U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A V E R S I O O N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 2 V E R S I O O N 2 0 1 3"

Transkriptio

1 Sivu 1/11 U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A V E R S I O O N Talgraf Raportointi, sivut 1-3 Talgraf Budjetointi, sivut 4-7 Talgraf Viewer, sivut 8-9 Talgraf Konserni, sivut Express Jakelu, sivu 11 Muut, sivu 11 T A L G R A F R A P O R T O I N T I u u s i a o m i n a i s u u k s i a R a p o r t o i n t i k u u k a u d e n s e l a u s Raportointikuukautta voi nyt vaihtaa kätevästi eteen- ja taaksepäin suoraan raportilta. Tämä paljon toivottu ominaisuus mahdollistaa selailun tilikauden sisällä aineiston päättymiskuukauteen saakka. Esimerkiksi kun tilikausi on kalenterivuosi, toukokuun aineistolla toteumaraportti saadaan muutamalla klikkauksella selattua taaksepäin aina tammikuuhun saakka. Aikaisemminhan raportointikuukausi on määräytynyt suoraan saldoaineiston päättymiskuukauden perusteella. Selailukomento löytyy pikavalikosta hiiren 2-painikkeella raporttia klikkaamalla. Myös näppäinkomennoilla Shift+Vasen ja Shift+Oikea voi vaihtaa kuukautta. Katso lisätietoja Talgraf Käyttäjän käsikirjasta 2013, kappale Raportointikauden selaus, sivu 12. P i k a n ä p p ä i m e t t i l i v a l i n t o i h i n Raporttien muokkausta on helpotettu huomattavasti uusien pikapainikkeiden avulla. Tilit ja tiliryhmät voidaan nyt poimia suoraan listasta ilman, että numeroita tai tunnuksia tarvitsee tulostaa tai muistaa ulkoa. Lisäksi Talgraf muodostaa automaattisesti SUM-kaavan, jos tilit tai tiliryhmät eivät ole tilikartalla peräkkäin. Katso Talgraf Käyttäjän käsikirja 2013, mm. kappaleet Grafiikkaosan tunnusluvut (s. 38) ja Tekstirivin syöttö ja korjailu (s. 57).

2 Sivu 2/11 L a s k e n t a k o h t e i d e n p i k a v a l i n t a Kuten edellisessä kohdassa tilien osalta, myös rivikohtaiset laskentakohdevalinnat voi nyt tehdä pikapainikkeen avulla. Ominaisuutta voi hyödyntää esim. kun halutaan tiettyjen kustannuspaikkojen liikevaihdot allekkain (katso Tekstirivin syöttö ja korjailu s. 57 ja luku 12 Sisäinen laskenta s. 213). P o r a u t u m i n e n m y ö s b u d j e t t i i n Talgraf versiossa porautuminen toimii myös budjettiin. Budjettisaldoilla porautuminen ylettyy tilien tai tiliryhmien kk-budjettisaldoihin. Toteumilla porautuminen toimii vientien selitteisiin tai laskun kuvalle saakka, järjestelmästä riippuen. Katso luku 22 Porautuminen, sivu 291. U u s i a k a u s i v a l i n t o j a Tekstiosaan on lisätty useita kausivaihtoehtoja ( Sarakemäärityksetvälilehti, s. 69): Suhteellinen kausivalinta: Kvartaalitoteumat Tekstiosan suhteellisiin kausivalintoihin on lisätty kvartaalit (toteumat ja budjetit). Nyt raportille voi helpommin valita esim. edelliset kvartaalitoteumat ja näiden vertailukaudet. Rullaava budjetti 2-12 kk: Tämä valinta laskee sarakkeeseen yhteen 12 seuraavaa kk-ennustetta, eli rullaava 12 kk eteenpäin. Edellistä edeltävän tilikauden viimeinen toteutunut kvartaali Edellistä edellisen vuoden vertailukvartaalitoteuma Tekstiosan rullaavat kaudet saadaan nyt myös grafiikkaosaan, kun käytetään grafiikkaosan kausivalintana Tekstiosan kaudet (kappale Grafiikkaosan kaudet s. 40).

3 Sivu 3/11 M u i t a m u u t o k s i a j a u u s i a o m i n a i s u u k s i a Jyvityskaavojen laskentaa on nopeutettu huomattavasti. Raportin kielen valintaan on lisätty vaihtoehdot budjetti 2 -kausille, joten käyttäjä pääsee tarvittaessa muuttamaan nämä haluamikseen ( Kielen valinta s. 91). Jos jyvityksiä on muutettu, Talgraf kysyy ennen sulkemista tai yrityksen vaihtamista varmistuksen, halutaanko jatkaa tallentamatta.

4 Sivu 4/11 T A L G R A F B U D J E T O I N T I u u s i a o m i n a i s u u k s i a U u d e t k u v a k k e e t t y ö k a l u r i v i l l e Työkalurivi on saanut uudet kuvakkeet. Lisäksi riville on lisätty muutamia uusia komentoja (Avaa, Muokkaa budjettia, Budjetin valmiusaste). Katso Talgraf Budjetointi Käyttäjän opas 2013, kappale 2.6 Työkalurivi, sivu 26. B u d j e t i n v a l m i u s a s t e ( E n t e r p r i s e ) Budjetin valmiusasteen avulla Enterprise-version pääkäyttäjä voi seurata budjetoinnin edistymistä käyttäjäkohtaisesti. Käyttäjät merkitsevät budjettinsa valmiiksi työkalurivin pikapainikkeella. Valmiusaste näytetään Avaa tietokannasta -ikkunassa omassa sarakkeessaan. Valmiusastetta kaksoisklikkaamalla saa esiin käyttäjäkohtaisen listan, josta pääkäyttäjä voi myös tarvittaessa merkata budjetit takaisin keskeneräisiksi. Katso kappale 5.6 Budjetin valmiusaste, sivu 83. B u d j e t t i s a l d o j e n p r o s e n t u a a l i s t a g e n e r o i n t i a m u u t e t t u Budjettisaldojen generointia on hieman muutettu. Nyt budjettisaldojen - siis jo syötettyjen budjettien - muuttaminen generoinnilla toimii samalla käyttöliittymällä kuin budjettiluonnoksen. Saldoja voi muuttaa tili- ja kuukausikohtaisesti kertoimien avulla. Budjettiluonnoksen generointia ei ole muutettu. Katso kappale Generointi, sivu 9.

5 Sivu 5/11 B u d j e t i n s y ö t t ö i n d e k s i n a v u l l a Budjetin syöttöön on lisätty mahdollisuus antaa tilikohtainen indeksi. Kun indeksisarakkeeseen syötetään esim. 105, laskee ohjelma budjettisaldoille viiden prosentin korotuksen vertailusaldoihin nähden. Katso kappale Tilikohtainen budjetointi indeksin avulla, sivu 13. Jos prosenttimuutoksia halutaan antaa useammalle tilille tai laskentakohteelle, Generoi-komento on yhä käytössä entiseen tapaan (kappale Generointi s. 9). K ä y t t ö o i k e u s m ä ä r i t t e l y t m y ö s s u m m a l a s k e n t a k o h t e i l l e ( E n t e r p r i s e ) Tietokantaversion käyttäjähallinnassa on muutettu oikeuksien määrittelyä summalaskentakohteille. Nyt summalaskentakohteille määritetään oikeudet erikseen. Aikaisemmin summalaskentakohteet muodostuivat automaattisesti alakohteiden perusteella. Nyt myös pelkille summalaskentakohteille voi antaa oikeuksia, ilman alakohteiden määrittelyä. Katso kappale Kohteet, s. 88. L a s k e n t a k o h t e i d e n p o i s t o b u d j e t i s t a ( E n t e r p r i s e ) Admin-käyttäjä voi poistaa tietokannasta ylimääräisiä laskentakohteita. Tämä tapahtuu Avaa tietokannasta - ikkunassa budjetin nimeä hiiren 2-painikkeella klikkaamalla. Katso kappale Laskentakohteiden poisto, s. 22.

6 Sivu 6/11 K ä y t ö s s ä o l e v a a i n e i s t o k o o t t u y h t e e n n ä k y m ä ä n Aputietoja avoinna olevasta aineistosta on nyt koottu Ohje-valikon Tietoa tuotteesta -komennon taakse. Aputiedoissa kerrotaan mm. saldotiedoston nimi, käytettävät ryhmätiedostot (esim. tilikartta), jyvitykset ja Talgrafin määrätiedot. Tiedoista on apua mm. silloin, kun halutaan varmistaa oikean jyvityksen olevan käytössä. I l m o i t u s o m i s t a b u d j e t t i a s e t u k s i s t a ( E n t e r p r i s e ) Jos budjetoinnin käyttäjä on muuttanut asetuksia komennolla Budjetti - Omat budjettiasetukset, ilmoitetaan siitä ohjelman tilarivillä (alapalkissa). Omilla budjettiasetuksilla käyttäjä voi esim. piilottaa tilejä tai vaihtaa vertailukausia. V e r t a i l u b u d j e t e i l l e u u s i v a l i n t a i k k u n a ( E n t e r p r i s e ) Vertailubudjettien määrittely tehdään nyt entistä helpommin ruksivalinnoilla.

7 Sivu 7/11 V2- t i e d o s t o j e n t u k e a p a r a n n e t t u Eräistä liittymistä saatavien V2-saldotiedostojen tukea on parannettu. Nyt mm. kirjaustasojen järjestystä voi vaihtaa hiirellä raahaamalla ja vertailubudjetit (1 ja 2) voi tuoda saldotiedostosta tietokantaan. A i n e i s t o n p ä i v i t y s a j a s t u k s e l l a ( E n t e r p r i s e ) Saldoaineiston päivittäminen tietokantaan on mahdollista suorittaa ajastuksella, kun käytössä on V2-liittymä. Myös kaikkien yritysten automaattinen päivitys onnistuu komentorivin avulla. Katso kappale 5.12 Ajastukset ja saldojen päivitys automaattisesti s. 99. M u i t a m u u t o k s i a j a u u s i a o m i n a i s u u k s i a Raporttien lähetys / tallennus PDF-muodossa ei enää käytä Talgrafin yrityskohtaisia asetuksia, eikä käyttäjä pääse niitä muuttamaan (kappale Raportin tallennus PDF-tiedostona ja lähetys sähköpostitse, sivu 30). Tallenna kopio -komento tiedostovalikkoon. Komennolla avoinna olevasta budjetista muodostetaan kopio tietokantaan eri nimelle. Käyttöoikeuksien tekstejä on päivitetty vastaamaan ohjelman muutoksia. Muistinkulutusta parannettu eräissä tapauksissa jopa 50%. Virhetilanteiden hallintaa on parannettu esim. verkkoyhteyden katkeamisen yhteydessä. Budjettitiedostojen tarkkuus on nostettu kahdesta desimaalista yhdeksään desimaaliin. Tarkempia saldoja tarvitaan eräissä tapauksissa määrätietojen yhteydessä.

8 Sivu 8/11 V I E W E R S E U R A N T A u u s i a o m i n a i s u u k s i a K u u k a u s i e n s e l a i l u Tarkasteltavan kuukauden selailu on nyt mahdollista suoraan Viewerin alapalkin painikkeilla. Esimerkiksi toukokuun saldotiedostosta voidaan selailla taaksepäin aina tammikuun toteumaraporttiin saakka, kun tilikausi on kalenterivuosi. Tilikauden vaihteen yli ei sen sijaan voi selailla. Katso Talgraf Viewer Käyttäjän opas 2013, luku 3 Ohjeet käyttäjälle, s. 12. S a l d o j e n a j a s t u s j a a u t o m a a t t i n e n p ä i v i t y s Toteumasaldot voi 2013-versiossa päivittää tietokantaan ajastamalla, kun käytössä on myös ajastettava V2- liittymä. Tämä mahdollistaa uusimpien saldojen päivittämisen vaikkapa joka vuorokausi. Komentorivin avulla voi päivittää myös kaikki yritykset samalla kertaa. Katso kappale 2.2 Ajastukset ja saldojen päivittäminen automaattisesti, sivu 6. T a l l e n n u s E x c e l i i n Raportin tekstiosan voi viedä Exceliin avausvalikon painikkeella. Katso luku 3 Ohjeet käyttäjälle s. 12. Ominaisuuden avulla peruskäyttäjä voi esimerkiksi hyödyntää Talgraf-raportteja omissa laskelmissaan. Vastaava komento löytyy myös Talgrafin tiedosto-valikosta. K ä y t t ö o i k e u d e t e r i k s e e n s u m m a l a s k e n t a k o h t e i l l e Käyttäjähallinnassa on muutettu oikeuksien määrittelyä summalaskentakohteille. Nyt summalaskentakohteille määritetään oikeudet erikseen. Aikaisemmin summalaskentakohteet muodostuivat automaattisesti alakohteiden perusteella. Nyt myös pelkille summalaskentakohteille voi antaa oikeuksia, ilman alakohteiden määrittelyä. Katso kappale Käyttäjän lisääminen ja muokkaaminen, s. 7.

9 Sivu 9/11 A v o i n n a o l e v a a i n e i s t o k o o t t u y h t e e n n ä k y m ä ä n Aputietoja avoinna olevasta yrityksestä on nyt koottu listaan, joka aukeaa oikean yläkulman nuolipainikkeesta. Aputiedoissa kerrotaan mm. saldotiedoston nimi, käytettävät ryhmätiedostot (esim. tilikartta), jyvitykset ja Talgrafin määrätiedot. Tiedoista on apua mm. silloin, kun halutaan varmistaa oikean jyvityksen olevan käytössä. V2- t i e d o s t o j e n t u k e a p a r a n n e t t u Eräistä liittymistä saatavien V2-saldotiedostojen tukea on parannettu. Nyt mm. kirjaustasojen järjestystä voi vaihtaa hiirellä raahaamalla ja vertailubudjetit (1 ja 2) voi tuoda saldotiedostosta tietokantaan. Myös konserniyrityksiin voi porautua, jos Talgraf Konsernilla muodostettu aineisto sisältää vientitason. M u i t a m u u t o k s i a j a u u s i a o m i n a i s u u k s i a Saldojen manuaalista päivitystä Tuo / Päivitä -komennolla on parannettu, valittu yritys pysyy nyt esillä päivityksen jälkeen. Muistinkulutusta on parannettu eräissä tapauksissa jopa 50 %. Jyvitysten laskentaa on nopeutettu huomattavasti.

10 Sivu 10/11 T A L G R A F K O N S E R N I u u s i a o m i n a i s u u k s i a U u s i k ä y t t ö l i i t t y m ä Talgraf Konsernin käytettävyyttä on parannettu uudistamalla hakurivien käyttöliittymää ja sen ulkoasua. Katso Talgraf Konserni 2013 Käyttäjän opas, luku 3 Uuden konsernin luominen, sivu 5. P o r a u t u m i n e n k o n s e r n i s t a v i e n t i t a s o l l e s a a k k a Porautuminen on laajennettu toimimaan myös Talgraf Konsernilla muodostetuilla aineistoilla. Ominaisuus vaatii toimiakseen vientitason V2-saldotiedoston (toteutettu tähän mennessä mm. Dynamics Nav, Lasso 2100, L7, Maestro ja ProCountor-liittymiin). T i l i m ä ä r i t y s k a u s i k o h t a i s i i n k e r t o i m i i n Kausikohtaisiin kertoimiin voi asettaa tilivälin. Ominaisuus helpottaa mm. eri valuuttakertoimien käyttöä tulos- ja tasetileille. Katso kappale 3.10 Tiliasetukset, sivu 13.

11 Sivu 11/11 B u d j e t t i e n j a e n n u s t e i d e n h a k u s u o r a a n t i e t o k a n n a s t a Konserniin on lisätty mahdollisuus hakea budjetit ja ennusteet suoraan Talgraf Budjetoinnin tietokannasta. Aikaisemmin vaadittu budjettitiedostojen muodostaminen ei ole enää tarpeen. Katso kappale 3.7 Valitun yrityksen aineistot, s. 9. T i l i e n n i m i e n m u o d o s t u s t a m u u t e t t u Tilin nimi määräytyy nyt ensimmäisen konserniyrityksen perusteella. Aikaisemmin nimi muodostui viimeisen yrityksen mukaisesti. E X P R E S S J A K E L U Ajastetun lähetyksen toimintavarmuutta on parannettu esim. palvelimen häiriötilanteissa. U U D E T T A L G R A F - L I I T T Y M Ä T Netvisor Dynamics AX (entinen Axapta) HansaWorld Henix efina Asteri P O R A U T U M I N E N L A S K U N K U V A L L E Porautumista laskun kuvalle saakka on laajennettu uusiin ympäristöihin. Tällä hetkellä se on saatavilla mm. seuraaviin: WorkFlow (Aditro), tähän mennessä toteutettu Tikon, Wintime ja Intime Plus -ympäristöihin eoffice (Basware), tähän mennessä toteutettu Tikon ja Wintime -ympäristöihin Visma L7

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä...

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä... 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)... 4 2. Lubuntu yleiskatsaus...

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 16.10.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Vanhempien ArchiCAD-projektien siirtäminen ArchiCAD 16 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu 2.2.2 Uuden henkilön lisääminen 2.2.3 Täytettävät kentät uutta henkilöä

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA AINA Laajakaistaliittymä Käyttäjän opas UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVETULOA... 3 1.1. Mitä tarvitaan?...3 1.2. Perustietoja yhteydestä...3 2. AVAUSPAKETIN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014

OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014 OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014 ALOITTAMINEN Rekisteröityminen Rekisteröityminen Petra s Planet for Schools -ohjelmistoon on helppoa. Voit joko rekisteröityä maksuttomaan kokeilujaksoon nettisivujemme kautta

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26)

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26) 12. OMA TUOTANTO SISÄLTÖ 12.1. VARAAMINEN 12.1.1. Yleistä 12.1.2. Varaustilanne 12.1.3. Varaaminen 12.1.4. Matkustajatiedot Henkilötiedot Majoitus Kuljetus Lisäpalvelut 12.2. MATKUSTAJALUETTELOT 12.2.1.

Lisätiedot