OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA"

Transkriptio

1 OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

2

3 SISÄLTÖ OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Osaamisen tunnustaminen lukion opinnoista Osaamisen tunnustaminen ammatillisesta perustutkinnosta Osaamisen tunnustaminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista Osaamisen tunnustaminen korkeakouluopinnoista Siirtymävaiheeseen liittyvä osaamisen tunnustaminen Ammatilliset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Muut siirtymävaiheeseen liittyvät määräykset ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN... 6 LIITE ARVIOINTITAULUKKO... 7

4 1 OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Osaamisen tunnustamisesta säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015) 30 :ssä. Pykälän mukaan opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Opetushallitus voi määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta. Opiskelijan tulee hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koulutuksen järjestäjältä. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille osaamisen tunnustamiseen liittyvistä menettelytavoista. 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan vertaamalla osaamista Opetushallituksen määräämien perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Tämän pohjalta arvioitu ja hyväksytty tai aiemmin arvioitu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi perustutkintoa. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa noudatetaan säännöksiä osaamisen arvioinnista, arvioinnista päättämisestä ja arvioinnin oikaisemisesta. 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Osaamisen tunnustamisella opiskelija voi saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain sen mukaan, miten paljon tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista opiskelijalla on. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaamisen laajuus on määritelty osaamispisteinä. Toisessa maassa hankittua osaamista tunnustetaan siltä osin, kuin se vastaa tasoltaan suoritettavaa perustutkintoa ja vastaa tavoitteiltaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän periaatteiden mukaisesti toisessa maassa hankittua ja osoitettua osaamista voidaan suoraan tunnustaa osaksi perustutkintoa. Osaamisen laajuus arvioidaan osaamispisteinä sen perusteella, kuinka suuri osa hankitusta osaamisesta vastaa suoritettavan perustutkinnon tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. 2.1 Osaamisen tunnustaminen lukion opinnoista Lukion päättötodistuksen perusteella tunnustetaan osaamista suoritetuista lukion oppiaineiden oppimääristä niitä vastaaviin ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin. Vaadittavan osaamisen laajuudesta, 35 osaamispistettä, kertyy lukion oppiaineiden pakollisten oppimäärien perusteella osaamisen tunnustamisen kautta 32 osaamispisteen laajuisesti. Lisäksi osaamispisteitä voi kertyä opiskelijakohtaisesti myös niihin yhteisten tutkinnon osien pakollisiin osa-alueisiin, joita vastaavia kursseja ei ole määrätty lukion opetussuunnitelman perusteissa (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp, Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp) sen mukaan, mitä lukion soveltavia kursseja opiskelija on suorittanut. Ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien lisäksi lukiossa hankittua osaamista voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen

5 2 laajuisesti ja ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyviin valinnaisiin tutkinnon osiin 15 osaamispisteen laajuisesti. Osaamispisteiden laajuus määritellään siten, että yksi lukion suoritettu kurssi vastaa 1,5 osaamispistettä. Lukion yksittäisten kurssien tunnustamiseksi on lukion kurssien vastaavuus määritelty ammatillisen perustutkinnon perusteiden yhteisten tutkinnon osien yhteydessä. 2.2 Osaamisen tunnustaminen ammatillisesta perustutkinnosta Aikaisemmin suoritetun ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen perusteella tunnustetaan osaamista suoritetuista ammattitaitoa täydentävistä pakollisista tutkinnon osista (yhteisten opintojen opintokokonaisuuksista) niitä vastaaviin yhteisiin tutkinnon osiin. Vaadittavan osaamisen laajuudesta, 35 osaamispistettä, kertyy osaamista osaamisen tunnustamisen kautta 32 osaamispisteen laajuisesti. Osaamista tunnustettaessa on varmistettava, että kaikkien neljän yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteet saavutetaan ja osaamispisteiden laajuudet täyttyvät. Lisäksi osaamispisteitä voi kertyä opiskelijakohtaisesti myös niihin yhteisten tutkinnon osien pakollisiin osa-alueisiin, joita vastaavia tutkinnon osia ei ole ollut pakollisena tai ei ole ollut lainkaan aiemmissa ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp, Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp) sen mukaan, mitä valinnaisia tutkinnon osia opiskelija on suorittanut. Yhteisten tutkinnon osien lisäksi osaamista voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti ja ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyviin valinnaisiin tutkinnon osiin 15 osaamispisteen laajuisesti. Mikäli aiemmilla opinnoilla tai muulla tavalla hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa tai vertailukelpoista arvosanaa, tulee arvosanan saamiseksi osaaminen osoittaa lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Jos ammatillista perustutkintoa ei ole kokonaan suoritettu, on osaamisen tunnustaminen tehtävä opiskelijakohtaisesti aikaisemmin suoritettujen tutkinnon osien tai opintokokonaisuuksien tavoitteiden ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden vastaavuuden perusteella. 2.3 Osaamisen tunnustaminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hankitusta osaamisesta voidaan todistusten perusteella tunnustaa osaamista perustutkinnon niihin ammatillisiin tutkinnon osiin, joiden ammattitaitovaatimukset vastaavat ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa hankittua osaamista. Tällöin osaamispisteet määräytyvät perustutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa hankitun osaamisen vastaavuuden mukaan. Lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa hankittua osaamista voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin sekä tutkinnon osaan ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. 2.4 Osaamisen tunnustaminen korkeakouluopinnoista Korkeakouluopinnoilla hankitusta osaamisesta voidaan tunnustaa todistusten perusteella osaamista ammatillisiin tutkinnon osiin, yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin ja vapaasti

6 3 valittaviin tutkinnon osiin. Korkeakouluopinnot on mitoitettu opintopisteillä, joiden määrittelyn lähtökohta on erilainen kuin perustutkinnon osaamispisteillä. Tästä syystä korkeakoulun opintopisteitä ei voi suoraan siirtää perustutkintoon osaamisen tunnustamisen yhteydessä, vaan osaamispisteet määräytyvät perustutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkinnon osien pisteytyksestä sen mukaan, miten korkeakouluopinnoilla hankittu osaaminen vastaa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. 2.5 Siirtymävaiheeseen liittyvä osaamisen tunnustaminen Uudistetut perustutkinnon perusteet ja osaamispisteet otetaan käyttöön kaikilla opiskelijoilla, myös ennen lain voimaantuloa opiskelunsa aloittaneilla opiskelijoilla. Ennen nykyisten voimassa olevien perustutkinnon perusteiden ( ) mukaan opiskelunsa aloittaneiden opiskelijoiden suorittamat tutkinnon osat ja kesken olevista tutkinnon osista ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti osaksi voimaan tulevien perustutkintojen perusteiden tutkinnon osia Ammatilliset tutkinnon osat Ammatillisten tutkinnon osien yhteislaajuus ei muutu, joten ammatillisten tutkinnon osien osalta opiskelijoille ei tule vaatimuksia lisäsuorituksista Yhteiset tutkinnon osat Yhteisten tutkinnon osien laajuus kasvaa verrattuna aikaisempaan perustutkinnon muodostumiseen. Tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamistavoitteisiin sekä osaalueiden ja osaamistavoitteiden pakollisuuteen ja valinnaisuuteen tulee muutoksia. Aiemmin suoritettujen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan suhteessa uusien yhteisten tutkinnon osien ja niiden osaalueiden osaamistavoitteisiin siten, että aiemmat suoritukset tunnustetaan täysimääräisesti pakollisiin ja valinnaisiin osa-alueisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osaamispistettä Pakollisten osa-alueiden osaamistavoitteita tulee suoritetuksi 8 osaamispisteen laajuisesti ja valinnaisten osa-alueiden osaamistavoitteita 3 osaamispisteen (ruotsinkielisillä 2 osaamispisteen) laajuisesti aikaisemmin suoritettujen pakollisten äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen tutkinnon osien tai opintokokonaisuuksien tunnustamisella. Muuta kieltä kuin suomen tai ruotsin kieltä äidinkielenä puhuvia opiskelijoita koskeva poikkeussäännös (VNp 213/1999) poistuu. Tämän jälkeen äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintojen jakamista ei voida toteuttaa säädetystä poikkeavalla tavalla, vaan tarvittava jousto mahdollistetaan opiskelijoille yhteisten tutkinnon osien viestintä- ja vuorovaikutus osaaminen- tutkinnon osan valinnaisilla osa-alueilla tai sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen- tutkinnon osan valinnaisuutta hyödyntämällä. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osaamispistettä Pakollisten osa-alueiden osaamistavoitteita tulee suoritetuksi 5 osaamispisteen laajuisesti ja valinnaisten osa-alueiden osaamistavoitteita 3 osaamispisteen laajuisesti aikaisemmin suoritettujen pakollisten matematiikan sekä fysiikan ja kemian tutkinnon osien tai opintokokonaisuuksien tunnustamisella.

7 4 Yhteisten tutkinnon osien uutena pakollisena osa-alueena, Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, tulee suorittaa, ellei sitä ole valinnaisina tutkinnon osina aiemmin suoritettu. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osaamispistettä Pakollisten osa-alueiden osaamistavoitteita tulee suoritetuksi 3 osaamispisteen laajuisesti ja valinnaisten osa-alueiden osaamistavoitteita 2 osaamispisteen laajuisesti aikaisemmin suoritettujen pakollisten yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon sekä liikunnan ja terveystiedon tutkinnon osien tai opintokokonaisuuksien tunnustamisella. Lisäksi opiskelija voi saada osaamista tunnustettua aikaisemmin suoritetuilla ammattitaitoa täydentävillä valinnaisilla tutkinnon osilla (yhteisten opintojen valinnaiset opintokokonaisuudet). Yhteisten tutkinnon osien uudet pakolliset osa-alueet, Työelämätaidot 1 osp, Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp tulee suorittaa, ellei niitä ole valinnaisina tutkinnon osina aiemmin suoritettu. Liikunta ja terveystieto ovat olleet vapaaehtoisia niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen ja jotka opiskelevat oppisopimuskoulutuksessa tai olivat opintonsa aloittaessaan täyttäneet 18 vuotta. Ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (801/2014) tultua voimaan on työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto- osa-alue pakollinen kaikille opiskelijoille. Mikäli opiskelija on ehtinyt aloittaa opintonsa ennen oppisopimuskoulutuksessa tai oli opintonsa aloittaessaan täyttänyt 18 vuotta, opiskelija voi halutessaan suorittaa kyseisen osa-alueen tässä siirtymävaiheessa. Jos opiskelija ei suorita kyseistä osa-aluetta siirtymävaiheessa, hänen tulee sisällyttää perustutkintoonsa osaamistavoitteita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen- tutkinnon osan muilta osa-alueilta siten, että kyseisen tutkinnon osan osaaminen ja osaamispisteiden mukainen laajuus (8 osaamispistettä) täyttyy. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osaamispistettä Osa-alueiden osaamistavoitteita tulee suoritetuksi 2 osaamispisteen laajuisesti aikaisemmin suoritetun pakollisen Taide- ja kulttuuri tutkinnon osan tai opintokokonaisuuden tunnustamisella. Aikaisemmin suoritettujen valinnaisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (tai yhteisten opintojen valinnaisten opintokokonaisuuksien) tunnustamisella saadaan suoritetuksi osaamistavoitteita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminentutkinnon osaan 1 osaamispisteen laajuisesti ja sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminentutkinnon osaan 5 osaamispisteen laajuisesti. Jos opiskelijan osaamistavoitteita on mukautettu niin, että hänet on aikaisemmin vapautettu pakollisista osaamistavoitteista (L 630/1998, muutos 246/2015, 20, A 811/1998, muutos 329/2015, 8 ) tai hänen kohdallaan on sovellettu erityisiä opiskelujärjestelyjä (muutos 246/2015, 21 ), hänen osalta voidaan poiketa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista. Tällöin opiskelijan tulee kuitenkin sisällyttää osaamista muilta kyseisen tutkinnon osan osa-alueilta siten, että kyseisen tutkinnon osan osaaminen ja osaamispisteiden mukainen laajuus täyttyy.

8 2.5.3 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 5 Vapaasti valittavien tutkinnon osien laajuus vähenee verrattuna aikaisempaan perustutkinnon muodostumiseen ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin hyväksyttävistä tutkinnon osista säädetään tarkemmin ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (A 801/2014, muutos 331/2015). Vapaasti valittavista tutkinnon osista poistuu ohjattuihin harrastuksiin liittyvä osaaminen, joten tällaista osaamista ei voida suoraan tunnustaa, ellei osaaminen vastaa valtioneuvoston asetuksen (801/2014, muutos 331/2015) 5 :n edellyttämää sisältöä vapaasti valittavilta tutkinnon osilta. Jos opiskelija on suorittanut aiempien perustutkinnon perusteiden mukaiset vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov), osaamista voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti ja muuta osaamista esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osa-alueisiin, ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyviin vapaasti valittaviin (5-15 osp) tutkinnon osiin tai tutkintoa yksilöllisesti laajentaviin tutkinnon osiin, jotka voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Muut siirtymävaiheeseen liittyvät määräykset Mikäli opiskelijan aikaisemmin suoritettuja perustutkinnon osia ei ole edellä olevien periaatteiden mukaan tunnustettu, niitä voidaan tarvittaessa tunnustaa yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osa-alueisiin, vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, tutkintoa yksilöllisesti laajentaviin tutkinnon osiin ja ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyviin vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Koulutuksen järjestäjän tulee ajoissa tiedottaa opiskelijoita ja antaa heille ohjeet aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hakemisesta ja menettelytavoista myös siirtymävaiheessa. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään kunkin opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä mahdolliset lisäsuoritukset. Opinnäyte ei kuulu enää erillisenä perustutkinnon muodostumiseen. Mikäli aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat ovat jo tehneet opinnäytteen tai aloittaneet sen tekemisen, osaaminen on sisällytetty kuten aikaisemminkin johonkin tunnustettavaan ammatilliseen tutkinnon osaan koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli vuosina vahvistettujen perustutkinnon perusteiden mukaan aloitetut opinnot ovat jääneet kesken, on opiskelijalla aikaa suorittaa perustutkintonsa loppuun näiden perusteiden mukaisesti uuden lain voimaantuloon ( ) saakka. Muutoin opiskelijat siirtyvät suorittamaan perustutkintonsa loppuun voimaan tulevien säännösten ja määräysten mukaisesti, jolloin osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan jo suoritettujen opintojen ja uusien perustutkintojen tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden vastaavuuden mukaisesti.

9 3 ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN 6 Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaaminen arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1) ja siitä säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998, muutos 329/2015) 10 :ssä. Opiskelijaa arvioidaan sen koulutusmuodon arviointisäännösten mukaan, missä hän suorittaa opintoja tai tutkintoa. Jos arviointiasteikot eroavat ammatillisen peruskoulutuksen asteikosta, osaamisen tunnustavan koulutuksen järjestäjän on muunnettava arvosanat seuraavan taulukon mukaisesti: ARVIOINTIASTEIKKO kiitettävä 3 kiitettävä 5 erinomainen 10 kiitettävä 9 hyvä 2 tyydyttävä 1 hyvä 4 hyvä 8 hyvä 3 tyydyttävä 7 tyydyttävä 2 kohtalainen 6 tyydyttävä 1 välttävä 5

10 LIITE ARVIOINTITAULUKKO 7 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta Arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan kehittämistä. Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta suunnittelee oman työnsä arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti toimii tutuissa työtehtävissä työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden mukaisesti tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä ym. työssä tarvitaan) työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden, toimintaympäristön ja oman työnsä osana sitä työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Arvioidaan työtehtävään ja Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, valitsee työhönsä sopivimmat

11 työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä. työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon osittain). työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa. 8 työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Arvioidaan työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja soveltamista. käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa (eli ne menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on määritelty kohteessa 2), mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Oppiminen ja ongelmanratkaisu hakee ohjattuna tietoa hakee tietoa ohjeiden mukaan hakee itsenäisesti tietoa Arvioidaan omaa osaamista työn tekijänä ja työn kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa arvioi työnsä onnistumista ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia

12 Vuorovaikutus ja yhteistyö Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. Ammattietiikka Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille varmistaa turvallisuuden ohjeiden mukaisesti käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden toimintatapoja ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja 9 toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. työskentelee ergonomisesti oikein. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian.

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot