EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel SEK(2006) 1726 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista {KOM(2006) 852 lopullinen SEK(2006) 1725} FI FI

2 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista Asiasta vastaava pääosasto: energia ja liikenne OSA 1: MENETTELYTAPAKYSYMYKSET JA SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN Aloitetta alettiin valmistella vuoden 2005 alussa. Vaikutusten arviointi aloitettiin toukokuussa 2006 ja saatiin päätökseen elokuussa 2006 ilman ulkopuolisia asiantuntijoita. Jäsenvaltioita ja EFTA-maita kuultiin pääasiassa vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän sääntelykomitean välityksellä. Euroopan parlamentti on pidetty ajan tasalla komitean työstä. Sidosryhmät olivat tarkkailijoina mukana komiteassa, minkä lisäksi ne esittivät mielipiteitään menettelyn aikana. Julkinen kuuleminen, joka järjestettiin Sinun äänesi Euroopassa -verkkosivuston välityksellä, alkoi 21. toukokuuta ja päättyi 31. heinäkuuta OSA 2: ONGELMAN MÄÄRITTELY 2.1 Yleiskatsaus vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksiin Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot sisämaan tavaraliikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten kokonaismääristä kuljetusmuodoittain viidentoista jäsenvaltion EU:ssa vuonna KULJETUS- MUOTO KULJETUKSET (miljardeina tonnikilometreinä) Tavarakuljetukset yhteensä Vaarallisten aineiden kuljetukset KANSALLISTEN KULJETUSTEN OSUUS (miljardeina tonnikilometreinä) Tavarakuljetukset yhteensä Vaarallisten aineiden kuljetukset Maantie Rautatie Sisävedet Yhteensä FI 2 FI

3 Jos näihin lukuihin lisätään uusia jäsenvaltioita koskevat tiedot, tavarakuljetusten kokonaismäärä kasvaa arviolta 25 prosenttia ja vaarallisten aineiden kuljetukset arviolta 30 prosenttia. 2.2 Vaarallisten aineiden kansainvälisiä sisämaankuljetuksia koskevat eurooppalaiset määräykset Vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia säännellään kansainvälisillä sopimuksilla, jotka perustuvat vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeviin YK:n suosituksiin (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Model Regulations). YK:n suositukset on pantu sisämaanliikenteen kuljetusmuotojen osalta täytäntöön kolmella asiakirjalla: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID) eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN). Lähes kaikki EU-maat ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen ja RID-ohjesäännön. ADN-sopimus ei ole vielä voimassa. Sopimuksen ratifiointiprosessi on parhaillaan käynnissä, ja sopimuksen odotetaan tulevan voimaan viimeistään vuonna Sen allekirjoittajiin kuuluu yhdeksän EU-maata. Kahta ADN-sopimukseen perustuvaa järjestelmää (ADN-R ja ADN-D) sovelletaan parhaillaan Reinin ja Tonavan alueilla. Näillä alueilla sijaitsevat maat ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Lisäksi on olemassa kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan kansallisiin kuljetuksiin. 2.3 Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö EU:n lainsäädäntö täydentää vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia kansainvälisiä määräyksiä, koska se velvoittaa soveltamaan kansainvälisten sopimusten sääntöjä myös kansallisiin kuljetuksiin. Tähän lainsäädäntöön kuuluvat seuraavat säädökset: ADR- ja RID-määräykset on sisällytetty yhteisön oikeuteen seuraavilla kahdella säädöksellä, joita kutsutaan puitedirektiiveiksi: neuvoston direktiivit 94/55/EY (ADR) ja 96/49/EY (RID). Komissio antoi vuonna 1997 ehdotuksen vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. Ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty, koska ADN-sopimusta ei tuolloin tehty lopullisesti, kuten oli odotettu, minkä vuoksi ehdotus vedettiin pois vuonna Puitedirektiivien yhteydessä on annettu kaksi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajia koskevaa erityisdirektiiviä, neuvoston direktiivi 96/35/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/18/EY, jotka käsittävät kaikki kolme sisämaankuljetusmuotoa. Lisäksi on annettu neljä komission päätöstä 2005/263/EY, 2005/903/EY, 2005/180/EY ja 2005/777/EY, joissa jäsenvaltioille myönnetään kansallisia poikkeuksia puitedirektiiveistä. 2.4 Ongelmat, jotka vaativat toimia Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö käsittää ainoastaan maantie- ja rautatiekuljetukset. Vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksista ei siis ole olemassa EU:n sääntöjä. Multimodaalisessa kuljetustoiminnassa ei ole kuitenkaan suotavaa pitää yllä FI 3 FI

4 eri liikennemuotoja varten eri säännöstöjä, joita kuljetusten käyttäjien on noudatettava. Sääntöjen olisi mahdollisimman pitkälle oltava samoja. Voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö on historiallisista syistä varsin monimutkaista, ja sitä voitaisiin yksinkertaistaa. 2.5 Ketä asia koskee Asia koskee yrityksiä, jotka osallistuvat vaarallisten aineiden kuljetuksiin. 2.6 Oikeusperusta EY:n perustamissopimuksen 71 artikla. 2.7 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate ADR- ja RID-määräysten vahvistaminen ja niiden soveltamisalan laajentaminen sisällyttämällä ne tie- ja rautatieliikennettä koskevaan yhteisön lainsäädäntöön on osoittanut EU:n toimien aiheellisuuden. EU:n toimia tarvitaan yhtä lailla sisävesikuljetusten alalla, jotta nämä kuljetukset ja ADN-määräykset saisivat vastaavanlaisen aseman. Jäsenvaltiot, jotka soveltavat jo tai aikovat soveltaa jotakin ADN-järjestelmää, voivat hyvin pienin lisätoimenpitein ulottaa määräykset koskemaan myös kansallisia kuljetuksia. Suhteellisuuskysymys on erityisen tärkeä niille jäsenvaltioille, joilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia. Tätä kysymystä käsitellään tarkemmin kohdassa Ennakoitavissa olevat ongelmat Kun multimodaalisten toimintamallien käyttö yleistyy, eri sääntöjen soveltaminen eri kuljetusmuotoihin lisää entisestään päivittäisiä käytännön ongelmia multimodaalisessa toiminnassa ja kasvattaa tarpeettomasti kustannuksia. Sisävesikuljetuksissa, jotka muuten olisivat monissa tapauksissa kaikkein sopivin kuljetusmuoto, eri sääntöjen soveltaminen kansainvälisiin ja kansallisiin kuljetuksiin haittaa näiden kuljetusten kehittymistä. OSA 3: TAVOITTEET Yleisenä poliittisena tavoitteena on varmistaa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus EU:n alueella. Tavoitteet saavutetaan kansainvälisessä liikenteessä kansainvälisen ADR-sopimuksen, RIDohjesäännön ja pian myös ADN-sopimuksen avulla. Samoja tavoitteita on tarpeen soveltaa EU:n alueella myös kansallisiin kuljetuksiin. Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskevat EU:n säännöt ovat tähän saakka rajoittuneet maantie- ja rautatiekuljetuksiin. Kolmannen kansainvälisen sopimuksen, ADNsopimuksen, odotetaan pian tulevan voimaan. Sen vuoksi on aiheellista, että kaikkia sisämaankuljetusmuotoja käsitellään tulevaisuudessa yhdenmukaisella tavalla. Varmistamalla, että turvallisuustaso on kansallisissa kuljetuksissa vähintään yhtä hyvä kuin kansainvälisissäkin kuljetuksissa, ehkäistään sisävesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja FI 4 FI

5 edistetään kestävän kehityksen strategian toteutumista erityisesti ympäristön ja yhteiskunnan osalta. Kahta voimassa olevaa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa puitedirektiiviä on muutettu useaan otteeseen. Sen vuoksi komission oikeudellinen yksikkö käynnisti kodifiointimenettelyn, jonka tavoitteena oli yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Menettely keskeytettiin kuitenkin siinä vaiheessa, kun alettiin harkita EU:n toimien ulottamista koskemaan myös sisävesikuljetuksia. Parempana vaihtoehtona pidettiin voimassa olevien direktiivien korvaamista yhdellä säädöksellä, jonka soveltamisalaa laajennettaisiin kuten oli suunniteltukin. Näin voitaisiin yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä Lissabonin strategian mukaisesti. Jos tämä lainsäädäntötoimi toteutetaan, sen avulla voidaan yksinkertaistaa lainsäädäntöä vieläkin pitemmälle: Ensiksikin, jos ADN-määräykset sisällytetään EU:n lainsäädäntöön, edellä mainitut kaksi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajia koskevaa direktiiviä käyvät tarpeettomiksi ja ne voidaan kumota. Toiseksi, kahden puitedirektiivin säännökset eivät välttämättä ole samoja silloinkaan, kun se olisi mahdollista, ja nämä direktiivit sisältävät säännöksiä, jotka ovat jo vanhentuneita tai vanhentuvat lähitulevaisuudessa. Nyt on hyvä tilaisuus antaa säännökset, jotka ovat mahdollisimman yhdenmukaisia kaikkien kolmen kuljetusmuodon osalta, sekä kumota vanhentuneet säännökset ja valmistautua siihen, että osa säännöksistä vanhentuu tulevaisuudessa. Kolmanneksi, suunniteltuun uuteen puitedirektiiviin voitaisiin sisällyttää kansallisia poikkeuksia koskevat neljä komission päätöstä. Yhteisön säännöstöä voitaisiin supistaa tällä tavoin noin 2000 sivulla. OSA 4: TOIMINTAVAIHTOEHDOT Harkittavana oli kolme toimintavaihtoehtoa. 4.1 Vaihtoehto 1: Pelkkä kodifiointi ilman politiikan muutos EU:n nykyisen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lainsäädännön soveltamisala ja sisältö säilyisivät ennallaan. Sisävesikuljetuksia ei sisällytettäisi yhteisön oikeuteen. Ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön kodifiointi saatettaisiin päätökseen. 4.2 Vaihtoehto 2: Kodifiointi ja uusi, sisävesikuljetuksia koskeva säädös Kodifiointi toteutettaisiin kuten vaihtoehdossa 1, minkä lisäksi laadittaisiin uusi EU-säädös, joka kattaisi vaarallisten aineiden sisävesikuljetukset ja ADN-määräykset. FI 5 FI

6 4.3 Vaihtoehto 3: Lainsäädännön tarkistaminen sisävesikuljetukset mukaan luettuina EU:n nykyistä vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä tarkistettaisiin ja yksinkertaistettaisiin, puitedirektiivit yhdistettäisiin ja lainsäädäntö ulotettaisiin ADNmääräyksillä koskemaan myös sisävesikuljetuksia. OSA 5: VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Toimintavaihtoehtojen todennäköiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset Taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset vaihtelevat toimintavaihtoehdosta toiseen, mutta vaikuttaa siltä, että vaikutukset olisivat yleisesti katsoen suhteellisen pieniä. On kiistatonta, että vaarallisten aineiden kuljetuksia varten tarvitaan säännöt, joilla varmistetaan, että kuljetusten suorittaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän riskejä suurelle yleisölle, ympäristölle ja kuljetuksiin osallistuville työntekijöille. Sen vuoksi ei ole ehdotettukaan, että säännöistä luovuttaisiin kokonaan tai että järjestelmää muutettaisiin perusteellisesti, koska vaarallisista aineista ei päästä eroon ja niitä on kuljetettava paikasta toiseen. Vaihtoehto 1 ei käytännössä muuttaisi politiikkaa tai sääntöjä. Kodifioinnin ansiosta sääntöjä olisi todennäköisesti hieman helpompi soveltaa jo pelkästään sen vuoksi, että säädösten, muutosten ja viittausten määrä vähenisi merkittävästi. Yksinkertaistettujen sääntöjen hyväksyminen olisi todennäköisesti helpompaa, mikä vähentäisi vastaavasti haittavaikutusten todennäköisyyttä niin talouden, yhteiskuntapolitiikan kuin ympäristönkin alalla. Vaikka sidosryhmät suhtautuvat myönteisesti näihin muutoksiin, muutoksilla olisi todennäköisesti rajallinen vaikutus kaikilla aloilla. Vaihtoehdossa 2 edelliseen vaihtoehtoon lisätään sisävesikuljetukset. Vaarallisia aineita ei voida kuljettaa sisävesillä kuten ei myöskään maanteillä tai rautateillä soveltamatta sääntöjä, joilla varmistetaan kuljetusten turvallisuus ja minimoidaan koko yhteiskunnalle aiheutuvat riskit, työntekijät ja ympäristö mukaan luettuina. Onkin jo olemassa sääntöjä, joilla säännellään kansainvälisiä kuljetuksia Reinin ja Tonavan alueella (ADN-R- ja ADN-Dsäännöstö) sekä kansallisia kuljetuksia niissä maissa, joiden sisävesillä kuljetetaan vaarallisia aineita. Sen mukaan, millaisesta kansainvälisestä sopimuksesta kulloinkin on kyse, kansainväliset säännöt ovat joko sitovia tai ei-sitovia; jälkimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää muitakin sääntöjä. Kansainvälisiä kuljetuksia koskevia sääntöjä täydennetään kansallisilla säännöillä. Vaikka monet jäsenvaltiot ovat yrittäneet yhdenmukaistaa kansallisia sääntöjään kansainvälisten sääntöjen kanssa, säännöt ovat vieläkin monenkirjavia erityisesti yhteisön laajentumisen jälkeen. Vaarallisten tavaroiden kuljetuksia koskevat säännöt ovat väistämättä monimutkaisia, koska tuotteita on hyvin runsaasti. Sen vuoksi on suotavaa, että taloudellisten toimijoiden täytyy noudattaa ainoastaan yhtä säännöstöä riippumatta siitä, ovatko kuljetukset kansallisia vai kansainvälisiä. Koska ADN-sopimuksen allekirjoittaneet jäsenvaltiot joutuvat kohta noudattamaan kansainvälisiä sääntöjä, on loogista soveltaa samoja sääntöjä myös kansallisiin kuljetuksiin. FI 6 FI

7 Toimijoiden saamien ilmeisten taloudellisten etujen lisäksi vaihtoehdolla 2 olisi myös myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Työntekijöiden suojelu ja turvallisuuden varmistaminen vaativat sääntöjä erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten alalla. On tunnustettua, että ADN-määräykset tarjoavat tietyntasoisen suojan onnettomuuksia ja vaarallisten aineiden tahattomia päästöjä vastaan kuljetusten aikana. Suurin osa työntekijöistä on itse asiassa hyötynyt samantasoisesta suojasta ADN-sopimuksen perustana olevaan ADN- Rein-säännöstöön sisältyvien turvallisuussääntöjen ansiosta. Vaaratilanteen tai onnettomuuden sattuessa säännöt suojaavat yhtä hyvin myös pelastusjoukkoja. Sisävesillä, joilla ehdotettuja sääntöjä noudatetaan tyydyttävällä tavalla, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden riski pienenee merkittävästi, millä on hyvin suuri ympäristövaikutus. On tietenkin tarpeen huolehtia kyseisten sääntöjen täytäntöönpanosta. Yksi ainoa säännöstö helpottaisi huomattavasti jäsenvaltioiden täytäntöönpanotehtäviä. Täytäntöönpanon helpottaminen ja tehostaminen ovat itse asiassa tärkeimpiä syitä siihen, että eräät jäsenvaltiot ovat jo yrittäneet vähentää kotimarkkinoillaan käytettyjen järjestelmien määrää. Voidaan siis todeta, että luomalla vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia varten EU:n laajuinen järjestelmä, joka käsittää sekä kansalliset että kansainväliset kuljetukset, saadaan aikaan myönteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia sekä täytäntöönpano- ja ympäristövaikutuksia. Markkinoilla tarvitaan sääntöjä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien riskien johdosta. On loogista käyttää samaa säännöstöä, jota niiden jäsenvaltioiden, joilla on merkittävät sisävesikuljetusmarkkinat, on joka tapauksessa sovellettava kansainvälisten velvollisuuksiensa eli ADN-järjestelmän vuoksi. Vaihtoehtoon 3 sisältyy edelliseen vaihtoehtoon verrattuna myös lainsäädännön tarkistamista. Tarkistukseen kuuluu kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa on tarkoitus poistaa vanhentuneet lausekkeet. Tätä vaihtoehtoa ei sisälly kodifiointiprosessiin. Vanhentuneiden lausekkeiden poistamisesta olisi kiistatonta hyötyä. Niiden jättäminen lainsäädäntöön mutkistaisi tarpeettomasti jo luonnostaan mutkikasta asiaa ja lisäisi siten riskejä ja kustannuksia. Lainsäädännön tarkistuksen toisen osan tavoitteena on yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle sisämaanliikenteen kolmea kuljetusmuotoa maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia koskevat säännöt. Yhä useammissa kuljetuksissa tarvitaan useampaa kuin yhtä kuljetusmuotoa, ja eri säännöstöjen soveltaminen kuhunkin kuljetusmuotoon tekee kuljetuksista turhan kalliita ja hankalia. Yhdenmukaistettu säännöstö helpottaisi kiistattomasti multimodaalisia kuljetuksia. Monimutkaiset säännöt aiheuttavat myös turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Tässä yhteydessä onkin tunnustettu, että sääntöjen yhdenmukaistamisen vaikuttaisi positiivisesti kaikkiin aloihin: sillä olisi myönteinen taloudellinen vaikutus, koska se vähentäisi kustannuksia, myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus, koska sääntöjä olisi helpompi soveltaa, mikä parantaisi turvallisuutta, ja samoista syistä se vähentäisi myös ympäristöriskejä. Jos säännöt vaihtelisivat vähemmän, kansallisten viranomaisten olisi helpompi panna ne täytäntöön. Sidosryhmien olisi myös huomattavasti helpompi noudattaa yhdenmukaistettua ja yksinkertaistettua säännöstöä. Vaikka kaikilla vaihtoehdoilla on myönteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia sekä ympäristöja täytäntöönpanovaikutuksia, niitä on eniten vaihtoehdolla 3. Kohdassa 5.3 käsitellään tarkemmin niiden jäsenvaltioiden erityistilannetta, joilla ei ole vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia tai muihin jäsenvaltioihin yhteydessä olevia sisävesiä. FI 7 FI

8 5.2 Vaikutus yhteisön oikeuden yksinkertaistamiseen Vaihtoehdoissa 1 ja 2 yhteisön oikeutta yksinkertaistettaisiin pelkästään kodifioimalla, mikä käytännössä merkitsisi konsolidoitujen versioiden laatimista voimassa olevista direktiiveistä. Toimintavaihtoehto 3 merkitsisi pidemmälle menevää, helppokäyttöisyyteen tähtäävää yksinkertaistamista, jossa kaikki nykyiset direktiivit ja päätökset yhdistettäisiin yhdeksi ainoaksi EU:n säädökseksi. 5.3 Vaikutusten alueelliset erot Toimintavaihtoehdon 3 pohjalta laaditun lainsäädäntöaloitteen mukaan jäsenvaltio, jolla ei ole sisävesiyhteyksiä muihin jäsenvaltioihin, voi soveltaa joko EU:n sääntöjä tai jatkaa muiden sääntöjen soveltamista. Vastaavalla tavalla jäsenvaltio, jolla ei ole lainkaan vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia, ei olisi velvollinen panemaan ehdotettua direktiiviä täytäntöön. 5.4 EU:n ulkopuoliset vaikutukset Mikään edellä kuvatuista toimintavaihtoehdoista ei muuttaisi tilannetta EU:n ulkopuolisten maiden suhteen maantie- ja rautatiekuljetusten osalta. Toimintavaihtoehdot 2 ja 3 edistäisivät todennäköisesti vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista myös EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa. 5.5 Julkisen kuulemisen tulokset Valtaenemmistö vastaajista kannattaa energian ja liikenteen pääosaston kohdassa 6.2 esittämää toimintavaihtoehtoa. OSA 6: TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 6.1 Tiivistelmä vaikutuksista Ainoa merkittävä ero kolmen valitun toimintavaihtoehdon välillä on se, sisällytetäänkö sisävesikuljetukset yhteisön lainsäädäntöön vai ei. Vaihtoehdot 2 ja 3 eroavat toisistaan myös siltä osin, miten pitkälle vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia sääntöjä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan. Seuraavassa vertailutaulukossa esitetään kyseisten kolmen vaihtoehdon arvioidut vaikutukset. Toimintavaihtoehdot Vaikutukset Pelkkä Kodifiointi ja Lainsäädännön kodifiointi ilman sisävesikuljetukset sisävesi- tarkistus ja politiikan muutosta kuljetukset Parantaa liikenteen turvallisuutta Ei Todennäköisesti Todennäköisesti Edistää kuljetuspalvelujen vapaata liikkuvuutta Ei Todennäköisesti Todennäköisesti FI 8 FI

9 Vähentää onnettomuuksien ympäristöriskejä Ei Todennäköisesti Todennäköisesti Yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä Jonkin verran Jonkin verran Merkittävästi Ajantasaistaa EU:n lainsäädäntöä Jonkin verran Jonkin verran Kokonaan Yhdenmukaistaa eri kuljetusmuotoja koskevia sääntöjä Ei Ei Kyllä 6.2 Parhaaksi arvioitu vaihtoehto Koska ADN-sopimus tulee piakkoin voimaan, on aiheellista ulottaa voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö koskemaan myös sisävesikuljetuksia. Tämä tavoite voidaan saavuttaa toimintavaihtoehdoilla 2 ja 3. Koska vaihtoehto 3 on ainoa keino yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa yhteisön lainsäädäntöä tavoitteiden mukaisesti, lainsäädännön tarkistaminen ja ulottaminen koskemaan myös sisävesikuljetuksia on arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi. FI 9 FI

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA COM 95 (508) FIN KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA 1 1. Johdanto ja tiivistelmä 1.1 Neljännessä ja seitsemännessä yhtiöoikeudesta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2010 SEK(2010) 414 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION ASETUKSEEN (EU) N:o /.. Euroopan unionin

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 367 lopullinen VIHREÄ KIRJA Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO Monenlaisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2004 KOM(2004) 327 lopullinen VIHREÄ KIRJA JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA SEKÄ JULKISIA HANKINTOJA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVASTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 12.7.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 12.7.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 12.7.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 COM(2012) 756 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Sisämarkkinoiden vahvistaminen poistamalla henkilöautojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.7.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä asuinrakennuksiin

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot