Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet"

Transkriptio

1 Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Telefax Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Palautus: Peruskunnat viimeistään Kuntayhtymät viimeistään Återsändning: Primärkommunerna senast Samkommunerna senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lagen 280/2004). Suomen Kuntaliiton julkaisussa "Kuntien ja luokitukset 2004". Helsinki finns i Finlands Kommunförbunds publikation och verksamhet 2004". Helsingfors Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö: Kontaktperson: Nimi Namn Puh. Tfn Telefax: Virka-asema Tjänsteställning Sähköposti: E-post: Lisätietoja: Ytterligare upplysningar: TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 54 Sosiaalitoimen toimintatietoja Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Verksamhetsuppgifter om socialväsendet Antal verksamhetsenheter för sociala

3 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Sosiaalitoimen toimintatietoja Verksamhetsuppgifter om socialväsendet 1 Sisältää STAKESin tarvitsemat ns. kuntayhteenvetotiedot Omfattar den sammanfattning av socialvårdens uppgifter enligt kommun som STAKES behöver. Tämä kysely ei pyri kattamaan koko sosiaalitointa, koska osa toiminnasta tilastoituu esim. Kelan kautta. Avsikten är inte att förfrågan skall täcka hela socialväsendet, eftersom en del av verksamheten statistikförs t.ex. via FPA. Lasten päiväkotihoito Dagvård av barn i daghem Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i daghem per år Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i daghem per år Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Perhepäivähoito Familjedagvård Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i familjedagvård per år. 230 Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som Myydyt kommunen/ samkommunen Sålda av övriga Päiväkotien kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i heldagsvård i daghem efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. Päiväkotien osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i deldagsvård i daghem efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. Perhepäivähoidon kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård på heltid efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

4 2 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Perhepäivähoito (jatkuu) Familjedagvård (forts.) Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar Perhepäivähoidon osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård på deltid efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. 6-vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre. 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i familjedagvård per år Lapsia leikkitoiminnan piirissä keskimäärin toimintapäivän aikana Barn inom lekverksamhet i genomsnitt under en dag Koko- ja osavuotinen leikkikenttä- ja puistotoiminta, leikkikoulut, avoimet päiväkodit sekä leikki- ja toimintavälinevuokraamot, mutta ei perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Leikkitoiminta on toimintaa, josta ei peritä hoitopäivämaksua. Lekplans- och lekparksverksamhet under hela eller halva året, lekskolor, öppna daghem samt uthyrning av lek- och verksamhetsredskap, men inte den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning. För lekverksamhet uppbärs inte dagvårdsavgift. Esiopetus (sosiaalitoimessa) Förskoleundervisning (inom socialväsendet) Antal undervisningstimmar/år Opettajan antamat opetustunnit (-tuokiot) ei oppilasta kohden lasketut. Ml. ostopalvelun tunnit esim. yksityiseltä päiväkodilta tai seurakunnalta, jos kunta saa tältä osin valtionosuuden. Opetustoimen esioppilaiksi tilastoitujen (koululomake) osalta opetustunnit ilmoitetaan Kuntien talous- ja toimintatilaston II-osan taulukossa 51. Undervisningstimmar (-pass) som läraren givit - inte räknade per elev. Inkl. timmar i form av köp av t.ex. av privat daghem eller församling, om kommunen får statsandel för dem. När det gäller elever som statistikförts som förskoleelever inom undervisningsväsendet (skolblanketten) anges undervisningstimmarna i tabell 51 i Statistiken över kommunens ekonomi och verksamhet, del II. Lasten ja nuorten laitoshuolto Anstaltsvård för barn och unga Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshuolto Annan anstaltsvård Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshuolto Annan anstaltsvård Vain laitoshuolto (asiakkaasta peritään laitoshoitomaksu)! Ei niitä, jotka tilastoidaan kohtaan 291 Perhehoito. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Bara anstaltsvård (för klienten debiteras avgift för anstaltsvård)! Inte de klienter som statistikförs under punkten 291 Familjevård. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

5 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Muut lasten ja perheiden Annan barn- och familjevård Elatustukea vuoden aikana saaneiden lasten lukumäärä Antal barn som fått underhållsstöd under året Perheasioiden sovittelu Förlikning i familjeärenden Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Kasvatus- ja perheneuvolat Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Myydyt Sålda av övriga Tässä ilmoitetaan kaikki vuoden aikana elatustukea saaneet (ei vähennetä muuttaneita!). Här uppges alla som fått underhållsstöd under året (personer som flyttat från kommunen räknas inte bort!). Vain sovitteluun luvan saaneen henkilön kanssa tapahtunut perheasioiden sovittelu avioeroasioissa. Vrt. vastaavat kustannukset! Bara förlikning i familjeärenden vid skilsmässa med person som fått tillstånd till förlikning. Jfr motsvarande kostnader! Lapset Barn Aikuiset Vuxna Ei niitä asiakkaita, jotka tilastoituvat terveydenhuollon puolelle! Vrt. vastaavat kustannukset! Inte kunder som statistikförs inom hälsovården! Jfr motsvarande kostnader! Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Märk! Frågan om kunderna gäller hela året Ensikodit Mödrahem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Ensikotien asumispäiviin luetaan mukaan vain aikuisasiakkaiksi tilastoitujen tulo- ja läsnäolopäivät (ei lasten). Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till boendedagar i mödrahem räknas bara ankomst- och vistelsedagar för personer som statistikförts som vuxna (inte barn). Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Märk! Frågan om kunderna gäller hela året. Turvakodit Skyddshem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Turvakodeiksi luetaan vain yksiköt, joissa on ammatillinen henkilökunta. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till skyddshem räknas bara enheter med professionell personal. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Vanhusten laitos Anstalts för åldringar Vanhainkodeissa hoidossa olleiden asiakkaiden lukumäärä Antal klienter i vård på åldringshemmen Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville , mutta ei alaerittelyyn. Personer som inte fyllt 65 år inkluderas på rad , men inte i specificeringen vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Kehitysvammahuollon laitos Anstalts för utvecklingsstörda Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Vanhainkodit sekä laitoshoitomaksua perivät hoito-/hoivakodit ml. lyhytaikaishoito. Ei terveyskeskusten vuodeosastoja, jotka tilastoituvat terveydenhuollon toimintaan. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Åldringshem och vårdhem som uppbär avgift för anstaltsvård inkl. korttidsvård. Inte bäddavdelningar på hälsocentraler; de statistikförs som hälsovårdsverksamhet. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Muista myös ostopalvelujen asiakkaat ja hoitopäivät! Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Kom också ihåg kunderna och vårddagarna inom köpta. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

6 4 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga Suojatyö ja kehitysvammatoiminta Skyddat arbete och verksamhet för utvecklingsstörda Toiminnan piirissä asiakkaita Klienter inom verksamheten Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för utvecklingsstörda Vajaakuntoisten työkeskukset Arbetscentraler för handikappade Koti Hemservice Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneiden kotitalouksien lukumäärä Antal hushåll som fått hemvårdshjälp under året Lapsiperheet Barnfamiljer Vanhuskotitaloudet yhteensä Åldringshushåll sammanlagt vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Vammaiskotitaloudet Handikapphushåll Muut Andra Tukipalvelua vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä Antal klienter som fått stöd under året ja yli 65-vuotiaat 65 år och äldre Muut vanhusten ja vammaisten Annan service för åldringar och handikappade Vanhustenhuollon palveluasumisasiakkaita yhteensä Åldringar som klienter i serviceboende sammanlagt Vain työ- ja toimintakeskusten toiminnan piirissä olevat. Myös keskusten päivätoimintaan osallistuvat. Vrt. vastaavat kustannukset! Bara de som omfattas av arbets- och verksamhetscentrernas verksamhet. Också de som deltar i dagverksamhet vid centrerna. Jfr motsvarande kostnader! Kodinhoitoapu- ja tuki tilastoidaan erikseen eli sama henkilö saa esiintyä molemmissa tiedoissa. Vrt. vastaavat kustannukset! Hemhjälp och stöd statistikförs för sig, dvs. en och samma person kan förekomma vid båda uppgifterna. Jfr motsvarande kostnader! Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville mutta ei alaerittelyyn. Personer som inte fyllt 65 år inkluderas på rad , men inte i specificeringen vuotiaat år Vain palveluasuminen. Normaali huoneenvuokralain mukainen asuminen jää tilastoinnin ulkopuolelle. Vrt vuotiaat år vastaavat kustannukset! Bara serviceboende. Normalt boende enligt lagen om hyra av bostadslägenhet faller utanför statistiken. Jfr motsvarande kostnader! 85- ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Vanhustenhuollon osavuorokautisen hoidon piirissä asiakkaita Klienter inom deldygnsvård för åldringar Kehitysvammaisten asumispalvelujen (ryhmäkodit) piirissä asiakkaita Klienter inom boendeservice för utvecklingsstörda (grupphem) Autetun asumisen asiakkaita Klienter inom assisterat boende Ohjatun asumisen asiakkaita Klienter inom styrt boende Autettu asuminen = ympärivuorokautinen valvonta. Ohjattu asuminen = henkilökunta paikalla vain päivisin. Muu kehitysvammaisten palvelu- ja tukiasuminen merkitään kohtaan Samoja asiakkaita ei merkitä molempiin kohtiin. Assisterat boende = övervakning dygnet runt. Styrt boende = personalen på plats bara under dagarna. Annat service- och stödboende för utvecklingsstörda antecknas i punkt Samma kunder antecknas inte i båda punkterna. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

7 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Kunnan/kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga Muut vanhusten ja vammaisten (jatkuu) Annan service för åldringar och handikappade (forts.) Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja avustusten saajia vuoden aikana Klienter som fått service och bidrag enligt lag om service och stöd på grund av handikapp (380/87) under året. Vaikeavammaisten palveluasuminen Serviceboende för gravt handikappade Vaikeavammaisten kuljetus Färdtjänst för gravt handikappade Henkilökohtainen avustajatoiminta Personlig hjälpare. 430 Tulkki Tolk Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning av redskap och anordningar i bostaden Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä vuoden aikana Antal klienter som skötts med stöd för närståendevård under året 0 17-vuotiaat 0 17 år vuotiaat år vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Omaishoitajien lukumäärä vuoden aikana Antal närståendevårdare under året ja yli 65-vuotiaat hoitajat 65 år och äldre vårdare Päihdehuolto Missbrukarvård Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Asumis-/hoitopäivät vuoden aikana Boende-/vårddagar under året Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Asumispalveluyksiköt ovat yleensä hoitokoteja, huoltokoteja, veljeskoteja tai suojakoteja. Tähän ei merkitä päihdeongelmaisten palvelu- ja tukiasuntojen asiakkaita. Ne merkitään kohtaan Märk! Frågan om kunderna gäller hela året. Boendeserviceenheterna är i allmänhet vårdhem, brödrahem eller skyddshem. Här antecknas inte kunder i service- och stödbostäder för missbrukare. De antecknas i punkt Tarkasta asiakkaiden ja asumis-/hoitopäivien välinen suhde! Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder och antalet boende-/vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

8 6 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Kunnan/kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som Myydyt kommunen/ samkommunen Sålda av övriga Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig social- och hälsovård Toimeentulotukea saaneiden perheiden/tapausten lkm (pl. pakolaiskotitaloudet ja työmarkkinatuella olevat kuntouttavan työtoiminnan tapaukset) vuoden aikana. Antal fall/familjer som fått utkomststöd under året (exkl. flyktinghushåll och de personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och som får arbetsmarknadsstöd) Muita toimintatietoja Övriga verksamhetsuppgifter 1. Perhehoito Familjevård Asiakkaita Klienter Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Perhehoitokotien lukumäärä Antal familjevårdhem Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Palvelu- ja tukiasuntojen asukkaita Boende i service- och stödbostäder Nuoret Unga Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut vammaiset Handikappade Mielenterveysongelmaiset Personer med psykiska problem Päihteiden ongelmakäyttäjät Missbrukare Muut Andra Tähän ei kuulu toiminta, josta peritään laitoshoitomaksu. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Hit hör inte verksamhet för vilken avgift för anstaltsvård debiteras. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Kaikki perheessäolopäivät. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Alla dagar i familjen. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Myös tilapäiskodit. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Också tillfälliga hem. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saavat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Ei vanhuksia eikä niitä kehitysvammaisia, vaikeavammaisia tai päihdeongelmaisia, jotka on merkitty asumispalveluja saaneiksi toisaalle tähän kyselyyn. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad av stödperson. Inte åldringar eller sådana utvecklingsstörda, gravt handikappade eller missbrukare, som antecknats som mottagare av bostads i någon annan punkt i förfrågan. Familjemedlemmar statistikförs inte. 1. Tietoja eräistä sellaisista sosiaalipalveluista, jotka jakaantuvat tilastossa useaan eri tehtäväluokkaan Uppgifter om vissa sociala som i statistiken fördelas på flera olika uppgiftsklasser.

9 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Antal verksamhetsenheter för sociala Kpl St. Lasten päiväkodit Barndaghem Ensikodit Mödrahem Turvakodit Skyddshem Vanhainkodit Åldringshem Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för utvecklingsstörda Vajaakuntoisten työkeskukset Arbetscentraler för handikappade Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt (ryhmäkodit, asuntolat) Boendeserviceenheter för utvecklingsstörda (grupphem, internat) A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter för missbrukare Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer för missbrukare Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter för missbrukare Kunnan/kuntayhtymän oma toimintayksikkö, joka on tehtäviensä hoitamisessa toiminnallisesti itsenäinen. Jos tähän tauluun merkitään toimintayksiköitä, edellyttää se että taulussa 54 on asiakkaita vastaavalla tehtävällä sarakkeessa 1 eli kunnan/kuntayhtymän itse tuottamina palveluina. Kommunens/samkommunens egen verksamhetsenhet som operativt sköter sina uppgifter ständigt. Om verksamhetsenheter antecknas i den här tabellen, förutsätter detta att det finns kunder i motsvarande uppgiftsklass i kolumn 1 i tabell 54, dvs. som kommunen/samkommunen.

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Kunnan / sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / s verksamhet inom sociala Palautus: Peruskunnat viimeistään 20.2.2014 Kuntayhtymät

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 Privat serviceproduktion inom social- och hälsovården 2009 Esa Arajärvi +358 20 610 7355

Lisätiedot

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten Riikka Väyrynen +358 20 610 7670 riikka.vayrynen@thl.fi

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto 2013 Kelan kuntoutustilasto FPA-statistik Rehabilitering Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan kuntoutustilasto 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002 Äldreomsorgen 2002 Care and Services for Older People 2002

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2002 Äldreomsorgen 2002 Care and Services for Older People 2002 STAKES Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaaliturva 2003:1 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården SVT Socialskydd National Research and Development Centre

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto 2014 Kelan kuntoutustilasto FPA-statistik Rehabilitering Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan kuntoutustilasto 2014

Lisätiedot

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto 2012 Kelan kuntoutustilasto FPA-statistik Rehabilitering Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan kuntoutustilasto 2012

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 247 20.11.2013 1052/05/03/00/2013. SosTe 247 Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila p.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 247 20.11.2013 1052/05/03/00/2013. SosTe 247 Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila p. Sosiaali- ja terveyslautakunta 247 20.11.2013 Toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeiston hyväksyminen 1.1.2014 alkaen Godkännande av anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Kelan vammaisetuustilasto

Kelan vammaisetuustilasto 2014 Kelan vammaisetuustilasto FPA-statistik Handikappförmåner Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan vammaisetuustilasto

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto 2013 Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan asumistukitilasto 2013

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005

Sosiaalimenot ja rahoitus 2005 Sociala utgifter och deras finansiering 2005 Social Protection Expenditure and Financing 2005 Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 4/2007 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 1.3.2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Osat I ja II Opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen (taulukko 41) ohjeistus ei sisälly tähän. 1.3.2006 Sisällysluettelo Sivu: 3 Mitä kerätään,

Lisätiedot