TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa

3 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Paino: Suomen Yliopistopaino Oy Juvenes Print

4 TAMPEREEN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävä ja tilintarkastus Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan työskentely Edellisen arviointikertomuksen havaintojen käsittely Tampereen kaupungin talous Arvio strategian ja valtuuston tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2012 valtuustotavoitteiden toteutuminen Valtuustokauden tavoitteiden toteutuminen Muut toiminnan ja talouden arvioinnit Henkilöstö Tuottavuusohjelma Päihde- ja mielenterveyspalvelut Varhaiskasvatus ja esiopetus Kirjastopalvelut Tampereen Ateria Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Pirkanmaan pelastuslaitos Konserniyhtiö Tampereen Sarka Oy Konserniyhteisö Tampereen työvalmennussäätiö Syke Allekirjoitukset... 61

5

6 1. Tiivistelmä Tämä kertomus sisältää tarkastuslautakunnan arvioinnit vuoden 2012 aikana arvioiduista kohteista. Tiivistelmään on nostettu arviointikertomuksen keskeisimmät havainnot. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Valtuustokauden aikana toteutuneiden tavoitteiden prosenttiosuus kaikista tavoitteista oli suurimmillaan vuonna 2012 sekä peruskaupungissa, liikelaitoksissa että tytäryhteisöissä. Vuonna 2012 valtuuston peruskaupungille asettamista tavoitteista toteutui 73 % (72 % vuonna 2011). Liikelaitosten ja aluepelastuslaitoksen tavoitteista toteutui 83 % (47 % vuonna 2011) ja tytäryhteisöjen tavoitteista 85 % (76 % vuonna 2011). Arvioinnissaan tarkastuslautakunta nosti esiin muutamien peruskaupungin tavoitteiden toteutumat vuodelta 2012: Lastensuojelutarpeen selvittäminen lain edellyttämässä ajassa jäi toteutumatta jo viidentenä vuotena peräkkäin. Työttömyys kasvoi ja erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi. Neljästä taloustavoitteesta vain yksi toteutui. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että tavoite 300 pientaloasunnon asemakaavoituksesta toteutui. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä saavutuksena sitä, että pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt. (Luku 5) Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota valtuustotavoitteiden määrittelyyn. Nykyisellään monet vuositavoitteet ovat niin yleisluonteisia, että niistä ei ilmene, mitkä toimenpiteet tarkalleen ottaen tulee tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteiden tarkempi määrittely ja kohdistaminen kaupungin yksiköille voisivat parantaa valtuuston määrittämän strategian toteutumisen seurantaa. Näin strategia ja tavoitteet olisivat vahvempia välineitä kaupungin johtamisessa. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan asetettujen tavoitteiden järkevyyttä on syytä tarkastella myös valtuustokauden aikana, eli alkuperäisen strategian määrittämisen jälkeen. Tarvittaessa tavoitteita tulee voida muuttaa myös kesken valtuustokauden. (Luku 5) Suuren kaupunkikoneiston talouskehityksen kääntäminen näyttää olevan hidasta. Tampereen kaupungin menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin säästöohjelmasta huolimatta. Kuluneen viiden vuoden aikana nettomenojen kasvu on ollut vuosittain keskimäärin 6,3 %, kun vastaava verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) kasvu on ollut 3,9 %. Menojen lisäys on mahdollistettu myyntivoitoilla, satunnaisilla tuotoilla ja yhteisöverotuloilla, jotka eivät kuitenkaan ole vuodesta toiseen tasaisena säilyviä tulonlähteitä. Tarkastuslautakunta on huolissaan paitsi nettomenojen jo vuosia jatkuneesta tulorahoitusta nopeammasta kasvusta myös budjettipoikkeamista sekä talouden reaaliaikaisesta seurannasta, johon kaupungin tilintarkastajakin on kiinnittänyt huomiota. (Luku 4) Kaupungin menojen kasvu on viime valtuustokaudella johtunut ulkopuolisten palvelujen ostoista. Palvelujen oma tuotanto on pysynyt lähes ennallaan. Tilaaja-tuottajamallin yksi tarkoitus on kausivaihteluiden tasaaminen kaupungin ulkopuolelta ostettavilla palveluilla. Lisäksi ulkopuolisten palvelujen ostoilla on tarkoitus säästää kaupungin kuluja. Päätöksenteon tueksi pitäisi saada nykyistä kattavampaa tietoa ulkopuolisten palveluostojen vaikutuksista kaupungin talouteen. (Luku 4) Kaupunki seuraa vuokratyövoiman ostoja eli sitä, kuinka paljon kaupungin työntekijöiden töitä teetetään ulkopuolisilla henkilöillä. Tarkastuslautakunta esittää, että vastaavanlainen seuranta järjestetään myös johdon töiden osalta selvittämällä kaupungin hankkimien konsulttipalveluiden määrät ja kustannukset. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että konsulttipalvelujen käytöllä oma osaaminen häviää ja osaamisen kehittymismahdollisuudet luovutetaan ulkopuolisille. Konsulttipalvelujen seurantatietojen julkaiseminen tilinpäätöksessä olisi toivottavaa. (Luku 6.1) Kaupungissa on tehty töitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja siinä on selkeästi onnistuttu. Kun kaupungin noin työntekijän keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vähenee valtuustokaudessa 19:stä 5

7 päivästä17:ään päivään, kyseessä on jo merkittävä työajan ja samalla tuottavuuden lisäys. Tuottavuusohjelmaan liittyen on teetetty arvio kaupungin tiedolla johtamisen tilasta. Konsulttiselvityksen mukaan kaupungin tiedolla johtamisessa on huomattavia ongelmia. Nämä ongelmat ovat tyypillisiä suurille, monialaisille organisaatioille: toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee. Tiedon tuotanto ja hyödyntäminen ovat hajallaan eivätkä ne ohjaa kaupungin toimintaa. Tiedon hallintaa ja jakamista pyritään parantamaan mm. meneillään olevassa kaupungin tuottavuusmittaristohankkeessa. Tarkastuslautakunta toivoo, että tuottavuusmittaristo sisällytetään nopeasti koko kaupungin johtamisjärjestelmään ja että johto panostaisi tiedolla johtamisen kulttuurin luomiseen. (Luku 6.2) Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailutusta on kehitetty hyvään suuntaan: kilpailutuksen kohteena on ollut vaikuttavuus asumisvuorokausien sijaan. Kukin palveluntuottaja on tehnyt kuntoutuslupauksen siitä, kuinka monta prosenttia sen asiakkaista siirtyy vuoden aikana entistä kevyempään asumismuotoon. Kuntoutuslupausten toteutumista seurataan. Tulevissa hankinnoissa kaksi parasta kuntoutumistulosta saavuttanutta palveluntuottajaa saa sopimuksen osallistumatta kilpailutukseen. Vastaavasti kaupunki voi irtisanoa sopimuksen, jos palveluntuottaja alittaa kahtena peräkkäisenä vuotena kuntoutuslupauksensa. (Luku 6.3) Tampereen Ateria Liikelaitoksen tulevaisuuden suunnitelmana on oman tuotannon keskittäminen kolmeen suureen keskuskeittiöön. Tämän suunnitelman toteutus vaatii yhden suuren keskuskeittiön rakentamisen kaupungin länsipuolelle. Kolmen keskuskeittiön mallissa muut yksiköt ovat palvelukeittiöitä, joiden toimintamalli ja varustelutaso ovat nykyistä kevyemmät. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tämä suunnitelma tulisi saada vireille ja toteutukseen. (Luku 6.6) Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen viisivuotisessa kehittämisohjelmassa sovitetaan henkilöstöresursseja kausivaihteluiden mukaisiksi. Kiireisimpinä aikoina palveluja ostetaan ulkopuolelta ja muulloin työt hoidetaan omalla henkilöstöllä. Liikelaitoksen henkilöstön vähentämisessä on onnistuttu etupainotteisesti, tuottavuus on parantunut ja liikealijäämä pienentynyt. Samalla asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työhyvinvointi ovat parantuneet. Tarkastuslautakunta toteaa, että liikelaitos on hyvässä vaiheessa kehittämisohjelman toteuttamisessa. (Luku 6.7) Tampereen työttömyystilanne on heikompi kuin Suomessa keskimäärin. Kaupungin kokonaistyöttömyys kasvoi vuonna Joulukuussa pitkäaikaistyöttömänä oli henkilöä, mikä oli 29 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 toimintansa aloittivat kaksi uutta työllisyydenhoitoon keskittyvää tytäryhteisöä: sosiaalinen yritys Tampereen Sarka Oy ja Tampereen työvalmennussäätiö Syke. Sarkan ja Sykkeen pitkäaikaistyöttömät asiakkaat työskentelevät mm. työpajoilla ja avustajina kaupungin yksiköissä saaden samalla vahvaa henkilökohtaista tukea työllistymiseen. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Sarkan ja Sykkeen toiminta on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyssä ja välillisten säästöjen aikaansaamisessa mm. terveys- ja hyvinvointipalveluissa. (Luvut 6.9 ja 6.10) 6

8 2. Tarkastuslautakunta 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä ja tilintarkastus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä arvioinnin yhteensovittamisesta ja tilintarkastuksen kehittämisestä. Kaupungin tilintarkastajana toimi vuonna 2012 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullinen tilintarkastaja oli JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg. 2.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Vuosille valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano oli seuraava: Jäsen Varajäsen Dündar-Järvinen Aila Lavikka Riitta Heinivaho Matti, pj Siik Kirsikka Lampinen Reima Paulorinne Miska Minkkinen Lea Räikkä Laila Nyman Mirja Heinonen Jari Piippo Aksu alkaen Salminen Seppo, vpj Kulmala Reijo Schafeitel Yrjö Kataja Matti Sällylä Anne Alanko Heljä Tuokko Eeva Monthan Esko Ulvila Marko asti Tuppurainen Arja Westerlund Säde Johanna Juhola Hannu Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Heinivaho ja varapuheenjohtajana Seppo Salminen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja, kuten kuntalaki määrää. Lautakunnan esittelijänä toimi kaupunginreviisori Erja Viitala ja sihteerinä reviisori Ritva Rauhanen ja vs. reviisori Heli Nikander. Kuva: Tarkastuslautakunta (kuvasta puuttuu Eeva Tuokko) 7

9 Lautakunta toimii myös jaostoina. I jaoston arviointialueeseen kuuluvat kaupungin yhteiset erät, kaupunkiympäristön kehittäminen, konsernihallinto ja liikelaitokset. II jaoston arviointialueeseen kuuluvat lasten ja nuorten kasvun tukeminen, osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen, sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen. I jaoston puheenjohtajana toimi Matti Heinivaho ja II jaoston puheenjohtajana Seppo Salminen. Lautakunnan toimikausi kesti vielä kevään 2013 ajan eli niin kauan, että vuoden 2012 arviointi oli tehty. Siten tarkastustoimessa toimi kaksi tarkastuslautakuntaa kevään 2013 ajan. 2.3 Tarkastuslautakunnan työskentely Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvioin nin periaatteet arviointisuunnitelmassaan, joka kattaa valtuustokauden. Tavoitteena on, että valtuustokauden aikana arvioidaan kattavasti kaupungin keskeistä toimintaa. Tarkastuslautakunta laati valtuustokauden arviointisuunnitelmaan pohjautuvan työohjelman vuodelle Tämän arviointikertomuksen arvioinnit perustuvat pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti tehtyihin arviointeihin sekä toimintakertomuksen raportointiin valtuustotavoitteiden toteutumisesta. Lautakunnan toiminnan perustana ovat arviointitilaisuudet, joiden aikana yksiköt (tilaaja ja tuottaja) esittelevät toimintaansa ennakkokysymysten pohjalta. Arviointikertomukseen tulevat tekstit on toimitettu etukäteen arviointikohteille luettaviksi. Tarkastuslautakunta valmisteli muistion välitilinpäätöksestä, joka käsiteltiin valtuustossa välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Lautakunta tekee yhteistyötä kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien kanssa. Syksyllä 2012 pidettiin yhteinen koulutustilaisuus kaupunkiseudun tarkastuslautakunnille tilintarkastuksen kilpailutuksesta. Yhteinen arviointi tehtiin Tampereen pelastuslaitoksesta, josta yhteenveto esitetään arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunnan toimintavuoden 2012 arviointitilaisuuksien aiheina olivat: Henkilöstö Taloushallinnon palvelukeskus ja hallintopalvelukeskus Varhaiskasvatus ja esiopetus Välitilinpäätös ja strategiakortit Finnpark Päihde- ja mielenterveyspalvelut Vuoden 2013 talousarvio Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pelastustoimi Tampereen Tilakeskus Tampereen Infra Tilinpäätös vuodelta 2012 Jaostojen ohjelmiin kuuluivat seuraavat aiheet: Tullinkulman työterveys Kirjastopalvelut Museopalvelut Tampereen Sarka Oy ja Tampereen työvalmennussäätiö Syke Kursiivilla ja väripohjalla esitetään tarkastuslautakunnan arviointi kunkin asian käsittelyn lopussa. Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut tilivelvolliset ottaisivat huomioon toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittäisivät lokakuun 2013 loppuun mennessä, mihin toimiin esitettyjen havaintojen osalta on ryhdytty. 8

10 3. Edellisen arviointikertomuksen havaintojen käsittely Kaupunginhallitus antoi vastauksen tarkastuslautakunnan vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin kokouksessaan Asia käsiteltiin valtuustossa Tarkastuslautakunta kehotti tarkastelemaan muuttuneen toimintaympäristön vuoksi Tavase Oy:n toimintaedellytyksiä ja hankkeen jatkoa uudelleen. Kaupunginhallitus viittaa vastineessaan päätökseensä , jolloin tekopohjavesihanketta päätettiin jatkaa yleissuunnitelman mukaisesti. Asiaan on tarkoitus palata vasta lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen, minkä saamisen kestosta ei ole tietoa. Samassa kokouksessaan Tampereen kaupunginhallitus päätti nostaa Tampereen kaupungin konsernipankin luottolimiitin Tavase Oy:lle 5,2 milj. euroon ja hakea lainaan takuita Tavase:sta irtautumispäätöksensä jo tehneiltä Valkeakoskelta ja Kangasalta. Takaukset saatiin, mutta Kangasalan päätöksestä on valitettu. Rahoitus on jouduttu järjestämään konsernipankin kautta, koska Tampereen kaupunginvaltuuston päättämä Tavase Oy:n osakemerkintä ei toteutunut Valkeakosken, Kangasalan ja Akaan kielteisten päätösten vuoksi. Tampereen näkemyksen mukaan Tavase Oy:n osakassopimus on voimassa kuntien irtautumispäätöksistä huolimatta. Kaupunginhallitus vastasi valtuustoaloitteeseen Tavasen tilanteesta , että Tampereen kaupunki ei ole irtaantumassa hankkeesta, eikä siihen liittyvää suunnitelmaa ole laadittu. Tampereen lisäksi hankkeeseen ovat sitoutuneet Lempäälä ja Vesilahti. Tarkastuslautakunnan huoleen käyttötalousmenojen kasvusta kaupunginhallitus vastasi kesäkuussa julkistetulla säästöohjelmalla, jossa käyttötalousmenojen säästöt olivat 20 milj. euroa ja investointien 17 milj. euroa. Säästöohjelmalla saatiin kuitenkin vain noin 11 milj. euron säästöt. Säästöohjelman mukainen nettomenojen kasvu olisi ollut 4,4 %, kun se oli 6,6 % (ilman pysyvien vastaavien myyntivoittoja 5,6 %). Vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämä on 27 milj. euroa ja se on syntynyt erityisesti vuosien 2011 ja 2012 toimintamenojen voimakkaan kasvun seurauksena. Talouden epätasapaino on syventynyt vuonna 2012 ja tarve toiminnan ja toimintatapojen uudelleentarkastelulle on ilmeinen. Kaupungin johto onkin aloittanut talouden tasapainottamisen valmistelun. Tarkastuslautakunta toivoi saavansa palvelujen tila raportin, jossa omaa palvelutuotantoa olisi arvioitu erilaisen vertailutiedon, tutkimusten, suositusten ja asiakaspalautteen valossa. Vastauksessa todetaan, että tietoa palveluista kootaan palvelutarveselvitykseen, vuosikertomukseen, Hyvinvoinnin tila raporttiin, Kuusikkokuntien vertailuun, tuottavuusmittaristoon ja tulevaisuudessa myös ajantasaiseen johdon tietovarastoon. Koska tiedon uudenlainen kokoaminen ei onnistuisi nykyisillä resursseilla, tarkastuslautakunta tyytyy siihen, että nykyistä hallinnollista työmäärää ei kasvateta. Valtuuston tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta antoi lähes jokavuotisen huomautuksen lastensuojelutarpeen selvittämisen saattamisesta lain vaatimalle tasolle. Lautakunta esitti toiminnan uudelleenorganisointia tai vastuussa olevan tilaajan keinovalikoiman parantamista. Vastauksessaan lasten ja nuorten palvelujen lautakunta luettelee lukuisia asioita, joita se on tehnyt asiantilan parantamiseksi. Lain edellyttämä taso jäi taaskin saavuttamatta pätevien työntekijöitten rekrytointivaikeuksien vuoksi. Keinona on käytetty mm. sosiaalityöntekijöitten määräaikaisia palkankorotuksia. Tarkastuslautakunta toivoi kaupunginhallituksen uuden liiketoimintajaoston tuovan läpinäkyvyyttä tytäryhteisöjen toiminnan seuraamiseen ja ohjaamiseen. Kaupunginhallitus toteaa tytäryhteisöjen olevan oikeudellisesti itsenäisiä toimijoita, joiden asiat eivät ole samalla tavalla julkisia kuin kuntaorganisaatiossa. Liiketoimintajaostolle kuuluvat vain omistajalle kuuluvat asiat ja tytäryhtiöiden osalta on haluttu vahvistaa niiden hallitusten asemaa toiminnan johtamisessa. Tarkastuslautakunta on havainnut yhtiöiden itsenäisen otteen. Tarkastuslautakunnan ehdotus siirtoviivemaksujen poistamiseksi ei ole toistaiseksi toteutunut. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus ei hyväk- 9

11 synyt kaupungin ehdotusta siirtoviivemaksujen poistamiseksi, vaikka niiden hoitoketjuja ohjaava vaikutus on ollut vähäinen. Vuonna 2012 siirtoviivemaksut olivat euroa, kun ne vuonna 2011 olivat euroa. Työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) toiminta päättyi projektina vuoden 2012 lopussa ja tarkastuslautakunta halusi tietää, miten kaupungin työllisyyspalvelut hoidetaan. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vakinaistaa TYPA:n toiminnan pormestarin nimittämän työryhmän ehdotusten mukaisesti. Jatkossa työllisyydenhoidon palvelut erotetaan selkeästi sosiaalipalveluista ja työllisyydenhoidon palveluille tulee yksi tilaajataho. Toiminnasta päävastuun kantaa TYPA. Toisen asteen koulutuksen järjestelyt ja eri koulutusmuotojen kustannusten seuranta huolestuttivat lautakuntaa. Tampereella toisen asteen koulutus eli lukiot ja ammatillinen koulutus on hallinnollisesti samassa kokonaisuudessa. Vuoden 2013 alussa Tampereen isännöimä ammatillinen koulutus eli Tredu on seutukunnallinen ja lukiot kunkin kunnan omaa toimintaa. Organisaatiomuutokset luvattiin hoitaa niin, että eri koulutusalojen kustannusseuranta hoituu. Lautakunnan toive Opetushallituksen tulostavoitteiden seuraamisesta huomioitiin vuoden 2012 palvelusopimuksessa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että palveluja saataisiin kohdistumaan myös niille, jotka eivät vielä ole näiden palvelujen piirissä. Myös resurssien uudelleen kohdentamista tulisi aika ajoin miettiä. Sivistys- ja elämäntapalautakunta viittaa vastauksessaan uuteen kulttuuri- ja liikuntaohjelmaan (sivela ), joissa näihin asioihin otetaan kantaa. Se toteaa lopuksi, että lähtökohtaisesti kaupunki tarjoaa kaikille asukkailleen mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon. Joukkoliikenteen kilpailutusten onnistumiseen tarkastuslautakunta oli tyytyväinen, mutta halusi tuoda esille myös oman tuotannon tärkeyden. Vastineen mukaan oman tuotannon strateginen tärkeys on huomioitu, sillä kaupungin linjausten mukaan Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen osuus kaupungin sisäisestä liikenteestä on vähintään 70 liikenteessä olevaa autoa. Oman tuotannon mahdollinen osittainen liikkeenluovutus valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi aikaisintaan vuoden 2013 lopussa, kuitenkin viimeistään vuonna 2015 (kh ). 4. Tampereen kaupungin talous Tampereen kaupungin tilikauden alijäämä oli 27,4 miljoonaa euroa, kun alkuperäisen talousarvion alijäämä oli 15,1 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvu on viime vuosina ollut verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) kasvua nopeampaa. Seuraavassa tarkastellaan nettomenojen kasvua sekä tilikauden tuloksen muodostumista tilaajatuottajamallin ajalta eli vuodesta 2007 lähtien. Tämän jälkeen tarkastellaan kuluneen valtuustokauden ajalta tilaajan ostoja lautakunnittain ja lopuksi kuvataan menojen kasvua menolajeittain. Tarkastelulla pyritään tuomaan esiin talouden eri tekijöiden muutostrendejä kuvaamalla muutoksia aikasarjoittain useiden vuosien ajalta. Aikaisempien hyvien yhteisöverovuosien ja mm. Ratinan maanmyyntitulojen myötä menotkin kasvoivat, mutta nyt nämä vero- ja myyntituotot ovat vähentyneet eivätkä tuotot riitä alati kasvaviin menoihin. Valtakunnalliset päätökset yhteisöverokannan ja kuntien valtionosuuksien leikkauksista supistavat tuloja tulevina vuosina edelleen. Yhteisöverot laskivat 27,9 milj. euroa edellisvuodesta ja valtionosuuksien leikkaukset veivät tulorahoitusta Tampereelta 25,1 milj. euroa 1. Kaupungin vaikeasta työttömyystilanteesta huolimatta kunnallisverotu- 1 Kuntaliiton laskelmien mukaan Kataisen hallitusohjelma vähensi kuntien valtionosuutta 631 milj. euroa jokaiselta vuodelta eli 118 euroa asukasta kohti vuonna Lähde: Heikki Helin. Suurten kaupunkien tilinpäätökset Valtio velkaannuttaa kunnat. Helsingin kaupungin tietokeskus Leikkaukset olivat tiedossa vuoden 2012 talousarviota laadittaessa. 10

12 lot ovat kasvaneet selvästi yli maan keskiarvon. Tuloveroprosenttia nostettiin viimeksi vuonna Nettomenot ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2007 vuoteen 2012 keskimäärin 6,3 %. Vuonna 2012 nettomenot kasvoivat 6,6 %. Nettomenot eivät saisi kasvaa verorahoitusta enemmän, jolla ne pääosin katetaan. Verorahoitus kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 2012 keskimäärin 3,9 % vuosittain. Vuonna 2012 verorahoitus kasvoi edellisvuodesta 3,3 %; verotulot kasvoivat 2,1 % ja valtionosuudet 7,5 %. Nettomenojen kasvu vuosina Toimintakulut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Nettomenot Nettomenojen kasvu-% 6,3 % 13,3 % -0,3 % 5,6 % 6,6 % Tulorahoituksen kasvu-% 9,0 % 1,3 % 3,7 % 2,1 % 3,3 % Kaupungin nettomenojen kasvu vuosina Nettomenot lasketaan vähentämällä toimintakuluista tuotot ja valmistus omaan käyttöön. Jos tuotoista poistetaan pysyvien vastaavien myyntivoitot, nettomenojen kasvu on pienempi, vuosina keskimäärin 5,6 %. Vuosien 2009 ja 2010 kasvuprosentteja selittävät rakenteelliset muutokset. Kaupungilla on tehty tilaaja-tuottajamallin aikana joka toinen vuosi jokin rakenteellinen uudistus, jolla on saatu tulosta kasvattavia satunnaisia tuottoja. Kaikkiaan vuosien tilikausien ylijäämää on kertynyt 177 milj. euroa. Sitä ovat kerryttäneet sähkölaitoksen yhtiöittäminen, tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutus ja vuonna 2012 TAO:n kiinteistöjen yhtiöittäminen ja asfalttiaseman myyminen, jotka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin. Ilman näitä satunnaisia tuottoja taseeseen olisi kirjattu ylijäämää vajaat kuusi miljoonaa euroa. Vuosittain vaihteleva tulonlähde on ollut pysyvien vastaavien myyntivoitot, jotka koostuvat pääosin maa-alueiden myynneistä. Ilman näitä myyntivoittoja tilikausilta olisi kertynyt alijäämää 135 miljoonaa euroa. Tosiasiallisesti kaupungilla on vuoden 2012 taseella kirjanpidollista kertymää edellisiltä tilikausilta 622 miljoonaa euroa, mistä vuoden 2012 tappiota ei vielä ole vähennetty. Kassassa kaupungilla oli vuoden 2012 viimeisenä päivänä 95 milj. euroa, mikä riittää 22 päivän menoihin. Tilikausien yli-/alijäämät Kertymä taseelle Tilikauden yli-/alijäämä Satunnaiset tuotot (ja kulut) Yli-/alijäämä ilman satunnaisia Myyntivoitot (ja -tappiot) Yli-/alijäämä ilman myyntivoittoja Yhteisöverotulot Tilikauden yli-/alijäämä vuosilta vähennettynä satunnaisilla tuotoilla ja pysyvien vastaavien myyntivoitoilla, jotka pääasiassa ovat maanmyyntivoittoja. Huomaa yhteisöverotulojen huomattava lasku vuonna

13 Satunnaisista ja vaihtelevista tulolähteistä saatuja tuloja ei ole kohdennettu mihinkään yksittäisiin kohteisiin. Kaupungin henkilöstö on henkilötyövuosien mukaan hieman vähentynyt viime valtuustokaudella , kun kaupungin väestö on kasvanut vastaavana ajankohtana 2,8 %. Tilaajan tilaukset omalta tuotannolta ovat inflaatiokehitys huomioon ottaen pysyneet ennallaan. Kuntatalouden hintaindeksin mukaan kustannusten nousu oli 8,7 % ja tilaajan ostot omalta tuotannolta olivat vastaavana ajankohtana kasvaneet 7 %. Sen sijaan tilaajan ulkopuoliset ostot ovat kasvaneet viime valtuustokaudella 20 %. Ulkopuolisista palvelujen ostoista huomattava osa aiheutuu erikoissairaanhoidosta. Sen kasvu on ollut kuitenkin vain 17 %, kun muiden palveluiden ostot ovat kasvaneet 22 %. Erikoissairaanhoidon ostot muulta kuin omalta tuotannolta ovat kasvaneet viime valtuustokaudella 28 milj. euroa, kun muut ulkopuoliset ostot ovat kasvaneet 60 milj. euroa. Alla olevasta taulukosta nähdään, että oman tuotannon kallein osio ovat lapset ja nuoret eli päivähoito ja perusopetus, jonka ostot olivat 269 milj. euroa vuonna Kaupungin ulkopuolelta ostettiin eniten terveyden ja toimintakyvyn palveluita, 328 milj. eurolla. Tästä erikoissairaanhoidon osuus oli 193 milj. euroa ja sosiaalisen tuen palvelujen 54 milj. euroa. Toinen tapa tarkastella kaupungin menoja on tutkia, mitä eri menotileille on kirjattu. Tilaajan ostot omalta ja muulta tuotannolta Muutos-% Lapset ja nuoret Oma tuotanto % Muu tuotanto % Osaaminen ja elinkeinot Oma tuotanto, ei TAMK 2009, ei elink % Muu tuotanto % Sivistys ja elämänlaatu Oma tuotanto % Muu tuotanto % Terveys ja toimintakyky Oma tuotanto % Muu tuotanto % Ikäihmiset Oma tuotanto % Muu tuotanto % Kaupunkiympäristön kehittäminen Oma tuotanto % Muu tuotanto % Yhteensä Oma tuotanto % Muu tuotanto % Muu tuotanto ilman erikoissairaanhoitoa % Muu tuotanto, erikoissairaanhoito % Tilaajan ostot omalta tuotannolta ja muulta tuotannolta tilinpäätöskirjojen mukaan vuosina Taulukosta on vertailtavuuden vuoksi poistettu TAMK ja omat elinkeinopalvelut. Vuonna 2009 TAMK oli vielä osa kaupunkiorganisaatiota ja elinkeinopalvelujen kuluja kirjattiin vuonna 2009 konsernihallinnon elinkeinoyksikköön, jolloin ne eivät sisältyneet tilaajan tilaukseen. 12

14 Palvelujen ostot Muutos-% Palvelujen ostot yhteensä % Asiakaspalvelujen ostot % ICT-palvelut % Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut % Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut % Matkustus- ja kuljetuspalvelut % Tilikausien palvelujen ostot ulkopuolisilta koko kaupungissa. Mukana on vain viisi suurinta menoerää. Palvelujen ostot yhteensä sisältää kaikki 18 menolajia. Vuoden 2009 osalta on vähennetty yhtiöitetyn TAMK:n ostot. Tilaajan palvelujen ostot ulkoa kasvoivat viime valtuustokaudella 20 %. Tarkasteltaessa koko kaupunkia eli yksiköitä konsernihallinnosta liikelaitoksiin palvelujen ostot kaupungin ulkopuolelta kasvoivat 25 %. Suhteessa eniten näyttävät kasvaneen ICT-palvelut eli tietotekniikkapalvelut. Tämän osalta vuodet eivät ole vertailukelpoisia, sillä palveluja tuotettiin omassa tietotekniikkakeskuksessa vielä vuosina 2009 ja Seuraavaksi eniten ovat kasvaneet toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, 38 %. Vuonna 2012 tästä 22,7 milj. euron summasta 6 milj. euroa kului kaupunkiympäristön kehittämisessä mm. yleisten alueiden suunnitteluun. Tilakeskuksen osuus suunnittelu- ja konsultointipalvelujen ostosta oli 4,5 milj. euroa. Kaupunkikehitysryhmän osuus tilin menoista oli 1,7 milj. euroa. Avopalveluihin ostetaan tältä tililtä tulkkipalveluja yli 1 milj. eurolla. Rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ostoissa on kasvua 28 %. Oman infratuotannon supistaminen on kasvattanut palvelujen ostoa. Asiakaspalvelujen ostot eli suoraan asiakkaille tai kuntalaisille ostetut lopputuotepalvelut kasvoivat 27 %. Asiakaspalvelujen suurin toimittaja oli PSHP, jolta ostettiin palveluita 198 milj. eurolla 2. Miljoonaluokan toimittajia oli yhteensä 31, joissa oli hyvinvointipalvelujen tuottajien lisäksi neljä liikennöitsijää (Väinö Paunu Oy, Tampereen Aluetaksi Oy, Länsi-Linjat Oy,Tilausliikenne Atro Vuolle Oy) sekä elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea. Hyvinvointipalvelujen suurimmat tuottajat olivat Tampereen kaupunkilähetys 8,7 milj. euroa, Mawell Care Oy 7,9 milj. euroa (mm. Kotitori), Sopimusvuori Oy 7,8 milj. euroa, Attendo Terveyspalvelut 6,1 (ja Attendo Medone Hoiva Oy 4 milj. euroa), Tammenlehväkeskus 4,6 milj. euroa ja A-klinikkasäätiö 3,9 milj. euroa. Matkustus- ja kuljetuspalvelut on ainoa menoerä, joka on selvästi vähentynyt. 2 Tilin summat sisältävät kaupungille lähetetyt laskut, eivät niihin muistioilla tehtyjä korjauksia tai tilikauden jaksotuksia. 13

15 Aineiden ja tarvikkeiden ostot Muutos-% Aineet ja tarvikkeet yhteensä % Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot % Sähkön ostot % Muun materiaalin ostot % Elintarvikkeiden ostot % Lämmityksen ostot % Rakennusmateriaalin ostot % Polttoaineiden ostot % Aineiden ja tarvikkeiden ostot vuosina koko kaupungissa. Mukana on seitsemän suurinta menoerää. Kaikkiaan aineet ja tarvikkeet sisältävät 13 menolajia. Vuoden 2009 osalta on vähennetty yhtiöitetyn TAMK:n ostot. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kasvoivat vuodesta 2009 vuoteen 2012 mennessä 12 %. Poltto- ja voiteluaineostot kasvoivat vuodesta 2009 vuoteen 2012 eniten, 42 %. Liikennelaitoksen polttoaineiden osuus 8,2 milj. eurosta oli 5,3 milj. euroa. Rakennusmateriaalin ostot kasvoivat kolmanneksella. Lämmityksen ja sähkön ostojen kasvua selittävät uudisrakentamisen lisäksi omien tytäryhtiöiden kohonneet hinnat. Lääkkeet ja elintarvikemenot kasvoivat edellisiä maltillisemmin. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet olivat suurin menoerä ja ne maksoivat 13,6 milj. euroa vuonna Henkilöstömenot Muutos-% Henkilöstömenot yhteensä % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Henkilöstömenot vuosilta Vertailtavuuden vuoksi TAMK ja TIO on poistettu. Henkilöstömenot kasvoivat viime valtuustokaudella 10 %. Kuntien ansiotasoindeksi nousi vastaavana ajankohtana 10 %. Edellä on tarkasteltu vain kaupungin taloutta. Tarkasteltaessa koko konsernia tytäryhtiöineen tilikauden 2012 alijäämä oli 15,8 milj. euroa. Edellisen kerran alijäämää tuli vuonna 2009, jolloin tulos oli samaa luokkaa. Vuonna 2012 konsernin kulut kasvoivat 5 % ja tuotot 2,5 %. Tampereen Sähkölaitoksen toimintakate (eli tuotot vähennettynä kuluilla) heikkeni edellisvuodesta lähes 19 milj. euroa. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä kasvoi euroon asukasta kohti vuonna Säästöohjelma ja talousarvioylitykset 2012 Kaupungin heikkoon taloustilanteeseen pyrittiin vastaamaan säästöohjelmalla, jonka myötä talousarviota muutettiin. Säästöohjelman tavoite oli 14

16 säästää käyttötalouden menoja yhteensä 20,6 milj. euroa. Säästöohjelmalla saatiin 11,4 milj. euron säästöt eli noin 55 % ohjelmasta toteutui. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tähän mennessä tilikauden 2012 talousarviomuutoksia yhteensä neljä kertaa. Viimeisen muutos tehtiin marraskuun 2012 valtuuston kokouksessa. Tästä huolimatta tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä valtuustolle esitetään yhteensä 0,9 milj. euron toimintatuottojen alitukset, 16 milj. euron toimintamenojen ylitykset ja 9,8 milj. euron tuotantoalueiden tuloksen alitukset. Lisäksi investointimäärärahojen ylityksiä on 44,6 milj. euroa. Talousarvioylitykset on selostettu tilinpäätöstiedoissa ja ne tulevat kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätöksen yhteydessä. Ennakoidut talousarvion määrärahojen ylitykset tulisi kuntalain 65 :n mukaan viedä valtuuston käsiteltäväksi jo tilikauden aikana. Määrärahojen ylitykset saattavat aiheuttaa vastuuvapauden epäämisen tilivelvollisilta viranhaltijoilta, lautakunnilta ja johtokunnilta. Myös kaupungin tilintarkastaja on tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä suositellut, että kaupungissa kiinnitetään huomiota talousarvion reaaliaikaiseen seurantaan sekä käyttömenojen realistiseen arviointiin. Tarkastuslautakunnan arviointi kaupungin taloudesta Kuluneella valtuustokaudella Tampereen kaupungin talouden menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin. Menojen lisäykset ovat olleet mahdollisia, kun tuloja on kertynyt yhteisöveroista, myyntivoitoista ja satunnaisista tuotoista, joiden kertyminen ei ole vuodesta toiseen vakaata. Menoja ovat lisänneet palvelujen ostot ulkoa. Suuren kaupunkikoneiston suunnan kääntäminen näyttää olevan hidasta. Tarkastuslautakunta on huolissaan nettomenojen kasvusta ja toteaa, että kaupungin johto joutuu nyt tekemään vaikeita päätöksiä, joihin voi sisältyä myös toiminnan priorisointia ja rakenteellisia muutoksia. Tilaaja-tuottajamallin yhtenä tarkoituksena on kausivaihteluiden tasaaminen kaupungin ulkopuolelta ostettavilla palveluilla. Lisäksi ulkopuolisilla palvelujen ostoilla on ollut tarkoitus säästää kaupungin menoja. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan ulkopuolisten palvelujen ostojen vaikutuksista kaupungin talouteen on saatava nykyistä paremmin tietoa päätöksenteon tueksi. Suuri osa suunnitelluista säästötoimentoimenpiteistä kohdistuu omaan tuotantoon. Säästötoimenpiteitä suunniteltaessa tulisi kiinnittää huomiota myös palvelujen ostoon. Tilikaudella 2012 pyrittiin säästöohjelman avulla hillitsemään menojen kasvua. Tässä onnistuttiin vain puolittain. Kaupungin tilintarkastajan ohella tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, onko kaupungin talouden seuranta riittävän ajantasaista ja onko käyttömenojen budjetointi realistista, kun marraskuun talousarviomuutosten jälkeen valtuuston päätettäväksi tuodaan vielä huomattavat menojen ylitykset tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. 15

17 5. Arvio strategian ja valtuuston tavoitteiden toteutumisesta 5.1. Vuoden 2012 valtuustotavoitteiden toteutuminen Seuraavissa taulukoissa esitetään kaupunginvaltuuston asettamien vuositavoitteiden toteutuminen peruskaupungissa, hyvinvointipalvelujen tuotantoalueilla, liikelaitoksissa, aluepelastuslaitoksessa ja tytäryhteisöissä. Taulukoissa esitetään kaupunginhallituksen arvio toteutuneesta otsikon Kaupunginhallitus alla. Lisäksi peruskaupungin, hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden ja liikelaitosten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu vastuutahoittain. Tästä jaottelusta nähdään, ovatko yksittäiset lautakunnat, johtajat ja liikelaitokset saavuttaneet tavoitteen. Taulukon pallojen värikoodi on seuraava: vihreä: tavoite on toteutunut punainen: tavoite ei ole toteutunut keltainen: tavoitteen toteutumista ei voi arvioida. Kun ruudukossa on samanaikaisesti punainen ja vihreä pallo, tarkoittaa se sitä, että tavoite on toteutunut osittain. Tavoitteen yhteydessä oleva merkintä (TO) tarkoittaa, että kyseinen tavoite toteuttaa kaupungin tuottavuusohjelmaa. Peruskaupunki Tavoitteet on kohdistettu pormestarin päätöksellä lautakunnille, apulaispormestareille ja johtajille. Taulukossa esitetään lautakuntien raportoinnin perusteella tavoitteiden toteutuminen lautakunta- ja vastuuhenkilökohtaisesti. Taulukon vastuutahojen lyhenteet: Lanula (L.K.): Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, apulaispormestari Leena Kostiainen Osela (O-P.P.): Osaamis- ja elinkeinolautakunta, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Sivela (O-P.P.): Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Tetola (I.T.): Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, apulaispormestari Irja Tulonen Ikila (I.T.): Ikäihmisten palvelujen lautakunta, apulaispormestari Irja Tulonen Yla (T.H.): Yhdyskuntalautakunta, apulaispormestari Timo Hanhilahti Kaupunginhallitus Vastuutaho Sitova vuositavoite 2012: Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat Kuntalainen ja hyvinvointi 1. Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä 2. Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä 3. Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty 4. Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut 5. Palveluketjujen toimivuutta on parannettu 16 (TO) 6. Koukkunimen alueen kehittämisohjelmaa on toteutettu (TO) 7. Tehtyjä oppilasverkkopäätöksiä on toteutettu

18 Sitova vuositavoite 2012: Lanula ( Osela (O Sivela (O Tetola ( Ikila (I Yla (T. Johta Kuntalainen ja hyvinvointi 1. Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Tampereen kaupunki Arviointikertomus vuodelta 2012 Kaupunginhallitus Vastuutaho 2. Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä Sitova vuositavoite 2012: 3. Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 4. Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut 5. Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) 6. Koukkunimen alueen kehittämisohjelmaa on toteutettu (TO) 7. Tehtyjä oppilasverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) 8. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen verkon kehittämisestä on tehty päätökset ja aikataulutettu toimenpidesuunnitelma (TO) 9. Alle kouluikäisen väestön lisääntyvään palvelutarpeeseen on vastattu 10. Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa (TO) 11. Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) 12. Kolmannen sektorin valmiuksia osallistua palvelujen kehittämiseen on tuettu 13. Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut 14. Ikäihmisistä väh. 91 % asuu kotona, väh. 4 % tehostetussa palveluasumisessa ja enin. 5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa viimeistään Jukolan peruskorjauksen valmistuttua 15. Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on kasvanut 52 %:sta väh. 54 %:iin 16. Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla sovitun toimintamallin mukaan enintään 90 vuorokauden kuluessa 17. Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 % vuoden 2009 tasosta 18. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 %) edelliseen vuoteen verrattuna Sitova vuositavoite 2012: 19. Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa väh.15 kehitysvammaista henkilöä 20. Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 21. Alvareita ja Valmaa on käytetty valmistelussa aktiivisesti; Alvarit ovat mm. osallistuneet talousarvion ja alueensa tulevaisuuskuvien valmisteluun 22. Uusi alueellisen sähköisen osallistumisen sovellus on käyttövalmis 23. Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettu Kuntalainen ja hyvinvointi yhteensä Yhteensä Yhteensä Elinvoima ja kilpailukyky 24. Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 17

19 päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 21. Alvareita ja Valmaa on käytetty valmistelussa aktiivisesti; Alvarit ovat mm. osallistuneet talousarvion ja alueensa tulevaisuuskuvien valmisteluun Tampereen kaupunki Arviointikertomus vuodelta Uusi alueellisen sähköisen osallistumisen sovellus on käyttövalmis 23. Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettu Kaupunginhallitus Vastuutaho Kuntalainen ja hyvinvointi yhteensä Sitova vuositavoite 2012: Yhteensä Yhteensä Elinvoima ja kilpailukyky 24. Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut 25. Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille 26. Yritysten uudistumisen mahdollistavia avoimuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvia yritysympäristöjä on kehitetty Avoin Tampere - elinkeino-ohjelman puitteissa Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 27. Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on edistetty yritysten perustamista, kasvua, sijoittumista sekä investointien määrää 28. Seudun kansainväliset lentoyhteydet ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna 29. Kulttuuri- ja liikuntaohjelma on valmistunut ja sen toteutus on aloitettu 30. Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä 31. Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjalta 32. Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja valtion kanssa solmittua MAL-aiesopimusta toteuttavia hankkeita on toteutettu 33. Arviointi kaupunkiseudun yhteistyön vaikuttavuudesta on tehty Elinvoima ja kilpailukyky yhteenveto Yhteensä Yhteensä 2 2 Kaupunkirakenne ja ympäristö Sitova vuositavoite 2012: Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 34. Asuinkerrosalaa on asemakaavoitettu kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa kerrosneliömetriä; asemakaavoissa on luotu mahdollisuus 300 pientaloasunnon rakentamiseen 35. Kantakaupungin täydennysrakentamisen yleissuunnittelu on käynnissä (mm. Haukiluoma ja Tesoma) 36. Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 % Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen verratuna 38. Joukkoliikenteen esteettömyyttä on lisätty

20 Sitova vuositavoite 2012: Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tampereen kaupunki Arviointikertomus vuodelta 2012 Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 34. Asuinkerrosalaa on asemakaavoitettu kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa kerrosneliömetriä; asemakaavoissa on luotu mahdollisuus 300 pientaloasunnon rakentamiseen Sitova vuositavoite 2012: 35. Kantakaupungin täydennysrakentamisen yleissuunnittelu on käynnissä (mm. Haukiluoma ja Tesoma) Kaupunginhallitus Vastuutaho Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 36. Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 % 37. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen verratuna 38. Joukkoliikenteen esteettömyyttä on lisätty 39. Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 3 % edelliseen vuoteen verrattuna 40. Vuonna 2011 tehdyn Tampereen pyöräilyja kävelyolosuhteita käsittelevän kyselyn seurantakysely on tehty ja tyytyväisyys on parantanut 41. Opiskelija-asuntojen saatavuus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 42. Kaavavaranto on määritelty ja varanto on monipuolista; asemakaavavaranto on 3 vuotta ja yleiskaavavaranto 10 vuotta 43. Ensimmäinen Pispalan asemakaavaehdotus on valmistunut ja Kissanmaan asemakaavatyö on käynnissä % kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetystä sähköstä on uusiutuvilla energiamuodoilla Suomessa tuotettua sähköä 45. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on laskenut 3 % edelliseen vuoteen verrattuna 46. ECO2-Ekotehokas Tampere hankkeen vaikuttavuus on arvioitu ja hankkeen jatkosta on tehty päätökset 47. Kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 % edelliseen vuoteen verrattuna Kaupunkirakenne ja ympäristö yhteenveto Yhteensä 5 2 Yhteensä 4 1 Yhteensä 0 2 Yhteensä 1 0 Sitova vuositavoite 2012: Sisäinen toiminta ja johtaminen 48. Uusia hankinta-avauksia on tehty (TO) Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 49. Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenot ovat kasvaneet yhteensä enint. 3,8 % vuoden 2011 vuosisuunnitelmaan verrattuna (TO) 50. Hyvinvointipalvelujen tuottavuusmittaristo on käytössä osana johdon raportointia (TO) 51. Henkilöstöä on palkittu tuottavuuden paranemisesta (TO) 52. Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti (TO) 53. Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminta ja organisointi on selvitetty 54. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut (TO) 19

21 Sitova vuositavoite 2012: Tampereen kaupunki Arviointikertomus vuodelta 2012 Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 49. Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenot ovat kasvaneet yhteensä enint. 3,8 % vuoden 2011 vuosisuunnitelmaan verrattuna (TO) 50. Hyvinvointipalvelujen tuottavuusmittaristo Sitova on käytössä vuositavoite osana johdon 2012: raportointia (TO) 51. Henkilöstöä on palkittu tuottavuuden paranemisesta (TO) Kaupunginhallitus Vastuutaho Lanula (L.K.) Osela (O-P.P.) Sivela (O-P.P.) Tetola (I.T.) Ikila (I.T.) Yla (T.H.) Johtajat 52. Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti (TO) 53. Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminta ja organisointi on selvitetty 54. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut (TO) 55. Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on enint. -15,1 milj. euroa 56. Investointien tulorahoitusprosentti on Lainamäärä/asukas on euroa Sisäinen toiminta ja johtaminen yhteenveto Yhteensä Yhteensä Yhteensä 1 1 Kaupunginhallitus yhteensä 59 kpl Vastuutahot yhteensä 100 kpl Yhteensä 73 kpl (73 %) Yhteensä 23 kpl (23 %) Yhteensä 2 kpl ( 2 %) 2 Yhteensä 2 kpl ( 2 %) 1 1 Valtuuston peruskaupungille asettamia tavoitteita oli 57. Arviointeja tavoitteiden toteutumisesta oli yhteensä 100, sillä osa tavoitteista koski useaa lautakuntaa tai johtajaa. Tavoitteista 73 % 3 (72 % v. 2011) toteutui, 23 % (18 % v. 2011) jäi toteutumatta ja 4 % (10 % v. 2011) toteutui osittain tai ei ollut arvioitavissa. Tarkastuslautakunta on tehnyt tavoitteiden toteutumista koskien seuraavat huomiot: Lastensuojelutarpeen selvittäminen lain edellyttämässä ajassa jäi toteutumatta jo viidentenä vuotena peräkkäin. Vuonna 2012 valmistuneista selvityksistä 21 % valmistui myöhässä (30 % v. 3 Vuoden 2012 tilinpäätöskirjassa ilmoitetaan toteutuneiden tavoitteiden osuudeksi 72 %: yhden prosenttiyksikön ero tarkastuslautakunnan ja tilinpäätöksen luvussa johtuu pienestä laskentatavan erosta. 2011). Tammi huhtikuussa 2012 vain 65 % selvityksistä valmistui vaaditun kolmen kuukauden aikana. Loppuvuonna, elo-joulukuussa, 90 % selvityksistä valmistui kolmessa kuukaudessa. Tarkastuslautakunta painottaa sitä, että valtuuston yksimielinen tahto saattaa asia kuntoon on jälleen jäänyt toteutumatta. (Tavoite 16) Tampereen työttömyystilanne on heikompi kuin Suomessa keskimäärin. Kokonaistyöttömyys kasvoi vuonna Tampereella oli joulukuussa 2012 yhteensä pitkäaikaistyötöntä, mikä oli 29 % enemmän kuin edellisvuonna. Alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli vuoden 2012 lo pussa eli 18 % enemmän kuin vuosi sitten. Sekä nuorisotyöttömyydessä että pitkäaikaistyöttömyydessä huolestuttavaa on syrjäytymisen riski. (Tavoite 24) Vuoden 2012 taloustavoitteet jäivät yhtä lukuun ottamatta toteutumatta. Tilikauden tulos 20

22 muodostui tavoiteltua alhaisemmaksi, ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenot kasvoivat asetettua tavoitetta enemmän ja investointien tulorahoituksen tavoite jäi saavuttamatta. Asukaskohtainen lainamäärä pysyi tavoitelluissa rajoissa. (Tavoitteet 49, 55, 56 ja 57) Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että tavoite 300 pientaloasunnon asemakaavoituksesta toteutui reilusti vuonna Uusia pientaloasuntoja kaavoitettiin yhteensä 420 kappaletta, joista omakotitontteja oli 127 kappaletta. Uusia pientaloja valmistui 231 kpl Tampereella vuonna Useina aikaisempina vuosina pientaloasuntojen kaavoittamistavoitteet ovat jääneet toteutumatta. (Tavoite 34) Tarkastuslautakunta pitää hyvänä saavutuksena sitä, että pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 59 % vuoden 2009 tasosta. Näin ollen tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamisesta suhteessa vuoden 2009 tasoon toteutui reilusti. Vuonna 2012 Tampereella oli 64 pitkäaikaisasunnotonta henkilöä. (Tavoite 17) Tarkastuslautakunnan arviointi peruskaupungin vuositavoitteiden toteutumisesta Tarkastuslautakunta esittää havaintonaan, että kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden toteutumisesta on yhdenmukainen tarkastuslautakunnan arvion kanssa ja tilinpäätösasiakirja antaa oikean kuvan kaupunginvaltuuston tavoitteiden toteutumisesta. Lastensuojelutarpeen selvittäminen lain edellyttämässä ajassa jäi jo viidettä vuotta peräkkäin toteutumatta. Tarkastuslautakunta on jo kahtena aikaisempana vuotena ilmaissut kantansa siitä, että valtuuston tahtoa on kunnioitettava ja asia saatettava kuntoon. Lastensuojelutarpeen selvittäminen lain edellyttämässä ajassa oli vasta loppuvuodesta 2012 lähellä tavoitetta. Vuonna 2013 lain vaatimuksiin on päästävä. Neljästä taloustavoitteesta vain kolme toteutui. Tarkastuslautakunta on huolissaan kaupungin talouden kehittymisestä. Kaupungin talouden epätasapainosta kerrotaan tarkemmin erillisessä arviointikertomuksen luvussa. Kokonaistyöttömyys kasvoi, samoin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys. Sekä nuorisotyöttömyydessä että pitkäaikaistyöttömyydessä huolestuttavaa on syrjäytymisen riski. Tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamiseksi vuoden 2009 tasosta toteutui reilusti. Määrätietoinen työ johti hyvään saavutukseen ja Tampereella oli vuonna 2012 enää 64 pitkäaikaisasunnotonta henkilöä. 21

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 1 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 0,0 milj. (TP2013) NETTOMENOT VERTAILUKELPOINEN +3,3 % (TP2013/ TP2012) VERORAHOITUS VERTAILUKELPOINEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio

TAMPERE TOIMII. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio TAMPERE TOIMII Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Näin Tampere toimii Tampereen kaupunki on edelläkävijä kuntien toimintamallien kehittämisessä. Uudistumisella vastataan toimintaympäristön kasvaviin

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas

Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen. Open data TRE meetup 29.5.2013 Uusi Tehdas Tampereen kaupungin talousdatan avaaminen Open data TRE meetup Uusi Tehdas 1 Taustaa kaupungin talousdatan avaamiselle Konsernijohtaja Juha Yli Rajalan mukaan Tampereen kaupunki haluaa olla edistämässä

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA

Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA 14 Arviointikertomus TARKASTUSLAUTAKUNTA TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa 22.4.2015 Kansien suunnittelu ja valokuva:

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

15 Tampereen kaupungin vuoden 2016 välitilinpäätös. 16 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus

15 Tampereen kaupungin vuoden 2016 välitilinpäätös. 16 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (9) Aika 05.10.2016, klo 12:00-14:59 Paikka Tammerkoski istuntosali 2. kerros Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Läsnäolo-

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

Arviointikertomus. Tampereen kaupunki Tarkastuslautakunta

Arviointikertomus. Tampereen kaupunki Tarkastuslautakunta 13 Arviointikertomus Tampereen kaupunki Tarkastuslautakunta TAMPEREEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.4.2014 Kansien suunnittelu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot