Vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla (B44/1997)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla (B44/1997)"

Transkriptio

1 Vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla (B44/1997) Hankkeessa tarkasteltiin vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyyn ja vaunujen tilapäiseen säilyttämiseen liittyviä määräyksiä ja turvallisuusvaatimuksia. Hankkeessa verrattiin vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevia määräyksiä teollisuudessa tapahtuvaa vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskeviin määräyksiin. Vaarallisiin aineisiin liittyvien onnettomuuksien estäminen ja mahdollisten seurausten rajoittaminen edellyttää, että onnettomuusmahdollisuudet ja niihin johtavat syyt on tunnistettu ja onnettomuuksien seurausten laajuus ja vakavuus on arvioitu. Tähän tarkoitukseen on eri teollisuusaloilla ja myös näiden aineiden kuljetukseen liittyen käytetty erilaisia järjestelmällisiä turvallisuus- ja riskianalyysejä. Hankkeessa kehitettiin nopea ja helppokäyttöinen kysymyssarjoihin perustuva menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuutta, onnettomuus-mahdollisuuksia sekä onnettomuuksista mahdollisesti aiheutuvia seurauksia eri ratapihoilla. Valmistumispvm: VAK-säiliöissä käytettävien metallien haurasmurtumistaipumus alhaisissa lämpötiloissa (B40/1997) Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tulee ADR-puitedirektiivin mukaisesti olla kestäviä vähintään -20 C lämpötilassa. Suomessa kansallisessa liikenteessä vaatimus kuljetussäiliöille on ollut - 40 C. Suomi on tehnyt esityksen kansainvälisten määräysten muuttamiseksi siten, että myös pohjoisten valtioiden ilmasto-olosuhteet tulevat paremmin huomioiduksi. Tutkimuksen lähtökohdan muodostivat Turvatekniikan keskukselta (TUKES) saadut selvitykset käytössä olevista säiliörakenneaineista ja ADR-puitedirektiivin liitteen B lisäys B.1. Tutkimuksessa sovellettiin VTT:llä kehitettyä haurasmurtumisen arviointimallia tyypillisille säiliörakenneaineille. Analyysin lähtökohtana oli, että haurasmurtuma ei ydinny dynaamisesti kuormittuneessa rakenteessa, jossa jännitykset ylittävät materiaalin myötörajan (vastaa onnettomuustilannetta). Tutkimuksen perusteella saatiin rajat eri materiaalien käytettävyydelle alhaisissa lämpötiloissa. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että ADR-kriteerin mukaan mitoitetut, ferriittisestä rakenneteräksestä valmistetut säiliöt, joiden lujuusluokka on vähintään 355 MPa ja ainevahvuus yli 5 mm, saattavat olla haurasmurtumalle alttiita lämpötilavälillä -20 C ja 40 C. Tutkimus on saatavilla myös englannin kielisenä (B18/1998). Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä haihtuvat aineet (38/1997) Tutkimuksessa on selvitetty vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä ilmaan haihtuvat orgaanisten aineiden (VOC) määrät ja tehty arvio haihtuvien aineiden päästöjen kehityksestä vuoteen 2005 asti. Kuljetuksiin on selvityksessä sisällytetty koko kuljetusketju lähtien maahantuonnista tai kuormauksesta valmistajan varastolla. Muut vaiheet ovat kuljetukset, mahdollinen välivarastointi ja siihen liittyvät purkaus- ja lastaustoiminnot sekä purkaus käyttäjän varastosäiliöön. Päästöt arvioitiin kemikaalien maahantuojien, jakeluyhtiöiden ja kemikaalien käyttäjien antamien tietojen perusteella. Päästömäärät on laskettu kansainvälisesti käytettyjen laskentakaavojen ja päästökertoimien perusteella.

2 Suomen kuljetuksia koskevassa lainsäädännössä vaarallisiksi luokitelluista aineista haihtuvia ovat pääasiassa palavat nesteet. Eniten päästöjä syntyy bensiinin ja Suomen kautta kuljetettavien transitokemikaalien kuljetusten yhteydessä. Muiden kemikaalien kuljetusten päästöt ovat näihin verrattuna pieniä joko kuljetettujen määrien pienuuden tai heikon haihtuvuuden takia. Arvioidut kokonaispäästöt vuonna 1995 olivat tonnia, mistä noin 36 % oli peräisin kuormaustoiminnoista öljynjalostamoilla, 38 % varastoinnista ja kuormauksesta kemikaali- ja bensiinivarastoilla ja noin 26 % jakeluasemien säiliöiden täytöstä. Varsinaisten kuljetusten aikaiset päästöt ovat näihin verrattuna hyvin pienet, alle 0,5 % kokonaispäästöistä. Vuoteen 2005 mennessä päästöjen arvioidaan vähenevän noin tonniin. Suurimmat vähennykset aiheutuvat bensiinin varastointi- ja kuormauspäästöjen sekä jakeluasemien säiliöiden täyttöpäästöjen rajoittamisesta voimaan tulleen EU-direktiivin ja sen toimeenpanemiseksi annettujen päätösten mukaisesti. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetusten reittejä ja määriä koskevan tietopankin tarvetutkimus (B31/1997) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, tarvitaanko eri viranomaistahoilla VAK-kuljetuksiin liittyvien määrien ja reittien yhteistä tietopankkia. Tutkimuksen johtopäätös on se, että mitään varsinaista tarvetta perustaa keskitetty kaikki kuljetusmuodot käsittävät VAK-kuljetusten määrä- ja reittitietopankki ei ole. Nykyistä joka 5. Vuoden välein tehtävää selvitystä jatketaan, mutta tiedot kerätään kaikkien kuljetusmuotojen osalta. Valmistumispvm: Nestekaasukuljetuksiin käytettävien säiliöiden törmäyskestävyys (B30/1997) Nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöautojen säiliöiden kestävyys onnettomuustilanteissa (osa 1) Nestekaasun maantiekuljetuksiin käytettävien säiliöautojen säiliöiden suunnittelu perustuu nykyisin ADR-sopimukseen ja kansallisiin määräyksiin. Näitä suunnittelumääräyksiä ollaan kokoamassa uudeksi CEN-standardiksi. Olosuhteet ja käytetty kuljetuskalusto ovat kuitenkin erilaisia Suomessa ja Keski-Euroopassa. Suomessa kokonaispaino on suurempi ja se on jaettu kahteen säiliöön yhden sijasta. Ehdotetun standardin seurauksena Suomessa vaadittavat nestekaasukuljetuksiin käytettävien säiliöiden seinämänvahvuudet tulisivat ohenemaan. Ohenema olisi melkein 30 % vaipan osalta ja vielä enemmän päädyissä. Ero johtuu päädyille vaadittavan minimivahvuuden puuttumisesta. Uusi CEN-standardiehdotus vähentäisi turvallisuutta maantieonnettomuuksissa. Säiliö voi alkaa vuotaa onnettomuudessa pienen esteen aiheuttama suuren paikallisen muodonmuutoksen vuoksi tai siksi, että muodonmuutos keskittyy jonkin rakenteen paikallisen yksityiskohdan läheisyyteen. Säiliön seinämän vahvuus vaikuttaa oleellisesti puhkeamiskuormaan, kun muodonmuutos on paikallista. Vaipan tai päädyn muodolla on selvästi pienempi vaikutus puhkeamiskuormaan. Nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöiden törmäyslaskennan verifiointi (osa 2) Työssä tutkittiin ABAQUS/Standard-ohjelman soveltuvuutta nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöiden törmäystilanteiden numeeriseen simulointiin. Työssä mallitettiin ja laskettiin esimerkkisäiliö, jota on monipuolisesti tutkittu mittaamalla ja laskemalla THESEUS-projektin yhteydessä.

3 Ensin mallitettiin myös säiliössä oleva vesi neste-elementeillä. Tämä lähestymistapa toimi periaatteessa, mutta osoittautui liian raskaaksi käytännön laskentaan. Yksinkertaisempi malli, jossa vesi otetaan huomioon ylimääräisenä massana toimi paremmin. Simuloinnissa voitiin käyttää ABAQUkSen "half-step"-menetelmää, joka optimoi ajoajan muuttamalla aika-askelta automaattisesti. Säiliön puhkeamista tutkittiin kahden erisuuruisen leikkausvoimakriteerin perusteella. THESEUS-projektissa annetun leikkauslujuuden perusteella kokeissa puhjenneet säiliöt puhkesivat myös laskelmissa. Kokeissa voima ei kuitenkaan kasvanut leikkausvoimakriteerin suuruiseksi. Murtolujuuden mukaan laskettua leikkausvoimaa käytettäessä säiliö puhkesi myös pienimmällä törmäysnopeudella. Puhkeamishetket vastasivat kuitenkin paremmin koetuloksia. Verrattuna vastaavanlaisella mallilla THESEUS-projektissa saatuihin simulointituloksiin THESEUS-projektissa jostain syystä törmäysvoima kasvaa paljon hitaammin. Tässä työssä saadut tulokset vastaavat kuitenkin varsin hyvin THESEUS-projektin parhaalla mallilla saatuja. Siten ABAQUS/Standard-ohjelman voidaan katsoa soveltuvan tavoitteen mukaisiin törmäyssimulointeihin. Nestekaasukuljetuksiin käytettyjen säiliöiden päätyjen törmäyslujuuksien vertailu (osa 3) Työssä tutkittiin kolmen eri säiliön suunnittelulähtökohdan mukaan mitoitetun syvä- ja puolipallopäätyisen nestekaasukuljetuksiin käytetyn säiliön törmäystä pienipoikkileikkauksiseen esteeseen. Kaikkien vaihtoehtojen mukaan puolipallopäädyn törmäyskestävyys on selvästi huonompi kuin syväpäädyn. Toisaalta yhtä paksuja päätyjä verrattaessa puolipallopääty olisi ilmeisesti hieman kestävämpi kuin syväpääty. Törmäysnopeuden määrittämiseksi käytettiin menettelyä, joka perustuu staattiseen laskentaan. Oletusta paikallisen dynamiikan vähäisestä vaikutuksesta ei kuitenkaan voitu varmistaa, koska dynaaminen simulointi ei onnistunut. Päätyjen voima-tunkeuma käyrät osoittautuivat varsin lineaarisiksi. Siten yksinkertaisen massa-jousi systeemin kaavoja voidaan käyttää törmäystilanteen arviointiin ja elementtimenetelmällä tehtyjen laskelmien yleistämiseen. Säiliön sisäinen kaasun paine osoittautui merkittäväksi tekijäksi päädyn törmäyskäyttäytymisessä. Siten säiliön törmäyskestävyyttä arvioitaessa on sisäinen paine otettava huomioon yhtä aikaa muiden voimien kanssa. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja (12/1997) Euroopan unionin neuvosto on antanut 3. kesäkuuta 1996 direktiivin vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä yrityksiin, jotka kuljettavat vaarallisia aineita tai suorittavat tämän alan kuormaus- tai purkamistoimia joko sisävesi- tai maakuljetuksissa. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että yritykset tuntevat vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat säädökset ja toimivat niiden mukaisesti. Raportissa on selvitetty direktiivin mukaisten turvallisuusneuvonantajien määrää Suomessa ja heidän sijoittumistapaansa erilaisiin yrityksiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös turvallisuusneuvonantajien sijoittuminen saksalaisiin yrityksiin. Selvityksen perusteella Suomessa tarvittaisiin noin turvallisuusneuvonantajaa vuonna Nämä suorittaisivat turvallisuusneuvonantajatehtäviä yhteensä 4.400:lle vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistoimia suorittavalle yritykselle.

4 Kyselyn perusteella pienissä kuljetusyrityksissä turvallisuusneuvonantajan nimeämisessä tullaan todennäköisesti tukeutumaan päämiehen tai liiton tarjoamaan palveluun ilman oman henkilökunnan kouluttamista. Teollisuudessa sekä palvelualoilla toimivissa yrityksissä koulutettaisiin aluksi turvallisuusneuvonantajatehtäviä hoitava henkilö omasta henkilökunnasta. Turvallisuusneuvonantajat eivät todennäköisesti tulisi olemaan yrityksissä päätoimisina, vaan he hoitaisivat direktiivin mukaisia tehtäviä sivutoimisesti yleensä muiden turvallisuus-, laatu- ja kuljetustehtävien ohella. Tehtävämäärän ja toteutuneen käytännön perusteella koulutettaisiin mahdollisesti lisäksi toimipaikkakohtaisia henkilöitä. Saksan sisäisten määräysten mukaisen turvallisuusneuvonantajan tehtävät painottuvat enemmän valvontaan kuin direktiivin tarkoittama. Saksassa turvallisuusneuvonantajia ei rekisteröidä, joten tarkkoja tietoja tehtävään nimettyjen määrästä ei ole saatavilla. Eri lähteistä saatujen tietojen perusteella turvallisuusneuvonantajia arvioidaan olevan hieman yli Noin 15 % yrityksistä käyttää yrityksen ulkopuolista henkilöä. Saksalaisen käytännön mukaan yrityksiin nimetään yleensä yksi turvallisuusneuvonantaja. Alan koulutuksen saaneita käytetään kuitenkin laajasti apuna yrityksen eri toimipaikoilla ja eri tehtävissä. Valmistumispvm: Turvallisuus ja ympäristö - Laatujärjestelmät vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa (8/1997) Selvityksessä tutkittiin vaarallisten aineiden tiekuljetusten turvallisuuden parantamista ja haitallisten ympäristövaikutusten pienentämistä kansainvälisten laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardien avulla. Selvityksessä tarkasteltiin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardien päällekkäisyyttä ja toisiaan täydentäviä ominaisuuksia. Tarkastelunäkökulmana oli se miten nämä standardit tukevat voimassa olevia viranomaisten säädöksiä ja määräyksiä. Tarkasteltavina standardeina olivat "SFS-EN ISO 9002 Laatujärjestelmät - Tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli", "pren Transport services - Guidance notes on the application of EN ISO 9002 to the road transportation, storage and distribution industries", "CEN/TC320 N 120 E Road, rail and inland navigation transport quality systems - supplement to EN-ISO Safety in the transport of dangerous goods" ja "SFS-EN ISO Ympäristöjärjestelmät - Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi". Lisäksi tarkasteluun otettiin mukaan turvallisuuden arviointijärjestelmä "CEFIC - Safety and Quality Assessment system (SQAS), Road haulage". Tarkastelun pohjalta on laadittu taulukko, johon keskeiset erot ja lisäykset standardiin SFS- EN ISO 9002 nähden kirjattiin. Tarkastelun tuloksena voitiin havaita, että mainitut standardit tukevat viranomaisten laatimien säädösten ja määräysten noudattamista kuljetusyrityksessä, koska standardit edellyttävät toimintatapojen kuvaamista yrityksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmään. Samalla kuljetusyrityksessä vastuut ja valtuudet kaikista toiminnoista selkeytyvät. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa vuosina (6/1997) Tutkimuksessa kartoitettiin Suomessa vuosina maanteillä tapahtuneet vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudet sekä selvitettiin, minkälaisia vaikutuksia kuljetuksilla on ollut ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Selvityksen yhteydessä saatiin tiedot 105 erisuuruisesta vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudesta. Eniten onnettomuuksia oli sattunut polttonesteiden kuljetusten yhteydessä, ja 80 tapauksessa oli kuljetettavaa ainetta valunut maahan.

5 Onnettomuuksien vaikutusten selvittämiseksi kerättiin vahinkoalueita koskevaa tutkimustietoa. Tutkimuksia on tehty muutaman pohjavesialueella tapahtuneen onnettomuuden yhteydessä, ja näiden mukaan vaarallisten aineiden kuljetusten vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen ovat olleet melko pieniä. Valmistumispvm: Alhaisten lämpötilojen vaikutus polymeeristen pakkausten ja säiliöiden kuljetusturvallisuuteen (43/1998) Kansainvälisessä vaarallisten aineiden kuljetusta koskevassa ADR-sopimuksessa pakkauksilta ja säiliöiltä edellytetään kestävyyttä -18/-20 C:ssa. Suomen kansallisessa liikenteessä edellytetään -40 C kestävyyttä. Suomi on tehnyt ehdotuksen muuttaa ADR-sopimusta sekä sen pohjana olevaa YK-suositusta siten, että kaikissa tapauksissa kylmänkestovaatimus olisi - 40 C. Ehdotus herätti suurta vastustusta, joten ehdotuksen jatkokäsittelyä varten selvitettiin yleisimpien pakkausmateriaalien kylmänkestosta ja erityisesti siitä, rajautuuko osa käytettävistä materiaaleista pois, jos kylmänkestovaatimusta tiukennetaan Euroopassa. Tutkimuksessa todettiin, että ADR/RID-pakkauksissa käytettävien nykyisten muovimateriaalien kylmänkestävyys on pääosin hyvä eikä kansainvälisten määräysten tiukentuminen aiheuttaisi suuria muutoksia pakkauksiin tai niissä käytettäviin materiaaleihin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että polypropeeni (PP), polyvinyylikloridi (PVC)ja polyeteenitereflaatti (PET) ovat ongelmallisia materiaaleja, kun lämpötila on välillä ºC. Esimerkiksi PP:n ja PET:n materiaalien kylmänkestävyys em. lämpötilalla riippuu paljon käytetystä laadusta ja lisäaineistuksesta. Valmistumispvm: Kemikaalikuljetusten vaikutus ratapihojen maaperään ja pohjavesiin (8/1998) Raporttiin on kerätty Kaakkois-Suomen transitoreitin ratapihoilla vuosina tehtyjen maaperä- ja pohjavesitutkimusten tuloksia. Työn tarkoituksena on ollut selvittää, onko transitokuljetuksilla tehtyjen tutkimusten perusteella ollut vaikutuksia ratapihojen maaperään ja pohjavesiin. Suurin osa referoiduista tutkimuksista on pohjavesiselvityksiä. Selvityksissä vesinäytteitä on tavallisesti otettu ratapihalle asennetuista pohjaveden havaintoputkista sekä ratapihan läheisistä ojista ja kaivoista. Suuresta osasta näytteitä ei transitokemikaalien komponentteja ole löytynyt tai niiden pitoisuudet ovat olleet pieniä. Joistakin yksittäisistä havaintopisteistä on mitattu kohonneita kemikaalipitoisuuksia, kun vertailukohteena on pidetty sosiaali- ja terveysministeriön juomavedelle antamia raja-arvoja. Valmistumispvm: UV-stabiloinnin tarpeellisuus vaarallisten aineiden muovikuljetuspakkauksissa (B1/1998) Selvityksen yhteydessä on kerätty tietoa muovipakkauksissa käytettävän HDPE:n UVsäteilynkestosta ja eri tekijöiden vaikutuksesta HDPE:n UV-valon kestoon. Selvityksen tavoitteena on ollut arvioida, voidaanko vaarallisten aineiden pakkauksissa yhtenä vaatimuksena olevasta UV-stabilointiedellytyksestä joidenkin pakkausten kohdalla luopua kuitenkaan pakkausten turvallisuudesta tinkimättä. Selvityksen perusteella rajoittamalla pakkausten kokoa, niihin pakattavia aineita sekä pakkausten sallittua käyttöikää on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä luopua UV-

6 stabilointiaineen käyttö-edellytyksestä osassa vaarallisten aineiden kuljetus- ja säilytyspakkauksissa. Valmistumispvm: Sairaaloissa syntyvät tartuntavaaralliset jätteet ja kuljetuslainsäädäntö (21/1999) Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka Suomen sairaaloissa tartuntavaarallisia jätteitä luokitellaan, käsitellään ja pakataan kuljetusta varten. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, kuinka liikenneministeriön päätöstä (1376/1996 ja 22/1999) toteutetaan Suomessa käytännössä ja millaisia vaikutuksia päätöksellä on sairaaloiden jätehuoltoon. Päätöksen soveltaminen on todettu hankalaksi. Liikenneministeriön päätös perustuu kansainvälisiin ADR-sopimuksiin ja RID-määräyksiin, jotka on otettu EU-maissa kansalliseen lainsäädäntöön. Selvityksessä kartoitettiin vastaavaa tilannetta myös ADR-maista kyselyjen ja heiltä saatujen materiaalin avulla. Suomessa kyselyyn osallistuneiden sairaaloiden jätteiden tartuntavaarallisuuden tulkintana oli useimmiten tartuntatautien 1994 hyväksymä tulkinta. Tämän perusteella tartuntavaarallista jätettä ei yleensä muodostu sairaaloissa. Lisäksi kyselyn tulokset osoittivat, että sairaaloiden jätehuoltokäytännöt vaihtelivat. Erot johtuivat osittain mm. rakennusten iän asettamista rajoituksista sekä sairaalan panostuksesta jätehuoltoon. Selvityksessä todettiin, että työturvallisuuslainsäädännön luokitus biologisille tekijöille on terveydenhuollon mielestä liian tiukka jätteiden tartuntavaarallisuuden arviointiin kuljetusta varten. Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan, että Suomessa laadittaisiin Saksan mallin mukaisesti jätelähtöinen riskiryhmitys taudinaiheuttajille. Vastaavanlaisia ongelmia oli muissakin EUmaissa. Tutkimus oli jatko-osa sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamalle Jätteiden tartuntavaarallisuuden tulkintakriteerit -tutkimukselle. Valmistumispvm: Vaarallisia aineita sisältäneitä säiliöitä puhdistavat yritykset Suomessa (9/1999) Vak-määräysten alaisia vaarallisia aineita kuljetetaan Suomessa sekä maanteitse että rautateitse. Kuljetettavat pakkaukset vaihtelevat pienistä alle litran vetoisista astioista suuriin useamman kymmenen kuutiometrin vetoisiin säiliöihin ja säiliökontteihin. Pienet astiat ovat tyypillisiä kuljetus/varastointi/myyntipakkauksia suurten säiliöiden ollessa etupäässä kuljetussäiliöitä, jotka määränpäässään tyhjennetään ja tarvittaessa puhdistetaan seuraavaa täyttöä varten. Selvityksessä kartoitettiin Suomessa sijaitsevia ulkopuolisten käytössä olevia suurten kuljetussäiliöiden sisäpuolisia pesu- ja puhdistuspaikkoja: Selvityksen mukaan valtaosa pesuja ja puhdistuksia suorittavista kahdeksasta ympäristökeskusten tai paikallisten ympäristöviranomaisten valvonnassa toimivista yrityksistä sijaitsee Etelä-Suomessa. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetukset 1997 viisivuotisselvitys (8/1999) Tässä selvityksessä kartoitettiin mitä, kuinka paljon eri tyyppisiä ja missä vaarallisia aineita Suomessa kuljetettiin vuonna Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kuljetustapojen jakautumista maantie- ja merikuljetuksissa. Selvitys koskee kaikkia kuljetusmuotoja.

7 Vaarallisia aineita kuljetettiin Suomessa vuonna 1997 maanteitse noin 9,6 miljoonaa tonnia, rautateitse 8,4 miljoonaa tonnia, meritse 34,2 miljoonaa tonnia, josta kappaletavaran osuus oli 0,5 miljoonaa tonnia ja ilmateitse 1,4 tuhatta tonnia. Valtaosa vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista suoritettiin linjan Pori-Tampere-Imatra eteläpuolella. Rautatiekuljetukset kulkivat pääasiassa Vainikkalasta Kouvolaan, josta kuljetukset jakautuivat Kotkan, Haminan ja Sköldvikin satamiin. Vilkkaimmat satamat olivat Kilpilahti, Kotka, Hamina, Naantali, Helsinki, Pori ja Raahe. Valmistumispvm: Säiliöajoneuvojen stabiilisuus (39/2000) Stability of Tank Vehicles (40/2000) Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat kansainvälinen ADR-sopimus ja kansalliset VAK-määräykset. ADR-sopimuksessa säiliöajoneuvojen stabiilisuuslaskentakaava on mitoitettu eurooppalaisille ajoneuvojen mitoille. Tyypillinen suomalainen vaarallisia aineita kuljettava säiliöajoneuvo poikkeaa tyypillisestä eurooppalaisesta säiliöajoneuvosta erilaisten kokonaispainojen, kuljetustarpeiden ja kuljetusetäisyyksien vuoksi. Euroopassa tyyppinen säiliöajoneuvo on kokonaismassaltaan 40 t oleva puoliperävaunuyhdistelmä, kun taas Suomessa tyypillinen säiliöajoneuvo on kokonaismassaltaan 60 t oleva täysperävaunuyhdistelmä. Tutkimusta aloitettaessa ADR-sopimuksen mukaisia stabiilisuuslaskentaperusteita oltiin muuttamassa. Uudet säiliöajoneuvojen stabiilisuutta koskevat määräykset tulevat voimaan vuoden 2001 ADR- ja VAK-muutoksissa. Tämä tutkimus sisälsi kaksi osa-aluetta: "Säiliöajoneuvojen stabiilisuuslaskelmien soveltuvuus Suomen maksimipainoilla ja -mitoilla" ja "Säiliöajoneuvon kuorman jakautumisen vaikutus ajoneuvon stabiilisuuteen". Ensimmäinen osa aloitettiin vuonna 1997 ja sen valmistuttua päätettiin tehdä lisätutkimus koskien säiliöajoneuvon kuorman jakautumisen vaikutusta ajoneuvon stabiilisuuteen. Ensimmäisen osan tavoitteena oli selvittää, miten uudet ehdotetut säiliöajoneuvojen stabiilisuusmääritelmät soveltuvat Suomessa käytetylle kalustolle ja kokonaispainoille sekä mitkä laskentaperusteet olisivat Suomen kannalta sopivimmat. Lisäksi tutkittiin, ovatko Euroopassa ja Suomessa käytettävät säiliöajoneuvojen yhdistelmätyypit stabiilisuuden suhteen eriarvoisessa asemassa sekä mikä on tyypillisen suomalaisen säiliöajoneuvotyypin stabiilisuus verrattuna ehdotettuihin raja-arvoihin. Toisen osassa tarkoituksena oli selvittää, miten säiliöajoneuvon kuorman jakautuminen vaikuttaa ajoneuvon käyttäytymiseen. Nestemäisen kuorman liikkeiden aiheuttamat vaikutukset ajoneuvon käyttäytymiseen voivat olla huomattavia. Lisäksi tutkittiin muun muassa, mikä on säiliöajoneuvon kuormauksen kannalta kriittisin kuorman määrä. Tutkimus on saatavilla myös englanniksi. Valmistumispvm: Satamien ohjesääntöjen turvallisuusanalyysi. Taustaselvitys (B10/2000) Suomen EU-jäsenyyden myötä EY:n direktiivien vaikutus näkyy mm. vaarallisten lastien kuljetukseen ja käsittelyyn vaikuttaviin säädöksiin. Tässä selvityksessä selvitettiin IMO:n suositusten (Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas, 1995) ja Suomen säädösten vastaavuutta vaarallisten kappaletavaralastien käsittelyssä. Selvitys rajattiin koskemaan IMDG-lastien käsittelyä satama-alueella.

8 Selvityksessä tarkasteltiin myös neljän kohdesataman lastinkäsittelyjärjestelmiä erityisesti IMO:n suositusten valossa. Valituissa kohdesatamissa käsitellään erilaisia kemikaalilasteja ja niiden lastinkäsittelyjärjestelmät eroavat osin toisistaan. Valmistumispvm: Sähköisen tiedon siirron kehittäminen vaarallisten aineiden kuljetuksissa (34/2001) Pohjoismainen ministerineuvosto on nostanut vaarallisten aineiden kuljetukset yhdeksi kolmesta liikennetelematiikkaan liittyvistä tutkimuksen ja kehityksen painopistealueista. Tekniset järjestelmät ovat ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan saavuttamassa sellaisen tason, että vaarallisten aineiden kuljetukset voitaisiin ottaa jatkuvan seurannan alle halutussa maantieteellisessä ja toiminnallisessa laajuudessa. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin haastattelujen ja kirjallisuusselvityksen avulla yksityisen sektorin (kauppa-, teollisuus- ja kuljetusyritykset) saavutettavissa olevia hyötyjä valvontajärjestelmästä. Tutkimuksen tärkein tavoite oli selvittää vaarallisia aineita lähettävien ja kuljettavien yritysten näkemyksiä ja tilannetta sähköiseen tiedonsiirtoon ja mahdolliseen valvontajärjestelmään liittyen. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki kuljetusmuodot. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, millaisia kuljetuksiin liittyviä tietojärjestelmiä yrityksillä on käytössään ja millaisia tiedonsiirron kehityssuunnitelmia yrityksillä on. Selvitettiin myös, millä edellytyksillä ja toimintamalleilla teollisuus- ja kuljetusyritykset ovat valmiita luovuttamaan vaarallisten aineiden kuljetuksia sekä kuljetettavia aineita koskevia tietoja. Lisäksi määriteltiin alustavasti tiedonsiirron rajapintoja ja tietosisältöjä, joiden avulla yritysten tietojärjestelmissä oleva kuljetustehtävää ja ainetta koskeva tieto saadaan mahdollisimman tehokkaasti valvontajärjestelmän käyttöön. Tutkimuksessa konkreettisina jatkotoimenpiteinä suositellaan, että mahdollinen seurantajärjestelmää kehitettäisiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tulee selvittää mm. viranomaisten tarpeet valvontajärjestelmää ja sen ominaisuuksia kohtaan. Toisessa vaiheessa mahdollistetaan sopivien tiedonsiirron rajapintojen toteutuminen yritysten ja valvontajärjestelmän välillä. Kolmannessa vaiheessa, järjestelmää kehitettäessä, mukaan tulee ottaa myös yritysten kannalta olennaisia toimintoja, jotka joko alentavat yritysten kustannuksia tai parantavat asiakaspalvelua. Huomattavaa on, että käytetyn tekniikan on käytännössä oltava Internet-sovellus, jotta myös PK-yritykset saadaan liittymään järjestelmään. Valmistumispvm: Vaarallisten aineiden kuljetukset maantietunneleissa (31/2001) Tutkimuksessa selvitettiin vaarallisten aineiden kuljetusta tietunneleissa sääteleviä määräyksiä ja rajoituksia Euroopassa. Euroopassa ei ole yhtenäistä käytäntöä tai lainsäädäntöä, joka rajoittaisi näiden aineiden kuljetusta tietunneleissa. Suomessa on VAK-lain perusteella annetuilla säännöksillä pyritty ennalta ehkäisemään onnettomuudet maantiellä mukaan lukien myös tunnelikuljetukset. Useat maat ovat kuitenkin kansallisesti asettaneet tunnelirajoituksia. Tämän vuoksi tutkimuksessa kartoitettiin myös eräiden maiden kansallista lainsäädäntöä liittyen VAK-kuljetuksiin tunneleissa. Tutkimuksessa selvitettiin tärkeimmät kansainväliset tahot, jotka ovat laatineet säädöksiä ja suosituksia vaarallisten aineiden kuljetuksille. Lisäksi esiteltiin eri maiden käytössä olevia tietunneleita ja niihin liittyviä varustelu-, turvallisuus- ja VAK-määräyksiä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin myös tunneleita koskevaa riskien analysointia ja laskentaa sekä

9 niihin liittyviä menetelmiä ja käyttötapoja. Tutkimukseen sisältää myös muutaman esimerkin 90-luvulla Euroopassa tapahtuneista suuronnettomuuksista tietunnelissa. Tutkimuksessa johtopäätöksissä todettiin, että tällä hetkellä EU:n komissio tukee OECD:n ja PIARC:n vaarallisten aineiden kuljetuksia tunneleissa koskevaa harmonisointityötä. Tämän työn valmistuttua tulisi Suomessa tehdä jatkotutkimus, jossa selvittäisiin OECD:n ja PIARC:n järjestelmän soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Lisäksi tutkimuksessa tulisi huomioida, mitä kansainvälisessä eurooppalaisessa vaarallisten aineiden tiekuljetussopimuksessa tunnelimääräysten osalta on tapahtumassa. Valmistumispvm: Liukuesteet räjähdekuljetuksissa (B29/2001) Kansallisissa räjähteiden VAK-kuljetuksissa vaaditaan EX/II- tai EX/III- ajoneuvoissa olevan nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein varustetut renkaat, milloin sää tai keli sitä edellyttää. Kansainvälisissä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä ADR-määräyksissä ei kyseistä vaatimusta ole. Liukuestevaatimus onkin asetettu kyseenalaiseksi vedoten mm. suomalaisille jakeluliikennettä suorittaville kuljetusyrityksille aiheutuviin lisäkustannuksiin. Tämä tutkimus on tehty liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Selvitys on osa liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistettyä Liukuesteet räjähdekuljetuksissa - tutkimushanketta, jonka tavoitteena on selvittää liukuestevaatimuksen tarpeellisuutta Suomen räjähdekuljetuksissa sekä millaiset vaikutukset vaatimuksen poistamisella olisi liikenneturvallisuuteen. Tätä selvitystä on tarkoitus käyttää pohjana päätettäessä liukuestevaatimuksen säilyttämisestä ja/tai uusimisesta. Valmistumispvm: EU-Life projekti: Onnettomuuksien riskinhallinta vaarallisten aineiden ja öljyn kuljetuksissa maaliikenteessä. Pilottikohteena Keski-Suomi. Projektin tarkoituksena oli kehittää työkalu vaarallisten aineiden kuljetusten ympäristöriskien hallintaan. Projektin tavoitteena oli luoda järjestelmä vaarallisten aineiden riskienhallintaan luoda internet-pohjainen paikkatietojärjestelmä, jossa kuljetuksia voidaan seurata GPSjärjestelmän avulla kehittää riskiluokitus liikennealueiden maa- ja vesiympäristöissä rakentaa järjestelmä, joka palvelee monipuolisesti kuljetusten suunnittelua ja valvontaa että järjestelmä palvelee mahdollisten onnettomuustilanteiden torjuntatoimenpiteiden suunnittelua, toteutusta ja jälkihoitoa. Järjestelmän pilotointi suoritettiin Keski-Suomessa kesällä 2000, jolloin järjestelmän toimivuutta testattiin käytännössä usean kuukauden ajan. Maaliikennealueet jaettiin riskiluokkiin pinta- ja pohjavesiolosuhteiden perusteella käyttämällä hyväksi jo olemassa olevaa aineistoa ja suorittamalla hydrogeologisia ja teknisiä maastotutkimuksia. Onnettomuustilanteissa hätäkeskuksen ja pelastustoimen tiedossa oli heti onnettomuuden tarkka sijainti, kuljetettava aine, alueen riskiluokka ja vaadittavat pelastustoimet, mikä nopeuttaa ja tarkentaa pelastustoimenpiteitä sekä vähentää ympäristöriskejä. Projekti tehtiin Tampereen Viatek Oy:ssä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa. Lisätietoa projektista

10 Ratapihojen sammutusvalmius (B11/2002) Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ratapihoilla mahdolliset, vaarallisten aineiden säiliövaunujen onnettomuuksista aiheutuvat syttymisvaara- ja tulipalotilanteet sekä arvioida valmiudet torjua niiden seurauksia. Tutkimus on tehty kahdessa vaiheessa. Tutkimuksen kummankin vaiheen raportit on yhdistetty julkaisussa "Ratapihojen sammutusvalmius". Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin kvalitatiivisesti erityyppisten ja eri aineilla kuormattujen säiliövaunujen käyttäytymistä tulipalossa. Tutkimuksessa kerättiin tiedot Suomessa vuonna 1998 säiliövaunuilla kuljetetuista nesteytetyistä kaasuista ja palavista nesteistä sekä tällaisille kuljetuksille kotimaassa ja ulkomailla sattuneista onnettomuuksista. Tutkimuksen toisessa vaiheessa simuloitiin nesteytettyjen kaasujen ja palavien nesteiden kuljetukseen käytettävien eri vaunutyyppien käyttäytymistä tulipalossa. Tarkastellut tulipalotilanteet ovat lammikkopalo ja varoventtiilin pistoliekki. Liekkien kuumentama säiliö voi revetä teräksen heikkenemisen ja säiliön paineen nousun yhteisvaikutuksesta. Säiliö voi myös täyttyä nesteellä ja revetä nestepaineen vaikutuksesta, jos varoventtiili ei pysty purkamaan nesteen laajenemista vastaavaa massavirtaa. Säiliön käyttäytyminen ja mahdolliseen repeämiseen kuluva aika pääteltiin simulointien perusteella. Tutkimuksessa vertailtiin myös kemikaaliratapihojen sammutusvesihuoltoa ja luoksepäästävyyttä Ratapihaohjeen vaatimuksiin. Käytännön sammutusvalmiutta on arvioitu Vainikkalan palon kokemusten perusteella. Valmistumispvm: Kokemuksia turvallisuusneuvonantajajärjestelmästä (B8/2002) Tutkimuksessa kartoitettiin turvallisuusneuvonantajajärjestelmää Suomessa. Selvityksessä tutkittiin turvallisuusneuvonantajajärjestelmän toimivuutta ja järjestelmän vaikusta yritysten toimintaan ja turvallisuusneuvonantajien työnkuvaan. Selvitys tehtiin lähettämällä kysely yritysten turvallisuusneuvonantajille sekä haastattelemalla keskusjärjestöjen, vaarallisia aineita lähettävien yritysten ja huolinta- ja kuljetusyritysten edustajia sekä viranomaisia. Tutkimukseen osallistuneiden kokemukset turvallisuusneuvonantajajärjestelmästä olivat pääsääntöisesti positiivisia. Kirjallisen kyselyn ja haastattelujen perusteella turvallisuusneuvonantajajärjestelmää voidaan pitää pääpiirteissään onnistuneena. Järjestelmä näyttäisi toimivan hyvin, ja se on otettu vastaan erittäin positiivisesti. Turvallisuusneuvonantajajärjestelmän suurimpana hyötynä on tietoisuuden parantuminen, minkä ansiosta paperit ovat paremmin kunnossa ja kaluston kunto ja riskien tuntemus on parantunut. Turvallisuusneuvonantajien tietämystä tulisikin käyttää yrityksissä paremmin hyödyksi ja turvallisuusneuvonantajatoimintaa tehostaa. Turvallisuusneuvonantajatoiminnan tehostamiseksi neuvonantajille olisi varattava riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen. Valmistumispvm:

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 802 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001 N:o 802 806 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta... 2401 803

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset 15.2.2008 Suunnitteluvaiheen

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

TAKING THE DANGER OUT OF DANGEROUS GOODS

TAKING THE DANGER OUT OF DANGEROUS GOODS Dangerous Goods Management Finland Oy TAKING THE DANGER OUT OF DANGEROUS GOODS www.dgm.fi DGM GROUP DGM Group (Dangerous Goods Management Group) on johtava kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, joka

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

Trafin VAK-päivä Mari Suominen

Trafin VAK-päivä Mari Suominen Trafin VAK-päivä 2015 9.1.2015 Mari Suominen Sisältö Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö (VAK-laki, asetuksia) Suomen ja Venäjän väliset VAKrautatiemääräykset VAK-neuvottelukunta Muutoksia

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi

VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskoulutus.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 262 269 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä. ecall-hankkeen ja tulosten esittely

Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä. ecall-hankkeen ja tulosten esittely Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä Suomessa ecall-hankkeen ja tulosten esittely Projektin osapuolet Tilaaja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikennevirasto LiVi Toteuttajat

Lisätiedot

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Väylänpidon ja liikenteen pohjavesiriskit 20.11.2014 Maanteiden liukkaudentorjunta Vaihtelevat säät ovat haaste

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

U 23/2010 vp. ensimmäinen mukauttaminen)

U 23/2010 vp. ensimmäinen mukauttaminen) U 23/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan komission direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 4-2014. Itämeren yhteistyöpöytäkirjan soveltaminen Suomen ro-ro-aluskuljetuksissa. Valtteri Laine

Trafin julkaisuja 4-2014. Itämeren yhteistyöpöytäkirjan soveltaminen Suomen ro-ro-aluskuljetuksissa. Valtteri Laine Trafin julkaisuja 4-2014 Itämeren yhteistyöpöytäkirjan soveltaminen Suomen ro-ro-aluskuljetuksissa Valtteri Laine Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 5/2014 Trafiksäkerthetsverket

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä

Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Nurminen Logistics kasvaa Venäjällä Sijoitus - Invest 14.11.2012 Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja 14.11.2012 1 Nurminen Logistics lyhyesti Korkealaatuisten logistiikkapalveluiden tarjoaja. Logistiikka-alan

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Kuljetusmäärät varovaisessa nousussa pitkällä aikavälillä

Kuljetusmäärät varovaisessa nousussa pitkällä aikavälillä SKAL Kuljetusbarometri 3/2015: Asiakkaiden vaatimukset ja ratkaisut dominoivat kuljetusyritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä Kuljetusmäärät varovaisessa nousussa pitkällä aikavälillä Barometrin viisarit

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Jouni Lappalainen 0 WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Työpaketissa kaksi selvitetään onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia;

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia; 1 2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja asetusta vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta turvallisuusneuvonantajasta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 SEK(2006) 1726 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset ja laskentamallin laadinta.

Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset ja laskentamallin laadinta. Liite 5 Järjestelyratapihan melumittaukset 14-15.2011 Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset 14-15.6.2011 ja laskentamallin laadinta. 1 Toimeksianto / Johdanto Viinikan ja Rautaharkon ratapihat

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2016 COM(2016) 89 final 2016/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän OTIFasiantuntijakomitean 54. kokouksessa

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0330/2000 03/07/2000 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 26. kesäkuuta 2000 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi

Lisätiedot

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi? Perustettu 1962 Kotipaikka Lahti 21 Vetoautoa 24 Perävaunua 22 Jalkalavakonttia

Lisätiedot

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Rengaspaineet pysyvät kun käytät typpeä Ilma ympärillämme koostuu pääosin hapesta ja typestä. Erottamalla nämä kaasumaiset alkuaineet toisistaan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 532015 Kauppanimi FiFo MN 616 1/4, 15,0 cm 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE

EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Eurokoodi 7 ja kansallinen liite ovat valmiit. Soveltamisohje RIL-207 on käytössä. Käytöstä on järjestetty useita koulutustilaisuuksia. Eletään siirtymävaihetta,

Lisätiedot

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Mikä on onnettomuus Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Onnettomuuteen vaikuttavia tekijöitä Usein puhutaan että nopeus, renkaat, sairaus ym aiheutti onnettomuuden.

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta Sivu 1/8 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2002» 274/2002 274/2002 Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä. Yrityskyselyn ja haastattelujen tulosten esittely

Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä. Yrityskyselyn ja haastattelujen tulosten esittely Selvitys raskaan liikenteen ecallhätäviestintäjärjestelmästä Suomessa Yrityskyselyn ja haastattelujen tulosten esittely Yrityshaastattelun ja kyselyn tuloksia Haastateltu viisi yritystä Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA

KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA Pohjoisen logistiikkafoorumi 16.1.2013 Oulu SKAL Heikki Huhanantti SKAL:n mitat ja massat työryhmän tavoitteet Tavoite: selkeä käsitys muutoksista Euroopassa

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

U 38/2017 vp Ehdotus direktiivin 1999/62/EY (eurovinjettidirektiivi) muuttamisesta ajoneuvoveron osalta

U 38/2017 vp Ehdotus direktiivin 1999/62/EY (eurovinjettidirektiivi) muuttamisesta ajoneuvoveron osalta U 38/2017 vp Ehdotus direktiivin 1999/62/EY (eurovinjettidirektiivi) muuttamisesta ajoneuvoveron osalta Liikenne- ja viestintävaliokunta 12.9.2017 Markus Teräväinen VM/VO Direktiivin nykyinen sisältö Eurovinjettidirektiivissä

Lisätiedot

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS 16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS Liite: _1_ MEHILÄINEN OY SEKÄ MEDIVERKKO-YHTIÖT TOIMIPISTEET SUOMESSA Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko-yhtiöt Suomessa toimipisteet ovat määritetty

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa 1 Talouden ja tiekuljetusten yhteys ennen, nyt ja tulevaisuudessa Markus Pöllänen Lehtori Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 2 Lähtökohtia Tiekuljetusten ja talouden

Lisätiedot

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen 1 Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys Tutkimusotos: suuret huolinta- ja kuljetusyritykset

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN 0 ' T/E1/-//

Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa. Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN 0 ' T/E1/-// Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset 0 ' T/E1/-// TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN Vaarallisten,Øunejden kuljetukset tietunneleissa Riskianalyysit ja kuljetusrajoitukset

Lisätiedot

Liite 1. Raportti. WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems.

Liite 1. Raportti. WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems. Liite 1. Raportti WRM Systems Oy, Jarkko Okkonen Mäkipellontie 23 67700 Kokkola Puh. 050 5972677 Sposti. Jarkko.okkonen@wrm-systems.fi Pohjavesipintojen ja pohjaveden ottomäärien seurantajärjestelmä reaaliaikaiseen

Lisätiedot