EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel SEK(2006) 1726 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista {KOM(2006) 852 lopullinen SEK(2006) 1725} FI FI

2 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista Asiasta vastaava pääosasto: energia ja liikenne OSA 1: MENETTELYTAPAKYSYMYKSET JA SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN Aloitetta alettiin valmistella vuoden 2005 alussa. Vaikutusten arviointi aloitettiin toukokuussa 2006 ja saatiin päätökseen elokuussa 2006 ilman ulkopuolisia asiantuntijoita. Jäsenvaltioita ja EFTA-maita kuultiin pääasiassa vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän sääntelykomitean välityksellä. Euroopan parlamentti on pidetty ajan tasalla komitean työstä. Sidosryhmät olivat tarkkailijoina mukana komiteassa, minkä lisäksi ne esittivät mielipiteitään menettelyn aikana. Julkinen kuuleminen, joka järjestettiin Sinun äänesi Euroopassa -verkkosivuston välityksellä, alkoi 21. toukokuuta ja päättyi 31. heinäkuuta OSA 2: ONGELMAN MÄÄRITTELY 2.1 Yleiskatsaus vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksiin Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot sisämaan tavaraliikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten kokonaismääristä kuljetusmuodoittain viidentoista jäsenvaltion EU:ssa vuonna KULJETUS- MUOTO KULJETUKSET (miljardeina tonnikilometreinä) Tavarakuljetukset yhteensä Vaarallisten aineiden kuljetukset KANSALLISTEN KULJETUSTEN OSUUS (miljardeina tonnikilometreinä) Tavarakuljetukset yhteensä Vaarallisten aineiden kuljetukset Maantie Rautatie Sisävedet Yhteensä FI 2 FI

3 Jos näihin lukuihin lisätään uusia jäsenvaltioita koskevat tiedot, tavarakuljetusten kokonaismäärä kasvaa arviolta 25 prosenttia ja vaarallisten aineiden kuljetukset arviolta 30 prosenttia. 2.2 Vaarallisten aineiden kansainvälisiä sisämaankuljetuksia koskevat eurooppalaiset määräykset Vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia säännellään kansainvälisillä sopimuksilla, jotka perustuvat vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeviin YK:n suosituksiin (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Model Regulations). YK:n suositukset on pantu sisämaanliikenteen kuljetusmuotojen osalta täytäntöön kolmella asiakirjalla: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID) eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN). Lähes kaikki EU-maat ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen ja RID-ohjesäännön. ADN-sopimus ei ole vielä voimassa. Sopimuksen ratifiointiprosessi on parhaillaan käynnissä, ja sopimuksen odotetaan tulevan voimaan viimeistään vuonna Sen allekirjoittajiin kuuluu yhdeksän EU-maata. Kahta ADN-sopimukseen perustuvaa järjestelmää (ADN-R ja ADN-D) sovelletaan parhaillaan Reinin ja Tonavan alueilla. Näillä alueilla sijaitsevat maat ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Lisäksi on olemassa kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan kansallisiin kuljetuksiin. 2.3 Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö EU:n lainsäädäntö täydentää vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia kansainvälisiä määräyksiä, koska se velvoittaa soveltamaan kansainvälisten sopimusten sääntöjä myös kansallisiin kuljetuksiin. Tähän lainsäädäntöön kuuluvat seuraavat säädökset: ADR- ja RID-määräykset on sisällytetty yhteisön oikeuteen seuraavilla kahdella säädöksellä, joita kutsutaan puitedirektiiveiksi: neuvoston direktiivit 94/55/EY (ADR) ja 96/49/EY (RID). Komissio antoi vuonna 1997 ehdotuksen vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. Ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty, koska ADN-sopimusta ei tuolloin tehty lopullisesti, kuten oli odotettu, minkä vuoksi ehdotus vedettiin pois vuonna Puitedirektiivien yhteydessä on annettu kaksi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajia koskevaa erityisdirektiiviä, neuvoston direktiivi 96/35/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/18/EY, jotka käsittävät kaikki kolme sisämaankuljetusmuotoa. Lisäksi on annettu neljä komission päätöstä 2005/263/EY, 2005/903/EY, 2005/180/EY ja 2005/777/EY, joissa jäsenvaltioille myönnetään kansallisia poikkeuksia puitedirektiiveistä. 2.4 Ongelmat, jotka vaativat toimia Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö käsittää ainoastaan maantie- ja rautatiekuljetukset. Vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksista ei siis ole olemassa EU:n sääntöjä. Multimodaalisessa kuljetustoiminnassa ei ole kuitenkaan suotavaa pitää yllä FI 3 FI

4 eri liikennemuotoja varten eri säännöstöjä, joita kuljetusten käyttäjien on noudatettava. Sääntöjen olisi mahdollisimman pitkälle oltava samoja. Voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö on historiallisista syistä varsin monimutkaista, ja sitä voitaisiin yksinkertaistaa. 2.5 Ketä asia koskee Asia koskee yrityksiä, jotka osallistuvat vaarallisten aineiden kuljetuksiin. 2.6 Oikeusperusta EY:n perustamissopimuksen 71 artikla. 2.7 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate ADR- ja RID-määräysten vahvistaminen ja niiden soveltamisalan laajentaminen sisällyttämällä ne tie- ja rautatieliikennettä koskevaan yhteisön lainsäädäntöön on osoittanut EU:n toimien aiheellisuuden. EU:n toimia tarvitaan yhtä lailla sisävesikuljetusten alalla, jotta nämä kuljetukset ja ADN-määräykset saisivat vastaavanlaisen aseman. Jäsenvaltiot, jotka soveltavat jo tai aikovat soveltaa jotakin ADN-järjestelmää, voivat hyvin pienin lisätoimenpitein ulottaa määräykset koskemaan myös kansallisia kuljetuksia. Suhteellisuuskysymys on erityisen tärkeä niille jäsenvaltioille, joilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia. Tätä kysymystä käsitellään tarkemmin kohdassa Ennakoitavissa olevat ongelmat Kun multimodaalisten toimintamallien käyttö yleistyy, eri sääntöjen soveltaminen eri kuljetusmuotoihin lisää entisestään päivittäisiä käytännön ongelmia multimodaalisessa toiminnassa ja kasvattaa tarpeettomasti kustannuksia. Sisävesikuljetuksissa, jotka muuten olisivat monissa tapauksissa kaikkein sopivin kuljetusmuoto, eri sääntöjen soveltaminen kansainvälisiin ja kansallisiin kuljetuksiin haittaa näiden kuljetusten kehittymistä. OSA 3: TAVOITTEET Yleisenä poliittisena tavoitteena on varmistaa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus EU:n alueella. Tavoitteet saavutetaan kansainvälisessä liikenteessä kansainvälisen ADR-sopimuksen, RIDohjesäännön ja pian myös ADN-sopimuksen avulla. Samoja tavoitteita on tarpeen soveltaa EU:n alueella myös kansallisiin kuljetuksiin. Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskevat EU:n säännöt ovat tähän saakka rajoittuneet maantie- ja rautatiekuljetuksiin. Kolmannen kansainvälisen sopimuksen, ADNsopimuksen, odotetaan pian tulevan voimaan. Sen vuoksi on aiheellista, että kaikkia sisämaankuljetusmuotoja käsitellään tulevaisuudessa yhdenmukaisella tavalla. Varmistamalla, että turvallisuustaso on kansallisissa kuljetuksissa vähintään yhtä hyvä kuin kansainvälisissäkin kuljetuksissa, ehkäistään sisävesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja FI 4 FI

5 edistetään kestävän kehityksen strategian toteutumista erityisesti ympäristön ja yhteiskunnan osalta. Kahta voimassa olevaa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa puitedirektiiviä on muutettu useaan otteeseen. Sen vuoksi komission oikeudellinen yksikkö käynnisti kodifiointimenettelyn, jonka tavoitteena oli yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Menettely keskeytettiin kuitenkin siinä vaiheessa, kun alettiin harkita EU:n toimien ulottamista koskemaan myös sisävesikuljetuksia. Parempana vaihtoehtona pidettiin voimassa olevien direktiivien korvaamista yhdellä säädöksellä, jonka soveltamisalaa laajennettaisiin kuten oli suunniteltukin. Näin voitaisiin yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä Lissabonin strategian mukaisesti. Jos tämä lainsäädäntötoimi toteutetaan, sen avulla voidaan yksinkertaistaa lainsäädäntöä vieläkin pitemmälle: Ensiksikin, jos ADN-määräykset sisällytetään EU:n lainsäädäntöön, edellä mainitut kaksi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajia koskevaa direktiiviä käyvät tarpeettomiksi ja ne voidaan kumota. Toiseksi, kahden puitedirektiivin säännökset eivät välttämättä ole samoja silloinkaan, kun se olisi mahdollista, ja nämä direktiivit sisältävät säännöksiä, jotka ovat jo vanhentuneita tai vanhentuvat lähitulevaisuudessa. Nyt on hyvä tilaisuus antaa säännökset, jotka ovat mahdollisimman yhdenmukaisia kaikkien kolmen kuljetusmuodon osalta, sekä kumota vanhentuneet säännökset ja valmistautua siihen, että osa säännöksistä vanhentuu tulevaisuudessa. Kolmanneksi, suunniteltuun uuteen puitedirektiiviin voitaisiin sisällyttää kansallisia poikkeuksia koskevat neljä komission päätöstä. Yhteisön säännöstöä voitaisiin supistaa tällä tavoin noin 2000 sivulla. OSA 4: TOIMINTAVAIHTOEHDOT Harkittavana oli kolme toimintavaihtoehtoa. 4.1 Vaihtoehto 1: Pelkkä kodifiointi ilman politiikan muutos EU:n nykyisen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lainsäädännön soveltamisala ja sisältö säilyisivät ennallaan. Sisävesikuljetuksia ei sisällytettäisi yhteisön oikeuteen. Ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön kodifiointi saatettaisiin päätökseen. 4.2 Vaihtoehto 2: Kodifiointi ja uusi, sisävesikuljetuksia koskeva säädös Kodifiointi toteutettaisiin kuten vaihtoehdossa 1, minkä lisäksi laadittaisiin uusi EU-säädös, joka kattaisi vaarallisten aineiden sisävesikuljetukset ja ADN-määräykset. FI 5 FI

6 4.3 Vaihtoehto 3: Lainsäädännön tarkistaminen sisävesikuljetukset mukaan luettuina EU:n nykyistä vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä tarkistettaisiin ja yksinkertaistettaisiin, puitedirektiivit yhdistettäisiin ja lainsäädäntö ulotettaisiin ADNmääräyksillä koskemaan myös sisävesikuljetuksia. OSA 5: VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Toimintavaihtoehtojen todennäköiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset Taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset vaihtelevat toimintavaihtoehdosta toiseen, mutta vaikuttaa siltä, että vaikutukset olisivat yleisesti katsoen suhteellisen pieniä. On kiistatonta, että vaarallisten aineiden kuljetuksia varten tarvitaan säännöt, joilla varmistetaan, että kuljetusten suorittaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän riskejä suurelle yleisölle, ympäristölle ja kuljetuksiin osallistuville työntekijöille. Sen vuoksi ei ole ehdotettukaan, että säännöistä luovuttaisiin kokonaan tai että järjestelmää muutettaisiin perusteellisesti, koska vaarallisista aineista ei päästä eroon ja niitä on kuljetettava paikasta toiseen. Vaihtoehto 1 ei käytännössä muuttaisi politiikkaa tai sääntöjä. Kodifioinnin ansiosta sääntöjä olisi todennäköisesti hieman helpompi soveltaa jo pelkästään sen vuoksi, että säädösten, muutosten ja viittausten määrä vähenisi merkittävästi. Yksinkertaistettujen sääntöjen hyväksyminen olisi todennäköisesti helpompaa, mikä vähentäisi vastaavasti haittavaikutusten todennäköisyyttä niin talouden, yhteiskuntapolitiikan kuin ympäristönkin alalla. Vaikka sidosryhmät suhtautuvat myönteisesti näihin muutoksiin, muutoksilla olisi todennäköisesti rajallinen vaikutus kaikilla aloilla. Vaihtoehdossa 2 edelliseen vaihtoehtoon lisätään sisävesikuljetukset. Vaarallisia aineita ei voida kuljettaa sisävesillä kuten ei myöskään maanteillä tai rautateillä soveltamatta sääntöjä, joilla varmistetaan kuljetusten turvallisuus ja minimoidaan koko yhteiskunnalle aiheutuvat riskit, työntekijät ja ympäristö mukaan luettuina. Onkin jo olemassa sääntöjä, joilla säännellään kansainvälisiä kuljetuksia Reinin ja Tonavan alueella (ADN-R- ja ADN-Dsäännöstö) sekä kansallisia kuljetuksia niissä maissa, joiden sisävesillä kuljetetaan vaarallisia aineita. Sen mukaan, millaisesta kansainvälisestä sopimuksesta kulloinkin on kyse, kansainväliset säännöt ovat joko sitovia tai ei-sitovia; jälkimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää muitakin sääntöjä. Kansainvälisiä kuljetuksia koskevia sääntöjä täydennetään kansallisilla säännöillä. Vaikka monet jäsenvaltiot ovat yrittäneet yhdenmukaistaa kansallisia sääntöjään kansainvälisten sääntöjen kanssa, säännöt ovat vieläkin monenkirjavia erityisesti yhteisön laajentumisen jälkeen. Vaarallisten tavaroiden kuljetuksia koskevat säännöt ovat väistämättä monimutkaisia, koska tuotteita on hyvin runsaasti. Sen vuoksi on suotavaa, että taloudellisten toimijoiden täytyy noudattaa ainoastaan yhtä säännöstöä riippumatta siitä, ovatko kuljetukset kansallisia vai kansainvälisiä. Koska ADN-sopimuksen allekirjoittaneet jäsenvaltiot joutuvat kohta noudattamaan kansainvälisiä sääntöjä, on loogista soveltaa samoja sääntöjä myös kansallisiin kuljetuksiin. FI 6 FI

7 Toimijoiden saamien ilmeisten taloudellisten etujen lisäksi vaihtoehdolla 2 olisi myös myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Työntekijöiden suojelu ja turvallisuuden varmistaminen vaativat sääntöjä erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten alalla. On tunnustettua, että ADN-määräykset tarjoavat tietyntasoisen suojan onnettomuuksia ja vaarallisten aineiden tahattomia päästöjä vastaan kuljetusten aikana. Suurin osa työntekijöistä on itse asiassa hyötynyt samantasoisesta suojasta ADN-sopimuksen perustana olevaan ADN- Rein-säännöstöön sisältyvien turvallisuussääntöjen ansiosta. Vaaratilanteen tai onnettomuuden sattuessa säännöt suojaavat yhtä hyvin myös pelastusjoukkoja. Sisävesillä, joilla ehdotettuja sääntöjä noudatetaan tyydyttävällä tavalla, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden riski pienenee merkittävästi, millä on hyvin suuri ympäristövaikutus. On tietenkin tarpeen huolehtia kyseisten sääntöjen täytäntöönpanosta. Yksi ainoa säännöstö helpottaisi huomattavasti jäsenvaltioiden täytäntöönpanotehtäviä. Täytäntöönpanon helpottaminen ja tehostaminen ovat itse asiassa tärkeimpiä syitä siihen, että eräät jäsenvaltiot ovat jo yrittäneet vähentää kotimarkkinoillaan käytettyjen järjestelmien määrää. Voidaan siis todeta, että luomalla vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia varten EU:n laajuinen järjestelmä, joka käsittää sekä kansalliset että kansainväliset kuljetukset, saadaan aikaan myönteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia sekä täytäntöönpano- ja ympäristövaikutuksia. Markkinoilla tarvitaan sääntöjä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien riskien johdosta. On loogista käyttää samaa säännöstöä, jota niiden jäsenvaltioiden, joilla on merkittävät sisävesikuljetusmarkkinat, on joka tapauksessa sovellettava kansainvälisten velvollisuuksiensa eli ADN-järjestelmän vuoksi. Vaihtoehtoon 3 sisältyy edelliseen vaihtoehtoon verrattuna myös lainsäädännön tarkistamista. Tarkistukseen kuuluu kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa on tarkoitus poistaa vanhentuneet lausekkeet. Tätä vaihtoehtoa ei sisälly kodifiointiprosessiin. Vanhentuneiden lausekkeiden poistamisesta olisi kiistatonta hyötyä. Niiden jättäminen lainsäädäntöön mutkistaisi tarpeettomasti jo luonnostaan mutkikasta asiaa ja lisäisi siten riskejä ja kustannuksia. Lainsäädännön tarkistuksen toisen osan tavoitteena on yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle sisämaanliikenteen kolmea kuljetusmuotoa maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia koskevat säännöt. Yhä useammissa kuljetuksissa tarvitaan useampaa kuin yhtä kuljetusmuotoa, ja eri säännöstöjen soveltaminen kuhunkin kuljetusmuotoon tekee kuljetuksista turhan kalliita ja hankalia. Yhdenmukaistettu säännöstö helpottaisi kiistattomasti multimodaalisia kuljetuksia. Monimutkaiset säännöt aiheuttavat myös turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Tässä yhteydessä onkin tunnustettu, että sääntöjen yhdenmukaistamisen vaikuttaisi positiivisesti kaikkiin aloihin: sillä olisi myönteinen taloudellinen vaikutus, koska se vähentäisi kustannuksia, myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus, koska sääntöjä olisi helpompi soveltaa, mikä parantaisi turvallisuutta, ja samoista syistä se vähentäisi myös ympäristöriskejä. Jos säännöt vaihtelisivat vähemmän, kansallisten viranomaisten olisi helpompi panna ne täytäntöön. Sidosryhmien olisi myös huomattavasti helpompi noudattaa yhdenmukaistettua ja yksinkertaistettua säännöstöä. Vaikka kaikilla vaihtoehdoilla on myönteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia sekä ympäristöja täytäntöönpanovaikutuksia, niitä on eniten vaihtoehdolla 3. Kohdassa 5.3 käsitellään tarkemmin niiden jäsenvaltioiden erityistilannetta, joilla ei ole vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia tai muihin jäsenvaltioihin yhteydessä olevia sisävesiä. FI 7 FI

8 5.2 Vaikutus yhteisön oikeuden yksinkertaistamiseen Vaihtoehdoissa 1 ja 2 yhteisön oikeutta yksinkertaistettaisiin pelkästään kodifioimalla, mikä käytännössä merkitsisi konsolidoitujen versioiden laatimista voimassa olevista direktiiveistä. Toimintavaihtoehto 3 merkitsisi pidemmälle menevää, helppokäyttöisyyteen tähtäävää yksinkertaistamista, jossa kaikki nykyiset direktiivit ja päätökset yhdistettäisiin yhdeksi ainoaksi EU:n säädökseksi. 5.3 Vaikutusten alueelliset erot Toimintavaihtoehdon 3 pohjalta laaditun lainsäädäntöaloitteen mukaan jäsenvaltio, jolla ei ole sisävesiyhteyksiä muihin jäsenvaltioihin, voi soveltaa joko EU:n sääntöjä tai jatkaa muiden sääntöjen soveltamista. Vastaavalla tavalla jäsenvaltio, jolla ei ole lainkaan vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia, ei olisi velvollinen panemaan ehdotettua direktiiviä täytäntöön. 5.4 EU:n ulkopuoliset vaikutukset Mikään edellä kuvatuista toimintavaihtoehdoista ei muuttaisi tilannetta EU:n ulkopuolisten maiden suhteen maantie- ja rautatiekuljetusten osalta. Toimintavaihtoehdot 2 ja 3 edistäisivät todennäköisesti vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista myös EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa. 5.5 Julkisen kuulemisen tulokset Valtaenemmistö vastaajista kannattaa energian ja liikenteen pääosaston kohdassa 6.2 esittämää toimintavaihtoehtoa. OSA 6: TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 6.1 Tiivistelmä vaikutuksista Ainoa merkittävä ero kolmen valitun toimintavaihtoehdon välillä on se, sisällytetäänkö sisävesikuljetukset yhteisön lainsäädäntöön vai ei. Vaihtoehdot 2 ja 3 eroavat toisistaan myös siltä osin, miten pitkälle vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia sääntöjä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan. Seuraavassa vertailutaulukossa esitetään kyseisten kolmen vaihtoehdon arvioidut vaikutukset. Toimintavaihtoehdot Vaikutukset Pelkkä Kodifiointi ja Lainsäädännön kodifiointi ilman sisävesikuljetukset sisävesi- tarkistus ja politiikan muutosta kuljetukset Parantaa liikenteen turvallisuutta Ei Todennäköisesti Todennäköisesti Edistää kuljetuspalvelujen vapaata liikkuvuutta Ei Todennäköisesti Todennäköisesti FI 8 FI

9 Vähentää onnettomuuksien ympäristöriskejä Ei Todennäköisesti Todennäköisesti Yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä Jonkin verran Jonkin verran Merkittävästi Ajantasaistaa EU:n lainsäädäntöä Jonkin verran Jonkin verran Kokonaan Yhdenmukaistaa eri kuljetusmuotoja koskevia sääntöjä Ei Ei Kyllä 6.2 Parhaaksi arvioitu vaihtoehto Koska ADN-sopimus tulee piakkoin voimaan, on aiheellista ulottaa voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö koskemaan myös sisävesikuljetuksia. Tämä tavoite voidaan saavuttaa toimintavaihtoehdoilla 2 ja 3. Koska vaihtoehto 3 on ainoa keino yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa yhteisön lainsäädäntöä tavoitteiden mukaisesti, lainsäädännön tarkistaminen ja ulottaminen koskemaan myös sisävesikuljetuksia on arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi. FI 9 FI

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2016 COM(2016) 89 final 2016/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän OTIFasiantuntijakomitean 54. kokouksessa

Lisätiedot

U 23/2010 vp. ensimmäinen mukauttaminen)

U 23/2010 vp. ensimmäinen mukauttaminen) U 23/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan komission direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus Bryssel 3.12.2008 KOM(2008) 801 lopullinen 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI metrologiaa koskevien neuvoston direktiivien 71/317/ETY,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.10.2006 KOM(2006) 599 lopullinen 2006/0199 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. joulukuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot