EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel SEK(2006) 1726 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista {KOM(2006) 852 lopullinen SEK(2006) 1725} FI FI

2 KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista Asiasta vastaava pääosasto: energia ja liikenne OSA 1: MENETTELYTAPAKYSYMYKSET JA SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN Aloitetta alettiin valmistella vuoden 2005 alussa. Vaikutusten arviointi aloitettiin toukokuussa 2006 ja saatiin päätökseen elokuussa 2006 ilman ulkopuolisia asiantuntijoita. Jäsenvaltioita ja EFTA-maita kuultiin pääasiassa vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän sääntelykomitean välityksellä. Euroopan parlamentti on pidetty ajan tasalla komitean työstä. Sidosryhmät olivat tarkkailijoina mukana komiteassa, minkä lisäksi ne esittivät mielipiteitään menettelyn aikana. Julkinen kuuleminen, joka järjestettiin Sinun äänesi Euroopassa -verkkosivuston välityksellä, alkoi 21. toukokuuta ja päättyi 31. heinäkuuta OSA 2: ONGELMAN MÄÄRITTELY 2.1 Yleiskatsaus vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksiin Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot sisämaan tavaraliikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten kokonaismääristä kuljetusmuodoittain viidentoista jäsenvaltion EU:ssa vuonna KULJETUS- MUOTO KULJETUKSET (miljardeina tonnikilometreinä) Tavarakuljetukset yhteensä Vaarallisten aineiden kuljetukset KANSALLISTEN KULJETUSTEN OSUUS (miljardeina tonnikilometreinä) Tavarakuljetukset yhteensä Vaarallisten aineiden kuljetukset Maantie Rautatie Sisävedet Yhteensä FI 2 FI

3 Jos näihin lukuihin lisätään uusia jäsenvaltioita koskevat tiedot, tavarakuljetusten kokonaismäärä kasvaa arviolta 25 prosenttia ja vaarallisten aineiden kuljetukset arviolta 30 prosenttia. 2.2 Vaarallisten aineiden kansainvälisiä sisämaankuljetuksia koskevat eurooppalaiset määräykset Vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia säännellään kansainvälisillä sopimuksilla, jotka perustuvat vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeviin YK:n suosituksiin (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Model Regulations). YK:n suositukset on pantu sisämaanliikenteen kuljetusmuotojen osalta täytäntöön kolmella asiakirjalla: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID) eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN). Lähes kaikki EU-maat ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen ja RID-ohjesäännön. ADN-sopimus ei ole vielä voimassa. Sopimuksen ratifiointiprosessi on parhaillaan käynnissä, ja sopimuksen odotetaan tulevan voimaan viimeistään vuonna Sen allekirjoittajiin kuuluu yhdeksän EU-maata. Kahta ADN-sopimukseen perustuvaa järjestelmää (ADN-R ja ADN-D) sovelletaan parhaillaan Reinin ja Tonavan alueilla. Näillä alueilla sijaitsevat maat ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Lisäksi on olemassa kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan kansallisiin kuljetuksiin. 2.3 Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö EU:n lainsäädäntö täydentää vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia kansainvälisiä määräyksiä, koska se velvoittaa soveltamaan kansainvälisten sopimusten sääntöjä myös kansallisiin kuljetuksiin. Tähän lainsäädäntöön kuuluvat seuraavat säädökset: ADR- ja RID-määräykset on sisällytetty yhteisön oikeuteen seuraavilla kahdella säädöksellä, joita kutsutaan puitedirektiiveiksi: neuvoston direktiivit 94/55/EY (ADR) ja 96/49/EY (RID). Komissio antoi vuonna 1997 ehdotuksen vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. Ehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty, koska ADN-sopimusta ei tuolloin tehty lopullisesti, kuten oli odotettu, minkä vuoksi ehdotus vedettiin pois vuonna Puitedirektiivien yhteydessä on annettu kaksi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajia koskevaa erityisdirektiiviä, neuvoston direktiivi 96/35/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/18/EY, jotka käsittävät kaikki kolme sisämaankuljetusmuotoa. Lisäksi on annettu neljä komission päätöstä 2005/263/EY, 2005/903/EY, 2005/180/EY ja 2005/777/EY, joissa jäsenvaltioille myönnetään kansallisia poikkeuksia puitedirektiiveistä. 2.4 Ongelmat, jotka vaativat toimia Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö käsittää ainoastaan maantie- ja rautatiekuljetukset. Vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksista ei siis ole olemassa EU:n sääntöjä. Multimodaalisessa kuljetustoiminnassa ei ole kuitenkaan suotavaa pitää yllä FI 3 FI

4 eri liikennemuotoja varten eri säännöstöjä, joita kuljetusten käyttäjien on noudatettava. Sääntöjen olisi mahdollisimman pitkälle oltava samoja. Voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö on historiallisista syistä varsin monimutkaista, ja sitä voitaisiin yksinkertaistaa. 2.5 Ketä asia koskee Asia koskee yrityksiä, jotka osallistuvat vaarallisten aineiden kuljetuksiin. 2.6 Oikeusperusta EY:n perustamissopimuksen 71 artikla. 2.7 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate ADR- ja RID-määräysten vahvistaminen ja niiden soveltamisalan laajentaminen sisällyttämällä ne tie- ja rautatieliikennettä koskevaan yhteisön lainsäädäntöön on osoittanut EU:n toimien aiheellisuuden. EU:n toimia tarvitaan yhtä lailla sisävesikuljetusten alalla, jotta nämä kuljetukset ja ADN-määräykset saisivat vastaavanlaisen aseman. Jäsenvaltiot, jotka soveltavat jo tai aikovat soveltaa jotakin ADN-järjestelmää, voivat hyvin pienin lisätoimenpitein ulottaa määräykset koskemaan myös kansallisia kuljetuksia. Suhteellisuuskysymys on erityisen tärkeä niille jäsenvaltioille, joilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia. Tätä kysymystä käsitellään tarkemmin kohdassa Ennakoitavissa olevat ongelmat Kun multimodaalisten toimintamallien käyttö yleistyy, eri sääntöjen soveltaminen eri kuljetusmuotoihin lisää entisestään päivittäisiä käytännön ongelmia multimodaalisessa toiminnassa ja kasvattaa tarpeettomasti kustannuksia. Sisävesikuljetuksissa, jotka muuten olisivat monissa tapauksissa kaikkein sopivin kuljetusmuoto, eri sääntöjen soveltaminen kansainvälisiin ja kansallisiin kuljetuksiin haittaa näiden kuljetusten kehittymistä. OSA 3: TAVOITTEET Yleisenä poliittisena tavoitteena on varmistaa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus EU:n alueella. Tavoitteet saavutetaan kansainvälisessä liikenteessä kansainvälisen ADR-sopimuksen, RIDohjesäännön ja pian myös ADN-sopimuksen avulla. Samoja tavoitteita on tarpeen soveltaa EU:n alueella myös kansallisiin kuljetuksiin. Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskevat EU:n säännöt ovat tähän saakka rajoittuneet maantie- ja rautatiekuljetuksiin. Kolmannen kansainvälisen sopimuksen, ADNsopimuksen, odotetaan pian tulevan voimaan. Sen vuoksi on aiheellista, että kaikkia sisämaankuljetusmuotoja käsitellään tulevaisuudessa yhdenmukaisella tavalla. Varmistamalla, että turvallisuustaso on kansallisissa kuljetuksissa vähintään yhtä hyvä kuin kansainvälisissäkin kuljetuksissa, ehkäistään sisävesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja FI 4 FI

5 edistetään kestävän kehityksen strategian toteutumista erityisesti ympäristön ja yhteiskunnan osalta. Kahta voimassa olevaa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa puitedirektiiviä on muutettu useaan otteeseen. Sen vuoksi komission oikeudellinen yksikkö käynnisti kodifiointimenettelyn, jonka tavoitteena oli yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Menettely keskeytettiin kuitenkin siinä vaiheessa, kun alettiin harkita EU:n toimien ulottamista koskemaan myös sisävesikuljetuksia. Parempana vaihtoehtona pidettiin voimassa olevien direktiivien korvaamista yhdellä säädöksellä, jonka soveltamisalaa laajennettaisiin kuten oli suunniteltukin. Näin voitaisiin yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä Lissabonin strategian mukaisesti. Jos tämä lainsäädäntötoimi toteutetaan, sen avulla voidaan yksinkertaistaa lainsäädäntöä vieläkin pitemmälle: Ensiksikin, jos ADN-määräykset sisällytetään EU:n lainsäädäntöön, edellä mainitut kaksi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajia koskevaa direktiiviä käyvät tarpeettomiksi ja ne voidaan kumota. Toiseksi, kahden puitedirektiivin säännökset eivät välttämättä ole samoja silloinkaan, kun se olisi mahdollista, ja nämä direktiivit sisältävät säännöksiä, jotka ovat jo vanhentuneita tai vanhentuvat lähitulevaisuudessa. Nyt on hyvä tilaisuus antaa säännökset, jotka ovat mahdollisimman yhdenmukaisia kaikkien kolmen kuljetusmuodon osalta, sekä kumota vanhentuneet säännökset ja valmistautua siihen, että osa säännöksistä vanhentuu tulevaisuudessa. Kolmanneksi, suunniteltuun uuteen puitedirektiiviin voitaisiin sisällyttää kansallisia poikkeuksia koskevat neljä komission päätöstä. Yhteisön säännöstöä voitaisiin supistaa tällä tavoin noin 2000 sivulla. OSA 4: TOIMINTAVAIHTOEHDOT Harkittavana oli kolme toimintavaihtoehtoa. 4.1 Vaihtoehto 1: Pelkkä kodifiointi ilman politiikan muutos EU:n nykyisen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lainsäädännön soveltamisala ja sisältö säilyisivät ennallaan. Sisävesikuljetuksia ei sisällytettäisi yhteisön oikeuteen. Ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön kodifiointi saatettaisiin päätökseen. 4.2 Vaihtoehto 2: Kodifiointi ja uusi, sisävesikuljetuksia koskeva säädös Kodifiointi toteutettaisiin kuten vaihtoehdossa 1, minkä lisäksi laadittaisiin uusi EU-säädös, joka kattaisi vaarallisten aineiden sisävesikuljetukset ja ADN-määräykset. FI 5 FI

6 4.3 Vaihtoehto 3: Lainsäädännön tarkistaminen sisävesikuljetukset mukaan luettuina EU:n nykyistä vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä tarkistettaisiin ja yksinkertaistettaisiin, puitedirektiivit yhdistettäisiin ja lainsäädäntö ulotettaisiin ADNmääräyksillä koskemaan myös sisävesikuljetuksia. OSA 5: VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Toimintavaihtoehtojen todennäköiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset Taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset vaihtelevat toimintavaihtoehdosta toiseen, mutta vaikuttaa siltä, että vaikutukset olisivat yleisesti katsoen suhteellisen pieniä. On kiistatonta, että vaarallisten aineiden kuljetuksia varten tarvitaan säännöt, joilla varmistetaan, että kuljetusten suorittaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän riskejä suurelle yleisölle, ympäristölle ja kuljetuksiin osallistuville työntekijöille. Sen vuoksi ei ole ehdotettukaan, että säännöistä luovuttaisiin kokonaan tai että järjestelmää muutettaisiin perusteellisesti, koska vaarallisista aineista ei päästä eroon ja niitä on kuljetettava paikasta toiseen. Vaihtoehto 1 ei käytännössä muuttaisi politiikkaa tai sääntöjä. Kodifioinnin ansiosta sääntöjä olisi todennäköisesti hieman helpompi soveltaa jo pelkästään sen vuoksi, että säädösten, muutosten ja viittausten määrä vähenisi merkittävästi. Yksinkertaistettujen sääntöjen hyväksyminen olisi todennäköisesti helpompaa, mikä vähentäisi vastaavasti haittavaikutusten todennäköisyyttä niin talouden, yhteiskuntapolitiikan kuin ympäristönkin alalla. Vaikka sidosryhmät suhtautuvat myönteisesti näihin muutoksiin, muutoksilla olisi todennäköisesti rajallinen vaikutus kaikilla aloilla. Vaihtoehdossa 2 edelliseen vaihtoehtoon lisätään sisävesikuljetukset. Vaarallisia aineita ei voida kuljettaa sisävesillä kuten ei myöskään maanteillä tai rautateillä soveltamatta sääntöjä, joilla varmistetaan kuljetusten turvallisuus ja minimoidaan koko yhteiskunnalle aiheutuvat riskit, työntekijät ja ympäristö mukaan luettuina. Onkin jo olemassa sääntöjä, joilla säännellään kansainvälisiä kuljetuksia Reinin ja Tonavan alueella (ADN-R- ja ADN-Dsäännöstö) sekä kansallisia kuljetuksia niissä maissa, joiden sisävesillä kuljetetaan vaarallisia aineita. Sen mukaan, millaisesta kansainvälisestä sopimuksesta kulloinkin on kyse, kansainväliset säännöt ovat joko sitovia tai ei-sitovia; jälkimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää muitakin sääntöjä. Kansainvälisiä kuljetuksia koskevia sääntöjä täydennetään kansallisilla säännöillä. Vaikka monet jäsenvaltiot ovat yrittäneet yhdenmukaistaa kansallisia sääntöjään kansainvälisten sääntöjen kanssa, säännöt ovat vieläkin monenkirjavia erityisesti yhteisön laajentumisen jälkeen. Vaarallisten tavaroiden kuljetuksia koskevat säännöt ovat väistämättä monimutkaisia, koska tuotteita on hyvin runsaasti. Sen vuoksi on suotavaa, että taloudellisten toimijoiden täytyy noudattaa ainoastaan yhtä säännöstöä riippumatta siitä, ovatko kuljetukset kansallisia vai kansainvälisiä. Koska ADN-sopimuksen allekirjoittaneet jäsenvaltiot joutuvat kohta noudattamaan kansainvälisiä sääntöjä, on loogista soveltaa samoja sääntöjä myös kansallisiin kuljetuksiin. FI 6 FI

7 Toimijoiden saamien ilmeisten taloudellisten etujen lisäksi vaihtoehdolla 2 olisi myös myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Työntekijöiden suojelu ja turvallisuuden varmistaminen vaativat sääntöjä erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten alalla. On tunnustettua, että ADN-määräykset tarjoavat tietyntasoisen suojan onnettomuuksia ja vaarallisten aineiden tahattomia päästöjä vastaan kuljetusten aikana. Suurin osa työntekijöistä on itse asiassa hyötynyt samantasoisesta suojasta ADN-sopimuksen perustana olevaan ADN- Rein-säännöstöön sisältyvien turvallisuussääntöjen ansiosta. Vaaratilanteen tai onnettomuuden sattuessa säännöt suojaavat yhtä hyvin myös pelastusjoukkoja. Sisävesillä, joilla ehdotettuja sääntöjä noudatetaan tyydyttävällä tavalla, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden riski pienenee merkittävästi, millä on hyvin suuri ympäristövaikutus. On tietenkin tarpeen huolehtia kyseisten sääntöjen täytäntöönpanosta. Yksi ainoa säännöstö helpottaisi huomattavasti jäsenvaltioiden täytäntöönpanotehtäviä. Täytäntöönpanon helpottaminen ja tehostaminen ovat itse asiassa tärkeimpiä syitä siihen, että eräät jäsenvaltiot ovat jo yrittäneet vähentää kotimarkkinoillaan käytettyjen järjestelmien määrää. Voidaan siis todeta, että luomalla vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia varten EU:n laajuinen järjestelmä, joka käsittää sekä kansalliset että kansainväliset kuljetukset, saadaan aikaan myönteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia sekä täytäntöönpano- ja ympäristövaikutuksia. Markkinoilla tarvitaan sääntöjä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien riskien johdosta. On loogista käyttää samaa säännöstöä, jota niiden jäsenvaltioiden, joilla on merkittävät sisävesikuljetusmarkkinat, on joka tapauksessa sovellettava kansainvälisten velvollisuuksiensa eli ADN-järjestelmän vuoksi. Vaihtoehtoon 3 sisältyy edelliseen vaihtoehtoon verrattuna myös lainsäädännön tarkistamista. Tarkistukseen kuuluu kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa on tarkoitus poistaa vanhentuneet lausekkeet. Tätä vaihtoehtoa ei sisälly kodifiointiprosessiin. Vanhentuneiden lausekkeiden poistamisesta olisi kiistatonta hyötyä. Niiden jättäminen lainsäädäntöön mutkistaisi tarpeettomasti jo luonnostaan mutkikasta asiaa ja lisäisi siten riskejä ja kustannuksia. Lainsäädännön tarkistuksen toisen osan tavoitteena on yhdenmukaistaa mahdollisimman pitkälle sisämaanliikenteen kolmea kuljetusmuotoa maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia koskevat säännöt. Yhä useammissa kuljetuksissa tarvitaan useampaa kuin yhtä kuljetusmuotoa, ja eri säännöstöjen soveltaminen kuhunkin kuljetusmuotoon tekee kuljetuksista turhan kalliita ja hankalia. Yhdenmukaistettu säännöstö helpottaisi kiistattomasti multimodaalisia kuljetuksia. Monimutkaiset säännöt aiheuttavat myös turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Tässä yhteydessä onkin tunnustettu, että sääntöjen yhdenmukaistamisen vaikuttaisi positiivisesti kaikkiin aloihin: sillä olisi myönteinen taloudellinen vaikutus, koska se vähentäisi kustannuksia, myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus, koska sääntöjä olisi helpompi soveltaa, mikä parantaisi turvallisuutta, ja samoista syistä se vähentäisi myös ympäristöriskejä. Jos säännöt vaihtelisivat vähemmän, kansallisten viranomaisten olisi helpompi panna ne täytäntöön. Sidosryhmien olisi myös huomattavasti helpompi noudattaa yhdenmukaistettua ja yksinkertaistettua säännöstöä. Vaikka kaikilla vaihtoehdoilla on myönteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia sekä ympäristöja täytäntöönpanovaikutuksia, niitä on eniten vaihtoehdolla 3. Kohdassa 5.3 käsitellään tarkemmin niiden jäsenvaltioiden erityistilannetta, joilla ei ole vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia tai muihin jäsenvaltioihin yhteydessä olevia sisävesiä. FI 7 FI

8 5.2 Vaikutus yhteisön oikeuden yksinkertaistamiseen Vaihtoehdoissa 1 ja 2 yhteisön oikeutta yksinkertaistettaisiin pelkästään kodifioimalla, mikä käytännössä merkitsisi konsolidoitujen versioiden laatimista voimassa olevista direktiiveistä. Toimintavaihtoehto 3 merkitsisi pidemmälle menevää, helppokäyttöisyyteen tähtäävää yksinkertaistamista, jossa kaikki nykyiset direktiivit ja päätökset yhdistettäisiin yhdeksi ainoaksi EU:n säädökseksi. 5.3 Vaikutusten alueelliset erot Toimintavaihtoehdon 3 pohjalta laaditun lainsäädäntöaloitteen mukaan jäsenvaltio, jolla ei ole sisävesiyhteyksiä muihin jäsenvaltioihin, voi soveltaa joko EU:n sääntöjä tai jatkaa muiden sääntöjen soveltamista. Vastaavalla tavalla jäsenvaltio, jolla ei ole lainkaan vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia, ei olisi velvollinen panemaan ehdotettua direktiiviä täytäntöön. 5.4 EU:n ulkopuoliset vaikutukset Mikään edellä kuvatuista toimintavaihtoehdoista ei muuttaisi tilannetta EU:n ulkopuolisten maiden suhteen maantie- ja rautatiekuljetusten osalta. Toimintavaihtoehdot 2 ja 3 edistäisivät todennäköisesti vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista myös EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa. 5.5 Julkisen kuulemisen tulokset Valtaenemmistö vastaajista kannattaa energian ja liikenteen pääosaston kohdassa 6.2 esittämää toimintavaihtoehtoa. OSA 6: TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 6.1 Tiivistelmä vaikutuksista Ainoa merkittävä ero kolmen valitun toimintavaihtoehdon välillä on se, sisällytetäänkö sisävesikuljetukset yhteisön lainsäädäntöön vai ei. Vaihtoehdot 2 ja 3 eroavat toisistaan myös siltä osin, miten pitkälle vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia sääntöjä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan. Seuraavassa vertailutaulukossa esitetään kyseisten kolmen vaihtoehdon arvioidut vaikutukset. Toimintavaihtoehdot Vaikutukset Pelkkä Kodifiointi ja Lainsäädännön kodifiointi ilman sisävesikuljetukset sisävesi- tarkistus ja politiikan muutosta kuljetukset Parantaa liikenteen turvallisuutta Ei Todennäköisesti Todennäköisesti Edistää kuljetuspalvelujen vapaata liikkuvuutta Ei Todennäköisesti Todennäköisesti FI 8 FI

9 Vähentää onnettomuuksien ympäristöriskejä Ei Todennäköisesti Todennäköisesti Yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä Jonkin verran Jonkin verran Merkittävästi Ajantasaistaa EU:n lainsäädäntöä Jonkin verran Jonkin verran Kokonaan Yhdenmukaistaa eri kuljetusmuotoja koskevia sääntöjä Ei Ei Kyllä 6.2 Parhaaksi arvioitu vaihtoehto Koska ADN-sopimus tulee piakkoin voimaan, on aiheellista ulottaa voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva EU:n lainsäädäntö koskemaan myös sisävesikuljetuksia. Tämä tavoite voidaan saavuttaa toimintavaihtoehdoilla 2 ja 3. Koska vaihtoehto 3 on ainoa keino yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa yhteisön lainsäädäntöä tavoitteiden mukaisesti, lainsäädännön tarkistaminen ja ulottaminen koskemaan myös sisävesikuljetuksia on arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi. FI 9 FI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) FI 01/07/2002 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa esitettävästä Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.9.2005 KOM(2005) 402 lopullinen 2005/0171 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta (Kodifioitu toisinto)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/2 2 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että monenlaisia julkisia palveluja koskevalla horisontaalisella varaumalla ei pystytä suojelemaan riittävästi julkisia palveluja, koska

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0160/2008 2006/0278(COD) FI 10/04/2008 YHTEINEN KANTA Neuvoston 7. huhtikuuta 2008 vahvistama YHTEINEN KANTA Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.5.2007 KOM(2007) 236 lopullinen 2007/0081 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeileistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 21 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevan Yhdistyneiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 215 lopullinen KOMISSION KERTOMUS tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä 7 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot