Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet"

Transkriptio

1 Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Telefax Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Palautus: Peruskunnat viimeistään Kuntayhtymät viimeistään Återsändning: Primärkommunerna senast Samkommunerna senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lagen 280/2004). Suomen Kuntaliiton julkaisussa "Kuntien ja luokitukset 2004". Helsinki finns i Finlands Kommunförbunds publikation och verksamhet 2004". Helsingfors Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö: Kontaktperson: Nimi Namn Puh. Tfn Telefax: Virka-asema Tjänsteställning Sähköposti: E-post: Lisätietoja: Ytterligare upplysningar: TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 54 Sosiaalitoimen toimintatietoja Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Verksamhetsuppgifter om socialväsendet Antal verksamhetsenheter för sociala

3 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Sosiaalitoimen toimintatietoja Verksamhetsuppgifter om socialväsendet 1 Sisältää STAKESin tarvitsemat ns. kuntayhteenvetotiedot Omfattar den sammanfattning av socialvårdens uppgifter enligt kommun som STAKES behöver. Tämä kysely ei pyri kattamaan koko sosiaalitointa, koska osa toiminnasta tilastoituu esim. Kelan kautta. Avsikten är inte att förfrågan skall täcka hela socialväsendet, eftersom en del av verksamheten statistikförs t.ex. via FPA. Lasten päiväkotihoito Dagvård av barn i daghem Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i daghem per år Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i daghem per år Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Perhepäivähoito Familjedagvård Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i familjedagvård per år. 230 Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som Myydyt kommunen/ samkommunen Sålda av övriga Päiväkotien kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i heldagsvård i daghem efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. Päiväkotien osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i deldagsvård i daghem efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. Perhepäivähoidon kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård på heltid efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

4 2 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Perhepäivähoito (jatkuu) Familjedagvård (forts.) Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga alle 1-vuotiaat under 1 år vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar Perhepäivähoidon osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård på deltid efter åldersgrupp i slutet av året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbilning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård av barn. 6-vuotiaat 6-åringar ja yli 7-vuotiaat 7 år och äldre. 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i familjedagvård per år Lapsia leikkitoiminnan piirissä keskimäärin toimintapäivän aikana Barn inom lekverksamhet i genomsnitt under en dag Koko- ja osavuotinen leikkikenttä- ja puistotoiminta, leikkikoulut, avoimet päiväkodit sekä leikki- ja toimintavälinevuokraamot, mutta ei perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Leikkitoiminta on toimintaa, josta ei peritä hoitopäivämaksua. Lekplans- och lekparksverksamhet under hela eller halva året, lekskolor, öppna daghem samt uthyrning av lek- och verksamhetsredskap, men inte den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning. För lekverksamhet uppbärs inte dagvårdsavgift. Esiopetus (sosiaalitoimessa) Förskoleundervisning (inom socialväsendet) Antal undervisningstimmar/år Opettajan antamat opetustunnit (-tuokiot) ei oppilasta kohden lasketut. Ml. ostopalvelun tunnit esim. yksityiseltä päiväkodilta tai seurakunnalta, jos kunta saa tältä osin valtionosuuden. Opetustoimen esioppilaiksi tilastoitujen (koululomake) osalta opetustunnit ilmoitetaan Kuntien talous- ja toimintatilaston II-osan taulukossa 51. Undervisningstimmar (-pass) som läraren givit - inte räknade per elev. Inkl. timmar i form av köp av t.ex. av privat daghem eller församling, om kommunen får statsandel för dem. När det gäller elever som statistikförts som förskoleelever inom undervisningsväsendet (skolblanketten) anges undervisningstimmarna i tabell 51 i Statistiken över kommunens ekonomi och verksamhet, del II. Lasten ja nuorten laitoshuolto Anstaltsvård för barn och unga Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshuolto Annan anstaltsvård Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshuolto Annan anstaltsvård Vain laitoshuolto (asiakkaasta peritään laitoshoitomaksu)! Ei niitä, jotka tilastoidaan kohtaan 291 Perhehoito. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Bara anstaltsvård (för klienten debiteras avgift för anstaltsvård)! Inte de klienter som statistikförs under punkten 291 Familjevård. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

5 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Muut lasten ja perheiden Annan barn- och familjevård Elatustukea vuoden aikana saaneiden lasten lukumäärä Antal barn som fått underhållsstöd under året Perheasioiden sovittelu Förlikning i familjeärenden Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Kasvatus- ja perheneuvolat Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Myydyt Sålda av övriga Tässä ilmoitetaan kaikki vuoden aikana elatustukea saaneet (ei vähennetä muuttaneita!). Här uppges alla som fått underhållsstöd under året (personer som flyttat från kommunen räknas inte bort!). Vain sovitteluun luvan saaneen henkilön kanssa tapahtunut perheasioiden sovittelu avioeroasioissa. Vrt. vastaavat kustannukset! Bara förlikning i familjeärenden vid skilsmässa med person som fått tillstånd till förlikning. Jfr motsvarande kostnader! Lapset Barn Aikuiset Vuxna Ei niitä asiakkaita, jotka tilastoituvat terveydenhuollon puolelle! Vrt. vastaavat kustannukset! Inte kunder som statistikförs inom hälsovården! Jfr motsvarande kostnader! Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Märk! Frågan om kunderna gäller hela året Ensikodit Mödrahem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Ensikotien asumispäiviin luetaan mukaan vain aikuisasiakkaiksi tilastoitujen tulo- ja läsnäolopäivät (ei lasten). Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till boendedagar i mödrahem räknas bara ankomst- och vistelsedagar för personer som statistikförts som vuxna (inte barn). Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Märk! Frågan om kunderna gäller hela året. Turvakodit Skyddshem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Turvakodeiksi luetaan vain yksiköt, joissa on ammatillinen henkilökunta. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till skyddshem räknas bara enheter med professionell personal. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Vanhusten laitos Anstalts för åldringar Vanhainkodeissa hoidossa olleiden asiakkaiden lukumäärä Antal klienter i vård på åldringshemmen Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville , mutta ei alaerittelyyn. Personer som inte fyllt 65 år inkluderas på rad , men inte i specificeringen vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Kehitysvammahuollon laitos Anstalts för utvecklingsstörda Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Vanhainkodit sekä laitoshoitomaksua perivät hoito-/hoivakodit ml. lyhytaikaishoito. Ei terveyskeskusten vuodeosastoja, jotka tilastoituvat terveydenhuollon toimintaan. Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Åldringshem och vårdhem som uppbär avgift för anstaltsvård inkl. korttidsvård. Inte bäddavdelningar på hälsocentraler; de statistikförs som hälsovårdsverksamhet. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Muista myös ostopalvelujen asiakkaat ja hoitopäivät! Vrt. vastaavat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Kom också ihåg kunderna och vårddagarna inom köpta. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

6 4 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Kunnan/ kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga Suojatyö ja kehitysvammatoiminta Skyddat arbete och verksamhet för utvecklingsstörda Toiminnan piirissä asiakkaita Klienter inom verksamheten Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för utvecklingsstörda Vajaakuntoisten työkeskukset Arbetscentraler för handikappade Koti Hemservice Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneiden kotitalouksien lukumäärä Antal hushåll som fått hemvårdshjälp under året Lapsiperheet Barnfamiljer Vanhuskotitaloudet yhteensä Åldringshushåll sammanlagt vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Vammaiskotitaloudet Handikapphushåll Muut Andra Tukipalvelua vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä Antal klienter som fått stöd under året ja yli 65-vuotiaat 65 år och äldre Muut vanhusten ja vammaisten Annan service för åldringar och handikappade Vanhustenhuollon palveluasumisasiakkaita yhteensä Åldringar som klienter i serviceboende sammanlagt Vain työ- ja toimintakeskusten toiminnan piirissä olevat. Myös keskusten päivätoimintaan osallistuvat. Vrt. vastaavat kustannukset! Bara de som omfattas av arbets- och verksamhetscentrernas verksamhet. Också de som deltar i dagverksamhet vid centrerna. Jfr motsvarande kostnader! Kodinhoitoapu- ja tuki tilastoidaan erikseen eli sama henkilö saa esiintyä molemmissa tiedoissa. Vrt. vastaavat kustannukset! Hemhjälp och stöd statistikförs för sig, dvs. en och samma person kan förekomma vid båda uppgifterna. Jfr motsvarande kostnader! Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville mutta ei alaerittelyyn. Personer som inte fyllt 65 år inkluderas på rad , men inte i specificeringen vuotiaat år Vain palveluasuminen. Normaali huoneenvuokralain mukainen asuminen jää tilastoinnin ulkopuolelle. Vrt vuotiaat år vastaavat kustannukset! Bara serviceboende. Normalt boende enligt lagen om hyra av bostadslägenhet faller utanför statistiken. Jfr motsvarande kostnader! 85- ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Vanhustenhuollon osavuorokautisen hoidon piirissä asiakkaita Klienter inom deldygnsvård för åldringar Kehitysvammaisten asumispalvelujen (ryhmäkodit) piirissä asiakkaita Klienter inom boendeservice för utvecklingsstörda (grupphem) Autetun asumisen asiakkaita Klienter inom assisterat boende Ohjatun asumisen asiakkaita Klienter inom styrt boende Autettu asuminen = ympärivuorokautinen valvonta. Ohjattu asuminen = henkilökunta paikalla vain päivisin. Muu kehitysvammaisten palvelu- ja tukiasuminen merkitään kohtaan Samoja asiakkaita ei merkitä molempiin kohtiin. Assisterat boende = övervakning dygnet runt. Styrt boende = personalen på plats bara under dagarna. Annat service- och stödboende för utvecklingsstörda antecknas i punkt Samma kunder antecknas inte i båda punkterna. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

7 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Kunnan/kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som kommunen/ samkommunen Myydyt Sålda av övriga Muut vanhusten ja vammaisten (jatkuu) Annan service för åldringar och handikappade (forts.) Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja avustusten saajia vuoden aikana Klienter som fått service och bidrag enligt lag om service och stöd på grund av handikapp (380/87) under året. Vaikeavammaisten palveluasuminen Serviceboende för gravt handikappade Vaikeavammaisten kuljetus Färdtjänst för gravt handikappade Henkilökohtainen avustajatoiminta Personlig hjälpare. 430 Tulkki Tolk Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning av redskap och anordningar i bostaden Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä vuoden aikana Antal klienter som skötts med stöd för närståendevård under året 0 17-vuotiaat 0 17 år vuotiaat år vuotiaat år vuotiaat år ja yli 85-vuotiaat 85 år och äldre Omaishoitajien lukumäärä vuoden aikana Antal närståendevårdare under året ja yli 65-vuotiaat hoitajat 65 år och äldre vårdare Päihdehuolto Missbrukarvård Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Asumis-/hoitopäivät vuoden aikana Boende-/vårddagar under året Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta. Asumispalveluyksiköt ovat yleensä hoitokoteja, huoltokoteja, veljeskoteja tai suojakoteja. Tähän ei merkitä päihdeongelmaisten palvelu- ja tukiasuntojen asiakkaita. Ne merkitään kohtaan Märk! Frågan om kunderna gäller hela året. Boendeserviceenheterna är i allmänhet vårdhem, brödrahem eller skyddshem. Här antecknas inte kunder i service- och stödbostäder för missbrukare. De antecknas i punkt Tarkasta asiakkaiden ja asumis-/hoitopäivien välinen suhde! Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder och antalet boende-/vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga samkommuner, privata eller till staten (inte till kommuner).

8 6 Kunnan/kuntayhtymän toiminta 2005 Kunnan/kuntayhtymän itsetuottamat Tjänster som Myydyt kommunen/ samkommunen Sålda av övriga Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig social- och hälsovård Toimeentulotukea saaneiden perheiden/tapausten lkm (pl. pakolaiskotitaloudet ja työmarkkinatuella olevat kuntouttavan työtoiminnan tapaukset) vuoden aikana. Antal fall/familjer som fått utkomststöd under året (exkl. flyktinghushåll och de personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och som får arbetsmarknadsstöd) Muita toimintatietoja Övriga verksamhetsuppgifter 1. Perhehoito Familjevård Asiakkaita Klienter Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Perhehoitokotien lukumäärä Antal familjevårdhem Lapset ja nuoret Barn och unga Vanhukset Åldringar Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut Andra Palvelu- ja tukiasuntojen asukkaita Boende i service- och stödbostäder Nuoret Unga Kehitysvammaiset Utvecklingsstörda Muut vammaiset Handikappade Mielenterveysongelmaiset Personer med psykiska problem Päihteiden ongelmakäyttäjät Missbrukare Muut Andra Tähän ei kuulu toiminta, josta peritään laitoshoitomaksu. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Hit hör inte verksamhet för vilken avgift för anstaltsvård debiteras. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Kaikki perheessäolopäivät. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Alla dagar i familjen. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Myös tilapäiskodit. Tarkasta asiakkaiden, hoitopäivien ja hoitokotien lkm:n välinen suhde! Också tillfälliga hem. Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder, vårddagar och vårdhem! Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saavat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Ei vanhuksia eikä niitä kehitysvammaisia, vaikeavammaisia tai päihdeongelmaisia, jotka on merkitty asumispalveluja saaneiksi toisaalle tähän kyselyyn. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad av stödperson. Inte åldringar eller sådana utvecklingsstörda, gravt handikappade eller missbrukare, som antecknats som mottagare av bostads i någon annan punkt i förfrågan. Familjemedlemmar statistikförs inte. 1. Tietoja eräistä sellaisista sosiaalipalveluista, jotka jakaantuvat tilastossa useaan eri tehtäväluokkaan Uppgifter om vissa sociala som i statistiken fördelas på flera olika uppgiftsklasser.

9 Kunnan/kuntayhtymän toiminta Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Antal verksamhetsenheter för sociala Kpl St. Lasten päiväkodit Barndaghem Ensikodit Mödrahem Turvakodit Skyddshem Vanhainkodit Åldringshem Kehitysvammalaitokset Anstalter för utvecklingsstörda Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för utvecklingsstörda Vajaakuntoisten työkeskukset Arbetscentraler för handikappade Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt (ryhmäkodit, asuntolat) Boendeserviceenheter för utvecklingsstörda (grupphem, internat) A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter för missbrukare Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer för missbrukare Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter för missbrukare Kunnan/kuntayhtymän oma toimintayksikkö, joka on tehtäviensä hoitamisessa toiminnallisesti itsenäinen. Jos tähän tauluun merkitään toimintayksiköitä, edellyttää se että taulussa 54 on asiakkaita vastaavalla tehtävällä sarakkeessa 1 eli kunnan/kuntayhtymän itse tuottamina palveluina. Kommunens/samkommunens egen verksamhetsenhet som operativt sköter sina uppgifter ständigt. Om verksamhetsenheter antecknas i den här tabellen, förutsätter detta att det finns kunder i motsvarande uppgiftsklass i kolumn 1 i tabell 54, dvs. som kommunen/samkommunen.

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Luonnos Utkast 30.6.2005 Kunnan / sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Kunnan / sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / s verksamhet inom sociala Palautus: Peruskunnat viimeistään 20.2.2014 Kuntayhtymät

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2009 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2009 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / sosiaalitoimen toimintatilasto 2009 Statistik

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / sosiaalipalvelujen toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens

Lisätiedot

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2010 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2010 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä Lasten päiväkodit Lasten ryhmäpäiväkodit Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä 31.12., lasten lukumäärä Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa 31.12., lasten lukumäärä ikävuosittain Alle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 23.4.2007 Aluetaloustilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006, Osa I Taulukko 22 Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT 2010 - PRIVAT SOCIAL SERVICE 2010

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT 2010 - PRIVAT SOCIAL SERVICE 2010 YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT 2010 - PRIVAT SOCIAL SERVICE 2010 Toimintayksikkö - Verksamhetsenhet: Toimintayksikön ylläpitäjä - Serviceproducent: Nimi - Namn Postiosoite - Address PALAUTUS VIIMEISTÄÄN 15.2.2011

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 1999 tiedonantajapalaute 8/2000

Yksityiset sosiaalipalvelut 1999 tiedonantajapalaute 8/2000 Stakes/StakesTieto 28.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2373 Sari Kauppinen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Yksityiset sosiaalipalvelut 1999

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2003

Yksityiset sosiaalipalvelut 2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 18/2004 2.7.2004 Yksityiset sosiaalipalvelut 2003 Privata socialservice 2003 Sari Kauppinen +358 9 3967 2373 sari.kauppinen@stakes.fi Anne Forss +358 9 3967 2379 anne.forss@stakes.fi

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2002

Yksityiset sosiaalipalvelut 2002 Tilastotiedote Statistikmeddelande 17/2003 4.7.2003 Yksityiset sosiaalipalvelut 2002 Privata socialservice 2002 Sari Kauppinen +358 9 3967 2373 sari.kauppinen@stakes.fi Anne Forss +358 9 3967 2379 anne.forss@stakes.fi

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sisällysluettelo SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTATILASTO... 4 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT, YLEISET OHJEET... 5 Asiakaspalvelujen ostot... 5 Yhteistoiminta-alueet...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Luonnos Utkast 30.6.2005 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010

Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010 Riikka Väyrynen +358 20 610 7670 riikka.vayrynen@thl.fi

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2017

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2017 Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2017 Sisällysluettelo SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTATILASTO... 4 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT, YLEISET OHJEET... 5 Asiakaspalvelujen ostot... 5 Yhteistoiminta-alueet...

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2008

Yksityiset sosiaalipalvelut 2008 Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityiset sosiaalipalvelut 2008 Privat social service 2008 Sari Kauppinen +358 20 610 7373 sari.kauppinen@thl.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006 Mari Sjöholm Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006 Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-331-1 SISÄLLYS - INNEHÅLL SIVU - SIDA Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006-1 - 2 Tilastojulkaisussa käytetyt

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012

Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 216/2001 vp Vammaisen oikeus muuttaa asuinpaikkakuntaa Eduskunnan puhemiehelle Perustuslain mukaan kansalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Tämä oikeus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010

Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010 Salla Säkkinen +358 20 610 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2003 Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2003

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2003 Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 28/2004 1.10.2004 Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä 2003 Systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet 2003 Salla Säkkinen +358 9 3967

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2012 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2011 Personal inom kommunernas

Lisätiedot

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2007

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2007 Mari Sjöholm Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2007 Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-460-8 (pdf) SISÄLLYS - INNEHÅLL SIVU - SIDA Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2007-1 - 2 Tilastojulkaisussa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset 2000 tiedonantajapalaute 12/2001

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset 2000 tiedonantajapalaute 12/2001 Stakes/StakesTieto 11.9.2001 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2373 Sari Kauppinen Puh. (09) 3967 2389 Jari Lehtonen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2010 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2009 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 456/2002 vp Vanhusten palveluasumisen maksut Eduskunnan puhemiehelle Useat kunnat ovat viime aikoina jopa sulkeneet vanhainkoteja ja siirtäneet vanhukset asumaan palvelutaloihin. Monet

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 Privat serviceproduktion inom social- och hälsovården 2009 Esa Arajärvi +358 20 610 7355

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTAN GÄLLER FÖR KOMMUNER, SAMKOMMUNER, PRIVATA FÖRETAG OCH PATIENTER MED REMISS AV PRIVATLÄKARE. PRISER FÖR VÅRDDYGN VID BÄDDAVDELNINGEN

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Syventävä 10.4.2013 Oulu 17.4.2013 Tampere Tiedonkeruun muutokset Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Tuomo Varis Sirpa Virtanen 22.12.2014 1 Alkoholin kokonaiskulutus 100 %:n alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1965 2013, litraa Litraa 14 12 10 Anniskelukulutus

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset 1999 tiedonantajapalaute 10/2000

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset 1999 tiedonantajapalaute 10/2000 Stakes/StakesTieto 14.8.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2373 Sari Kauppinen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2013 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Mikko Mehtonen, erityisasiantuntija Tuottavuuden ja talouden perusyhtälö - Maailman talouden kehitys - Verotulot

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2006

Yksityiset sosiaalipalvelut 2006 Tilastotiedote Statistikmeddelande 11/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Yksityiset sosiaalipalvelut 2006 20.6.2007 Privat social service 2006 Sari Kauppinen +358 9 3967 2373 Anne Forss

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot