Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II"

Transkriptio

1 Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Faksi Fax (09) Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Palautus: viimeistään Återsändning: senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Tietoja käytetään tilastoinnin lisäksi mm. valtionosuuksien määrittämiseen. Määritelmiä ja muita täyttöohjeita on Suomen Kuntaliiton julkaisussa Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 (Helsinki 2012) ja Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (Helsinki 2006). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lag 280/2004). Uppgifterna används utöver för statistik bl.a. för fastställande av statsandelar. Definitioner och andra ifyllningsanvisningar finns i Finlands Kommunförbunds publikation Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 (Helsingfors 2012) och i Kommunförbundets mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (Helsingfors 2006). Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Allekirjoitus Underskrift Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö taulukoiden ja Nimi Namn 51 osalta Kontaktperson gällande tabellerna Virka-asema Tjänsteställning och 51 Puh. Tfn Faksi Fax Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar Yhteyshenkilö taulukon 41 osalta Kontaktperson gällande tabell 41 Nimi Namn Virka-asema Tjänsteställning Puh. Tfn Faksi Fax Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 01 Käyttötalous Investoinnit Meno- ja tuloerittelyt Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta Liikelaitoksen tuloslaskelma Liikelaitoksen rahoituslaskelma Liikelaitoksen investointihyödykkeet Liikelaitoksen tase Konsernitase Toiminta (ml. liikelaitokset) Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta Driftsekonomi Investeringar Utgifts- och inkomstpecifikationer Särskilda uppgifter om kommunens/ samkommunens ekonomi Affärsverkets resultaträkning Affärsverkets finansieringsanalys Affärsverkets investeringstillgångar Affärsverkets balansräkning Koncernbalansräkning Verksamhet (inkl. affärsverk) Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

3 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous Driftsekonomi Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Löner och arvoden..... henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar Maksetut eläkkeet Betalda pensioner suoraan maksetut direkt betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä Vrt. taulu 54! sisäisiä Jfr med av kommuner ostoja tabell ! kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner.... inga.... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Yleishallinto Allmän förvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Social- och hälsovårdsförvaltning Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Vaalien kustannukset myös tauluun 07. Joukkoliikenteen tukeminen kuuluu tehtävään 630. Työllistämisestä aiheutuvat menot ja tulot merkitään suoraan asianomaisille tehtäville sen mukaan mihin tehtäväluokkaan kuuluvia töitä työllisyysvaroin on teetetty. Kostnader för val antecknas också i tabell 07. Stöd till kollektivtrafiken förs till uppgiftsklass 630. Utgifter och inkomster för sysselsättning förs direkt till de uppgiftsklasser inom vilka man utnyttjat sysselsättningsmedel. 2. Kuntayhtymät eivät käytä tätä tehtäväluokkaa (poikkeuksena maakuntien liitot ja monitoimikuntayhtymät. Samkommunerna skall inte fylla i denna uppgiftsklass (ett undantag är landskapsförbunden och de mångfunktionella samkommunerna. 3. Isot avustukset on kohdennettava luonteensa mukaisille tehtäville. Stora bidrag skall hänföras till uppgiftsklasser av lämplig natur. 4. Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toiminta) merkitään tehtävään 305. Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 eller 4 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till uppgiftsklass Ryhmäperhepäivähoito kuuluu tähän kiertävät päiväkodit tehtävään 204. Gruppfamiljedagvård hör hit ambulerande daghem till uppgift 204 och. 6. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet kuuluvat kaikki tähän. Erittele ne myös tauluun 07. Stöd för hemvård och privatvård av barn förs alla hit. Specificera dem också i tabell 07.

4 2 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä Vrt. taulu 54! Jfr tabell 54! av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! Ange förtecken! ökning (+)/minskning ( ) Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Yleishallinto Allmän förvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Social- och hälsovårdsförvaltning Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Päivähoidon asiakasmaksut. Kundavgifter inom dagvården. 3. Muihin tukiin ja avustuksiin muilta kirjataan mm. Kansaneläkelaitoksen korvaukset kunnalle. Bland övriga understöd och bidrag av övriga antecknas bl.a. Folkpensionsanstaltens ersättningar till kommunen.

5 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten Ei.. yleensä sisäisiä Vrt. taulu 54! kunnilta ostoja Jfr med av kommuner I. allmänhet tabell ! inga interna kuntayhtymiltä köp 6. av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barnoch familjevård Vanhusten laitospalvelut Anstaltstjänster för åldringar Vammaisten laitospalvelut Anstaltstjänster för handikappade Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit, perhekodit ja sijaisperhehoito. Vrt. vastaavat toimintatiedot! Barnhem, ungdomshem, skolhem, familjehem och fosterfamiljevård. Jfr. motsvarande verksamhetsuppgifter! 2. Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Ersättning för familjevård (arvoden) förs till kundtjänster. Kostnadsersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster. 3. Myös kasvatus- ja perheneuvola- sekä koulukuraattoritoiminta. Även uppfostrings- och familjerådgivnings- samt skolkuratorsverksamhet 4. Ei terveyskeskusten vuodeosastohoitoa. Laitoshoitomaksua perivät vanhusten hoiva-/hoitokodit sen sijaan kuuluvat tähän. Inte vård på hälsocentralers bäddavdelning. De vårdhem för åldringar som uppbär avgift för anstaltsvård hör däremot hit. 5. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja kuntien liikelaitoksilta. Köp av kundtjänster av kommuner och de kommunala affärsverk. 6. Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ja kuntayhtymien liikelaitoksilta. Köp av kundtjänster av samkommuner och de samkommunala affärsverk.

6 4 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner Vrt..... taulu ! kuntayhtymiltä Jfr tabell 54! av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barnoch familjevård Vanhusten Vammaisten laitospalvelut laitospalvelut Anstaltstjänster Anstaltstjänster för åldringar för handikappade Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

7 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä Vrt. taulu 54! av kommuner sisäisiä ostoja Jfr.. med I allmänhet tabell 54! kuntayhtymiltä inga interna köp av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut Hemtjänst Muut vanhusten ja Missbrukar- Päihdehuolto vammaisten vård palvelut Annan service för åldringar och handikappade Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård) Perusterveydenhuollon hammashuolto Tandvård inom primärvården Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Bäddavdelningsvård inom primärvården Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Ei kotisairaanhoitoa. Inte hemsjukvård. 2. Palvelusetelimenot myös tauluun 07. Utgifterna för servicesedlar också i tabell Sisältää mm. päivä- ja palvelukeskukset sekä palvelutalot ja kaiken muun asumispalvelun paitsi tehtäviin 217, 245 ja 290 kuuluvan. Merkitse vammaisetuudet myös tauluun 07. Omfattar bl.a. dag och servicecentraler samt servicehus och all övrig boendeservice utom sådan som hör till uppgiftsklasserna 217, 245 och 290. Anteckna handikappförmåner också i tabell Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Ersättningar för familjevård (arvoden) hör till kundtjänster. Kostnadsersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster. 5. Palvelusetelimenot ja omaishoidon palkkiot myös tauluun 07. Utgifterna för servicesedlar och arvoden för närståendevård också i tabell Ei erikoissairaanhoidon yksiköitä. (Ks. määritelmä Suomen Kuntaliiton luokitusjulkaisusta 2012.) Laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset (toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät), apuvälineiden hankintamenot ja luovutettujen apuvälineiden lukumäärä vuoden aikana merkitään myös tauluun 07. Inte enheter inom specialiserad sjukvård. (Se definitionen i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2012.) Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter), utgifter för anskaffning av hjälpmedel och antalet överlåtna hjälpmedel under året antecknas också i tabell THL kerää toimintatiedot. Ks. ohje ns. tukipalvelujen käsittelystä Suomen Kuntaliiton luokitusjulkaisusta. THL samlar in uppgifterna om verksamheten. Se anvisning om behandling av s.k. stödtjänster i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation.

8 6 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner Vrt.... taulu ! Jfr med tabell 54! kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! Ange förtecken! ökning (+)/minskning ( ) Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut Hemtjänst Muut vanhus- Päihdehuolto tenjavam- maisten palvård Missbrukarvelut Annan service för åldringar och handikappade Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård) Perusterveydenhuollon hammashuolto Tandvård inom primärvården Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Bäddavdelningsvård inom primärvården Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Tähän merkitään asiakasmaksut koti- ja tukipalvelusta. Här antecknas kundavgifter för hemservice och stödtjänster. 3. Työterveyshuollon myyntitulot (ml. sisäiset myyntitulot) myös tauluun 07. Försäljningsinkomster för personalhälsovården (inkl. interna försäljningsinkomster) också till tabell Korvaukset Kelalta työterveyshuollon palveluksista. Sen sijaan Kelan korvaukset oman henkilöstön osalta kuuluvat tukiin ja avustuksiin muilta. Ersättningar från FPA för tjänster som företagshälsovården erbjuder. FPA-ersättningar för den egna personalens del hör till understöd och bidrag av övriga. 5. Avohoidon lääkäripalvelujen maksut (vuosi- ja käyntimaksut) myös tauluun 05. Avgifter för läkartjänster inom öppenvården (års- och besöksavgifter) också till tabell Korvaukset hammasteknisistä kuluista eivät kuulu tähän vaan myyntituloihin. Ersättningar för tandtekniska kostnader hör inte hit utan till försäljningsinkomster

9 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Löner och arvoden... henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar Maksetut eläkkeet Betalda pensioner suoraan maksetut Eläkevakuutusmaksut direkt betalda Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner inga... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Opetus- ja kulttuuritoimi Undervisnings- och kulturverksamhet Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig socialoch hälsovård Opetus- ja kultt.toimen hallinto Undervisn.- och kulturförvaltning Esiopetus Förskoleundervisning Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) THL kerää toimintatiedot. Laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset (toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät) merkitään myös tauluun 07. THL samlar in uppgifterna om verksamheten. Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter) antecknas också i tabell Eläinlääkinnän kustannukset myös tauluun 07 (ml. osuus ky:lle). Veterinärkostnaderna också till tabell 07 (inkl. andel till samkommunen). 3. Toimeentulotukiasioiden hoidon kustannukset kuuluvat tähän tehtävään. Myös pakolaisten vastaanottokeskukset. Kostnader för skötsel av utkomststödsärenden förs till denna uppgiftsklass. Även mottagningscentraler för flyktingar. 4. Perusopetuslain mukainen esiopetus. Täytä tiedot myös taulukkoon 41! Ks. taulun 41 alaviite 4! Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Fyll i uppgifterna också i tabell 41! Se fotnot 4 till tabell 41!

10 8 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta 2. övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen Mm. Kelalta Bl.a av FPA av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange.... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Opetus- ja kulttuuritoimi Undervisnings- och kulturverksamhet Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 3. Ympäristöterveydenhuolto Miljö -och hälsoskydd Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig socialoch hälsovård Opetus- ja kultt.toimen hallinto Undervisn.- och kulturförvaltning Esiopetus Förskoleundervisning Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Laitoshoidon ja päiväkirurgian asiakasmaksut myös tauluun 05. Kundavgifter för anstaltsvård och dagkirurgi också till tabell Toimeentulotuen takaisinperinnästä (pl. pakolaiset ja paluumuuttajat) kysytään vielä erikseen perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen takaisinperintä taulukossa 07. Återkrav av grundläggande utkomststöd (exkl. flyktingar och återflyttare) frågas ännu separat i tabell 07 gällande återindrivning av basutkomststöd och kompletterande utkomststöd.

11 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Löner och arvoden.... Med.... avdrag för.. personalersättningar Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä av kommuner sisäisiä ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner inga... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Perusopetus Grundläggande utbildning Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning Lukiokoulutus Gymnasieutbildning Ammattikorkeakoulutoiminta Yrkeshögskoleverksamhet Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toiminta) merkitään tähän tehtävään. Täytä tiedot myös taulukkoon 4 Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 eller 4 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till denna uppgiftsklass. Fyll i uppgifterna också i tabell 4 2. Ks. taulun 41 alaviite 1! Se fotnot 1 till tabell 41! 3. Ylläpitäjän koulumatkakustannukset. Huvudmannens kostnader för skolresor. 4. Oppilaalle rahana maksettu omavastuuosuus koulumatkakustannuksista. Den självriskandel av skolresekostnader som betalats till studeranden i pengar. 5. Ks. taulun 41 alaviite 5! Se fotnot 5 till tabell 41! 6. Merkitse tauluun 07 tähän sisältyvän maksullisen palvelutoiminnan toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä ja erikseen vielä tähän sisältyvän taiteen perusopetuksen toimintamenot yhteensä sekä sisäisiin vuokriin mahdollisesti sisältyvät pääomakustannukset (korot ja poistot). Anteckna i tabell 07 verksamhetsutgifter och överföringsposter totalt för den avgiftsbelagda service som ingår här och separat ännu de totala verksamhetsutgifterna för grundläggande konstundervisning som ingår här samt kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) som eventuellt ingår i interna hyror.

12 10 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte.... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! Skall fördelas på työllistämistuet uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Perusopetus Grundläggande utbildning Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning Lukiokoulutus Gymnasieutbildning Ammattikorkeakoulutoiminta Yrkeshögskoleverksamhet Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Kelalta saatu koulumatkatuki. FPA:s stöd för skolresor. 4. Oppilaalta peritty koulukuljetuksen omavastuuosuus. Den självriskandel för skolskjuts som uppburits av studeranden. 5. Aikuiskoulutuskeskusten toiminta-avustukset valtiolta kuuluvat tähän. Statens verksamhetsbidrag för vuxenutbildningscentrer hör hit. 6. Ei maksullisen palvelutoiminnan tuloja. Ne kuuluvat myyntituloihin. Inte inkomster av avgiftsbelagd service. De ingår i försäljningsinkomsterna.

13 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner inga.... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Muu vapaa sivistystyö Annat fritt bildningsarbete Taiteen perusopetus Grundläggande konstundervisning Muu opetustoimi Övrig undervisningsverksamhet Kirjastotoimi Biblioteksväsendet Liikunta ja ulkoilu Idrott och friluftsliv Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Merkitse tauluun 07 tähän sisältyvä kirjastoaineiston hankinta ( sisältää sidonnan, muovituksen yms.) sekä siitä vielä erikseen kirjojen ( ei sidonta, muovitus yms.) ostot. Anteckna i tabell 07 anskaffning av biblioteksmaterial (inkl. bindning, plastning osv.) som ingår här, och dessutom bokköp (inte bindning, plastning osv.) för sig. 2. Merkitse tästä vielä erikseen tauluun 07 sisäisiin vuokriin mahdollisesti sisältyvät pääomakustannukset (korot ja poistot). Anteckna ytterligare kapitalkonstnader (räntor och avskrivningar) som eventuellt ingår i de interna hyrorna för sig i tabell Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toiminta) merkitään tehtävään 305. Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 eller 4 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till uppgiftsklass Myös nuorten työpajat elleivät luonteensa mukaan kuulu johonkin muuhun tehtäväluokkaan. Verkstäder för unga antecknas också här, om de inte på grund av sin natur hör till någon annan uppgiftsklass.

14 12 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte.... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta 2. övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Muu vapaa sivistystyö Annat fritt bildningsarbete Taiteen perusopetus Grundläggande konstundervisning Muu opetustoimi Övrig undervisningsverksamhet Kirjastotoimi Biblioteksväsendet Liikunta ja ulkoilu Idrott och friluftsliv Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Kirjaston myöhästymismaksut kuuluvat muihin tuloihin. Bibliotekens dröjsmålsavgifter förs till övriga inkomster.

15 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter henkilöstökorvauksilla vähennettynä Palkat ja palkkiot med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet suoraan maksetut Betalda pensioner direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet inga interna av samkommuner köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Museo- ja näyttelytoiminta Musei- och utställningsverksamhet Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Teater-, dans- och cirkusverksamhet Musiikkitoiminta Musikverksamhet Muut palvelut Övriga tjänster Muu kulttuuritoiminta Övrig kulturverksamhet Yhdyskuntasuunnittelu Samhällsplanering Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Kaikki museo- ja näyttelytoimintaan myönnetyt avustukset. Alla bidrag som beviljats musei- och utställningsverksamheten. 2. Kaikki teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaan myönnetyt avutukset. Alla bidrag som beviljats teater-, dans- och cirkusverksamheten. 3. Kaikki musiikkitoimintaan myönnetyt avustukset. Alla bidrag som beviljats musikverksamheten. 4. Mm. kulttuurisihteerin tehtävät, kongressi- ja kulttuurikeskukset. Bl.a. kultursekreterares uppgifter, kongress- och kulturcentrer. 5. Myös maakuntien liittojen yhdyskuntasuunnittelutoiminta. Även landskapsförbundens samhällsplanering.

16 14 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Museo- ja näyttelytoiminta Musei- och utställningsverksamhet Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Teater-, dans- och cirkusverksamhet Musiikkitoiminta Musikverksamhet Muut palvelut Övriga tjänster Muu kulttuuritoiminta Övrig kulturverksamhet Yhdyskuntasuunnittelu Samhällsplanering Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Rakennusvalvonta-/rakennustarkastusmaksut myös tauluun 05. Byggnadstillsyns-/byggnadsinspektionsavgifter också till tabell 05.

17 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Palkat ja palkkiot Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Direkt betalda Betalda pensioner Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet inga interna köp av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Ympäristön huolto Miljövård Liikenneväylät Trafikleder Puistot ja yleiset alueet Parker och allmänna områden Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddningsväsendet Oikeudenhoito ja turvallisuus Rättsväsen och säkerhet Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Öljyvahinkojen torjunta merkitään tähän ja vielä erikseen tauluun 07. Bekämpning av oljeskador antecknas här och dessutom för sig i tabell Pysäköinninvalvonta kuuluu tehtävään 515. Parkeringsövervakning hör till uppgiftsklass Myös aluehälytyskeskus sekä palotoimen sairaankuljetus mutta ei öljyvahinkojen torjuntaa. Tilastoon ei merkitä ns. tilaaja-tuottaja mallin mukaisia sisäisiä ostoja ja myyntejä ellei tuottajana ole kunnan liikelaitos -mallin mukainen liikelaitos. Också regional alarmcentral och sjuktransport inom brandväsendet men inte bekämpning av oljeskador. I statistiken antecknas inte interna inköp och försäljningar enligt den s.k. beställare-producent-modellen, om producenten inte är ett affärsverk som fö ljer modellen kommunalt affärsverk. 4. Pysäköinninvalvonta, kuluttaja- ja velkaneuvonta, majoitustoimi sekä löytöeläinten tilapäishoito. Parkeringsövervakning, konsument- och skuldrådgivning, inkvarteringsväsen samt tillfällig vård av upphittade djur.

18 16 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! Skall fördelas på työllistämistuet uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange.... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Ympäristön huolto Miljövård Liikenneväylät Trafikleder Puistot ja yleiset alueet Parker och allmänna områden Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddningsväsendet Oikeudenhoito ja turvallisuus Rättsväsen och säkerhet Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Pysäköintimaksut myös tauluun 05. Pysäköinti virhemaksut kuuluvat tehtävään 515. Parkeringsavgifter också till tabell 05. Avgifter för parkeringsfel hör till uppgiftsklass Myös toripaikkojen vuokratulot silloin kun vastaavat kustannukset sisältyvät tähän tehtävään. Också hyresinkomster av torgplatser då motsvarande kostnader ingår i denna uppgiftsklass. 4. Korvaukset Kelalta sairaankuljetuksista. Ersättningar av FPA för sjuktransporter. 5. Pysäköintivirhemaksut myös tauluun 07. Avgifter för parkeringsfel också till tabell 07.

19 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Palkat ja palkkiot Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Direkt betalda Betalda pensioner Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten Ei.. yleensä kunnilta sisäisiä ostoja av kommuner I. allmänhet kuntayhtymiltä inga interna köp av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Lomituspalvelut Avbytarservice 2. Toimitila- ja vuokrauspalvelut Byggnader och lokaler Sisäiset palvelut Intern service Elinkeinoelämän edistäminen Främjande av näringslivet Vesihuolto Vatten- och avloppsverk Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Maatalouslautakunta kuuluu tehtävään 555. Lantbruksnämnden hör till uppgiftsklass Myös palveluraha. Också servicesedel. 3. Toimitilapalvelut sekä asuntojen ja muiden tilojen vuokraus. Byggnader och lokaler samt uthyrning av bostäder och andra lokaler. 4. Maatalouslautakunta kuuluu tähän. Myös kuntayhtymät (maakuntien liitot ym.) merkitsevät tähän elinkeinoelämän edistämistoimintansa. Lantbruksnämnden hör hit. Även samkommunerna (landskapsförbund o.dyl.) antecknar hit främjandet av näringslivet. 5. Kirjanpidollisesti eriytetty kunnan liikelaitos ei kuulu tähän vaan tauluun 1 Ns. muu taseyksikkö sitä vastoin kuuluu tähän. Ett särredovisat kommunalt affärsverk hör inte hit utan till tabell 1 En s.k. annan balansenhet hör däremot hit.

20 18 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! Skall fördelas på työllistämistuet uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Lomituspalvelut Avbytarservice Toimitila- ja vuokrauspalvelut Byggnader och lokaler Sisäiset palvelut Intern service Elinkeinoelämän edistäminen Främjande av näringslivet Vesihuolto Vatten- och avloppsverk Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksamat lomitustoiminnan valtionkorvaukset. Statliga ersättningar för avbytarverksamhet som betalas av Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt. 3. Lomituspalvelumaksut myös tauluun 05. Avgifter för avbytarservice också till tabell Omassa käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen ja muiden sisäisten palvelujen kustannukset on kohdennettava palveluja käyttäneille tehtäville joko menonsiirtoina, sisäisinä myynteinä tai vyörytyksinä. Kostnader för byggnader och lokaler som är i eget bruk och kostnader för interna tjänster skall riktas till de uppgiftsklasser inom vilka tjänsterna utnyttjats endera som utgiftsöverföringar, intern försäljning eller överföringsposter. 5. Kaikki liiketoiminnan myyntitulot (myös sähkö-, vesi- yms. maksut). Alla försäljningsinkomster av affärsverksamhet (också energi-, vattenavgifter osv.).

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Kunnan / sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / s verksamhet inom sociala Palautus: Peruskunnat viimeistään 20.2.2014 Kuntayhtymät

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Osat I ja II Opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen (taulukko 41) ohjeistus ei sisälly tähän. 1.3.2006 Sisällysluettelo Sivu: 3 Mitä kerätään,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 Privat serviceproduktion inom social- och hälsovården 2009 Esa Arajärvi +358 20 610 7355

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2013 INKOON KUNTA Tasekirja 2013 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Savonlinnan kaupunki 5.2.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Savonlinnan kaupunki 5.2.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27-211 kustannuksiin on yhdistetty

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2009 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2009 Health Expenditure and Financing 2009

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2009 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2009 Health Expenditure and Financing 2009 Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2009 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2009 Health Expenditure and Financing

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN Talousarvio 2013 Budget, Taloussuunnitelma 2014-2016 Ekonomiplan Julkaisija: Siuntion kunta Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012 Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot