KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ"

Transkriptio

1 KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ Tampere, Yli-insinööri Tuiri Kerttula Sosiaali- ja terveysministeriö i i 1

2 Koneen suunnittelu Parhaiten ja edullisimmin koneen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa koneen suunnitteluvaiheessa kustan- nukset mahdollisuus vaikuttaa aika 2

3 Koneen elinkaari Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) (konelaki) Konepäätös (VNp 1314/1994) (konedirektiivi) k ii i) Valmistajan ensivalvonta Markkinavalvonta valmistajan vastuu Työpaikkavalvonta työnantajan vastuu Työturvallisuuslaki (738/2002) Työvälineiden id käyttöpäätös ää ö (VNp 856/1998) (käyttödirektiivi) k ii i) Henkilönostopäätös (VNp 793/1999) 3

4 Koneiden turvallisuutta koskevat vaatimukset t KONELAKI TYÖTURVALLISUUSLAKI Konepäätös (1314/1994) koskee - valmistajaa - uusia koneita - suunnittelua, rakentamista, markkinoille saattamista, käyttöönottoa, tyyppitarkastamista. Konepäätös sisältää - valmistajan velvollisuudet - olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Käyttöpäätös (856/1998) koskee - työnantajaa - työvälineitä sekä niiden valintaa, hankintaa, käyttöä kunnossapitoa, tarkastamista. Käyttöpäätös sisältää - työnantajan t velvollisuudet lli - yleiset säännökset - työvälineiden rakenteellista turvallisuutta tt koskevat säännökset - turvallista käyttöä koskevat säännökset - tarkastamista koskevat säännökset. 4

5 Muita määräyksiä koneita koskien Pienjännitedirektiivi EMC-direktiivi ATEX-direktiivi Paineastiadirektiivi Kaasulaitedirektiivi Rakennustuotedirektiivi Ajoneuvodirektiivit Traktoridirektiivit Turvatekniikan keskus k Turvatekniikan keskus Ympäristöministeriö Liikenneministeriö Liikenneministeriö 5

6 Konepäätös (VNp 1314/1994) Perustuu direktiiviin 98/37/EY Velvoittaa koneen valmistajaa Sovelletaan jokaiseen uuteen koneeseen myös yksittäin valmistettuihin myös omaan käyttöön valmistettuihin Kaikki ETA-alueen ulkopuolelta tuotavat koneet ovat t uusia 6

7 Valmistajan tehtävät Arvioida koneen riskit Selvittää konetta koskevat turvallisuusmääräykset Suunnitella ja rakentaa kone olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti Laatia koneen ohjeet Koota ja ylläpitää tekninen tiedosto Laatia ja allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutus Tehdä CE- ja muut merkinnät Teettää tarvittaessa tyyppitarkastus 7

8 Ketä konepäätös velvoittaa? Konepäätöksen velvoitteet kohdistuvat ensisijaisesti valmistajaan Jos tämä ei kuitenkaan ole huolehtinut t velvoitteistaan, siirtyvät ne edelleen valmistajan edustajalle, koneen maahantuojalle ja jälleenmyyjälle 8

9 Valmistajan tehtävät: Suunnittelu ja rakentaminen Turvallistamisen kolme askelta: 1. Vaarat poistetaan tai niitä vähennetään suunnittelemalla ja rakentamalla kone turvalliseksi 2. Vaarat poistetaan suojaustekniikan avulla 3. Varoitukset, ohjeet ja suojaimet 9

10 Valmistajan tehtävät: Koneen ohjeet (1) Käyttökuntoon asentaminen Turvallinen käyttö Tarkastusohjeet t Käsittely- ja kuljetusohjeet j Paikalleen asentaminen Kokoonpano, purkaminen Kunnossapito (säätö, huolto, korjaukset) 10

11 Valmistajan tehtävät: Koneen ohjeet (2) Perehdyttämisohjeet Tarvittaessa tiedot työkaluista, jotka voidaan asettaa koneeseen Tarvittaessa kielletyt käyttötavat Koneen melupäästö Suomessa suomeksi ja/tai ruotsiksi i 11

12 Valmistajan tehtävät: Teknisen tiedoston sisältö (1) Koneen yleispiirustus ja ohjauspiirikaaviot Täydelliset piirustukset, laskelmat, testitulokset Kuvaus käytetyistä menetelmistä koneen aiheuttamien vaarojen poistamiseksi 12

13 Valmistajan tehtävät: Teknisen tiedoston sisältö (2) Tarvittaessa pätevän laitoksen antama raportti Yhdenmukaistettujen standardien edellyttämien testien tulokset Käyttöohjeen kopio 13

14 Valmistajan tehtävät: Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja vakuuttaa koneen täyttävän kaikki sitä koskevat määräykset Valmistajan tai tämän edustajan allekirjoittama Jokaisen CE-merkityn koneen mukana on oltava oma vakuutuksensa Suomessa suomeksi ja/tai ruotsiksi 14

15 Valmistajan tehtävät: Vakuutus (1) Liitteen 2A:n mukainen Vaatimustenmukaisuusvakuutus Konetehdas Oy Ab Valmistaja vakuuttaa, että kone K-1 * täyttää konedirektiivin (98/37/EY) ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien i kansallisten säädösten vaatimukset * täyttää seuraavien ETY:n muiden direktiivien vaatimukset: EMC-direktiivi * tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä EY-tyyppitarkastuksen numero ja lisäksi vakuuttaa, että: * seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: SFS-EN ISO * seuraavia kansallisia standardeja ja spesifikaatioita on sovellettu: SFS 1234-A Kotimaassa, allekirj. Virallinen Edustaja 15

16 Valmistajan tehtävät: CE-merkintä Osoittaa koneen täyttävän kaikkien sitä koskevien direktiivien vaatimukset Merkityn koneen voi vapaasti myydä tai luovuttaa käyttöön Ei saa tehdä koneeseen, johon sitä ei edellytetä On tehtävä pysyvästi ja näkyvästi (usein valmistekilvessä) Koneeseen ei saa tehdä muuta CE- merkintään sekoitettavaa merkintää 2 B koneeseen ei saa tehdä CE-merkintää 16

17 Konepäätös Käyttöpäätös - suunnittelu - valmistus - vaatimusten mukaisuuden osoittaminen -markkinoille saattaminen - käyttöön luovuttaminen - valinta -hankinta - asennus - käyttöönotto - käyttö - kunnossapito - tarkastukset - muutostyöt - CE-merkintä Valmistajan vastuu CE Työnantajan vastuu Koneen on täytettävä t ttä ä konepäätöksen liitteen 1 olennaiset turvallisuusvaatimukset Koneen turvallisuustaso on ylläpidettävä kunnossapidolla ja myös muutostöiden osalta 17

18 Käyttöpäätös Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/

19 Taustalla direktiivi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 89/655/ETY ja sitä täydentävä direktiivi 95/63/EY (137 artiklan mukainen) vanhoja kansallisia i säädöksiä nostureiden ja puristimien käytöstä ja tarkastamisesta 19

20 Työvälineiden käyttöpäätös täydennetty uudesta työturvallisuuslaista johtuvilla muutoksilla (VNa 437/2003, voimaan ) täydennetty korkealla tehtävää työtä koskevalla osuudella tilapäiseen työhön tarkoitettujen työvälineiden käyttö, tikkaiden ja telineiden käyttö, köysien varassa työskentely (VNa 185/2004, voimaan ) täydennetty traktoreita koskevalla osuudella turvaohjaamo, kylmät olosuhteet, metsätyö ja puunkorjuu, ajo jäällä, suolla tai muulla upottavalla alustalla (VNa 355/2005, voimaan ) tarkastelu myös muilta osin aloitetaan määräaikais- ja käyttöönottotarkastusten kohdentaminen, tarkastajien pätevyys, tarkastusten sisältö, standardiviittaukset 20

21 VNp työvälineiden turvallisesta käytöstä 856/ luku Yleiset säännökset 2 luku Työvälineitä koskevat yleiset säännökset 3 luku Eräitä työvälineitä koskevat täydentävät säännökset * Liikkuvia työvälineitä koskevat säännökset * Kuormien nostamiseen käytettäviä työvälineitä koskevat säännökset 4 luku Eräiden työvälineiden turvallista käyttöä koskevat säännökset * Liikkuvat työvälineet * Kuormien nostamiseen käytettävät työvälineet 5 luku Nostureiden ja eräiden nostolaitteiden tarkastamista koskevat säännökset 6 luku Puristimien käyttöä ja tarkastamista koskevat lisäsäännökset 7 luku Työvälineiden tarkastaminen eräissä tapauksissa 8 luku Tarkastuksen suorittaja ja tarkastuspöytäkirja 9 luku Erinäiset säännökset 21

22 Yleiset säännökset Soveltamisala sama kuin työturvallisuuslaissa Työväline ja sen käyttö käsitteenä ä laaja työvälineellä tarkoitetaan hyvin laajasti kaikkia työssä käytettäviä koneita, laitteita ja työkaluja työväline voi olla kone, mutta kaikki työvälineet eivät ole koneita työvälineen käytöllä tarkoitetaan työvälineen käynnistämistä, pysäyttämistä, käyttöä, kuljetusta, t korjausta, muuntamista, t huoltoa ja puhdistusta 22

23 Yleiset säännökset Soveltaminen Hankinta Kunnossapito Käyttöön luovutus Sijoittaminen, asentaminen, käyttäminen Kokoaminen ja purkaminen Salama Vaaroista tiedottaminen tt i Opetus ja ohjeet Ergonomia Toimintakunnon valvonta ja tarkastaminen Ellei tarkastettu, ei saa käyttää Yhteistoiminta 23

24 Työnantajan on työvälinettä hankittaessa huolehdittava: työväline täyttää sitä koskevat vaatimukset (a) sen mukaan kuin erikseen säädetty (esim. konepää- töksen mukaiset koneet) (b) ellei erikseen ole säädetty: 2 ja 3 luvun vaatimukset 24

25 Työnantajan on työvälineen käytössä otettava huomioon työvälineen turvallinen käyttö sijoittaminen työympäristöön kunnossapito opetus ja ohjeet ohjeiden ymmärrettävyydestä vaaroista tiedottamisesta toimintakunnon valvonta ja tarkastaminen 25

26 2 LUKU Työvälineitä koskevat yleiset säännökset Koskee kaikkia työvälineitä, itä joihin liittyy kyseinen vaara edellyttää työnantajan riskinarviointia Työvälineen rakenteellisia säännöksiä Olosuhteita koskevia säännöksiä 26

27 2 LUKU Työvälineitä koskevat yleiset säännökset ohjausjärjestelmät hallintalaitteet käynnistäminen pysäyttäminen hätäpysäytyslaite turvalaitteet vakavoittaminen rikkoutumisvaara liikkuvien osien suojaaminen valaistus suojaaminen fysikaalisilta tekijöiltä varoituslaitteet huolto-, säätö, - korjaus- ja asennustyö sekä toimintahäiriöiden poistaminen energianlähteestä erottaminen merkinnät turvallinen pääsy automaattisista toiminnoista ja niiden häiriöistä aiheutuva vaara palo- ja vuotovaara räjähdysvaara sähkökosketuksen vaara 27

28 17 Liikkuvien osien suojaaminen Jos on vaara koskettaa työvälineen liikkuvia osia, mikä voisi johtaa tapaturmiin, nämä osat on varustettava suojuksin tai laittein, jotka estävät pääsyn vaaravyöhykkeille y tai jotka pysäyttävät y vaarallisten osien liikkeet ennen kuin vaaravyöhyke y saavutetaan. 28

29 Standardien asema käytettyjen koneiden turvallistamisessa käyttöpäätöksen vaatimusten soveltaminen perustuu riskin arviointiin otettava huomioon käyttäjät mutta myös työpaikan olosuhteet ja muut asiaan vaikuttava seikat arvioinnin apuna voi käyttää uusia koneita koskevaa standardia SFS-EN 1050 käytettyjen koneiden riittävästä ästä turvallisuustasosta ei ole laadittu standardeja uusille koneille laadittuja standardeja voi käyttää apuna suunniteltaessa käytössä olevan koneen turvallistamista turvallistamisessa otettava huomioon käytettävissä oleva turvallisuustaso sekä käytettävissä olevat tekniset ratkaisut 29

30 Tarkastuksia Käyttöönottotarkastukset astu set Määräaikais- tarkastukset nostureille nostureille henkilönostimille henkilönostimille autonostimille autonostimille murskauslaitoksille nostoapuvälineille ja asfalttiasemille käsikäyttöisille nostotaljoille telineille taka- ja sivulaitanostimille kuormaus- ja lastaussilloille 30

31 Tarkastuspöytäkirja Tarkastuksista pidettävä pöytäkirjaa Viimeksi tehty pöytäkirja työvälineen mukana tai välittömässä läheisyydessä Pöytäkirja säilytettävä vähintään kaksi vuotta (nostolaitteet 5 vuotta) 31

32 Käytössä olevan koneen uudistaminen Koneen kunnostaminen, osien vaihtaminen, lisälaitteiden itt id asentaminen, toimintakyvyn i t parantaminen, uusien turvalaitteiden asentaminen, jne. käytössä olevan koneen uudistamista Käytössä ä olevan koneen purkaminen ja sen osien käyttäminen uuden koneen rakenneosina (käytössä olevan koneen elinaika loppuu) uuden koneen valmistus 32

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY / koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 33

34 Uuden direktiivin tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyjä poistaa ongelmallisina nähtyjä kohtia selkeyttää rajanvetoa muihin direktiiveihin ii ihi pienjännitedirektiivi hissidirektiivi laajentaa soveltamisaluetta rakennushissit pulttipistoolit (pitkä siirtymisaika) vammaisnostimet traktoreihin niiden vaarojen osalta, joita traktoridirektiivi ei kata 34

35 Uusia asioita mm. markkinavalvonta vaarallisia koneluokkia koskevat erityistoimenpiteet jos yhdenmukaistettu standardi ei vastaa olennaisia i terveys- ja turvallisuusvaatimuksia ti i osittain valmiille koneelle tehtävät toimenpiteet tekniset asiakirjat, kokoonpano-ohjeet ja liittämisvakuutus tyyppitarkastettaville koneille vaihtoehdoksi laadunvarmistusmenettely 35

36 Aikataulu Voimassa oleva direktiivi 98/37/EY vuodelta 1989, kodifioitu 1998 Suomessa VNp 1314/1995 Uuden direktiivin käsittely neuvoston työryhmässä alkoi maaliskuussa 2001 Jäsenvaltion sovellettava alkaen 36

37 Toimenpiteet Suomessa direktiivi i saatettava tt Suomen kansalliseen lainsäädäntöön mennessä laadittava uusi valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta muutettava/kumottava valtioneuvoston päätökset mm. rakennushisseistä ---- vaikuttaa käyttöpäätökseen (VNp 856/1998) pulttipistooleista ---- KTM:n muutettava mm. hissisäädöksiä uuden konedirektiivin mukaisesti VNp muussa työssä käytettäväksi ä äk tarkoitettuja koneita ja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista tiedotettava, koulutettava ja neuvottava valmistajia, maahantuojia, koneiden ostajia, myyjiä, käyttäjiä, tarkastajia työsuojelupiirien tarkastajia 37

38 Valmistajan tehtävät: Vakuutus (1) Liitteen 2A:n mukainen Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: Konetehdas Oy Ab osoite Laitekatu Tampere Teknisen eritelmän kokoaja: Matti Möttönen osoite Kulmakuja Helsinki Koneen kuvaus: Hiomakone K-1 * täyttää konedirektiivin (2006/x//EY) ja sen voimaansaattavien kansallisten säädösten vaatimukset * täyttää seuraavien ETY:n muiden direktiivien vaatimukset: EMC-direktiivi * tarvittaessa laadunvarmistusmenettelyn hyväksyneen tai tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite tunnistenumero sekä EY-tyyppitarkastuksen numero ja lisäksi vakuuttaa, että: * seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: SFS-EN ISO * seuraavia teknisiä standardeja ja erittelyitä on sovellettu: SFS 1234-A Kotimaassa, allekirj. Virallinen Edustaja 38

39 Käyttöpäätöksen VNp 856/ muutostarpeen selvittäminen Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta (TTN) asetti jaoston selvittämään muutostarpeita ja valmistelemaan säännösluonnokset Jaostoon kuuluu viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita 39

40 Käyttöpäätöksen muutos muutosesityksiä seuraaviin asioihin: riittävä kunnossapito koko käyttöiän turvallisessa kunnossa kunnon valvonta soveltuvin keinoin ottaen huomioon valmistajan ohjeet kunnonvalvontajärjestelmä-vaihtoehto määräaikaistarkastamiselle? kirjallisesti dokumentoitu, kunnonvalvonnan seurantamenetelmät- ja välineet, henkilöiden tehtävät ja pätevyysvaatimukset, työvälineen olennaiset käyttö- ja toimenpidetiedot käyttöönottotarkastus asennustarkastus ja pystytystarkastus määräaikaistarkastukset perusteellinen määräaikaistarkastus asiantuntijoiden tij id käyttö (NDT ja sähköasiantuntijan tij käyttö) tarkastusten kohdentaminen (tarkastuskohteet erillisessä liitteessä) tarkastuksen laajuus ja tarkastusmenetelmät valmistajan ohjeiden huomioiminen tarkastuksissa 40

41 Käyttöpäätöksen muutos tarkastuksen tekijän pätevyys työvälineen rakenteeseen, käyttöön, tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan ohjeisiin perehtynyt, e yt, pätevä ä henkilö pystyy havaitsemaan viat ja puutteet ja arvioimaan niiden vaikutukset työturvallisuuteen asiantuntijayhteisö, asiantuntija, perehtynyt henkilö? riippumattomuus akkreditointi päätöksenteko itsenäisesti, turvallisuusteknisiin seikkojen perusteella pöytäkirja tarkastuksen kulku, havainnot ja johtopäätökset seuraavan tarkastuksen ajankohta ja tarkastuksen sisältö säilytettävä, viimeisin työvälineen mukana tarkastuksesta merkintä laitteeseen 41

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-068-0 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 LUKIJALLE

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuuden valtakunnalliset koulutuspäivät

Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuuden valtakunnalliset koulutuspäivät Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuuden valtakunnalliset koulutuspäivät Riihimäki 10.-11.5.2005 Seminaariraportti Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto opetushallitus Työturvallisuuskeskus,

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ 21.6.2004 TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ Tekijät: Tilaaja: Mika Yli-Marttila, Jorma Järvenpää, Pekka Kivinen, Vesa Hämäläinen ja Heikki Marjamäki Työsuojelurahasto

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Nordic Food & Nordic Pack 8.10.2014 Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuuden, teollisuuden

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus Talonrakennusteollisuus ry Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennushankkeen työturvallisuus Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, Helsinki RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, L 374/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.12.2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot