Helsinki-Savonlinna lentoliikenteen väliaikaissopimuksen hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki-Savonlinna lentoliikenteen väliaikaissopimuksen hyväksyminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Helsinki-Savonlinna lentoliikenteen väliaikaissopimuksen hyväksyminen 352/53/536/2013 KH 93 Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat käsitelleet Helsinki-Savonlinna-Varkaus lentoliikenteen jatkumista alkaen seuraavasti Kaupunginhallitus " Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt esityslistaliitteen A mukaisen hankintapäätöksen julkisen palvelun velvoitteen mukaisesta lentoliikenteestä Helsingistä Savonlinnan ja Varkauteen. Hankinnan kokonaiskustannus ilman arvonlisäveroa on kahdelle vuodelle yhteensä euroa. Vuositasolla kustannus on näin ollen euroa. Kustannuksia saattaa kohottaa tarjouksen mukainen muutosmekanismi, jossa lisäkorvausta kertyy polttoaineen hinnan merkittävästä nousemisesta sekä matkustajamäärien pienentymisen aiheuttamasta tulojen heikkenemisestä. Toisaalta on myös mahdollista, että matkustajamäärien kasvaminen voi pienentää tukitarvetta tulojen lisääntymisen kautta. Matkustajatuotot on tarjouksessa arvioitu nykytilanteeseen nähden realistisesti, joten mikäli lentoliikenteen kysyntä ei laske erityisen merkittävästi, on lisätuen tarve pieni. Kuntien tukitarve riippuu olennaisesti valtion maksamasta tukiosuudesta. Lisäksi kuntien keskinäinen jakosuhde vaikuttaa Savonlinnan kaupungin maksuosuuteen. Kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja ovat neuvotelleet Varkauden kaupungin edustajien kanssa. Neuvottelumuistio on nähtävissä portaalissa. Edellisessä sopimuksessa kuntien tuki on jaettu paikkakuntien lipunmyyntituottojen käänteisessä suhteessa. Tällä on pyritty kannustamaan lentoliikenteen käytön aktivointia kaupungeissa. Tällä hetkellä vuoden 2013 tilanne on, että Savonlinnan maksuosuus olisi 47 % ja Varkauden 53 %. Valtion tukiosuus on vähintään miljoona euroa vuodessa. Kyseinen miljoona euroa on olut Liikenne- ja viestintäministeriön esityksessä jo useita vuosia. Viime vuosina valtion maksuosuutta on kuitenkin korotettu eduskunnan käsittelyssä. Tälle vuodelle valtion tukiosuus on ollut euroa. Lähtökohtana vuodelle 2014 on esitetty, että tukiosuus olisi 1,6-1,8 miljoonaa euroa. Esityslistaliitteenä B on kuntien maksuosuustaulukko erilaisilla valtion tuen vaihtoehdoilla jaettuna Savonlinnan ja Varkauden kesken suhteessa 50/50.

2 (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh ) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan kaupunki hyväksyy osaltaan Liikenne- ja viestintäministeriön hankintapäätöksen mukaisen Flybe Finland Oy:n tarjouksen ajalle siten, että kaupunkien maksuosuudet jaetaan suhteessa 50/50. Kehitysjohtaja Hannu Kurki selosti asiaa kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto , 257 Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää, että Savonlinnan kaupunki hyväksyy osaltaan Liikenne- ja viestintäministeriön hankintapäätöksen mukaisen Flybe Finland Oy:n tarjouksen ajalle siten, että kaupunkien maksuosuudet jaetaan suhteessa 50/50. Esitys hyväksyttiin. Kaupunginhallitus , 646 Varkauden kaupunginhallitus on tehnyt seuraavan päätöksen lentoliikenteen osalta: "Kaupunginhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen ja siirtää hankintapäätöksen käsittelyä siihen saakka, kunnes lentoaikataulut on saatu vastaamaan vientiyritysten tarpeita ja kaupungin maksuosuus on nykyistä kohtuullisempi." Kilpailutusasiakirjojen mukaan liikenteen pitäisi alkaa vuoden 2014 alusta ja siihen mennessä kaupunkien olisi pitänyt tehdä päätökset omasta tukiosuudestaan. Varkauden päätös siirtää asian käsittelyä aiheuttaa Savonlinnalle merkittäviä vaikeuksia ja riskin lentoliikenteen katkeamisesta vuoden 2014 alusta ennalta määräämättömäksi ajaksi. Liikenteen katkeaminen aiheuttaisi todella suuria ongelmia, koska kokemukset eri puolilta Suomea ovat osoittaneet, että liikenteen uudelleen käynnistäminen on erittäin vaikeaa ja taloudellisesti raskasta. (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh ) Kaupunginhallitus keskustelee tilanteesta ja päättää

3 jatkotoimenpiteistä Asiassa kuultiin kehitysjohtaja Hannu Kurkea. Kaupunginjohtaja täydensi esitystä seuraavasti: Käynnistetään neuvottelu liikenneministeriön kanssa, miten turvataan ja varmistetaan lentoliikenneyhteys Savonlinna-Helsinki-Savonlinna. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen. Kaupunginhallitus , 669 Koska Varkauden kaupunki ei ole edelleenkään tehnyt päätöstä ministeriön päättämän lentoliikenteen hyväksymisestä/hylkäämisestä, on ajauduttu tilanteeseen, jossa Liikenne- ja viestintäministeriö joutuu odottamaan vuoden 2013 loppuun eli tarjousten vanhenemiseen saakka ennen kuin se voi neuvotella jatkotoimenpiteistä. Koska Savonlinnan ja Helsingin välinen lentoliikenne on kaupunginhallituksen aiempien päätösten mukaisesti tarkoitus turvata uuden kilpailutuksen kautta, on neuvoteltu väliaikaisesta ratkaisusta, jolla turvattaisiin lentoliikenteen jatkuminen alkaen viikon 7 loppuun saakka. Hiihtolomaviikot 8 ja 9 olisivat lento-ohjelmassa taukoa ja sen jälkeen tavoitteena on, että kolmikantana ministeriön, kaupungin ja Flyben välillä olisi sovittuna uuden kilpailutetun liikenteen alkamiseen saakka väliaikainen tukiratkaisu. Neuvottelut ministeriön kanssa käynnistetään välittömästi vuodenvaihteen jälkeen. Flyben kanssa neuvotellussa ratkaisussa alkaen Savonlinnan kaupunki hankkisi lentolippuja omaan ja kaupunkikonsernin käyttöön yhteensä enintään eurolla (alv 0 %). Väliaikainen lentoliikenteen tukeminen on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä: 16 artiklan mukaan mahdollista enintään 7 kuukauden ajan mikäli lentoliikenne uhkaa äkillisesti katketa. Tukeminen edellyttää uuden kilpailutuksen käynnistämistä, jota Savonlinnan kaupunki on jo esittänyt Liikenne- ja viestintäministeriölle. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on lentoliikenteen tukemiseen varattu euroa. (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh , kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh ) Kehitysjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää: 1. hyväksyä Flyben kanssa neuvotellun lippuostojärjestelyn ja valtuuttaa kehitysjohtajan sopimaan tarkemmin lippuoston

4 yksityiskohdista. 2. antaa yleisohjeen, jonka mukaan Savonlinnan ja Helsingin välisillä virkamatkoilla on aina käytettävä lentokonetta. Keskushallinto antaa tarkemmat ohjeet lippujen tilaamisesta. 3. antaa toimintaohjeen kaupunkikonsernin osille, että niiden on käytettävä aina kaupungin hankkimia lentolippuja Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla. Keskushallinto antaa tarkemmat ohjeet lippujen tilaamisesta Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. " Esityslistaliitteenä A on kolme selvitystä lentoliikenteen merkityksestä aluetaloudelle Savonlinnan näkökulmasta tarkasteltuna. Pöytäkirjaliitteenä B (liite toimitetaan viim. kokoukseen) on sopimusluonnos väliaikaisen lentoliikenteen järjestämisestä Savonlinnan - Helsinki välillä. (Valmistelu: kansliapäällikkö Antti Erämaa, puh ). Kaupunginhallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteen B mukaisen sopimusluonnoksen väliaikaisen lentoliikenteen järjestämisestä Savonlinna - Helsinki välillä. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Tiedoksi: Kehitysjohtaja Hannu Kurki selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. Liikenne- ja viestintäministeriö Flybe Finland Oy KH 127 Kaupunginhallitus on esittänyt kokoontuvalle kaupunginval tuus tol le, et tä kau pun ginvaltuusto päättää, että kehittämis- ja elin keino palve lu jen tu los alueelle kustannuspaikalle 1400 kehittämistoi menpi teiden mah dol listaminen lisätään euroa lentoliiken teen tu kemi seen. Esityslistaliitteenä C on kehitysjohtaja Hannu Kurjen laatima selvitys len to ken tän ja lentoliikenteen merkityksestä Savonlinnan kaupungil le ja Sa von linnan seudulle sekä alueen elinkeinoelämälle. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön vaikka

5 se ei ole vielä lainvoimainen. Normaalisti sopimuksissa olisi lykkäävä ehto eli sopimus on kuntaa sitova vasta, kun se on lainvoimainen. Kui tenkin täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, jos erittäin painavat syyt sitä edellyttävät. Lentolii kennesopimuksen osalta sopimus voi daan allekirjoittaa, koska siinä on erittäin painavat edut kyseessä. (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh ) (Valmistelu: kau punginlakimies Aki Rasi mus, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteen B mukaisen sopimusluonnoksen väliaikaisen lentoliikenteen järjestämisestä Savonlinna- Helsinki välillä. Kaupunginhallitus valtuuttaa kehitysjohtaja Hannu Kurjen allekirjoittamaan sopimus. Juha Bilund esitti, että liitteen B mukainen sopimusluon nos hylätään seu raavilla perusteilla: - Tässä taloustilanteessa sopimus on liian kallis veronmaksajille. Sen kustannusvaikutus syyskuun loppuun olisi vähintään euroa. Yh teensä jo maksetun euron kanssa summa olisi euroa. Niillä rahoilla olisi käyttöä niissä palveluissa, mitä kuntalaiset käyttävät. - Vaikka lentoliikennettä on tuettu vuosien varrella monilla miljoonilla euroilla, ovat työpaikat paikkakunnalta vähentyneet ja työttömyys kasvanut. - Lentoliikenteen käyttöaste on ollut pieni ja sen tarpeellisuutta on perusteltu elinkeinoelämän tarpeilla. Siitä huolimatta siellä ei olla valmiita omalta osaltaan tukemaan lentoliikenteen rahoitusta. - Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa on linjaus, jossa elinkeinoelämän tulisi osallistua lentoliikenteen kehittämiseen. Näin ei ole tapahtunut. - Lentoyhtiö jättäisi sopimuskaudella väliin 38 päivän lennot, jotka olivat pääosin juhlapyhien aikaan. Juuri silloin saattaisivat myös tavalliset kansalaiset käyttää lentoliikenteen palveluja. Puheenjohtaja tote si, että Juha Bilundin esitys raukesi kannattamat to ma na. Esitys hyväksyttiin. Juha Bilund jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Toimenpiteet: Kehitysjohtaja Hannu Kurki

6

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12. Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Sivistyslautakunta 49 27.02.2013 Kaupunginhallitus 142 04.03.2013 Kaupunginhallitus 154 05.03.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013

Kaupunginvaltuusto 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013 Kaupunginvaltuusto 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö 48/550/2012 KV

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen Kaupunginhallitus 493 08.11.2011 Kaupunginvaltuusto 112 14.11.2011 Kaupunginhallitus 228 04.06.2012 Kaupunginvaltuusto 60 11.06.2012 Kaupunginhallitus 391 20.08.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273 Kaupunginhallitus 273 03.11.2014 Kaupunginhallitus 70 09.03.2015 Kaupunginhallitus 89 30.03.2015 Kaupunginhallitus 123 04.05.2015 Kaupunginhallitus 137 11.05.2015 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA. ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 PAIKKA Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 279 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO 146 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2014-31.12.2016... 296 147 JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA... 298 2013-2017... 298

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) Kaupunginhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja

LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-20:25 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Leasingin käyttö vaihtoehtoisena rahoitusmuotona jätevedenpuhdistamoinvestointiin

Leasingin käyttö vaihtoehtoisena rahoitusmuotona jätevedenpuhdistamoinvestointiin Kaupunginhallitus 212 20.05.2013 Kaupunginhallitus 236 03.06.2013 Kaupunginhallitus 252 17.06.2013 Kaupunginvaltuusto 61 24.06.2013 Kaupunginhallitus 435 02.12.2013 Kaupunginhallitus 459 16.12.2013 Leasingin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot