Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / samkommunens verksamhet inom sociala tjänster"

Transkriptio

1 PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Kunnan / sosiaalipalvelujen toimintatilasto Statistik över kommunens / s verksamhet inom sociala Palautus: Peruskunnat viimeistään Kuntayhtymät viimeistään Återsändning: Primärkommunerna senast Samkommunerna senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lagen 280/2004). Suomen Kuntaliiton julkaisussa "Kuntien ja luokitukset 2012". Helsinki finns i Finlands Kommunförbunds publikation och verksamhet 2012". Helsingfors Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö Kontaktperson Nimi Namn Puh. Tfn Faksi Fax Virka-asema Tjänsteställning Sähköposti E-post Lisätietoja Ytterligare upplysningar

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Verksamhetsuppgifter om sociala Antalet verksamhetsenheter för sociala

3 1 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja Verksamhetsuppgifter om sociala Sisältää THL:n tarvitsemat ns. kuntayhteenvetotiedot Omfattar den sammanfattning socialvårdens uppgifter enligt kommun som THL behöver. Tämä kysely ei pyri kattamaan koko sosiaalitointa, koska osa toiminnasta tilastoituu esim. Kelan kautta. Avsikten är inte att förfrågan skall täcka hela socialväsendet, eftersom en del verksamheten statistikförs t.ex. via FPA. och verksamhet 2012 (Helsingfors 2012) övriga Lasten päiväkotihoito Dagvård för barn i daghem Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar Riveillä tulee ilmoittaa sekä sosiaalitoimen että varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvan päivähoidon toimintatiedot. På raderna ska verksamhetsuppgifter uppges både för socialväsendet och för den dagvård som hör till småbarnfostran. 1-vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar Päiväkotien (ei ryhmäperhepäiväkotien) kokopäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i heldagsvård i daghem (inte gruppfamiljedagvårdhem) efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 7- jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i daghem per år Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar Päiväkotien (ei ryhmäperhepäiväkotien) osapäivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät. Ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i deldagsvård i daghem (inte gruppfamiljedagvårdhem) efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 7- jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä päiväkodeissa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i daghem per år Lasten perhepäivähoito Familjedagvård för barn Lapsia kokopäivähoidossa Barn i heldagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar vuotiaat 6-åringar Perhepäivähoidon (ml. ryhmäperhepäivähoidon) kokopäivähoidossaolleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät.ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård (inkl. gruppfamiljedagvård) på heltid efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 7- jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 147 Kokopäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i heldagsvård i familjedagvård per år Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

4 2 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Lasten perhepäivähoito (jatkuu) Familjedagvård för barn (forts.) Lapsia osapäivähoidossa Barn i halvdagsvård alle 1-vuotiaat under 1-åringar vuotiaat 1-åringar vuotiaat 2-åringar vuotiaat 3-åringar vuotiaat 4-åringar vuotiaat 5-åringar Perhepäivähoidon (ml. ryhmäperhepäivähoidon) osapäivähoidossaolleet lapset ikäryhmittäin vuoden lopussa. Myös tilapäisesti poissa olevat. Hoitopäiviin luetaan vain todelliset läsnäolopäivät.ei perusopetuslain mukaista esiopetusta eikä perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa eikä myöskään yksityisen hoidon tuella hoidettuja. Barn som varit i familjedagvård (inkl. gruppfamiljedagvård) på deltid efter åldersgrupp i slutet året. Också barn som tillfälligt varit frånvarande. Bara verkliga närvarodagar räknas till vårdagarna. Inte förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning och inte heller vård med stöd för privat vård barn. 6-vuotiaat 6-åringar jayli 7-vuotiaat 7-åringarochäldre 347 Osapäivähoidon hoitopäiviä perhepäivähoidossa vuodessa Vårddagar i halvdagsvård i familjedagvård per år Muu lasten päivähoito Övrig barndagvård Lapsia keskimäärin toimintapäivän aikana Barn i medeltal under en verksamhetsdag Leikkipuistoissa I lekparker Kerhotoiminnassa I klubbverksamhet Avoimissa päiväkodeissa I öppna daghem Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Anstalts- och familjevård inom barnskydd Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshoito 3. Annan anstaltsvård Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Perhekodit (ns. ammatillinen perhehoito) Familjehem (s.k. yrkesmässig familjevård) Lastensuojelulaitokset Barnskyddsanstalter Muu laitoshoito 3. Annan anstaltsvård Koko- ja osuotinen leikkikenttä- ja puistotoiminta, leikkikoulut ja oimet päiväkodit, mutta ei perusopetuslain edellytykset täyttävää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Leikkitoiminta on toimintaa, josta ei peritä hoitopäivämaksua, mutta voidaan periä esim. kerhomaksu tms. Lekplans- och lekparksverksamhet under hela eller halva året, lekskolor och öppna daghem, men inte den morgon- och eftermiddagsverksamhet som uppfyller kren i lagen om grundläggande utbildning. Lekverksamhet är verksamhet för vilken ingen dagvårdsgift uppbärs, men t.ex. klubbgift o.d. kan uppbäras. Tapauksissa, joissa kunta on velvollinen korvaamaan toiselle kunnalle lapsen sijaishuollon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kyseessä oleva lapsi merkitään korvausvelvollisen (ei siis sijaishoidon järjestäneen) kunnan toimintatilastoon. I de fall då kommunen är skyldig att ersätta en annan kommun för de kostnader som uppkommit vid anordnande vård utomhemmet, antecknas barnet i verksamhetsstatistiken för den kommun som är ersättningsskyldig (alltså inte i verksamhetstatistiken för den kommun som anordnat vård utom hemmet). 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen 3. Tässä ilmoitetaan lastensuojelutoimenpitein laitoksiin, esim. sairaaloihin tai vammaislaitoksiin sijoitetut lapset. Lisäksi tässä kohdassa ilmoitetaan vanhempien mukana päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa olleet lapset. Tässä kohdassa ei ilmoiteta lastensuojelulaitosten toimintaa. Här anges barn som via barnskyddsåtgärder placerats på anstalter, t.ex. i sjukhus eller på anstalter för handikappade. Här anges också de barn som varit med sina föräldrar på rehabiliteringsanstalter inom missbrukarvården. Här anges inte barnskyddsanstalters verksamhet.

5 3 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Lastensuojelun laitos- ja perhehoito jatkuu Anstalts- och familjevård inom barnskydd, fortsätter Lastensuojelun sijaisperhehoito Fosterfamiljevård inom barnskydd Tähän ei kuulu toiminta, josta peritään laitoshoitomaksu. Hit hör inte verksamhet för vilken gift för anstaltsvård debiteras. Asiakkaita hoidon piirissä Klienter inom vården Hoitopäiviä vuodessa Antalet vårddagar per år Kaikki perheessäolopäivät. Alla dagar i familjen. Perhehoitokotien lukumäärä Antalet familjevårdhem Myös tilapäiskodit. Också tillfälliga hem. Muut lasten ja perheiden Annan barn- och familjevård Kasvatus- ja perheneuvolat Uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset ja nuoret Barn och unga 0 6-vuotiaat 0 6-åringar vuotiaat 7 15-åringar vuotiaat åringar Aikuiset Vuxna Ensikodit Mödrahem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Turvakodit Skyddshem Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Lapset Barn Aikuiset Vuxna Asumispäiviä vuodessa Boendedagar per år Nuorten (16 21-vuotiaat) palvelu- ja tukiasunnot Service- och stödbostäder för unga (16 21-åringar) Asukkaita Boende Vanhusten laitos Anstalts för åldringar Vanhainkodeissa hoidossa olleiden asiakkaiden lukumäärä Antalet klienter i vård på åldringshemmen Myös oman terveyskeskuksen tuottamana. Ei perheasioiden sovittelua Också producerad den egna hälsocentralen. Medling i familjefrågor inkluderas inte. Ensikotien asumispäiviin luetaan mukaan vain aikuisasiakkaiksi tilastoitujen tulo- ja läsnäolopäivät (ei lasten). Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till boendedagar i mödrahem räknas bara ankomst- och vistelsedagar för personer som statistikförts som vuxna (inte barn). Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Turvakodeiksi luetaan vain yksiköt, joissa on ammatillinen henkilökunta. Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Till skyddshem räknas bara enheter med professionell personal. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Familjemedlemmar statistikförs inte. Vanhainkodit sekä laitoshoitomaksua perivät hoito-/hoivakodit ml. lyhytaikaishoito. Ei terveyskeskusten vuodeosastoja, jotka tilastoituvat terveydenhuollon toimintaan. Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Åldringshem och vårdhem som uppbär gift för anstaltsvård inkl. korttidsvård. Inte bädddelningar på hälsovårdscentraler; de statistikförs som hälsovårdsverksamhet. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandet mellan antalet kunder och antalet vårddagar! Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Vammaisten laitos Anstalts för handikappade Asiakkaita hoidossa Klienter i vård Hoitopäiviä vuodessa Vårddagar per år Sekä kehitysvammaiset että muut vammaiset. Muista myös ostopalvelujen asiakkaat ja hoitopäivät! Vrt. vastaat kustannukset! Tarkasta myös asiakkaiden ja hoitopäivien välinen suhde! Både utvecklingsstörda och andra handikappade.kom också ihåg kunderna och vårddagarna inom köpta. Jfr motsvarande kostnader! Kontrollera också förhållandetmellan antalet kunder och antalet vårddagar! 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

6 4 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Vammaisten työllistämistoiminta Sysselsättningsverksamhet för handikappade Toiminnan piirissä asiakkaita Katso ohje Kuntaliiton luokitusjulkaisusta s ! Se anvisning i Kommunförbundets klassificeringspublikation s ! Klienter inom verksamheten Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta Verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade Vammaisten työtoiminta Arbertsverksamhet för handikappade Vammaisten päivätoiminta Dagverksamhet för handikappade 600 Koti Hemservice Kotisairaanhoito on erotetta kotipalveluista vaikka arvioiden. Kodinhoitoapu- ja tuki tilastoidaan erikseen eli sama henkilö Kodinhoitoapua vuoden aikana saa esiintyä molemmissa tiedoissa. Vrt. vastaat kustannukset! Hemsjukvården skall åtskiljas hem även om bara en saaneiden kotitalouksien lukumäärä uppskattning. Hemhjälp och stöd statistikförs för sig, dvs. en och samma person kan förekomma vid båda uppgifterna. Antalet hushåll som fått Jfr motsvarande kostnader! hemvårdshjälp under året Lapsiperheet Barnfamiljer Vanhuskotitaloudet yhteensä Åldringshushåll totalt vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar ja yli 85-vuotiaat 85-åringar och äldre Vammaiskotitaloudet Handikapphushåll Muut Andra Kodinhoitoun käynnit vuoden aikana Hemservicebesök under året Lapsiperheet Barnfamiljer Vanhuskotitaloudet Åldringshushåll Vammaiskotitaloudet Handikapphushåll Muut Andra Tukipalvelua vuoden aikana saaneiden asiakkaiden lukumäärä Antalet klienter som fått stöd under året Myös ne asiakkaat, jotka saat tukipalveluja palvelu- tai päiväkeskuksissa, laitoksissa tai muissa yksiköissä. Tukipalveluja saanut henkilö ei kuitenkaan saa olla tukipalvelun saajana kuin kerran. Alle 65-vuotiaat sisällytetään riville , mutta ei ikäryhmäerittelyyn. Också de klienter som får stödvid service- och dagcentraler, anstalter eller andra enheter. Person som fått stöd får varamottagare stöd bara en gång.klienter som inte fyllt 65 år inkluderas på raden , men inte ispecificeringen vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar ja yli 85-vuotiaat 85-åringar och äldre Tukipalveluja saaneista kuljetuspalveluja saaneet Mottagare transport dem som fått stöd Kotipalvelun asiakkaista palvelusetelin saaneet asiakkaat yhteensä 3. Av hemtjänstklienterna de klienter 3. totalt som fått servicesedel Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen 3. Asiakkaat, joille on järjestetty kodinhoitoapua tai tukipalveluita antamalla palveluseteleitä. Kunder för vilka anordnats hemvårdshjälp eller andra stöd med hjälp servicesedlar.

7 5 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) Muut vanhusten ja vammaisten Annan service för åldringar och handikappade övriga Vanhustenhuollon palveluasumisasiakkaita yhteensä Åldringar som klienter i serviceboende totalt Vanhustenhuollon palveluasumisasiakkaista tehostetun palveluasumisen asiakkaita yhteensä Klienter i intensifierat serviceboende klienterna i serviceboende för åldringar totalt Henkilökunta läsnä ympäri vuorokauden. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat sisällytetään myös edellä, rivillä ilmoitettuihin tietoihin. De anställda närvarande dygnet runt. Klienter inom effektiverat serviceboende inkluderas också i uppgifterna som angivits ovan, på rad Vanhustenhuollon osuorokautisen hoidon piirissä asiakkaita Klienter inom deldygnsvård för åldringar Vanhusten perhehoito Familjevård åldringar Asiakkaita hoidon piirissä Klienter inom vården Hoitopäiviä vuodessa Antalet vårddagar per år Perhehoitokotien lukumäärä Antalet familjevårdhem Tähän kirjataan toimeksiantosuhteinen perhehoito. Här antecknas familjevård som baserar sig på uppdragstal. Kaikki perheessäolopäivät. Alla dagar i familjen. Myös tilapäiskodit. Också tillfälliga hem. Vammaisten asumis Boendeservice för handikappade Vammaisten ryhmämuotoisen asumispalvelun piirissä asiakkaita Klienter inom boendeservice i grupp för handikappade Henkilökunta läsnä myös yöllä Personal närvarande också på natten 322 Henkilökunta ei läsnä yöllä Ingen personal närvarande på natten. 324 Vammaisten palvelu- ja tukiasunnot Service- och stödbostäder för handikappade Asukkaita Boende Vammaispalvelulain mukainen vaikeammaisten palveluasuminen merkitään kohtaan ja muu vammaisten palveluja tukiasuminen merkitään kohtaan De handikappades serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund handikapp antecknas i punkt och annat service- och stödboende för handikappade antecknas i punkt Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Ei perheenjäseniä eikä niitä, jotka tilastoidaan kohtaan Vaikeammaisten palveluasuminen. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Inte familjemedlemmar och inte de klienter som statistikförs under punkten Serviceboende för grt handikappade. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

8 6 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Muut vanhusten ja vammaisten (jatkuu) Annan service för åldringar och handikappade (forts.) Vammaisten perhehoito Familjevård för handikappade Tähän kirjataan toimeksiantosuhteinen perhehoito. Här antecknas familjevård som baserar sig på uppdragstal. Asiakkaita hoidon piirissä Klienter inom vården Hoitopäiviä vuodessa Antalet vårddagar per år Kaikki perheessäolopäivät. Alla dagar i familjen. Perhehoitokotien lukumäärä Antalet familjevårdhem Myös tilapäiskodit. Också tillfälliga hem. Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja tukitoimien saajia vuoden aikana Klienter som fått service och stöd enligt lag om service och stöd på grund handikapp (380/87) under året Vaikeammaisten palveluasuminen Serviceboendeförgrt handikappade 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Vaikeammaisten kuljetus Färdtjänst för grt handikappade 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Henkilökohtaisen un saajat Personlig assistans 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning redskap och anordningar i bostaden 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar ja yli 65-vuotiaat 65-åringar och äldre Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

9 7 54 Sosiaalipalvelujen toimintatietoja (jatkuu) Verksamhetsuppgifter om sociala (forts.) övriga Muut vanhusten ja vammaisten (jatkuu) Annan service för åldringar och handikappade (forts.) Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä vuoden aikana Antalet klienter som skötts med stöd för närståendevård under året 0 17-vuotiaat 0 17-åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar vuotiaat åringar ja yli 85-vuotiaat 85-åringar och äldre Omaishoitajien lukumäärä vuoden aikana Antalet närståendevårdare under året ja yli 65-vuotiaat hoitajat 65-åringar och äldre vårdare 645 Päihdehuolto Missbrukarvård Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Asumis-/hoitopäivät vuoden aikana Boende-/vårddagar under året Asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer Kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter Päihdeongelmaisten palvelu- ja tukiasunnot Service- och stödbostäder för missbrukare Asukkaita Boende Muu sosiaali- ja terveystoimi Övrig social- och hälsovård Mielenterveysongelmaisten palvelu- ja tukiasunnot Serviceoch stödbostäder för personer med psykiska problem Asukkaita Boende Kaikki ne hoitajat, joille on vuoden aikana maksettu omaishoidon palkkioita. Alla de vårdare som under året fått arvoden inom närståendevård. Huom! Asiakkaat kysytään koko vuoden ajalta ml. oman terveyskeskuksen vastaa toiminta. Asumispalveluyksiköt ovat yleensä hoitokoteja, huoltokoteja, veljeskoteja tai suojakoteja. Märk! Frågan om klienter gäller hela året inkl. den egna hälsocentralens motsvarande verksamhet. Boendeserviceenheterna är i allmänhet vårdhem, brödrahem eller skyddshem. Tarkasta asiakkaiden ja asumis-/hoitopäivien välinen suhde! Kontrollera förhållandet mellan antalet kunder och antalet boende-/vårddagar! Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Familjemedlemmar statistikförs inte. Vain ne palveluasuntojen asukkaat, jotka saat säännölliset päivittäiset koti tai päivittäistä huolenpitoa sekä tukiasuntojen asukkaat, jotka tarvitsevat tukihenkilön huolenpitoa. Perheenjäseniä ei tilastoida. Bara de boende i servicebostäder, som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad stödperson. Familjemedlemmar statistikförs inte. 1. Kuntayhtymät merkitsevät tähän muille kuntayhtymille, yksityisille tai valtiolle myydyt (ei kunnille myytyjä palveluja). Samkommunerna antecknar här de som sålts till övriga, privata eller till staten (inte till kommuner). 2. Myös asiakaspalvelujen ostot kunnan omalta kunnan liikelaitosmallin mukaiselta liikelaitokselta. Också köp kund kommunens eget affärsverk som följer modellen

10 8 55 Sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden lukumäärätietoja Antalet verksamhetsenheter för sociala Kpl St. Lasten päiväkodit Barndaghem Lasten ryhmäperhepäiväkodit Gruppfamiljedaghem för barn Lastenkodit Barnhem Nuorisokodit Ungdomshem Ensikodit Mödrahem Turvakodit Skyddshem Vanhainkodit Åldringshem Vammaishuollon laitokset Anstalter för handikappade Vammaisten työ- ja toimintakeskukset Arbets- och verksamhetscentraler för handikappade Vammaisten asumispalveluyksiköt (ryhmäkodit, asuntolat) Boendeserviceenheter för handikappade (grupphem, internat) A-klinikat A-kliniker Nuorisoasemat Ungdomsstationer Päihdehuollon asumispalveluyksiköt Boendeserviceenheter för missbrukare Ensisuojat Härbärgen Katkaisuhoitoasemat Akutvårdsstationer för missbrukare Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Rehabiliteringsanstalter för missbrukare oma toimintayksikkö, joka on tehtäviensä hoitamisessa itsenäinen, tai oman terveyskeskuksen vastaa yksikkö. Kommunens/s egen verksamhetsenhet, som operativt sköter sina uppgifter stä ndigt, eller den egna hälsocentralens motsvarande enhet.

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009 Privat serviceproduktion inom social- och hälsovården 2009 Esa Arajärvi +358 20 610 7355

Lisätiedot

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten Riikka Väyrynen +358 20 610 7670 riikka.vayrynen@thl.fi

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 247 20.11.2013 1052/05/03/00/2013. SosTe 247 Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila p.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 247 20.11.2013 1052/05/03/00/2013. SosTe 247 Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila p. Sosiaali- ja terveyslautakunta 247 20.11.2013 Toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeiston hyväksyminen 1.1.2014 alkaen Godkännande av anvisningar för utkomststöd och förebyggande utkomststöd

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto 2013 Kelan kuntoutustilasto FPA-statistik Rehabilitering Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan kuntoutustilasto 2013

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 91 14.12.2009

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 91 14.12.2009 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 91 14.12.2009 Lastensuojelun laitoshuollosta, perhehoidosta ja asumispalvelusta perittävät asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen / Klientavgifter för barnskyddets

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2005

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2005 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Suomen virallinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Osat I ja II Opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen (taulukko 41) ohjeistus ei sisälly tähän. 1.3.2006 Sisällysluettelo Sivu: 3 Mitä kerätään,

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto 2013 Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan asumistukitilasto 2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sisältö 1 2 3 4 Virastopäällikön esipuhe 3 Sosiaali- ja terveysviraston tehtävä ja tavoitteet 4 Helsinkiläisten

Lisätiedot