Taustaa tutkielmalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taustaa tutkielmalle"

Transkriptio

1 TYÖVUOROSUUNNITTELUKÄY- TÄNNÖN JA ERGONOMISTEN TYÖAIKOJEN TOTEUTUMINEN TYÖAIKA-AUTONOMIASSA Pro-gradu-tutkielma Mervi Jääskeläinen Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Taustaa tutkielmalle Hoitohenkilöstö ikääntyy, eläkkeelle siirtyminen kiihtyy ja työvoimapula uhkaa terveydenhuoltoalaa. On pohdittava keinoja, miten työntekijät saadaan pysymään pidempään työelämässä. Vuorotyö koetaan rasittavana ja vaikutusmahdollisuudet vähäisiksi; myös työn, perheja muun yksityiselämän yhdistäminen on vuorotyössä vaikeaa. Vaikutusmahdollisuuksia ja työn houkuttelevuutta voidaan lisätä työaika-autonomian avulla ja vuorotyön haittoja voidaan vähentää työaikaergonomian avulla. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa alkoi työaika-autonomiaprojekti v

2 Työaika-autonomia Työaika-autonomia tarkoittaa yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, jossa työntekijät suunnittelevat itse omat työvuoronsa yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja reunaehtojen puitteissa. Työaika-autonomian reunaehtoja ovat Työaikalaki(605/1996), KVTES(Kunnallinen virka- ja työehtosopimus) paikalliset sopimukset ja työyksikön toiminta. Työaika-autonomian tavoitteena on parantaa työn tehokkuutta ja helpottaa työn ja muun yksityiselämän yhteensovittamista. Työaikaergonomia Työaika-ergonomia tarkoittaa sitä, että työvuorot tehdään vuorotyössä ajatellen työntekijän hyvinvointia ja jaksamista. Työaikojen suunnittelu on osa työsuojelua ja työturvallisuutta. Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu sekä työantajalle että työntekijälle. Työaikaergonomian avulla huolehditaan riittävästä palautumisesta työvuorojen välillä. 2

3 Vuorotyö ja sen terveysriskit Vuorotyössä vuorojen on vaihduttava säännöllisesti ja muututtava ennakolta sovituin ajanjaksoin. Hoitoalalla tehdään ns. jaksotyötä, jonka avulla työvuorot voidaan suunnitella joustavasti myös paikallisesti sopien. Vuorotyössä suositeltava vuororytmi : aamuvuorotiltavuorot-yövuorot-vapaapäivät (AAIIY-VV). Vuorotyö aiheuttaa univajetta ja lisää riskiä: Sairastua verenpainetautiin ja sepelvaltimotautiin. Sairastua rintasyöpään yli 20 vuoden yötyökokemuksen jälkeen (v IARC totesi vuorotyön olevan todennäköinen karsinogeeninen tekijä). Sairastua metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen. Saada vatsahaavauma. Sairastua psyykkisiin sairauksiin. Joutua onnettomuuksiin (yhden yön valvominen vastaa yhden promillen humalatilaa). Työaika-autonomia Positiivisia vaikutuksia mm. verenpaineeseen, sydämen sykkeeseen, väsymykseen, unen laatuun ja psyykkiseen rasittuneisuuteen. Helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Lisää työhön sitoutumista. Työaikaergonomia Työvuorojen välisen palautumisajan lisääminen parantaa unta ja valppautta. Parantaa työssä jaksamista, työ koetaan fyysisesti kevyempänä ja työstressi vähenee. Myönteisiä vaikutuksia myös kolesteroliarvoihin. 3

4 Tutkielman tavoitteet Tavoitteena oli selvittää työvuorosuunnitteluun kuluvaa aikaa työaika-autonomiassa, työvuorosuunnittelun käytännön toteutusta sekä työaika-autonomian vahvuuksia ja heikkouksia. Tavoitteena oli myös selvittää ergonomisten työaikojen toteutumista ennen ja jälkeen työaikaautonomian käyttöönoton. Tutkimuskysymykset 1. Kuinka paljon kuluu aikaa työvuorotaulukon suunnitteluun kokonaisuudessaan työaika-autonomiassa ja miten työvuorosuunnittelu käytännössä toteutuu? 2. Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia työaika-autonomiaan liittyy osastonhoitajien ja muiden työvuorosuunnittelusta vastaavien hoitajien näkökulmasta? 3. Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia työaika-autonomiaan liittyy hoitajien näkökulmasta? 4. Miten työaikaergonomia toteutuu työaika-autonomiassa verrattuna aikaisempaan työvuorosuunnittelujärjestelmään? 4

5 Aineisto ja menetelmät Tutkimusjoukon muodostivat Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS:n) työaika-autonomiaprojektiin osallistuneet kolmen vuodeosaston hoitajat (n=86) ja kaikkien kahdeksan työaika-autonomian pilottiyksikön osastonhoitajat ja muut työvuorosuunnittelusta vastaavat hoitajat (n=7). Tutkimus tehtiin vuonna 2010 ja siinä lähetettiin kaksi kyselyä: toinen hoitajille ja toinen osastonhoitajille ja muille työvuorosuunnittelusta vastaaville hoitajille. Työvuorotaulukoista (n=80) arvioitiin ergonomisten työaikojen toteutumista; arvioitiin yksi kuuden viikon työvuorototeutuma vuosilta 2009 ja Työvuorosuunnitteluun käytetty aika ja suunnittelun käytännön toteutuminen Osastonhoitajat ja muut työvuorosuunnittelusta vastaavat hoitajat käyttivät ennen työaikaautonomiaa työvuorojen suunnitteluun keskimäärin kaksi työpäivää ja työaika-autonomiassa kolme päivää. Työvuorosuunnittelu koostui monista eri työvaiheista. Hoitajat käyttivät aikaa suunnitteluun työaikaautonomiassa noin puoli tuntia eikä heille ollut varattu erillistä aikaa suunnitteluun. Työvuorotaulukko palautettiin hoitajille ja takaisin keskimäärin kolme kertaa ennen lopullista valmistumista. 5

6 Työaika-autonomian vahvuudet Osastonhoitajat Vaikutusmahdollisuuden lisääntyminen Vastuunottamisen lisääntyminen työyksikön toiminnasta Työtyytyväisyyden lisääntyminen Hoitajat Vaikutusmahdollisuuden lisääntyminen Työn, perhe- ja muun elämän yhdistämisen helpottuminen Omaan työssä jaksamiseen vaikuttaminen Työaika-autonomian heikkoudet Osastonhoitajat Yhteisöllisyyden puuttuminen Vähäinen työvuorosuunnitteluaika Sitoutumattomuus Hoitajat Yhteisöllisyyden puuttuminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen Työvuorojen toteutumattomuus Työaikaergonomian toteutumattomuus 6

7 Ergonomisten työaikojen toteutuminen ennen ja jälkeen työaika-autonomian käyttöönoton Ergonomiset työajat toteutuivat hyvin sekä ennen työaikaautonomiaa että työaika-autonomiassa. Työvuorojen taaksepäin kiertoa esiintyi sekä v että v johtuen siitä, että vapaapäiviltä hoitajat halusivat tulla iltavuoroon. Neljäsosalla hoitajista ei toteutunut suositeltu vapaa viikonloppu kolmen viikon taulukossa. Yksittäisten vapaapäivien välttäminen toteutui vain osittain. Parannusta oli tapahtunut yövuorojen jälkeisten vapaapäivien määrässä v verrattuna v Pohdinta Työaika-autonomia oli ollut tutkituissa yksiköissä käytössä vasta vähän aikaa, joten suunnittelukäytäntö oli vielä muotoutumassa ja vei luultavasti osittain siksi paljon aikaa. On myös haasteellista saada suunniteltua kaikkien lomat, koulutukset, sairauslomat, työvuorotoiveet ja työaikaergonomia yhteen ja huolehtia vielä työyksikön toimivuudesta. Henkilöstön vaihtuvuus hankaloittaa työvuorojen suunnittelua ja asettaa varsinkin tulevaisuudessa haasteita suunnittelulle ja työyksikön toiminnalle, koska pätevää henkilökuntaa ei ole enää saatavilla. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteisöllisyyden parantuneen toisin kuin tässä tutkielmassa. Yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa ristiriitoja hoitajien välillä. 7

8 Ergonomiset työajat toteutuvat hyvin, mutta työvuorojen välisen palautumisen suhteen on vielä parannettavaa. Yksittäisiä huipentumia esiintyi peräkkäisten ilta- ja aamuvuorojen määrässä. Hoitajat tiesivät, että olisi parempi tulla vapaapäiviltä aamuvuoroon, mutta halusivat tulla silti iltavuoroon koska halusivat pidentää näin vapaajakson pituutta. Tämä näkyi selvästi suunnittelussa. Peräkkäiset ilta- ja aamuvuorot ovat kuitenkin kuormittavammiksi havaittuja vuoroyhdistelmiä, joten niitä olisi hyvä olla mahdollisimman vähän. Johtopäätökset Osastonhoitajien ja muiden työvuorosuunnittelusta vastaavien hoitajien työvuorosuunnittelu vie paljon aikaa ja sitä pitää kehittää ja tehostaa. Työaika-autonomia antaa hoitajille hyvän mahdollisuuden vaikuttaa omaan työssä jaksamiseen sekä työn, perhe- ja muun elämän parempaan yhdistämiseen. Yhteisöllisyys ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen vaatii kehittämistä. Työaikaergonomia toteutuu hyvin työaika-autonomiassa. Työvuorojen väliseen palautumisaikaan on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota. 8

9 Olen työaika-autonomian kannalla. Se on nykyaikainen, demokraattinen tapa suunnitella työvuoroja Toimiessaan erittäin merkittävä työhyvinvointiin liittyvä asia En vaihtaisi pois! Helpottaa minun arkeani huomattavasti Kiitos! 9

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö Innovatiiviset työajat ja työaika-autonomia (työ)hyvinvoinnin edistäjinä terveydenhuollossa

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö Innovatiiviset työajat ja työaika-autonomia (työ)hyvinvoinnin edistäjinä terveydenhuollossa Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö Innovatiiviset työajat ja työaika-autonomia (työ)hyvinvoinnin edistäjinä terveydenhuollossa Hyvät käytänteet työpaikoilla Seminaari 28.9.2011 Päivikki Lahtinen Taustaa

Lisätiedot

Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät *

Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät * Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät * Työaikatekijöiden arviointiohje Työaikojen kuormituksen arvioinnin tarkoitus on selvittää, ovatko joko ryhmän ja/ yksilön työajat kunnossa terveyden ja toimintakyvyn

Lisätiedot

TYÖVUOROSUUNNITTELUKÄYTÄNNÖN JA ERGONOMISTEN TYÖAIKOJEN TOTEUTUMINEN TYÖAIKA-AUTONOMIASSA

TYÖVUOROSUUNNITTELUKÄYTÄNNÖN JA ERGONOMISTEN TYÖAIKOJEN TOTEUTUMINEN TYÖAIKA-AUTONOMIASSA TYÖVUOROSUUNNITTELUKÄYTÄNNÖN JA ERGONOMISTEN TYÖAIKOJEN TOTEUTUMINEN TYÖAIKA-AUTONOMIASSA Mervi Jääskeläinen Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Virkeä ja terve kuljettaja 1 Virkeä ja terve kuljettaja Ammattikuljettajalla riittävä uni ja lepo, säännöllinen

Lisätiedot

Työvuorosuunnittelu hoitoalalla

Työvuorosuunnittelu hoitoalalla Työvuorosuunnittelu hoitoalalla Ergonomiaa, autonomiaa, hyvinvointia TIIVISTELMÄ 2010 Tarja Hakola Tiina Kalliomäki-Levanto 1 Innovatiiviset työajat hoitoalalle Tämä on Työvuorosuunnittelu hoitoalalla.

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN JA TYÖ- AIKAERGONOMIAN VAIKUTUS HOITAJIEN TYÖHYVINVOINTIIN

TYÖAIKA-AUTONOMIAN JA TYÖ- AIKAERGONOMIAN VAIKUTUS HOITAJIEN TYÖHYVINVOINTIIN TYÖAIKA-AUTONOMIAN JA TYÖ- AIKAERGONOMIAN VAIKUTUS HOITAJIEN TYÖHYVINVOINTIIN Sonja Mäkinen Jenni Pihlaja Opinnäytetyö Lokakuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuormituksen ehkäisy työajoilla

Kuormituksen ehkäisy työajoilla Kuormituksen ehkäisy työajoilla Työturvallisuus terveydenhuollossa-seminaari 11.3.2008 Marja Paukkonen työsuojelupäällikkö Helsingin terveyskeskus Aiheet Helsingin terveyskeskus Vuorosuunnittelu Terveet

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU työntekijöiden kokemuksia siirtymävaiheesta

YHTEISÖLLINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU työntekijöiden kokemuksia siirtymävaiheesta YHTEISÖLLINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU työntekijöiden kokemuksia siirtymävaiheesta Anu Sorsa Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin toimipiste Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Työaika kuormitustekijänä selvittäminen, puuttuminen ja vähentäminen

Työaika kuormitustekijänä selvittäminen, puuttuminen ja vähentäminen Työaika kuormitustekijänä selvittäminen, puuttuminen ja vähentäminen Minna Hälikkä, neuvottelupäällikkö, VT Ylemmät Toimihenkilöt YTN 27.2.2014 Työaikakulttuurin muuttuminen Työntekijät työhön sidottuja

Lisätiedot

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ 2/23/2016 Ulla Peltola; OH lab.hoit., TtM, opettaja 1 SISÄLTÖ vuorotyö ja terveys vuorotyön edut ja haitat työvuorosuunnittelu esimiestyö työn ja perheen/muun elämän yhteensovittaminen

Lisätiedot

Vanhempien työajat ja lasten kanssa vietetty aika onko 24/7 yhteiskunta uhka vai mahdollisuus lapsiperheille?

Vanhempien työajat ja lasten kanssa vietetty aika onko 24/7 yhteiskunta uhka vai mahdollisuus lapsiperheille? Vanhempien työajat ja lasten kanssa vietetty aika onko 24/7 yhteiskunta uhka vai mahdollisuus lapsiperheille? Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Kuinka yleistä on vanhempien

Lisätiedot

Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta

Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Soveltamisohje 1 (5) Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta Hälytysrahan maksaminen poikkeustilanteissa, joissa työntekijä hälytetään

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset sisältö kunnallinen henkilöstö työaikamuodoittain 2013... 3 Muuttuvat asiat... 4 Mikä esimerkiksi pysyy ennallaan... 4 Työhyvinvointi... 5 Ergonominen työvuorosuunnittelu...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOKSEN VUOROTYÖKYSELY

TYÖTERVEYSLAITOKSEN VUOROTYÖKYSELY TYÖTERVEYSLAITOKSEN VUOROTYÖKYSELY Työterveyshuollon käyttöön OHJEET VASTAAJALLE Vuorotyökyselyn avulla tutkitaan vuorotyön vaikutusta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tuloksia voidaan

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni.

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Työaikajärjestelmä Työnantaja valitsee toiminnan ja työtehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisimman työaikamuodon.

Lisätiedot

Elisa Veteläinen TYÖAIKA-AUTONOMIA JA ERGONOMINEN TYÖAIKASUUNNITTELU HOI- VAYKSIKÖSSÄ

Elisa Veteläinen TYÖAIKA-AUTONOMIA JA ERGONOMINEN TYÖAIKASUUNNITTELU HOI- VAYKSIKÖSSÄ Elisa Veteläinen TYÖAIKA-AUTONOMIA JA ERGONOMINEN TYÖAIKASUUNNITTELU HOI- VAYKSIKÖSSÄ TYÖAIKA-AUTONOMIA JA ERGONOMINEN TYÖAIKASUUNNITTELU HOIVAYKSIKÖSSÄ Elisa Veteläinen Opinnäytetyö Kevät 2016 Sosiaali-ja

Lisätiedot

Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen. L.Toivonen - Työterveys Aalto

Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen. L.Toivonen - Työterveys Aalto Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen Työterveys Aalto 9 toimipaikkaa Työntekijöitä 103 Yritys- / yrittäjäasiakkaita n. 2500 Henkilöasiakkaita n. 32 000 Työterveyspalvelut - Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Migreeni ja työelämän triggerit

Migreeni ja työelämän triggerit Migreeni ja työelämän triggerit Suomen Migreeniyhdistyksen projektissa Oli päätavoitteina: Saada tietoa työn triggereistä eli migreenikohtauksille altistavista tekijöistä työssä ja työolosuhteissa Laatia

Lisätiedot

Taina Rajala TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN

Taina Rajala TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN Taina Rajala TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN Sosiaali- ja terveysala Pori Terveydenedistämisen koulutusohjelma 2010 TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN Rajala, Taina Satakunnan ammattikorkeakoulu Terveydenedistämisen

Lisätiedot

Ergonomisen työvuorosuunnittelun vaikutus työhyvinvointiin

Ergonomisen työvuorosuunnittelun vaikutus työhyvinvointiin Ergonomisen työvuorosuunnittelun vaikutus työhyvinvointiin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä Markus Hirvonen Opinnäytetyö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työsuojelutoimikunnan kannanotto koskien ergonomista työaikaa ja ylitöitä

Työsuojelutoimikunnan kannanotto koskien ergonomista työaikaa ja ylitöitä Kaupunginhallitus 259 16.06.2015 Kaupunginhallitus 59 15.02.2016 Kaupunginhallitus 315 26.09.2016 Koulutuslautakunta 103 27.10.2016 Työsuojelutoimikunnan kannanotto koskien ergonomista työaikaa ja ylitöitä

Lisätiedot

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni.

Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni. Työaikajärjestelmä Työnantaja valitsee työaikamuodon, joka on toiminnan ja työtehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisimman

Lisätiedot

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Kuvailulehti Tekijät Mikko Härmä, Tarja Hakola, Annina Ropponen ja Sampsa Puttonen Versio 3.0 Päivämäärä 27.5.2015 Sisällys Julkaisija Työaikojen

Lisätiedot

Työsuojelutoimikunnan kannanotto koskien ergonomista työaikaa ja ylitöitä

Työsuojelutoimikunnan kannanotto koskien ergonomista työaikaa ja ylitöitä Kaupunginhallitus 259 16.06.2015 Kaupunginhallitus 59 15.02.2016 Kaupunginhallitus 315 26.09.2016 Tekninen lautakunta 103 18.10.2016 Työsuojelutoimikunnan kannanotto koskien ergonomista työaikaa ja ylitöitä

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja Selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä Työskentely kuntana Salo verrattuna koko aineistoon SINISELLÄ koko aineisto 2408 vastaajaa

Lisätiedot

Työaika ja siihen liittyvän kuormituksen säätely. OHOI- osaamista vuorohoitoon Ulla Teppo

Työaika ja siihen liittyvän kuormituksen säätely. OHOI- osaamista vuorohoitoon Ulla Teppo Työaika ja siihen liittyvän kuormituksen säätely OHOI- osaamista vuorohoitoon Ulla Teppo Käsiteltävät teemat Työajan viisi ulottuvuutta Työaikaratkaisujen merkitys hyvinvoinnille Omat keinot työaikoihin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työaikojen ergonominen suunnittelu 30.1.2015. Esittäjän nimi / 8.2.2011 1

Hyvinvointia työstä. Työaikojen ergonominen suunnittelu 30.1.2015. Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Hyvinvointia työstä Työaikojen ergonominen suunnittelu Tutkimusprofessori Mikko Härmä Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen Työterveyslaitos Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Työaikojen ergonominen suunnittelu:

Lisätiedot

Milloin matkoja on liikaa?

Milloin matkoja on liikaa? Milloin matkoja on liikaa? 138 T yöpaikoilla, joilla on havahduttu pohtimaan ulkomaan työmatkoja oleellisena työolotekijänä, kysytään usein ensimmäiseksi, milloin matkoja tai matkapäiviä on liikaa tai

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työaikojen kehittäminen kunta-alalla Tutkimusprofessori Mikko Härmä Työajat, vireys ja ammattiliikenne tiimi Työterveyslaitos Työturvallisuuslain muutos keväästä 2013 lähtien - työn

Lisätiedot

Työaika-autonomiaan siirtyminen vuodeosastolla

Työaika-autonomiaan siirtyminen vuodeosastolla Työaika-autonomiaan siirtyminen vuodeosastolla Kalpio, Seija Lampinen, Johanna 2012 Porvoo Laurea- ammattikorkeakoulu Porvoo Työaika-autonomiaan siirtyminen vuodeosastolla Kalpio Seija Lampinen Johanna

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

HOITAJIEN KOKEMUKSIA ERGONOMIS- AUTONOMISESTA TYÖVUOROSUUNNITTELUSTA

HOITAJIEN KOKEMUKSIA ERGONOMIS- AUTONOMISESTA TYÖVUOROSUUNNITTELUSTA HOITAJIEN KOKEMUKSIA ERGONOMIS- AUTONOMISESTA TYÖVUOROSUUNNITTELUSTA Tiina Kauppila ja Susanna Siirtola Opinnäytetyö, kevät 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön

Lisätiedot

TYÖVUOROAUTONOMIAAN SIIRTYMINEN IKAALISTEN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA

TYÖVUOROAUTONOMIAAN SIIRTYMINEN IKAALISTEN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA TYÖVUOROAUTONOMIAAN SIIRTYMINEN IKAALISTEN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA Anita Ranta Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi amk-tutkinto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa TIEDOTE 3.5.2007 Paikallinen sopiminen työaika-asioissa Turun yliopiston työoikeuden tutkimusryhmän kyselytutkimuksen osatuloksia Työaika joustaa työpaikoilla Yksityisen sektorin työpaikoilla on käytössä

Lisätiedot

KOHTI YHTEISÖLLISTÄ TYÖVUOROSUUNNITTELUA

KOHTI YHTEISÖLLISTÄ TYÖVUOROSUUNNITTELUA KOHTI YHTEISÖLLISTÄ TYÖVUOROSUUNNITTELUA KEHITTÄMISPROJEKTI Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Visamäki, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Kevät, 2017 Susanna Kaunisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun. Saija Mauno & Arja Uusitalo

Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun. Saija Mauno & Arja Uusitalo Työpanoksen ja palkitsemisen epätasapaino yhteys sykevaihteluun Saija Mauno & Arja Uusitalo Tausta lyhyesti Poikkeavan sykevaihtelun havaittu ennustavan sydänsairauksia ja kuolleisuutta sydänsairauksiin.

Lisätiedot

Työaika-autonomian vahvuudet ja kehittämiskohteet Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun Veriryhmälaboratoriossa

Työaika-autonomian vahvuudet ja kehittämiskohteet Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun Veriryhmälaboratoriossa Saara Kokkonen Työaika-autonomian vahvuudet ja kehittämiskohteet Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun Veriryhmälaboratoriossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko (Ylempi AMK) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

HOITAJIEN KOKEMUKSIA ERGONOMIS- AUTONOMISESTA TYÖVUOROSUUNNITTELUSTA

HOITAJIEN KOKEMUKSIA ERGONOMIS- AUTONOMISESTA TYÖVUOROSUUNNITTELUSTA HOITAJIEN KOKEMUKSIA ERGONOMIS- AUTONOMISESTA TYÖVUOROSUUNNITTELUSTA Tiina Kauppila ja Susanna Siirtola Opinnäytetyö, kevät 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖ- AIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTOSTA KAR- HULAN SAIRAALASSA

HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖ- AIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTOSTA KAR- HULAN SAIRAALASSA Suvi Jokipii & Ida Nevasalo HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖ- AIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTOSTA KAR- HULAN SAIRAALASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma / hoitotyö Marraskuu 2015 Tekijät Tutkinto Aika

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Aivojen hyvinvointi työssä kurssi

Hyvinvointia työstä. Aivojen hyvinvointi työssä kurssi Hyvinvointia työstä Aivojen hyvinvointi työssä kurssi Miten työ vaikuttaa kognitiiviseen toimintakykyyn? Mikael Sallinen 7.4.2016 Työterveyslaitos Mikael Sallinen www.ttl.fi 2 1) Kognitiivinen toimintakyky

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIALLA KOHTI PAREMPAA TYÖHYVINVOINTIA

TYÖAIKA-AUTONOMIALLA KOHTI PAREMPAA TYÖHYVINVOINTIA TYÖAIKA-AUTONOMIALLA KOHTI PAREMPAA TYÖHYVINVOINTIA Autonomisen työvuorosuunnittelun opas hoitokodin sairaanhoitajille Korhonen Marika Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki Hoitotyön

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 26.11.2014 Tiina Kalliomäki-Levanto. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 26.11.2014 Tiina Kalliomäki-Levanto. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä FlowIT virtaa IT-hankintoihin Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa Tiina Kalliomäki-Levanto 26.11.2014 Suomen kansallismuseo Tapaustutkimus: Työvuorosuunnittelun

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Työni tuottavuuden mittarit ovat oikeita

Työni tuottavuuden mittarit ovat oikeita Työni tuottavuuden mittarit ovat oikeita Myönteisten osuus on nyt hieman suurempi. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä = 67% (v 2015: 63%). 1 Pidän hyvänä, että tulokseni esitetään julkisesti Tähän suhtaudutaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Mikael Sallinen. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Mikael Sallinen. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 1 Vireänä ajossa 2 Taustatekijät Toissijaiset tekijät Ensisijaiset tekijät Muokkaavat tekijät 1 Muokkaavat tekijät 2 Pääsy terveydenhuoltoon Istumatyö Terveys Vähäinen uni Henkilökoht.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle.

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Ilpo Lehtonen Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Pilotin päättymisen jälkeen tuotetussa raportissa on kuvattu mallintamisen toteutuminen sekä ehdotettu

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAAN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSIA TYÖHYVINVOINTIIN OSASTO LOIMUSSA

TYÖAIKA-AUTONOMIAAN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSIA TYÖHYVINVOINTIIN OSASTO LOIMUSSA TYÖAIKA-AUTONOMIAAN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSIA TYÖHYVINVOINTIIN OSASTO LOIMUSSA Annika Lamminen Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä Kymmenen vuotta tähärellistä työtä 16.11.2017 Anne Risikko, rekrytointipäällikkö www.epshp.fi 0 Varahenkilöstön historiaa varahenkilöstön määrä kasvoi 2000-luvun alku vuosina vakinaistamisperusteena käytettiin

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIALLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA

TYÖAIKA-AUTONOMIALLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA TYÖAIKA-AUTONOMIALLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA Miia Koskinen Milla Vokkolainen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Palomäen palvelutalon hoitajien kokemuksia autonomisesta työvuorosuunnittelusta

Palomäen palvelutalon hoitajien kokemuksia autonomisesta työvuorosuunnittelusta Palomäen palvelutalon hoitajien kokemuksia autonomisesta työvuorosuunnittelusta Huttunen, Julia, Ritvanen, Iina & Valmu, Maiju 2016 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Palomäen palvelutalon hoitajien kokemuksia

Lisätiedot

Perhepäivähoidon mobiiliratkaisu Kaarinassa 11.11.2009

Perhepäivähoidon mobiiliratkaisu Kaarinassa 11.11.2009 Perhepäivähoidon mobiiliratkaisu Kaarinassa 11.11.2009 Kaarina Suomen luovin kunta vuonna 2009 Taustatietoja Kaarinasta Kaarina sijaitsee Turun naapurissa (n. 10 km) Asukkaita 30 682 Alle kouluikäisiä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Annina Ropponen, TtT, dosentti, erikoistutkija Associated researcher, Karolinska Institutet, Division of Insurance Medicine

Hyvinvointia työstä. Annina Ropponen, TtT, dosentti, erikoistutkija Associated researcher, Karolinska Institutet, Division of Insurance Medicine Hyvinvointia työstä Annina Ropponen, TtT, dosentti, erikoistutkija Associated researcher, Karolinska Institutet, Division of Insurance Medicine Asiantuntijoiden työajat ja ajankäyttö yhteydet palautumiseen

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 1/2018/ Johanna

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITTO ry. TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN ry JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJA- JA TOIMIALALIITTO ry. TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN ry JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY Terveet ja tulokselliset työajat vihkonen on laadittu yhteistyössä Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen kanssa. Edellisellä neuvottelukierroksella perustettiin työryhmä,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

AUTONOMISEN TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN TAMMENLEHVÄKESKUK- SESSA

AUTONOMISEN TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN TAMMENLEHVÄKESKUK- SESSA AUTONOMISEN TYÖVUOROSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN TAMMENLEHVÄKESKUK- SESSA Aino Tuuli Opinnäytetyö Huhtikuu 2017 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulu Terveyden edistäminen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

FYYSINEN HYVINVOINTI 1. LIIKUNTA

FYYSINEN HYVINVOINTI 1. LIIKUNTA FYYSINEN HYVINVOINTI 1. LIIKUNTA Liikunnan hyödyt suurelta osin jo aktiivisesta arkiliikunnasta + esim. kävelystä lähes päivittäin Uusi suomalainen liikuntasuositus: 2,5 TUNTIA /VKO REIPASTA LIIKUNTAA

Lisätiedot

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki.

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki. TYÖAIKA 6.10.2011 Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto 7.10.2011 1 Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika Soveltamisala Opetus- ja

Lisätiedot

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Liu uttavan vuodesuojan käyttöönotto Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomiaasiantuntijoiden

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Työaika-autonomian yhteys työhyvinvointiin

Työaika-autonomian yhteys työhyvinvointiin Tuija Harju Gerd Jäntti Tarja Jäppinen Työaika-autonomian yhteys työhyvinvointiin Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 17.11.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

Saija Niemi & Elina Kurtti VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN KLII- NISESSÄ LABORATORIOSSA

Saija Niemi & Elina Kurtti VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN KLII- NISESSÄ LABORATORIOSSA Saija Niemi & Elina Kurtti VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN KLII- NISESSÄ LABORATORIOSSA Sosiaali- ja terveysala 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Saija Niemi & Elina Kurtti

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Kuinka selvitä arjen haasteista?

Kuinka selvitä arjen haasteista? Kuinka selvitä arjen haasteista? Mistä voimavaroja ja varavoimia? Matti.Ylikoski, emeritusprofessori etunimi.sukunimi@salutonova.fi Työelämän ulkoiset paineet - muutosten tempo on kasvanut - (HS 14.3.2010;

Lisätiedot

Tutkimuksia ja raportteja 5 / 2016

Tutkimuksia ja raportteja 5 / 2016 1 Tutkimuksia ja raportteja 5 / 2016 VOIMA Asiakkaiden ja asukkaiden aktiivista arkea sekä henkilökunnan hyvinvointia tukeva työvuorosuunnittelu Maria Kristensen Arja Peiponen 2 3 KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

Työn imun yhteys sykemuuttujiin. Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Piia Akkanen

Työn imun yhteys sykemuuttujiin. Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Piia Akkanen Työn imun yhteys sykemuuttujiin Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Piia Akkanen Työn imu (Work Engagement) Wilmar Schaufeli ja Arnold Bakker ovat kehittäneet work engagement -käsitteen vuosituhannen

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

AUTONOMINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU KEHITTÄMISHANKE PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN OSASTOLLA 43-44

AUTONOMINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU KEHITTÄMISHANKE PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN OSASTOLLA 43-44 AUTONOMINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU KEHITTÄMISHANKE PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN OSASTOLLA 43-44 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Tuottaa ymmärrettäviä ja yksilöllisiä raportteja, jotka mitattava henkilö saa mukaansa palautetilaisuudessa Erittäin helppo mitattavalle henkilölle vaatii vain sykemittauksen

Lisätiedot

Työaikamuistio PTYTES 2010 2011

Työaikamuistio PTYTES 2010 2011 Työaikamuistio PTYTES 2010 2011 PTY ry Muistio 2 (19) SISÄLLYS 1 TOIMIVAT JA TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT... 3 1.1 Alkusanat... 3 1.2 Työaikasuunnittelu... 4 1.3 Miten lähteä liikkeelle työaikakäytäntöjen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi

Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi Ikäjohtaminen-työntekijän hyvinvoinnnin tukemiseksi ATERIA 14 tapahtuma, ammattiasiain toimitsija JHL edunvalvontalinja, työelämän laadun toimialue Ikäjohtaminen, määrittely Ikäjohtamiseksi kutsutaan eri-ikäisten

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

TYÖVUOROERGONOMIAN JA HOITOYKSIKÖN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN YHTEYS HOITOHENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOIHIN

TYÖVUOROERGONOMIAN JA HOITOYKSIKÖN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN YHTEYS HOITOHENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOIHIN TYÖVUOROERGONOMIAN JA HOITOYKSIKÖN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN YHTEYS HOITOHENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOIHIN Jouni Sakomaa Pro gradu tutkielma Hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Hyvä arki Luennon tavoitteena on lisätä tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne kirvestes 160 (160.1 ja 211 ) Yleinen säännöllinen työaika -1 mom. Viranhaltijan/ työntekijän yleinen säännöllinen työaika

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Vihkosen laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat järjestöt: TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN ry

Vihkosen laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat järjestöt: TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN ry 05/2013 Tällä Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla vihkosella on saatettu ajan tasalle vuoden 2007 lopulla tehty Terveet ja tulokselliset työajat - vihkonen. Sen ovat laatineet Yksityisen

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk KVTES työaikamuotojen vertailua Työaikamuoto työaika vuorokaudessa työaika viikossa Enintään 9 tuntia 36 tuntia ja 15 Vuorokautista säännöllistä työaikaa rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot