Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II"

Transkriptio

1 Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Faksi Fax (09) Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Palautus: viimeistään Återsändning: senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Tietoja käytetään tilastoinnin lisäksi mm. valtionosuuksien määrittämiseen. Määritelmiä ja muita täyttöohjeita on Suomen Kuntaliiton julkaisussa Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2006 (Helsinki 2005) ja Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (Helsinki 2006). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lag 280/2004). Uppgifterna används utöver för statistik bl.a. för fastställande av statsandelar. Definitioner och andra ifyllningsanvisningar finns i Finlands Kommunförbunds publikation Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006 (Helsingfors 2005) och i Kommunförbundets mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (Helsingfors 2006). Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Allekirjoitus Underskrift Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö taulukoiden ja Nimi Namn 51 osalta Kontaktperson gällande tabellerna Virka-asema Tjänsteställning och 51 Puh. Tfn Faksi Fax Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar Yhteyshenkilö taulukon 41 osalta Kontaktperson gällande tabell 41 Nimi Namn Virka-asema Tjänsteställning Puh. Tfn Faksi Fax Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 01 Käyttötalous Investoinnit Meno- ja tuloerittelyt Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta Liikelaitoksen tuloslaskelma Liikelaitoksen rahoituslaskelma Liikelaitoksen investointihyödykkeet Liikelaitoksen tase Konsernitase Toiminta (ml. liikelaitokset) Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta Driftsekonomi Investeringar Utgifts- och inkomstpecifikationer Särskilda uppgifter om kommunens/ samkommunens ekonomi Affärsverkets resultaträkning Affärsverkets finansieringsanalys Affärsverkets investeringstillgångar Affärsverkets balansräkning Koncernbalansräkning Verksamhet (inkl. affärsverk) Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

3 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous Driftsekonomi Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Löner och arvoden..... henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar Maksetut eläkkeet Betalda pensioner suoraan maksetut direkt betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä Vrt. taulu 54! sisäisiä Jfr med av kommuner ostoja tabell ! kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner.... inga.... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Yleishallinto Allmän förvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Social- och hälsovårdsförvaltning Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Vaalien kustannukset myös tauluun 07. Joukkoliikenteen tukeminen kuuluu tehtävään 630. Työllistämisestä aiheutuvat menot ja tulot merkitään suoraan asianomaisille tehtäville sen mukaan mihin tehtäväluokkaan kuuluvia töitä työllisyysvaroin on teetetty. Kostnader för val antecknas också i tabell 07. Stöd till kollektivtrafiken förs till uppgiftsklass 630. Utgifter och inkomster för sysselsättning förs direkt till de uppgiftsklasser inom vilka man utnyttjat sysselsättningsmedel. 2. Kuntayhtymät eivät käytä tätä tehtäväluokkaa (poikkeuksena maakuntien liitot ja monitoimikuntayhtymät. Samkommunerna skall inte fylla i denna uppgiftsklass (ett undantag är landskapsförbunden och de mångfunktionella samkommunerna. 3. Isot avustukset on kohdennettava luonteensa mukaisille tehtäville. Stora bidrag skall hänföras till uppgiftsklasser av lämplig natur. 4. Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toiminta) merkitään tehtävään 305. Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 eller 4 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till uppgiftsklass Ryhmäperhepäivähoito kuuluu tähän kiertävät päiväkodit tehtävään 204. Gruppfamiljedagvård hör hit ambulerande daghem till uppgift 204 och. 6. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet kuuluvat kaikki tähän. Erittele ne myös tauluun 07. Stöd för hemvård och privatvård av barn förs alla hit. Specificera dem också i tabell 07.

4 2 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä Vrt. taulu 54! Jfr tabell 54! av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! Ange förtecken! ökning (+)/minskning ( ) Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Yleishallinto Allmän förvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Social- och hälsovårdsförvaltning Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Päivähoidon asiakasmaksut. Kundavgifter inom dagvården. 3. Muihin tukiin ja avustuksiin muilta kirjataan mm. Kansaneläkelaitoksen korvaukset kunnalle. Bland övriga understöd och bidrag av övriga antecknas bl.a. Folkpensionsanstaltens ersättningar till kommunen.

5 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten Ei.. yleensä sisäisiä Vrt. taulu 54! kunnilta ostoja Jfr med av kommuner I. allmänhet tabell ! inga interna kuntayhtymiltä köp 6. av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barnoch familjevård Vanhusten laitospalvelut Anstaltstjänster för åldringar Vammaisten laitospalvelut Anstaltstjänster för handikappade Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit, perhekodit ja sijaisperhehoito. Vrt. vastaavat toimintatiedot! Barnhem, ungdomshem, skolhem, familjehem och fosterfamiljevård. Jfr. motsvarande verksamhetsuppgifter! 2. Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Ersättning för familjevård (arvoden) förs till kundtjänster. Kostnadsersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster. 3. Myös kasvatus- ja perheneuvola- sekä koulukuraattoritoiminta. Även uppfostrings- och familjerådgivnings- samt skolkuratorsverksamhet 4. Ei terveyskeskusten vuodeosastohoitoa. Laitoshoitomaksua perivät vanhusten hoiva-/hoitokodit sen sijaan kuuluvat tähän. Inte vård på hälsocentralers bäddavdelning. De vårdhem för åldringar som uppbär avgift för anstaltsvård hör däremot hit. 5. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja kuntien liikelaitoksilta. Köp av kundtjänster av kommuner och de kommunala affärsverk. 6. Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ja kuntayhtymien liikelaitoksilta. Köp av kundtjänster av samkommuner och de samkommunala affärsverk.

6 4 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner Vrt..... taulu ! kuntayhtymiltä Jfr tabell 54! av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barnoch familjevård Vanhusten Vammaisten laitospalvelut laitospalvelut Anstaltstjänster Anstaltstjänster för åldringar för handikappade Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

7 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä Vrt. taulu 54! av kommuner sisäisiä ostoja Jfr.. med I allmänhet tabell 54! kuntayhtymiltä inga interna köp av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut Hemtjänst Muut vanhusten ja Missbrukar- Päihdehuolto vammaisten vård palvelut Annan service för åldringar och handikappade Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård) Perusterveydenhuollon hammashuolto Tandvård inom primärvården Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Bäddavdelningsvård inom primärvården Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Ei kotisairaanhoitoa. Inte hemsjukvård. 2. Palvelusetelimenot myös tauluun 07. Utgifterna för servicesedlar också i tabell Sisältää mm. päivä- ja palvelukeskukset sekä palvelutalot ja kaiken muun asumispalvelun paitsi tehtäviin 217, 245 ja 290 kuuluvan. Merkitse vammaisetuudet myös tauluun 07. Omfattar bl.a. dag och servicecentraler samt servicehus och all övrig boendeservice utom sådan som hör till uppgiftsklasserna 217, 245 och 290. Anteckna handikappförmåner också i tabell Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Ersättningar för familjevård (arvoden) hör till kundtjänster. Kostnadsersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster. 5. Palvelusetelimenot ja omaishoidon palkkiot myös tauluun 07. Utgifterna för servicesedlar och arvoden för närståendevård också i tabell Ei erikoissairaanhoidon yksiköitä. (Ks. määritelmä Suomen Kuntaliiton luokitusjulkaisusta 2006.) Laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset (toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät), apuvälineiden hankintamenot ja luovutettujen apuvälineiden lukumäärä vuoden aikana merkitään myös tauluun 07. Inte enheter inom specialiserad sjukvård. (Se definitionen i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2006.) Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter), utgifter för anskaffning av hjälpmedel och antalet överlåtna hjälpmedel under året antecknas också i tabell THL kerää toimintatiedot. Ks. ohje ns. tukipalvelujen käsittelystä Suomen Kuntaliiton luokitusjulkaisusta. THL samlar in uppgifterna om verksamheten. Se anvisning om behandling av s.k. stödtjänster i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation.

8 6 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner Vrt.... taulu ! Jfr med tabell 54! kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! Ange förtecken! ökning (+)/minskning ( ) Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut Hemtjänst Muut vanhus- Päihdehuolto tenjavam- maisten palvård Missbrukarvelut Annan service för åldringar och handikappade Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård) Perusterveydenhuollon hammashuolto Tandvård inom primärvården Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Bäddavdelningsvård inom primärvården Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Tähän merkitään asiakasmaksut koti- ja tukipalvelusta. Här antecknas kundavgifter för hemservice och stödtjänster. 3. Työterveyshuollon myyntitulot (ml. sisäiset myyntitulot) myös tauluun 07. Försäljningsinkomster för personalhälsovården (inkl. interna försäljningsinkomster) också till tabell Korvaukset Kelalta työterveyshuollon palveluksista. Sen sijaan Kelan korvaukset oman henkilöstön osalta kuuluvat tukiin ja avustuksiin muilta. Ersättningar från FPA för tjänster som företagshälsovården erbjuder. FPA-ersättningar för den egna personalens del hör till understöd och bidrag av övriga. 5. Avohoidon lääkäripalvelujen maksut (vuosi- ja käyntimaksut) myös tauluun 05. Avgifter för läkartjänster inom öppenvården (års- och besöksavgifter) också till tabell Korvaukset hammasteknisistä kuluista eivät kuulu tähän vaan myyntituloihin. Ersättningar för tandtekniska kostnader hör inte hit utan till försäljningsinkomster

9 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Löner och arvoden... henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar Maksetut eläkkeet Betalda pensioner suoraan maksetut Eläkevakuutusmaksut direkt betalda Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner inga... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Opetus- ja kulttuuritoimi Undervisnings- och kulturverksamhet Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig socialoch hälsovård Opetus- ja kultt.toimen hallinto Undervisn.- och kulturförvaltning Esiopetus Förskoleundervisning Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) THL kerää toimintatiedot. Laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset (toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät) merkitään myös tauluun 07. THL samlar in uppgifterna om verksamheten. Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter) antecknas också i tabell Eläinlääkinnän kustannukset myös tauluun 07 (ml. osuus ky:lle). Veterinärkostnaderna också till tabell 07 (inkl. andel till samkommunen). 3. Toimeentulotukiasioiden hoidon kustannukset kuuluvat tähän tehtävään. Myös pakolaisten vastaanottokeskukset. Kostnader för skötsel av utkomststödsärenden förs till denna uppgiftsklass. Även mottagningscentraler för flyktingar. 4. Perusopetuslain mukainen esiopetus. Täytä tiedot myös taulukkoon 41! Ks. taulun 41 alaviite 4! Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Fyll i uppgifterna också i tabell 41! Se fotnot 4 till tabell 41!

10 8 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta 2. övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen Mm. Kelalta Bl.a av FPA av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange.... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Opetus- ja kulttuuritoimi Undervisnings- och kulturverksamhet Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 3. Ympäristöterveydenhuolto Miljö -och hälsoskydd Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig socialoch hälsovård Opetus- ja kultt.toimen hallinto Undervisn.- och kulturförvaltning Esiopetus Förskoleundervisning Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Laitoshoidon ja päiväkirurgian asiakasmaksut myös tauluun 05. Kundavgifter för anstaltsvård och dagkirurgi också till tabell Toimeentulotuen takaisinperinnästä (pl. pakolaiset ja paluumuuttajat) kysytään vielä erikseen perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen takaisinperintä taulukossa 07. Återkrav av grundläggande utkomststöd (exkl. flyktingar och återflyttare) frågas ännu separat i tabell 07 gällande återindrivning av basutkomststöd och kompletterande utkomststöd.

11 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Löner och arvoden.... Med.... avdrag för.. personalersättningar Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä av kommuner sisäisiä ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner inga... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Perusopetus Grundläggande utbildning Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning Lukiokoulutus Gymnasieutbildning Ammattikorkeakoulutoiminta Yrkeshögskoleverksamhet Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toiminta) merkitään tähän tehtävään. Täytä tiedot myös taulukkoon 4 Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 eller 4 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till denna uppgiftsklass. Fyll i uppgifterna också i tabell 4 2. Ks. taulun 41 alaviite 1! Se fotnot 1 till tabell 41! 3. Ylläpitäjän koulumatkakustannukset. Huvudmannens kostnader för skolresor. 4. Oppilaalle rahana maksettu omavastuuosuus koulumatkakustannuksista. Den självriskandel av skolresekostnader som betalats till studeranden i pengar. 5. Ks. taulun 41 alaviite 5! Se fotnot 5 till tabell 41! 6. Merkitse tauluun 07 tähän sisältyvän maksullisen palvelutoiminnan toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä ja erikseen vielä tähän sisältyvän taiteen perusopetuksen toimintamenot yhteensä sekä sisäisiin vuokriin mahdollisesti sisältyvät pääomakustannukset (korot ja poistot). Anteckna i tabell 07 verksamhetsutgifter och överföringsposter totalt för den avgiftsbelagda service som ingår här och separat ännu de totala verksamhetsutgifterna för grundläggande konstundervisning som ingår här samt kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) som eventuellt ingår i interna hyror.

12 10 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte.... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! Skall fördelas på työllistämistuet uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Perusopetus Grundläggande utbildning Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning Lukiokoulutus Gymnasieutbildning Ammattikorkeakoulutoiminta Yrkeshögskoleverksamhet Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Kelalta saatu koulumatkatuki. FPA:s stöd för skolresor. 4. Oppilaalta peritty koulukuljetuksen omavastuuosuus. Den självriskandel för skolskjuts som uppburits av studeranden. 5. Aikuiskoulutuskeskusten toiminta-avustukset valtiolta kuuluvat tähän. Statens verksamhetsbidrag för vuxenutbildningscentrer hör hit. 6. Ei maksullisen palvelutoiminnan tuloja. Ne kuuluvat myyntituloihin. Inte inkomster av avgiftsbelagd service. De ingår i försäljningsinkomsterna.

13 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner inga.... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Muu vapaa sivistystyö Annat fritt bildningsarbete Taiteen perusopetus Grundläggande konstundervisning Muu opetustoimi Övrig undervisningsverksamhet Kirjastotoimi Biblioteksväsendet Liikunta ja ulkoilu Idrott och friluftsliv Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Merkitse tauluun 07 tähän sisältyvä kirjastoaineiston hankinta ( sisältää sidonnan, muovituksen yms.) sekä siitä vielä erikseen kirjojen ( ei sidonta, muovitus yms.) ostot. Anteckna i tabell 07 anskaffning av biblioteksmaterial (inkl. bindning, plastning osv.) som ingår här, och dessutom bokköp (inte bindning, plastning osv.) för sig. 2. Merkitse tästä vielä erikseen tauluun 07 sisäisiin vuokriin mahdollisesti sisältyvät pääomakustannukset (korot ja poistot). Anteckna ytterligare kapitalkonstnader (räntor och avskrivningar) som eventuellt ingår i de interna hyrorna för sig i tabell Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toiminta) merkitään tehtävään 305. Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 eller 4 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till uppgiftsklass Myös nuorten työpajat elleivät luonteensa mukaan kuulu johonkin muuhun tehtäväluokkaan. Verkstäder för unga antecknas också här, om de inte på grund av sin natur hör till någon annan uppgiftsklass.

14 12 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte.... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta 2. övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Muu vapaa sivistystyö Annat fritt bildningsarbete Taiteen perusopetus Grundläggande konstundervisning Muu opetustoimi Övrig undervisningsverksamhet Kirjastotoimi Biblioteksväsendet Liikunta ja ulkoilu Idrott och friluftsliv Nuorisotoimi Ungdomsväsendet Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Kirjaston myöhästymismaksut kuuluvat muihin tuloihin. Bibliotekens dröjsmålsavgifter förs till övriga inkomster.

15 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter henkilöstökorvauksilla vähennettynä Palkat ja palkkiot med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet suoraan maksetut Betalda pensioner direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet inga interna av samkommuner köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Museo- ja näyttelytoiminta Musei- och utställningsverksamhet Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Teater-, dans- och cirkusverksamhet Musiikkitoiminta Musikverksamhet Muut palvelut Övriga tjänster Muu kulttuuritoiminta Övrig kulturverksamhet Yhdyskuntasuunnittelu Samhällsplanering Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Kaikki museo- ja näyttelytoimintaan myönnetyt avustukset. Alla bidrag som beviljats musei- och utställningsverksamheten. 2. Kaikki teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaan myönnetyt avutukset. Alla bidrag som beviljats teater-, dans- och cirkusverksamheten. 3. Kaikki musiikkitoimintaan myönnetyt avustukset. Alla bidrag som beviljats musikverksamheten. 4. Mm. kulttuurisihteerin tehtävät, kongressi- ja kulttuurikeskukset. Bl.a. kultursekreterares uppgifter, kongress- och kulturcentrer. 5. Myös maakuntien liittojen yhdyskuntasuunnittelutoiminta. Även landskapsförbundens samhällsplanering.

16 14 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Opetus- ja kulttuuritoimi (jatkuu) Undervisnings- och kulturverksamhet (forts.) Museo- ja näyttelytoiminta Musei- och utställningsverksamhet Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Teater-, dans- och cirkusverksamhet Musiikkitoiminta Musikverksamhet Muut palvelut Övriga tjänster Muu kulttuuritoiminta Övrig kulturverksamhet Yhdyskuntasuunnittelu Samhällsplanering Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Opetustoimintaa harjoittavat kuntayhtymät täyttävät lisäksi taulukkoon 05 (s. 36) sisältyvän erittelyn (yksikköhintarahoitus/muut myyntitulot valtiolta). De samkommuner som bedriver undervisningsverksamhet ifyller också specifikationen (e nhetsprisfinansiering/övriga försäljningsinkomster av staten) som ingår i tabell 05 (sidan 36). 2. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 3. Rakennusvalvonta-/rakennustarkastusmaksut myös tauluun 05. Byggnadstillsyns-/byggnadsinspektionsavgifter också till tabell 05.

17 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Palkat ja palkkiot Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Direkt betalda Betalda pensioner Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet inga interna köp av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Ympäristön huolto Miljövård Liikenneväylät Trafikleder Puistot ja yleiset alueet Parker och allmänna områden Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddningsväsendet Oikeudenhoito ja turvallisuus Rättsväsen och säkerhet Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Öljyvahinkojen torjunta merkitään tähän ja vielä erikseen tauluun 07. Bekämpning av oljeskador antecknas här och dessutom för sig i tabell Pysäköinninvalvonta kuuluu tehtävään 515. Parkeringsövervakning hör till uppgiftsklass Myös aluehälytyskeskus sekä palotoimen sairaankuljetus mutta ei öljyvahinkojen torjuntaa. Tilastoon ei merkitä ns. tilaaja-tuottaja mallin mukaisia sisäisiä ostoja ja myyntejä ellei tuottajana ole kunnan liikelaitos -mallin mukainen liikelaitos. Också regional alarmcentral och sjuktransport inom brandväsendet men inte bekämpning av oljeskador. I statistiken antecknas inte interna inköp och försäljningar enligt den s.k. beställare-producent-modellen, om producenten inte är ett affärsverk som fö ljer modellen kommunalt affärsverk. 4. Pysäköinninvalvonta, kuluttaja- ja velkaneuvonta, majoitustoimi sekä löytöeläinten tilapäishoito. Parkeringsövervakning, konsument- och skuldrådgivning, inkvarteringsväsen samt tillfällig vård av upphittade djur.

18 16 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! Skall fördelas på työllistämistuet uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange.... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Ympäristön huolto Miljövård Liikenneväylät Trafikleder Puistot ja yleiset alueet Parker och allmänna områden Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddningsväsendet Oikeudenhoito ja turvallisuus Rättsväsen och säkerhet Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Pysäköintimaksut myös tauluun 05. Pysäköinti virhemaksut kuuluvat tehtävään 515. Parkeringsavgifter också till tabell 05. Avgifter för parkeringsfel hör till uppgiftsklass Myös toripaikkojen vuokratulot silloin kun vastaavat kustannukset sisältyvät tähän tehtävään. Också hyresinkomster av torgplatser då motsvarande kostnader ingår i denna uppgiftsklass. 4. Korvaukset Kelalta sairaankuljetuksista. Ersättningar av FPA för sjuktransporter. 5. Pysäköintivirhemaksut myös tauluun 07. Avgifter för parkeringsfel också till tabell 07.

19 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Palkat ja palkkiot Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Direkt betalda Betalda pensioner Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten Ei.. yleensä kunnilta sisäisiä ostoja av kommuner I. allmänhet kuntayhtymiltä inga interna köp av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Lomituspalvelut Avbytarservice 2. Toimitila- ja vuokrauspalvelut Byggnader och lokaler Sisäiset palvelut Intern service Elinkeinoelämän edistäminen Främjande av näringslivet Vesihuolto Vatten- och avloppsverk Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Maatalouslautakunta kuuluu tehtävään 555. Lantbruksnämnden hör till uppgiftsklass Myös palveluraha. Också servicesedel. 3. Toimitilapalvelut sekä asuntojen ja muiden tilojen vuokraus. Byggnader och lokaler samt uthyrning av bostäder och andra lokaler. 4. Maatalouslautakunta kuuluu tähän. Myös kuntayhtymät (maakuntien liitot ym.) merkitsevät tähän elinkeinoelämän edistämistoimintansa. Lantbruksnämnden hör hit. Även samkommunerna (landskapsförbund o.dyl.) antecknar hit främjandet av näringslivet. 5. Kirjanpidollisesti eriytetty kunnan liikelaitos ei kuulu tähän vaan tauluun 1 Ns. muu taseyksikkö sitä vastoin kuuluu tähän. Ett särredovisat kommunalt affärsverk hör inte hit utan till tabell 1 En s.k. annan balansenhet hör däremot hit.

20 18 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! Skall fördelas på työllistämistuet uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Muut palvelut (jatkuu) Övriga tjänster (forts.) Lomituspalvelut Avbytarservice Toimitila- ja vuokrauspalvelut Byggnader och lokaler Sisäiset palvelut Intern service Elinkeinoelämän edistäminen Främjande av näringslivet Vesihuolto Vatten- och avloppsverk Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksamat lomitustoiminnan valtionkorvaukset. Statliga ersättningar för avbytarverksamhet som betalas av Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt. 3. Lomituspalvelumaksut myös tauluun 05. Avgifter för avbytarservice också till tabell Omassa käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen ja muiden sisäisten palvelujen kustannukset on kohdennettava palveluja käyttäneille tehtäville joko menonsiirtoina, sisäisinä myynteinä tai vyörytyksinä. Kostnader för byggnader och lokaler som är i eget bruk och kostnader för interna tjänster skall riktas till de uppgiftsklasser inom vilka tjänsterna utnyttjats endera som utgiftsöverföringar, intern försäljning eller överföringsposter. 5. Kaikki liiketoiminnan myyntitulot (myös sähkö-, vesi- yms. maksut). Alla försäljningsinkomster av affärsverksamhet (också energi-, vattenavgifter osv.).

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Mikko Mehtonen, erityisasiantuntija Tuottavuuden ja talouden perusyhtälö - Maailman talouden kehitys - Verotulot

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT OPETUSHALLITUS

KANSALAISOPISTOT OPETUSHALLITUS KANSALAISOPISTOT OPETUSHALLITUS MEDBORGARINSTITUT Laskentapalvelut ILMOITUS KUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2004 PL 380 ANMÄLAN AV KOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2004 00531 HELSINKI telefax 09-7747

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Alkeet Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Alkeet Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Alkeet 9.4.2013 Oulu 16.4.2013 Tampere Kouluttajat Lea Vuorinen Yliaktuaari / Tilastokeskus puh. 09-1734 3358 lea.vuorinen@tilastokeskus.fi Kuntien ja kuntayhtymien

Lisätiedot

Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Porin selvitysalue Heikki Miettinen Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Outokummun kaupunki 28.6..2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Outokummun kaupunki 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2012. Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.2013 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun selvitysalue yhdessä 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). 1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilastojen toimittaminen

Talous- ja toimintatilastojen toimittaminen Talous- ja toimintatilastojen toimittaminen Tiedonkeruu Tiedot kerätään ensisijaisesti www-lomakkeella Itella Oyj:n tiedonkeruupalvelun kautta.» https://sol.itella.net/a/kuntal Kirjaudutaan käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

josta alv - varav moms josta alv - varav moms KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET

josta alv - varav moms josta alv - varav moms KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 Helsinki Fax 029 533 1038 Käyttömenot Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden (nettona) ML 0100 euroina Maksetut eläkkeet - Betalda pensioner ML 0300

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2013

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2013 Julkinen talous 2014 Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2013 Kuntien käyttökustannusten kasvu hidastui vuonna 2013 Kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,7 prosenttia vuonna

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joensuun kaupunki Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Joensuun kaupunki Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun kaupunki 14.6.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Luhanka Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Luhanka Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Luhanka 28.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen 5. 6.4.2016 Jyväskylä Ohjelma, päivä 2 9.00 9.30 Aamukahvi 9.30 9.45 Yleistä käyttötaloudesta ja investointitiedoista

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hankasalmi Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Hankasalmi Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hankasalmi 22.1.213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

josta alv - varav moms josta alv - varav moms KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET

josta alv - varav moms josta alv - varav moms KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki Faxi 040 348 7766 Käyttömenot Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden (nettona) ML 0100 euroina Maksetut eläkkeet - Betalda pensioner

Lisätiedot

josta alv - varav moms josta alv - varav moms

josta alv - varav moms josta alv - varav moms KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2007 Kumpulantie 3 Kostnader, inkomster och

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT OPETUSHALLITUS

KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT OPETUSHALLITUS KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT OPETUSHALLITUS KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET Laskentapalvelut ILMOITUS KUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2005 PL 380 ANMÄLAN AV KOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2005

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Polvijärven kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Polvijärven kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Polvijärven kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Liperin kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liperin kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2013. Porin selvitysalue yhdessä 13.11.2014 Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna 2013. Porin selvitysalue yhdessä 13.11.2014 Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Porin selvitysalue yhdessä 13.11.214 Heikki Miettinen Kokemäki Luvia Nakkila Pomarkku Porin selvitysalue Pori ml. Lavia Ulvila Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kontiolahden kunta Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Kontiolahden kunta Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kontiolahden kunta 28.6..213 Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2011

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2011 Julkinen talous 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2011 Kuntien menojen kasvu kiihtyi vuonna 2011 Kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 5,0 prosenttia vuonna 2011. Käyttökustannukset

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse och bokslut 2005 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2005

Verksamhetsberättelse och bokslut 2005 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2005 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Barn pkl - Lasten pkl Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren vuodet 2005-2002 2005 2004 2003 2002 Pkl besök - Pkl käynnit 2 390 2 504 2 149 2050 Barnavd 5

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014. Lähde:Tilastokeskus 2015, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 2014

Kuntien taloustietoja 2014. Lähde:Tilastokeskus 2015, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 2014 Kuntien taloustietoja 214 Lähde:Tilastokeskus 215, Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot, Kuntien tunnusluvut 214 7 Verotulot 214 /asukas 6 Kemi 3851 /as. Koko maa 387 /as. Kemi sai vuonna 214

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2010

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2010 Julkinen talous 2011 Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2010 Kuntien menot kasvoivat 3,6 prosenttia vuonna 2010 Kuntien käyttökustannukset (ilman liikelaitoksia) olivat vuonna 2010 yhteensä 34,9

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2012 Julkinen talous 2013 Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2012 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot olivat 21,4 miljardia euroa vuonna 2012 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset

Lisätiedot

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Kunnanjohtajan koonti ekstranettiin 12.4.213 päivitetään viimeistään joulukuussa 213, kun saadaan uudet koontitiedot kuntien väliltä taloustilastojen kautta 6 Nettokäyttökustannukset

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet 2009 Sisällysluettelo 3 Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain 21 Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin 76 Taulukko 02 Investoinnit

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 5-12 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne

Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kokoluokka 15-5 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Selvitysalueen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannusten laskenta. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen malli_v28

Palvelujen odotekustannusten laskenta. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen malli_v28 Palvelujen odotekustannusten laskenta Rovaniemen kaupunki 8.2.212 Heikki Miettinen malli_v28 Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 21 Mukana on myös 27,

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Verkkojulkaisun ISBN Painetun julkaisun ISBN

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Verkkojulkaisun ISBN Painetun julkaisun ISBN Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Verkkojulkaisun ISBN 952-213-073-7 Painetun julkaisun ISBN 952-213-074-5 Suomen Kuntaliitto 2005 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston

Lisätiedot

Kohdeapurahahakemus Ansökan om projektstipendium

Kohdeapurahahakemus Ansökan om projektstipendium PL 185, 00101 Helsinki PB 185, 00101 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Kohdeapurahahakemus Ansökan om projektstipendium Dnro Rn Hakuohjeet www.taike.fi/fi/web/taike/hakuohjeet-taiteilijalle Ansökningsanvisningarna

Lisätiedot

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulun selvitysalue yhdessä Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen

Palvelujen odotekustannukset vuonna Oulun selvitysalue yhdessä Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulun selvitysalue yhdessä 1.4.214 Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste Kauppamiehenkatu 4 45100 Kouvola Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot