HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html"

Transkriptio

1 kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: (päivitetty ) HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: Artikkelin sisällysluettelo: 1 Uusi Konedirektiivi ja koneasetus Koneen suunnittelu Peruskonseptin suunnittelu Riskin arviointi Vaatimusmäärittely Dokumentit Tekninen tiedosto Käyttäjälle toimitettavat käyttö- ja huolto-ohjeet Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Luovuttaminen markkinoille tai käyttöönotettavaksi... 8 Viiteluettelo Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry PL 10, Helsinki Koneturvallisuuden verkkojulkaisu: 1 (10)

2 1 Uusi Konedirektiivi ja koneasetus Tämä artikkeli kuvaa lyhyesti koneen valmistajalle kuuluvia tehtäviä, joita uusi konedirektiivi 2006/42/EY [1] edellyttää, kuten dokumentoitua riskin arviointiin perustuvaa turvallisuuden suunnittelua ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista. Konedirektiivi on otettu Suomen lainsäädäntöön valtioneuvoston antamalla asetuksella koneiden turvallisuudesta VNa 400/2008 koneasetus [2]. Koneasetus sisältää kaikki valmistajaa koskevat konedirektiivin vaatimukset samanlaisina kuin ne ovat konedirektiivissä. Tässä tekstissä olevat viittaukset pykäliin ( ) ovat viittauksia koneasetukseen. Peruslähtökohtia uuden direktiivin käyttöön otosta Toistaiseksi asti on voimassa konedirektiivi 98/37/EY ja sitä vastaava konepäätös VNp 1314/1994. Uusi direktiivi 2006/42/EY on tullut Suomessa voimaan (voimaantulopäivä) valtioneuvoston asetuksella VNa 400/2008. Koneen valmistajan tai muun markkinoille saattajan on Suomessa sovellettava uutta koneasetusta (soveltamispäivä) lähtien. Perusperiaate: Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa viitataan aina sekä voimassa olevaan konedirektiiviin että mahdollisiin muihin konetta koskeviin direktiiveihin. Uuden konedirektiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattamiseen voi valmistautua välittömästi. Uudet vaatimukset tulevat sitovasti voimaan kuitenkin vasta , joten vasta tämän jälkeen voidaan koneen dokumenteissa viitata uuteen direktiiviin (esim. vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa). Jos kuitenkin ennen nojaudutaan uuteen konedirektiiviin, voidaan viitata sekä nykyiseen konedirektiiviin että uuteen konedirektiiviin. Koneasetuksen soveltamisalaan kuuluvat koneen määritelmän mukaiset koneet (4 ). Koneasetuksen 3 :ssä esitetään soveltamisalan rajoituksia. Koneasetuksessa koneella (machinery) tarkoitetaan kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia valmiita koneita (lopputuotteita), vaihdettavia laitteita, koneyhdistelmiä sekä myös turvakomponentteja ja lisäksi myös eräitä nostoapuvälineitä ja -varusteita sekä nivelakseleita. Konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat myös "osittain valmiit koneet (partly completed machinery)", joita koskevat vaatimukset ja menettelytavat ovat osittain erilaiset kuin "valmiita koneita" koskevat vaatimukset. Koneasetus koskee valmistajia, jotka toimittavat koneita Euroopan talousalueelle. Koneasetuksessa esitetään vaatimuksia koneen valmistajalle menettelytavoista, joilla koneen turvallisuus varmistetaan ennen niiden saattamista markkinoille tai käyttöön otettavaksi. Periaatteena on, että koneen valmistaja vastaa koneen turvallisuudesta. Tämä on luonnollista, koska vain koneen valmistaja tuntee tarkasti koneen rakenteen ja ominaisuudet. 2 (10)

3 Kuva 1 Monikarainen tankoautomaattisorvi (standardiehdotus ISO/FDIS 23125:2008, [3]) Nykyaikaisen koneen turvallisuutta ei tavallisesti voida varmistaa jälkikäteen koneen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi koneen teräsrakenteiden, elektronisten ohjausjärjestelmien, päästöjen rajoittamisen, ergonomian ja monien muidenkin koneen ominaisuuksien muuttaminen voi olla vaikeata ja usein mahdotonta jälkikäteen. Usein toki tarvitaan korjaavia toimenpiteitä, mutta niillä ei turvallisuuden ja käytettävyyden suhteen tavallisesti saavuteta yhtä hyvää tulosta kuin ottamalla turvallisuusnäkökohdat huomioon suunnittelun elinkaaren oikeissa vaiheissa. Koneasetuksen liitteessä I esitetään koneita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Niitä on noin 200 kappaletta, joista noin puolet koskee kaikkia koneita ja loput koskevat erityisiä koneryhmiä kuten esimerkiksi nostolaitteita ja liikkuvia koneita. Useimmat turvallisuusvaatimukset ovat yleisluontoisia, mutta muista tuotedirektiiveistä poiketen liitteessä I on myös yksityiskohtaisia teknisiä turvallisuusvaatimuksia. Esimerkki turvallisuusvaatimuksista (koneasetuksen liitteen I kohta 1.2.5): Jos tiettyjä toimintoja varten suojusta on siirrettävä tai se on poistettava tai turvalaite on poistettava käytöstä, ohjaus tai toimintatavan valitsimen on samanaikaisesti: poistettava kaikki muut ohjaus- tai toimintatavat käytöstä sallittava vaarallisten toimintojen toteuttaminen vain ohjauslaitteilla, joihin on jatkuvasti vaikutettava sallittava vaarallisten toimintojen toteuttaminen ainoastaan pienennetyn riskin olosuhteissa samalla, kun estetään toisiinsa liittyvien toimintajaksojen aiheuttamat vaarat, ja estettävä vaaralliset toiminnot, joita tarkoituksellinen tai tahaton vaikuttaminen koneen antureihin aiheuttaa. Jos näitä neljää ehtoa ei voida täyttää samanaikaisesti, ohjaus- tai toimintatavan valitsimen on aktivoitava muita suojaustoimenpiteitä, jotka on suunniteltu ja rakennettu turvallisen toimintaan puuttumisvyöhykkeen varmistamiseksi. Konekohtaisissa turvallisuusstandardeissa (C-tyypin standardit) esitetään vaatimuksia ja ohjeita turvalaitteiden ominaisuuksista. Tavallisesti kytkettäessä turvalaite (esimerkiksi valoverho) pois suojaustoiminnasta turvallisuus varmistetaan automaattisesti jollakin muulla suojaustoimenpiteellä kuten hidastetulla liikenopeudella, joka on yhdistetty pakkokäyttöiseen hallintalaitteeseen. Esimerkiksi puristimilla hitaalle liikenopeudelle on raja-arvona enintään 10 mm/s. 3 (10)

4 Koneen valmistajan tehtävät on määritetty koneasetuksessa (6 ). Sen mukaisesti koneen valmistaja on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa koneen (ja osittain valmiin koneen, puolivalmisteen ) suunnittelusta ja valmistuksesta. Valmistajan on täytettävä koneasetuksen artikloissa esitettävät kaikki valmistajaa koskevat vaatimukset ja koneen on täytettävä koneasetuksen liitteissä esitettävät turvallisuusja dokumentointivaatimukset ennen kuin kone toimitetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Tätä varten koneen valmistajan on huolehdittava valmiin koneen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja sen osoittamisesta ja siihen hänellä on oltava käytössään tarvittavat menetelmät. Tämä koskee myös Euroopan Talousalueen ulkopuolella olevan valmistajan edustajaa (4 ), joka on sijoittunut talousyhteisön alueelle. Koneen valmistajan velvollisuudet koskevat myös liitettävien koneiden ja koneyhdistelmien valmistajia. Osittain valmiiden koneiden, jotka on tarkoitettu yhdistettäväksi koneyhdistelmään, valmistajia koskevat koneasetuksessa erikseen mainitut vaatimukset. 2 Koneen suunnittelu Valmistajalla tulisi olla turvallisuuden hallintajärjestelmä, jossa määritetään turvallisuuteen liittyvän suunnitteluprosessin ja valmistuksen strategia. Sen perusteella valmistellaan turvallisuusohjelma, jossa esitetään suunnittelun vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet, tarvittavat resurssit, ammattitaitovaatimukset, vastuiden jakautumiset jne. Käytettäessä ohjelmoitavaa elektroniikkaa koneiden ohjauksessa koneet tulevat aikaisempaa monimutkaisemmiksi. Tämä asettaa koneen suunnittelulle ja dokumentoinnille aikaisempaa suuremmat vaatimukset. Suunnitteluprosessin organisointi, riittävät resurssit ja erityisesti korkea ammattitaito ovat avainasemassa valmistettaessa monimutkaisia koneita ja konejärjestelmiä sekä varmistettaessa niiden turvallisuus. Siten nykyaikaisen koneen suunnittelu perustuu yhä enemmän järjestelmälliseen lähestymistapaan ja turvallisuuden elinkaarimalliin. Sen mukaisesti konekokonaisuus jaetaan hallittavissa oleviin osiin, josta kokonaisuus kootaan. Suunnittelu etenee vaiheittain elinkaarimallin mukaisesti. Jokaisessa elinkaaren vaiheessa tarkistetaan (todennetaan), että edellisen vaiheen turvallisuusvaatimukset tulevat täytetyksi ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Näin pyritään estämään mahdollisten virheiden kulkeutuminen eteenpäin suunnittelussa ja siten minimoidaan pitkiä iteratiivisia kierroksia. 2.1 Peruskonseptin suunnittelu Koneen suunnittelu alkaa peruskonseptista. Turvallisuusvaatimukset on otettava huomioon jo konetta kuvaavasta peruskonseptista alkaen. Usein peruskonseptissa voidaan tehdä erilaisia valintoja, joilla voi olla merkitystä turvallisuuteen. Jo tässä vaiheessa tulisi tunnistaa turvallisuuteen liittyviä rajoituksia tulevien ratkaisujen valinnoille. Esimerkiksi turvalliset kulkutiet olisi suunniteltava jo laitesijoittelun yhetydessä, koska turvallisten ja helppokäyttöisten kulkuteiden rakentaminen jälkikäteen voi olla vaikeata. 4 (10)

5 Kuva 2 Esimerkiksi laajan koneyhdistelmän laitesijoittelua on vaikea muuttaa suunnitteluprosessin myöhemmissä vaiheissa Kuvassa on robottijärjestelmän koneiden sijoittelukaavio (standardi EN ISO 16111, liite C [4]). Koneiden sijoittelu vaikuttaa koneen käynnistys-, pysäytys- ja hätäpysäytysvyöhykkeisiin sekä energiansyötön erotusvyöhykkeisiin. Myös vaara-alueet ja niitä valvovien turvalaitteiden vaikutusalueet riippuvat laitesijoittelusta. 2.2 Riskin arviointi Koneasetuksen liitteessä 1 (kohta 1) vaaditaan koneelle tehtäväksi riskin arviointi. Tämän vaatimuksen mukaisesti riskin arviointi tehdään jäljempänä esitettävissä vaiheissa. Standardissa EN ISO [5] esitetään perusteet, menettelytavat sekä ohjeita riskin arviointiin ja teknisessä raportissa ISO/TR [6] esitetään esimerkkejä erilaisten koneiden riskin arvioinnista ja menetelmistä. Osittain valmiille koneille ei vaadita eikä voidakaan tehdä täydellistä riskin arviointia, mutta teknistä tiedostoa varten tarvitaan selvitystä siitä, mitkä olennaiset turvallisuusvaatimukset kone täyttää ja kokoonpano-ohjetta varten tarvitaan koneyhdistelmän valmistajalle ohjeet siitä, miten osittain valmis kone yhdistetään koneyhdistelmään. Näitä tietoja varten tarvitaan osittaista riskin arviointia. a) Koneen raja-arvot (rajoitukset) Koneen tai konejärjestelmän fyysisten rajojen määrittämisen lisäksi määritetään koneen ympäristöolosuhteet, esimerkiksi käytetäänkö konetta: sisällä vai ulkona (rajat lämpötiloille, kemikaaleille, kosteudelle, pesuaineille jne.) räjähdysvaarallisissa tiloissa (Ex-luokitukset). Koneen rajoituksiin voi kuulua myös koneen käyttötarkoitus, joka on esitettävä myös teknisessä tiedostossa ja käyttäjälle toimitettavissa tiedoissa. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon myös kohtuudella ennakoitavissa olevat väärinkäyttömahdollisuudet, jotka voivat edellyttää lisänä olevia suojausteknisiä toimenpiteitä, ohjeita ja varoituksia. 5 (10)

6 b) Vaarojen tunnistaminen Vaarojen tunnistamien luo perustan koneen turvallisuuden varmistamiselle koneen suunnittelussa. Puutteellinen vaarojen tunnistaminen johtaa piileviin (paljastumattomiin) virheisiin, jotka aiheuttavat odottamattomia tilanteita ja vahinkoja. Siten vaarojen tunnistamisessa tarvitaan monipuolistaa asiantuntemusta koneen rakenteesta, toimintatavoista ja käyttötoiminnoista. sekä riittävästi ammattitaitoisia resursseja ja aikaa kaikkien mahdollisten vaarojen tunnistamiseen ja niiden kuvauksiin. Standardin EN ISO [5] liitteet voivat olla apuna koneiden tyypillisten vaarojen ja vaaratilanteiden tunnistamisessa. Useimmissa tapauksissa vaarojen tunnistamisen jälkeen voidaan ryhtyä välittömästi riskin pienentämiseen muuttamalla koneen peruskonseptia (esim. muuttamalla koneiden sijoittelukaaviota, lisäämällä automaatiota, valitsemalla tai kehittämällä turvallisempia teknisiä ratkaisuja tms.) ja käyttämällä apuna asiaan liittyviä turvallisuusstandardeja (esim. standardisoituja turvalaitteita tai - järjestelmiä). Näin saadaan aikaan riittävä turvallisuus ilman yksityiskohtaista riskin suuruuden arviointia, jossa arvioijan subjektiivisuus tai riittämätön ammattitaito voi vääristää lopputulosta. c) Riskin suuruuden arviointi Vaarojen tunnistamisen jälkeen tehdään vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden arviointi kaikille tunnistetuille vaaroille, joita ei ole edellisen menettelyn mukaisesti poistettu. Suunniteltaessa uutta konetta ei useinkaan ole kokemusta eikä riittävästi tietoja riskien suuruudesta. Myös eri riskien vertailuun, jota tarvitaan riskien pienentämiseen käytettävien resurssien optimointiin, tarvitaan riskin suuruuden arviointia. Tällöin tehdään riskin suuruuden arviointi jonkin standardisoidun menetelmän mukaisesti, esimerkiksi käytetään em. riskin arvioinnin standardeja, ohjausjärjestelmien standardeja [7] ja konekohtaisia turvallisuusstandardeja). Riskin suuruuden arvioinnissa olisi pyrittävä mahdollisimman suureen objektiivisuuteen. Siten riskin suuruuden arvioinnissa tarvitaan ennen muuta teknistä näkökulmaa ja vankkaa käytännön kokemusta. Koneen käyttäjiä (operaattorit) tarvitaan mukaan tuomaan keskusteluun käyttökokemuksia ja etenkin kertomaan poikkeustilanteista. d) Riskin merkityksen arviointi. Riskin merkityksen arviointi tehdään riskin suuruuden arvioinnin tulosten perusteella arvioimalla riskien merkitys turvallisuuden kannalta. Tällöin voidaan ohjata resurssit riskien pienentämiseen edullisimmalla tavalla lähtien suurimmista riskeistä. Tätä varten riskin arviointiryhmään tarvitaan tässä vaiheessa päätöksentekijöitä, jotta voidaan käynnistää realististen toimenpiteiden suunnittelu riskien pienentämiseksi ja tehdä päätökset tarvittavista resursseista. 2.3 Vaatimusmäärittely Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että se täyttää koneasetuksen liitteen 1 olennaiset terveysja turvallisuusvaatimukset ja muutkin konetta koskevien direktiivien vaatimukset (esim. käyttämällä apuna standardeja). Vaatimusten hallinta on nykyisin aikaisempaa tärkeämpää, koska koneiden toiminta perustuu yhä enemmän ohjelmoitaviin järjestelmiin. Esimerkiksi koneiden ohjausjärjestelmästandardit edellyttävät vaatimustenhallintaa, johon kuuluu vaatimusmäärittelyt (Safety Requirements Specification, SRS). Siinä eritellään kaikki turvallisuuteen liittyvät vaatimukset käyttäen apuna asiaan kuuluvia säädöksiä, standardeja ja riskin arvioinnin tuloksia. Kaikki turvallisuusvaatimukset nivelletään muiden konetta koskevien vaatimusten joukkoon turvallisuuselinkaaren vaiheiden sopiviin kohtiin. Näin varmistetaan niiden soveltuvuus suhteessa muihin vaatimuksiin. 6 (10)

7 Kuva 3 Todentaminen tehdään suunnittelun elinkaaren vaiheiden välissä ja kelpuutus tehdään valmiille koneelle. 2.4 Dokumentit Nykyaikainen koneensuunnittelu on prosessi, jossa dokumentaatio syntyy ja täydellistyy suunnitteluprosessin kuluessa. Monimutkaisen koneen tai koneyhdistelmän kunnollista dokumentaatiota ei voi tehdä jälkikäteen, koska kaikkien turvallisuutta koskevien päätösten ja valintojen on oltava jäljitettävissä dokumentaation avulla. Siten koneen dokumentaatio syntyy ja täydellistyy koneen suunnittelun edetessä. Tuotetietojen hallintaan on valmisteilla tietokoneavusteisia menetelmiä. Koneita ja ohjausjärjestelmiä koskevissa turvallisuusstandardeissa on yksityiskohtaisempia luetteloita ja kuvauksia tarvittavasta dokumentaatiosta. Täydellinen ja ajan tasalla pidettävä dokumentaatio tekee mahdolliseksi myöhemmin tehtävät muutokset myös turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Tämä vaatimus koskee erityisesti ohjelmistoa. Ohjelmistostandardien mukaisesti ohjelmistoa ei koskaan pidetä valmiina, vaan ohjelmistoon tehdään ajan mittaan päivityksiä ja muutoksia. 2.5 Tekninen tiedosto Dokumentaatio toimii myös pohjana koneasetuksen mukaisesti tehtävälle koneen tekniselle tiedostolle. Koneasetuksen liitteessä VII A on vaatimukset koneen teknisissä tiedoissa esitettävistä kohdista ja liitteessä VII B vaatimukset osittain valmiin koneen teknisissä asiakirjoissa esitettävistä tiedoista. Koneen valmistajan on varmistettava, että tekninen tiedosto tai tekniset asiakirjat ovat niitä pyydettäessä viranomaisten käytettävissä. Teknisen tiedostoa tai asiakirjoja ei tarvitse olla valmiina, mutta sen on oltava koottavissa kohtuullisessa ajassa, mikä on tavallisesti noin 2 4 viikkoa riippuen koneen laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Tiedoston muoto on vapaa, se voi olla paperilla tai tietovälineellä. Teknisen tiedosto on laadittava jollakin Euroopan yhteisön virallisella kielellä. Myös koneen osien ja komponenttien osalta on varmistettava, että turvallisuuteen liittyvät tiedot ovat saatavilla. Tämä on syytä varmistaa laitehankintojen yhteydessä. Usein asiakas pyytää joitakin osia teknisestä tiedostosta tai asiakirjoista voidakseen varmistaa koneen turvallisuuden (esimerkiksi riskin arvioinnin tulokset) tai tehtäessä koneeseen muutoksia (esimerkiksi sähkö- ja hydraulikaaviot, ohjelmistokuvaukset, lujuuslaskennat jne). Teknistä tiedostoa tai asiakirjoja ei koneasetuksen mukaisesti tarvitse toimittaa asiakkaalle, mutta siinä ei myöskään koneasetuksen mukaan ole mitään esteitä. 2.6 Käyttäjälle toimitettavat käyttö- ja huolto-ohjeet Koneasetuksen liitteen 1 kohdassa esitetään vaatimukset koneen ohjeissa tarvittavista tiedoista ja ne laaditaan koneen suunnittelun loppuvaiheessa. Erityisesti koneen hyödyntäjän huolehdittavaksi jäävien jäännösriskien pienentämisestä on esitettävä ohjeet. 7 (10)

8 Jos dokumentaatio on laadittu edellä esitetyllä tavalla elinkaaren eri vaiheissa ja riskin arvioinnin tuloksia ja riskien pienentämistä koskevia dokumentteja täydennetään koneen käyttöä ja kunnossapitoa koskevilla valinnoilla ja ratkaisuilla, on koneen käyttäjille toimitettavat tiedot helppo koota suunnittelun loppuvaiheessa ja muokata sopivaan muotoon. Koneasetuksen mukaisesti koneen käyttäjälle toimitetaan alkuperäiset ohjeet sekä käännökset sillä yhdellä tai useammalla Euroopan yhteisön jäsenmaassa käytössä olevalla kielellä, johon kone toimitetaan. Käännöksen tekijästä tai kustannuksista koneasetus ei mainitse mitään, joten vastuu siitä, että oikea kieliversio toimitetaan koneen mukana, on yksinomaan valmistajalla (tai tämän edustajalla). Suomen kielilain mukaisesti Suomessa markkinoille tai käyttöön toimitettujen uusien koneiden mukana toimitettavien tietojen on oltava suomenkielisissä kunnissa suomenkieliset ja ruotsinkielisissä kunnissa ruotsinkieliset. Kaksikielisissä kunnissa tiedot toimitetaan ensisijaisen kielen mukaisesti ja tarvittaessa toissijaisen kielen mukaisesti. 3 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Koneasetuksen mukaisesti valmistajan on varmistettava, että kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja myös muiden mahdollisesti sitä koskevien direktiivien vaatimukset (esim. standardeja apuna käyttäen). Tavallisesti koneeseen valmistajan rakentamia sähkölaitteita koskevat konedirektiivin lisäksi pienjännitedirektiivin (sähkölaitteet) liitteen 1 turvallisuusvaatimukset, mutta eivät pienjännitedirektiivin vaatimustenmukaisuuden osoittamisen vaatimukset. Koneeseen asennettujen valmiiden sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on sähkölaitevalmistajan vastuulla. Koneasetuksen (5 ) mukaisesti koneen valmistajalla on oltava menetelmät vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Tähän kuuluu tavallisesti koneen tarkastukset, katselmukset, testaukset jne. sekä dokumenttien, teknisen tiedoston ja käyttäjälle toimitettavien tietojen tarkastukset. Varmistuttuaan koneen vaatimustenmukaisuudesta valmistajan on tehtävä vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan samalla kielellä kuin muutkin käyttäjälle toimitettavat tiedot ja se toimitetaan koneen mukana käyttäjälle. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on aina oltava myös koneen mukanan toimitettavissa ohjeissa. Erikielisiä vaatimustenmukaisuusvakuutusten malleja on myöhemmin ladattavissa Europpan komission verkkosivuilta [9]. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava kaikkien konetta koskevien direktiivien tunnusnumerot. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan varustamalla kone pysyvällä CE-merkinnällä. Vain valmistaja saa kiinnittää CE-merkinnän ja se tehdään valmistajan kilpeen, jossa on valmistajan tiedot sekä muut koneasetuksen liitteen 1 kohdassa todetut tiedot. Tehtäessä myöhemmin muutoksia Euroopan talousalueella käytössä oleviin koneisiin ei enää tehdä CE-merkintöjä, koska näissä tapauksissa muutostöistä on vastuussa työnantaja eikä koneen alkuperäinen valmistaja. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on aina viitattava konedirektiivin tunnusnumeroon. Sen sijaan kansallisia konedirektiivin voimaansaattavia säädöksiä ei ole pakko erikseen yksilöidä. EYtyyppitarkastuksen tai täydelliseen laadunvarmistuksen piiriin kuuluvien koneiden (liite IV [2]) vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa on ilmoitettava EY-tyyppitarkastuksen tehneen tai täydellisen laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneen ilmoitetun laitoksen tiedot. 4 Luovuttaminen markkinoille tai käyttöönotettavaksi Euroopan talousalueella saa koneen valmistaja luovuttaa markkinoille tai käyttöönotettavaksi vain vaatimustenmukaisia koneita. Toisaalta mikään Euroopan Talousalueen viranomainen ei saa estää vaatimustenmukaisen koneen luovuttamista markkinoille tai käyttöönotettavaksi. 8 (10)

9 KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (koneastuksen liite II A) Valmistaja: Yrityksen toiminimi ja täydellinen osoite (tarvittessa valtuutettu edustaja) Teknisten asiakirjojen kokoaja: Henkilön nimi ja osoite (oltava sijoittautunut ETA-alueelle) Koneen kuvaus ja tunniste: koneen kuvaus ja tunniste, myös yleisnimike, toiminta, malli, tyyppi, sarjanumero ja kaupallinen nimi Vakuutetaan, että kone täyttää konedirektiivin 2006/42/EY asiaankuuluvat säännökset [tarvittessa] täyttää seuraavien muiden direktiivien vaatimukset: luettelo direktiiveistä tai muista säännöksistä (tunnukset) Ilmoitettu laitos: [tarvittaessa] Laadunvarmistusmenettelyn hyväksyneen tai EY-tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite tunnistenumero sekä EY-tyyppitarkastuksen numero. Yhdenmukaistetut standardit: [tarvittessa] Viittaukset yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on sovellettu: luettelo standardeista (standardien päivätyt tunnukset) Muut standardit ja erittelyt: [tarvittessa] Viittaukset muihin sollettuihin standardeihin ja erittelyihin luettelo standardeista (standardien päivätyt tunnukset) Vakuutuksen antopäivämäärä ja paikka Henkilön nimi ja allekirjoitus (joka on valtuutettu laatimaan tämä vakuutus valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan puolesta) Jos kuitenkin koneessa havaitaan vaatimustenvastaisia kohtia tai muita turvallisuuspuutteita, jotka johtuvat koneen rakenteellisista tai muista turvallisuusominaisuuksista, on valmistaja niistä vastuussa. Tällöin kyseisen maan viranomaiset voivat ryhtyä markkinavalvonnan toimenpiteisiin valmistajaa vastaan. Tavallisesti puutteet poistetaan ja koneet korjataan ennen markkinavalvonnan toimenpiteitä, joihin voi kuulua muun muassa koneen poistaminen markkinoilta tai käytön estäminen. Kuva 4 CE-merkintä Euroopan komission verkkosivuilta saa ajankohtaista tietoa koneiden turvallisuutta koskevista säädöksistä ja niihin liittyvistä standardeista sekä menettelytavoista [8]. 9 (10)

10 Viiteluettelo 1 [1] 2006/42/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) [2] VNa 400/2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta [3] ISO/FDIS Machine tools -- Safety -- Turning machines [4] SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset [5] SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 1: Periaatteet [6] ISO/TR :fi Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 2: Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä [7] SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet [8] Euroopan komission verkkosivut (mekaaniset laitteet): 1 Tarkemman tiedot voimassa olevista SFS- ja EN- ja ISO-standardeista löytyy SFS-luettelosta: 10 (10)

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon. Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 23.4.2010 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset Artikkelin sisällysluettelo: 1

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) UUSI KONEDIREKTIIVI Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) koneasetus Tuiri Kerttula neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valtioneuvoston asetus koneiden

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy

KONEIDEN TURVALLISUUS. Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy KONEIDEN TURVALLISUUS Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneiden käyttöön liittyviä vaaratekijöitä: -mekaaniset vaarat (puristuminen, leikkautuminen, nieluun joutuminen, iskut, irtoavat esineet, koneen

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

PSK:N KEVÄTSEMINAARI PÖRSSITALOSSA TORSTAINA 14.4.2011 MUUTOSTEN HALLINTA TEOLLISUUDESSA. Muuttuvat turvallisuusvaatimukset

PSK:N KEVÄTSEMINAARI PÖRSSITALOSSA TORSTAINA 14.4.2011 MUUTOSTEN HALLINTA TEOLLISUUDESSA. Muuttuvat turvallisuusvaatimukset PSK:N KEVÄTSEMINAARI PÖRSSITALOSSA TORSTAINA 14.4.2011 MUUTOSTEN HALLINTA TEOLLISUUDESSA Muuttuvat turvallisuusvaatimukset Direktiivit ja standardit Vastuut ja sopiminen Teollisuusautomaation turvallisuus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy

Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy Miten osoitat koneen vaatimustenmukaisuuden? Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy 1 Tämä on Inspecta Koko palvelutarjontamme KOULUTUS TARKASTUS Tarkastuspalvelut Suunnitelmatarkastukset Valmistuksen aikaiset

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: DI Aarre Viljanen, MetSta ry otsikko: Koneiden yhdenmukaistettujen standardien ilmoitustapa remontin tarpeessa julkaisupäivä: 16.3.2009 HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Betonielementtien nostolenkit

Betonielementtien nostolenkit Betonielementtien nostolenkit Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017 15.12.2017 Tuomo Haara Betonielementtien nostolenkit, Suomi-historia Suomi-historiaa, nostolenkit mm.: Työsuojeluhallitus 1973 1993

Lisätiedot

ASTQ Supply House Oy 3.11.2015. Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja?

ASTQ Supply House Oy 3.11.2015. Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja? Miksi kannattaa hankkia luokiteltu/vaatimustenmukainen rakennusimuri tai alipaineistaja? Lainsäädäntö on ikään kuin laatujärjestelmän kolmion kärki. Se ohjaa käyttämään hyviä käytäntöjä: se ei kuitenkaan

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot

Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Tekniset asiakirjat, merkinnät ja käyttöohjeet ja tiedot 1 Tekniset asiakirjat Teknisissä asiakirjoissa on ilmoitettava

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 400 406 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta... 1053 401 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KONEILLE. Sanni Räisänen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio

CE-MERKINTÄ KONEILLE. Sanni Räisänen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio CE-MERKINTÄ KONEILLE Sanni Räisänen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 204/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen.

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen. Turvallisen tekniikan seminaari 2012 Tampereen teknillinen yliopisto, tietotalo Työpajapäivä, torstai 7.6 Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään torstaina 7.6 työpajapäivä, jossa keskitytään

Lisätiedot

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Nordic Food & Nordic Pack 8.10.2014 Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuuden, teollisuuden

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Pirje Lankinen 1 Tämän osuuden asiat Soveltamisala Henkilönsuojaimen määritelmä Riskiluokat Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Standardit 2 Henkilönsuojainasetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä

Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Laki lelujen turvallisuudesta - keskeiset lainkohdat hallituksen esityksestä Keskeiset velvoitteet!! 5. Valmistajan velvollisuus laatia tekniset asiakirjat, osoittaa vaatimustenmukaisuus sekä säilyttää

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa

Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan sekä standardien tehokas hyödyntäminen koneen suunnittelussa Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Lakiperusta Katsaus konedirektiivin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 7:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 7: Teollisuusautomaation standardit Osio 7 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT Työpajapäivä 2014 Kuva: VTT Turvallisen tekniikan seminaari 2014 Työpajapäivä, Keskiviikko 4.5 Paikat: TTY Konetalo, VTT Tampere Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona 29.5

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 05/2010» 13.4.2010» Martti Launis, Työterveyslaitos

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 05/2010» 13.4.2010» Martti Launis, Työterveyslaitos kirjoittaja: TaM Martti Launis, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos otsikko: Miten koneen käyttöön liittyvät työtehtävät suunnitellaan ihmisille sopiviksi? SFS-EN 614-2 Ergonomiset suunnitteluperiaatteet,

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998,

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, 23.7.98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 207/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, koneita koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hanna Mustonen Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Tekniset asiakirjat

Lisätiedot

KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ KONETURVALLISUUS, TUKI HYVÄLLE KÄSITYÖNOPETUKSELLE: PERUSASIAT JA UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ Tampere, Yli-insinööri Tuiri Kerttula Sosiaali- ja terveysministeriö i i 1 Koneen suunnittelu Parhaiten ja edullisimmin

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6: Teollisuusautomaation standardit Osio 6 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. tammikuuta 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. tammikuuta 2015 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 4. heinäkuuta 2002 EP-PE_TC1-COD(2001)0004 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2002 Euroopan

Lisätiedot

U 64/2008 vp. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

U 64/2008 vp. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä U 64/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (torjunta-aineiden levityskoneet) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot