Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II"

Transkriptio

1 Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Faksi Fax (09) Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Palautus: viimeistään Återsändning: senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Tietoja käytetään tilastoinnin lisäksi mm. valtionosuuksien määrittämiseen. Määritelmiä ja muita täyttöohjeita on Suomen Kuntaliiton julkaisussa Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2006 (Helsinki 2005) ja Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (Helsinki 2006). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lag 280/2004). Uppgifterna används utöver för statistik bl.a. för fastställande av statsandelar. Definitioner och andra ifyllningsanvisningar finns i Finlands Kommunförbunds publikation Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006 (Helsingfors 2005) och i Kommunförbundets mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (Helsingfors 2006). Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Allekirjoitus Underskrift Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö taulukoiden ja Nimi Namn 51 osalta Kontaktperson gällande tabellerna Virka-asema Tjänsteställning och 51 Puh. Tfn Faksi Fax Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar Yhteyshenkilö taulukon 41 osalta Kontaktperson gällande tabell 41 Nimi Namn Virka-asema Tjänsteställning Puh. Tfn Faksi Fax Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 01 Käyttötalous Investoinnit Meno- ja tuloerittelyt Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta Liikelaitoksen tuloslaskelma Liikelaitoksen rahoituslaskelma Liikelaitoksen investointihyödykkeet Liikelaitoksen tase Konsernitase Toiminta (ml. liikelaitokset) Eräitä tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta Driftsekonomi Investeringar Utgifts- och inkomstpecifikationer Särskilda uppgifter om kommunens/ samkommunens ekonomi Affärsverkets resultaträkning Affärsverkets finansieringsanalys Affärsverkets investeringstillgångar Affärsverkets balansräkning Koncernbalansräkning Verksamhet (inkl. affärsverk) Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

3 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous Driftsekonomi Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Löner och arvoden..... henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar Maksetut eläkkeet Betalda pensioner suoraan maksetut direkt betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä Vrt. taulu 54! sisäisiä Jfr med av kommuner ostoja tabell ! kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner.... inga.... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Yleishallinto Allmän förvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Social- och hälsovårdsförvaltning Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Vaalien kustannukset myös tauluun 07. Joukkoliikenteen tukeminen kuuluu tehtävään 630. Työllistämisestä aiheutuvat menot ja tulot merkitään suoraan asianomaisille tehtäville sen mukaan mihin tehtäväluokkaan kuuluvia töitä työllisyysvaroin on teetetty. Kostnader för val antecknas också i tabell 07. Stöd till kollektivtrafiken förs till uppgiftsklass 630. Utgifter och inkomster för sysselsättning förs direkt till de uppgiftsklasser inom vilka man utnyttjat sysselsättningsmedel. 2. Kuntayhtymät eivät käytä tätä tehtäväluokkaa (poikkeuksena maakuntien liitot ja monitoimikuntayhtymät. Samkommunerna skall inte fylla i denna uppgiftsklass (ett undantag är landskapsförbunden och de mångfunktionella samkommunerna. 3. Isot avustukset on kohdennettava luonteensa mukaisille tehtäville. Stora bidrag skall hänföras till uppgiftsklasser av lämplig natur. 4. Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (keskimäärin 3 tai 4 tuntia/päivä tai sitä laajempana toteutettu toiminta) merkitään tehtävään 305. Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 eller 4 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till uppgiftsklass Ryhmäperhepäivähoito kuuluu tähän kiertävät päiväkodit tehtävään 204. Gruppfamiljedagvård hör hit ambulerande daghem till uppgift 204 och. 6. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet kuuluvat kaikki tähän. Erittele ne myös tauluun 07. Stöd för hemvård och privatvård av barn förs alla hit. Specificera dem också i tabell 07.

4 2 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner kuntayhtymiltä Vrt. taulu 54! Jfr tabell 54! av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! Ange förtecken! ökning (+)/minskning ( ) Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Yleishallinto Allmän förvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Social- och hälsovårdsförvaltning Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Päivähoidon asiakasmaksut. Kundavgifter inom dagvården. 3. Muihin tukiin ja avustuksiin muilta kirjataan mm. Kansaneläkelaitoksen korvaukset kunnalle. Bland övriga understöd och bidrag av övriga antecknas bl.a. Folkpensionsanstaltens ersättningar till kommunen.

5 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten Ei.. yleensä sisäisiä Vrt. taulu 54! kunnilta ostoja Jfr med av kommuner I. allmänhet tabell ! inga interna kuntayhtymiltä köp 6. av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barnoch familjevård Vanhusten laitospalvelut Anstaltstjänster för åldringar Vammaisten laitospalvelut Anstaltstjänster för handikappade Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit, perhekodit ja sijaisperhehoito. Vrt. vastaavat toimintatiedot! Barnhem, ungdomshem, skolhem, familjehem och fosterfamiljevård. Jfr. motsvarande verksamhetsuppgifter! 2. Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Ersättning för familjevård (arvoden) förs till kundtjänster. Kostnadsersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster. 3. Myös kasvatus- ja perheneuvola- sekä koulukuraattoritoiminta. Även uppfostrings- och familjerådgivnings- samt skolkuratorsverksamhet 4. Ei terveyskeskusten vuodeosastohoitoa. Laitoshoitomaksua perivät vanhusten hoiva-/hoitokodit sen sijaan kuuluvat tähän. Inte vård på hälsocentralers bäddavdelning. De vårdhem för åldringar som uppbär avgift för anstaltsvård hör däremot hit. 5. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja kuntien liikelaitoksilta. Köp av kundtjänster av kommuner och de kommunala affärsverk. 6. Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä ja kuntayhtymien liikelaitoksilta. Köp av kundtjänster av samkommuner och de samkommunala affärsverk.

6 4 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner Vrt..... taulu ! kuntayhtymiltä Jfr tabell 54! av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på sysselsättningsunderstöd uppgifterna! muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! ökning (+)/minskning ( ) Ange..... förtecken! Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Muut lasten ja perheiden palvelut Annan barnoch familjevård Vanhusten Vammaisten laitospalvelut laitospalvelut Anstaltstjänster Anstaltstjänster för åldringar för handikappade Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten.

7 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvauksilla vähennettynä Med avdrag för personalersättningar Löner och arvoden Maksetut eläkkeet Suoraan maksetut Betalda pensioner Direkt..... betalda Eläkevakuutusmaksut Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä Vrt. taulu 54! av kommuner sisäisiä ostoja Jfr.. med I allmänhet tabell 54! kuntayhtymiltä inga interna köp av samkommuner av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut Hemtjänst Muut vanhusten ja Missbrukar- Päihdehuolto vammaisten vård palvelut Annan service för åldringar och handikappade Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård) Perusterveydenhuollon hammashuolto Tandvård inom primärvården Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Bäddavdelningsvård inom primärvården Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) Ei kotisairaanhoitoa. Inte hemsjukvård. 2. Palvelusetelimenot myös tauluun 07. Utgifterna för servicesedlar också i tabell Sisältää mm. päivä- ja palvelukeskukset sekä palvelutalot ja kaiken muun asumispalvelun paitsi tehtäviin 217, 245 ja 290 kuuluvan. Merkitse vammaisetuudet myös tauluun 07. Omfattar bl.a. dag och servicecentraler samt servicehus och all övrig boendeservice utom sådan som hör till uppgiftsklasserna 217, 245 och 290. Anteckna handikappförmåner också i tabell Perhehoidon korvaukset (palkkiot) kuuluvat asiakaspalveluihin. Perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Ersättningar för familjevård (arvoden) hör till kundtjänster. Kostnadsersättningar för familjevård hör till köp av övriga tjänster. 5. Palvelusetelimenot ja omaishoidon palkkiot myös tauluun 07. Utgifterna för servicesedlar och arvoden för närståendevård också i tabell Ei erikoissairaanhoidon yksiköitä. (Ks. määritelmä Suomen Kuntaliiton luokitusjulkaisusta 2006.) Laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset (toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät), apuvälineiden hankintamenot ja luovutettujen apuvälineiden lukumäärä vuoden aikana merkitään myös tauluun 07. Inte enheter inom specialiserad sjukvård. (Se definitionen i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation 2006.) Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter), utgifter för anskaffning av hjälpmedel och antalet överlåtna hjälpmedel under året antecknas också i tabell THL kerää toimintatiedot. Ks. ohje ns. tukipalvelujen käsittelystä Suomen Kuntaliiton luokitusjulkaisusta. THL samlar in uppgifterna om verksamheten. Se anvisning om behandling av s.k. stödtjänster i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation.

8 6 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Tulolaji Inkomstslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Tulot Inkomster Myyntitulot Försäljningsinkomster: valtiolta av staten kunnilta av kommuner Vrt.... taulu ! Jfr med tabell 54! kuntayhtymiltä av samkommuner av övriga sisäiset myyntitulot (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) interna försäljningsinkomster (inkl. inkomster av... egna affärsverk) Maksut Ei yleensä sisäisiä eriä. Avgifter I. allmänhet inte... interna poster Tuet ja avustukset Understöd och bidrag: Jaettava tehtäville! työllistämistuet Skall fördelas på uppgifterna! sysselsättningsunderstöd muut tuet ja avustukset valtiolta övriga understöd och bidrag av staten Euroopan Unionilta av Europeiska Unionen av övriga Vuokratulot, ulkoiset Hyresinkomster, externa Vuokratulot, sisäiset Hyresinkomster, interna Muut tulot Övriga inkomster Valmistevarastojen muutos, lisäys(+)/vähennys( ) Förändring av produktlager, Merkitse etumerkki! Ange förtecken! ökning (+)/minskning ( ) Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintatulot yhteensä Verksamhetsinkomster totalt Siitä: Sisäiset tulot yhteensä (ml. tulot omilta liikelaitoksilta) Därav: Interna inkomster totalt (inkl. inkomster av egna affärsverk) Laskennalliset tulot Kalkylerade inkomster: Vyörytyserät Överföringsposter Muut laskennalliset tulot Övriga kalkylerade inkomster Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Kotipalvelut Hemtjänst Muut vanhus- Päihdehuolto tenjavam- maisten palvård Missbrukarvelut Annan service för åldringar och handikappade Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) Öppenvård inom primärvården (exkl. tandvård) Perusterveydenhuollon hammashuolto Tandvård inom primärvården Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Bäddavdelningsvård inom primärvården Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki ne valtionosuudet ja avustukset joita ei kirjata suoraan tuloslaskelmaan (kohtaan Valtionosuudet), esimerkiksi yhdistymisavustukset, valtion välittämät EU-tuet, pakolaisten laskennalliset valtionosuudet jne. Huom! ns. täyden korvauksen periaatteen mukaiset korvaukset valtiolta kuuluvat kohtaan Myyntitulot valtiolta. Bland övriga understöd och bidrag av staten antecknas alla de statsandelar och -understöd som inte bokförs direkt i resultaträkningen (i punkten Statsandelar), t.ex. stöd för kommunsammanslagningar, EU-stöd som förmedlas av staten, kalkylerade statsandelar för flyktingar osv. Märk! att de ersättningar som staten betalar enligt principen om fullständig ersättning förs till punkten Försäljningsinkomster av staten. 2. Tähän merkitään asiakasmaksut koti- ja tukipalvelusta. Här antecknas kundavgifter för hemservice och stödtjänster. 3. Työterveyshuollon myyntitulot (ml. sisäiset myyntitulot) myös tauluun 07. Försäljningsinkomster för personalhälsovården (inkl. interna försäljningsinkomster) också till tabell Korvaukset Kelalta työterveyshuollon palveluksista. Sen sijaan Kelan korvaukset oman henkilöstön osalta kuuluvat tukiin ja avustuksiin muilta. Ersättningar från FPA för tjänster som företagshälsovården erbjuder. FPA-ersättningar för den egna personalens del hör till understöd och bidrag av övriga. 5. Avohoidon lääkäripalvelujen maksut (vuosi- ja käyntimaksut) myös tauluun 05. Avgifter för läkartjänster inom öppenvården (års- och besöksavgifter) också till tabell Korvaukset hammasteknisistä kuluista eivät kuulu tähän vaan myyntituloihin. Ersättningar för tandtekniska kostnader hör inte hit utan till försäljningsinkomster

9 Kunnan/kuntayhtymän talous Käyttötalous (jatkuu) Driftsekonomi (forts.) Menolaji Utgiftsslag Tehtävä Uppgift Meno-/tulolajien määritelmät Suomen Kuntaliiton tililuettelomallissa kunnille ja kuntayhtymille (2006). Definitioner av utgifts-/inkomstslag i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2006). Menot Utgifter Palkat ja palkkiot Löner och arvoden... henkilöstökorvauksilla vähennettynä med avdrag för personalersättningar Maksetut eläkkeet Betalda pensioner suoraan maksetut Eläkevakuutusmaksut direkt betalda Pensionsförsäkringsavgifter Muut sosiaalivakuutusmaksut Övriga socialförsäkringsavgifter Asiakaspalvelujen ostot Köp av kundtjänster: valtiolta av staten kunnilta Ei yleensä sisäisiä av kommuner ostoja kuntayhtymiltä I allmänhet av samkommuner inga... interna köp av övriga Muiden palvelujen ostot Köp av övriga tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/vähennys) Material, förnödenheter och varor (inkl. ökning/minskning av lager) Avustukset Understöd Vuokramenot, ulkoiset Hyror, externa Vuokramenot, sisäiset Hyror, interna Muut menot Övriga utgifter Toimintamenot yhteensä Verksamhetsutgifter totalt Siitä: Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) Därav: Interna utgifter totalt (inkl. utgifter till egna affärsverk) Sosiaali- ja terveystoimi (jatkuu) Social- och hälsovård (forts.) Opetus- ja kulttuuritoimi Undervisnings- och kulturverksamhet Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig socialoch hälsovård Opetus- ja kultt.toimen hallinto Undervisn.- och kulturförvaltning Esiopetus Förskoleundervisning Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivingar Laskennalliset menot: Kalkylerade utgifter: Vyörytyserät Överföringsposter Palautusjärjestelmän arvonlisävero (ml. laskennallinen palautus 5%) Mervärdesskatten i återbäringssystemet (inkl. kalkylerad återbäring 5%) Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) Övriga kalkylerade utgifter (inkl. kalkylerade räntor och avskrivningar) THL kerää toimintatiedot. Laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset (toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät) merkitään myös tauluun 07. THL samlar in uppgifterna om verksamheten. Kostnader för laboratorieverksamhet och diagnostisk avbildning (verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter) antecknas också i tabell Eläinlääkinnän kustannukset myös tauluun 07 (ml. osuus ky:lle). Veterinärkostnaderna också till tabell 07 (inkl. andel till samkommunen). 3. Toimeentulotukiasioiden hoidon kustannukset kuuluvat tähän tehtävään. Myös pakolaisten vastaanottokeskukset. Kostnader för skötsel av utkomststödsärenden förs till denna uppgiftsklass. Även mottagningscentraler för flyktingar. 4. Perusopetuslain mukainen esiopetus. Täytä tiedot myös taulukkoon 41! Ks. taulun 41 alaviite 4! Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Fyll i uppgifterna också i tabell 41! Se fotnot 4 till tabell 41!

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 27 Kuva: Suomen Kuntaliitto Cupore ja Suomen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Suoritetut tutkinnot ja tämänhetkinen työtehtävä tai koulutusala Avlagda examina och aktuell arbetsuppgift eller aktuellt utbildningsområde

Suoritetut tutkinnot ja tämänhetkinen työtehtävä tai koulutusala Avlagda examina och aktuell arbetsuppgift eller aktuellt utbildningsområde 1(7) 1. TUTKIMUS- LUVAN HAKIJA DEN SOM ANSÖKER OM FORSKNINGS- TILLSTÅND Nimi Namn Osoite Adress Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Telefonnummer och e-postadress Toimipaikka, tutkimuslaitos, oppilaitos

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun tila

Kainuun hallintokokeilun tila Kainuun hallintokokeilun tila Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 201/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 201/2009 Kainuun hallintokokeilun

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa Alisa Puustinen, Vuokko Niiranen Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa SOTEPA sosiaali- ja terveyspalvelut Paras-hankkeessa Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16 Itä-Suomen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot