1 Sisällys 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite... 3 2. Vastuut... 4 3. Menettely päihdeongelmatilanteessa... 4

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Ennalta ehkäisevä toiminta 2 5. Päihdehaitan havaitseminen

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11. Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.2011 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2 Ennaltaehkäisevä toiminta... 4 3 Varhainen puuttuminen...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2013 Voimaantulo 10.12.2013 LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 SISÄLTÖ 1. Tavoite... 3 2. Soveltamisala ja päihteet...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Työsuojelutoimikunta 1.4.2011 Yhteistoimintaelin 28.4.2011 Henkilöstötoimikunta 28.4.2011 Kunnanhallitus 9.5.2011. Pyhäjoen kunnan päihdeohjelma

Työsuojelutoimikunta 1.4.2011 Yhteistoimintaelin 28.4.2011 Henkilöstötoimikunta 28.4.2011 Kunnanhallitus 9.5.2011. Pyhäjoen kunnan päihdeohjelma Työsuojelutoimikunta 1.4.2011 Yhteistoimintaelin 28.4.2011 Henkilöstötoimikunta 28.4.2011 Kunnanhallitus 9.5.2011 Pyhäjoen kunnan päihdeohjelma PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS Pyhäjoen kunnan tavoitteena on työnantajana

Lisätiedot

Inarin kunnan päihdeohjelma INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

Inarin kunnan päihdeohjelma INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Inarin kunnan päihdeohjelma 28.4.2006 1 INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Inarin kunnan päihdeohjelma 28.4.2006 2 INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. OHJELMAN TAVOITTEET 2. ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 TIETOA 2.2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI 1 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI Sairausvakuutuslaki 1.1.2011 Sairausvakuutuslaki 1.6.2012 Työterveyshuoltolaki 1.6.2012 2 1. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Työsuojelujaosto 1.10.2015 Johtoryhmä 6.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 / 17 Sisällys Sisällys... 2 1. TAVOITE... 3 2. MÄÄRITELMIÄ... 3 3. VASTUUT

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Päihdeongelmaisen työkyky Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Työkyvyn arvio Työkyvyttömyys Juridinen käsite, johon aina liittyy lääketieteellinen arvio Sairaus-kudosvaurio-toimintakyvyn

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Inarin kunnan päihdeohjelma 2013 INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Kunnanhallituksen 16.9.2013 hyväksymä Inarin kunnan päihdeohjelma 2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Päihdeohjelman lähtökohtana on ennalta ehkäisevä

Lisätiedot

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio on palkattu seurakuntaan kanttorin sijaiseksi, koska virkaa ei ole saatu vakinaisesti täytetyksi. Ensio selviää työstään hyvin silloin, kun on hyviä jaksoja.

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä. 29.11.2012 Työsuojelu 1

Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä. 29.11.2012 Työsuojelu 1 Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä 29.11.2012 Työsuojelu 1 Työsuojeluorganisaatio SoTessa v. 2010-2013 Koordinoiva työsuojelutoimikunta 9- jäsentä (3 Ta edustajaa ja 6 tsv:a) SoTe 1 Hallinto

Lisätiedot

Sisällys. Liitteet 17

Sisällys. Liitteet 17 PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällys Päihdeohjelman tarkoitus 3 Ennalta ehkäisevä toiminta 3 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 3 Varhainen tukeminen 3 Päihdeongelman tunnistaminen ja ongelmaan

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Sisältö. Lomakkeet 1 ja 2: Lomakkeet keskustelun / puheeksi ottamisen tueksi. Muistiopohja

Sisältö. Lomakkeet 1 ja 2: Lomakkeet keskustelun / puheeksi ottamisen tueksi. Muistiopohja Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli 4 3 Tunnistaminen, aloite keskusteluun ja puheeksi ottaminen 5 4 Työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen hallinta 6 5 Ohjeita keskusteluun,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki Mikä on AUDIT? Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT sai alkunsa 1980-luvulla, kun Maailman terveysjärjestö

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Alkoholi ja työelämä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 16.9.2009

Alkoholi ja työelämä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 16.9.2009 Alkoholi ja työelämä Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 16.9.2009 Työikäisten yleisimmät kuolemansyyt 2007 Miehet Kuolleiden määrä % Sija Kuolemansyy 1. Alkoholisyyt 1425 18,7 2. Sepelvaltimotauti

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen liitesopimukset. Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön.

Ulkomaanliikenteen liitesopimukset. Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön. LIITE 10.1 ULKOMAANLIIKENTEEN PÄIHDEPOLITIIKKA Varustamot suhtautuvat kielteisesti henkilöstönsä alkoholin ja huumeiden käyttöön. Työskenteleminen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kasvattaa

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Päihteet työssä kiitos ei

Päihteet työssä kiitos ei Päihteet työssä kiitos ei Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, Työelämän päihdeasiantuntijat Teksti: Hannu Tamminen Valokuvat: Katri Lehtola Ulkoasu ja taitto: HDAD Paino: Kopio Niini Oy 1. painos 2012

Lisätiedot

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Esteettömästi yhdestä ovesta?- Mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikille 29.10.2009 Anneli Pienimäki Päihdetyön kehittämispäällikkö Sininauhaliitto Keitä asiakkaat

Lisätiedot

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi Kysymyksiä työpaikan päihdetilanteen ja -riskien kartoittamisen ja toimenpiteiden valitsemisen tueksi Miksi? Päihteiden väärinkäyttö voi vaikuttaa työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työn laatuun kaikenlaisilla

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

Huomautuksen ja varoituksen antaminen

Huomautuksen ja varoituksen antaminen Kokkolan kaupunki 5.10.2011 Henkilöstökeskus Huomautuksen ja varoituksen antaminen Työntekijää tai viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa

Lisätiedot