OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012

2 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen ja osaamisen arviointi arvosanasta päättäminen arviointiaineiston säilyttäminen arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen arvioinnin oikaiseminen todistukset

3 Opiskelijan arvioinnin tehtävät/tavoitteet ohjata, motivoida ja kannustaa opiskelijaa oppimistavoitteiden saavuttamisessa kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja kasvua ammattiihmisenä tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta opiskelijalle itselleen opettajille ja työnantajille jatko-opintoihin pyrkimistä varten

4 Arvioinnista tiedottaminen L 630/1998, 25c, A 811/1998,3 Opiskelijoilla on oikeus saada tieto aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelytavoista ja arviointiperusteiden soveltamisesta.

5 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

6 Osaamisen tunnistaminen Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää mitä osaamista opiskelijalla on - opiskelun aloitusvaiheessa (alkukartoitus) - aloitettaessa uuden asian opiskelu (sillä, missä osaaminen on hankittu ei ole väliä!) Selvityksen perusteella voidaan päätyä - osaamisen tunnustamiseen tai - opiskelun tukitoimiin. Selvitystä voidaan hyödyntää myös opetuksen suunnittelussa.

7 Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettajat. Osaamisen tunnustamisella korvattavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa. Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista ei voitaisi tunnustaa. (Suoritetut tutkinnot eivät vanhene, mutta osaaminen voi vanhentua.) Osaamisen ajantasaisuus varmistetaan tarvittaessa. Tunnustettujen opintojen arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana. Korotukset koulutuksen päätyttyä tehdään yksityisopiskelijana.

8 Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa peruskoulutuksessa olla? Työkokemuksella hankittu osaaminen Harrastukset Varusmies-/siviilipalvelu Ulkomailla suoritetut opinnot Opinnot -kansanopistoissa -työväenopistoissa -korkeakouluissa -yliopistoissa -valmistavat koulutukset jne Ammatilliset perustutkinnot 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Lukio-opinnot, -valmiit oppimäärät -erilliset kurssit Toinen/aiempi ammatillinen perustutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osat Kesken jääneen koulutuksen täydentäminen

9 AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 4.11 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Opiskelijan on valittava 10 ov kohdista Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5-10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Paikallisesti tarjottavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat, 5-10 ov 4.12 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0 10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov 4.13 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnot osat) NÄYTTÖTUTKINNOSSA 4.11 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon suorittajan on valittava yksi tutkinnon osa kohdista Tutkinnon osa sosiaali-ja terveysalan perustutkinnosta Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat)

10 Osaamisen tunnustamisen merkinnät todistuksiin (1) Koko tutkinnon osan korvaavat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen, joka on ensin arvioitu, merkitään opiskelijan päättötodistukseen arvosanoineen. Poikkeuksena vapaasti valittavat tutkinnon osat, jotka opiskelijan niin halutessa voidaan jättää arvosanatta. Arvosana muunnetaan tarvittaessa muunto-asteikolla. Muualla suoritetut tutkinnon osat merkitään alaviitemaininnalla Aiemmin suoritetut ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat merkitään arvosanoineen, lyhyine kuvauksineen ja alaviitemainintoineen näyttötodistukseen.

11 Osaamisen tunnustamisen merkinnät todistuksiin (2) Jos osaamisen tunnustaminen tehdään sellaisesta tutkinnosta, johon ei ole sisältynyt ammattiosaamisen näyttöjä, merkitään näyttötodistukseen ko. tutkinnon osan kohdalle nimi ja laajuus sekä alaviitemaininta, että osaaminen tunnustettu tutkinnosta, joka ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä.

12 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

13 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijalle yksilöllistä opintojen valinnaisuutta toteuttava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Laadintaan osallistuvat opettaja(-t) ja tarvittaessa opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. HOPS perustuu opiskelijan yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Siihen kirjataan opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työssäoppimisen paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt.

14 OPPIMISEN ARVIOINTI

15 Oppimisen arviointi (1), tutkinnon perusteet Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää monipuolisia opiskelijaa aktivoivia menetelmiä, joiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osien tavoitteiden tai ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien tavoitteiden/ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteereiden perusteella.

16 Oppimisen arviointi (2), tutkinnon perusteet Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.

17 Oppimisen arviointi/osaamisen arviointi 35 ov Perustutkinto muodostuu tutkinnon osista (opintokokonaisuuksista). Ne ovat perustutkinnon pienimpiä yksiköitä, jotka näkyvät tutkintotodistuksessa Tutkinnon osa (35 ov) voidaan opettaa pienemmissä osissa oppimisen helpottamiseksi. Pienempien osien arviointi on pääasiassa oppimisen arviointia. 35 ov Osaaminen arvioidaan oppimisen jälkeen mahdollisimman autenttisissa tilanteissa kokonaisuuksien hallintana

18 Opetettava asia: oppitunnin, työjakson, projektin tms.sisältö Liittyy tähän osaamisen arvioinnin kohtaan Arvioinnin kohde Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Näytteenotto ja spektrometrisen analyysiin tekeminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 ottaa näytteen itsenäisesti ja tekee vaaditun spektrometrisen analyysin tarviten ajoittain ohjausta ottaa ja käsittelee näytteen itsenäisesti sekä tekee rutiininomaisen spektrometrisen analyysin ja pitää laitteen toimintakuntoisen a myös vieraskielisen ohjeen avulla, mutta tarvitsee joskus ohjausta ottaa ja käsittelee näytteen itsenäisesti sekä tekee vaaditun spektrometrisen analyysin sujuvasti ja pitää laitteen toimintakuntoisen a myös vieraskielisen ohjeen avulla

19 Opiskelijan itsearviointi mahdollisimman konkreettiset kuvaukset vaadittavasta osaamisesta arviointikriteereineen mitattavissa olevan työn tekemisessä tarvittava tietopohja avattava opiskelijalle käytetään opiskelijaa motivoivia menetelmiä (seuraavia käytetty: portfolio, oppimispäiväkirja sosiaalisen median menetelmät, keskustelut) vertaisarvioinnin kautta itsearviointiin itsearviointi säännöllistä arkitoimintaa sekä oppimisen että osaamisen arvioinnissa

20 OSAAMISEN ARVIOINTI JA ARVOSANAN ANTAMINEN

21 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa kokonaisuuksien hallintana ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osaaminen voidaan arvioida mahdollisuuksien mukaan tutkinnon perusteiden mukaisesti kytkettynä tutkinnossa vaaditun ammattitaidon osoittamiseen (osaaminen näkyisi myös opiskelijan työn tekemisessä) arviointi edellyttää yhteistyötä ammatinopettajien ja ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia opettavien kanssa

22 Osaamisen arviointi (2) Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä tutkinnon perusteiden mukaisesti (tutkinnon osa kerrallaan). Se osa, mitä tutkinnon perusteissa ei vähintään ole määrätty arvioitavaksi ammattiosaamisen näytöllä, voidaan arvioida muulla osaamisen arvioinnilla, mutta tavoite olisi, että tutkinnon osa voitaisiin kokonaan arvioida näytössä Jos työtehtävä työpaikalla on vain osa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista, on suunniteltava, miten näyttö saadaan kattamaan koko tutkinnon osa. Näyttötodistuksessa tulee olla koko tutkinnon osan näytön arvosana.

23 Oppimisen ja osaamisen arviointi työssäoppimisjaksoilla oppilaitoksessa opiskelija oppii tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti oppiminen työssäoppimispaikassa opiskelija oppii tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia asioita ja harjaantuu jo oppimassaan Arvioidaan opiskelijan oppimista ohjaamalla ja kannustamalla sekä seuraamalla edistymistä, arvosanat eivät välttämättömiä opiskelija osoittaa osaamisensa työtä tekemällä (ammattiosaamisen näytöt) arvioidaan, kuinka hyvin on saavutettu tutkinnossa edellytetty osaaminen (ammattitaitovaatimukset tutkinnon perusteiden mukaisesti)

24 Näyttötodistukseen tulevan arvosanan muodostaminen arviointitiedon pohjalta Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukaisesti Ammattiosaamisen näytön arvosana annetaan arvioinnin kohteittain annettujen arviointien pohjalta jokaiselle tutkinnon osalle erikseen. Jos arvioinnin kohteiden arvosanat eroavat paljon toisistaan, ei lasketa niistä mekaanisesti keskiarvoa. Sen sijaan on katsottava opiskelijan osaaminen kokonaisuutena, arvioitava mikä (eli mitkä arvioinnin kohteet) on tärkeintä osattavaa ko. tutkinnon osassa työn tekemisen näkökulmasta.

25 Arvosanan muodostaminen arviointitiedon pohjalta Arvioinnin kohteet Opisk. Työel. edust. Työprosessin hallinta Opett. Yhteisarviointi Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Koko näytön arvosana

26 Päättötodistukseen tulevan arvosanan muodostaminen arviointitiedon pohjalta Tutkinnon osan arvosana annetaan ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin pohjalta siten, että muu osaamisen arviointi ja ammattiosaamisen näytössä osoitettu osaamisen arviointi muodostavat päättötodistukseen tulevan arvosanan. Jos ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin arvosanat eroavat paljon toisistaan, ei lasketa niistä keskiarvoa. Sen sijaan arvioidaan, miten tärkeää työn tekemisen näkökulmasta on se osaaminen, joka sisältyy muuhun osaamisen arviointiin ja miten se täten vaikuttaa kokonaisarvosanaan.

27 Osaamisen arvioinnin kytkeytyminen tutkinnon osan toteutuksen suunnitteluun Tutkinnon osa: Ammattitaito -vaatimukset /tavoitteet (tutkinnon perusteet) Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Osaamisen arviointi T1 H 2 K 3 näyttö, mitä,missä, milloin? (koskee amm. tutkinnon osia) muu amm. tutkinnon osien arviointi, mitä/miten? attoopintojen arviointi, mitä/milloi n? arvioijat (koskee amm. tutkinnon osia) opetuksen toteutus -oppimisymp äristöt -menetelmät -ohjaus ja tuki

28 Uusiminen, arvosanojen korottaminen, arviointitiedon tallentaminen ja koulutuksen järjestäjän antamat todistukset

29 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia opintoja eikä ammattiosaamisen näyttöjä hyväksytysti tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa tulee järjestää mahdollisuus uusimiseen tai korottamiseen. jokaisen tutkinnon osan kohdalla selvitettävä, miten ko. tutkinnon osan arvosanan voi uusia tai korottaa -> ei koske oppimisen arviointia uusinta- ja korotusmahdollisuudet pitää tiedottaa opiskelijalle etukäteen

30 Arviointitiedon tallentaminen Se arviointimateriaali, jonka pohjalta tutkintotodistukseen (päättö- ja näyttötodistus) tulevat arvosanat on annettu on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan arvosanan antamisesta (A 603/ a ) Arkistointisäännössä tai vastaavassa koulutuksen järjestäjän asiakirjassa tulisi olla kirjattuna periaatteet, miten arviointiaineistoa kerätään ja säilytetään ja vastuutuksien määrittely: ammattiosaamisen näyttöjen arviointilomake muu osaamisen arviointi ( esim. kokeet, tehtävät, portfolio)

31 Arvioinnin oikaiseminen (L 601/ c ) Opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritustensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arvioinnin perusteet tietoonsa. Jos opiskelija on esitetyn oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön arviointipäätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä.toimielin voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa arvosanaan, opettajan on oltava tietoinen arvioinnin oikaisun toimenpiteistä miten opiskelija oikaisupyynnön tekee miten opettaja/joku muu dokumentoi asian

32 TODISTUKSET 1)Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Tutkintotodistuksen saannin edellytys on, että opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja näytöt hyväksytysti. 2) Erotodistus 3) Todistus suoritetusta koulutuksesta (Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Kotitalousopetus) 4) Todistus suoritetuista opinnoista ja tutkinnon osista Todistusmallit: -> koulutus ja tutkinnot -> ammattikoulutus

33 OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJA OPPII oppimisen arviointi: testi/koe/ itsearviointi/ keskustelu? osaamisen arviointi (am.näyttö+ muu) osaamisen arviointi (am.näyttö + muu) osaamisen arviointi (am.näyttö + muu) osaamisen arviointi (am.näyttö + muu) oppimisen arviointia oppimisen arviointia oppimisen arviointia 3 v

34 Opiskelijan arviointia koskevat säännökset Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta + perustutkinnon perusteet luku 7 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ ,Opiskelijan arviointi 25 a, Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin 25 b, Arvioinnista päättäminen 25 c, Arvioinnin oikaiseminen

35 Opiskelijan arviointia koskevat säännökset Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/ , Arvioinnin perusteet 11, Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvan henkilön pätevyys 11 a, Arviointiaineiston säilyttäminen 12 Opinnoissa eteneminen ja arvosanan korottaminen 12 a, osaamisen tunnustaminen 13, Tutkintotodistus, erotodistus, todistus suoritetusta koulutuksesta ja todistus suoritetuista opinnoista 14 Opiskelijan arviointi oppisopimuskoulutuksessa eräissä tapauksissa