Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen 724/40.402/2011, 498/08/089/2014 KH 493Selostus: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin am mat ti korkeakoulu Oy:n Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kau delle tehdyn sopimuksen keskeisenä kehittämiskoh teena on se, et tä "Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut muodosta vat yhteisen konsernirakenteen vuoden 2011 aikana. Sa malla korkeakoulut uudistavat keskinäistä työnjakoaan." Kotkan, Kouvolan ja Iitin sekä Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungin-/kunnanjohtajat ovat talven ja kevään 2011 aikana neuvotelleet Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyistä. Näiden neuvotteluiden tuloksena on syntynyt esityslistaliite A mukainen konsernira ken ne järjes te ly sekä korkeakouluosakeyhtiöiden omistajaksi kaa vaillun holding yh tiön yhtiöjärjestysluonnos (esityslistaliite B ), perustamissopimus (esityslistaliite C) ja osa kasso pi mus luon nos (esityslistaliite D). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen etenisi seuraavasti: Vuoden 2011 aikana päätetään perustaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (holdingyhtiö) euron omalla pääomal la, hyväksytään sille yhtiöjärjestys ja sitoudutaan osakassopimuk seen. Lisäksi nykyiset omistajakunnat sitoutuvat siirtämään holdingyhtiölle apporttina kaikki Ky menlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n osak keet ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet keväällä 2012 järjestettävässä holdingyhtiön osakeannissa, jossa holdingyhtiö tu lee antamaan omis tajille näiden omistusten suhteessa uusia osak keita apporttiomai suutena annettavia KyAMKin ja MAMKin osakkei ta vastaan. Ammattikorkeakoulujen taseissa oleva omien pääomien ero tus tasataan maksamalla se rahana. PWC hoitaa holdingyhtiön perustamisjärjestelyt/-rekisteröinnit. Apporttisiirron vaihtoehtona on, että omaisuuden osalta siirto tapahtui si kau pal la si ten, et tä osak keet myy dään kunta yh ty mästä suo raan

2 hol ding yh tiöl le. Täl lä toi menpi teellä var miste taan, että va rain siirto vero me nee vain ker ran ja sa malla pää töksen teko pysyy ke vyimpä nä mah dolli sena. Käytännössä tämä tarkoittaa osakekauppaa suunnilleen samaan aikaan kuin KyAMKin osakkeet siirretään apporttina holdingyhtiöön. Vastaavasti rahat pyörähtävät toiseen suuntaan eli: omistajat apportin sijasta sijoittavat kauppasumman osakepääoma na holdingyhtiöön ja holdingyhtiö maksaa kauppahinnan kunta yhty mälle kuntayh tymä suorittaa pääomanpalautukse na saman sum man omistajil leen. Näin ollen järjestelystä ei ai heudu rahoituk sel lista nettovaiku tusta omistajille. Tämä järjestely ei vaikuta holdingyhtiön perustamiseen muilta osin. Tämä ainoastaan kor vaa apporttimenettelyn. Vaihtoehtoisen järjestelyn vaa ti mat lauseet lisätään osakassopimukseen. Savonlinnan kaupungin osalta tämä 13,57 % omistusosuutta perustettavasta yhtiöstä. Savonlinnan osuus on omistuksen ver ran yh tiön net tovarallisuudesta Omistus on n. 30 % ja netto va rallisuus on käytännössä osakepääoma 4,050 milj. euroa + ker ty neet voit to varat, joita oli 0,605 milj. euroa edellisessä tilin päätökses sä lisät tynä tämän vuoden tuloksella arviolta n. 0,400 milj. euroa. Käy tännös sä siis n. 5,0 milj. euroa Savonlinnan kaupungin osuus pää omasijoi tuk sesta on n. 1,36 miljoonaa euroa, joka palautetaan kau pungil le ta kai sin. Perustettavaan yhtiöön ei siirretä kiinteää omaisuutta ollenkaan, vaan se jää Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä omistukseen. Myös Mikke lin ammattikorkeakoulu Oy jää yhtiönä voimaan uuden yhtiön sisäl le. Osakassopimuksen mukaan Savonlinnan kaupunki sitoutuu takamaan uuden yhtiön velkoja tapauskohtaisesti erikseen tarkasteltaessa. (Valmistelu: kau punginlakimies Aki Rasimus, puh ) (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh ) (Valmistelu: talous johtaja Irmeli Haverinen, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tolle, 1. että Sa vonlinnan kaupunki päättää olla perustaja na Kaakkois-Suomen Am mat ti kor kea koulu Oy -nimisessä osakeyhtiössä

3 13,57 %:n omis tus osuu della ja äänimääräl lä, sekä hyväksyy esityslistaliitteen C mukaisen perusta missopimuksen ja esityslistaliitteen B mukaisen yh tiöjärjestyksen. 2. että kaupunginvaltuusto myöntää Kaakkois-Suomen Am mattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden han kin taan eu roa hank keel le 8109 kus tan nus pai kal le 8190 kat teen myyntitu loista hank keelta 8109 kustan nuspai kal ta että kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen muilta osin kuin kohdan 5.2 Apportit osalta. Kyseiseen kohtaan edellytetään apporttien rinnalle selostusosassa kuvatun osakekaupan mahdollistavat lausekkeet sekä sen lisäksi edellytetään tarkemmat talouslaskelmat osakekaupasta sekä mahdollisesta apporttiosakejärjestelys tä ja tasauksesta MAMKin ja KYAMKin taseiden välillä ja minkälai sia nettomaksuosuuksia se aiheuttaa omistajakaupungeille 4. että kaupunginvaltuusto valtuuttaa ke hi tys joh ta jan huo lehti maan pe rus tet ta van yh tiön pe rus ta mis toi miin liit ty vistä käy tän nön toimenpiteistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n ke väällä 2012 toimeenpanemaan osakeantiin osallistumisesta ja osa ke merkinnäs tä päätetään lopullisesti vasta Kaakkois-Suomen am mattikorkea koulu Oy:n yhtiökokouksen osa keantipäätöksen jälkeen. Käsittely: Toimenpiteet: KV 112Selostus: Kirsi Torikka poistui esteellisenä kokouksesta (HallL 28 1 m. 5 k). Kaupunginvaltuusto Esityslistaliite A on konsernirakennejärjestely sekä kor kea kou luosakeyhtiöiden omistajaksi kaavaillun holdingyhtiön yhtiö jär jes tysluonnos esityslistaliite B, perustamissopimus esityslistaliite C ja osakassopimusluonnos pöytäkirjaliite D. Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto päättää: 1. että Savonlinnan kaupunki päättää olla perustajana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy -nimisessä osakeyhtiössä 13,57 %:n omistusosuudella ja äänimäärällä, sekä hyväksyy esityslistaliitteen C mukaisen perustamissopimuksen ja esityslistaliitteen B mukaisen yhtiöjärjestyksen. 2. että kaupunginvaltuusto myöntää Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden hankintaan euroa hankkeelle 8109 kustannuspaikalle 8190 katteen myyntituloista hankkeelta 8109 kustannuspaikalta että kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen muilta osin kuin kohdan 5.2 Apportit osalta. Kyseiseen kohtaan edellytetään apporttien rinnalle selostusosassa kuvatun osakekaupan mahdollis-

4 tavat lausekkeet sekä sen lisäksi edellytetään tarkemmat talouslaskelmat osakekaupasta sekä mahdollisesta apporttiosakejärjestelystä ja tasauksesta MAMKin ja KYAMKin taseiden välillä ja minkälai sia nettomaksuosuuksia se aiheuttaa omistajakaupungeille 4. että kaupunginvaltuusto valtuuttaa kehitysjohtajan huolehtimaan perustettavan yhtiön perustamistoimiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n keväällä 2012 toimeenpanemaan osakeantiin osallistumisesta ja osakemerkinnästä päätetään lopullisesti vasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen osakeantipäätöksen jälkeen. KH 228Selostus: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on perustettu Yh tiöl le on valmisteltu osakassopimus pöytäkirjaliite E. Osakassopimuk sessa on tarkennettu kohtaa 5.2 Apportti. Savonlin nan ja Mikkelin kaupungeille ei tule nettomaksuosuuksia. Apporttisiirto Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n osalta toteutetaan siten, että Savonlinnan kaupunki ja Mikkelin kaupunki osallistuva t suunnattuun osakeantiin samalla summalla, jolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ostaa Mikkelin ammattikorkeakouluyhty mältä Mik kelin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet. Mikkelin ammattikorkeakouluhtymä suorittaa pääomapalautuksena kaupungeil le niiden osakeantiin sijoitta man pääoman verran. Tällä toi menpi teellä var miste taan, että va rain siirto vero me nee vain ker ran ja sa malla pää töksen teko pysyy ke vyimpä nä mahdollisena. Etelä-Savoon osakkeita tulee annissa osaketta seuraa vasti: Savonlinnalle osaketta arvoltaan ,40 euroa. Mikkelille osaketta arvoltaan ,75 euroa. Yhden osakkeen hinta annissa on 112,97 euroa. Annin kokonaismäärästä Etelä- Savon osuus on ,15 eu roa (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh ) (Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasi mus, puh ) (Valmistelu: kansliapäällikkö Antti Erämaa, puh ) (Valmistelu: talous johtaja Irmeli Haverinen, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliite E mukaisen Kaak-

5 kois-suomen ammattikorkeakoulu Oy osakassopimuksen 2. kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan Kaakkois-Suomen Ammatti kor kea koulu Oy:n osakkeiden hankintaan ,40 euroa hank keelle 8109 kus tan nuspaikalle 8190 kate osakehankin nalle Mikkelin am matti korkeakouluyhtymän osuuspääomapalautuk sena. Osakkei den merkitseminen edellyttää kuitenkin, että Mikkelin Ammattikor keakouluyhtymä tekee päätöksen pääomapalautuksesta Savonlin nan kau pun gin hyväksi summalla, joka vastaa Savonlinnan kaupun gin mak sa maa merkintähintaa edellä mainituista osakeantipäätök sen mu kaisista osakkeista. 3. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kehitysjohtajan hoitamaan osakeantiin liittyvät käy tännön toimenpiteet. Käsittely: Kirsi Torikka poistui esteellisenä kokouksesta (HallL 28 1 m. 5 k). Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto KV 60Selostus: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on perustettu Yhtiölle on valmisteltu osakassopimus pöytäkirjaliite E. Osakassopimuksessa on tarkennettu kohtaa 5.2 Apportti. Savonlinnan ja Mikkelin kaupungeille ei tule nettomaksuosuuksia. Kaupunginhallituksen esitys: 1.kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliite E mukaisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy osakassopimuksen 2.kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden hankintaan ,40 euroa hankkeelle 8109 kus tannuspaikalle 8190 kate osakehankin nalle Mikkelin ammattikor keakouluyhtymän osuuspääomapalautuk sena. Osakkeiden merkit seminen edellyttää kuitenkin, että Mikkelin Ammattikorkeakoulu yhtymä tekee päätöksen pääomapalautuksesta Savonlinnan kau pungin hyväksi summalla, joka vastaa Savonlinnan kaupungin mak samaa merkintähintaa edellä mainituista osakeantipäätöksen mu kaisista osakkeista. 3. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kehitysjohtajan hoita maan osakeantiin liittyvät käytännön toimenpiteet.

6 KH 391 Selostus: Aiemman päätöksen mukainen holding yhtiönä toiminut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on muuttumassa Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulun fuusion seurauksena ammattikorkeakoulutoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi. Yhtiön tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa korkeakoulutuksen rakenteita alueen väestön ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, omistaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita ja niiden fuusioiduttua alkaen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:öön harjoittaa yhtiölle siirtyvää ammattikorkeakoulutoimintaa. Yhtiö noudattaa suomalaisen korkeakoulupolitiikan keskeisiä tavoitteita lisäämällä tehokkuutta ja taloudellisuutta, koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta, kansainvälistymistä, henkilöstön osaamisen tehokkaampaa hyödyntämistä sekä opiskelijoiden valintamahdollisuuksia. Esityslistaliittenä H on päivitetty versio osakassopimuksesta. Fuusiosta neuvotellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä , jonka jälkeen osakassopimus viedään kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh ) (Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh ) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee valmisteluvaiheen tiedoksi. Käsittely: Anna-Kristiina Mikkonen ja Kirsti Torikka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (HallL 28 1 m. 5 k).

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot