KAAKKOIS-SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAKKOIS-SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Loppuraportti 31.3.2002"

Transkriptio

1 Tämä hanke on toteutettu osittain EAKR-rahoituksella KAAKKOIS-SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Loppuraportti Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 56 Länsstyrelsens i Södra Finlands län publikationer 56 ISSN ISBN Hakapaino, Helsinki, 2002

2 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Tekijä Projektipäällikkö Terttu Palosaari-Mamia Julkaisun nimi Kaakkois-Suomen ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia Tiivistelmä Etelä-Suomen lääninhallituksen toteuttaman Kaakkois-Suomen ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia-projekti on opetusministeriön, Etelä-Karjalan liiton ja Kymenlaakson liiton rahoittama hanke. Keskeisimpänä tavoitteena oli tuottaa maakunnalliset ammatillista koulutusta koskevat kehittämisstrategiat. Tarkastelun kohdealueena oli Kaakkois-Suomi, johon kuuluvat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Koulutuksen kehittämisstrategiat ovat tulleet entistä tärkeämmiksi työelämän tarpeiden muuttuessa nopeasti, jonka seurauksena koulutus- ja osaamistarpeiden vaatimukset kasvavat. Alueen väestön ikärakenne vanhenee ja nuorten ikäluokat pienenevät nuorten poismuuton seurauksena. Oppilaitosten välinen kilpailu oppilaista kiristyy. Koulutusjärjestelmän pitää näin ollen pystyä vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin oppilaiden toiveet huomioiden. Kaakkois-Suomen ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia-projektissa tarkasteltiin elinkeino- ja ammattirakenteiden kehityssuuntia. Näiden pohjalta laadittiin maakunnalliset koulutustarvelaskelmat, joiden perusteella voidaan entistä tehokkaammin suunata ammatillista koulutusta maakunnallisen kehityksen tukemiseksi. Osaamisen tason nostamisella ja koulutuksen oikealla suuntaamisella on oleellinen merkitys elinkeinojen kehittämisessä. Kehittämisstrategiassa kiinnitetäänkin huomiota eräiden koulutusalojen määrällisiin ja sisällöllisiin suuntaamistarpeisiin niin Etelä-Karjalassa kuin Kymenlaaksossakin. Edelleen strategiassa kiinnitetään huomiota oppilaitosten elinkeinoelämän ja toisten oppilaitosten kanssa tekemään yhteistyöhön, ohjaustoimintaan sekä ammattitaitoisen opettajien rekrytointiin riittävän ja hyvin koulutetun työvoiman saannin turvaamiseksi alueen yrityksissä. Maakunnan koulutuksen suuntaamista, oppilaitosten yhteistyötä ja erikoistumista on tarkasteltava säännöllisesti yhdessä koulutuksen järjestäjien, alueellisen hallinnon ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Avainsanat (asiasisältö) Kaakkois-Suomi, ammatillinen koulutus, elinkeino- ja ammattirakenne-ennusteet, laskennalliset koulutustarve-ennusteet, ennakointi Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Teksti 54 sivua+ liitteet sivua Suomi 10 Jakelu Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto Salpausselänkatu 22, PL 301, KOUVOLA Puh fax Kustantajat Etelä-Karjalan liitto Kymenlaakson liito Opetusministeriö Etelä-Suomen lääninhallitus Sarjan nimi ja numero ISBN Etelä-Suomen lääninhallitus ISSN Julkaisu nro 56

3 Painopaikka ja vuosi Helsinki 2002 ESIPUHE Ammatillisen koulutuksen koulutustarpeiden valtakunnallinen ja alueellinen ennakointi on muodostunut entistä tärkeämmäksi, koska suuret ikäluokat saavuttavat muutaman vuoden kuluttua eläkeiän ja samanaikaisesti työelämän osaamisvaatimukset kasvavat varsinkin nopeasti kehittyvillä aloilla. Osaamisen korkea taso ja koulutuksen oikea kohdentuminen ovat tästä syystä alueen kehitykselle yhä tärkeämpiä työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaaminen tulevaisuudessa edellyttää osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Huolehtimalla yritysten kilpailukyvystä voidaan alueelle houkutella uusia yrityksiä ja lisätä alueen vetovoimaisuutta. Osaamisen kehittämisellä on myönteisiä vaikutuksia alueiden työllisyyteen, elinkeinorakenteen kehittämiseen, aluetalouksien vahvistumiseen ja muiden välillisten heijastusvaikutusten syntymiseen. Alueiden menestyminen on yhä enemmän riippuvainen niiden asemasta kansainvälisessä kilpailussa. Siinä menestyminen edellyttää toiminnan laatuun panostamista ja uusien innovaatioiden kehittämistä. Uusien innovaatioiden kannalta keskeistä on uusien kasvualojen löytäminen ja tuotteistaminen. Nämä edellyttävät osaamisen oikeaa kohdentamista ja yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Oppilaitosten on verkostoiduttava elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Alueen kehittämisessä ja työnjakamisessa on lähdettävä omista vahvuuksista käsin. Elinkeinoelämän kehittämisessä ei pidä unohtaa luontaisiin voimavaroihin perustuvaa teollista ja muuta toimintaa. Siksi on tärkeää panostaa myös perinteisen osaamisen kehittämiseen, jossa toisen asteen osaajilla on keskeinen merkitys. Tulevaisuuden yhteiskunnassa korostuvat myös matkailun, erilaisten kulttuuri- ja virkistyspalvelujen sekä sisältötuotannon merkitys. Myös hyvinvointipalveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Osaamisen kehittämisessä on huolehdittava siitä, että eri aloille saadaan riittävästi osaavaa työvoimaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aikuiskoulutuksen kehittämiseen koulutuksen sisältöjä suunniteltaessa. Nyt valmistunut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia, joka on laadittu yhteistyössä alueen asiantuntijoiden kanssa, antaa hyvän lähtökohdan koulutuksen järjestäjille päättää omien oppilaitostensa koulutuksen ja osaamisen suuntaamista sekä päätöksentekijöille ja vaikuttajille mahdollisuuden tehdä oikeita ratkaisuja. Kaakkois-Suomen mahdollisuudet koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittämisessä ovat hyvät, ne tulee vain hyödyntää hyvällä yhteistyöllä ja oikealla osaamisen kohdentamisella. Ohjausryhmän puheenjohtaja Sivistystoimentarkastaja Tapio Toivonen

4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 PROJEKTIN KUVAUS PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN MAAKUNNAN AMMATTIRAKENNE-ENNUSTE (MARE) -MALLI JA KOULUTUSTARVE-ENNUSTE (MAKE) MALLI 4 2 ELINKEINO-, TOIMIALA- JA AMMATTIRAKENTEEN MUUTOS JA AMMATILLINEN KOULUTUS KAAKKOIS-SUOMI Alueen kuvaus Väestörakenne ja väestökehitys Väestön ikärakenne Väestön koulutusrakenne Työvoima ja työllisyys ELINKEINO- JA AMMATTIRAKENTEEN MUUTOSVUOSINA Elinkeinorakenteen muutos Toimialakohtaiset kehityssuunnat ja ammattirakenteen muutokset Kaakkois-Suomessa Ammattirakenteen kokonaismuutos Uuden työvoiman tarve AMMATILLINEN KOULUTUS KAAKKOIS-SUOMESSA Koulutuksen järjestäjät ja kokonaiskapasiteetti Ammatillisen koulutuksen tarjonta vuosina Ammatillisen koulutuksen kysyntä v Laskennallinen koulutustarve vuosina AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET MÄÄRÄLLISET KEHITTÄMISTARPEET Määrälliset kehittämistarpeet Etelä-Karjalassa Määrälliset kehittämistarpeet Kymenlaaksossa LAADULLISET KEHITTÄMISTARPEET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimialakohtaiset koulutuksen kehittämistarpeet Opetuksen sisällöllinen kehittäminen ja yhteistyö Ohjaustoiminta Koulutuksen järjestäminen ALUEELLISTA ENNAKOINTIA KOSKEVAT KEHITTÄMIS- TARPEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 50 LIITTEET 52

5 1. PROJEKTIN KUVAUS 1.1 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Etelä-Suomen lääninhallituksen välisenä aikana toteuttaman Kaakkois-Suomen koulutuksen kehittämisstrategia-projektin keskeisimpänä tavoitteena oli tuottaa maakunnalliset ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategiat. Tarkastelun kohdealueena oli Kaakkois- Suomi, johon kuuluvat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Projektissa tarkasteltiin elinkeino- ja ammattirakenteiden kehityssuuntia, joiden pohjalta laadittiin maakunnalliset koulutustarvelaskelmat koulutusaloittain. Näiden tarkastelujen pohjalta voidaan entistä tehokkaammin ennakoida koulutustarpeita ja yhdistää ne muuhun maakunnalliseen kehittämiseen. Osaamisen tason nostamisella ja koulutuksen oikealla suuntaamisella on oleellinen merkitys elinkeinoelämän kehittämisessä, kilpailukyvyn saavuttamisessa ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomisessa. Nyt laaditulla ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategialla vahvistetaan alueen ammatillisen koulutuksen edellytyksiä ja parannetaan oppilaitosten mahdollisuuksia suunnata koulutustaan entistä paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin. Koulutuksen kehittämisstrategialla ja siinä esitettävillä toimenpiteillä: - kohdennetaan koulutusta tehokkaasti alueen tarpeisiin - lisätään koulutuksen yhteyksiä muihin alueellisiin kehittäjätahoihin - parannetaan ammattitaitoisen työvoiman saantia - parannetaan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen toimintaedellytyksiä - sitoudutaan yhteisiin kehittämistavoitteisiin sekä - vahvistetaan alueellista erityisosaamista. Koulutuksen kehittämisstrategian laatiminen koettiin tarpeelliseksi johtuen elinkeinoelämässä tapahtuvista nopeista muutoksista, joihin ammatillisen koulutuksen on osaltaan kyettävä vastaamaan. Alueen väestön ikääntyminen ja muuttoliike tulevat jo lähivuosina vaikeuttamaan koulutetun työvoiman saantia. Koulutuksen suuntaamiseen liittyvällä ennakoinnilla on suuri merkitys koulutuksen kehittämisessä. Ennakoinnin pääpainon aluekehityksen perspektiivistä katsottuna tulee olla toisen asteen ammatillisessa ja korkeaasteen koulutuksessa, mutta ennakoinnin tulosten tulee vaikuttaa jo perusopetuksessakin. Erilaiset kehittämisstrategiat ovat ennakointia parhaimmillaan, sillä niissä tulevaisuuden vaihtoehtojen punnitsemisen lisäksi luodaan aktiivisesti alueen tulevaisuutta. Kaakkois-Suomen koulutuksen kehittämisstrategian perustana ovat maakunnalliset elinkeino- ja ammattirakenne- ennusteet, jotka pohjautuvat sisäasiainministeriön laatimiin laskelmiin (Työvoima 2017 ennuste). Tässä raportissa tarkasteluajanjakso kohdistuu vuosiin Projektissa pyrittiin tunnistamaan alueen kannalta merkittävät liiketoimintainnovaatiot. Näiden ennusteiden pohjalta on laadittu maakuntien koulutusaloittaiset laskennalliset koulutustarve-ennusteet (MAKE). Laskennalliset

6 koulutustarpeet on kuvattu sekä työelämän tarpeina koulutusaloittain ja asteittain sekä koulutettujen aloittajatarpeina. Ohjausryhmässä oli edustettuna niin työelämän kuin oppilaitostenkin edustajia. Ohjausryhmään kutsuttiin aluetoimitsija Jorma Härkönen (SAK), osastopäällikkö Matti Kallio (Kaakkois-Suomen TE-keskus), koulutusjohtaja Riitta Laakko (Etelä-Karjalan ammattiopisto), erikoissuunnittelija Matti Laitinen (Etelä-Karjalan liitto), rehtori Kaija Liski (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu), edunvalvontapäällikkö Kauko Niiranen (Kymenlaakson liitto) ja teollisuusasiamies Matti Somerkoski (Teollisuus ja Työnantajat, TT). Puheenjohtajana toimi sivistystoimentarkastaja Tapio Toivonen (Etelä- Suomen lääninhallitus) ja asiantuntijana sivistystoimentarkastaja Esa Gerlander (Etelä-Suomen lääninhallitus). Ohjausryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Terttu Palosaari-Mamia (Etelä-Suomen lääninhallitus). Ennusteiden (MARE ja MAKE) laskentamallista ja toteutuksesta on vastannut ennakoinnin asiantuntija Keijo Mäkelä Viestinhallinta Oy:stä. Työvoima- ja ammattirakennetarkastelu toteutettiin pääasiassa työryhmätyönä, jota varten projektiin muodostettiin toimialakohtaiset asiantuntijaryhmät (5 kpl) Kaakkois-Suomen kannalta keskeisille toimialoille, joita ovat 1) teollisuus, 2) rakentaminen, 3) kauppa ja matkailu, 4) liikeelämänpalvelut ja rahoitus sekä 5) yhteiskunnalliset palvelut. Muutamille toimialoille ei erillistä asiantuntijaryhmää perustettu, koska niiltä aloilta oli jo aiemmin tehty selvityksiä. Hoitotyön toimialalta on Kymenlaaksossa toteutettu hoivapalvelujen klusterityöskentelyä, maa- ja metsätalouden alalta on toteutettu Maaseutubarometri-hanke ja IT-toimialalta on valmistunut Kaakkois- Suomen IT-teknologiaselvitys. Lisäksi Kaakkois-Suomelle tärkeää logistiikkaa on kartoitettu useassa hankkeessa aiemmin. Toimialakohtaisiin asiantuntijaryhmiin kutsuttiin elinkeinoelämän ja oppilaitosten edustajia koko Kaakkois-Suomen alueelta. Kuhunkin asiantuntijaryhmään kuului 5-7 jäsentä (asiantuntijaryhmien kokoonpanot on esitetty liitteessä 1). Asiantuntijoiden keskeinen rooli projektin työskentelyssä on ollut tunnistaa omalta toimialaltaan Kaakkois-Suomen kehityksen kannalta merkittävät liiketoimintainnovaatiot ja kehittämiskohteet sekä työelämän osaamistarpeet, joita koulutuksella pyritään tukemaan. Kaakkois-Suomen koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten edustajien ja työ- ja yrityselämän edustajien sekä projektin asiantuntijaryhmien yhteisessä keskustelutilaisuudessa joulukuussa 2001 käytiin läpi Kaakkois-Suomen ammatillisen koulutuksen nykytilannetta ja kehittämistarpeita projektin toimialakohtaisten asiantuntijatyöryhmien tarkistamien ammattirakenne- ja koulutustarve-ennusteiden pohjalta. Maakunnallisen näkemyksen saamiseksi järjestettiin tammikuussa 2002 maakunnalliset neuvottelutilaisuudet, joihin oli kutsuttu koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten, työelämän ja projektin asiantuntijaryhmien edustajat keskustelemaan Kaakkois-Suomen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Tilaisuuksissa käsiteltiin koulutuksen kehittämistarpeita ja ehdotuksia maakuntakohtaisesti.

7 Kaakkois-Suomen TE-keskuksen ja työvoimatoimistojen edustajia kutsuttiin keskustelemaan projektihenkilöstön kanssa Kaakkois-Suomen koulutuksen kehittämisestä ammattirakenne-ennusteiden pohjalta helmikuussa Koulutuksen kehittämistarpeita ja ehdotuksia käsiteltiin helmi-maaliskuun aikana kaksi kertaa Kaakkois-Suomen alueellisen yhteistyöryhmän kokouksessa. 1.2 MAAKUNNAN AMMATTIRAKENNE-ENNUSTE (MARE) MALLI JA KOULUTUSTARVE-ENNUSTE (MAKE) - MALLI Työvoimaennusteet on laadittu maakunnittain MARE-ennakointimalliin perustuen. Tästä työvoimatutkimuksen lukuperustaa käyttävästä ennusteesta on poimittu elinkeinojen suhteelliset kasvuprosentit. Vuosia 1985, 1990 ja 1995 koskevat luvut ovat toteutuneita lukuja. Näiden MARE-ennusteiden pohjalta on laadittu maakuntien koulutustarve-ennusteet, joista tässä käytetään lyhennettä MAKE. Koulutustarpeet on kuvattu sekä työelämän tarpeina (tutkintotarpeina) koulutusaloittain ja koulutusasteittain sekä koulutettujen aloittajatarpeina. Ennustemalli koostuu seuraavista osista: Maakunnan elinkeinorakenne-ennuste Maakunnan ammattirakenne-ennuste Pääelinkeinojen (7 kpl) ammattirakenne-ennusteet Arvio poistumasta Arvio uuden työvoiman tarpeesta Arvio ammattien ja koulutuksien välisestä yhteydestä (ammatti-koulutus avain) Arvio työelämästä johtuvista koulutustarpeista (tutkinto-) Arvio tutkinto- ja aloittajatarpeen välisestä yhteydestä Arvio aloittajatarpeista koulutusaloittain ja asteittain. Maakuntien elinkeinorakenne-ennusteen keskeisenä lähtökohtana on käytetty sisäasiainministeriön laatimaa ja internetissä julkaistua ennustetta (http://www.itermin.fi/alue/tilasto_tyollisyyserot.html). Tarkastelun aikajänne ulottuu vuoteen 2017 asti. Ammattirakenne-ennuste kuvaa työelämässä toteutuvan osaamisen. Koko maakunnan ammattirakenne-ennuste perustuu toimialakohtaisiin (7 kpl) ammattirakenne-ennusteisiin, joiden lähtökohtana on toimialaennuste. Ammattirakenneluvuissa näkyy toisaalta elinkeinorakenteen muutos ja toisaalta toimialojen ammattirakenteen muutos. Kunkin toimialan ammattirakenteen muutoksen taustalla on tuotantotavan muutos. Toimialojen ammattirakenteen analyysissä on toimialakohtaisten asiantuntijaryhmien tehtävänä ollut tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat tuotantotavan muutoksiin ja sitä kautta osaamistarpeisiin. Kysymys on toimialaan vaikuttavista megatrendeistä ja toimialaa koskevista kehittämisinnovaatioista. Ammattirakennelaskelmien laadinnassa on ollut käytettävissä myös Opetushallituksen Mitenna-malli. Tarkastelun aikajänne sijoittuu vuosille 1985-

8 2017. Ennusteita on tarkasteltu Kaakkois-Suomen näkökulmasta projektin toimialakohtaisissa asiantuntijaryhmissä. Ennakoinnin perustavoitteena ovat ne merkittävät innovaatiot, joiden toteuttamista elinkeinostrategioilla ja niihin kytkeytyvillä määrällisillä ja laadullisilla koulutusstrategioilla tuetaan. Poistuma-arviot perustuvat ikärakenteeseen. Vuoden 1995 väestölaskentaaineistosta on poimittu vuotiaiden ikäryhmä, joka pelkistetysti kuvaa poistumaa työvoimasta ajalla Vuonna 2000 tähän ikäryhmään kuuluvat ovat vuotiaita ja vuonna vuotiaita. Merkittävämpi eläköityminen alkaa suunnilleen 55 ikävuoden jälkeen. Työvoima raportin mukaan suurin poistuma ajoittuu vuosiin Valittuun ikäryhmään sisältyvät suuret ikäluokat. Poistuma on todennäköisesti suurempi vuosikymmenen ( ) jälkimmäisellä puoliskolla johtuen juuri suurista ikäluokista. Yhtäältä poistuman käytännön toteutumiseen vaikuttaa työvoiman kokonaiskysynnän ja tarjonnan suhde. Mikäli työvoiman kysyntä ylittää selvästi tarjonnan, poistuma on vähäisempää kuin tilanteessa, jossa työvoiman kysyntä on pienempi kuin tarjonta. Uuden työvoiman tarve on saatu laskemalla yhteen työllisyyden ja ammattirakenteen muutos ja iästä johtuvat poistumat ammattiryhmittäin. Laskennallisen koulutustarpeen ennakoimiseksi laskelmissa on käytetty ammatti-koulutus-avainta (liite 20), joka kuvaa elinkeinoelämän eri toimialoille rekrytoitavan henkilöstön ammatillisen koulutuksen tasoa. MAKEennakointimallissa ammattikoulutus on laadittu 12 ammattilohkolle. Avaimessa koulutusaloja on 8 kpl ja koulutusasteita 3 kpl. Näiden sisällä rekrytointi toteutuu yksittäisten ammattien ja tehtävänimikkeiden tasolla. Kunkin ammattilohkokohtaisen MARE-avaimen yhteydessä on hyödynnetty myös Opetushallituksen yksityiskohtaisempaa MITENNA-mallia. Työelämän koulutustason vaatimukset ovat laajat. Ammatteihin on sijoittunut runsaasti vailla minkäänlaista koulutusta olevia henkilöitä, osa on hankkinut valmiutensa käytännön työssä, osa on lähes tutkinnon suorittaneita ja osaan ammateista ammattitutkinto ei ole välttämätön. Lisäksi työmarkkinoilla on opiskelijoita, joilla ei vielä ole tutkintoa suoritettuna. Koulutustarve-ennuste kohdentuu vuosille eli mallin avulla pyritään ennakoimaan työelämän tarpeet sinä ajanjaksona, jolloin nyt koulutuksessa olevat ja lähivuosina koulutuksensa aloittavat sijoittuvat työmarkkinoille. Koulutettujen tarve kuvattuna tutkintomäärillä muunnetaan koulutuksen aloittajatarpeeksi käyttäen opintojen läpäisyä, opintojen jatkamista sekä ammatissa toimivuutta koskevia kertoimia. Koulutuksen aloittavista osa keskeyttää opintonsa (opintojen läpäisy). Tutkinnon suorittaneista osa jatkaa opintoja muussa koulutuksessa (opintojen jatkaminen). Osa koulutetuista ei koskaan päädy työmarkkinoille (ammatissatoimivuus). Opintojen läpäisyksi on oletettu 90 prosenttia toisella asteella ja 85 % ammattikorkeakoulutuksessa. Opintoja jatkaviksi oletetaan toisen asteen koulutetuista 35 prosenttia, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 10 prosenttia ja yliopistotutkinnon suorittaneista 1 prosentti. Ammatissa toimivuus tarkoittaa tässä osallistumista työelämään ylipäätään. Toisin

9 sanottuna tilapäinen poissaolo esimerkiksi vanhempainlomien, asevelvollisuuden suorittamisen, koulutukseen osallistumisen tai muun syyn takia ei sisälly kertoimeen. Valitut kertoimet ovat tavoitteellisia. Ne vastaavat tavoitteita, jotka on asetettu Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU ) ja sen taustaselvityksissä. Käytännössä koulutuksen läpäisyyn, opintojen jatkamiseen ja ammatissa toimivuusasteeseen vaikuttaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhde. Korkea työvoiman kysyntä vähentää koulutuksen läpäisevien määrää kuten myös opintoja jatkavien määrää. Työelämästä johtuvien määrällisten koulutustarpeiden (MAKE) lisäksi koulutusstrategiaa määriteltäessä on otettu huomioon laadulliset tarpeet sekä koulutuksen kysyntä. Laskennallisesti tuotetut koulutustarveluvut kuvaavat tietyn alueen tarpeita. Valtakunnalliset ja kansainväliset tarpeet on arvioitava erikseen. Tietyn alueen koulutukseen tulee oppilaita myös muualta siirtyäkseen taas muualle ja osa oman maakunnan koulutustuista muuttaa muualle. Toisin sanottuna muuttoliikkeen vaikutukset tietyn alueen koulutustarjontaan tulee ottaa erikseen huomioon. Laskennallisesti tuotettuja koulutustarvelukuja (MAKE) ei tule tulkita suoraan aloituspaikkaluvuiksi. Muuttoliikkeen lisäksi on otettava huomioon aikuiskoulutus kuten muuntokoulutus ja rekrytointi ao. ammatteihin työttömistä tai muista työvoimaan jostain syystä kuulumattomista. Aikuiskoulutustarpeita (peruskoulutus) selvitettäessä on arvioitava ammatillisen liikkuvuuden määrä ja kohdentuminen. Nämä arviot eivät sisälly laskennallisesti tuotettuihin koulutustarvelukuihin. Jatkokoulutus tai täydennyskoulutus ei suoranaisesti vaikuta tarvelukuihin, kun oletetaan, että näistä koulutuksista ei seuraa ammatillisia siirtymiä. MAKE-malli tuottaa laskennallisena lopputuloksena aloittajatarveluvut koulutusaloittain ja asteittain. Luvut ovat näennäistarkkoja. Laskennassa on pyöristyksiä vältetty, jotta niistä ei kertautuisi virheitä. Malliin on laskettu myös vaihteluväli kuvaamaan laskelmien viitteellisyyttä. Molempien maakuntien ennusteissa on käytetty jokseenkin samankaltaisia oletuksia. Ennusteet perustuvat yhtäältä ammattirakenteen muutostrendiin. Ammattirakenne näyttää muuttuvan trendinomaisesti, vaikka toimialan kokonaismäärän kehitys muuttuisi kasvusta laskevaksi tai päinvastoin.

10 2. ELINKEINO-, TOIMIALA- JA AMMATTIRAKENTEEN MUUTOS JA AMMATILLINEN KOULUTUS 2.1 KAAKKOIS-SUOMI Alueen kuvaus Kaakkois-Suomi on runsaan asukkaan alue, johon kuuluvat Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat, joissa on yhteensä 27 kuntaa. Kaakkois-Suomi on perinteisesti paperiteollisuuden ja siihen liittyvän metallija konepajateollisuuden merkittävää aluetta. Sijainti Venäjän rajan läheisyydessä antaa mahdollisuuden idän ja lännen välisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritystoiminnan verkottumista Venäjälle edistetään tukemalla logistiikkaratkaisuja ja parantamalla yritysten sijoittumisedellytyksiä ja osaamista. Kaakkois-Suomi on merkittävä keskus Venäjälle suuntautuvassa kauttakulkuliikenteessä. Kaakkois-Suomella on pitkät perinteet yhteistyöstä Venäjän kanssa. On toteutettu useita erilaisia projekteja matkailun, koulutusja logistiikkayhteistyön kehittämiseksi. Edellytykset kehittää matkailusta vahva elinkeino ovat edullisen sijainnin, hyvien liikenneyhteyksien sekä luonnon ja kulttuurin monipuolisuuden vaikutuksesta hyvät. Ympäristöosaaminen ja ITteknologiaan liittyvät kehittämistoimenpiteet ovat myös tärkeällä sijalla alueen vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Vahvasta teollisuudesta huolimatta Kaakkois-Suomi on monen muun maakunnan tavoin muuttotappioaluetta. Alueen väkiluku vähenee muuttoliikkeen ja alhaisen syntyvyyden vuoksi. Kaakkois-Suomen väkiluvun kehitys on viime vuosina ollut negatiivista. Nuorten ja koulutetun väestön poismuuton lisääntymiseen on osaltaan vaikuttanut alueen yksipuolinen työpaikkatarjonta. Muuttoliike vaikuttaa voimakkaasti alueelliseen työvoimakehitykseen koko maan väestön kasvun hidastuessa ja väestön ikääntyessä. Väestön ja työvoiman määrän vähentymisestä huolimatta työttömyys pysyy Kaakkois-Suomessa melko korkeana ja laskee hitaammin kuin maassa keskimäärin. Kaakkois-Suomen työllisyyden kehitys on ollut maan keskiarvoa heikompaa ja työvoiman kysyntä varovaista selkeiden kasvutoimialojen puuttuessa Väestörakenne ja väestökehitys Taulukko 1: Väestön kehitys Kaakkois-Suomessa vuosina ja ennuste vuosille Alue Kymenlaakso Etelä-Karjala Kaakkois-Suomi yht Lähde: Väestö maakunnittain vuosina , väestöennuste / Tilastokeskus Kaakkois-Suomen asukasluku oli vuoden 2001 lopussa yhteensä noin asukasta. Etelä-Karjalassa asukkaita v oli n ja Kymenlaaksossa vastaavana aikana n asukasta. Alue on muuttotappioaluetta, josta nuorta ja koulutettua väkeä muuttaa

11 kasvukeskuksiin. Väestömäärän kehitys Kaakkois-Suomessa on ollut jo useana vuonna negatiivista. Syntyvyys alueella on laskenut, joka yhdessä muuttoliikkeen kanssa vaikuttaa väestön määrän alenemiseen ja väestön ikärakenteeseen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku putoaa vuodesta 2001 vuoteen 2005 mennessä runsaalla 4000 hengellä. Vuonna 2010 väkiluvun arvioidaan olevan henkeä. Alueen molemmissa maakunnissa väestön kehitys on samansuuntainen. Muuttoliikkeen jatkuessa nykyisen suuruisena sillä tulee olemaan suuri vaikutus alueen työvoimakehitykseen tulevaisuudessa Väestön ikärakenne Taulukko 2: Väestön ikärakenne Kaakkois-Suomessa (%-osuudet). Etelä- Kymenlaakso Etelä- Kymen- Etelä- Kymen- Etelä- Kymen- Etelä- Karjala Karjala laakso Karjala laakso Karjala laakso Karjala Kymenlaakso Ikäryhmä % % % % % % % % % % ,2 17,2 16,4 16,6 16,2 16,5 15,3 15,8 14,3 14, ,8 11,6 11,9 11,6 11,8 11,6 11,7 11,3 11,6 11, v. 27,7 28,0 25,4 25,6 24,9 25,1 23,4 23,4 22,5 22, ,8 26,6 28,8 28,6 29,2 29,1 30,7 30,8 31,2 31, ,6 16,6 17,6 17,5 17,8 17,7 18,9 18,6 20,4 20,3 Lähde: Väestön ikärakenne vuosina ja ennuste vuosille / Tilastokeskus Kaakkois-Suomessa nuorten ikäluokkien (15-24-vuotiaat) osuus väestöstä on runsas 11 % koko väestön määrästä. Nuorten ikäluokkien osuus alenee ja vastaavasti yli 45 vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa vastaavana ajanjaksona lähes 3 prosenttiyksiköllä molemmissa maakunnissa. Suurten ikäluokkien vanheneminen vaikuttaa jo nyt työikäisen väestön (15-64 v.) keski-iän nousuun. Muutos on ollut nopea ja lähivuosina työikäisestä väestöstä poistuvien vuotiaiden määrä ylittää työikään tulevien vuotiaiden määrän. Taulukko 3: Väestö ikäryhmittäin, erilliset ikäryhmät (keskimääräinen ikäluokka) Etelä-Karjala Kymenlaakso Ikäryhmä v v Lähde: Väestön ikärakenne / Tilastokeskus Yli 65-vuotiaiden osuus v oli lähes 18 %, kun sen v arvioidaan nousevan yli 20 %:iin. Vanhusten määrän suhteellisen osuuden kasvuun vaikuttaa syntyvyyden aleneminen ja poismuuton ohella väestön odotettavissa olevan eliniän piteneminen. Nuorten ikäluokkien pienenemisen arvioidaan edelleen jatkuvan vuoteen 2010 saakka Väestön koulutusrakenne Kaakkois-Suomessa vuotiaista oli 64,9 % v suorittanut lukion, toisen asteen ammatillisen perustutkinnon, opistoasteen tai ammatillisen

12 korkea-asteen, ammattikorkeakoulututkinnon tai korkeakoulututkinnon. Etelä- Suomen läänissä tutkinnon suorittaneita oli 66,6 % vuotiaista. Vuonna 1999 oli ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus Kaakkois- Suomessa 36.7 %, kun vastaava osuus Etelä-Suomen läänissä oli 27,1 % (Lähde: Väestön koulutusrakenne 1999, Tilastokeskus). Taulukko 4. Väestön koulutusrakenne Kaakkois-Suomessa v (%). Ikäryhmä Tutk.suor. yhteensä % Lukio Ammatill. toinen aste % Ammatill. korkea-aste/ opistoaste Ammattikor kak. tutk. % Korkeaaste % % ,8 7,5 8, ,7 32,9 41,5 7,2 1,6 0, ,4 8,7 42,9 20,4 4,3 6, ,9 4,1 47,4 24,5 1,0 7, ,4 3,2 50,0 24,1 0,5 7, ,3 2,6 45,6 22,3 0,3 6, ,1 1,9 41,7 18,2 0,2 6, ,8 1,2 34,1 15,6 0,1 6, ,1 0,9 28,9 13,6 0 7, ,2 0,7 23,2 9,7 0 5,3 Yhteensä 64,9 5,7 36,7 15,9 0,7 5,5 Lähde: Väestön koulutusrakenne / Tilastokeskus Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä on alhaisempi kuin koko maassa. Kaakkois-Suomessa 5,5 % 15-54vuotiaista oli suorittanut korkeaasteen tutkinnon. Ammattikorkeakoulututkintoja suorittaneiden osuuksissa ei Etelä-Suomen läänin ja Kaakkois-Suomen välillä ole suuria eroja Työvoima ja työllisyys Työministeriön Työvoima 2020-raportin mukaan työvoiman määrä maassamme laskee vuoteen 2010 mennessä arviolta henkeä vuodessa ja 2010 luvun lopulta keskimäärin henkilöllä vuosittain. Raportin mukaan seuraavan 20 vuoden aikana työikäisen väestön eri ikäryhmät kasvavat epätasaisesti. Työmarkkinoille tulevan vuotiaiden ikäryhmä pienenee. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle voimistuu vuoden 2010 jälkeen, mikä vähentää työvoimaresursseja huomattavasti. Taulukko 5: Työvoiman määrä (työttömät mukaan lukien) ja perusuran mukainen kehitysarvio vuoteen 2010 maakunnittain. Maakunta (1000 henkeä) (2000=100) Etelä-Karjala 65,9 64,3 63,2 60, Kymenlaakso 90,7 88,2 86,3 83, Koko maa 2481,0 2588,6 2617,5 2585, Lähde: Työvoima 2020 projekti / Työministeriö 2002 Työvoiman määrä (sisältää työttömät) alenee Etelä-Karjalassa vuodesta 1995 vuoteen 2010 lähes 6000 hengellä ja Kymenlaaksossa vastaavana ajanjaksona hengellä. Työvoiman määrän voimakkaaseen alenemiseen vaikuttaa eniten suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen. Suurin osa työvoimasta poistuu eläkkeelle ennen virallista eläkeikää.

13 Taulukko 6: Työikään tulevan väestön (15-24-v.) ja työstä poistuvan väestön ( v.) suhde;15-24-vuotiaiden ja vuotiaiden osuus työikäisestä väestöstä (20-64v). Maakunta (15-24)-v./(55-64)-v. % v/20-64 % 55-64/24-64 % Etelä-Karjala Kymenlaakso Koko maa Lähde: Kunnittainen väestöennuste vuosille / Tilastokeskus Kaakkois-Suomen työvoiman määrä vähenee ja sen korvaaminen uudella työvoimalla on vaikeaa nykyisen kehityssuunnan jatkuessa. Poismuuttajat ovat yleensä nuoria ja hyvin koulutettuja henkilöitä, mikä heikentää osaamispotentiaalia. Kasvukeskusten ulkopuolella asuvan työikäisen väestön määrä vähenee ja se on usein kouluttamatonta tai on kouluttautunut aloille, joille ei omassa maakunnassa ole kysyntää. Ongelmana on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus. Muuttotappioalueille ominaista on väestörakenteen vinoutunut kehitys, joka osaltaan vaikeuttaa osaamisen ja elinkeinojen kehittämistä. Taulukko 7: Työttömien työnhakijoiden lukumäärä ja työttömyysaste Työttömät työnhakijat (lkm) Maakunta *) Etelä-Karjala Kymenlaakso Koko maa Työttömyysaste (%) Maakunta *) Etelä-Karjala 21,0 20,9 20,4 18,0 17,7 15,9 16,3 Kymenlaakso 19,5 18,8 17,9 16,6 16,0 15,6 14,8 Koko maa 19,3 18,8 16,8 14,9 13,8 12,7 12,5 Lähde: Työministeriö / Työllisyyskatsaus *) Tilannekatsaus Työttömyysaste Kaakkois-Suomessa on pysynyt suhteellisen korkeana koko maan työllisyyskehitykseen verrattuna. Työttömyys on alentunut muuta maata hitaammin. Työttömyysaste Etelä-Karjalassa v oli 15,9 % ja Kymenlaaksossa 15.6 %. Koko maassa työttömänä oli vastaavana aikana 12.7 % työvoimasta. Vuoden 2001 lopussa työttömyys on alentunut edelliseen vuoteen verrattuna molemmissa maakunnissa. Työllisyyden on ennakoitu lähivuosina kohenevan ja sen myötä työttömyyden alenevan. Tämä on alueen elinvoiman kannalta myönteinen kehityssuunta. 2.2 ELINKEINO- JA AMMATTIRAKENTEEN MUUTOS Elinkeinorakenteen muutos Kymenlaakson maakunnan kehityksen tukijalkana on paperi- ja selluteollisuus ja siihen liittyvä metalli- ja konepajateollisuus. Vahvan vientiteollisuuden ansiosta Kymenlaakso kuuluu kokonaistalouden kehityksessä kärkiryhmään. Maakunnan tarjoamat logistiikkapalvelut ja infrastruktuuri, alihankinta- ja suunnittelumahdollisuudet sekä teknologia ja koulutusyhteistyö ovat

14 nousemassa aiempaa merkittävämpään asemaan. Lähtökohtana kehityksessä on alueen vahvistaminen uutena Euroopan kasvualueena. Itämeren alueen asema Euroopan unionin politiikassa on saanut uuden merkityksen EU:n hyväksyessä pohjoisen ulottuvuuden osaksi koko EU:n kehittämispolitiikkaa. Venäjä-osaaminen ja Venäjän yhteyksien parantaminen ovat merkittäviä Kymenlaakson kehittämiselle. Taulukko 8. Elinkeinorakenteen kehitys Etelä-Karjalassa vuosina Elinkeinorakenteen (toimiala-) kehitysarvio, henkeä Väestölaskennan luvuin CASINO> LAMA> IT> 3G> Siklut> 5G>? Toimialat Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa ja matkailu Liikenne Liike-elämän palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Tuntematon Yhteensä Taulukko 9. Elinkeinorakenteen kehitys (%) Etelä-Karjalassa vuosina Elinkeinorakenteen (toimiala-) kehitysarvio, prosenttia Aikajakson viitteellinen luonne: CASINO> LAMA> IT> 3G> Siklut> 5G>? Toimialat Maa- ja metsätalous 13,0 % 10,2 % 8,3 % 5,2 % 4,8 % 4,3 % Teollisuus 27,0 % 27,0 % 26,4 % 25,7 % 25,0 % 24,8 % Rakentaminen 7,9 % 7,9 % 5,5 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % Kauppa ja matkailu 13,9 % 13,8 % 13,2 % 13,5 % 14,1 % 14,8 % Liikenne 7,1 % 6,4 % 7,3 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % Liike-elämän palvelut 5,9 % 7,8 % 8,4 % 10,4 % 10,5 % 10,6 % Yhteiskunnalliset palvelut 24,9 % 25,0 % 28,3 % 31,7 % 32,2 % 32,1 % Tuntematon 0,3 % 1,9 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Etelä-Karjalassa paperi- ja selluteollisuus ja siihen liittyvä metalliteollisuus on maakunnan tärkeä työllistäjä. Elinkeinorakenteesta teollisuuden osuus v oli 26.4 %. Yhteiskunnallisten palvelujen osuus oli 28,4 %. Kaupan ja matkailun runsas 10 %. Maa- ja metsätalouden osuus elinkeinorakenteesta v oli 8,3 %, joka kuitenkin on suurempi osa kuin maassa keskimäärin. Etelä-Karjalassa maa- ja metsätalouden osuus kaikista toimialoista on pienentynyt voimakkaasti. Toimialan pienentyminen hidastuu kuitenkin vuoteen 2010 mennessä. Maa- ja metsätalouden työvoiman alenemiseen vaikuttavat maatilojen lukumäärän vähentyminen ja tehokkuuden nostaminen. Liike-elämän palvelut, kauppa ja matkailu sekä yhteiskunnalliset palvelut sen sijaan kasvattavat osuuttaan. Rakennustoiminta on laman jälkeen vilkastunut

15 ja se on saavuttanut lamaa edeltäneen tason. Julkisten palveluiden kasvuun lähivuosina vaikuttaa merkittävästi väestön ikääntymisestä johtuvan sosiaalija terveyspalveluiden voimakas kasvun tarve. Teollisuuden osuus on pysynyt ennallaan, mutta vuoteen 2010 mennessä taso alenee hieman. Taulukko 10. Elinkeinorakenteen kehitys Kymenlaaksossa vuosina Elinkeinorakenteen (toimiala-) kehitysarvio, henkeä Kymenlaakso Väestölaskennan luvuin CASINO> LAMA> IT> 3G> Siklut> 5G>? Toimialat Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa ja matkailu Liikenne Liike-elämän palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Tuntematon Yhteensä Taulukko 11. Elinkeinorakenteen kehitys Kymenlaaksossa vuosina Elinkeinorakenteen (toimiala-) kehitysarvio, prosenttia Aikajakson viitteellinen luonne: CASINO> LAMA> IT> 3G> Siklut> 5G>? Toimialat Maa- ja metsätalous 9,4 % 8,0 % 6,8 % 6,6 % 5,5 % 5,1 % Teollisuus 27,5 % 25,7 % 25,4 % 22,2 % 22,2 % 22,3 % Rakentaminen 7,6 % 7,9 % 5,5 % 5,7 % 5,9 % 5,8 % Kauppa ja matkailu 14,2 % 14,2 % 12,6 % 12,8 % 12,8 % 13,0 % Liikenne 10,2 % 9,1 % 10,7 % 11,5 % 11,3 % 11,2 % Liike-elämän palvelut 6,3 % 8,6 % 8,7 % 11,7 % 11,9 % 12,3 % Yhteiskunnalliset palvelut 24,4 % 24,5 % 28,1 % 29,5 % 30,2 % 30,2 % Tuntematon 0,3 % 2,1 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kymenlaakson elinkeinorakenteesta teollisuuden osuus oli v neljännes (25,4 %) ja yhteiskunnallisten palvelujen osuus 28,1 %. Laajempien logistiikkapalvelujen ansiosta liikenteen osuus, lähes 11 %, on suurempi kuin Etelä-Karjalassa. Kilpailu idän ja lännen välisestä kuljetustehtävästä on edesauttanut logistiikkapalvelujen kehittymistä. Kymenlaaksossa maa- ja metsätalouden osuuden aleneminen vuodesta 2000 vuoteen 2005 on maltillisempaa kuin Etelä-Karjalassa. Teollisuuden osuus vastaavana aikana pysyy melko vakaana. Myös Kymenlaaksossa liike-elämän palvelujen osuus on kasvanut voimakkaimmin ja liikenteen osuus Kymenlaaksossa on suurempi kuin Etelä-Karjalassa. Yhteiskunnallisten palvelujen osuuden kasvu on hieman suurempi kuin Etelä-Karjalassa.

16 Rakennustoiminta on myös Kymenlaaksossa vilkastunut hieman lamavuosien jälkeen. Elinkeinorakenteen kehitystä tarkasteltaessa havaitaan, että toimialojen työvoimamäärät alenevat kaupan ja liike-elämän palveluiden alaa lukuunottamatta. Liike-elämän palvelut kasvavat hoiva- sekä johto- ja asiantuntijapalveluita siirrettäessä julkiselta sektorilta yksityisten yritysten hoidettavaksi. Teollisuus on elpynyt lamasta ja on vahvistanut asemiaan. Kunnat keskittyvät pienenevien resurssien vuoksi ydintoimintoihin ja siirtävät hoiva- ym. palvelujen tuottamista yksityisille palvelualojen tuottajille. Myös teollisuus ulkoistaa talous-, hallinto- ja siivouspalvelujaan. Palveluiden yksityistäminen näkyy liike-elämän palveluiden kasvuna. Liikenteen osuus elinkeinorakenteesta tulee Kaakkois-Suomessa olemaan edelleen merkittävä elinkeino Toimialakohtaiset kehityssuunnat ja ammattirakenteen muutokset Kaakkois-Suomessa Kaakkois-Suomen koulutuksen kehittäminen projektin toimialakohtaisten asiantuntijaryhmien tehtävänä oli tunnistaa kunkin toimialan keskeiset kehittämisinnovaatiot. Työryhmätyöskentelyn pohjana käytettiin laskennallisia ammattirakenne-ennusteita (MARE-ennakointimalli). Numeerisen mallin tarkoituksena on tukea innovaatioiden työllisyysvaikutusten mitoittamista. Tavoitteena on, että kehittämisinnovaatioiden tulee olla niin merkittäviä, että niiden vaikutukset näkyvät ammattirakenne-ennusteissa pitkällä aikavälillä. Innovaatioiden laadulliset vaikutukset heijastuvat laadullisiin osaamistarpeisiin. Toimialakohtaisten asiantuntijaryhmien (5 kpl) tehtävänä oli tunnistaa kunkin toimialan kärkihankkeet Kaakkois-Suomessa. Tarkastelu painottui Kaakkois- Suomen kannalta keskeisille toimialoille. Kärkihankkeiden nimeäminen ja niiden jalostaminen ovat merkityksellisiä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämisessä. Tämä on suuri haaste kaikilla koulutusaloilla. a) Maa- ja metsätalous-toimialan ammattirakenne Maa- ja metsätaloustyön osuus elinkeinorakenteesta on vähentynyt Kaakkois- Suomessa 1990-luvulla merkittävästi. Maatilojen määrä on vähentynyt ja maatalous työllistää entistä vähemmän. Maataloustyötä tekevien määrä on laskenut nopeasti vuodesta 1985.

17 Taulukko 12. Maa- ja metsätalouden ammattirakenteen kehitys Etelä-Karjalassa v Ammattirakenne-ennuste ammattiryhmittäin ilmenee liitteistä. Ammattilohkot Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tekninen asiantuntijatyö 7 Palvelutyö Toimistotyö Johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Sivistystyö Suojelutyö Tuntematon Yhteensä Taulukko 13. Maa- ja metsätalouden ammattirakenteen kehitys Kymenlaaksossa v Ammattirakenne-ennuste ammattiryhmittäin ilmenee liitteistä. Ammattilohkot Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tekninen asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Sivistystyö Suojelutyö Tuntematon Yhteensä Lähde: MARE-ennuste, Keijo Mäkelä; Viestinhallinta Oy Luonnonvara-alalle ei perustettu erikseen toimialakohtaista asiantuntijatyöryhmää, koska maa- ja metsätalouden osalta on Kaakkois- Suomessa tehty useita alakohtaisia tarkasteluja, joista mainittakoon Maaseudun osaamisbarometri. Selvityksiä on hyödynnetty luonnonvara-alan toimialatarkastelussa. Lisäksi luonnonvara-alan oppilaitosten rehtoreiden ja johtajien kanssa on keskusteltu alan nykytilanteesta ja lähivuosien kehityssuunnista elinkeino- ja ammattirakennetarkastelujen osalta. Kaakkois-Suomessa maatalouden työllisten määrä v oli n henkilöä kun se v oli henkeä. Maataloudessa työskentelevien määrän laskua pyritään hillitsemään kehittämällä maatilojen elinkelpoisuutta. Maa- ja metsätaloudessa maataloustyötä tekevien määrän laskun arvioidaan jatkuvan, mutta hitaammin kuin tilojen lukumäärä vähenenee. Suurten tilojen

18 tuotanto on tehokasta, mutta työllisten määrä tilaa kohti on suurempi kuin pienemmillä tiloilla. Rakennemuutos maatiloilla tulee kuitenkin jatkumaan. Maatalouden toimialan työllistävyyden kannalta merkittävä tekijä on maatilojen monitoimisuus ja sen myötä tapahtuva yritystoiminta. Maatiloilla tapahtuva muu yritystoiminta, esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostus, maatilamatkailu ja luomutuotanto, lisää työpaikkoja. Tuotanto maatiloilla perustuu pääasiassa viljelijäperheen omaan työpanokseen. Palveluiden osto ja tiloille palkattavan ulkopuolisen työvoiman osuus lisääntyy. Palvelutyön osuuden arvioidaan maatiloilla kasvavan. Myös kausityövoiman käyttö lisääntyy, mutta kyse on vielä pienistä määristä. Maatilojen monimuotoisuus on työllisyyden näkökulmasta aluetaloudellisesti merkittävää. b) Teollisuus-toimialan ammattirakenne Teollisuus on kasvanut maassamme 1990-luvulla voimakkaasti. Teollisuuden kasvu on ollut nopeinta korkeaa teknologista osaamista vaativilla alueilla. Teollisuuden työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän seuraavan viiden vuoden aikana yhteensä työpaikalla. Näkymät lähivuosina ovat suotuisat. Teollisuuden toimialarakenne maassamme on viime vuosien aikana muuttunut selvästi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden huiman kasvun myötä. Metsä- ja kemianteollisuudessa energia-alalla työvoiman määrä pysyy ennallaan. Eniten laskua on ollut sahateollisuudessa. Työllisyys on supistunut myös massa-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Mekaanisen metsäteollisuuden työllistämismahdollisuuksien arvioidaan vähenevän, mutta jalostusasteen nostaminen saattaa parantaa työllisyyttä. Hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita Luumäen ja Ruokolahden puukylä-hankkeet. Uutta henkilöstöä tarvitaan lähivuosina lisää teollisuuden työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle. Kone- ja metallituotepuoli työllistää runsaat puolet metallialalla työskentelevistä. Työvoimakehitysarviot kone- ja metalliteollisuudessa merkitsevät sitä, että työvoiman tarve kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Elektroniikkateollisuuden palveluksessa olevien eläkkeelle siirtyminen tapahtuu myöhemmin, sillä suurin osa työntekijöistä on rekrytoitu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ongelma on insinöörien ja teknisen henkilökunnan saannissa. Metallin jalostuksessa työpaikkojen arvioidaan vähentyvän vain vähän. Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kasvu lisää rakennustarviketeollisuutta. Kierrätys ja lisääntyvät ympäristövaatimukset luovat pohjaa uuden tyyppiselle teolliselle toiminnalle. Elintarviketeollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat sidoksissa maatalouden kehitykseen. Suomen elinkeinoelämän rakenne kehittyy kohti kasvavia osaamisintensiivisiä tuotantoaloja ja tuoteryhmiä. (Työvoima raportti). Työvoiman kysyntä lisääntyy etenkin elektroniikka- ja sähköteollisuudessa.

19 Taulukko 14. Teollisuuden ammattirakenteen kehitys Etelä-Karjalassa v Ammattirakenne-ennuste ammattiryhmittäin ilmenee liitteistä. Ammattilohkot Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tekninen asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Sivistystyö Suojelutyö Tuntematon Yhteensä Taulukko 15. Teollisuuden ammattirakenteen kehitys Kymenlaaksossa v Ammattirakenne-ennuste ammattiryhmittäin ilmenee liitteistä. Ammattilohkot Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tekninen asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Sivistystyö Suojelutyö Tuntematon Yhteensä Teollisuus-toimialan asiantuntijaryhmässä tarkastelun lähtökohtana olivat seuraavat vallitsevat megatrendit: - IT-infrateknologia - 3G-sovellukset (mobiiliteknologia) - Lääkkeet (bioteknologian sovellukset) - Elintarvikkeet (bioteknologian sovellukset) - Kalliit desing-tuotteet (vaatteet, huonekalut) - Erikoismateriaalit (metallit, biomateriaalit, keraamiset) - Automaatiojärjestelmät - Kulkuneuvot (muut kuin bensiini/dieselkäyttöiset) - Energiantuotanto - Sellun ja paperin tuotanto.

20 Asiantuntijatyöryhmässä todettiin, että Kaakkois-Suomen teollisuuden toimintaedellytykset ovat vahvat ja perinteikkäät. Paperiteollisuus ja siihen liittyvä metalli- ja konepajateollisuus ovat alueen elinkeinotoiminnan tukipylväitä. Yritysten joustava toimintatapa sekä erikoistuminen takaavat hyvät kilpailuedellytykset. Teollisuuden asiantuntijatyöryhmän esille nostamia kehittämiskohteita ja laajenevia tai uusia teollisuuden liiketoiminta-alueita Kaakkois-Suomessa ovat lähivuosina: - erikoiskulkuneuvojen valmistus - langattoman mobiiliteknologian sovellukset - prosessiteollisuuden IT-sovellukset - terveysteknologia - ympäristöteknologia - mekaanisen puun jatkojalostus - kiven jatkojalostus c) Rakentaminen-toimialan ammattirakenne Rakennusalan kehitysnäkymät olivat 1990-luvulla huonot. Rakennusten uudistuotanto väheni laman seurauksena huomattavasti. Alan työpaikat vähenivät ja työttömyysaste nousi laman aikana korkeimmilleen. Rakennusalan työttömyys on aina ollut muita aloja korkeampaa, myös noususuhdanteen aikana. Alan työttömyys vaikuttaa oleellisesti myös muiden toimialojen, esimerkiksi rakennustuoteteollisuuden työllisyyteen. Korkean työttömyyden seurauksena rakennusalalle on ollut vaikea saada uusia opiskelijoita. Tilannetta vaikeuttaa lisäksi se, että rakennusalalla väki on ikääntynyttä ja siirtynyt tai siirtymässä eläkkeelle, kun samaan aikaan uusien ammattitaitoisten tekijöiden saaminen alalle on vaikeaa. Alan ammattiaitovaatimukset ovat kasvaneet ja monipuolistuneet viime vuosina, ennen kaikkea korjausrakentamisen yleistymisen takia. Vaarana on, että rakennusala tulee kärsimään jatkossa erityisosaajien pulasta. Taulukko 16. Rakentamisen ammattirakenteen kehitys Etelä-Karjalassa v Ammattirakenne-ennuste ammattiryhmittäin ilmenee liitteistä. Ammattilohkot Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tekninen asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Sivistystyö Suojelutyö Tuntematon Yhteensä

21 Taulukko 17. Rakentamisen ammattirakenteen kehitys Kymenlaaksossa v Ammattirakenne-ennuste ammattiryhmittäin ilmenee liitteistä. Ammattilohkot Maa- ja metsätaloustyö Teollinen työ Rakennustyö Liikennetyö Postityö Tekninen asiantuntijatyö Palvelutyö Toimistotyö Johto- ja asiantuntijatyö Hoitotyö Sivistystyö Suojelutyö Tuntematon Yhteensä Rakentamisen toimialan asiantuntijatyöryhmässä tarkastelun lähtökohtana olivat seuraavat megatrendit: - Korjausrakentaminen - Puurakentaminen - Älytalot - Esteettömät rakennukset - Etätyöyhdyskunnat - Ulkomaalaisomisteiset vapaa-ajan asunnot - Uudet omistus- ja rahoitusratkaisut - Energiaa säästävä kuljetusinfrastruktuuri - Kuljetusväylien niveltäminen - Ympäristön maisemointi. Kaakkois-Suomessa rakennusalan kehitys on noudattanut valtakunnallisen kehityksen linjaa luvun puolivälin laman jälkeen rakennusala on elpynyt ja työvoiman määrä alalla kasvoi. Pientalorakentamisen vilkastuminen ja muutamien suurempien rakennuskohteiden rakentaminen loppuun on tukenut rakennusalan työllisyyttä. Rakentamisen toimialan asiantuntijaryhmässä esille nousseita merkittäviä kehittämisalueita Kaakkois-Suomessa ovat: - Projektivienti Venäjälle - Rakennustuoteteollisuus - Metallirakentaminen - Korjausrakentaminen - Erikoisurakointi Olemassa olevan asuntokannan korjausrakentamistarve ja kosteusongelmien korjauksien osuudet kasvavat ja ne ovat uudisrakentamista työllistävämpiä ja lisäävät erityisosaamisen tarvetta. Rakennuksiin sovelletaan entistä enemmän ns. elinkaariajattelua. Lisäksi väestön ikääntyminen lisää asuntojen

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARVE 2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARVE 2020 PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARVE 2020 Toimialoista klusteriennakointiin Marjo-Riitta Järvinen Jukka Mikkonen Keijo Mäkelä Soili Saikkonen Jaana Simola Joni Vainikka Jukka Vepsäläinen PÄIJÄT-HÄMEEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Julkaisija: Pohjois-Savon liitto Tilaukset ja jakelu: kirjaamo@pohjois-savo.fi Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Partanen Kansi: Irma Toivanen Kannen kuvat:

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 17.1.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 1.1 Itä- ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema,

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT I / 2012. Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen

ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT I / 2012. Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT I / 212 Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen Alkusanat 8.3.212 Näkökulmia Keski-Suomen tulevaisuuteen julkaisu haluaa herättää keskustelua maakunnan tulevaisuudesta. Julkaisun

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Alustava laskelma koulutustarjonnan tavoitteista vuodelle 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Alustava laskelma koulutustarjonnan tavoitteista vuodelle 2012 Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Alustava laskelma koulutustarjonnan tavoitteista vuodelle 2012 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:26

Lisätiedot

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 0 ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001 Keijo Mäkelä LOPPURAPORTTI Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 1 Saatteeksi ESR-ennakoinnin koordinaatiohankeen toimialueeseen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen kohti vuotta 2030

Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen kohti vuotta 2030 Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen kohti vuotta 2030 JUSSI AALTO 2015 Lukijalle Tämän selvityksen tavoitteena on ennakoida pääkaupunkiseudun työvoima- ja koulutustarpeita vuoteen 2030. Selvityksessä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 Kehittämisohjelma 2009 2013 Julkaisu B 171 ISBN 978-951-594-363-7 ISBN 978-951-594-364-4 (sähköinen versio) ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Pampalon kultakaivoksen

Pampalon kultakaivoksen Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuvassa kiisua, ei kultaa. 10.2005 Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä Visio: Osaavasta työvoimasta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL

Koulutus Työvoima. tutkimuksia undersökningar research series. Helsingin seutu 2015 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF tutkimuksia undersökningar research series 2005 3 HELSINKI URBAN FACTS 2005 SEPPO MONTÉ N Koulutus Työvoima Helsingin seutu 2015 Helsingin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) ITÄ-SUOMEN TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Luonnos 29.8.2006. Etelä-Savon maakuntaliitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Savon liitto

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 Maakuntavaltuusto 16.6.2014; asia nro: 6 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Taittamaton

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot