Vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla (B44/1997)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla (B44/1997)"

Transkriptio

1 Vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla (B44/1997) Hankkeessa tarkasteltiin vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyyn ja vaunujen tilapäiseen säilyttämiseen liittyviä määräyksiä ja turvallisuusvaatimuksia. Hankkeessa verrattiin vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevia määräyksiä teollisuudessa tapahtuvaa vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskeviin määräyksiin. Vaarallisiin aineisiin liittyvien onnettomuuksien estäminen ja mahdollisten seurausten rajoittaminen edellyttää, että onnettomuusmahdollisuudet ja niihin johtavat syyt on tunnistettu ja onnettomuuksien seurausten laajuus ja vakavuus on arvioitu. Tähän tarkoitukseen on eri teollisuusaloilla ja myös näiden aineiden kuljetukseen liittyen käytetty erilaisia järjestelmällisiä turvallisuus- ja riskianalyysejä. Hankkeessa kehitettiin nopea ja helppokäyttöinen kysymyssarjoihin perustuva menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuutta, onnettomuus-mahdollisuuksia sekä onnettomuuksista mahdollisesti aiheutuvia seurauksia eri ratapihoilla. Valmistumispvm: VAK-säiliöissä käytettävien metallien haurasmurtumistaipumus alhaisissa lämpötiloissa (B40/1997) Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tulee ADR-puitedirektiivin mukaisesti olla kestäviä vähintään -20 C lämpötilassa. Suomessa kansallisessa liikenteessä vaatimus kuljetussäiliöille on ollut - 40 C. Suomi on tehnyt esityksen kansainvälisten määräysten muuttamiseksi siten, että myös pohjoisten valtioiden ilmasto-olosuhteet tulevat paremmin huomioiduksi. Tutkimuksen lähtökohdan muodostivat Turvatekniikan keskukselta (TUKES) saadut selvitykset käytössä olevista säiliörakenneaineista ja ADR-puitedirektiivin liitteen B lisäys B.1. Tutkimuksessa sovellettiin VTT:llä kehitettyä haurasmurtumisen arviointimallia tyypillisille säiliörakenneaineille. Analyysin lähtökohtana oli, että haurasmurtuma ei ydinny dynaamisesti kuormittuneessa rakenteessa, jossa jännitykset ylittävät materiaalin myötörajan (vastaa onnettomuustilannetta). Tutkimuksen perusteella saatiin rajat eri materiaalien käytettävyydelle alhaisissa lämpötiloissa. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että ADR-kriteerin mukaan mitoitetut, ferriittisestä rakenneteräksestä valmistetut säiliöt, joiden lujuusluokka on vähintään 355 MPa ja ainevahvuus yli 5 mm, saattavat olla haurasmurtumalle alttiita lämpötilavälillä -20 C ja 40 C. Tutkimus on saatavilla myös englannin kielisenä (B18/1998). Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä haihtuvat aineet (38/1997) Tutkimuksessa on selvitetty vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä ilmaan haihtuvat orgaanisten aineiden (VOC) määrät ja tehty arvio haihtuvien aineiden päästöjen kehityksestä vuoteen 2005 asti. Kuljetuksiin on selvityksessä sisällytetty koko kuljetusketju lähtien maahantuonnista tai kuormauksesta valmistajan varastolla. Muut vaiheet ovat kuljetukset, mahdollinen välivarastointi ja siihen liittyvät purkaus- ja lastaustoiminnot sekä purkaus käyttäjän varastosäiliöön. Päästöt arvioitiin kemikaalien maahantuojien, jakeluyhtiöiden ja kemikaalien käyttäjien antamien tietojen perusteella. Päästömäärät on laskettu kansainvälisesti käytettyjen laskentakaavojen ja päästökertoimien perusteella.

2 Suomen kuljetuksia koskevassa lainsäädännössä vaarallisiksi luokitelluista aineista haihtuvia ovat pääasiassa palavat nesteet. Eniten päästöjä syntyy bensiinin ja Suomen kautta kuljetettavien transitokemikaalien kuljetusten yhteydessä. Muiden kemikaalien kuljetusten päästöt ovat näihin verrattuna pieniä joko kuljetettujen määrien pienuuden tai heikon haihtuvuuden takia. Arvioidut kokonaispäästöt vuonna 1995 olivat tonnia, mistä noin 36 % oli peräisin kuormaustoiminnoista öljynjalostamoilla, 38 % varastoinnista ja kuormauksesta kemikaali- ja bensiinivarastoilla ja noin 26 % jakeluasemien säiliöiden täytöstä. Varsinaisten kuljetusten aikaiset päästöt ovat näihin verrattuna hyvin pienet, alle 0,5 % kokonaispäästöistä. Vuoteen 2005 mennessä päästöjen arvioidaan vähenevän noin tonniin. Suurimmat vähennykset aiheutuvat bensiinin varastointi- ja kuormauspäästöjen sekä jakeluasemien säiliöiden täyttöpäästöjen rajoittamisesta voimaan tulleen EU-direktiivin ja sen toimeenpanemiseksi annettujen päätösten mukaisesti. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetusten reittejä ja määriä koskevan tietopankin tarvetutkimus (B31/1997) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, tarvitaanko eri viranomaistahoilla VAK-kuljetuksiin liittyvien määrien ja reittien yhteistä tietopankkia. Tutkimuksen johtopäätös on se, että mitään varsinaista tarvetta perustaa keskitetty kaikki kuljetusmuodot käsittävät VAK-kuljetusten määrä- ja reittitietopankki ei ole. Nykyistä joka 5. Vuoden välein tehtävää selvitystä jatketaan, mutta tiedot kerätään kaikkien kuljetusmuotojen osalta. Valmistumispvm: Nestekaasukuljetuksiin käytettävien säiliöiden törmäyskestävyys (B30/1997) Nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöautojen säiliöiden kestävyys onnettomuustilanteissa (osa 1) Nestekaasun maantiekuljetuksiin käytettävien säiliöautojen säiliöiden suunnittelu perustuu nykyisin ADR-sopimukseen ja kansallisiin määräyksiin. Näitä suunnittelumääräyksiä ollaan kokoamassa uudeksi CEN-standardiksi. Olosuhteet ja käytetty kuljetuskalusto ovat kuitenkin erilaisia Suomessa ja Keski-Euroopassa. Suomessa kokonaispaino on suurempi ja se on jaettu kahteen säiliöön yhden sijasta. Ehdotetun standardin seurauksena Suomessa vaadittavat nestekaasukuljetuksiin käytettävien säiliöiden seinämänvahvuudet tulisivat ohenemaan. Ohenema olisi melkein 30 % vaipan osalta ja vielä enemmän päädyissä. Ero johtuu päädyille vaadittavan minimivahvuuden puuttumisesta. Uusi CEN-standardiehdotus vähentäisi turvallisuutta maantieonnettomuuksissa. Säiliö voi alkaa vuotaa onnettomuudessa pienen esteen aiheuttama suuren paikallisen muodonmuutoksen vuoksi tai siksi, että muodonmuutos keskittyy jonkin rakenteen paikallisen yksityiskohdan läheisyyteen. Säiliön seinämän vahvuus vaikuttaa oleellisesti puhkeamiskuormaan, kun muodonmuutos on paikallista. Vaipan tai päädyn muodolla on selvästi pienempi vaikutus puhkeamiskuormaan. Nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöiden törmäyslaskennan verifiointi (osa 2) Työssä tutkittiin ABAQUS/Standard-ohjelman soveltuvuutta nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöiden törmäystilanteiden numeeriseen simulointiin. Työssä mallitettiin ja laskettiin esimerkkisäiliö, jota on monipuolisesti tutkittu mittaamalla ja laskemalla THESEUS-projektin yhteydessä.

3 Ensin mallitettiin myös säiliössä oleva vesi neste-elementeillä. Tämä lähestymistapa toimi periaatteessa, mutta osoittautui liian raskaaksi käytännön laskentaan. Yksinkertaisempi malli, jossa vesi otetaan huomioon ylimääräisenä massana toimi paremmin. Simuloinnissa voitiin käyttää ABAQUkSen "half-step"-menetelmää, joka optimoi ajoajan muuttamalla aika-askelta automaattisesti. Säiliön puhkeamista tutkittiin kahden erisuuruisen leikkausvoimakriteerin perusteella. THESEUS-projektissa annetun leikkauslujuuden perusteella kokeissa puhjenneet säiliöt puhkesivat myös laskelmissa. Kokeissa voima ei kuitenkaan kasvanut leikkausvoimakriteerin suuruiseksi. Murtolujuuden mukaan laskettua leikkausvoimaa käytettäessä säiliö puhkesi myös pienimmällä törmäysnopeudella. Puhkeamishetket vastasivat kuitenkin paremmin koetuloksia. Verrattuna vastaavanlaisella mallilla THESEUS-projektissa saatuihin simulointituloksiin THESEUS-projektissa jostain syystä törmäysvoima kasvaa paljon hitaammin. Tässä työssä saadut tulokset vastaavat kuitenkin varsin hyvin THESEUS-projektin parhaalla mallilla saatuja. Siten ABAQUS/Standard-ohjelman voidaan katsoa soveltuvan tavoitteen mukaisiin törmäyssimulointeihin. Nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöiden päätyjen törmäyslujuuksien vertailu (osa 3) Työssä tutkittiin kolmen eri säiliön suunnittelulähtökohdan mukaan mitoitetun syvä- ja puolipallopäätyisen nestekaasukuljetuksiin käytetyn säiliön törmäystä pienipoikkileikkauksiseen esteeseen. Kaikkien vaihtoehtojen mukaan puolipallopäädyn törmäyskestävyys on selvästi huonompi kuin syväpäädyn. Toisaalta yhtä paksuja päätyjä verrattaessa puolipallopääty olisi ilmeisesti hieman kestävämpi kuin syväpääty. Törmäysnopeuden määrittämiseksi käytettiin menettelyä, joka perustuu staattiseen laskentaan. Oletusta paikallisen dynamiikan vähäisestä vaikutuksesta ei kuitenkaan voitu varmistaa, koska dynaaminen simulointi ei onnistunut. Päätyjen voima-tunkeuma käyrät osoittautuivat varsin lineaarisiksi. Siten yksinkertaisen massa-jousi systeemin kaavoja voidaan käyttää törmäystilanteen arviointiin ja elementtimenetelmällä tehtyjen laskelmien yleistämiseen. Säiliön sisäinen kaasun paine osoittautui merkittäväksi tekijäksi päädyn törmäyskäyttäytymisessä. Siten säiliön törmäyskestävyyttä arvioitaessa on sisäinen paine otettava huomioon yhtä aikaa muiden voimien kanssa. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja (12/1997) Euroopan unionin neuvosto on antanut 3. kesäkuuta 1996 direktiivin vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä yrityksiin, jotka kuljettavat vaarallisia aineita tai suorittavat tämän alan kuormaus- tai purkamistoimia joko sisävesi- tai maakuljetuksissa. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että yritykset tuntevat vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat säädökset ja toimivat niiden mukaisesti. Raportissa on selvitetty direktiivin mukaisten turvallisuusneuvonantajien määrää Suomessa ja heidän sijoittumistapaansa erilaisiin yrityksiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös turvallisuusneuvonantajien sijoittuminen saksalaisiin yrityksiin. Selvityksen perusteella Suomessa tarvittaisiin noin turvallisuusneuvonantajaa vuonna Nämä suorittaisivat turvallisuusneuvonantajatehtäviä yhteensä 4.400:lle vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoimia suorittavalle yritykselle.

4 Kyselyn perusteella pienissä kuljetusyrityksissä turvallisuusneuvonantajan nimeämisessä tullaan todennäköisesti tukeutumaan päämiehen tai liiton tarjoamaan palveluun ilman oman henkilökunnan kouluttamista. Teollisuudessa sekä palvelualoilla toimivissa yrityksissä koulutettaisiin aluksi turvallisuusneuvonantajatehtäviä hoitava henkilö omasta henkilökunnasta. Turvallisuusneuvonantajat eivät todennäköisesti tulisi olemaan yrityksissä päätoimisina, vaan he hoitaisivat direktiivin mukaisia tehtäviä sivutoimisesti yleensä muiden turvallisuus-, laatu- ja kuljetustehtävien ohella. Tehtävämäärän ja toteutuneen käytännön perusteella koulutettaisiin mahdollisesti lisäksi toimipaikkakohtaisia henkilöitä. Saksan sisäisten määräysten mukaisen turvallisuusneuvonantajan tehtävät painottuvat enemmän valvontaan kuin direktiivin tarkoittama. Saksassa turvallisuusneuvonantajia ei rekisteröidä, joten tarkkoja tietoja tehtävään nimettyjen määrästä ei ole saatavilla. Eri lähteistä saatujen tietojen perusteella turvallisuusneuvonantajia arvioidaan olevan hieman yli Noin 15 % yrityksistä käyttää yrityksen ulkopuolista henkilöä. Saksalaisen käytännön mukaan yrityksiin nimetään yleensä yksi turvallisuusneuvonantaja. Alan koulutuksen saaneita käytetään kuitenkin laajasti apuna yrityksen eri toimipaikoilla ja eri tehtävissä. Valmistumispvm: Turvallisuus ja ympäristö - Laatujärjestelmät vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa (8/1997) Selvityksessä tutkittiin vaarallisten aineiden tiekuljetusten turvallisuuden parantamista ja haitallisten ympäristövaikutusten pienentämistä kansainvälisten laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardien avulla. Selvityksessä tarkasteltiin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardien päällekkäisyyttä ja toisiaan täydentäviä ominaisuuksia. Tarkastelunäkökulmana oli se miten nämä standardit tukevat voimassa olevia viranomaisten säädöksiä ja määräyksiä. Tarkasteltavina standardeina olivat "SFS-EN ISO 9002 Laatujärjestelmät - Tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli", "pren Transport services - Guidance notes on the application of EN ISO 9002 to the road transportation, storage and distribution industries", "CEN/TC320 N 120 E Road, rail and inland navigation transport quality systems - supplement to EN-ISO Safety in the transport of dangerous goods" ja "SFS-EN ISO Ympäristöjärjestelmät - Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi". Lisäksi tarkasteluun otettiin mukaan turvallisuuden arviointijärjestelmä "CEFIC - Safety and Quality Assessment system (SQAS), Road haulage". Tarkastelun pohjalta on laadittu taulukko, johon keskeiset erot ja lisäykset standardiin SFS- EN ISO 9002 nähden kirjattiin. Tarkastelun tuloksena voitiin havaita, että mainitut standardit tukevat viranomaisten laatimien säädösten ja määräysten noudattamista kuljetusyrityksessä, koska standardit edellyttävät toimintatapojen kuvaamista yrityksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmään. Samalla kuljetusyrityksessä vastuut ja valtuudet kaikista toiminnoista selkeytyvät. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa vuosina (6/1997) Tutkimuksessa kartoitettiin Suomessa vuosina maanteillä tapahtuneet vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudet sekä selvitettiin, minkälaisia vaikutuksia kuljetuksilla on ollut ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Selvityksen yhteydessä saatiin tiedot 105 erisuuruisesta vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudesta. Eniten onnettomuuksia oli sattunut polttonesteiden kuljetusten yhteydessä, ja 80 tapauksessa oli kuljetettavaa ainetta valunut maahan.

5 Onnettomuuksien vaikutusten selvittämiseksi kerättiin vahinkoalueita koskevaa tutkimustietoa. Tutkimuksia on tehty muutaman pohjavesialueella tapahtuneen onnettomuuden yhteydessä, ja näiden mukaan vaarallisten aineiden kuljetusten vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen ovat olleet melko pieniä. Valmistumispvm: Alhaisten lämpötilojen vaikutus polymeeristen pakkausten ja säiliöiden kuljetusturvallisuuteen (43/1998) Kansainvälisessä vaarallisten aineiden kuljetusta koskevassa ADR-sopimuksessa pakkauksilta ja säiliöiltä edellytetään kestävyyttä -18/-20 C:ssa. Suomen kansallisessa liikenteessä edellytetään -40 C kestävyyttä. Suomi on tehnyt ehdotuksen muuttaa ADR-sopimusta sekä sen pohjana olevaa YK-suositusta siten, että kaikissa tapauksissa kylmänkestovaatimus olisi - 40 C. Ehdotus herätti suurta vastustusta, joten ehdotuksen jatkokäsittelyä varten selvitettiin yleisimpien pakkausmateriaalien kylmänkestosta ja erityisesti siitä, rajautuuko osa käytettävistä materiaaleista pois, jos kylmänkestovaatimusta tiukennetaan Euroopassa. Tutkimuksessa todettiin, että ADR/RID-pakkauksissa käytettävien nykyisten muovimateriaalien kylmänkestävyys on pääosin hyvä eikä kansainvälisten määräysten tiukentuminen aiheuttaisi suuria muutoksia pakkauksiin tai niissä käytettäviin materiaaleihin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että polypropeeni (PP), polyvinyylikloridi (PVC)ja polyeteenitereflaatti (PET) ovat ongelmallisia materiaaleja, kun lämpötila on välillä ºC. Esimerkiksi PP:n ja PET:n materiaalien kylmänkestävyys em. lämpötilalla riippuu paljon käytetystä laadusta ja lisäaineistuksesta. Valmistumispvm: Kemikaalikuljetusten vaikutus ratapihojen maaperään ja pohjavesiin (8/1998) Raporttiin on kerätty Kaakkois-Suomen transitoreitin ratapihoilla vuosina tehtyjen maaperä- ja pohjavesitutkimusten tuloksia. Työn tarkoituksena on ollut selvittää, onko transitokuljetuksilla tehtyjen tutkimusten perusteella ollut vaikutuksia ratapihojen maaperään ja pohjavesiin. Suurin osa referoiduista tutkimuksista on pohjavesiselvityksiä. Selvityksissä vesinäytteitä on tavallisesti otettu ratapihalle asennetuista pohjaveden havaintoputkista sekä ratapihan läheisistä ojista ja kaivoista. Suuresta osasta näytteitä ei transitokemikaalien komponentteja ole löytynyt tai niiden pitoisuudet ovat olleet pieniä. Joistakin yksittäisistä havaintopisteistä on mitattu kohonneita kemikaalipitoisuuksia, kun vertailukohteena on pidetty sosiaali- ja terveysministeriön juomavedelle antamia raja-arvoja. Valmistumispvm: UV-stabiloinnin tarpeellisuus vaarallisten aineiden muovikuljetuspakkauksissa (B1/1998) Selvityksen yhteydessä on kerätty tietoa muovipakkauksissa käytettävän HDPE:n UVsäteilynkestosta ja eri tekijöiden vaikutuksesta HDPE:n UV-valon kestoon. Selvityksen tavoitteena on ollut arvioida, voidaanko vaarallisten aineiden pakkauksissa yhtenä vaatimuksena olevasta UV-stabilointiedellytyksestä joidenkin pakkausten kohdalla luopua kuitenkaan pakkausten turvallisuudesta tinkimättä. Selvityksen perusteella rajoittamalla pakkausten kokoa, niihin pakattavia aineita sekä pakkausten sallittua käyttöikää on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä luopua UV-

6 stabilointiaineen käyttö-edellytyksestä osassa vaarallisten aineiden kuljetus- ja säilytyspakkauksissa. Valmistumispvm: Sairaaloissa syntyvät tartuntavaaralliset jätteet ja kuljetuslainsäädäntö (21/1999) Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka Suomen sairaaloissa tartuntavaarallisia jätteitä luokitellaan, käsitellään ja pakataan kuljetusta varten. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, kuinka liikenneministeriön päätöstä (1376/1996 ja 22/1999) toteutetaan Suomessa käytännössä ja millaisia vaikutuksia päätöksellä on sairaaloiden jätehuoltoon. Päätöksen soveltaminen on todettu hankalaksi. Liikenneministeriön päätös perustuu kansainvälisiin ADR-sopimuksiin ja RID-määräyksiin, jotka on otettu EU-maissa kansalliseen lainsäädäntöön. Selvityksessä kartoitettiin vastaavaa tilannetta myös ADR-maista kyselyjen ja heiltä saatujen materiaalin avulla. Suomessa kyselyyn osallistuneiden sairaaloiden jätteiden tartuntavaarallisuuden tulkintana oli useimmiten tartuntatautien 1994 hyväksymä tulkinta. Tämän perusteella tartuntavaarallista jätettä ei yleensä muodostu sairaaloissa. Lisäksi kyselyn tulokset osoittivat, että sairaaloiden jätehuoltokäytännöt vaihtelivat. Erot johtuivat osittain mm. rakennusten iän asettamista rajoituksista sekä sairaalan panostuksesta jätehuoltoon. Selvityksessä todettiin, että työturvallisuuslainsäädännön luokitus biologisille tekijöille on terveydenhuollon mielestä liian tiukka jätteiden tartuntavaarallisuuden arviointiin kuljetusta varten. Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan, että Suomessa laadittaisiin Saksan mallin mukaisesti jätelähtöinen riskiryhmitys taudinaiheuttajille. Vastaavanlaisia ongelmia oli muissakin EUmaissa. Tutkimus oli jatko-osa sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamalle Jätteiden tartuntavaarallisuuden tulkintakriteerit -tutkimukselle. Valmistumispvm: Vaarallisia aineita sisältäneitä säiliöitä puhdistavat yritykset Suomessa (9/1999) Vak-määräysten alaisia vaarallisia aineita kuljetetaan Suomessa sekä maanteitse että rautateitse. Kuljetettavat pakkaukset vaihtelevat pienistä alle litran vetoisista astioista suuriin useamman kymmenen kuutiometrin vetoisiin säiliöihin ja säiliökontteihin. Pienet astiat ovat tyypillisiä kuljetus/varastointi/myyntipakkauksia suurten säiliöiden ollessa etupäässä kuljetussäiliöitä, jotka määränpäässään tyhjennetään ja tarvittaessa puhdistetaan seuraavaa täyttöä varten. Selvityksessä kartoitettiin Suomessa sijaitsevia ulkopuolisten käytössä olevia suurten kuljetussäiliöiden sisäpuolisia pesu- ja puhdistuspaikkoja: Selvityksen mukaan valtaosa pesuja ja puhdistuksia suorittavista kahdeksasta ympäristökeskusten tai paikallisten ympäristöviranomaisten valvonnassa toimivista yrityksistä sijaitsee Etelä-Suomessa. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetukset 1997 viisivuotisselvitys (8/1999) Tässä selvityksessä kartoitettiin mitä, kuinka paljon eri tyyppisiä ja missä vaarallisia aineita Suomessa kuljetettiin vuonna Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kuljetustapojen jakautumista maantie- ja merikuljetuksissa. Selvitys koskee kaikkia kuljetusmuotoja.

7 Vaarallisia aineita kuljetettiin Suomessa vuonna 1997 maanteitse noin 9,6 miljoonaa tonnia, rautateitse 8,4 miljoonaa tonnia, meritse 34,2 miljoonaa tonnia, josta kappaletavaran osuus oli 0,5 miljoonaa tonnia ja ilmateitse 1,4 tuhatta tonnia. Valtaosa vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista suoritettiin linjan Pori-Tampere-Imatra eteläpuolella. Rautatiekuljetukset kulkivat pääasiassa Vainikkalasta Kouvolaan, josta kuljetukset jakautuivat Kotkan, Haminan ja Sköldvikin satamiin. Vilkkaimmat satamat olivat Kilpilahti, Kotka, Hamina, Naantali, Helsinki, Pori ja Raahe. Valmistumispvm: Säiliöajoneuvojen stabiilisuus (39/2000) Stability of Tank Vehicles (40/2000) Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat kansainvälinen ADR-sopimus ja kansalliset VAK-määräykset. ADR-sopimuksessa säiliöajoneuvojen stabiilisuuslaskentakaava on mitoitettu eurooppalaisille ajoneuvojen mitoille. Tyypillinen suomalainen vaarallisia aineita kuljettava säiliöajoneuvo poikkeaa tyypillisestä eurooppalaisesta säiliöajoneuvosta erilaisten kokonaispainojen, kuljetustarpeiden ja kuljetusetäisyyksien vuoksi. Euroopassa tyyppinen säiliöajoneuvo on kokonaismassaltaan 40 t oleva puoliperävaunuyhdistelmä, kun taas Suomessa tyypillinen säiliöajoneuvo on kokonaismassaltaan 60 t oleva täysperävaunuyhdistelmä. Tutkimusta aloitettaessa ADR-sopimuksen mukaisia stabiilisuuslaskentaperusteita oltiin muuttamassa. Uudet säiliöajoneuvojen stabiilisuutta koskevat määräykset tulevat voimaan vuoden 2001 ADR- ja VAK-muutoksissa. Tämä tutkimus sisälsi kaksi osa-aluetta: "Säiliöajoneuvojen stabiilisuuslaskelmien soveltuvuus Suomen maksimipainoilla ja -mitoilla" ja "Säiliöajoneuvon kuorman jakautumisen vaikutus ajoneuvon stabiilisuuteen". Ensimmäinen osa aloitettiin vuonna 1997 ja sen valmistuttua päätettiin tehdä lisätutkimus koskien säiliöajoneuvon kuorman jakautumisen vaikutusta ajoneuvon stabiilisuuteen. Ensimmäisen osan tavoitteena oli selvittää, miten uudet ehdotetut säiliöajoneuvojen stabiilisuusmääritelmät soveltuvat Suomessa käytetylle kalustolle ja kokonaispainoille sekä mitkä laskentaperusteet olisivat Suomen kannalta sopivimmat. Lisäksi tutkittiin, ovatko Euroopassa ja Suomessa käytettävät säiliöajoneuvojen yhdistelmätyypit stabiilisuuden suhteen eriarvoisessa asemassa sekä mikä on tyypillisen suomalaisen säiliöajoneuvotyypin stabiilisuus verrattuna ehdotettuihin raja-arvoihin. Toisen osassa tarkoituksena oli selvittää, miten säiliöajoneuvon kuorman jakautuminen vaikuttaa ajoneuvon käyttäytymiseen. Nestemäisen kuorman liikkeiden aiheuttamat vaikutukset ajoneuvon käyttäytymiseen voivat olla huomattavia. Lisäksi tutkittiin muun muassa, mikä on säiliöajoneuvon kuormauksen kannalta kriittisin kuorman määrä. Tutkimus on saatavilla myös englanniksi. Valmistumispvm: Satamien ohjesääntöjen turvallisuusanalyysi. Taustaselvitys (B10/2000) Suomen EU-jäsenyyden myötä EY:n direktiivien vaikutus näkyy mm. vaarallisten lastien kuljetukseen ja käsittelyyn vaikuttaviin säädöksiin. Tässä selvityksessä selvitettiin IMO:n suositusten (Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas, 1995) ja Suomen säädösten vastaavuutta vaarallisten kappaletavaralastien käsittelyssä. Selvitys rajattiin koskemaan IMDG-lastien käsittelyä satama-alueella.

8 Selvityksessä tarkasteltiin myös neljän kohdesataman lastinkäsittelyjärjestelmiä erityisesti IMO:n suositusten valossa. Valituissa kohdesatamissa käsitellään erilaisia kemikaalilasteja ja niiden lastinkäsittelyjärjestelmät eroavat osin toisistaan. Valmistumispvm: Sähköisen tiedon siirron kehittäminen vaarallisten aineiden kuljetuksissa (34/2001) Pohjoismainen ministerineuvosto on nostanut vaarallisten aineiden kuljetukset yhdeksi kolmesta liikennetelematiikkaan liittyvistä tutkimuksen ja kehityksen painopistealueista. Tekniset järjestelmät ovat ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan saavuttamassa sellaisen tason, että vaarallisten aineiden kuljetukset voitaisiin ottaa jatkuvan seurannan alle halutussa maantieteellisessä ja toiminnallisessa laajuudessa. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin haastattelujen ja kirjallisuusselvityksen avulla yksityisen sektorin (kauppa-, teollisuus- ja kuljetusyritykset) saavutettavissa olevia hyötyjä valvontajärjestelmästä. Tutkimuksen tärkein tavoite oli selvittää vaarallisia aineita lähettävien ja kuljettavien yritysten näkemyksiä ja tilannetta sähköiseen tiedonsiirtoon ja mahdolliseen valvontajärjestelmään liittyen. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki kuljetusmuodot. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, millaisia kuljetuksiin liittyviä tietojärjestelmiä yrityksillä on käytössään ja millaisia tiedonsiirron kehityssuunnitelmia yrityksillä on. Selvitettiin myös, millä edellytyksillä ja toimintamalleilla teollisuus- ja kuljetusyritykset ovat valmiita luovuttamaan vaarallisten aineiden kuljetuksia sekä kuljetettavia aineita koskevia tietoja. Lisäksi määriteltiin alustavasti tiedonsiirron rajapintoja ja tietosisältöjä, joiden avulla yritysten tietojärjestelmissä oleva kuljetustehtävää ja ainetta koskeva tieto saadaan mahdollisimman tehokkaasti valvontajärjestelmän käyttöön. Tutkimuksessa konkreettisina jatkotoimenpiteinä suositellaan, että mahdollinen seurantajärjestelmää kehitettäisiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tulee selvittää mm. viranomaisten tarpeet valvontajärjestelmää ja sen ominaisuuksia kohtaan. Toisessa vaiheessa mahdollistetaan sopivien tiedonsiirron rajapintojen toteutuminen yritysten ja valvontajärjestelmän välillä. Kolmannessa vaiheessa, järjestelmää kehitettäessä, mukaan tulee ottaa myös yritysten kannalta olennaisia toimintoja, jotka joko alentavat yritysten kustannuksia tai parantavat asiakaspalvelua. Huomattavaa on, että käytetyn tekniikan on käytännössä oltava Internet-sovellus, jotta myös PK-yritykset saadaan liittymään järjestelmään. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetukset maantietunneleissa (31/2001) Tutkimuksessa selvitettiin vaarallisten aineiden kuljetusta tietunneleissa sääteleviä määräyksiä ja rajoituksia Euroopassa. Euroopassa ei ole yhtenäistä käytäntöä tai lainsäädäntöä, joka rajoittaisi näiden aineiden kuljetusta tietunneleissa. Suomessa on VAK-lain perusteella annetuilla säännöksillä pyritty ennalta ehkäisemään onnettomuudet maantiellä mukaan lukien myös tunnelikuljetukset. Useat maat ovat kuitenkin kansallisesti asettaneet tunnelirajoituksia. Tämän vuoksi tutkimuksessa kartoitettiin myös eräiden maiden kansallista lainsäädäntöä liittyen VAK-kuljetuksiin tunneleissa. Tutkimuksessa selvitettiin tärkeimmät kansainväliset tahot, jotka ovat laatineet säädöksiä ja suosituksia vaarallisten aineiden kuljetuksille. Lisäksi esiteltiin eri maiden käytössä olevia tietunneleita ja niihin liittyviä varustelu-, turvallisuus- ja VAK-määräyksiä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös tunneleita koskevaa riskien analysointia ja laskentaa sekä

9 niihin liittyviä menetelmiä ja käyttötapoja. Tutkimukseen sisältää myös muutaman esimerkin 90-luvulla Euroopassa tapahtuneista suuronnettomuuksista tietunnelissa. Tutkimuksessa johtopäätöksissä todettiin, että tällä hetkellä EU:n komissio tukee OECD:n ja PIARC:n vaarallisten aineiden kuljetuksia tunneleissa koskevaa harmonisointityötä. Tämän työn valmistuttua tulisi Suomessa tehdä jatkotutkimus, jossa selvittäisiin OECD:n ja PIARC:n järjestelmän soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Lisäksi tutkimuksessa tulisi huomioida, mitä kansainvälisessä eurooppalaisessa vaarallisten aineiden tiekuljetussopimuksessa tunnelimääräysten osalta on tapahtumassa. Valmistumispvm: Liukuesteet räjähdekuljetuksissa (B29/2001) Kansallisissa räjähteiden VAK-kuljetuksissa vaaditaan EX/II- tai EX/III- ajoneuvoissa olevan nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein varustetut renkaat, milloin sää tai keli sitä edellyttää. Kansainvälisissä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä ADR-määräyksissä ei kyseistä vaatimusta ole. Liukuestevaatimus onkin asetettu kyseenalaiseksi vedoten mm. suomalaisille jakeluliikennettä suorittaville kuljetusyrityksille aiheutuviin lisäkustannuksiin. Tämä tutkimus on tehty liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Selvitys on osa liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistettyä Liukuesteet räjähdekuljetuksissa - tutkimushanketta, jonka tavoitteena on selvittää liukuestevaatimuksen tarpeellisuutta Suomen räjähdekuljetuksissa sekä millaiset vaikutukset vaatimuksen poistamisella olisi liikenneturvallisuuteen. Tätä selvitystä on tarkoitus käyttää pohjana päätettäessä liukuestevaatimuksen säilyttämisestä ja/tai uusimisesta. Valmistumispvm: EU-Life projekti: Onnettomuuksien riskinhallinta vaarallisten aineiden ja öljyn kuljetuksissa maaliikenteessä. Pilottikohteena Keski-Suomi. Projektin tarkoituksena oli kehittää työkalu vaarallisten aineiden kuljetusten ympäristöriskien hallintaan. Projektin tavoitteena oli luoda järjestelmä vaarallisten aineiden riskienhallintaan luoda internet-pohjainen paikkatietojärjestelmä, jossa kuljetuksia voidaan seurata GPSjärjestelmän avulla kehittää riskiluokitus liikennealueiden maa- ja vesiympäristöissä rakentaa järjestelmä, joka palvelee monipuolisesti kuljetusten suunnittelua ja valvontaa että järjestelmä palvelee mahdollisten onnettomuustilanteiden torjuntatoimenpiteiden suunnittelua, toteutusta ja jälkihoitoa. Järjestelmän pilotointi suoritettiin Keski-Suomessa kesällä 2000, jolloin järjestelmän toimivuutta testattiin käytännössä usean kuukauden ajan. Maaliikennealueet jaettiin riskiluokkiin pinta- ja pohjavesiolosuhteiden perusteella käyttämällä hyväksi jo olemassa olevaa aineistoa ja suorittamalla hydrogeologisia ja teknisiä maastotutkimuksia. Onnettomuustilanteissa hätäkeskuksen ja pelastustoimen tiedossa oli heti onnettomuuden tarkka sijainti, kuljetettava aine, alueen riskiluokka ja vaadittavat pelastustoimet, mikä nopeuttaa ja tarkentaa pelastustoimenpiteitä sekä vähentää ympäristöriskejä. Projekti tehtiin Tampereen Viatek Oy:ssä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa. Lisätietoa projektista

10 Ratapihojen sammutusvalmius (B11/2002) Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ratapihoilla mahdolliset, vaarallisten aineiden säiliövaunujen onnettomuuksista aiheutuvat syttymisvaara- ja tulipalotilanteet sekä arvioida valmiudet torjua niiden seurauksia. Tutkimus on tehty kahdessa vaiheessa. Tutkimuksen kummankin vaiheen raportit on yhdistetty julkaisussa "Ratapihojen sammutusvalmius". Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin kvalitatiivisesti erityyppisten ja eri aineilla kuormattujen säiliövaunujen käyttäytymistä tulipalossa. Tutkimuksessa kerättiin tiedot Suomessa vuonna 1998 säiliövaunuilla kuljetetuista nesteytetyistä kaasuista ja palavista nesteistä sekä tällaisille kuljetuksille kotimaassa ja ulkomailla sattuneista onnettomuuksista. Tutkimuksen toisessa vaiheessa simuloitiin nesteytettyjen kaasujen ja palavien nesteiden kuljetukseen käytettävien eri vaunutyyppien käyttäytymistä tulipalossa. Tarkastellut tulipalotilanteet ovat lammikkopalo ja varoventtiilin pistoliekki. Liekkien kuumentama säiliö voi revetä teräksen heikkenemisen ja säiliön paineen nousun yhteisvaikutuksesta. Säiliö voi myös täyttyä nesteellä ja revetä nestepaineen vaikutuksesta, jos varoventtiili ei pysty purkamaan nesteen laajenemista vastaavaa massavirtaa. Säiliön käyttäytyminen ja mahdolliseen repeämiseen kuluva aika pääteltiin simulointien perusteella. Tutkimuksessa vertailtiin myös kemikaaliratapihojen sammutusvesihuoltoa ja luoksepäästävyyttä Ratapihaohjeen vaatimuksiin. Käytännön sammutusvalmiutta on arvioitu Vainikkalan palon kokemusten perusteella. Valmistumispvm: Kokemuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmästä (B8/2002) Tutkimuksessa kartoitettiin turvallisuusneuvonantajajärjestelmää Suomessa. Selvityksessä tutkittiin turvallisuusneuvonantajajärjestelmän toimivuutta ja järjestelmän vaikusta yritysten toimintaan ja turvallisuusneuvonantajien työnkuvaan. Selvitys tehtiin lähettämällä kysely yritysten turvallisuusneuvonantajille sekä haastattelemalla keskusjärjestöjen, vaarallisia aineita lähettävien yritysten ja huolinta- ja kuljetusyritysten edustajia sekä viranomaisia. Tutkimukseen osallistuneiden kokemukset turvallisuusneuvonantajajärjestelmästä olivat pääsääntöisesti positiivisia. Kirjallisen kyselyn ja haastattelujen perusteella turvallisuusneuvonantajajärjestelmää voidaan pitää pääpiirteissään onnistuneena. Järjestelmä näyttäisi toimivan hyvin, ja se on otettu vastaan erittäin positiivisesti. Turvallisuusneuvonantajajärjestelmän suurimpana hyötynä on tietoisuuden parantuminen, minkä ansiosta paperit ovat paremmin kunnossa ja kaluston kunto ja riskien tuntemus on parantunut. Turvallisuusneuvonantajien tietämystä tulisikin käyttää yrityksissä paremmin hyödyksi ja turvallisuusneuvonantajatoimintaa tehostaa. Turvallisuusneuvonantajatoiminnan tehostamiseksi neuvonantajille olisi varattava riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen. Valmistumispvm:

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Jouni Lappalainen 0 WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Työpaketissa kaksi selvitetään onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE

EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Eurokoodi 7 ja kansallinen liite ovat valmiit. Soveltamisohje RIL-207 on käytössä. Käytöstä on järjestetty useita koulutustilaisuuksia. Eletään siirtymävaihetta,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Väylänpidon ja liikenteen pohjavesiriskit 20.11.2014 Maanteiden liukkaudentorjunta Vaihtelevat säät ovat haaste

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0330/2000 03/07/2000 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 26. kesäkuuta 2000 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS 16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS Liite: _1_ MEHILÄINEN OY SEKÄ MEDIVERKKO-YHTIÖT TOIMIPISTEET SUOMESSA Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko-yhtiöt Suomessa toimipisteet ovat määritetty

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2014: Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet

SKAL Kuljetusbarometri 2/2014: Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet : Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4 5 6 Alueellinen tarkastelu N=554 Onko yrityksenne liikevaihto edellisen

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa 1 Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Markus Pöllänen Lehtori Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Lähtökohtia Tiekuljetusten ja talouden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta Sivu 1/8 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2002» 274/2002 274/2002 Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä

Tampereen raitiotien vaikutukset. Liikenteen verkolliset päästötarkastelut. Yleistä Matti Keränen Trafix Oy 27.6.2016 Tampereen raitiotien vaikutukset Liikenteen verkolliset päästötarkastelut Yleistä Työ tehtiin raitiotien päästövaikutusten selvittämiseksi koko kaupungin alueella. Työn

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Asia Komission julkinen konsultaatio älykkäistä ja yhteentomivista liikennejärjestelmistä EU:ssa

Asia Komission julkinen konsultaatio älykkäistä ja yhteentomivista liikennejärjestelmistä EU:ssa Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201600212 TIO Öörni Seppo 31.08.2016 JULKINEN Asia Komission julkinen konsultaatio älykkäistä ja yhteentomivista liikennejärjestelmistä EU:ssa Kokous U/E/UTPtunnus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2008

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/M05/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Pirjo-Liisa Penttilä Kehityspäällikkö ELATI ELATI- seminaarit 24.9.2008 Elintarviketalouden laatutietojärjestelmä verkosto ELATI ELATI

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,

Lisätiedot