OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 120 ov Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma VHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 120 ov 2010 - www.sskky.fi. Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma VHP"

Transkriptio

1 1 OPETUSSUUNNITELMA Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 120 ov Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma VHP

2 SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma, maalari OPETUSSUUNNITELMA 2010 Leena Halonen

3 sisällysluettelo Esipuhe.5 Pintakäsittelyalan perustutkinnon tavoitteet 6 Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelman maalariopintojen muodostuminen SSAO:ssa.9 Opiskeluun liittyviä termejä, joita tarvitset opiskellessasi maalariksi...10 Ensimmäisen vuoden ammattiosaamisen näyttösuunnitelma.14 Ensimmäisen vuoden opintojen sisältökaavio.15 Toisen vuoden ammattiosaamisen näyttösuunnitelma..16 Toisen vuoden opintojen sisältökaavio.17 Kolmannen vuoden ammattiosaamisen näyttösuunnitelma..18 Kolmannen vuoden opintojen sisältökaavio..19 Jaksokaavio..20 Kahden tutkinnon opinnot..21 Kahden tutkinnon muodostuminen SSAO:ssa..22 Maalari, kaksoistutkinto, jaksokaavio..23 Maalari, ammattipakettilaiset, jaksokaavio...24 Rakennusten korjausmaalaus.25 Uudisrakennusmaalaus 30 Rakennuspintojen entistäminen. 2 Tapetointi.

4 Rakennusten pintojen entistäminen.35 Tapetointi 39 Märkätilojen laatoitus..43 Koristemaalaus..48 Mukailumaalaus.53 Erikoismaalaus..58 Äidinkieli.62 Toinen kotimainen kieli, ruotsi.65 Vieras kieli, A-kieli, englanti..67 Matematiikka..69 Fysiikka-ja kemia 71 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto..73 Liikunta.75 Terveystieto 77 Taide ja kulttuuri 79 Tieto- ja viestintätekniikka.81 Etiikka. 83. Psykologia.85 3

5 Yritystoiminta 87 Taide ja kulttuuri, 2 vuoden valinnainen..90 Valinnainen liikunta..91 Etiikka 93 LIITEOSA: Elementtisaumaus.95 Pientalojen ulkomaalaus.98 Ruiskutasoitetyöt 101 Kiviainesjulkisivujen pinnoitus 104 Pintakäsittelyalan kuvaus ja arvoperusta..107 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa 108 4

6 ESIPUHE Tämä opetussuunnitelma on koottu palvelemaan Salon seudun ammattiopiston opiskelijoita ja maalariopettajia sekä informoimaan kaikkia opetussuunnitelmastamme kiinnostuneita. Opetussuunnitelmamme perustuu Opetushallituksen laatimaan ammatillisen perustutkinnon perusteisiin Opetussuunnitelman alussa kerrotaan mikä on pintakäsittelyalan opiskelun tavoitteena ja miten opinnot muodostuvat sisältöineen linjallamme. Ammattiosaamisen näyttöjen aikatauluista ja arviointimenetelmistä lukija saa selville miten ja milloin opintoja arvioidaan. Löydät myös tietoa kaksoistutkintomahdollisuuksistamme ja niiden muodostumisesta sekä toteutusaikatauluista. Sisältö etenee tutkinnon osien esittelyyn ja osien arviointikriteereihin. Salon seudun ammattiopiston maalarilinjan pääpaino opetuksessa on sisäpuolisten pintojen maalauksessa, tapetoinnissa, rakennuspintojen entistämisessä, koristemaalauksessa sekä laatoituksessa. Linjaltamme valmistuu maalareita rakennusten pintakäsittelijöiksi. lla on jokaisella jaksolla runsaasti erilaisia työharjoitteita sekä tehtäviä, joiden avulla hän kehittyy kohti parempaa harjaantuneisuutta saavuttaen halutessaan ammattialamme keskeisempiä kädentaitoja. Tämä opetussuunnitelma on tarkoitettu käsikirjaksi ja ohjeelliseksi toimintasuunnitelmaksi niin opiskelijoille kuin opettajille. Salon seudun ammattiopiston maalarilinjan jokainen ammatillinen opettaja kuitenkin itse luo oman toimintalinjansa opintosisältöineen oman ammatillisen näkemyksensä pohjalta sisällön perustuessa ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Astu polulle joka johdattaa sinut kohti maalarin ammattia!!! terveisin ammattiaineiden opettajat: Leena, Janne, Reijo Salossa

7 Pintakäsittelyalan perustutkinnon tavoitteet Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet erilaisiin pintakäsittelytehtäviin ja työllistymisen edellyttämä erikoisosaaminen jollakin tutkinnon osa-alueella. Pintakäsittelytöiden työvälineiden, työmenetelmien ja -prosessien hallinnan lisäksi hänellä on matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan pohjautuvat tiedot pintakäsittelymateriaaleista ja pinnoitettavista materiaaleista, pintakäsittelyprosesseista ja pintakäsittelyn onnistumisen edellyttämistä olosuhteista (lämpötila, kosteus, pinnan ja ympäristön puhtaus). Hän tietää, mitä vaaditaan pintakäsiteltävältä pinnalta, millaisissa olosuhteissa pintakäsittely voidaan suorittaa ja millaisia lämmitys-, ilmanvaihto- ja suojaustoimenpiteitä tarvitaan. Hänellä on sähkötekniikkaan, mekaniikkaan ja paineilmatekniikkaan liittyvää osaamista niin, että hän osaa käyttää pintakäsittelytöihin liittyviä koneita ja laitteita turvallisesti sekä tehdä niiden käyttöhuoltoon liittyvät työt. Hän osaa työskennellä turvallisesti työtelineiltä ja henkilönnostimilta. Hänellä on valmius osallistua työtehtäviin, joissa edellytetään työturvallisuuskortin ja tulityökortin mukaista ammattitaitoa, ja hänellä on vähintään SPR:n hätäensiapukoulutusta vastaavat valmiudet toimia oikein tapaturmatilanteissa. Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittanut osaa tehdä erilaisia pintakäsittelytyökokonaisuuksia ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa tehdä työtään itsenäisesti, suunnitella työtään ja arvioida työnsä onnistumista. Pitkäaikaista harjaantumista vaativissa työkohteissa hän suoriutuu työstään ammattitaitoisen henkilön työparina. Hän toimii työyhteisössä joustavasti ja rakentavasti ammattitaitoaan ja työnsä tuloksellisuutta kehittäen. Hänellä on myös projektiosaamista ja hän osaa toimia aktiivisena jäsenenä työryhmissä ja tiimeissä. Pintakäsittelyn perustutkinnon suorittanut osaa käyttää tietotekniikkaa tiedon haussa, viestinnässä ja raportoinnissa, ja hänellä on perustaidot tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Hän on kustannustietoinen, tekee työnsä taloudellisesti ja vastuuntuntoisesti, on täsmällinen ja noudattaa työaikoja. Hän tulee toimeen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaa käyttäytyä työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa

8 Pintakäsittelyn perustutkinnon tavoitteissa on keskeistä työelämässä toimimisen avaintaitojen saavuttaminen: Tutkinnon suorittanut osaa työssään soveltaa oppimaansa tietoa sekä arvioida ja jäsentää sitä. Hän toimii suunnitelmallisesti, mutta pystyy tarvittaessa käyttämään myös vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Hän osaa suunnitella työtään, tehdä valintoja ja ratkaista työssä esiin tulevia ongelmia. Tarvittaessa hän osaa kysyä neuvoa. Hän osaa arvioida omaa osaamistaan, työn onnistumista ja sitä, mikä mahdollisesti olisi pitänyt tehdä toisin. Hän kehittää itseään ja työtään. Tutkinnon suorittanut toimii työyhteisössä ja työryhmän jäsenenä joustavasti ja rakentavasti sekä kohtelee muita tasavertaisesti. Hän toimii työelämän toimintatavoilla ja osaa käyttäytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän on yhteistyökykyinen ja hyödyntää saamansa palautteen toiminnassaan. Hän osaa ilmaista mielipiteitään selkeästi, rakentavasti ja luotettavasti. Tutkinnon suorittanut on sitoutunut työhönsä sekä tekee työtä sovitulla tavalla ja vastuuntuntoisesti. Hän työskentelee hyvien ammattikäytäntöjen mukaisesti ja työtään arvostaen. Hän on rehellinen, oikeudenmukainen ja suvaitseva sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja tietosuojaa. Hän pyrkii edistämään toiminnallaan työssä viihtymistä, yhteistyötä ja avoimuutta työyhteisössä. Tutkinnon suorittanut tuntee työturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä. Hän tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä osaa torjua niitä ja suojautua niiltä. Hän osaa varoa tärinää, melua ja hengitysilman epäpuhtauksia. Hän käyttää työtehtävän ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia suojavaatteita suojakäsineitä ja hengityksensuojaimia. Aina tarvittaessa hän käyttää raitisilmalaitteita ja kuulonsuojaimia. Hän käyttää henkilönsuojaimia ja turvalaitteita tarkoituksenmukaisesti ja huolehtii niiden kunnosta. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä turvallisesti työtelineiltä ja henkilönnostimilta. Hän tuntee niiden työturvallisuusmääräykset ja varmistaa niiden tarkastusmerkinnät aina ennen käyttöä. Tutkinnon suorittanut huolehtii työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä. Hän käyttää terveellisiä työtapoja ja asentoja sekä osaa käsitellä raskaitakin taakkoja. Hän huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään sekä toimii omaa ja muiden terveyttä ja toimintakykyä edistävällä tavalla. Tutkinnon suorittanut työskentelee taloudellisesti ja tuloksellisesti. Hän asennoituu työhönsä niin, että hän toimii kaikissa tilanteissa työyhteisön parhaaksi ja pitää kiinni asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja 7 toiminnan tuottavuudesta. Hän toimii yritteliäästi ja on aktiivinen työyhteisön jäsen. Hän osaa laskea oman palkkansa ja arvioida palkan sivukulut sekä laskea ja arvioida materiaalikustannuksia ja yleiskustannuksia. Hän osaa tehdä työtapavalintoja työn kokonaistaloudelliset seikat huomioon ottaen. Tutkinnon suorittanut työskentelee siitä lähtökohdasta, että työ tehdään kerralla valmiiksi. Hän käyttää materiaaleja säästeliäästi ja hän työskentelee niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hän käsittelee jätteet tarkoituksenmukaisesti, tunnistaa ongelmajätteet ja toimii niiden kanssa säädösten edellyttämällä tavalla. Hän käyttää ympäristömyönteisiä työ- ja toimintatapoja sekä ympäristön kannalta sopivia ja mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä raakaaineita. Hän osaa tehdä energiaa säästäviä valintoja, ottaa huomioon energiakulutuksen valaistus-, lämmitys- ja ilmastointilaitteiden käytössä eikä tarpeettomasti käytä koneita ja laitteita.

9 Tutkinnon suorittanut työskentelee laatuvaatimusten lisäksi tietoisena esteettisten tekijöiden merkityksestä pintakäsittelytyön lopputuloksessa. Hän osaa värien käytön, niiden yhteensopivuuden ja tilan ja valaistuksen merkityksen. Hän tuntee kulttuurien monimuotoisuutta ja yleisten mieltymysten kehityssuuntauksia. Hän ylläpitää ja mahdollisuuksiensa mukaan edistää työympäristönsä viihtyisyyttä. Tutkinnon suorittanut viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän osaa käyttää informaatioteknologiaa tiedonhankintaan ja kommunikointiin työyhteisössä. Tutkinnon suorittaja osaa peruslaskutoimitukset, käyttää suhdelukuja ja laskea pinta-aloja sekä muita työssä vaadittavia laskutehtäviä, kuten esimerkiksi työkustannuksia urakkahinnoittelun perusteella. Hän pystyy lukemaan työtehtävissä esille tulevia matemaattisia lausekkeita, kuvaajia ja tilastoja. Tutkinnon suorittanut osaa pintakäsiteltäviin materiaaleihin, pinnoitteisiin ja muihin pintakäsittelyaineisiin liittyvät kemialliset perusteet. Hän ymmärtää pintakäsittelytapahtumiin, -prosesseihin ja ympäristöolosuhteisiin liittyvien tapahtumien fysikaaliset perusteet. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää työtehtävissä ja työelämän yleisissä toiminnoissa käytössä olevaa teknologiaa ja hyödyntää monipuolisesti informaatiotekniikkaa. Hän osaa käyttää tietotekniikkaan tiedon hankinnassa ja tuottamisessa sekä vastaanottaa, tallentaa ja siirtää tietoa. Tutkinnon suorittanut osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Hän kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hän noudattaa yhdenvertaisuuslain periaatteita ja kohtelee muita tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai vammaisuudesta riippumatta. Hän osaa toimia asiallisesti ja luontevasti eri etnisestä taustasta tai kulttuuripiiristä tulevien ihmisten kanssa ja osaa käyttää kieli- ja viestintätaitojaan. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää työtehtävissä ja työelämän yleisissä toiminnoissa käytössä olevaa teknologiaa ja hyödyntää monipuolisesti informaatiotekniikkaa. Hän osaa käyttää tietotekniikkaan tiedon hankinnassa ja tuottamisessa sekä vastaanottaa, tallentaa ja siirtää tietoa. Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma/osaamisala, maalari Tutkintonimikkeellä maalari tutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita. 8

10 PAKOLLISET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT: RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 30ov. UUDISRAKENNUSMAALAUS 20ov. TYÖSSÄOPPIMINEN SISÄLTYY NÄIHIN OPINTOIHIN YHT. 20ov. AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT(PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) VALINTA EDELLISISTÄ MAALARIOPINTOJEN AMMATILLISISTA TUTKINNON OSISTA. RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA/osaamisala, MAALARI 120ov. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN SALON SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA opintoihin sisältyy yrittäjyyttä 5ov. VALINNAISET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT YHT. 40ov. (erikoisosaaminen) KORISTEMAALAUS 10ov. TAPETOINTI 10ov. RAKENNUSPINTOJEN ENTISTÄMINEN 10ov. MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS 10ov. TAI KOKONAAN TYÖSSÄOPPIMISPAIKALLA SUORITETTAVAT VALINNAISET OSAT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖINEEN:(10-40ov.) PIENTALOJEN ULKOMAALAUS 10ov. ELEMENTTISAUMAUS 10ov. KIVIAINESJULKISIVUJEN PINNOITUS 20ov. RUISKUTASOITETYÖT 20OV. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10ov. sis. opinnäytetyön min.2ov. MUKAILUMAALAUS 10ov. tai ERIKOISMAALAUS 10ov. tai maalausalan työkokemus muiden alojen ammatillisia opintoja täydentäviä opintoja lukio-opintoja yhdistystoiminta alaa tukevat harrastukset AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: YHT.16ov äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT VALINNAISET TUTKINNON OSAT yht.4ov tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, psykologia, yritystoiminta, liikunta, ruotsi, taide- ja kulttuuri 9

11 Tässä tärkeitä opiskeluun liittyviä termejä, joita tarvitset opiskellessasi maalariopintoja!!!!! n henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops): Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää opiskelijan oman opiskelun suunnittelun, yksilölliset valinnat, opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. a ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Maalarilinjalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdistetty työ-ja materiaalisuunnitelmakirjaan. Tähän kirjaseen opiskelija suunnittelee edellä mainitun lisäksi luonnostellen alkavan jakson opintojensa sisällön yhdessä opettajan kanssa. suunnittelee tarkemmin oman opiskelunsa viikon alussa, jossa näkyvät suunnitellut työtehtävät materiaalimenekkeineen, mahdolliset tapahtumat, opintoretket, kokeet ja tehtävät. Kirjaseen merkitään myös opiskelijan oppimistehtävien itsearvioinnit,joiden pohjalta opiskelija ja opettaja voivat yhdessä pohtia opiskelijan oppimisen etenemistä. arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella. Nämä jaetaan opiskelijoille opintojen alussa ja lomakkeissa on tilaa opiskelijan omille merkinnöille. Lisäksi ammattitaitovaatimukset, tavoitteet ja arviointikriteerit ovat nähtävillä maalarityösalin ilmoitustaululla. Opintojen sisältöä ja arvioinnin perusteita kerrataan koko opintojen aikana, jotta opiskelijalla olisi selkeä mahdollisuus hahmottaa ja suunnitella opintonsa kohti tutkinnon suorittamista. Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Tutkinnon osat ovat jaettu pienempiin osiin oppimisen helpottamiseksi. Erilaisten harjoitustehtävien ja teoriaopintojen avulla opiskelijan taidot alkavat vähitellen saavuttaa niitä arviointikriteerin tasoja (T1-K3), jolloin voidaan ajatella, että opiskelija on valmis näyttämään osaamistaan. Opettaja vertaa jaksoittain opiskelijan oppimisen tasoa tutkinnon osien arviointikriteereihin arvioidessaan opiskelijan harjoitus- sekä oppimistehtäviä. Jos opiskelija saavuttaa vähintään T1-tason kaikissa arvioinnin kohteissa, hän saa jaksomerkinnäksi suoritetun merkinnän (S). Jos opiskelija ei yllä kaikissa arviointikriteerien kohdissa tyydyttävälle tasolle oppimista arvioitaessa, silloin käydään opiskelijan kanssa arviointikeskustelu ja sovitaan opiskelijan kanssa toimenpiteet, joilla yritetään saada oppiminen halutulle tasolle. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 10

12 Osaamisen tunnistaminen n osaamista arvioidaan jo opintojen alkaessa. n osaaminen ja sen taso selvitetään opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi. Osaamisen tunnistaminen on pohjana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä. Osaamisen tunnustaminen Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä. Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista ei voitaisi tunnustaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Tarvittaessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Toisen ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksessa tai lukion päättötodistuksessa arvioidut opinnot korvaavat vastaavat ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat ja ammatillisiin opintoihin sisältyvät muut valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä enintään 40 opintoviikkoa. Mikäli aiemmilla opinnoilla tai muulla tavalla hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, tulee osaaminen osoittaa arvosanan saamiseksi tutkintotodistukseen. Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen osoittamisessa hyödynnetään ammattiosaamisen näyttöjä. Ammattitai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan tunnustamisessa merkitään tutkintotodistukseen ko. tutkintotoimikunnan antama hyväksytty arvosana. Osaamisen tunnustamisella korvattujen tai hyväksi luettujen tutkinnon osien arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana. Oppimisen ja osaamisen arviointi n arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) tavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. lla on oikeus oppia ennen kuin ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan tutkintotodistukseen tulevan arvosanan saamiseksi. 11

13 Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Osaamisen arviointi Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista, myös valinnaisista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia. Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista ei anneta erillisiä ammattiosaamisen näyttöjä. Ammattiosaamisen näytön arvosana annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan. Jos samassa ammattiosaamisen näytössä arvioidaan useamman tutkinnon osan osaamista, tulee kaikista tutkinnon osista antaa erillinen arvosana arvioinnin kohteittain. Jos tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö annetaan useammassa kuin yhdessä osassa, jokaisesta osasta annetaan arvosanat arvioinnin kohteittain, mutta kokonaisarvosanaa ei muodosteta ennen kuin kaikki osat on suoritettu. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan, kun opiskelija omaa vähintään T1-taidot vuosittaisista opinnoista. Painoarvoltaan lopullista osan kokonaisuutta tarkasteltaessa viimeisen vuoden ammattiosaamisien näytöt ovat tärkeimmät opiskelijan osaamista arvioitaessa. 12

14 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. Arviointi kohdistuu työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus- ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, aloitekyky ja yrittäjyys, kestävä kehitys, estetiikka, viestintä ja mediaosaaminen, matematiikka ja luonnontieteet, teknologia ja tietotekniikka sekä aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvioinnin kohteessa elinikäisen oppimisen avaintaidot arvioidaan seuraavat neljä avaintaitoa: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Muut avaintaidot arvioidaan työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin tai työn perustana olevan tiedon hallinnan yhteydessä. Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen, joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia opintoja eikä ammattiosaamisen näyttöjä hyväksytysti tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa voi uusia tai korottaa arvosanaansa. Uusinta-ja korotusmahdollisuudet tiedotetaan opiskelijalle etukäteen. Arvioinnin oikaiseminen Opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritustensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arvioinnin perusteet tietoonsa. 13

15 1. VUOSI OSAAMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA ARVIOINTEINEEN: (Painotettavin avaintaito ilmoitettu opintonimikkeen alla.) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ oppilaitostyöympäristö, opiskelijan itsearviointi sekä opettajien arviointi ensimmäisen vuoden keväällä MUU OSAAMISEN ARVIOINTI Vuoden aikana, ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteiden perusteella pohjautuviin, kirjallisten tehtävien, kokeiden, testien sekä monipuolisten työharjoitustehtävien perusteella opiskelija saa oppimisestaan suullista ja kirjallista palautetta, josta hän voi asettaa itselleen henkilökohtaisia tavoitteita opintoihinsa. RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 15ov. Työn perustana olevan tiedon hallinta ja ensiavussa sekä telineiden kokoamisessa terveys,turvallisuus ja toimintakyky UUDISRAKENNUSMAALAUS 8ov. Työmenetelmien,-välineiden ja materiaalien hallinta KORISTEMAALAUS 5ov. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Näytemallissa työprosessin hallinta OSANÄYTTÖ 1: Ensiaputaidot Telineiden kokoaminen Tuotetietous OSANÄYTTÖ 1: Maalattavan seinänpäällysteen kiinnitys. Hiekkatasoitetyö Maalaustyö OSANÄYTTÖ 1: Sablonimaalaus ja koristeviivaus. Sivellinmaalauksella toteutettu koristekuvio. vanhojen maalipintojen poisto valmistaa oman näytemallin ja toteuttaa sen pohjalta koristemaalaustyön. Ensimmäisen vuoden oppimisen arvioinnin tavoitteena on valmistaa opiskelijaa osoittamaan osaamistaan ammattiosaamisen näytöissä. Tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää opetella ennen osaamisen arviointia. Opettaja arvioi, onko opiskelija saavuttanut vähintään tyydyttävän tason oppimisessaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että opiskelija on saanut suoritettua kaikki ammattiosaamisen osanäyttöä edeltävät opintokokonaisuuksien osat. Näytön ajankohta määräytyy siten opiskelijan henkilökohtaisen oppimistason mukaan. Pyrkimyksenä olisi ajoittaa oppiminen niin, että osaamisen arviointi voidaan tehdä osanäyttönä ensimmäisellä keväällä. TAPETOINTI 2ov. Työmenetelmien,- välineiden ja materiaalien hallinta. Muussa arvioinnissa työn perustana olevan tiedon hallinta. OSANÄYTTÖ 1: Tapetin paikkaus ja jatkaminen, jauhemaisen liisterin sekoittaminen ja vuodan liisteröinti sekä taittelu. tapetointitöissä käytettävät tapetit ja materiaalit tapettisymbolit, tuoteetiketit 14

16 käytännön työtehtävät teori a- opin -not käytännö n työtehtäv ät teoriaopinnot käytännön työtehtävät teoriaopinnot 1.vuosi 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso 6.jakso RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 3ov. briljantinvihreä RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 4ov. herneenvihreä RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 3ov. niilinvihreä TAPETOINTI 1ov pistaasinvihreä RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 5ov. riikinkukon vihreä TAPETOINTI 1ov viridiininvihreä työvälineoppi esikäsittely työympäristöön liittyvät vaarat ja miten niihin suojaudutaan? ammattisanasto työvälineoppi esikäsittely Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalaus työturvallisuuden hallinta(työtelineet, henkilönostimet) Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalaus Pintakäsittelyaineisiin liittyvä kemia Kone- ja laitetuntemus Mitä materiaaleja on käytetty seinänpäällystyksessä ja miten luokitellaan nykyään seinänverhoilumateriaalit? Ensiaputaidot Tasoitus, siloitus ja kittaus Rajaukset Työselostuksen laadintaharjoituksia. Materiaalimenekki-ja pintaalalaskuja. tapetoinnin perusteet: symbolit, etikettimerkinnät, liisterin sekoittaminen, tapetin valmistus, standardit ja muut normit. Tapetin menekin laskeminen. Tapetointi paperitapetilla. MUU OSAAMISEN ARVIOINTI maalinpoisto (esim. oviin tai ikkunoihin) rajausharjoituksia, ovet ja ikkunat jatkuvat materiaalikansion koonti Työ-ja materiaalikirjan täyttö alkaa. Vuodan paikkaaminen, jatkaminen, liisterin sekoittaminen, tapettipöydän kokoaminen, liisteröinti ja vuodan taittelu. UUDISRAKENNUS- MAALAUS 2ov. espanjanvihreä UUDISRAKENNUS- MAALAUS 2ov. jadenvihreä UUDISRAKENNUS- MAALAUS 2ov. pariisinvihreä UUDISRAKENNUS- MAALAUS 2ov. omenanvihreä työympäristöön liittyvät vaarat ja miten niihin suojaudutaan? työvälineoppi esikäsittely pintakäsittelyaineisiin liittyvä kemia pintakäsittelyn onnistumisen edellytykset(olosuhteet,lämpötilat, ympäristön puhtaus) Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalaus laiteoppi työselostukset Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalaus Maalattavat seinänpäällysteet, levyjen saumaus. Maalimateriaalit Työselostuksen ymmärtäminen Rakennuspiirustusten hallinta Työpaikkaliikunta alkaa pakin pint.käs alkaa, levyn pintakäsittely Tasoitusharjoituksia. Maalaus-ja rajoitusharjoituksia. Pinnanvahvistuskankaan kiinnitys ja tasoitusharjoituksia. Maalaus- ja rajoitusharjoituksia. KORISTEMAALAUS 2ov. helakanvihreä KORISTEMAALAUS 1ov. mantelinvihreä KORISTEMAALAUS 2ov. pinaatinvihreä AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ työvälineoppi esikäsittely työturvallisuus kuvion ruudukkosuurennus ja maalaustyö pakin työvälineiden numerointi ja työvälineiden tunnistaminen pakin pintakäsittelysuunnitelma sekoitustikut pakin pintakäsittely numerosabluunat pinstraip pakin levyn kilpityö, viiva-ja koristeharjoituksia sleeparilla 15

17 2. VUOSI OSAAMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA ARVIOINTEINEEN: (Painotettavin avaintaito ilmoitettu opintonimikkeen alla.) RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 6ov. jaksoilla 2,4,6 UUDISRAKENNUSMAALAUS 8ov. jaksolla 6 Työmenetelmien,-välineiden ja materiaalien hallinta ovessa. Työmenetelmien,-välineiden ja materiaalien hallinta ruiskumaalauksessa sekä Työn perustana olevan tiedon hallinta ruiskutasoitekoneessa. KORISTEMAALAUS 3ov. jaksolla 6 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta. Muussa arvioinnissa työn perustana olevan tiedon hallinta TAPETOINTI 6ov. jaksolla 2,4 Työmenetelmien,-välineiden ja materiaalien hallinta. RAKENNUSPINTOJEN ENTISTÄMINEN 7ov. jaksolla 6 Työmenetelmien,-välineiden ja materiaalien hallinta. Muussa arvioinnissa työn perustana olevan tiedon hallinta. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Arvioinnin suorittavat opettajat yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa työmaaolosuhteissa. Oppilaitostyöympäristössä opettajat ja/ sekä työelämäedustaja. n itsearviointi. OSANÄYTTÖ 2: Tulityökortti Työturvallisuuskortti Tapetointi vapaakohdisteisella tapetilla. OSANÄYTTÖ 2: Laakaoven maalaus v/okalustemaalilla. OSANÄYTTÖ 2: Koristeviivaus OSANÄYTTÖ 2: Tapetointityö tasakohdisteisella kuviotapetilla. Boordin upotus. Tapetin poisto. OSANÄYTTÖ 2: Entistämistyö: entistämismaalauksessa tarvittavien maalien käsittely, valmistus ja maalaus. MUU OSAAMISEN ARVIOINTI Ruiskumaalaus levypinnalle. Ruiskutasoituskoneen käynnistys, tasoitteiden valmistus, suuttimen vaihto, ilmanpaineen säätö, laitteiston puhdistus (mahd. suorittaa 1.jakson t/o-jaksolla) Laitetuntemus Koristetyylien tunnistaminen, värisoinnutus Liisteröintikoneen kokoaminen ja käyttö, vieraskielinen tapettipakkauksen etiketti Rakennus- ja sisustustyylit, eri aikakauden perinnevärit Rakennussuojelun perusteet, materiaalituntemus Vuoden aikana, ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteiden perusteella pohjautuviin, kirjallisten tehtävien, kokeiden, testien sekä monipuolisten työharjoitustehtävien perusteella opiskelija saa oppimisestaan suullista ja kirjallista palautetta, josta hän voi asettaa itselleen henkilökohtaisia tavoitteita opintoihinsa. Toisen vuoden oppimisen arvioinnin tavoitteena on valmistaa opiskelijaa osoittamaan osaamistaan ammattiosaamisen näytöissä. Tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää opetella ennen osaamisen arviointia. Opettaja arvioi, onko opiskelija saavuttanut vähintään tyydyttävän tason oppimisessaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että opiskelija on saanut suoritettua kaikki ammattiosaamisen osanäyttöä edeltävät opintokokonaisuuksiensa osat. 16

18 RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 5ov. UUDISRAKENNUSMAALAUS 2ov. käytännön työtehtävät työssäoppiminen teoriaopinnot käytännön työtehtävät työssäoppiminen teoriaopinnot 2.vuosi 1.jakso 2.jakso ½- ryhmä 3.jakso 4.jakso ½-ryhmä 5.jakso 6.jakso RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 1ov. kyyhkysensininen RAKENNUSPINTOJEN ENTISTÄMINEN 1ov. laventelinsininen UUDISRAKENNUSMAALAUS 6ov. lupiininsininen RAKENNUSPINTOJEN ENTISTÄMINEN 1ov. pastellinvioletti RAKENNUSPINTOJEN ENTISTÄMINEN 5ov. udunsininen Kustannuslaskenta Yhteiskuntataidot ja elämänhallinta Tulityökortti Työturvallisuuskortti Työ- ja materiaalikirjan täyttö alkaa ja jatkuu koko lukuvuoden. Dokumentointivälineet ja dokumentointi rakennusosista. Rakennustyylit Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalaus Pintakäsittelyaineisiin liittyvä kemia Ruiskumaalauksen perusteet Rakennussuojelulainsäädäntö (perusasiat) Rakennustyylit jatkuu.. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalaus Julkisivujen pintakäsittely Öljymaali, keittomaali, kalkkimaali, liimamaali, tempera jne. koboltinsininen Tapetointialustan kunnostaminen: vanhan tapettikerrostumien poisto, kittaukset, tasoitukset, hionnat ja pohjamaalaukset. Tapetointi vapaakohdisteisella tapetilla. Työpaikkaliikunta jatkuu Dokumentointiharjoituksia Hajoitusilmaruiskulla toteutettava tuolin maalaustyö esikäsittelyineen kiiltävällä alkydi-tai vesiohenteisella kalustemaalilla. Laakaoven maalaus vesiohenteisella kalustemaalilla. MUU OSAAMISEN ARVIOINTI Öljymaalin, liimamaalin ja temperamaalin ym. valmistus. Vastaavien nykyaikaisten tuotteiden kokeilu. TAPETOINTI 6ov. lasuurinsininen KORISTEMAALAUS 1ov. malman värinen KORISTEMAALAUS 2ov. ultramariininsininen Tapetointialustat ja niiden valmistaminen tapetointiin. Tapetointi paperitapetilla, erikoistapeteilla, tekstiilitapeteilla. Tapetin menekin laskeminen. koristetyylien tunnistaminen värisoinnutus koristetyylien tunnistaminen värisoinnutus berliininsininen Tapetointi tasa-ja vuorokohdisteisilla tapeteilla. Boordin upotus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tuolin istuinosaan toteutettava koristemaalaustyö. Laakaoveen suoritetaan viivoitustyö. Koristelutekniikoiden kokeilu, Näytemallin valmistus piirustusten, kuvastojen ja mallikirjojen avulla, jossa havainnollistetaan käytettävää koristelutekniikkaa ja väritystä. Koristekuvio- ja koristeviivausharjoituksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 17

19 3. VUOSI OSAAMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA ARVIOINTEINEEN: (Painotettavin avaintaito ilmoitettu opintonimikkeen alla.) RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 9ov. Työprosessin hallinta UUDISRAKENNUSMAALAUS 4ov. Työprosessin hallinta KORISTEMAALAUS 2ov. Työprosessin hallinta ja tuotetietoudessa työn perustana olevan tiedon hallinta TAPETOINTI 2ov. Työprosessien hallinta AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ: Arvioinnin suorittavat opettajat yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa työmaaolosuhteissa. Oppilaitostyöympäristössä opettajat ja/ sekä työelämäedustaja. Opiskelijoiden itsearviointi. OSANÄYTTÖ 3 osoittaa ammattitaitonsa tekemällä jonkin korjausmaalauskokonaisuuden kokonaan työmaaolosuhteissa t. mahdollisemman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. OSANÄYTTÖ 3 osoittaa ammattitaitonsa tutkinnon keskeisiltä osilta rakennuksilla tehtävissä sisämaalaustöissä t. mahdollisemman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. OSANÄYTTÖ 3 Koristemaalaustyö OSANÄYTTÖ 3 Erikoistapetointityö: muotoon tapetointi rajausleikkauksilla, tasa- ja vuorokohdistuksella. MUU OSAAMISEN ARVIOINTI tuotetietous erikoispäällystetyöt (koe) Vuoden aikana, ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteiden perusteella pohjautuviin, kirjallisten tehtävien, kokeiden, testien sekä monipuolisten työharjoitustehtävien perusteella opiskelija saa oppimisestaan suullista ja kirjallista palautetta, josta hän voi asettaa itselleen henkilökohtaisia tavoitteita opintoihinsa. Kolmannen vuoden osaamisen arvioinnin painoarvo on suurin arvioitaessa opiskelijan osaamisen kehitystä opiskelujen aikana. Nyt korostuvat entisestään kokonaisuuksien hallinta (1-4) eli työprosessien, työmenetelmien, materiaalien, työn perustana olevan tiedon hallinta sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Osanäytöt ovat koottu niin, että opiskelijalla on mahdollisuus korottaa lopullista ammattiosaamisen näytön kokonaisnumeroa, jos opiskelija viimeisissä osaamisen arvioinnin tilanteissa osoittaa kehittymistä verrattaessa edellisten vuosien vastaaviin osaamisen arvioinnin tilanteisiin. RAKENNUSPINTOJEN ENTISTÄMINEN 3ov. Työmenetelmien,-välineiden ja materiaalien hallinta. MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS 10ov. Työprosessin hallinta OSANÄYTTÖ 3 Kipsityö pintakäsittelyineen, dokumentointityö, vanhojen rakenteiden tuntemus Laatoitusalustan koonti kipsilevyistä, vedeneristystyö, laatoitus suorittaa pinkopahvityön seinäpinnalle, johon tehdään myös paikkaus. valmistaa perinteisen liimamaalin itse ja maalaa ed.seinäpinnan. Märkätilojen rakentamiseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet, materiaalituntemus (koe) OPINNÄYTETYÖ Elinikäisen oppimisen avaintaidot 18 Arvioidaan vapaasti valittavan opinnon yhteydessä. esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. edistää opinnäytteellään omaa työllistymistään.

20 RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 6ov. käytännön työtehtävät UUDISRAKENNUSMAALAUS 1ov. UUDISRAKENNUS-MAALAUS 3ov. työssäoppiminen teoriao pinnot työssäoppiminen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ käytännön työtehtävät teoriaopin not työssäoppiminen käytännön työtehtävät RAKENNUSTEN KORJAUS- MAALAUS 4ov. työssäoppiminen teoriaopinnot AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 3.vuosi 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso 5.jakso 6.jakso VAPAASTI VALITTAVA OPINTO esikonkeltainen MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS 7ov. maissinkeltainen MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS 3ov. meripihkankeltainen RAKENNUSPINTOJEN ENTISTÄMINEN 3ov. okrankeltainen Maalausalan yrityksen toimintaperiaatteet ja maalaustyön kustannustekijät työpaikkaliikunta jatkuu OPINNÄYTETYÖ suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen. krominkeltainen esikäsittely, tasoitukset, oikaisut kosteusmittaus märkätiloihin liittyvät lait, määräykset ja ohjeet lämpö-ja kosteustekniset perusteet laatoitusmateriaalit-ja työkalut, vedeneristysmateriaalit laatoituksen suunnittelu ja toteutus Laatoitusseinien ja lattian koonti kipsilevyistä (huomioidaan lattiakaadot). Vedeneristys Laattojen mittaus-ja leikkausharjoitus Saumajakojen ja kuvioiden suunnittelu luonnokseen sekä työn keston suunnittelu. Laskutehtävänä materiaalimenekkien koonti kustannusarvioon. Laatoitusharjoitus vedeneristyksen päälle- seinät ja lattia, huomioiden lattiakaivon. Saumausten viimeistely & silikoni. Itsearviointikaavakkeen täyttö, jonka pohjalta opettajan kanssa keskustellen päätetään, onko opiskelija valmis seuraavassa jaksossa märkätilojen laatoitus ammattiosaamisen näyttöön. Muu osaamisen arviointi: märkätiloihin liittyvät lait, määräykset ja ohjeet Ammattiosaamisen näyttö: Laatoitusalustan koonti Vedeneristystyö ja laatoitus AMMATTIOSAAMISE N NÄYTTÖ VAPAASTI VALITTAVA JATKUU 4ov. napolinkeltainen OPINNÄYTETYÖ Maalausalan yrityksen toimintaperiaatteet ja maalaustyön kustannustekijät pinkopahvityö = tarvikkeet, työkalut ja ammattitekniikka, pingoitusmateriaalit kipsityöt= tarvikkeet, työkalut ja ammattitekniikka pintakäsittelyineen(esim. patina, kultaus, käsittely ulos) materiaalituntemus kipsimassan sekoitus, valu rosettiin, pintakäsittelyt Yhteisesti muotin valmistus pinkopahvityö ja liimamaalaus VAPAASTI VALITTAVA PÄÄTTYY 1ov. pastellinkeltainen OPINNÄYTETYÖ Maalausalan yrityksen toimintaperiaatteet ja maalaustyön kustannustekijät sahraminkeltainen Tuote, työnäyte, portfolio, esitys TAPETOINTI 2ov. kadmiuminkeltainen Mosaiikkityön suunnittelu: kuvio, värit ja toteutus KORISTEMAALAUS 2ov. pompeijinkeltainen Erikoispäällystetyöt: Panoraamatapetit, kattojen tapetointi, upotustyöt. Tapetointivirheet kullankeltainen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT sinapinkeltainen 19

21 jaksokaavio PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO, RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA/osaamisala, MAALARI 120ov. 1.vuosi 1. JAKSO 2. JAKSO 3. JAKSO 4. JAKSO 5. JAKSO 6. JAKSO rakennusten korjausmaalaus 3ov. uudisrakennusmaalaus 2ov. rakennusten korjausmaalaus 4ov. uudisrakennusmaalaus 2ov. rakennusten korjausmaalaus 3ov. uudisrakennusmaalaus 2ov. koristemaalaus 2ov. koristemaalaus 1ov. koristemaalaus 2ov. 2.vuosi työssäoppiminen: rakennusten korjausmaalaus1ov. ½-ryhmä rakennusten korjausmaalaus 5ov. 3.vuosi uudisrakennusmaalaus 2ov. vapaasti valittava: erikoismaalaus tai mukailumaalaus 5ov. tapetointi 2ov. opinnäytetyö rakennuspintojen entistäminen 1ov. + täydentäviä opintoja tapetointi(historia) 1ov. + täydentäviä opintoja uudisrakennusmaalaus 6ov. ½-ryhmä rakennusten korjausmaalaus 5ov. uudisrakennusmaalaus 2ov. ammattiosaamisen näyttö rakennuspintojen entistäminen 1ov. + täydentäviä opintoja tapetointi 1ov. + täydentäviä opintoja ammattiosaamisen näyttö rakennuspintojen entistäminen 5ov. tapetointi 6ov. koristemaalaus 1ov. koristemaalaus 2ov. ammattiosaamisen näyttö työssäoppiminen: rakennusten korjausmaalaus 5ov. uudisrakennusmaalaus 1ov. märkätilojen laatoitus 7ov. ammattiosaamisen näyttö märkätilojen laatoitus 3ov. vapaasti valittava jatkuu 4ov. rakennuspintojen entistäminen 3ov. vapaasti valittava 1ov. ammattiosaamisen näyttö työssäoppiminen: rakennusten korjausmaalaus 4ov. opinnäytetyö koristemaalaus 2ov. uudisrakennusmaalaus 3ov. ammattiosaamisen näyttö ammattiosaamisen näyttö ammattiosaamisen näyttö 20

22 KAHDEN TUTKINNON OPINNOT: n tavoitteena on suorittaa sekä ammatillinen tutkinto sekä ylioppilastutkinto. Salon seudun ammattiopistossa voi opiskelija suorittaa osan opinnoista lukio-opintoina ja osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kun opiskelijalla on 1,5 vuoden laajuiset maalarin ammatilliset opinnot suoritettuina. Ylioppilastutkintotodistuksen voi kuitenkin saada vasta, kun ammatillinen tutkinto (120ov.) on valmis. Kahden tutkinnon opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijalle ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka mukaan kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista kolmessa- neljässä vuodessa. Tällöin opiskelija suorittaa opintoviikkoa ammatillisia aineita ja loput perustutkintoon kuuluvia opintoviikkoa opiskelija suorittaa haluamassaan lukiossa. Kahden tutkinnon opinnoissa lukio-opintoja suoritetaan siten, että opiskelu tapahtuu ammattiopiston Venemestarinkadun toimipisteessä päivisin ammattiopiston lukujärjestyksen mukaisesti Salon aikuislukion järjestämänä. AMMATTIPAKETTI: Ammattipaketissa opiskelijan pääkoulu on lukio. Lukion rinnalla hän suorittaa maalarin ammatillisia opintoja, jotka lasketaan kuuluvaksi lukion soveltaviin kursseihin. 1. opintovuotena ammatillisia opintoja on jaksoissa kaksi ja neljä. 2. opintovuotena maalarin ammatillisia opintoja on jaksoissa kolme ja viisi. 3. opintovuotena ammatilliset opinnot ovat pääsääntöisesti kirjoitusten jälkeen jaksolla kuusi. 4. opintovuotena ammatillisia opintoja on koko lukukausi+ työtodistukset alan töistä kesäkaudelta LUKIOPAKETTI: Lukiopaketissa opiskelijan pääkoulu on ammattiopisto. Ammatillisten opintojen rinnalla hän suorittaa lukio-opintoja, jotka lasketaan ammattitaitoa täydentäviin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. 1. opintovuotena lukio-opintoja on jaksoissa kaksi ja neljä. 2. opintovuotena lukio-opintoja on jaksoissa kolme ja viisi. 3. opintovuotena lukiopakettilaiset opiskelevat ammattiopistossa tavoitteena saada ammatillinen perustutkinto valmiiksi. 4. opintovuotena opiskelija jatkaa lukiossa ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia kursseja. Tavoitteena on suorittaa neljäntenä vuotena ylioppilastutkinto. 21

23 AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT(PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) OSAT VALINTA EDELLISISTÄ MAALARIOPINTOJEN AMMATILLISISTA TUTKINNON OSISTA. ESIMERKKI RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMAN MAALARIOPINTOJEN MUODOSTUMISESTA KAHDEN TUTKINNON OPINNOISSA SALON SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA PAKOLLISET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT: RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 30ov. UUDISRAKENNUSMAALAUS 20ov. TYÖSSÄOPPIMINEN SISÄLTYY NÄIHIN OPINTOIHIN YHT. 20ov. VALINNAISET AMMATILLISET TUTKINNON OSAT YHT. 30ov. sisältää opinnäytetyön KORISTEMAALAUS 10ov. TAPETOINTI 10ov. MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS 10ov. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT YHT.20ov. suoritetaan lukio-opintoina VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10ov. suoritetaan lukio-opintoina 22

24 MAALARI KAKSOISTUTKINTO 80ov. AMMATILLISIA OPINTOJA 1.vuosi 1. JAKSO 2. JAKSO 3. JAKSO 4. JAKSO 5. JAKSO 6. JAKSO rakennusten korjausmaalaus 1ov. uudisrakennusmaalaus 2ov. rakennusten korjausmaalaus 2ov. uudisrakennusmaalaus 1ov. rakennusten korjausmaalaus 2ov. uudisrakennusmaalaus 1ov. rakennusten korjausmaalaus 2ov. uudisrakennusmaalaus 1ov. rakennusten korjausmaalaus 3ov. uudisrakennusmaalaus 1ov. rakennusten korjausmaalaus 1ov. uudisrakennusmaalaus 2ov. koristemaalaus 1ov. koristemaalaus 1ov. koristemaalaus 2ov. koristemaalaus 1ov. koristemaalaus 1ov. tapetointi 1ov. tapetointi(historia) ammattiosaamisen näyttö 1ov. lukio 2ov. lukio 3ov. lukio 2ov. lukio 2ov. lukio 2ov. lukio 2ov. 2.vuosi rakennusten korjausmaalaus 3ov. rakennusten korjausmaalaus 2ov. työssäoppiminen uudisrakennusmaalaus 7ov. työssäoppiminen rakennusten korjausmaalaus 1ov. koristemaalaus 1ov. rakennusten korjausmaalaus 2ov. lukio 3ov. uudisrakennusmaalaus 2ov. työssäoppiminen tapetointi 3ov. tapetointi 3ov. koristemaalaus 1ov. ammattiosaamisen näyttö ammattiosaamisen näyttö 3.vuosi tapetointi 2ov. rakennusten korjausmaalaus 4ov. työssäoppiminen lukio 3ov. lukio 3ov. lukio 3ov. lukio 3ov. märkätilojen laatoitus 4ov. märkätilojen laatoitus 3ov. märkätilojen laatoitus 3ov. näyttö rakennusten korjausmaalaus 4ov. työssäoppiminen rakennusten korjausmaalaus 3ov. opinnäytetyö uudisrakennusmaalaus 1ov. työssäoppiminen opinnäytetyö koristemaalaus 2ov. ammattiosaamisen näyttö uudisrakennusmaalaus 2ov. työssäoppiminen ammattiosaamisen näyttö lukio 2ov. lukio 2ov. lukio 3ov. lukio 4ov. lukio 1ov. 23

25 MAALARI AMMATTIPAKETTILAISET 80ov. AMMATILLISIA OPINTOJA 1.vuosi 1. JAKSO 2. JAKSO 3. JAKSO 4. JAKSO 5. JAKSO 6. JAKSO LUKIO RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 4ov. UUDISRAKENNUSMAALAUS 2ov. KORISTEMAALAUS 1ov. LUKIO 2.vuosi LUKIO LUKIO RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 3ov. UUDISRAKENNUSMAALAUS 2ov. RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 2ov. UUDISRAKENNUSMAALAUS1ov. KORISTEMAALAUS 3ov. TAPETOINTI(HISTORIA) 1ov. LUKIO LUKIO KORISTEMAALAUS 1ov. TAPETOINTI 3ov LUKIO LUKIO KORISTEMAALAUS 2ov. OSANÄYTTÖ 3.vuosi LUKIO LUKIO LUKIO LUKIO LUKIO RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 4ov. AM. OS. NÄYTTÖ KORISTEMAALAUS 3ov. AM. OS. NÄYTTÖ + TYÖKOKEMUSTA 10 ov. UUDISRAKENNUSMAALAUKSESTA 4.vuosi 1. JAKSO 2. JAKSO TYÖSSÄOPPIMINEN 3. JAKSO 4. JAKSO 5. JAKSO 6. JAKSO TYÖSSÄOPPIMINEN TAPETOINTI 6ov. AM. OS. NÄYTTÖ TAPETOINNISTA RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 1ov. UUDISRAKENNUSMAALAUS 2ov. RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 5ov. MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS 7ov. MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS 3ov. AM. OS. NÄYTTÖ LAATOITUKSESTA UUDISRAKENNUSMAALAUS 2ov. RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 5ov. AM. OS. NÄYTÖT UUDISRAKENNUSMAALAUS 1ov. RAKENNUSTEN KORJAUSMAALAUS 6ov. 24

26 Rakennusten korjausmaalaus (30 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaan työkokonaisuutena korjattavissa rakennuksissa tehtäviä sisämaalaustöitä. Tutkinnon osan suorittaja osaa käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut irrottaa työn suoritusta haittaavia listoituksia ja muita komponentteja (esim. ovien heloituksia, sähkökatkaisijoiden suojakilpiä, valaisimia jne.) tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten pesut ja muut tartunnan varmistamiseksi tehtävät käsittelyt tehdä työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot käsin ja koneellisesti poistaa vanhoja maalipintoja tehdä työhön liittyvät tasoitukset, kittaukset ja silotukset maalata käsityövälineillä vesi- ja liuotinohenteisilla maalituotteilla käyttää tarpeen mukaan henkilökohtaisia suojavaatteita ja suojaimia käyttää ja huoltaa tarvitsemiaan työvälineitä kiinnittää helposti käsiteltäviä vapaakohdisteisia tapetteja normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin poistaa maalaustyön valmistuttua työnaikaiset suojaukset asentaa paikoilleen työajaksi poistetut listoitukset ja muut rakennusosat keskeisimmät maalaustöiden työsuojeluun liittyvät normit ja niistä aiheutuvat toimenpiteet tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun annon tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen 25

27 Työn laatua koskevan arvioinnin tulee perustua mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL -käsikirjassa määriteltyihin yleisiin laatuvaatimuksiin. Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit sekä opintokokonaisuuden keskeinen sisältö 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Suunnitelmallisuus osaa hahmottaa eri työvaiheiden toteuttamisjärjestyksen vähäisellä ohjauksella osaa suunnitella eri työvaiheiden toteuttamisjärjestyksen valitsee aloitus- ja lopetuskohdat tarkoituksenmukaisesti Työkokonaisuuden hallinta Oman työn arviointi pääsee ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävän käsittelyn lopputulokseen työn lopputulos vaatii vähäisiä paikkauksia tiedostaa oman osaamisensa puutteet, kun tarvitsee apua etenee työssään järjestelmällisesti, pintaan ei muodostu häiritseviä työsaumoja pääsee vähäisen ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävän käsittelyn lopputulokseen työ valmistuu kohtuullisessa ajassa osaa arvioida omaa suoritustaan suhteessa laatuvaatimuksiin pystyy korjaamaan työsuunnitelmaa työn kestäessä pääsee itsenäisesti valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävän käsittelyn lopputulokseen työ valmistuu joutuisasti ja siten, että työn lopputulos vastaa sellaisenaan RYL-määritelmien mukaista laatutasoa korjaa työtapojaan työn kuluessa tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Aloitekyky ja yrittäjyys kysyy neuvoa tarvittaessa toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä kustannusvaikutuksia on oma-aloitteinen ja työskentelee vastuuntuntoisesti 26

28 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Suojaukset ja muut valmistelutyöt Irrotus ja kiinnitys Pesut ja muut esikäsittelyt Maalinpoisto Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 kiinnittää oikein suoriutuu valmistelutöistä suojausmateriaaleja ja kykenee työvaiheittain annettavien avustamaan teline- ja muissa ohjeiden mukaisesti valmistelutöissä osaa käyttää irrotus- ja kiinnitystyökaluja tarkoituksenmukaisesti suorittaa pesuja ja muita esikäsittelyjä annettujen ohjeiden mukaisesti suorittaa maalinpoistotyötä ohjeiden mukaisesti suorittaa irrotukset ja huolellisesti ja huolehtii irrotettujen osien merkkauksesta ja tallessapidosta tekee tarvittavat esikäsittelyt työselostuksen mukaan itsenäisesti suorittaa maalinpoistot työselostuksen perusteella itsenäisesti tekee tarvittavat valmistelutyöt itsenäisesti ennakkoon annettuja ohjeita noudattaen osaa arvioida maalausta haittaavien osien irrotus- ja suojaustarvetta pystyy arvioimaan esikäsittelytarvetta itsenäisesti suorittaa maalinpoistot tehokkaasti Kittaus, silotus, tasoitus tarvitaan vähäisiä lisäositteluita ja -hiontoja työ on sellaisenaan valmis seuraavaan käsittelyvaiheeseen pystyy valitsemaan kittaus- ja silotusmateriaalit tarpeen mukaan Hiontatyö tekee hiontatyöt annettujen ohjeiden mukaisesti osaa valita työselostuksen perusteella hiontamateriaalin karkeuden osaa arvioida hiomatarpeen ja suorittaa hiontatyön tehokkaasti 27

29 Maalausvälineiden käyttö käyttää oikeita käsiotteita siveltimistä ja muista työkaluista sekä säilyttää käyttämänsä välineet koko ajan käyttökuntoisina. työskentelee siten, että nestemäiset materiaalit eivät roisku tarpeettomasti ympäristöön valitsee parhaiten sopivan maalausvälineen kulloiseenkin työvaiheeseen Sively- ja telaussuunnat Rajaukset Lopullinen pinta Tapetointi ottaa huomioon päävalon tulosuunnat rajaukset on tehty oikeassa järjestyksessä ja oikealle etäisyydelle kulmista ja listoituksista pintaan ei ole jäänyt friipäiviä, valumia tai kasautumia kiinnittää helposti käsiteltäviä perustapetteja ohjeiden mukaisesti ottaa huomioon kohteen muodot ja materiaalin pintarakenteen rajaukset ovat suoria ja tasaisia, niiden pintastruktuuri ei erotu häiritsevästi varsinaisesta pintakäsittelystä pinta on riittävän paksu, tasavärinen ja kauttaaltaan samankiiltoinen käyttää työhön hyvin soveltuvia työvälineitä viimeistelee työn huolellisesti pääasiassa yhdensuuntaisilla vedoilla rajaukset ovat teräväkulmaisia ja kauttaaltaan yhdenmukaisia työmenetelmästä johtuva jälki on tasalaatuinen ja pinnalla ei ole häiritseviä epäpuhtauksia osaa kiinnittää perustapetteja itsenäisesti RYL-ohjekirjassa määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti 28

30 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotetietous Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tuntee tavallisimpien tuntee maalityyppien osaa arvioida rasitusluokituksen korjausmaalauksessa soveltuvuuden erilaisille (RYL) mukaisia vaatimuksia käytettävien maalityyppien alustoille materiaalivalinnoille peruseroavaisuudet Työselostuksen ymmärtäminen Suunnittelu ja laskenta tarvitsee vähäistä apua ammattiterminologian ja käsitteiden ymmärtämisessä osaa arvioida materiaalien menekkiä ymmärtää ilman apua työselostuksessa mainitut käsitteet osaa arvioida työhön tarvittavaa työaikaa ymmärtää työselostuksessa mahdollisia olevia puutteita ja pieniä virheellisyyksiä osaa laskea työkohteen pinta-aloja 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 havaitsee ongelmatilanteet, mutta tarvitsee apua ratkaisuun toimii työyhteisössä työryhmän jäsenenä noudattaa sovittuja työaikoja ja tekee työtä saamiensa ohjeiden mukaan omaa työturvallisuuskortissa vaadittavat tiedot ja taidot käsittelee liuotinmaaleja ja liuottimia paloturvallisesti käyttää hengityssuojainta tarvittaessa käyttää suojavaatteita ja käsineitä tarvittaessa omaa tulityökorttiin vaadittavat tiedot ja taidot osaa antaa ensiapua, mutta suorituksessa on puutteita neuvottelee ja tekee ratkaisuehdotuksia ongelmatilanteissa toimii joustavasti on huolellinen suojautuu maaliroiskeilta ja liuotinaltistukselta huolellisesti huolehtii liuotinaineista ja kuivuvista öljyistä osaa antaa ensiapua 29 osaa ratkaista ongelmia ja korjata työsuoritusta työn aikana keskustelee rakentavasti tekee työtä siististi ja tarkasti pitää työpaikkansa siistinä ja järjestyksessä

31 Uudisrakennusmaalaus (20 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennustyömailla tehtäviä laajojen pintojen sisämaalaustöitä työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon osan suorittaja osaa käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja suorittaa ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja muut valmistelutyöt tehdä tarvittavat esikäsittelyt, kuten hionnat, puhdistukset ja primeroinnit tehdä kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelyt suorittaa käsityömenetelmin tehtävät pienehköt hiekkatasoitetyöt tehdä kittaukset ja silotukset maalauskäsittelyjen väliin tarvittavat hionnat maalaustyöt teloilla ja siveltimillä uudisrakennusmaalauksessa käytettävillä maaleilla tehdä rajaustyöt käsityövälineillä kiinnittää maalattavia seinänpäällysteitä (lasikuitukankaita tms.) ruiskumaalauksen suoritustekniikan niin, että pystyy maalaamaan tasopintoja laittaa ruiskumaalauslaitteen käyttökuntoon, pestä laitteiston ja vaihtaa värin tehdä maalin tai pölynsidonta-aineen levityksen korkeapainelaitteilla toimia ammattihenkilön apuna ruiskutasoitetyössä niin, että hoitaa laitteiston käyttö- ja huoltotyöt sekä tasoitteen sekoittamisen ja annostelun laskea työkustannuksia tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet selviytyä työtilanteista englannin kielellä 30

32 Työn laatua koskevan arvioinnin tulee perustua mahdollisuuksien mukaan Maalaus RYL-käsikirjassa määriteltyihin yleisiin laatuvaatimuksiin. Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit sekä opintokokonaisuuden keskeinen sisältö 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Suunnitelmallisuus osaa hahmottaa eri työvaiheiden toteuttamisjärjestyksen vähäisellä ohjauksella osaa suunnitella eri työvaiheiden toteuttamisjärjestyksen etenee työssään järjestelmällisesti, pintaan ei muodostu häiritseviä työsaumoja valitsee aloitus- ja lopetuskohdat tarkoituksenmukaisesti pystyy korjaamaan työsuunnitelmaa työn kestäessä tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Työkokonaisuuden hallinta pääsee ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen tekee työn niin, että lopputulos vaatii vähäisiä paikkauksia pääsee vähäisen ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen tekee työn valmiiksi kohtuullisessa ajassa tarkastaa työkohteen ennen käsittelyä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista pääsee lähes itsenäisesti valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen tekee työn työ valmiiksi joutuisasti ja lopputulos vastaa sellaisenaan RYL - määritelmien mukaista laatutasoa Oman työn arviointi tiedostaa oman osaamisensa puutteet, kun tarvitsee apua osaa arvioida omaa suoritustaan suhteessa laatuvaatimuksiin korjaa työtapojaan työn kuluessa 31

33 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Valmistelutyöt Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 kiinnittää oikein suojausmateriaaleja ja kykenee avustamaan muissakin valmistelutöissä suoriutuu valmistelutöistä työvaiheittain annettavien ohjeiden mukaisesti Esikäsittelyt osaa suoritustekniikat tekee esikäsittelyt saatuaan ohjeita Levyjen saumaustyöt Kittaus, silotus, tasoitus tekee saumauksia, mutta tarvitsee ohjausta ja joutuu tekemään korjauksia käyttää liippaa ja lastoja oikeilla käsiotteilla tarvitaan lisähiontaa ja/tai osittaisia paikkauksia tekee saumaukset valmiiksi jatkokäsittelyille osaa tasoituksen menetelmällisesti, mutta tarvitsee ohjausta aloituksessa tekee työn niin, että tarvitaan vähäisiä lisäositteluita ja - hiontoja tekee tarvittavat valmistelutyöt itsenäisesti ennakkoon annettuja ohjeita noudattaen tekee esikäsittelyt työselostuksen mukaan itsenäisesti tekee saumattavista kulmista suoria osaa oma-aloitteisesti suorittaa vähäiset oikaisupaikkaukset ennen tasoitusta tekee työn niin, että se on sellaisenaan valmis seuraavaan käsittelyvaiheeseen Ruiskutasoitus käynnistää ruiskutasoitelaitteiston oikeassa järjestyksessä puhdistaa laitteiston tarkoituksenmukaisesti käytön jälkeen valmistaa pohja- ja pintatasoitteet oikeaan vahvuuteen osaa säätää ilmanpaineen ja vaihtaa suuttimen 32

34 Ruiskumaalaus laittaa ruiskumaalauslaitteen käyttökuntoon ja pystyy maalaamaan tasopintaa tekee ruiskun käytön jälkeiset pesut ja puhdistukset ruiskuttaa silmämääräisesti tasaisen maalikalvon levylle tekee ruiskun käytön jälkeiset pesut ja puhdistukset huolellisesti ruiskuttaa oikealla perustekniikalla peittävän ja valumattoman maalikalvon pystytasopinnalle Seinäpäällystys Maalaustyö osaa maalattavien seinänpäällysteiden kiinnitystekniikan, mutta tarvitsee ohjausta käyttää oikeita käsiotteita siveltimistä ja muista työkaluista sekä säilyttää käyttämänsä välineet koko ajan käyttökuntoisina. tekee työn saamiensa ohjeiden mukaisesti ilman jatkuvaa ohjausta tekee tarvittavat rajaukset ja telamaalaukset yleisten maalausperiaatteiden mukaisesti tekee työn itsenäisesti työselityksen mukaan tekee työn niin, että maalaustyön laatu vastaa kokonaisuudessaan vaadittua lopputulosta. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Maalimateriaalit Työselostuksen ymmärtäminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tuntee tavallisimpien uudismaalauksessa käytettävien maalityyppien eroavaisuudet tarvitsee apua ammattiterminologian ja käsitteiden ymmärtämisessä tuntee maalityyppien soveltuvuuden erilaisille alustoille ja tietää tuotteiden työaikaiselle varastoinnille asetetut vaatimukset tarvitsee vähäistä apua ammattiterminologiaan liittyvissä tulkinnoissa 33 osaa arvioida rasitusluokituksen (RYL) mukaisia vaatimuksia materiaalivalinnoille ymmärtää ilman apua työselostuksessa tarkoitetut käsittelyvaiheet

35 Rakennuspiirustusten hallinta Laitetuntemus Matematiikka ja luonnontieteet osaa tulkita oikein mittakaavamerkintöjä tietää eri ruiskumaalauslaitetyyppien toiminnalliset erot ja osaa osaa laskea työkohteen pintaaloja osaa oman työnsä kannalta merkitykselliset rakennuspiirustusmerkinnät tietää tasoiteruiskun toimintaperiaatteen osaa säätää hajotusilma- ja suurpaineruiskua osaa arvioida työhön tarvittavaa työaikaa osaa tulkita oikein rakennusten pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirroksia tuntee tasoiteruiskun ja tavallisimpien ruiskumaalauslaitteiden teknisen rakenteen osaa säätää hajotusilma- ja suurpaineruiskua ruiskutustilanteen mukaan osaa arvioida materiaalien menekkiä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 havaitsee aikataulujen neuvottelee ja tekee osaa ratkaista ongelmia ja korjata toteutumista vaarantavat ratkaisuehdotuksia työsuoritusta työn aikana ongelmatilanteet ongelmatilanteissa osaa toimia työyhteisössä ja työryhmän jäsenenä on täsmällinen työajoissa ja noudattaa työohjeita noudattaa työturvallisuusmääräyksiä käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia ilmaisee mielipiteensä selkeästi on huolellinen ja tarkka käyttää ergonomisesti suositeltavia työtapoja ja - asentoja. suojaa ihonsa huolellisesti maalialtistukselta toimii joustavasti työyhteisössä ja työryhmän jäsenenä arvostaa ja kehittää omaa työtään pitää työpaikkansa siistinä ja järjestyksessä 34

36 Rakennuspintojen entistäminen (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä vanhojen rakennuspintojen entistämistöitä työselostusten ja ohjeiden mukaan. Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä erilaisia rakennuspintojen entistämistöitä (rakennusten pintakäsittelyiden palauttamista aikaisempaan asuunsa) vanhojen rakennusten ulko- ja sisäpintojen maalaustyöt esikäsittely- ja tasoitustöineen perinteisillä maalityypeillä (esimerkiksi keittomaali, öljymaali, kalkkimaali, liimamaali, tempera jne) maalata myös alkuperäisiä pintakäsittelyaineita vastaavilla, korjauskohteisiin soveltuvilla nykyaikaisilla maalityypeillä käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja tehdä kipsitöitä ja pintaverhouksia vanhojen mallien mukaan ja korjata vaurioituneet alkuperäisiksi huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että valmiit pinnat eivät vaurioidu selvittää vanhojen rakennusosien värejä ja dokumentoida ne käyttää ohjeiden mukaan värien tutkimiseen tarvittavia, lastoja, veitsiä, värikarttoja, kameraa ja muita soveltuvia välineitä tietää rakennustyylit tietää perusasiat rakennussuojelulainsäädännöstä. 35

37 Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit sekä opintokokonaisuuden keskeinen sisältö 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tiedostaa työhönsä liittyvän suunnittelutarpeen, mutta työ ei edisty epämääräisten suunnitelmien vuoksi osallistuu suunnitteluun ja työ etenee suunnitelmien mukaisesti tekee itse työsuunnitelman ja työ valmistuu pääosin suunnitelman mukaisesti tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Oman työn arviointi kertoo työstään suorituksen jälkeen arvioi työtään suorituksen jälkeen arvioi työnsä laatua ja vertaa sitä suunnitelmiin ja laatuvaatimuksiin Oman toiminnan kehittäminen kehittää omaa toimintaansa ohjattuna kehittää omaa toimintaansa kehittää omaa toimintaansa ja työn tulos paranee Työn kokonaisuuden hallinta saa työnsä valmiiksi ohjattuna. etenee työssään ilman jatkuvaa ohjausta ja saa valmiiksi lähes itsenäisesti. tekee työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti, ja työ valmistuu aikataulun mukaisesti. 36

38 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Entistämismaalausmenetelmien hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tekee ohjattuna tavallisimpia entistämismaalaustöitä) selvittää yksittäisen vanhan rakennusosan värit ohjattuna (esim. yksivärinen väliovi) tekee ohjeiden mukaisesti erilaisia entistämismaalaustöitä selvittää monivärisen vanhan rakennusosan värit ohjeiden mukaan (esim. seinä- ja jalkalistavärin porrashuoneessa)ja dokumentoi tiedot tekee itsenäisesti ohjeiden mukaisesti erilaisia entistämismaalaustöitä selvittää pienen kokonaisuuden värit ohjeiden mukaan(esim. huoneen eri rakennusosien värit) ja dokumentoi tiedot Entistämismaalausvälineiden hallinta käyttää ohjattuna entistämismaalaustöissä tarvittavia perinteisiä ja nykyaikaisia työvälineitä käyttää ohjattuna värien tutkimiseen tarvittavia lastoja, värikarttoja ja muita soveltuvia välineitä käyttää ohjeiden mukaisesti entistämismaalaustöissä tarvittavia perinteisiä ja nykyaikaisia käsityövälineitä sekä huolehtii niistä käyttää ohjeiden mukaan värien tutkimiseen tarvittavia, lastoja, veitsiä, värikarttoja, kameraa ja muita soveltuvia välineitä käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti entistämismaalaustöissä tarvittavia käsityövälineitä, käyttää ohjeiden mukaan värien tutkimiseen tarvittavia, lastoja, veitsiä, värikarttoja, kameraa ja muita soveltuvia välineitä Entistämismaalausmateriaalien hallinta käsittelee opastettuna entistämismaalauksessa tarvittavia maalaustarvikkeita asianmukaisesti käsittelee annettujen ohjeiden mukaisesti entistämismaalauksessa tarvittavia maalaustarvikkeita käsittelee entistämismaalauksessa käytettyjä maalaustarvikkeita asianmukaisesti, oma-aloitteisesti ja itsenäisesti varastoi maalipurkit ja huolehtii ongelmajätteistä opastettuna. varastoi maalipurkit, asianmukaisesti ja huolehtii ongelmajätteistä annettujen ohjeiden mukaisesti. varastoi maalipurkit, asianmukaisesti ja huolehtii ongelmajätteistä itsenäisesti. 37

39 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arkkitehtuurin ja sisustamisen historia Rakennussuojelun perusteet Materiaalin tuntemus Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tietää tärkeimmät rakennustyylit tietää rakennussuojelun perusperiaatteet. tunnistaa tärkeimmät rakennustyylit tuntee omaan työhönsä vaikuttavaa rakennussuojelulainsäädäntöä. tietää vanhoja pintamateriaaleja tunnistaa tärkeimmät rakennus- ja sisustustyylit ja soveltaa tietoa työssään tuntee rakennussuojelun perusteita ja niiden merkityksen tekemälleen työlle. tunnistaa vanhoja pintamateriaaleja erottaa vanhan pintamateriaalin uudesta tietää perinnemaaleista tietää perinnemaalien reseptejä tietää perinnemaalien käytöstä tietää perinneväreistä tietää eri aikakausien perinneväreistä tunnistaa eri aikakausien perinnevärejä ja soveltaa tietoa työssään Rakenteiden tuntemus erottaa vanhan rakenteen uudesta tietää vanhoja rakenteita Kestävä kehitys huolehtii jätteiden käsittelystä. ymmärtää kestävän kehityksen tarpeellisuuden. tunnistaa vanhoja rakenteita toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman ratkaisu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 toimii annettujen ohjeiden mukaan hakee tietoa ja osoittaa kiinnostusta oman oppimisensa kehittämiseen ratkaisee työssään ilmeneviä ongelmia ja etsii vaihtoehtoisia toimivia työtapoja Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhdessä muiden kanssa ymmärtää asiakaslähtöisen toiminnan merkityksen työskentelee asiakaslähtöisesti Ammattietiikka on täsmällinen toimii vastuuntuntoisesti asennoituu ammatillisesti Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusohjeita ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia. tietää työkyvyn merkityksen ja miten sitä ylläpidetään, ja ymmärtää työhönsä liittyvät vaarat. 38 suunnittelee ja järjestää itselleen ergonomisesti sopivan työympäristön.

40 Tapetointi (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osa suorittaja osaa kiinnittää rakennuspinnoille paperi- ja kuitualustaisia seinänpäällysteitä työselostusten ja työohjeiden mukaan. Tutkinnon osansuorittaja osaa tehdä tapetoitaville alustoille tehtävät mittaukset ja tarkistukset tehdä ennen tapetointia tehtävät valmistelut ja esikäsittelyt kuten vanhan tapetin poistot tehdä tapetoimispohjatyöt, eristykset, tasoitukset ja alustapetoinnit tehdä liisterin/liiman levityksen käsin ja koneellisesti kiinnittää paperi- ja kuitualustaiset päällysteet puskusaumauksella käyttää ja huoltaa tapetoinnissa tarvittavia työvälineitä suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia materiaalimääriä nimetä tavallisimmat tapetointitöissä käytettävät tapetit ja materiaalit selostaa eri tapettimateriaalien soveltuvuuden erilaisille alustoille liikkua turvallisesti rakennustyömaalla ja noudattaa työturvallisuusmääräyksiä käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia käyttää ergonomisesti tarkoituksenmukaisia ja toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, ettei tapetointityöstä aiheudu ylimääräistä puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille. 39

41 Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja kokonaisuuden keskeinen sisältö (työn laadun arviointi perustuu Maalaus RYL-käsikirjaan). 1. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu tarvitsee ammattihenkilön tukea tekee eri työvaiheisiin toteuttamiskelpoisia suoritussuunnitelmia Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tarvitsee ohjausta materiaalimäärien laskemisessa määrittelee materiaalitarpeen riittävällä tarkkuudella työkohteessa tekee työsuunnitelman itsenäisesti ja osaa perustella saumakohtien sijoittelun määrittelee oikein materiaalitarpeen rakennuspiirustusten perusteella tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Oman työn arviointi Työn kokonaisuuden hallinta esikäsittely- ja pohjatöistä valmiiseen tapettipintaan arvioi omaa työtään, mutta ei tunne RYL-käsikirjan mukaisia yleisiä laatuvaatimuksia saa työnsä valmiiksi, mutta tarvitsee useimmissa työvaiheissa jotakin ohjausta arvioi omaa työtään suhteessa RYL:n yleisiin laatuvaatimuksiin etenee työssään johdonmukaisesti ja tarvitsee vain pientä ohjausta työnsä loppuunsaattamiseen arvioi oman työnsä onnistumista asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna tekee työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti; työ valmistuu aikataulun mukaisesti ja vastaa ennakkoon määriteltyä RYLulkonäköluokkaa 40

42 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Pohjatyöt Liisterin valmistus Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 irrottaa vanhoja paperitapetteja kostuttamalla ja valmistaa tapetoitavan alustan T3 ulkonäköluokituksen edellyttämällä tavalla valmistaa jauhemaisessa muodossa olevan tapettiliisterin käyttökuntoon suorittaa tapetoitavalle alustalle tehtäviä mittauksia ja valmistaa tapetoitavan alustan T2 luokituksen edellyttämällä tavalla ohentaa tarvittaessa liiman tai liisterin kiinnitettävälle päällysteelle sopivaksi tekee työselostuksessa mainitut pohjatyöt itsenäisesti ja osaa perustella eri työvaiheiden tarpeellisuuden valmistaa liisterin, jossa ei ole liisteröintiä haittaavia paakkuja tai kasautumia Liisteröinti ja leikkaukset Kuviokohdistus ja saumaus käyttää vähäisen opastuksen jälkeen ohjeiden mukaisesti tapetointiin tarvittavia perustyövälineitä, mutta ei hallitse koneellisesti tehtävää liisteröintiä kiinnittää puskusaumausmenetelmällä vahvalaatuisia tapetteja, joissa ei vaadita tarkkaa kuvioiden kohdistamista suorittaa liisteröinnin oikein myös liisteröintikoneella ja tekee tarvittavat rajausleikkaukset siististi ja tasaisesti rajapintoja noudattaen RYL-käsikirjan ohjeiden mukaisesti kiinnittää oikein tasakohdistettavia kuviotapetteja käyttää tapetointitöissä tarvittavia työvälineitä itsenäisesti ja monipuolisesti ja huolehtii omaaloitteisesti niiden puhdistuksesta kiinnittää sileitä ja repeytymisherkkiä paperitapetteja tapetin valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti Siisteys ja huolellisuus kokoaa oma-aloitteisesti huoneeseen jääneet hukkapalat ja leikkuujätteet. puhdistaa mahdollisesti liisteriin tahrautuneet listoitukset ja muut valmiit rakennuspinnat. työstä ei aiheudu tarpeetonta puhdistustarvetta ympäröiville pinnoille. 41

43 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Uuden tiedon soveltaminen Materiaalien tuntemus Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tietää tapettipakkauksissa olevien ohjesymbolien merkitykset; lukee tuoteetiketin suomenkieliset ohjeet ja suorittaa tapetoinnin näiden ohjeiden mukaisesti tunnistaa pinta- ja pohjamateriaalien mukaan tavanomaiset tapettityypit ja osaa ehdottaa näille sopivia kiinnitysaineita. tuntee tapetoimistyöhön liittyvän keskeisen ammattisanaston ja osaa keskustella kiinnitysohjeiden merkityksestä muiden ammattilaisten kanssa tietää tapetoitavasta alustasta johtuvat vaatimukset kiinnitysaineille ja kohteessa käytettäville tapettilaaduille. osaa selvittää tapettipakkauksen vieraskielisestä etiketistä tälle tapettilaadulle sopivat kiinnitysaineet, vettymisajat ja kuviokohdistukset valita itsenäisesti eri tapettilaaduille sopivat kiinnitysmateriaalit ja tietä niiden soveltuvuuden erilaisille alustoille. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 toimii annettujen ohjeiden mukaan Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhdessä muiden kanssa Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii annettujen ohjeiden mukaan noudattaa työturvallisuusohjeita ja ymmärtää työhönsä liittyvät vaarat, käyttää turvallisia työmenetelmiä, huoltaa jätteet niille kuuluville paikoille ohjeiden mukaisesti hakee tietoa ja osoittaa kiinnostusta oman oppimisensa kehittämiseen, pyrkii ratkaisemaan ongelmat itse ymmärtää asiakaslähtöisen toiminnan merkityksen ja pyrkii ottamaan huomioon muiden työntekijöiden läsnäolon samassa työkohteessa toimii vastuuntuntoisesti huolehtii itsenäisesti työpaikkansa suojauksesta ja siisteydestä, valitsee itselleen turvalliset ja sopivan korkeat työpöydät ja telineet, lajittelee ja toimittaa jätteet omaaloitteisesti niille kuuluville paikoille. 42 ratkaisee työssään ilmeneviä ongelmia innovatiivisesti ja etsii vaihtoehtoisia toimivia työtapoja työskentelee asiakaslähtöisesti ja ottaa työssään huomioon muiden työntekijöiden läsnäolon samassa työkohteessa toimii vastuuntuntoisesti ja asennoituu työhönsä ammatillisesti suunnittelee ja järjestää itselleen ergonomisesti sopivan työympäristön käyttää ergonomisesti suositeltavia työtapoja.

44 Märkätilojen laatoitus (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä seinä- ja lattialaatoituksia tavanomaisissa asuinrakennuksissa oleviin kylpyhuoneisiin ja muihin märkätiloiksi luokiteltaviin tiloihin. Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä laatoitussuunnitelman sekä suorittaa niihin liittyvät mittaukset tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmat suorittaa ennen laatoitusta tarvittavia pohja- ja esikäsittelytöitä suorittaa laatoitettavalle alustalle vaadittavat kosteusmittaukset arvioida oikein alustan riittävän lujuuden, jäykkyyden, pölyttömyyden ja puhtauden käyttäen arvioinnissa silmämääräistä havainnointia sekä raaputus- ja koputuskoetta suorittaa oikaisut ja kaadot tasoitemassoilla varmistaa vedeneristetuoteperheajattelun toteutumisen kohteessa kiinnittää kulma- ja kaivovahvikkeet ja levittää alustaan siveltävän vedeneristeen suunnitella saumajaon ja kiinnittää seinälaatoituksiin tarvittavat ohjauslaudat käyttää laastinsekoitusvispilää ja tarvittavia hiomakoneita käyttää rakennustyömaan normaalien käsityökalujen lisäksi käsikäyttöistä ja sähkötoimista laattaleikkuria kiinnittää seinä- ja lattialaattoja suorittaa laattapintojen saumauksia tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla. suorittaa työkohteisiin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä tehdä valmiin työn laadunvarmistukseen liittyvät mittaukset huoltaa käyttämiään työvälineitä tietää märkätilojen rakentamiseen liittyvät laatuvaatimukset ja pystyy esittelemään ja arvioimaan omaa työtään 43

45 Työn laatua arvioitaessa käytetään apuna suoritushetkellä voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita (RakMK C2, RIL 107). Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja opintokokonaisuuden keskeinen sisältö 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Työtehtävän suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvalmiudet tulkitsee oikein työpiirustuksia ja työselitystä, mutta tarvitsee vielä ammattilaisen ohjausta esimerkiksi saumajaon suunnittelussa sekä aloituslinjojen asetuksissa kykenee aktiivisesti osallistumaan laatoitustyön suunnitteluun, ja osaa ehdottaa perusteltuja vaihtoehtoja saumakohtien sijoitteluun ja työjärjestyksen valintaan tekee itsenäisesti laatoitussuunnitelman ja ottaa työssään huomioon yleisten laatuvaatimusten mukaiset ohjeet leikattujen laattojen minimikoosta ja leikattujen reunojen sijoituksista tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Työn kokonaisuuden hallinta tekee laatoitustyön siten, että korkeintaan muutamia laattoja joudutaan vaihtamaan ja/tai niitä rikkoutuu työsuorituksen aikana tekee työnsä siten, että työn lopputulos vaatii korkeintaan vähäisiä korjauksia hoitaa itsenäisesti työnsä siten, että työ etenee ilman ylimääräisiä odotusaikoja Ohjaustarve Laatu ja tuottavuus Elinikäisen oppimisen valmiudet pääsee ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävän käsittelyn lopputulokseen suoriutuu työtehtävistä alalle tulevalta nuorelta työntekijältä edellytettävällä joutuisuudella osaa arvioida omaa työtään vaikka laatuvaatimusten tuntemus ei olisikaan vielä täysin hallinnassa. pääsee vähäisen ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävän käsittelyn lopputulokseen hoitaa työnsä siististi ja turvallisesti alalle tulevalta nuorelta työntekijältä edellytettävällä joutuisuudella. arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti. työn lopputulos vastaa sellaisenaan ohjeiden mukaista laatutasoa hoitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti alalla toimivalta nuorelta työntekijältä edellytettävällä joutuisuudella arvioi omaa työtään työn kuluessa ja korjaa työsuoritusta tarvittaessa. 44

46 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tasoitukset ja esikäsittelyt Mittaustyöt Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osaa tasoituksen ja oikaisun työtavat osaa mitata pituuksia ja suoruuksia tekee oikaisut ja tasoitukset ohjeiden mukaisesti osaa mitata laatoitettavan alustan kosteuden tekee oikaisut, tasoitukset ja kaadot itsenäisesti tekee tarpeelliset kosteusmittaukset ja asemointimittaukset huolellisesti ja tarkasti Vedeneristys suorittaa vedeneristystöitä vaiheittain kokeneen työntekijän ohjauksessa suorittaa vedeneristystyöt ohjeiden mukaisesti itsenäisesti Laattojen käsittely osaa leikata keraamisia laattoja osaa sahata laattoihin reikiä ja kaarevia muotoja suorittaa vedeneristystyökokonaisuuden työselostuksen perusteella osaa työstää laattoja siististi ja mittatarkasti, ei muodostu ylimääräisiä hukkapaloja Kiinnitys ja saumaus Työvälineet Materiaalit osaa laattojen kiinnityksen ja saumauksen työtavat käyttää työvälineitä ja materiaaleja työkohteen mukaan tarkoituksenmukaisesti valmistaa kiinnitys- ja saumauslaastit ohjeiden mukaisesti. tekee tasaista, tasavälistä ja suoralinjaista laatoitusta osaa itsenäisesti valita kuhunkin työhön tarkoituksenmukaisimmat työvälineet, säilyttää käyttämänsä välineet koko ajan käyttökuntoisina työskentelee siten, että laastit eivät tahraa ympäristöä, noudattaa laastien työskentelyaikoja. tekee siistit liikuntasaumat ja tiivistykset huolehtii itsenäisesti työvälineiden puhdistamisesta käytön jälkeen ja varmistaa, että työkalut tulevat palautetuksi niille kuuluville paikoille huolehtii työn jälkeen materiaalien säilytyksestä ja saumausten jälkikäsittelyistä. 45

47 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Märkätilojen rakentamiseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet Suunnittelu ja laskenta Saumajako Rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekniset perusteet Laatoitettavaksi kelpaavat rakennusmateriaalit Vedeneriste- ja pintarakennemateriaalit ja LVI-tarvikkeet Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 osaa määritellä, mitkä kohteet luetaan kuuluviksi märkätiloihin osaa lukea piirustuksista laatoitettavat kohteet osaa tehdä saumajakosuunnitelmat vähäisen ohjauksen avulla tuntee kosteuden lähteet ja olomuodot tunnistaa märkätiloihin soveltuvat seinä- ja lattiamateriaalit ja osaa reklamoida työn puutteista esimiehelleen tai tilaajalle tuntee lattiakaivoon liittyvät tärkeimmät osat ja niiden tehtävät tuntee märkätilarakentamiseen liittyvät perusohjeet laskee piirustusten pohjalta laatoitettavia pinta-aloja tekee saumajakosuunnittelun itsenäisesti tuntee kastumiseen ja kuivumiseen liittyvät ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät rakenteissa ja materiaaleissa osaa arvioida oikein työn aloitusedellytykset kuten vedeneristeen alusmateriaalin soveltuvuuden käyttötarkoitukseen, riittävän lujuuden, jäykkyyden, tasaisuuden, pölyttömyyden ja puhtauden sekä mitata lattian kaltevuuden tuntee tavallisimmat märkätilojen vedeneristemateriaalit ja ja seiniin kiinnitettävät hanakulmarasiat sekä suojaa ja varastoi materiaalit tarkoituksenmukaisesti tuntee märkätilojen rakenteiden ja eri materiaalien kosteuspitoisuuden mittaukseen sekä märkätilojen vedeneristeen paksuuden ja tiiviyden 46 tuntee märkätilarakentamiseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet osaa valita materiaalit ja laskea niiden menekit piirustusten ja työselityksen perusteella suunnittelee työn työpiirustusten ja/tai rakennetta koskevan työselostuksen avulla tuntee kosteuden liikkeen eri olomuodot ja niihin vaikuttavat tekijät sekä materiaalien kriittiset kosteuspitoisuudet ja kosteuskäyttäytymisen ja ilmanvaihdon merkityksen märkätilan toiminnan kannalta tuntee märkätilojen tyypillisimmät rakenteet ja märkätilarakentamiseen soveltuvat rakennusmateriaalit sekä materiaalien ominaisuudet ja käyttö- ja asennustavat tuntee märkätilojen erityyppiset vedeneriste- ja pintarakennemateriaalit ja - tarvikkeet sekä niiden ominaisuudet ja oikeat käyttö- ja asennustavat tuntee märkätiloissa käytettävät LVI-tarvikkeet pääpiirteittäin ja tuntee niiden oikean sijoittelun ja asennustavan

48 Mittalaitteet, mittausten suoritus, mittaustulosten arviointi, dokumentointi ja raportointi osaa käyttää opastettuna vedeneristystyössä tarvittavia mittalaitteita. mittaukseen sekä lattian kaltevuuden mittaamiseen soveltuvat mittalaitteet ja niiden käytön edellytykset ja rajoitukset tuntee suhteellisen kosteuden mittalaitteet ja mittauksen oikean suoritustavan. tuntee pintakosteudenosoittimien käytön rajoitukset ja soveltumattomuuden suhteellisen kosteuden mittaamiseen ja hallitsee vedeneristeen tiiviyden mittausmenetelmän (GVK-laite tai vastaava). 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 arvioi omaa oppimistaan ja työnsä onnistumista soveltaa oppimaansa tietoa työtehtävissä ja tehdä ratkaisuehdotuksia työssä esiin tuleviin ongelmiin toimii työssään joustavasti Vuorovaikutus- ja yhteistyö toimii työyhteisössä työryhmän jäsenenä Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja noudattaa työyhteisön käyttäytymissääntöjä ja tekee työtä vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla tiedostaa oppimistarpeensa, oppimisprosessinsa ja -tyylinsä ilmaisee mielipiteensä selkeästi työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja työtään arvostaen Terveys turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja työturvallisuuteen liittyviä työkohtaisia ohjeita käyttää henkilökohtaisia suojaimia tunnistaa märkätilojen rakentamisessa esiintyvät vaaratekijät, osaa toimia oikein vaaratilanteissa ja ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista. osaa lukea ja tulkita oikein materiaalien käyttöturvallisuustiedotteita ja reklamoida työturvallisuuspuutteista esimiehelleen tai tilaajalle 47

49 Koristemaalaus (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennus- tai kalustepintojen koristemaalauksia käsityömenetelmillä. Tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella koristemaalaustyötä piirustusten, kuvastojen ja mallikirjojen avulla suurentaa mallit työkohteeseen annettujen mittakaavojen mukaisesti tehdä käytettävää koristelutekniikkaa ja väritystä havainnollistavan näytemallin tehdä rakennusten sisäpintojen tai kalusteiden koristemaalaustöitä tarkoitukseen soveltuvilla maalaustarvikkeilla tehdä työt mallien, työselostusten ja ohjeiden perusteella käyttää apunaan laatimiaan piirustuksia ja luonnoksia valmistaa ja käyttää koristesabloneja maalata koristekuvioita käsivaraisesti sivellintyönä suorittaa koristeviivauksia sivellintyönä viivaimien avulla huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta, niin että ympäristö ei vaurioidu. 48

50 Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja opintokokonaisuuden keskeinen sisältö 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Asiakkaan esittämien valmistaa vähäisen ohjauksen valmistaa toteutuskelpoisen ehdottaa tarvittaessa vaihtoehtoisia luonnosten pohjalta jälkeen työtekniikkaa ja näytemallin itsenäisesti työtapoja tehtävät näytemallit värejä havainnollistavan näytemallin toteuttamiseksi näytemallin tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Oman työn arviointi ja oman toiminnan kehittäminen Työn kokonaisuuden hallinta luonnosvaiheesta valmiiksi koristemaalaustyöksi arvioi realistisesti näytemallin mukaisen koristemaalauksen tarvittavaa työaikaa löytää omasta toiminnastaan kehittämiskohteita toteuttaa laatimaansa näytemallin mukaisen koristemaalauksen ohjeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi arvioi rakennuspinnalle tekemänsä koristemaalauksen laatua suhteessa näytemalliin pyrkii rationaaliseen työskentelyyn, kehittää omaa toimintaansa toteuttaa työkokonaisuuden suunnitelmien mukaisessa aikataulussa vertailee työnsä laatua kokonaissuunnitelmiin ja kohteen laatuvaatimuksiin siirtyy työvaiheesta toiseen itsenäisesti ja jouhevasti tekee työnsä itsenäisesti ja järjestelmällisesti 49

51 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Koristeviivaus Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 maalaa hyväksyttävästi siveltimellä yli 8 mm leveitä viivoja maalaa riittävällä tarkkuudella myös 3 8 mm leveitä viivoja tekee viivaustyöt siten, että valmiit viivat ovat kauttaaltaan terävä- ja suorarajaisia sekä tasalevyisiä Sablonimaalaus valmistaa ja käyttää viivainten ja kaavioiden avulla tehtäviä sabloneja valmistaa myös käsivaraisesti leikattavia tai reijitettäviä sabloneja työskentelee tarkasti ja huolellisesti Sivellinmaalaus ja koristetekstaus tekee tarkkareunaisia yksivärisiä koristesivelyjä, työnopeudessa voi olla vielä kehittämistarvetta hallitsee työmenetelmät kohtuullisella nopeudella ja varmuudella maalaa sujuvasti tukikepin avulla tehtäviä monivärisiä koristekuvioita, työn jälki on mallin mukaista ja tasalaatuista, toiminta on varmaa ja tehokasta 50

52 Piirustusvälineet Linjalangat Viivaimet Viivasiveltimet Sabloniveitset Töppäimet Reijittäjät Tukikepit Tekstaussiveltimet Kärkisiveltimet käyttää työvälineitä pääosin asianmukaisesti (joissakin käsiotteissa voi olla vielä kehittämistarvetta), huolehtii työn jälkeen työvälineiden puhdistuksesta, huollosta ja palauttamisesta paikoilleen. käyttää työvälineitä asianmukaisesti, (käsiotteet ovat ammattimaiseen työntekoon soveltuvia) pitää työvälineet koko ajan käyttökunnossa. tekee työvälinevalintoja itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti, kunnostaa tarvittaessa työvälineitä työn kestäessä, otteet ovat varmoja ja määrätietoisesti valittuja. Pohjustusmateriaalit Vesiohenteiset koristemateriaalit Liuotinohenteiset koristemaalit ja lakat Sablonimateriaalit tutustuu oma-aloitteisesti tuotteiden käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä, suojaa ympäristön maaliroiskeilta ohjeistuksen mukaisesti käsittelee materiaaleja asianmukaisesti, suojaa ympäristön tarpeen mukaan itsenäisesti käyttää materiaaleja taloudellisesti ja huolellisesti 51

53 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotetietous Työselostuksen ymmärtäminen Värisoinnutus Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tuntee tavallisimpien koristemaalauksessa käytettävien maalityyppien peruseroavaisuudet ymmärtää pääosin ilman apua työselostuksessa mainitut käsitteet, kysyy tarvittaessa neuvoa tietää väriopilliset perusilmiöt, kuten kontrastit, harmoniat ja metameria tuntee maalityyppien soveltuvuuden koristeltaville alustoille selvittää omatoimisesti työselostuksessa mainitut käsitteet ja ottaa ne huomioon oman työnsä suunnittelussa tuntee NCS-järjestelmän muodostumisperiaatteen ja osaa sävyttää värejä silmämääräisesti osaa arvioida käyttökohteen mukaisia vaatimuksia materiaalivalinnoille hallitsee hyvin työselostuksissa käytettävän käsitteistön, pystyy osallistumaan työselostuksesta käytävään keskusteluun ymmärtää tavoitteellisen värisoinnutuksen periaatteet ja pystyy hyödyntämään näitä koristemaalauksessa Koristetyylien tunnistaminen osaa mainita nimeltä historialliset perustyylisuunnat tunnistaa kuvien perusteella koristetaiteelliset perusornamentit Kestävä kehitys huolehtii jätteiden käsittelystä. ymmärtää kestävän kehityksen tarpeellisuuden. tietää eri aikakausina Suomessa vallinneet tyylisuunnat ja niille ominaisen ornamentiikan toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 4. Elinikäisen oppimisen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 avaintaidot Oppiminen ja havaitsee ongelmatilanteet, hakee tietoa ja osoittaa ratkaisee työssään ilmeneviä ongelmanratkaisu toimii annettujen ohjeiden kiinnostusta oman oppimisensa ongelmia ja etsii vaihtoehtoisia mukaan kehittämiseen toimivia työtapoja Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä muiden ymmärtää asiakaslähtöisen työskentelee asiakaslähtöisesti työryhmän jäsenten kanssa toiminnan merkityksen Ammattietiikka noudattaa työelämän yleisiä käytäntöjä ja yrityskohtaisia ohjeita asennoituu työhön ammatillisesti, toimii vastuuntuntoisesti ja työtään tuntee oman alansa tärkeimmät ammattiperinteet ja pyrkii niiden kohtuulliseen vaalimiseen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Noudattaa työturvallisuusohjeita ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia arvostaen Tietää työkyvyn merkityksen ja miten sitä ylläpidetään ja ymmärtää työhönsä liittyvät vaarat 52 suunnittelee ja järjestää itselleen ergonomisesti sopivan työympäristön

54 Mukailumaalaus (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä rakennus- tai kalustepinnoille perinteisiä puun- ja kivenmukailumaalauksia (ootraus ja marmorointi). Tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia materiaalimääriä käyttää mukailutöihin tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia käyttää ergonomisesti tarkoituksenmukaisia ja toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja tehdä ennen mukailumaalauksia tarvittavat valmistelut ja esikäsittelyt käyttää mukailumaalaukseen soveltuvia perinteisiä ja uusia maalausmenetelmiä ja työvälineitä ja materiaaleja tehdä mukailutöitä erilaisille maalausalustoille käyttää turvallisesti mukailutyöhön liittyvä aineita ja materiaaleja huomioida työolosuhteiden mahdolliset vaikutukset mukailutyön lopputulokseen. mukailla vähintään kahta erilaista tunnettua puulajia ja kahta erilaista kivilajia erilaisilla sideaineilla ja menetelmillä niin, että lopputulos on joko annetun mallin mukaista tai työ vastaa muutoin kivi- tai puulajille ominaisia piirteitä. 53

55 Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja opintokokonaisuuden keskeinen sisältö 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Aloitekyky ja yrittäjyys omaa tuottavan ja vastuullisen työasenteen toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi Suunnitelmallinen työskentely suorittaa työvaiheet itsenäisesti, mutta tarvitsee hieman ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen kustannusvaikutuksia etenee mukailutyössään suunnitelmallisesti, tarvitsee ainoastaan vähäistä ohjausta työn aloituksessa etenee mukailutyössään suunnitelmallisesti ilman ohjausta tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Työn kokonaisuuden hallinta saa mukailutyönsä suoritetuksi ohjeistuksen ansiosta kohtuullisessa ajassa saa mukailutyönsä valmiiksi kohtuullisessa ajassa etenee työssään joutuisasti ja huolehtii siitä, että työympäristö jää siistiksi ja järjestykseen Valmiin työn laatu Oman työn arviointi suoritettu mukailutyö vaatii joitain paikkauksia osaa arvioida omaa työtään vaikka laatuvaatimusten tuntemus ei olisikaan vielä täysin hallinnassa. suoritettu mukailutyö vaatii korkeintaan vähäisiä paikkauksia osaa arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti ja korjata työhön liittyvät virheensä neuvonnan jälkeen. suoritettu mukailutyö vastaa sellaisenaan määritelmien mukaista laatutasoa arvioi omaa työtään työn kuluessa ja korjaa työsuoritusta tarvittaessa. 54

56 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Puunmukailu piiskaus-, kampaus- ja aurausmenetelmillä, Kivemukailu töpöttämällä, sivelemällä ja pyyhkimällä Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 pääsee alkuohjauksen jälkeen jokseenkin mallin mukaiseen lopputulokseen, mukailupinnassa sallitaan vähäistä epäpuhtautta ja malliin nähden pieniä tyyli- ja värieroja pääsee alkuohjauksen jälkeen mallin mukaiseen lopputulokseen, mukailupinnassa sallitaan pääasiassa vain vähäistä epäpuhtautta pääsee itsenäisesti mallin mukaiseen lopputulokseen Mukailutyövälineet: Siveltimet Suonistimet Kammat Piiska Häivin Luonnonsieni Mukailuaineet: Pigmentit Sideaineet Ohentimet Lasuurit Lakat Kestävä kehitys käyttää työvälineitä niille tyypillisiin kuviointeihin ja säilyttää käyttämänsä välineet käyttökuntoisina käyttää mukailutyössä tehdasvalmisteisia peitto- ja kuultomaaleja käyttöohjeiden mukaisesti tunnistaa työstään muodostuvat ongelmajätteet ja palovaaran. käyttää työvälineistä oikeita käsiotteita ja säilyttää käyttämänsä välineet koko ajan käyttökuntoisina valmistaa perinteisiä öljy-, kaljatai kaseiinipohjaisia mukailuliemiä ja käyttää niitä työ- ja ympäristöturvallisuusohjeet huomioon ottaen. tietää, miten estetään ongelmajätteiden joutuminen ympäristöön. soveltaa työvälineiden käyttöä erilaisten kuvioiden luomiseen, muotoilee tai kehittää itsenäisesti myös uusia mukailutyövälineitä osaa itsenäisesti valita mukailumaalaukseen sopivat tuotteet ja arvioida rasitusluokituksen mukaisia vaatimuksia materiaalivalinnoille työskentelee siten, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. 55

57 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Mallien tuntemus: Mänty Tammi Pähkinäpuu Mahonki Palisanteri Vaaleat marmorit Graniitit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 tunnistaa aidoista mallipaloista vähintään 4 erilaista puu- ja kivilajia, tietää miten materiaaleille tyypilliset kuvioinnit mukautuvat suorilla ja kaarevilla pinnoilla ymmärtää mistä johtuvat eri puu- ja kivilajien peruseroavaisuudet tietää eri materiaalien todellisen soveltuvuuden eri käyttökohteisiin, tunnistaa massiivisen ja pinnoitetun rakenteen väliset eroavaisuudet Ammatilliset tiedot Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Esteettiset taidot tuntee tavallisimpien mukailumaalauksessa käytettävien menetelmien ja materiaalien peruseroavaisuudet arvioi kohtuullisen hyvin aloittamaansa työsuoritukseen tarvittavaa työaikaa ymmärtää vanhoihin mukailupintoihin liittyviä arvotekijöitä kykenee osallistumaan eri työvaiheiden suunnitteluun yhdessä ammattitaitoisen maalarin kanssa arvioi riittävällä tarkkuudella työsuorituksessa tarvittavaa aikaa ja materiaalimääriä tunnistaa esteettisiä riitasointuja aiheuttavat perustekijät mukailutöissä kykenee osallistumaan eri työvaiheiden suunnitteluun asiakkaan tai työnjohtajan kanssa laskee lähes oikein työsuorituksessa tarvittavan ajan ja materiaalin menekin tekee perusteltuja ehdotuksia värien ja materiaalien yhteensopivuuden parantamiseksi mukailutöissä 56

58 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus- ja yhteistyö Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 havaitsee ongelmat ja osaa osaa arvioida työnsä suhtautuu kriittisesti työhönsä ja arvioida niiden merkitystä työn onnistumista ja soveltaa osaa arvioida omaa oppimistaan ja onnistumiselle aiemmin oppimaansa ongelmien työtaitonsa kehittymistä osaa toimia työyhteisössä työryhmän jäsenenä ja tehdä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta ratkaisemisessa toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja -ryhmässä joustavasti ja tekee vastuullaan olevat työt huolellisesti toimii ratkaisukeskeisesti ja osaa ilmaista itsensä selkeästi, tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja toimii työssään joustavasti ja ottaa huomioon myös muiden tarvitsemat työskentelymahdollisuudet Terveys turvallisuus ja toimintakyky käyttää mukailutöihin tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia ja noudattaa ohjeistuksen jälkeen työturvallisuuteen liittyviä ohjeita. noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja osaa käyttää terveellisiä työtapoja ja työasentoja. työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti työtään arvostaen tuntee työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä sekä osaa huolehtia omasta terveydestään ja toimintakyvystään. 57

59 Erikoismaalaus (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä erilaisia rakennusten tai laivojen sisäpintojen, tai muiden teollisuustuotteiden erikoismaalauksia. Tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella työn pääasiassa mallikirjojen ja kuvastojen avulla tehdä erilaisia erikoismaalaustöitä tarkoitukseen soveltuvilla maalaustarvikkeilla (esimerkiksi: väripesut, pirskotukset, kuviointimaalaukset, koristepinnoitukset, kuullotukset, lastamaalaukset, railomaalaukset jne) käyttää apunaan piirustuksia, luonnoksia, malleja, suunnitelmia, työselostuksia ja-ohjeita tehdä tarvittavat pohjatyöt (esikäsittelyt ja maalaukset) huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että valmiit pinnat eivät vaurioidu. 58

60 Arvioinnin kohteet, arviointikriteerit ja opintokokonaisuuden keskeinen sisältö 1. Työprosessien hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Oman työn suunnittelu ja näytemallin valmistus tiedostaa työhönsä liittyvän suunnittelutarpeen, mutta tarvitsee apua suunnittelun aloituksessa ja keskeisissä päätöksentekotilanteissa suunnittelee omaa työtään aktiivisesti ja valmistaa toteutuskelpoisen näytemallin kohtuullisen nopeasti, tarvitsee vain vähän ohjausta tekee työsuunnitelman ja näytemallin itsenäisesti, malli vastaa sille asetettuja kestävyys- ja ulkonäkövaatimuksia tilaa opiskelijan omille merkinnöille: Oman työn arviointi Työn kokonaisuuden hallinta luonnosvaiheesta valmiiksi erikoismaalaustyöksi arvioi omaa työpanostaan työprosessin eri vaiheissa, mutta tarvitsee välillä ohjausta saa työnsä valmiiksi kohtuullisella ohjauksella lähes määräajassa. vertailee oma-aloitteisesti työnsä laatua näytemalliin työprosessin aikana ja huomioi mahdolliset korjaustarpeet saa työnsä valmiiksi määräajassa vähäisellä ohjauksella. arvioi työprosessin aikana oman työnsä laatua ja tuottavuutta, tekee tarvittaessa muutoksia työmenetelmiin tai -ajoitukseen liittyviä muutoksia tekee työtä itsenäisesti ja järjestelmällisesti, työ valmistuu aikataulun mukaisesti. 59

ARVIOINTI 3. VUOSI nimi: pvm

ARVIOINTI 3. VUOSI nimi: pvm ARVIOINTI 3. VUOSI MÄRKÄTILOJEN LAATOITUS Vedeneristystyö ja laatoitus Työtehtävän suunnittelu,arviointi-ja kehittämisvalmiudet. Kokonaisuuden hallinta, ohjaustarve, laatu ja tuottavuus sekä elinikäisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 1 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ MAALARI METALLITUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA PINTAKÄSITTELIJÄ PUUTUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN.

45 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. Hyväksymismerkinnät 1 (6) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto, 180 osp Rakennusten pintakäsittelyt osaamisala Maalari Hyväksytty Näyttötoimikunnassa xx.xx.20xx Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Pintakäsittelyalan perustutkinto 2009 Rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma/osaamisala, maalari Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010 RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ MAALARI METALLITUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN KOULUTUSOHJELMA PINTAKÄSITTELIJÄ PUUTUOTTEIDEN PINTAKÄSITTELYJEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 2010 1 1 PINTAKÄSITTELY-ALAN KUVAUS

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot