Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet"

Transkriptio

1 Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Telefax Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Palautus: Peruskunnat viimeistään Kuntayhtymät viimeistään Återsändning: Primärkommunerna senast Samkommunerna senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lagen 280/2004). Suomen Kuntaliiton julkaisussa "Kuntien ja luokitukset 2004". Helsinki finns i Finlands Kommunförbunds publikation och verksamhet 2004". Helsingfors Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö: Kontaktperson: Nimi Namn Puh. Tfn Telefax: Virka-asema Tjänsteställning Sähköposti: E-post: Lisätietoja: Ytterligare upplysningar: TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 54 Sosiaalitoimen toimintatietoja Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Verksamhetsuppgifter om socialväsendet Antal verksamhetsenheter för sociala

3 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Sosiaalitoimen toimintatietoja Verksamhetsuppgifter om socialväsendet 1 Sisältää STAKESin tarvitsemat ns. kuntayhteenvetotiedot Omfattar den sammanfattning av socialvårdens uppgifter enligt kommun som STAKES behöver. Tämä kysely ei pyri kattamaan koko sosiaalitointa, koska osa toiminnasta tilastoituu esim. Kelan kautta. Avsikten är inte att förfrågan skall täcka hela socialväsendet, eftersom en del av verksamheten statistikförs t.ex. via FPA. Lasten päiväkotihoito Dagvård av barn i daghem Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i daghem per år Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i daghem per år Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Perhepäivähoito Familjedagvård Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i familjedagvård per år. 230 Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som Myydyt kommunen/ samkommunen Sålda av övriga Päiväkotien kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i heldagsvård i daghem efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. Päiväkotien osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i deldagsvård i daghem efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. Perhepäivähoidon kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård på heltid efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

4 2 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Perhepäivähoito (jatkuu) Familjedagvård (forts.) Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar Perhepäivähoidon osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård på deltid efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. 6-vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre. 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i familjedagvård per år Lapsia leikkitoiminnan piirissä keskimäärin toimintapäivän aikana Barn inom lekverksamhet i genomsnitt under en dag Koko- ja osavuotinen leikkikenttä- ja puistotoiminta, leikkikoulut, avoimet päiväkodit sekä leikki- ja toimintavälinevuokraamot, mutta ei perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Leikkitoiminta on toimintaa, josta ei peritä hoitopäivämaksua. Lekplans- och lekparksverksamhet under hela eller halva året, lekskolor, öppna daghem samt uthyrning av lek- och verksamhetsredskap, men inte den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning. För lekverksamhet uppbärs inte dagvårdsavgift. Esiopetus (sosiaalitoimessa) Förskoleundervisning (inom socialväsendet) Antal undervisningstimmar/år Opettajan antamat opetustunnit (-tuokiot) ei oppilasta kohden lasketut. Ml. ostopalvelun tunnit esim. yksityiseltä päiväkodilta tai seurakunnalta, jos kunta saa tältä osin valtionosuuden. Opetustoimen esioppilaiksi tilastoitujen (koululomake) osalta opetustunnit ilmoitetaan Kuntien talous- ja toimintatilaston II-osan taulukossa 51. Undervisningstimmar (-pass) som läraren givit - inte räknade per elev. Inkl. timmar i form av köp av t.ex. av privat daghem eller församling, om kommunen får statsandel för dem. När det gäller elever som statistikförts som förskoleelever inom undervisningsväsendet (skolblanketten) anges undervisningstimmarna i tabell 51 i Statistiken över kommunens ekonomi och verksamhet, del II. Lasten ja nuorten laitoshuolto Anstaltsvård för barn och unga Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshuolto Annan anstaltsvård Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshuolto Annan anstaltsvård Vain laitoshuolto (asiakkaasta peritään laitoshoitomaksu)! Ei niitä, jotka tilastoidaan kohtaan 291 Perhehoito. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Bara anstaltsvård (för klienten debiteras avgift för anstaltsvård)! Inte de klienter som statistikförs under punkten 291 Familjevård. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

5 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Muut lasten ja perheiden Annan barn- och familjevård Elatustukea vuoden aikana saaneiden lasten lukumäärä Antal barn som fått underhållsstöd under året Perheasioiden sovittelu Förlikning i familjeärenden Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Kasvatus- ja perheneuvolat Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Myydyt Sålda av övriga Tässä ilmoitetaan kaikki vuoden aikana elatustukea saaneet (ei vähennetä muuttaneita!). Här uppges alla som fått underhållsstöd under året (personer som flyttat från kommunen räknas inte bort!). Vain sovitteluun luvan saaneen henkilön kanssa tapahtunut perheasioiden sovittelu avioeroasioissa. Vrt. vastaavat kustannukset! Bara förlikning i familjeärenden vid skilsmässa med person som fått tillstånd till förlikning. Jfr motsvarande kostnader! Lapset Barn Aikuiset Vuxna Ei niitä asiakkaita, jotka tilastoituvat terveydenhuollon puolelle! Vrt. vastaavat kustannukset! Inte kunder som statistikförs inom hälsovården! Jfr motsvarande kostnader! Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Märk! Frågan om kunderna gäller hela året Ensikodit Mödrahem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Ensikotien asumispäiviin luetaan mukaan vain aikuisasiakkaiksi tilastoitujen tulo- ja läsnäolopäivät (ei lasten). Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till boendedagar i mödrahem räknas bara ankomst- och vistelsedagar för personer som statistikförts som vuxna (inte barn). Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Märk! Frågan om kunderna gäller hela året. Turvakodit Skyddshem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Turvakodeiksi luetaan vain yksiköt, joissa on ammatillinen henkilökunta. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till skyddshem räknas bara enheter med professionell personal. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Vanhusten laitos Anstalts för åldringar Vanhainkodeissa hoidossa olleiden asiakkaiden lukumäärä Antal klienter i vård på åldringshemmen Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville , mutta ei alaerittelyyn. Personer som inte fyllt 65 år inkluderas på rad , men inte i specificeringen vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Kehitysvammahuollon laitos Anstalts för utvecklingsstörda Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Vanhainkodit sekä laitoshoitomaksua perivät hoito-/hoivakodit ml. lyhytaikaishoito. Ei terveyskeskusten vuodeosastoja, jotka tilastoituvat terveydenhuollon toimintaan. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Åldringshem och vårdhem som uppbär avgift för anstaltsvård inkl. korttidsvård. Inte bäddavdelningar på hälsocentraler; de statistikförs som hälsovårdsverksamhet. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Muista myös ostopalvelujen asiakkaat ja hoitopäivät! Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Kom också ihåg kunderna och vårddagarna inom köpta. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

6 4 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga Suojatyö ja kehitysvammatoiminta Skyddat arbete och verksamhet för utvecklingsstörda Toiminnan piirissä asiakkaita Klienter inom verksamheten Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för utvecklingsstörda Vajaakuntoisten työkeskukset Arbetscentraler för handikappade Koti Hemservice Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneiden kotitalouksien lukumäärä Antal hushåll som fått hemvårdshjälp under året Lapsiperheet Barnfamiljer Vanhuskotitaloudet yhteensä Åldringshushåll sammanlagt vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Vammaiskotitaloudet Handikapphushåll Muut Andra Tukipalvelua vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä Antal klienter som fått stöd under året ja yli 65-vuotiaat 65 år och äldre Muut vanhusten ja vammaisten Annan service för åldringar och handikappade Vanhustenhuollon palveluasumisasiakkaita yhteensä Åldringar som klienter i serviceboende sammanlagt Vain työ- ja toimintakeskusten toiminnan piirissä olevat. Myös keskusten päivätoimintaan osallistuvat. Vrt. vastaavat kustannukset! Bara de som omfattas av arbets- och verksamhetscentrernas verksamhet. Också de som deltar i dagverksamhet vid centrerna. Jfr motsvarande kostnader! Kodinhoitoapu- ja tuki tilastoidaan erikseen eli sama henkilö saa esiintyä molemmissa tiedoissa. Vrt. vastaavat kustannukset! Hemhjälp och stöd statistikförs för sig, dvs. en och samma person kan förekomma vid båda uppgifterna. Jfr motsvarande kostnader! Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville mutta ei alaerittelyyn. Personer som inte fyllt 65 år inkluderas på rad , men inte i specificeringen vuotiaat år Vain palveluasuminen. Normaali huoneenvuokralain mukainen asuminen jää tilastoinnin ulkopuolelle. Vrt vuotiaat år vastaavat kustannukset! Bara serviceboende. Normalt boende enligt lagen om hyra av bostadslägenhet faller utanför statistiken. Jfr motsvarande kostnader! 85- ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Vanhustenhuollon osavuorokautisen hoidon piirissä asiakkaita Klienter inom deldygnsvård för åldringar Kehitysvammaisten asumispalvelujen (ryhmäkodit) piirissä asiakkaita Klienter inom boendeservice för utvecklingsstörda (grupphem) Autetun asumisen asiakkaita Klienter inom assisterat boende Ohjatun asumisen asiakkaita Klienter inom styrt boende Autettu asuminen = ympärivuorokautinen valvonta. Ohjattu asuminen = henkilökunta paikalla vain päivisin. Muu kehitysvammaisten palvelu- ja tukiasuminen merkitään kohtaan Samoja asiakkaita ei merkitä molempiin kohtiin. Assisterat boende = övervakning dygnet runt. Styrt boende = personalen på plats bara under dagarna. Annat service- och stödboende för utvecklingsstörda antecknas i punkt Samma kunder antecknas inte i båda punkterna. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

7 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Kunnan/kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga Muut vanhusten ja vammaisten (jatkuu) Annan service för åldringar och handikappade (forts.) Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja avustusten saajia vuoden aikana Klienter som fått service och bidrag enligt lag om service och stöd på grund av handikapp (380/87) under året. Vaikeavammaisten palveluasuminen Serviceboende för gravt handikappade Vaikeavammaisten kuljetus Färdtjänst för gravt handikappade Henkilökohtainen avustajatoiminta Personlig hjälpare. 430 Tulkki Tolk Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning av redskap och anordningar i bostaden Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä vuoden aikana Antal klienter som skötts med stöd för närståendevård under året 0 17-vuotiaat 0 17 år vuotiaat år vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Omaishoitajien lukumäärä vuoden aikana Antal närståendevårdare under året ja yli 65-vuotiaat hoitajat 65 år och äldre vårdare Päihdehuolto Missbrukarvård Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Asumis-/hoitopäivät vuoden aikana Boende-/vårddagar under året Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Asumispalveluyksiköt ovat yleensä hoitokoteja, huoltokoteja, veljeskoteja tai suojakoteja. Tähän ei merkitä päihdeongelmaisten palvelu- ja tukiasuntojen asiakkaita. Ne merkitään kohtaan Märk! Frågan om kunderna gäller hela året. Boendeserviceenheterna är i allmänhet vårdhem, brödrahem eller skyddshem. Här antecknas inte kunder i service- och stödbostäder för missbrukare. De antecknas i punkt Tarkasta asiakkaiden ja asumis-/hoitopäivien välinen suhde! Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder och antalet boende-/vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

8 6 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Kunnan/kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som Myydyt kommunen/ samkommunen Sålda av övriga Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig social- och hälsovård Toimeentulotukea saaneiden perheiden/tapausten lkm (pl. pakolaiskotitaloudet ja työmarkkinatuella olevat kuntouttavan työtoiminnan tapaukset) vuoden aikana. Antal fall/familjer som fått utkomststöd under året (exkl. flyktinghushåll och de personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och som får arbetsmarknadsstöd) Muita toimintatietoja Övriga verksamhetsuppgifter 1. Perhehoito Familjevård Asiakkaita Klienter Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Perhehoitokotien lukumäärä Antal familjevårdhem Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Palvelu- ja tukiasuntojen asukkaita Boende i service- och stödbostäder Nuoret Unga Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut vammaiset Handikappade Mielenterveysongelmaiset Personer med psykiska problem Päihteiden ongelmakäyttäjät Missbrukare Muut Andra Tähän ei kuulu toiminta, josta peritään laitoshoitomaksu. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Hit hör inte verksamhet för vilken avgift för anstaltsvård debiteras. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Kaikki perheessäolopäivät. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Alla dagar i familjen. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Myös tilapäiskodit. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Också tillfälliga hem. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saavat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Ei vanhuksia eikä niitä kehitysvammaisia, vaikeavammaisia tai päihdeongelmaisia, jotka on merkitty asumispalveluja saaneiksi toisaalle tähän kyselyyn. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad av stödperson. Inte åldringar eller sådana utvecklingsstörda, gravt handikappade eller missbrukare, som antecknats som mottagare av bostads i någon annan punkt i förfrågan. Familjemedlemmar statistikförs inte. 1. Tietoja eräistä sellaisista sosiaalipalveluista, jotka jakaantuvat tilastossa useaan eri tehtäväluokkaan Uppgifter om vissa sociala som i statistiken fördelas på flera olika uppgiftsklasser.

9 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Antal verksamhetsenheter för sociala Kpl St. Lasten päiväkodit Barndaghem Ensikodit Mödrahem Turvakodit Skyddshem Vanhainkodit Åldringshem Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för utvecklingsstörda Vajaakuntoisten työkeskukset Arbetscentraler för handikappade Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt (ryhmäkodit, asuntolat) Boendeserviceenheter för utvecklingsstörda (grupphem, internat) A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter för missbrukare Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer för missbrukare Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter för missbrukare Kunnan/kuntayhtymän oma toimintayksikkö, joka on tehtäviensä hoitamisessa toiminnallisesti itsenäinen. Jos tähän tauluun merkitään toimintayksiköitä, edellyttää se että taulussa 54 on asiakkaita vastaavalla tehtävällä sarakkeessa 1 eli kunnan/kuntayhtymän itse tuottamina palveluina. Kommunens/samkommunens egen verksamhetsenhet som operativt sköter sina uppgifter ständigt. Om verksamhetsenheter antecknas i den här tabellen, förutsätter detta att det finns kunder i motsvarande uppgiftsklass i kolumn 1 i tabell 54, dvs. som kommunen/samkommunen.

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 1999 tiedonantajapalaute 8/2000

Yksityiset sosiaalipalvelut 1999 tiedonantajapalaute 8/2000 Stakes/StakesTieto 28.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2373 Sari Kauppinen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Yksityiset sosiaalipalvelut 1999

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2003

Yksityiset sosiaalipalvelut 2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 18/2004 2.7.2004 Yksityiset sosiaalipalvelut 2003 Privata socialservice 2003 Sari Kauppinen +358 9 3967 2373 sari.kauppinen@stakes.fi Anne Forss +358 9 3967 2379 anne.forss@stakes.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006 Mari Sjöholm Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006 Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-331-1 SISÄLLYS - INNEHÅLL SIVU - SIDA Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006-1 - 2 Tilastojulkaisussa käytetyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Syventävä 10.4.2013 Oulu 17.4.2013 Tampere Tiedonkeruun muutokset Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Mikko Mehtonen, erityisasiantuntija Tuottavuuden ja talouden perusyhtälö - Maailman talouden kehitys - Verotulot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 134/2010 vp Koulunkäyntiavustajien kelpoisuusehdot Eduskunnan puhemiehelle Koulunkäyntiavustajia on Suomessa lähes 10 000. Heistä kuitenkin vain n. 2 000 tekee työtä kokopäiväisesti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 754/2013 vp Kelan matkakorvaus seulontatutkimukseen osallistuttaessa Eduskunnan puhemiehelle Seulontatutkimuksella tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimusta tai näytteiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje OPPAITA 3:2007 Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan laitokset ja huoneistot Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 379/2004 vp Maksujen periminen palveluiden laajuuden mukaan Eduskunnan puhemiehelle Yrjö ja Hanna -säätiön omistamissa ja Joensuun Rantakylässä sijaitsevissa Mäntypihan palvelutaloissa

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset 1999 tiedonantajapalaute 10/2000

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset 1999 tiedonantajapalaute 10/2000 Stakes/StakesTieto 14.8.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2373 Sari Kauppinen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 2 2017 14.02.2017 Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 Päälöydökset Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten ympärivuorokautinen hoiva järjestetään useimmiten palveluasumisena laitoshoidon sijaan. Yhteensä

Lisätiedot

Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Porin selvitysalue Heikki Miettinen Merikarvia Siikainen Palvelujen nettokustannukset Pori Pomarkku Lavia Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin selvitysalue 8.4.214 Heikki Miettinen 27-212 nettokustannukset Nettokustannukset Kuntien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2013 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Kaakkois-Suomen ja Hämeen aluetoimipiste Kauppamiehenkatu 4 45100 Kouvola Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Iäkkäiden palvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. 6 IÄKKÄIDEN PALVELUKESKUS Iäkkäiden palvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. Iäkkäiden palvelupäällikkö, tehtävät ja päätösoikeus: johtaa, kehittää ja valvoa palvelukeskuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 342/2007 vp Diabetesta sairastavien lasten hoito kouluissa Eduskunnan puhemiehelle Diabetesta sairastaa Suomessa yli 200 000 ihmistä. Vuosittain diagnosoidaan yli 15 000 uutta diabetestapausta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 595/2002 vp Vaikeavammaisten kansalaisten perusoikeuksien turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Vaikeavammainen henkilö tarvitsee runsaasti apua jokapäiväisessä elämässään. Tätä apua

Lisätiedot