Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster"

Transkriptio

1 PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Kunnan / sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / s verksamhet inom sociala Palautus: Peruskunnat viimeistään Kuntayhtymät viimeistään Återsändning: Primärkommunerna senast Samkommunerna senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lagen 280/2004). Suomen Kuntaliiton julkaisussa "Kuntien ja luokitukset 2012". Helsinki finns i Finlands Kommunförbunds publikation och verksamhet 2012". Helsingfors Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö Kontaktperson Nimi Namn Puh. Tfn Faksi Fax Virka-asema Tjänsteställning Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Verksamhetsuppgifter om sociala Antalet verksamhetsenheter för sociala

3 1 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja Verksamhetsuppgifter om sociala Sisältää THL:n tarvitsemat ns. kuntayhteenvetotiedot Omfattar den sammanfattning socialvårdens uppgifter enligt kommun som THL behöver. Tämä kysely ei pyri kattamaan koko sosiaalitointa, koska osa toiminnasta tilastoituu esim. Kelan kautta. Avsikten är inte att förfrågan skall täcka hela socialväsendet, eftersom en del verksamheten statistikförs t.ex. via FPA. och verksamhet 2012 (Helsingfors 2012) övriga Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar Riveillä tulee ilmoittaa sekä sosiaalitoimen että varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvan päivähoidon toimintatiedot. På raderna ska verksamhetsuppgifter uppges både för socialväsendet och för den dagvård som hör till småbarnfostran. 1-vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar Päiväkotien (ei ryhmäperhepäiväkotien) kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i heldagsvård i daghem (inte gruppfamiljedagvårdhem) efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 7- jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i daghem per år Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar Päiväkotien (ei ryhmäperhepäiväkotien) osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i deldagsvård i daghem (inte gruppfamiljedagvårdhem) efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 7- jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i daghem per år Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar Perhepäivähoidon (ml. ryhmäperhepäivähoidon) kokopäivähoidossaolleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät.ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård (inkl. gruppfamiljedagvård) på heltid efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 7- jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i familjedagvård per år Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

4 2 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Lasten perhepäivähoito (jatkuu) Familjedagvård för barn (forts.) Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar Perhepäivähoidon (ml. ryhmäperhepäivähoidon) osapäivähoidossaolleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät.ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård (inkl. gruppfamiljedagvård) på deltid efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 6-vuotiaat 6-åringar jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i familjedagvård per år Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Lapsia keskimäärin toimintapäivän aikana Barn i medeltal under en verksamhetsdag Leikkipuistoissa I lekparker Kerhotoiminnassa I klubbverksamhet Avoimissa päiväkodeissa I öppna daghem Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshoito 3. Annan anstaltsvård Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshoito 3. Annan anstaltsvård Koko- ja osuotinen leikkikenttä- ja puistotoiminta, leikkikoulut ja oimet päiväkodit, mutta ei perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Leikkitoiminta on toimintaa, josta ei peritä hoitopäivämaksua, mutta voidaan periä esim. kerhomaksu tms. Lekplans- och lekparksverksamhet under hela eller halva året, lekskolor och öppna daghem, men inte den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning. Lekverksamhet är verksamhet för vilken ingen dagvårdsgift uppbärs, men t.ex. klubbgift o.d. kan uppbäras. Tapauksissa, joissa kunta on velvollinen korvaamaan toiselle kunnalle lapsen sijaishuollon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kyseessä oleva lapsi merkitään korvausvelvollisen (ei siis sijaishoidon järjestäneen) kunnan toimintatilastoon. I de fall då kommunen är skyldig att ersätta en annan kommun för de kostnader som uppkommit vid anordnande vård utomhemmet, antecknas barnet i verksamhetsstatistiken för den kommun som är ersättningsskyldig (alltså inte i verksamhetstatistiken för den kommun som anordnat vård utom hemmet). 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen 3. Tässä ilmoitetaan lastensuojelutoimenpitein laitoksiin, esim. sairaaloihin tai vammaislaitoksiin sijoitetut lapset. Lisäksi tässä kohdassa ilmoitetaan vanhempien mukana päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa olleet lapset. Tässä kohdassa ei ilmoiteta lastensuojelulaitosten toimintaa. Här anges barn som via barnskyddsåtgärder placerats på anstalter, t.ex. i sjukhus eller på anstalter för handikappade. Här anges också de barn som varit med sina föräldrar på rehabiliteringsanstalter inom missbrukarvården. Här anges inte barnskyddsanstalters verksamhet.

5 3 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Lastensuojelun laitos- ja perhehoito jatkuu Anstalts- och familjevård inom barnskydd, fortsätter Lastensuojelun sijaisperhehoito Fosterfamiljevård inom barnskydd Tähän ei kuulu toiminta, josta peritään laitoshoitomaksu. Hit hör inte verksamhet för vilken gift för anstaltsvård debiteras. Asiakkaita hoidon piirissä Klienter inom vården Hoitopäiviä vuodessa Antalet vårddagar per år Kaikki perheessäolopäivät. Alla dagar i familjen. Perhehoitokotien lukumäärä Antalet familjevårdhem Myös tilapäiskodit. Också tillfälliga hem. Muut lasten ja perheiden Annan barn- och familjevård Kasvatus- ja perheneuvolat Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset ja nuoret Barn och unga 0 6-vuotiaat 0 6-åringar vuotiaat 7 15-åringar vuotiaat åringar Aikuiset Vuxna Ensikodit Mödrahem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Turvakodit Skyddshem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Nuorten (16 21-vuotiaat) palvelu- ja tukiasunnot Service- och stödbostäder för unga (16 21-åringar) Asukkaita Boende Vanhusten laitos Anstalts för åldringar Vanhainkodeissa hoidossa olleiden asiakkaiden lukumäärä Antalet klienter i vård på åldringshemmen Myös oman terveyskeskuksen tuottamana. Ei perheasioiden sovittelua Också producerad den egna hälsocentralen. Medling i familjefrågor inkluderas inte. Ensikotien asumispäiviin luetaan mukaan vain aikuisasiakkaiksi tilastoitujen tulo- ja läsnäolopäivät (ei lasten). Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till boendedagar i mödrahem räknas bara ankomst- och vistelsedagar för personer som statistikförts som vuxna (inte barn). Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Turvakodeiksi luetaan vain yksiköt, joissa on ammatillinen henkilökunta. Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till skyddshem räknas bara enheter med professionell personal. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Familjemedlemmar statistikförs inte. Vanhainkodit sekä laitoshoitomaksua perivät hoito-/hoivakodit ml. lyhytaikaishoito. Ei terveyskeskusten vuodeosastoja, jotka tilastoituvat terveydenhuollon toimintaan. Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Åldringshem och vårdhem som uppbär gift för anstaltsvård inkl. korttidsvård. Inte bädddelningar på hälsovårdscentraler; de statistikförs som hälsovårdsverksamhet. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Vammaisten laitos Anstalts för handikappade Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Sekä kehitysvammaiset että muut vammaiset. Muista myös ostopalvelujen asiakkaat ja hoitopäivät! Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Både utvecklingsstörda och andra handikappade.kom också ihåg kunderna och vårddagarna inom köpta. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandetmellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

6 4 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Toiminnan piirissä asiakkaita Katso ohje Kuntaliiton luokitusjulkaisusta s ! Se anvisning i Kommunförbundets klassificeringspublikation s ! Klienter inom verksamheten Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta Verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade Vammaisten työtoiminta Arbertsverksamhet för handikappade Vammaisten päivätoiminta Dagverksamhet för handikappade 600 Koti Hemservice Kotisairaanhoito on erotetta kotipalveluista vaikka arvioiden. Kodinhoitoapu- ja tuki tilastoidaan erikseen eli sama henkilö Kodinhoitoapua vuoden aikana saa esiintyä molemmissa tiedoissa. Vrt. vastaat kustannukset! Hemsjukvården skall åtskiljas hem även om bara en saaneiden kotitalouksien lukumäärä uppskattning. Hemhjälp och stöd statistikförs för sig, dvs. en och samma person kan förekomma vid båda uppgifterna. Antalet hushåll som fått Jfr motsvarande kostnader! hemvårdshjälp under året Lapsiperheet Barnfamiljer Vanhuskotitaloudet yhteensä Åldringshushåll totalt vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar ja yli 85-vuotiaat 85-åringar och äldre Vammaiskotitaloudet Handikapphushåll Muut Andra Kodinhoitoun käynnit vuoden aikana Hemservicebesök under året Lapsiperheet Barnfamiljer Vanhuskotitaloudet Åldringshushåll Vammaiskotitaloudet Handikapphushåll Muut Andra Tukipalvelua vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä Antalet klienter som fått stöd under året Myös ne asiakkaat, jotka saat tukipalveluja palvelu- tai päiväkeskuksissa, laitoksissa tai muissa yksiköissä. Tukipalveluja saanut henkilö ei kuitenkaan saa olla tukipalvelun saajana kuin kerran. Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville , mutta ei ikäryhmäerittelyyn. Också de klienter som får stödvid service- och dagcentraler, anstalter eller andra enheter. Person som fått stöd får varamottagare stöd bara en gång.klienter som inte fyllt 65 år inkluderas på raden , men inte ispecificeringen vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar ja yli 85-vuotiaat 85-åringar och äldre Tukipalveluja saaneista kuljetuspalveluja saaneet Mottagare transport dem som fått stöd Kotipalvelun asiakkaista palvelusetelin saaneet asiakkaat yhteensä 3. Av hemtjänstklienterna de klienter 3. totalt som fått servicesedel Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen 3. Asiakkaat, joille on järjestetty kodinhoitoapua tai tukipalveluita antamalla palveluseteleitä. Kunder för vilka anordnats hemvårdshjälp eller andra stöd med hjälp servicesedlar.

7 5 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) Muut vanhusten ja vammaisten Annan service för åldringar och handikappade övriga Vanhustenhuollon palveluasumisasiakkaita yhteensä Åldringar som klienter i serviceboende totalt Vanhustenhuollon palveluasumisasiakkaista tehostetun palveluasumisen asiakkaita yhteensä Klienter i intensifierat serviceboende klienterna i serviceboende för åldringar totalt Henkilökunta läsnä ympäri vuorokauden. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat sisällytetään myös edellä, rivillä ilmoitettuihin tietoihin. De anställda närvarande dygnet runt. Klienter inom effektiverat serviceboende inkluderas också i uppgifterna som angivits ovan, på rad Vanhustenhuollon osuorokautisen hoidon piirissä asiakkaita Klienter inom deldygnsvård för åldringar Vanhusten perhehoito Familjevård åldringar Asiakkaita hoidon piirissä Klienter inom vården Hoitopäiviä vuodessa Antalet vårddagar per år Perhehoitokotien lukumäärä Antalet familjevårdhem Tähän kirjataan toimeksiantosuhteinen perhehoito. Här antecknas familjevård som baserar sig på uppdragstal. Kaikki perheessäolopäivät. Alla dagar i familjen. Myös tilapäiskodit. Också tillfälliga hem. Vammaisten asumis Boendeservice för handikappade Vammaisten ryhmämuotoisen asumispalvelun piirissä asiakkaita Klienter inom boendeservice i grupp för handikappade Henkilökunta läsnä myös yöllä Personal närvarande också på natten 322 Henkilökunta ei läsnä yöllä Ingen personal närvarande på natten. 324 Vammaisten palvelu- ja tukiasunnot Service- och stödbostäder för handikappade Asukkaita Boende Vammaispalvelulain mukainen vaikeammaisten palveluasuminen merkitään kohtaan ja muu vammaisten palveluja tukiasuminen merkitään kohtaan De handikappades serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund handikapp antecknas i punkt och annat service- och stödboende för handikappade antecknas i punkt Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Ei perheenjäseniä eikä niitä, jotka tilastoidaan kohtaan Vaikeammaisten palveluasuminen. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Inte familjemedlemmar och inte de klienter som statistikförs under punkten Serviceboende för grt handikappade. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

8 6 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Muut vanhusten ja vammaisten (jatkuu) Annan service för åldringar och handikappade (forts.) Vammaisten perhehoito Familjevård för handikappade Tähän kirjataan toimeksiantosuhteinen perhehoito. Här antecknas familjevård som baserar sig på uppdragstal. Asiakkaita hoidon piirissä Klienter inom vården Hoitopäiviä vuodessa Antalet vårddagar per år Kaikki perheessäolopäivät. Alla dagar i familjen. Perhehoitokotien lukumäärä Antalet familjevårdhem Myös tilapäiskodit. Också tillfälliga hem. Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja tukitoimien saajia vuoden aikana Klienter som fått service och stöd enligt lag om service och stöd på grund handikapp (380/87) under året Vaikeammaisten palveluasuminen Serviceboendeförgrt handikappade 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Vaikeammaisten kuljetus Färdtjänst för grt handikappade 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Henkilökohtaisen un saajat Personlig assistans 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning redskap och anordningar i bostaden 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

9 7 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Muut vanhusten ja vammaisten (jatkuu) Annan service för åldringar och handikappade (forts.) Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä vuoden aikana Antalet klienter som skötts med stöd för närståendevård under året 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar ja yli 85-vuotiaat 85-åringar och äldre Omaishoitajien lukumäärä vuoden aikana Antalet närståendevårdare under året ja yli 65-vuotiaat hoitajat 65-åringar och äldre vårdare 645 Päihdehuolto Missbrukarvård Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Asumis-/hoitopäivät vuoden aikana Boende-/vårddagar under året Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Päihdeongelmaisten palvelu- ja tukiasunnot Service- och stödbostäder för missbrukare Asukkaita Boende Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig social- och hälsovård Mielenterveysongelmaisten palvelu- ja tukiasunnot Serviceoch stödbostäder för personer med psykiska problem Asukkaita Boende Kaikki ne hoitajat, joille on vuoden aikana maksettu omaishoidon palkkioita. Alla de vårdare som under året fått arvoden inom närståendevård. Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta ml. oman terveyskeskuksen vastaa toiminta. Asumispalveluyksiköt ovat yleensä hoitokoteja, huoltokoteja, veljeskoteja tai suojakoteja. Märk! Frågan om klienter gäller hela året inkl. den egna hälsocentralens motsvarande verksamhet. Boendeserviceenheterna är i allmänhet vårdhem, brödrahem eller skyddshem. Tarkasta asiakkaiden ja asumis-/hoitopäivien välinen suhde! Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder och antalet boende-/vårddagar! Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Familjemedlemmar statistikförs inte. Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Familjemedlemmar statistikförs inte. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

10 8 55 Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Antalet verksamhetsenheter för sociala Kpl St. Lasten päiväkodit Barndaghem Lasten ryhmäperhepäiväkodit Gruppfamiljedaghem för barn Lastenkodit Barnhem Nuorisokodit Ungdomshem Ensikodit Mödrahem Turvakodit Skyddshem Vanhainkodit Åldringshem Vammaishuollon laitokset Anstalter för handikappade Vammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för handikappade Vammaisten asumispalveluyksiköt (ryhmäkodit, asuntolat) Boendeserviceenheter för handikappade (grupphem, internat) A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter för missbrukare Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer för missbrukare Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter för missbrukare oma toimintayksikkö, joka on tehtäviensä hoitamisessa itsenäinen, tai oman terveyskeskuksen vastaa yksikkö. Kommunens/s egen verksamhetsenhet, som operativt sköter sina uppgifter stä ndigt, eller den egna hälsocentralens motsvarande enhet.

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Luonnos Utkast 30.6.2005 Kunnan / sosiaalitoimen toimintatilasto 2006 Statistik

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet

Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom socialväsendet Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimen toimintatilasto 2005

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015

Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sosiaalipalvelujen toimintatiedot tiedonkeruun ohjeet 2015 Sisällysluettelo SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTATILASTO... 4 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT, YLEISET OHJEET... 5 Asiakaspalvelujen ostot... 5 Yhteistoiminta-alueet...

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 23.4.2007 Aluetaloustilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006, Osa I Taulukko 22 Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT 2010 - PRIVAT SOCIAL SERVICE 2010

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT 2010 - PRIVAT SOCIAL SERVICE 2010 YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT 2010 - PRIVAT SOCIAL SERVICE 2010 Toimintayksikkö - Verksamhetsenhet: Toimintayksikön ylläpitäjä - Serviceproducent: Nimi - Namn Postiosoite - Address PALAUTUS VIIMEISTÄÄN 15.2.2011

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Luonnos Utkast 30.6.2005 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010

Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityiset sosiaalipalvelut 2010 Privat social service 2010 Riikka Väyrynen +358 20 610 7670 riikka.vayrynen@thl.fi

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2011 Statistik över

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut 2008

Yksityiset sosiaalipalvelut 2008 Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityiset sosiaalipalvelut 2008 Privat social service 2008 Sari Kauppinen +358 20 610 7373 sari.kauppinen@thl.fi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012

Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Lasten päivähoito 2012 Barndagvård 2012 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010

Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2010 Barndagvård 2010 Salla Säkkinen +358 20 610 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006 Mari Sjöholm Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006 Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-331-1 SISÄLLYS - INNEHÅLL SIVU - SIDA Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006-1 - 2 Tilastojulkaisussa käytetyt

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Tuomo Varis Sirpa Virtanen 22.12.2014 1 Alkoholin kokonaiskulutus 100 %:n alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1965 2013, litraa Litraa 14 12 10 Anniskelukulutus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2012 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2011 Personal inom kommunernas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Syventävä 10.4.2013 Oulu 17.4.2013 Tampere Tiedonkeruun muutokset Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 Privat serviceproduktion inom social- och hälsovården 2009 Esa Arajärvi +358 20 610 7355

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTAN GÄLLER FÖR KOMMUNER, SAMKOMMUNER, PRIVATA FÖRETAG OCH PATIENTER MED REMISS AV PRIVATLÄKARE. PRISER FÖR VÅRDDYGN VID BÄDDAVDELNINGEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Julkinen talous Offentlig ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2003 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Tarkasteltavat asiat Tässä selvityksessä tarkastellaan kotipalvelun nykytilaa:» palvelun

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 91 14.12.2009

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 91 14.12.2009 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 91 14.12.2009 Lastensuojelun laitoshuollosta, perhehoidosta ja asumispalvelusta perittävät asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen / Klientavgifter för barnskyddets

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Iäkkäiden palvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. 6 IÄKKÄIDEN PALVELUKESKUS Iäkkäiden palvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. Iäkkäiden palvelupäällikkö, tehtävät ja päätösoikeus: johtaa, kehittää ja valvoa palvelukeskuksen

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016

Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Iäkkäiden palvelukeskus - Servicecentral

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje OPPAITA 3:2007 Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan laitokset ja huoneistot Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin

Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Tuottavuusisku katsaus ajankohtaisiin tuloksellisuusasioihin Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Mikko Mehtonen, erityisasiantuntija Tuottavuuden ja talouden perusyhtälö - Maailman talouden kehitys - Verotulot

Lisätiedot

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2003

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2003 Mari Sjöholm Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2003 ISBN 952-213-014-1 Suomen liitto 2005 1 TILASTOJULKAISUSSA KÄYTETYT LUOKITUKSET Tämän julkaisun tiedot on saatu Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot:

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot: xesärvötukt 2012 Siuntion kunta tukee kesällä 2012työnantajia, jotka palkkaavat siuntiolaisen 15-22vuoliaan nuoren vähintään 4 viikon ajaksi 4.6.- 12.8. Tuen määrä on 300 / työllistetty. Tuki voidaan myöntää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2009 Barndagvård 2009

Lasten päivähoito 2009 Barndagvård 2009 TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Lasten päivähoito 2009 Barndagvård 2009 Salla Säkkinen +358 20 610 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 754/2013 vp Kelan matkakorvaus seulontatutkimukseen osallistuttaessa Eduskunnan puhemiehelle Seulontatutkimuksella tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimusta tai näytteiden

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien toimeenpano on täsmällistä. 8,47 8,28 8,49 8,94 8,67 8,95

Minulle kuuluvien sosiaalietuuksien toimeenpano on täsmällistä. 8,47 8,28 8,49 8,94 8,67 8,95 SOSIAALITOIMI 1 SOSIAALIPALVELUT Kaikki kuntalaiset Kuntalaisten tyytyväisyyttä on verrattu sekä siihen miten, tärkeinä kysymyksiä on pidetty, että edellisessä barometrissa annettuihin tyytyväisyyspisteisiin.

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Kuntakyselyn osaraportti Barndagvård 2013 Delrapport om kommunenkäten

Lasten päivähoito 2013 Kuntakyselyn osaraportti Barndagvård 2013 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Kuntakyselyn osaraportti Barndagvård 2013 Delrapport om kommunenkäten Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot