HOITOONOHJAUSSUUNNITELMA. Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITOONOHJAUSSUUNNITELMA. Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen"

Transkriptio

1 1 HOITOONOHJAUSSUUNNITELMA Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen

2 2 Päihdeongelman tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen Oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen: Esimies ja työtoverit kannustavat Työntekijä tunnistaa ongelman Työterveyshuolto Hoitoon ohjaaminen Vaasan yliopistossa: Puheeksiotto työntekijän kanssa Esimies tunnistaa ongelman Yhteydenotto henkilöstöpäällikköön tai päihdeongelmien yhteyshenkilöön Puheeksiottokeskustelu Hoitoonohjausneuvottelu Hoitosopimus Työterveyshuoltoon

3 3 Yleistä Päihteiden käyttö on suomalaisten pahin terveysuhka. Huumeiden käyttö lisääntyy, alkoholin kulutus kasvaa ja alkoholisairaudet ja -kuolemat lisääntyvät. Väkevien alkoholijuomien hinnanalennus on myös osasyynä lisääntyneeseen alkoholin käyttöön. Päihteiden väärinkäyttö on työntekijän ja työyhteisön sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen ongelma. Työelämässä keskeisimmät päihderiskit aiheutuvat alkoholin käytöstä. Muita päihderiskejä aiheuttavia aineita ovat erilaiset huumeet, päihtymistarkoituksessa käytettävät lääkkeet sekä muut päihteinä käytettävät aineet. Vuonna 2001 suomalaiset joivat noin 9,2 litraa sataprosenttista alkoholia henkilöä kohti. Runsaasta alkoholin käytöstä seuraa, että tilastollisesti tarkasteltuna tuhannen henkilön työpaikassa on 100 alkoholin ongelmakäyttäjää, lisäksi tiedetään, että työyhteisössä kolmasosalla miehistä ja kuudesosalla naisista on joskus vaikeuksia alkoholin käytön hallinnassa. Suurkulutuksen riskiraja on miehillä 24 annosta viikossa ja naisilla 16 annossa viikossa. Yksi annos on esimerkiksi pullo keskiolutta, pullo siideriä, lasi mietoa viiniä (12 cl) lasi väkevää viiniä (8 cl) tai 4 cl viinaa. Päihteet heikentävät työn tuottavuutta ja laatua, lisäävät työtapaturmia ja sekä poissaoloja. Päihdeongelmaisten toistuvat työtehtävien laiminlyönnit rasittavat muita työntekijöitä ja aiheuttavat kustannuksia työnantajalle. Poissaolopäivien hinnaksi on laskettu keskimäärin 300 euroa. Pahimmillaan päihdeongelma johtaa työntekijän sairastumiseen ja jäämiseen työkyvyttömyyseläkkeelle. Kun 40-vuotias 2500 kuukaudessa ansaitseva työntekijä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, yliopisto maksaa Valtiokonttorille kertamaksuna noin Suomessa kuolee vuosittain 2500 ihmistä alkoholisairauksiin. Päihdeongelmaisen henkilön hoitoon ohjaaminen riittävän aikaisessa vaiheessa saattaa edesauttaa hänen tervehtymistään ja vähentää siten haittatekijöitä. Päihdeongelman tunnistaminen Vapaa-ajan päihteiden käyttö on työpaikan asia, kun sen seuraukset näkyvät työpaikalla. Työelämässä päihteiden käyttö on väärinkäyttöä, kun työntekijä sen vuoksi toistuvasti: myöhästyy, jää tulematta työhön tai poistuu kesken työajan tulee työhön päihtyneenä tai jälkihumalassa nauttii alkoholia tai muita päihteitä työpaikalla.

4 4 Ongelmien ja suurkulutuksen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää sekä ihmiselle että työyhteisölle. Päihteiden väärinkäyttöön tulee aina suhtautua vakavasti sekä yleisesti että yksittäisen henkilön kohdalla. Välinpitämätön tai peittelevä suhtautuminen päihdeongelmaiseen henkilöön edistää väärinkäytön jatkumista, asiallinen ja myönteinen puuttuminen voi katkaista päihdekierteen. Kun lähiesimies ja työtoverit osaavat ottaa päihdeongelman rohkeasti esille, liikakäyttäjä yleensä hyväksyy työyhteisön puuttumisen. Esimiehen rooli on merkittävä. Hoitoonohjausjärjestelmä Yhteyshenkilö Yhteistyöelin yliopistossa Hoitoonohjausjärjestelmä on osa Vaasan yliopiston työkykyä ylläpitävää toimintaa ja se koskee kaikkia yliopiston palveluksessa olevia. Järjestelmän tavoitteena on edistää päihdeongelmaisen hakeutumista hoitoon ja poistaa sen esteenä usein olevat tietämättömyys hoitomahdollisuuksista ja hoitopalveluista sekä niiden toiminnasta. Esimiehet ja henkilöt, jotka haluavat käyttää hoitoonohjausjärjestelmää, voivat keskustella hoitomahdollisuuksista ja muista käytännön asioista yhteyshenkilön tai yliopiston henkilöstöpäällikön kanssa. Vaasan yliopistossa hoitoonohjausjärjestelmän yhteyshenkilönä toimii työterveyshoitaja Sinikka Ylihärsilä (puh. (06) /Medicentra), joka huolehtii päihdevalistuksesta sekä tarvittaessa hoitoonohjauksen käytännön asioista. Yhteyshenkilön kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omasta, työtoverin, alaisen tai esimiehen päihdeongelmasta. Yhteyshenkilö voi sovittaessa ottaa yhteyttä päihdeongelmaista epäiltyyn henkilöön tai tämän esimieheen ja keskustella mahdollisista jatkotoimista. Yhteyshenkilöllä on päihdeongelmaisen henkilön pyynnöstä oikeus olla läsnä neuvoteltaessa työntekijän hoitoonohjausta ja palvelussuhteen jatkumista koskevista asioista. Yhteistyöelimenä päihteiden liikakäyttöä koskevissa kysymyksissä toimii työsuojelutoimikunta (http://www.uwasa.fi/hallinto/henkilosto/tyosuojelu. html#tyosuojelu).

5 5 Päihdevalistus Päihdevalistuksella ehkäistään päihdeongelmien syntyä sekä olemassa olevien ongelmien pahenemista. Valistus kohdistuu kaikkiin: Terveitä, ajoittain tai kohtuullisesti alkoholia käyttäviä ohjataan nauttimaan alkoholia oikein ja välttämään liikakäyttöön johtavia tai sitä laukaisevia tilanteita. Niille, joilla oletetaan olevan taipumusta päihteiden käytöstä johtuviin ongelmiin, valistuksen tavoitteena on vähentää kulutusta ja saada käyttö hallintaan sekä estää ongelman kehittyminen krooniseksi. Heitä kannustetaan pitämään itse päihteen käyttö kurissa ja hakeutumaan omaehtoisesti hoitoon. Ongelmiin puututaan heti kun niitä ilmaantuu. Ongelmakäyttäjät ohjataan hoitoon ja työyhteisö tukee heitä hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Lähimmän esimiehen ja työtoverien avoimesti ja moralisoimatta antama palaute päihdeongelmaisen työssä esiintyvistä laiminlyönneistä voi vaikuttaa hoitomotivaatioon ja oman tilan myöntämiseen. Henkilöstökoulutuksena yliopistossa vastaava toiminto järjestää koko henkilökunnalle avointa koulutusta päihdeongelmien tunnistamisessa ja käsittelyssä yhteistyössä yhteyshenkilön ja työsuojelutoimikunnan kanssa. Tämän ohjelman liitteenä ja yliopiston internet-sivuilla on tietoa hoitoon hakeutumisesta ja hoitopaikoista. Tietoja saa työterveyshuollosta, hoitoonohjauksen yhteyshenkilöltä ja yliopiston henkilöstöpäälliköltä. Päihtyneenä työpaikalla Päihtynyt henkilö on aina poistettava työpaikalta. Jos humalatilasta epäilty haluaa osoittaa epäilyn turhaksi, hän voi käydä työterveysasemalla puhaltamassa alkometriin. Lähin esimies laatii tapauksesta pöytäkirjan (lomake liitteenä). Seuraavana työpäivänä tai viimeistään viikon sisällä tapahtumasta esimiehen on otettava ongelma puheeksi päihderikkomuksen tehneen kanssa. Oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen Hoidossa onnistumisen on todettu paranevan kun päihdeongelmainen itse tunnistaa tilanteensa ja hakeutuu hoitoon. Tietoa hoitoon hakeutumisesta saa työterveyshuollosta, hoitoonohjauksen yhteyshenkilöltä ja henkilöstöpäälliköltä sekä yliopiston internet-sivulta.

6 6 Esimiehen ja työtovereiden tulee rohkaista oma-aloitteista hoitoon hakeutumista sekä kannustaa hoidossa olemisestaan kertonutta päihdeongelmastaan eroon pyrkivää työntekijää. Mikäli henkilö hakeutuu oma-aloitteisesti hoitoon, työterveysasema tai hoitopaikka ei vaitiolovelvollisuuden vuoksi kerro työnantajan edustajalle hoidosta tai hoitokäynneistä ilman henkilön suostumusta. Jos oma-aloitteisesti hoitoon hakeutuneelle henkilölle tehdään kirjallinen hoitosopimus, työnantajan edustajalla on henkilön suostumuksella oikeus saada tietoja hoitosopimuksen noudattamisesta tilanteessa, jossa henkilön kohdalla joudutaan harkitsemaan kurinpitotoimia epäillyn päihdeongelman vuoksi. Hoidon sisällöstä ei työnantajan edustajalla ole oikeutta saada tietoja. Hoitoon ohjaaminen Lähin esimies ja työtoverit ovat henkilöitä, jotka todennäköisimmin huomaavat päihdeongelman ja heidän tulee reagoida havaitessaan päihteiden väärinkäyttöä ja siihen liittyviä ongelmia. Päihdeongelman puheeksiotto Kun esimiehellä omien tai muiden kertomien havaintojen perusteella on syytä epäillä, että henkilöllä on kehittymässä päihdeongelma, hänellä on vastuu ottaa asia puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Puheeksiottoehdotuksen voi tehdä muukin henkilö, työtoveri, päihdeongelmainen henkilö itse tai hänen omaisensa. Puheeksiottaminen voi olla vapaamuotoinen kahdenkeskinen keskustelu tarkoituksena päihdeongelmasta epäillyn henkilön herättäminen näkemään mahdollinen ongelma. Puheeksiottokeskustelu voi olla myös muodollinen, pöytäkirjaan kirjattava tilaisuus, jossa päihdeongelmasta epäillyn kanssa sovitaan mahdollisista jatkotoimista. Ennen puheeksiottoa esimies voi olla yhteydessä hoitoonohjausjärjestelmän yhteyshenkilöön, henkilöstöpäällikköön sekä työntekijän luottamus-mieheen. Esimies voi pyytää ohjeita myös työterveyshuollosta. Esimies ja yhteyshenkilö voivat tarvittaessa sopia, että yhteyshenkilö ottaa yhteyttä päihdeongelmasta epäiltyyn henkilöön. Esimiehen tulee kertoa yhteydenotosta päihdeongelmasta epäilemälleen henkilölle.

7 7 Puheeksiottokeskustelu kirjataan liitteenä olevan mallin mukaisesti. Keskustelun perusteella esimies ja työntekijä arvioivat hoidon tarpeen. Jos hoidon tarvetta ei todeta olevan, sovitaan seurantakeskustelusta 1 2 kuukauden kuluttua. Hoitoonohjausneuvottelu Kun puheeeksiottokeskustelussa todetaan päihdeongelma ja hoidon tarve, esimies on yhteydessä työterveyshuoltoon ja järjestetään hoitoonohjausneuvottelu. Neuvottelussa ovat mukana päihdeongelmainen, esimies ja työterveyshuollon edustaja. Neuvotteluun voi osallistua päihdeongelmaisen pyynnöstä myös hänen perheensä jäsen, työtoveri, luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Neuvottelun tavoitteena on päättää menettelytavoista päihdeongelman hoidossa. Neuvottelu kirjataan ja seurannasta sovitaan. Hoitosopimus Hoitoonohjausneuvottelussa päihdeongelmaiselle annetaan mahdollisuus tehdä kirjallinen hoitosopimus, jonka mukaan ongelmainen sitoutuu käymään hoidossa. Työterveyshuolto hoitaa yhteydet hoitopaikkoihin ja hoitopaikka tekee päihdeongelmaisen kanssa hoitosuunnitelman. Hoidettava sitoutuu hoitosopimuksessa siihen, että työnantaja saa halutessaan tiedot siitä, käykö hän sopimuksen mukaisesti hoidossa ja kuinka hoito edistyy. Sopimuksen allekirjoittavat päihdeongelman vuoksi hoitoon hakeutuva henkilö sekä yliopiston edustaja. Hoitosopimuksesta annetaan kopio allekirjoittaneelle sekä työterveyshuoltoon ja hoitopaikkaan. Hoitosopimuslomake on tämän ohjeen liitteenä. Luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus Henkilöt, jotka ovat tekemisissä hoitoonohjauksen kanssa, eivät ilman hoitoonohjattavan lupaa saa ilmaista sivullisille tietojaan. Laitoksen tuki päihdeongelmasta eroon pyrkivälle Tuki ja kannustus ovat useimmiten tärkeitä päihdeongelmasta eroon pyrkimisessä. Ongelmainen henkilö voi itse ottaa asian esille työyksikössä tai antaa luvan esimiehelle asian käsittelyyn.

8 8 Työajan käyttö hoitoon ja palkkaus hoidon aikana Päihdeongelmainen voi käydä lääkärissä työaikana, muut hoitokäynnit tulee järjestää ensisijaisesti työajan ulkopuolella tai niihin käytetty työaika tulee tehdä takaisin. Katkaisuasemalle tai laitoshoitoon hakeutuneelle maksetaan hoidon ajalta virkatai työehtosopimuksen mukaista sairausajan palkkaa mikäli hoitoajalta esitetään lääkärintodistus yliopiston henkilöstöpalveluun. Poissaoloista ilmoittaminen Virkamiesasetuksen 22.1 :ssä on määräys, jonka mukaan virkamies voi todistaa enintään kolme vuorokautta kestävän sairautensa muuten kuin lääkärintodistuksella tai terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antamalla todistuksella. Yliopistossa 1 3 päivän sairauspoissaolosta työntekijä toimittaa allekirjoittamansa ilmoituksen henkilöstösihteerille. Päihdeongelmaisen henkilön kohdalla voidaan puheeksiottokeskustelussa sopia, että henkilön tulee toimittaa kaikista sairauspoissaoloista terveydenhuollon ammattihenkilön todistus sairaudesta. Esimies voi harkintansa mukaan yksittäisessä sairauspoissaolokerrassa myöntää poikkeuksen terveydenhuollon ammattihenkilön todistuksen vaatimisesta, jos esimiehellä on edellytykset arvioida poissaolon aiheellisuus ilman todistusta. Päihdeongelman uusiutuminen Jos päihdeongelman haittavaikutukset työpaikalla jatkuvat hoidon aikana tai sen jälkeen, työnantajan on ryhdyttävä kurinpidollisiin toimiin. Kurinpitotoimiin tulee ryhtyä myös silloin, kun päihdeongelmainen on kieltäytynyt hoidosta, joka on katsottu välttämättömäksi. Kurinpidolliset toimenpiteet Harkittaessa päihdeongelmaiseen kohdistuvia kurinpitotoimia esimiehen tulee kuulla asianomaista henkilöä, tämän lähiesimiestä, työpaikan hoitoonohjauksen yhteyshenkilöä sekä luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua. Esimiehen tulee ottaa yhteyttä yliopiston henkilöstöpäällikköön. Lisäksi esimiehen tulee neuvotella hoitopaikan tai työterveysaseman yhteyshenkilön kanssa, mikäli työntekijä on hoitosopimuksen voimassa ollessa joutumassa rangaistutoimenpiteiden kohteeksi.

9 9 Esimiehen huomautus Kurinpitorangaistukset Alaisen moitittavan menettelyn tai käyttäytymisen vuoksi esimies voi antaa suullisen tai kirjallisen huomautuksen. Kirjallisesta huomautuksesta lähetetään jäljennös luottamusmiehelle ja yliopiston kirjaamoon, jossa huomautukset säilytetään salassa pidettävinä asiakirjoina. Virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan määrätä kurinpitorangaistus, jonka päättää nimittävä viranomainen (säädökset valtion virkamieslaissa 750/94). Kurinpitorangaistukset ovat: kirjallinen varoitus (24 ) virantoimituksesta pidättäminen (40 ) virkasuhteen purkaminen (33 ) Seuraavissa tapauksissa, kurinpitorangaistusta tulee harkita heti ensimmäisen väärinkäyttötapauksen jälkeen: työntekijä esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena väkivaltaisesti työpaikalla työntekijä rikkoo törkeästi työsuojelumääräyksiä tai vaarantaa toisia työntekijöitä tai itseään Mikäli koeaikaisella virkamiehellä (valtion virkamieslain 10 ) havaitaan päihdeongelma, hänen nimitystään ei tule vakinaistaa. Henkilölle tulee kertoa päihdeongelmaepäilystä ja kehottaa häntä hakeutumaan hoitoon. Tämä sopimus on hyväksytty Vaasan yliopiston työsuojelutoimikunnassa

10 10 YHTEYSTIETOJA Auli Kinnunen, henkilöstöpäällikkö, puh. (06) sähköposti Sinikka Ylihärsilä, työterveyshoitaja, hoitoonohjausjärjestelmän yhteyshenkilö, puh. (06) sähköposti Tapio Silvennoinen, työsuojelupäällikkö, puh. (06) , sähköposti Harry Seppälä, työsuojeluvaltuutettu, puh. (06) , sähköposti Avoin I varatyösuojeluvaltuutettu Anneli Virta, II varatyösuojeluvaltuutettu, puh. (06) , sähköposti Luottamusmiehet: Juha Tolonen (Professoriliitto ry Vaasan yliopiston osasto), puh. (06) Nina Pilke (VYTY ry), puh. (06) Sami Ilomäki (Linkki), puh. (06) Aira Thölix (Vaasan yliopistolehtorit ry), puh. (06) Lasse Männistö (VYHY ry), puh. (06) Työsuojelutoiminnan tavoitteena on vähentää ja poistaa työssä sekä työoloissa esiintyviä terveyden vaaroja ja haittoja. Tavoitteena on kehittää työtä ja työoloja sellaisiksi, että ne edistävät työntekijän terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä työssä. Työsuojeluasioita käsittelevät työsuojelutoimikunta, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano päättyvällä kaudella on: henkilöstöpäällikkö Auli Kinnunen (pj), professori Juha Tolonen, opintosihteeri Marja Vettenranta, kirjastosihteeri Tarja Yli- Karhu, lehtori Aira Thölix ja toimistosihteeri Ilse Haakana, yksi paikka avoin. Työnantajan nimeämänä työsuojelupäällikkönä toimii ylivirastomestari Tapio Silvennoinen, puh 8299 ja työsuojeluvaltuutettuna käytönsuunnittelija Harry Seppälä, puh Työsuojelutoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstösihteeri Kirsi Rintapää. Työterveyshuolto antaa neuvontaa ja opastusta päihdeongelmaisille. Työterveyshuollon kautta on myös mahdollisuus saada ajanvaraus työterveyslääkäri Allan Huhtamäelle: Medicentra, Vaasa. Ajanvaraus (06) Työterveyshoitaja Sinikka Ylihärsilä on tavattavissa ma-pe aamupäivisin klo 8 9 ja iltapäivisin klo

11 11 Medicentra avoinna ma pe klo Opiskelijoiden hoitoonohjauksessa yhteistyössä toimii YTHS/Vaasa puh. (06) Lisätietoja koulutuspoliittiselta sihteeriltä puh. (06) Vaasan päihdehuolto (http://www.vaasa.fi/ shtml) Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluihin voi hakeutua oma-aloitteisesti ja ne tukevat asiakkaan itsenäistä suoriutumista. Hoito perustuu luottamuksellisuuteen ja toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon asiakkaan ja hänen läheistensä etu. Palvelut annetaan henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palvelut annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Päihteiden ja huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamisen tueksi tarjoamme muun muassa neuvontaa, tukea, avohoitoa, laitoskatkaisua, laitoskuntoutusta sekä asumispalveluyksikköjä. Vaasan kaupungin raittiustoimisto raittiustoimenjohtaja Merja Huttunen-Metsi puh Kirkkopuistikko 28, Vaasa A-neuvola Håkan Söderman Hovioikeudenpuistikko 19, VAASA puh. (06) , fax (06) Vaasan A-neuvola on päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä avohoitopaikka, jonne voi hakeutua, kun päihteiden käyttö aiheuttaa vaikeuksia tai huolestuttaa henkilöä itseään, perhettä tai työyhteisöä. Työnohjaus, koulutus- ja konsultaatiopalveluja. Ajanvaraus ja päivystys arkisin klo 8 12, vastaanotto sopimuksen mukaan. Katkaisuhoitoasema ja selviämisasema Ari Lyttinen Hietasaarenkatu 19, VAASA p. (06) , fax (06) Selviämishoito on tarkoitettu erilaisten päihteiden vaikutuksen alaisille henkilöille lyhytaikaista (alle vrk) toipumista varten.

12 12 Katkaisuhoitoasema on tarkoitettu lyhytaikaiseen (noin 3 14 vrk) päihteiden käytön katkaisuun ja vieroitukseen. puh /neuvonta ja paikkatiedustelut. Avoinna ympäri vuorokauden. Pääterveysasema, Sepänkyläntie Ilman ajanvarausta Kiireellistä, välitöntä apua tarvitsevat sairaustapaukset Avoinna ma pe klo 08 23, la su klo Mielenterveyskeskus Tiedustelut ma klo 8 16, ti klo 8 19 ja ke pe klo 8 16 puh. (06) AA-auttava puhelin Alkoholistien itsensä perustamia toveriryhmiä, joissa esiinnytään nimettöminä. AA-auttava puhelin: ma, ke ja pe klo 19-20, ti klo 12-14, to klo , la klo 10-12, puh Irti huumeista -puhelin valtakunnallinen auttava puhelin arki-iltaisin klo puh auttava puhelin Vaasassa puh. (06) A-klinikkasäätiön päihdelinkki

13 13 VAASAN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA päihderikkomuksen toteamisesta Henkilön nimi Työtehtävä Toimintayksikkö Henkilö on esiintynyt päihtyneenä työpaikalla. Päihtymys on todettu henkilön pyynnöstä työterveysasemalla kyllä ei Päihtymys on todettu muuten, miten? Päiväys Ao. henkilön allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Todistaja (ellei ao. henkilö itse allekirjoita) Jakelu: ao. henkilö esimies Tiedoksi: hoitoonohjauksen yhteyshenkilö henkilöstöpäällikkö työterveyshuolto

14 14 VAASAN YLIOPISTO Puheeksiottokeskustelu Henkilön nimi Työtehtävä Toimintayksikkö Esimiehen havainnot päihdeongelman ilmenemisestä työssä: Työntekijän käsitys asiasta: Sovitut toimenpiteet: Poissaolojen ilmoittamisesta esimiehelle on sovittu seuraavasti: Päiväys Ao. henkilön allekirjoitus Esimiehen allekirjoitus Jakelu: ao. henkilö esimies Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö työterveyshuolto

15 15 VAASAN YLIOPISTO Päihdeongelmaisen hoitosopimus Hoitoonohjattu Kotiosoite, puhelin Laitos/klinikka, puhelin Työtehtävä Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty päihdeongelmaani. Olemme todenneet, että tarvitsen päihdeongelmani johdosta hoitoa. Lupaudun osallistumaan minulle työterveyshuollon kautta järjestettyyn hoitoon hoitosuunnitelman mukaisesti ja noudattamaan hoitopaikan antamia ohjeita. Työterveysasema valvoo ja seuraa, että noudatan tehtyä hoitosuunnitelmaa. Hoitopaikka ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, jos hoidossa tapahtuu laiminlyöntejä. Esimiehellä on oikeus saada tietää, käynkö hoitosopimuksen mukaisesti hoidossa, mutta ei muuten tietoja hoidon sisällöstä. Työnantaja ei hoidon jatkuessa sopimuksen mukaisesti käytä hoitoa edeltänyttä päihteiden käyttöä tai siihen liittyviä työnantajan tiedossa olevia päihteiden käytöstä johtuvia laiminlyöntejä virkasuhteen päättämisperusteena. Mikäli en noudata hoitosuunnitelmaani ja päihteiden väärinkäyttö jatkuu, virkasuhteen päättäminen tulee harkittavaksi Valtion virkamieslain 25 :n nojalla. Hoitosopimuksen voimassaoloaikana sairaslomatodistukset hyväksytään vain työterveyshuollon kirjoittamina tai tarvittaessa työterveyshuollon lääkärin tarkistamina. Hoitosopimus on voimassa kuukautta allekirjoittamispäivästä. Hyväksyn tämän sopimuksen. / En hyväksy tätä sopimusta. Vaasassa / 200 hoitoonohjattu työnantajan edustaja Muut keskusteluun osallistuneet: Jakelu: hoitoonohjattu esimies Medicentran työterveyslääkäri hoitopaikka

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1(19) SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyöryhmä 30.10.2014 15 Kunnanhallitus 10.11.2014 219 2(19) Sisällys 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET PÄIHDETYÖSSÄ 3. ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus

Päihdeohjelma. Yhteistyökomitea Kaupunginhallitus Päihdeohjelma Yhteistyökomitea 17.11.2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 www.ylojarvi.fi 1 Sisällys 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite... 3 2. Vastuut... 4 3. Menettely päihdeongelmatilanteessa... 4

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2013 Voimaantulo 10.12.2013 LIEKSAN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA 2 SISÄLTÖ 1. Tavoite... 3 2. Soveltamisala ja päihteet...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Inarin kunnan päihdeohjelma INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

Inarin kunnan päihdeohjelma INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Inarin kunnan päihdeohjelma 28.4.2006 1 INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Inarin kunnan päihdeohjelma 28.4.2006 2 INARIN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. OHJELMAN TAVOITTEET 2. ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 TIETOA 2.2

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Sisällys. Liitteet 17

Sisällys. Liitteet 17 PÄIHDEOHJELMA 1 Sisällys Päihdeohjelman tarkoitus 3 Ennalta ehkäisevä toiminta 3 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 3 Varhainen tukeminen 3 Päihdeongelman tunnistaminen ja ongelmaan

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS

AUDIT JA HOITOONOHJAUS AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja Liisa Mustonen MT-palveluohjaaja Puh. 0400 115684 puh. 0400 115683 jani.ruuska@aanekoski.fi liisa.mustonen@aanekoski.fi tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN VARHAISEN TUEN OHJE. Varhainen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista. Kuva: Ilkka Kontinaho

RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN VARHAISEN TUEN OHJE. Varhainen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista. Kuva: Ilkka Kontinaho RAAHEN KAUPUNKI Kuva: Ilkka Kontinaho RAAHEN KAUPUNGIN VARHAISEN TUEN OHJE Varhainen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Yhteistyötoimikunta 10.10.2016 Hallintolautakunta 22.11.2016 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TYÖVIREMALLI KONTIOLAHDEN KUNTA OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1 (7) TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

TYÖVIREMALLI KONTIOLAHDEN KUNTA OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1 (7) TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖVIREMALLI TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ TYÖKYKY JA TERVEYS TOIMIVA JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO KONTIOLAHDEN KUNTA 1 (7) TYÖVIRE

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Välittäminen on puuttumistakin

Välittäminen on puuttumistakin Välittäminen on puuttumistakin 5.6.2015 Työhyvinvointi syntyy työssä Työhyvinvointi syntyy työssä, työtä tekemällä. Se on sekä yksilön että yhteisön kokemus. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa. Työhyvinvointi

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 Esipuhe 4 2 Sitoumus 4 3 Tavoite ja toteutus 4 4 Päihteiden määritelmä 4 5 Päihteiden riskikäytön seurauksia työpaikalle 4 5 6 Päihdehaittatilanne 5 7 Vastuut 5

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta Varhainen tuki Iin toimintamalli Yhteistyötoimikunta 11.5.2016 2 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli 4 3 Tunnistaminen 5 4 Sairausloma omalla ilmoituksella 6 5 Aloite keskusteluun

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma Khall 26.9.2016 225 Juuan kunnan päihdeohjelma Yt-elin 16.9.2016 Khall Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMAT Tämä ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 23.6.2014 antaman ohjeen sairaus ja työtapaturmalomista. Ohjeen kohta

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 21.08.2012 KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN

TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN OAJ, Hyria opettajat ry. Mikko Pohjola, työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi 31.1.2017 Työuupumuksen tunnistaminen Miten toimia, jos tunnistaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Kemin kaupungin päihdeohjelma

Kemin kaupungin päihdeohjelma Kemin kaupungin päihdeohjelma Luonnos 6.9.2016 1 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 3. Määritelmiä ja periaatteita 4. Päihdeongelman tunnistaminen 5. Menettelytapaohjeet

Lisätiedot

Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos. Armi Terho Tehtaanlääkäri

Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos. Armi Terho Tehtaanlääkäri Outokummun päihdeohjelma 2013 Tornion tehtaat ja Kemin kaivos Armi Terho Tehtaanlääkäri armi.terho@outokumpu.com TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA jokaisella, joka hetki, joka paikassa 1. Turvallisuus ennen tonneja

Lisätiedot

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus VEROHALLINNON TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 annetun lain (44/2006) 23 :n 1 ja 2 momentin sekä 26.9.2007 solmitun valtion työsuojelun

Lisätiedot

Työkyvyn tuki Sastamalan koulutuskuntayhtymässä

Työkyvyn tuki Sastamalan koulutuskuntayhtymässä Työkyvyn tuki Sastamalan koulutuskuntayhtymässä Sisältö 1 Työkyvyn tuen kehittämisen tavoitteet Sastamalan koulutuskuntayhtymässä... 2 2 Työterveyshuollon käyttö ja sairauspoissaolojen ilmoitus- ja raportointikäytännöt...

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta

Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta Lakimies Hanna Kiiskinen, Valvira Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros 8.3.2016 Helsinki Terveydenhuollon valvonnan tarkoitus Varmistaa

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 34/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 79/2010 26.11.2010 Asia Varoituksen antamista koskeva oikaisuvaatimus Muutoksenhakija A Päätös, johon on haettu oikaisua Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 16/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 13/2006 24.2.2006 Asia: Virkasuhteen purkamista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Komentajan 21.2.2005 tekemä

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Työsuojelutoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 13:08-13:39 Paikka Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1 Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari 9.10.2013 Tarja Holi 1 Valvonnan perustarkoitus on sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistaminen ehkäistä

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot