Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esitys kaupungin periaatepäätöksestä pääomalainasta tai avustuksesta sekä tertiäärilainan korkojen maksusta 361/03.034/2014 KH 299Selostus: Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry edistää itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille tarkoitettujen asuinkiinteistöjen aikaansaamista rakennutta malla, vuokraamalla, ostamalla ja ylläpitämällä. Yhdistyksen ovat vuonna 1990 perustaneet YH Itä-Savo Oy, Savonlinnan Opis keli ja-asunnot Oy ja Savonlinnan kaupunki. Myöhemmin siihen ovat liit tyneet Kerimäen ja Punkaharjun kunta. Kaupunki ero si yh dis tykses tä vuonna 2009, mutta kuntaliitoksen myötä kaupunki on taas yh distyksen jäsen. Ry:n jäsenyys sinänsä ei tuo juridisia vel voit teita. Nuorisoasunnot ry on taloudellisissa vaikeuksissa lähinnä asunto jen alentuneen käyttöasteen sekä valtion nykytilanteessa varsin korkeakorkoisten, vuosittain lyhennettävien aravalainojen johdosta voimaan astuneen lakimuutoksen perusteella Nuorisoasunnot ry on hakenut Valtiokonttorilta lainaehtomuutosta siten, et tä vuosimaksulainat muutettaisiin kiinteäehtoisiksi lainoiksi, jolloin korko alenisi, laina-aika pitenisi ja alkuun tulisi lyhennysvapaita vuo sia. Helpottaakseen Nuorisoasunnot ry:n lainaehtoja Valtiokonttori edellyt tää myös kau pun gil ta ns. vastaantuloa. Tämän johdosta Savonlinnan seudun Nuorisoasunnot ry esittää päi vä tyl lä kirjeellään, et tä Sa von lin nan kau pun ki tekisi alustavan pe riaa te pää töksen pää oma lainasta tai avus tuk ses ta sekä tertiääri lai nan korko jen mak susta. Valtiokonttorin edellyttämän pääomalainan tai avus tuk sen suuruus on Valtiokonttorin aiemmin tekemässä päätöksessä ollut euroa, mutta sen määrää nykytilanteessa ei Valtiokonttori pysty vielä sanomaan. Tertiäärilainan korot, jotka Valtiokonttori edellyttäisi kaupungin maksavan, ovat noin eu roa vuodessa. Esityslistaliite A. Kaupungilla ei ole velvollisuutta Val tionkonttorin ja Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:n esittämiin pääomalainan tai avustus ten antoon ja yhdistyksen tertiäärilainan korkojen maksuun. (Valmistelu: talous- ja strategiajohtaja Kari Rannanpiha, puh )

2 Kau pun gin hal litus päät tää esit tää kau pun gin val tuus tolle, ettei kaupunki myön nä esi tettyä pää oma lainaa tai avus tusta eikä maksa yhdistyk sen terti ääri lainan korkoja. Esteellisinä kokouksesta poistuivat Tuukka Suomalainen ja Au ne Kupiainen (HallL 28 1 m. 5 k). Toimenpiteet: KV 44Kaupunginhallituksen esitys: päättää, ettei kaupunki myönnä esitettyä pääoma lai naa tai avustusta eikä maksa yhdistyksen tertiäärilainan korkoja. Valtuutettu Teemu Tiainen esitti, että kaupunginvaltuusto päätää tehdä periaatepäätöksen pääomalainasta tai avustuksesta Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:lle sekä lisäksi tertiäärilainan korkojen maksusta. Valtuutettu Aune Kupiainen kannatti Teemu Tiaisen esitystä. Kun oli tehty kau punginhallituksen esityksestä poikkeava kannatet tu esitys, oli suori tettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kau pungin halli tuksen esityksen puo lesta annettiin 34 jaa -ääntä ja Teemu Tiaisen esityksen puolesta 16 ei-ääntä yhden valtuutetun äänes täessä tyhjää. Puheenjohtaja tote si kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. KH 574 Selostus: Yhdistys on talouden tervehdyttämiseksi hakenut Valtiokonttorilta vuosimaksulainojensa muuttamista kiinteäehtoisiksi lainoiksi ja Valtiokonttorilta on tullut myönteinen päätös muutokseen. Tällöin laina-aika pitenee ja vuosi 2015 on lyhennysvapaa ja korko alenee 2 %:iin. Tällä toimenpiteellä saadaan yhdistyksen Valtiokonttorin vuosittaisia pääomakuluja pienennettyä merkittävästi. Näitä Valtiokonttorin lainoja on yhteensä ,77 euroa eli 84,6 % koko yhdistyksen lainasalkusta. Lainojen hoitomenot pienenisivät v euroa. Esityslistaliitteinä C on laskelma lainaehtomuutoksen vaikutuksesta vuosille Koko laina-ajalle tehtävää vertailua on vaikea

3 tehdä sillä vuosimaksulainojen vuosimaksut ja korot tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan ja sen ennustettavuus pidemmälle ajalle on vaikeaa. Valtiokonttorin päätöksessä esittämän lainaehtomuutoksen ehtona on, että omistaja tai kaupunki ei saa periä omille varoille korkoa lainaehtojen muutosaikana. Omilla varoilla tarkoitetaan kaikkia omia varoja: osakepääomaa, rakennusrahastoa, ns. tertiäärilainaa, rahalaitoslainaksi konvertoitua tertiäärilainaa sekä mahdollisia avustuksia. Omiin varoihin sisältyviä ns. tertiäärilainoja ei saa lyhentää valtion asuntolainan laina-aikana. Omien varojen eli tertiäärilainan korot ovat 2.350,00 euroa vuodessa ja ajalla ne ovat yhteensä euroa, jotka kaupungin pitäisi maksaa, että lainaehtomuutos olisi mahdollista toteuttaa. Vuonna 2012 tekemässään päätöksessä Valtiokonttori edellytti kaupungilta euron avustusta tai pääomalainaa. Lisäksi edellytettiin, että kaupunki ei peri korkoa omille varoille, joiden korot olisivat olleet n euroa vuodessa, yhteensä 10 vuoden ajalta euroa. Tämän Valtakonttorin esityksen kaupunginvaltuusto hylkäsi yksimielisesti. Keväällä 2014 valtiokonttori pyysi kaupungilta periaatepäätöstä pääomalainasta tai -avustuksesta sekä tertiäärilainojen maksusta. Tuossa vaiheessa täsmälliset vaaditut rahoitusosuudet eivät olleet tiedossa. päätti, että kaupunki ei myönnä pääomalainaa tai -avusta tai maksa tertiäärilainan korkoa. Esityslistaliite B: Valtiokonttorin päätös lainaehtojen muuttamisesta Esityslistaliite D: Hakemus kaupungille tertiäärilainan koron maksusta (Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh , talousjohtaja Arja Petriläinen, puh ) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää olla hyväksymättä Valtiokonttorin päätöksessä esittämiä lainamuutoksen ehtoja kaupungin osalta. Toimenpiteet: KV 127 Tuukka Suomalaista ja Aune Kupiaista kuultiin asiantuntijoina, jonka jälkeen he poistuivat kokouksesta esteellisinä (HallL 28 1 m. 5 k).

4 Selostus: Esityslistaliite B: Valtiokonttorin päätös lainaehtojen muuttamisesta Esityslistaliitteinä C on laskelma lainaehtomuutoksen vaikutuksesta vuosille Esityslistaliite D: Hakemus kaupungille tertiäärilainan koron maksusta. Kaupunginhallituksen esitys: päättää olla hyväksymättä Valtiokonttorin päätöksessä esittämiä lainamuutoksen ehtoja kaupungin osalta. Valtuutettu Onni Ronkanen esitti Teemu Tiaisen, Tuukka Suomalaisen ja Juha Kukkosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska käsillä olevasta aineistosta ei saa riittävän hyvää käsitystä NUA:n taloudellisesta asemasta, joten on vaara takauspäätöksestä huolimatta, että yritys ei itse kykene suoriutumaan esimerkiksi korkorästeistä. Jatkovalmistelussa on saatava selvyys kaikista taloudellisiin riskeihin liittyvistä seikoista. Kun asiassa oli tehty ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn tuli asiasta tehdä päätös. KH 151 Selostus: Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt Onni Ronkasen esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. on päättänyt , että kaupunki sitoutuu vastaamaan lainan korosta siinä tapauksessa, että yhtiö ei voi maksaa korkoja valtiokonttorilta haetun tervehdyttämisavustuksen ehdoista johtuen. Tämän päätöksen mukainen takaussitoumuksen täydennys on esityslistaliitteenä E. Koska kyseinen takaus on edelleen voimassa, on myös siihen liittyvä sitoumus voimassa. (valmistelu; kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh , talousjohtaja Arja Petriläinen puh: ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee sitoumuksen tiedoksi ja toteaa, että kaupunki on sitoutunut esityslistaliitteenä E olevaan takaussitoumukseen. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan täytäntöönpanemaan takaussitoumus. Esteellisinä kokouksesta poistui Tuukka Suomalainen (HallL 28 1 m. 5 k).

5 Toimenpiteet:

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS

Kiinteäehtoinen laina. Vuosimaksulainan muuttaminen kiinteäehtoiseksi. Koron määrä. Uusi maksusuunnitelma PÄÄTÖS VALTIOKONTTORI Rahoitus Erityisrahoitusjärjestelyt PÄÄTÖS 13.10.14 LOIMAAN,KAUPUNKI DG, a - r, o..(13 i i ' 1 Ol / V Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot c/o Hulmin Huolto Oy Hannele Vainio Kauppalankatu

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Sivistyslautakunta 49 27.02.2013 Kaupunginhallitus 142 04.03.2013 Kaupunginhallitus 154 05.03.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen Kaupunginhallitus 493 08.11.2011 Kaupunginvaltuusto 112 14.11.2011 Kaupunginhallitus 228 04.06.2012 Kaupunginvaltuusto 60 11.06.2012 Kaupunginhallitus 391 20.08.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä Kunnanhallitus 250 06.05.2013 Kunnanhallitus 438 07.10.2013 Kunnanhallitus 483 04.11.2013 Kunnanhallitus 545 09.12.2013 Kunnanhallitus 148 17.03.2014 Kunnanhallitus 191 05.05.2014 Kunnanhallitus 203 19.05.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Hiisiheimo matkailuyhdistys ry hakee maksuvalmiuden turvaami seksi lainaa Pyhäjärven kaupungilta 25.000 ajalle 1.5.2008-30.4.2009.

Hiisiheimo matkailuyhdistys ry hakee maksuvalmiuden turvaami seksi lainaa Pyhäjärven kaupungilta 25.000 ajalle 1.5.2008-30.4.2009. Kaupunginhallitus 194 20.09.2010 Kaupunginhallitus 265 19.10.2011 Kaupunginhallitus 702 30.12.2013 Esitys laina-ajan pidentämiseksi / Yhtäköyttä Yhdistyksessä-hanke 233/02.05.03/2010 KHALL 20.09.2010 194

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot