HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html"

Transkriptio

1 kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: (päivitetty ) HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: Artikkelin sisällysluettelo: 1 Uusi Konedirektiivi ja koneasetus Koneen suunnittelu Peruskonseptin suunnittelu Riskin arviointi Vaatimusmäärittely Dokumentit Tekninen tiedosto Käyttäjälle toimitettavat käyttö- ja huolto-ohjeet Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Luovuttaminen markkinoille tai käyttöönotettavaksi... 8 Viiteluettelo Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry PL 10, Helsinki Koneturvallisuuden verkkojulkaisu: 1 (10)

2 1 Uusi Konedirektiivi ja koneasetus Tämä artikkeli kuvaa lyhyesti koneen valmistajalle kuuluvia tehtäviä, joita uusi konedirektiivi 2006/42/EY [1] edellyttää, kuten dokumentoitua riskin arviointiin perustuvaa turvallisuuden suunnittelua ja vaatimustenmukaisuuden varmistamista. Konedirektiivi on otettu Suomen lainsäädäntöön valtioneuvoston antamalla asetuksella koneiden turvallisuudesta VNa 400/2008 koneasetus [2]. Koneasetus sisältää kaikki valmistajaa koskevat konedirektiivin vaatimukset samanlaisina kuin ne ovat konedirektiivissä. Tässä tekstissä olevat viittaukset pykäliin ( ) ovat viittauksia koneasetukseen. Peruslähtökohtia uuden direktiivin käyttöön otosta Toistaiseksi asti on voimassa konedirektiivi 98/37/EY ja sitä vastaava konepäätös VNp 1314/1994. Uusi direktiivi 2006/42/EY on tullut Suomessa voimaan (voimaantulopäivä) valtioneuvoston asetuksella VNa 400/2008. Koneen valmistajan tai muun markkinoille saattajan on Suomessa sovellettava uutta koneasetusta (soveltamispäivä) lähtien. Perusperiaate: Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa viitataan aina sekä voimassa olevaan konedirektiiviin että mahdollisiin muihin konetta koskeviin direktiiveihin. Uuden konedirektiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattamiseen voi valmistautua välittömästi. Uudet vaatimukset tulevat sitovasti voimaan kuitenkin vasta , joten vasta tämän jälkeen voidaan koneen dokumenteissa viitata uuteen direktiiviin (esim. vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa). Jos kuitenkin ennen nojaudutaan uuteen konedirektiiviin, voidaan viitata sekä nykyiseen konedirektiiviin että uuteen konedirektiiviin. Koneasetuksen soveltamisalaan kuuluvat koneen määritelmän mukaiset koneet (4 ). Koneasetuksen 3 :ssä esitetään soveltamisalan rajoituksia. Koneasetuksessa koneella (machinery) tarkoitetaan kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia valmiita koneita (lopputuotteita), vaihdettavia laitteita, koneyhdistelmiä sekä myös turvakomponentteja ja lisäksi myös eräitä nostoapuvälineitä ja -varusteita sekä nivelakseleita. Konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvat myös "osittain valmiit koneet (partly completed machinery)", joita koskevat vaatimukset ja menettelytavat ovat osittain erilaiset kuin "valmiita koneita" koskevat vaatimukset. Koneasetus koskee valmistajia, jotka toimittavat koneita Euroopan talousalueelle. Koneasetuksessa esitetään vaatimuksia koneen valmistajalle menettelytavoista, joilla koneen turvallisuus varmistetaan ennen niiden saattamista markkinoille tai käyttöön otettavaksi. Periaatteena on, että koneen valmistaja vastaa koneen turvallisuudesta. Tämä on luonnollista, koska vain koneen valmistaja tuntee tarkasti koneen rakenteen ja ominaisuudet. 2 (10)

3 Kuva 1 Monikarainen tankoautomaattisorvi (standardiehdotus ISO/FDIS 23125:2008, [3]) Nykyaikaisen koneen turvallisuutta ei tavallisesti voida varmistaa jälkikäteen koneen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi koneen teräsrakenteiden, elektronisten ohjausjärjestelmien, päästöjen rajoittamisen, ergonomian ja monien muidenkin koneen ominaisuuksien muuttaminen voi olla vaikeata ja usein mahdotonta jälkikäteen. Usein toki tarvitaan korjaavia toimenpiteitä, mutta niillä ei turvallisuuden ja käytettävyyden suhteen tavallisesti saavuteta yhtä hyvää tulosta kuin ottamalla turvallisuusnäkökohdat huomioon suunnittelun elinkaaren oikeissa vaiheissa. Koneasetuksen liitteessä I esitetään koneita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Niitä on noin 200 kappaletta, joista noin puolet koskee kaikkia koneita ja loput koskevat erityisiä koneryhmiä kuten esimerkiksi nostolaitteita ja liikkuvia koneita. Useimmat turvallisuusvaatimukset ovat yleisluontoisia, mutta muista tuotedirektiiveistä poiketen liitteessä I on myös yksityiskohtaisia teknisiä turvallisuusvaatimuksia. Esimerkki turvallisuusvaatimuksista (koneasetuksen liitteen I kohta 1.2.5): Jos tiettyjä toimintoja varten suojusta on siirrettävä tai se on poistettava tai turvalaite on poistettava käytöstä, ohjaus tai toimintatavan valitsimen on samanaikaisesti: poistettava kaikki muut ohjaus- tai toimintatavat käytöstä sallittava vaarallisten toimintojen toteuttaminen vain ohjauslaitteilla, joihin on jatkuvasti vaikutettava sallittava vaarallisten toimintojen toteuttaminen ainoastaan pienennetyn riskin olosuhteissa samalla, kun estetään toisiinsa liittyvien toimintajaksojen aiheuttamat vaarat, ja estettävä vaaralliset toiminnot, joita tarkoituksellinen tai tahaton vaikuttaminen koneen antureihin aiheuttaa. Jos näitä neljää ehtoa ei voida täyttää samanaikaisesti, ohjaus- tai toimintatavan valitsimen on aktivoitava muita suojaustoimenpiteitä, jotka on suunniteltu ja rakennettu turvallisen toimintaan puuttumisvyöhykkeen varmistamiseksi. Konekohtaisissa turvallisuusstandardeissa (C-tyypin standardit) esitetään vaatimuksia ja ohjeita turvalaitteiden ominaisuuksista. Tavallisesti kytkettäessä turvalaite (esimerkiksi valoverho) pois suojaustoiminnasta turvallisuus varmistetaan automaattisesti jollakin muulla suojaustoimenpiteellä kuten hidastetulla liikenopeudella, joka on yhdistetty pakkokäyttöiseen hallintalaitteeseen. Esimerkiksi puristimilla hitaalle liikenopeudelle on raja-arvona enintään 10 mm/s. 3 (10)

4 Koneen valmistajan tehtävät on määritetty koneasetuksessa (6 ). Sen mukaisesti koneen valmistaja on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa koneen (ja osittain valmiin koneen, puolivalmisteen ) suunnittelusta ja valmistuksesta. Valmistajan on täytettävä koneasetuksen artikloissa esitettävät kaikki valmistajaa koskevat vaatimukset ja koneen on täytettävä koneasetuksen liitteissä esitettävät turvallisuusja dokumentointivaatimukset ennen kuin kone toimitetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Tätä varten koneen valmistajan on huolehdittava valmiin koneen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja sen osoittamisesta ja siihen hänellä on oltava käytössään tarvittavat menetelmät. Tämä koskee myös Euroopan Talousalueen ulkopuolella olevan valmistajan edustajaa (4 ), joka on sijoittunut talousyhteisön alueelle. Koneen valmistajan velvollisuudet koskevat myös liitettävien koneiden ja koneyhdistelmien valmistajia. Osittain valmiiden koneiden, jotka on tarkoitettu yhdistettäväksi koneyhdistelmään, valmistajia koskevat koneasetuksessa erikseen mainitut vaatimukset. 2 Koneen suunnittelu Valmistajalla tulisi olla turvallisuuden hallintajärjestelmä, jossa määritetään turvallisuuteen liittyvän suunnitteluprosessin ja valmistuksen strategia. Sen perusteella valmistellaan turvallisuusohjelma, jossa esitetään suunnittelun vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet, tarvittavat resurssit, ammattitaitovaatimukset, vastuiden jakautumiset jne. Käytettäessä ohjelmoitavaa elektroniikkaa koneiden ohjauksessa koneet tulevat aikaisempaa monimutkaisemmiksi. Tämä asettaa koneen suunnittelulle ja dokumentoinnille aikaisempaa suuremmat vaatimukset. Suunnitteluprosessin organisointi, riittävät resurssit ja erityisesti korkea ammattitaito ovat avainasemassa valmistettaessa monimutkaisia koneita ja konejärjestelmiä sekä varmistettaessa niiden turvallisuus. Siten nykyaikaisen koneen suunnittelu perustuu yhä enemmän järjestelmälliseen lähestymistapaan ja turvallisuuden elinkaarimalliin. Sen mukaisesti konekokonaisuus jaetaan hallittavissa oleviin osiin, josta kokonaisuus kootaan. Suunnittelu etenee vaiheittain elinkaarimallin mukaisesti. Jokaisessa elinkaaren vaiheessa tarkistetaan (todennetaan), että edellisen vaiheen turvallisuusvaatimukset tulevat täytetyksi ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Näin pyritään estämään mahdollisten virheiden kulkeutuminen eteenpäin suunnittelussa ja siten minimoidaan pitkiä iteratiivisia kierroksia. 2.1 Peruskonseptin suunnittelu Koneen suunnittelu alkaa peruskonseptista. Turvallisuusvaatimukset on otettava huomioon jo konetta kuvaavasta peruskonseptista alkaen. Usein peruskonseptissa voidaan tehdä erilaisia valintoja, joilla voi olla merkitystä turvallisuuteen. Jo tässä vaiheessa tulisi tunnistaa turvallisuuteen liittyviä rajoituksia tulevien ratkaisujen valinnoille. Esimerkiksi turvalliset kulkutiet olisi suunniteltava jo laitesijoittelun yhetydessä, koska turvallisten ja helppokäyttöisten kulkuteiden rakentaminen jälkikäteen voi olla vaikeata. 4 (10)

5 Kuva 2 Esimerkiksi laajan koneyhdistelmän laitesijoittelua on vaikea muuttaa suunnitteluprosessin myöhemmissä vaiheissa Kuvassa on robottijärjestelmän koneiden sijoittelukaavio (standardi EN ISO 16111, liite C [4]). Koneiden sijoittelu vaikuttaa koneen käynnistys-, pysäytys- ja hätäpysäytysvyöhykkeisiin sekä energiansyötön erotusvyöhykkeisiin. Myös vaara-alueet ja niitä valvovien turvalaitteiden vaikutusalueet riippuvat laitesijoittelusta. 2.2 Riskin arviointi Koneasetuksen liitteessä 1 (kohta 1) vaaditaan koneelle tehtäväksi riskin arviointi. Tämän vaatimuksen mukaisesti riskin arviointi tehdään jäljempänä esitettävissä vaiheissa. Standardissa EN ISO [5] esitetään perusteet, menettelytavat sekä ohjeita riskin arviointiin ja teknisessä raportissa ISO/TR [6] esitetään esimerkkejä erilaisten koneiden riskin arvioinnista ja menetelmistä. Osittain valmiille koneille ei vaadita eikä voidakaan tehdä täydellistä riskin arviointia, mutta teknistä tiedostoa varten tarvitaan selvitystä siitä, mitkä olennaiset turvallisuusvaatimukset kone täyttää ja kokoonpano-ohjetta varten tarvitaan koneyhdistelmän valmistajalle ohjeet siitä, miten osittain valmis kone yhdistetään koneyhdistelmään. Näitä tietoja varten tarvitaan osittaista riskin arviointia. a) Koneen raja-arvot (rajoitukset) Koneen tai konejärjestelmän fyysisten rajojen määrittämisen lisäksi määritetään koneen ympäristöolosuhteet, esimerkiksi käytetäänkö konetta: sisällä vai ulkona (rajat lämpötiloille, kemikaaleille, kosteudelle, pesuaineille jne.) räjähdysvaarallisissa tiloissa (Ex-luokitukset). Koneen rajoituksiin voi kuulua myös koneen käyttötarkoitus, joka on esitettävä myös teknisessä tiedostossa ja käyttäjälle toimitettavissa tiedoissa. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon myös kohtuudella ennakoitavissa olevat väärinkäyttömahdollisuudet, jotka voivat edellyttää lisänä olevia suojausteknisiä toimenpiteitä, ohjeita ja varoituksia. 5 (10)

6 b) Vaarojen tunnistaminen Vaarojen tunnistamien luo perustan koneen turvallisuuden varmistamiselle koneen suunnittelussa. Puutteellinen vaarojen tunnistaminen johtaa piileviin (paljastumattomiin) virheisiin, jotka aiheuttavat odottamattomia tilanteita ja vahinkoja. Siten vaarojen tunnistamisessa tarvitaan monipuolistaa asiantuntemusta koneen rakenteesta, toimintatavoista ja käyttötoiminnoista. sekä riittävästi ammattitaitoisia resursseja ja aikaa kaikkien mahdollisten vaarojen tunnistamiseen ja niiden kuvauksiin. Standardin EN ISO [5] liitteet voivat olla apuna koneiden tyypillisten vaarojen ja vaaratilanteiden tunnistamisessa. Useimmissa tapauksissa vaarojen tunnistamisen jälkeen voidaan ryhtyä välittömästi riskin pienentämiseen muuttamalla koneen peruskonseptia (esim. muuttamalla koneiden sijoittelukaaviota, lisäämällä automaatiota, valitsemalla tai kehittämällä turvallisempia teknisiä ratkaisuja tms.) ja käyttämällä apuna asiaan liittyviä turvallisuusstandardeja (esim. standardisoituja turvalaitteita tai - järjestelmiä). Näin saadaan aikaan riittävä turvallisuus ilman yksityiskohtaista riskin suuruuden arviointia, jossa arvioijan subjektiivisuus tai riittämätön ammattitaito voi vääristää lopputulosta. c) Riskin suuruuden arviointi Vaarojen tunnistamisen jälkeen tehdään vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden arviointi kaikille tunnistetuille vaaroille, joita ei ole edellisen menettelyn mukaisesti poistettu. Suunniteltaessa uutta konetta ei useinkaan ole kokemusta eikä riittävästi tietoja riskien suuruudesta. Myös eri riskien vertailuun, jota tarvitaan riskien pienentämiseen käytettävien resurssien optimointiin, tarvitaan riskin suuruuden arviointia. Tällöin tehdään riskin suuruuden arviointi jonkin standardisoidun menetelmän mukaisesti, esimerkiksi käytetään em. riskin arvioinnin standardeja, ohjausjärjestelmien standardeja [7] ja konekohtaisia turvallisuusstandardeja). Riskin suuruuden arvioinnissa olisi pyrittävä mahdollisimman suureen objektiivisuuteen. Siten riskin suuruuden arvioinnissa tarvitaan ennen muuta teknistä näkökulmaa ja vankkaa käytännön kokemusta. Koneen käyttäjiä (operaattorit) tarvitaan mukaan tuomaan keskusteluun käyttökokemuksia ja etenkin kertomaan poikkeustilanteista. d) Riskin merkityksen arviointi. Riskin merkityksen arviointi tehdään riskin suuruuden arvioinnin tulosten perusteella arvioimalla riskien merkitys turvallisuuden kannalta. Tällöin voidaan ohjata resurssit riskien pienentämiseen edullisimmalla tavalla lähtien suurimmista riskeistä. Tätä varten riskin arviointiryhmään tarvitaan tässä vaiheessa päätöksentekijöitä, jotta voidaan käynnistää realististen toimenpiteiden suunnittelu riskien pienentämiseksi ja tehdä päätökset tarvittavista resursseista. 2.3 Vaatimusmäärittely Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että se täyttää koneasetuksen liitteen 1 olennaiset terveysja turvallisuusvaatimukset ja muutkin konetta koskevien direktiivien vaatimukset (esim. käyttämällä apuna standardeja). Vaatimusten hallinta on nykyisin aikaisempaa tärkeämpää, koska koneiden toiminta perustuu yhä enemmän ohjelmoitaviin järjestelmiin. Esimerkiksi koneiden ohjausjärjestelmästandardit edellyttävät vaatimustenhallintaa, johon kuuluu vaatimusmäärittelyt (Safety Requirements Specification, SRS). Siinä eritellään kaikki turvallisuuteen liittyvät vaatimukset käyttäen apuna asiaan kuuluvia säädöksiä, standardeja ja riskin arvioinnin tuloksia. Kaikki turvallisuusvaatimukset nivelletään muiden konetta koskevien vaatimusten joukkoon turvallisuuselinkaaren vaiheiden sopiviin kohtiin. Näin varmistetaan niiden soveltuvuus suhteessa muihin vaatimuksiin. 6 (10)

7 Kuva 3 Todentaminen tehdään suunnittelun elinkaaren vaiheiden välissä ja kelpuutus tehdään valmiille koneelle. 2.4 Dokumentit Nykyaikainen koneensuunnittelu on prosessi, jossa dokumentaatio syntyy ja täydellistyy suunnitteluprosessin kuluessa. Monimutkaisen koneen tai koneyhdistelmän kunnollista dokumentaatiota ei voi tehdä jälkikäteen, koska kaikkien turvallisuutta koskevien päätösten ja valintojen on oltava jäljitettävissä dokumentaation avulla. Siten koneen dokumentaatio syntyy ja täydellistyy koneen suunnittelun edetessä. Tuotetietojen hallintaan on valmisteilla tietokoneavusteisia menetelmiä. Koneita ja ohjausjärjestelmiä koskevissa turvallisuusstandardeissa on yksityiskohtaisempia luetteloita ja kuvauksia tarvittavasta dokumentaatiosta. Täydellinen ja ajan tasalla pidettävä dokumentaatio tekee mahdolliseksi myöhemmin tehtävät muutokset myös turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Tämä vaatimus koskee erityisesti ohjelmistoa. Ohjelmistostandardien mukaisesti ohjelmistoa ei koskaan pidetä valmiina, vaan ohjelmistoon tehdään ajan mittaan päivityksiä ja muutoksia. 2.5 Tekninen tiedosto Dokumentaatio toimii myös pohjana koneasetuksen mukaisesti tehtävälle koneen tekniselle tiedostolle. Koneasetuksen liitteessä VII A on vaatimukset koneen teknisissä tiedoissa esitettävistä kohdista ja liitteessä VII B vaatimukset osittain valmiin koneen teknisissä asiakirjoissa esitettävistä tiedoista. Koneen valmistajan on varmistettava, että tekninen tiedosto tai tekniset asiakirjat ovat niitä pyydettäessä viranomaisten käytettävissä. Teknisen tiedostoa tai asiakirjoja ei tarvitse olla valmiina, mutta sen on oltava koottavissa kohtuullisessa ajassa, mikä on tavallisesti noin 2 4 viikkoa riippuen koneen laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Tiedoston muoto on vapaa, se voi olla paperilla tai tietovälineellä. Teknisen tiedosto on laadittava jollakin Euroopan yhteisön virallisella kielellä. Myös koneen osien ja komponenttien osalta on varmistettava, että turvallisuuteen liittyvät tiedot ovat saatavilla. Tämä on syytä varmistaa laitehankintojen yhteydessä. Usein asiakas pyytää joitakin osia teknisestä tiedostosta tai asiakirjoista voidakseen varmistaa koneen turvallisuuden (esimerkiksi riskin arvioinnin tulokset) tai tehtäessä koneeseen muutoksia (esimerkiksi sähkö- ja hydraulikaaviot, ohjelmistokuvaukset, lujuuslaskennat jne). Teknistä tiedostoa tai asiakirjoja ei koneasetuksen mukaisesti tarvitse toimittaa asiakkaalle, mutta siinä ei myöskään koneasetuksen mukaan ole mitään esteitä. 2.6 Käyttäjälle toimitettavat käyttö- ja huolto-ohjeet Koneasetuksen liitteen 1 kohdassa esitetään vaatimukset koneen ohjeissa tarvittavista tiedoista ja ne laaditaan koneen suunnittelun loppuvaiheessa. Erityisesti koneen hyödyntäjän huolehdittavaksi jäävien jäännösriskien pienentämisestä on esitettävä ohjeet. 7 (10)

8 Jos dokumentaatio on laadittu edellä esitetyllä tavalla elinkaaren eri vaiheissa ja riskin arvioinnin tuloksia ja riskien pienentämistä koskevia dokumentteja täydennetään koneen käyttöä ja kunnossapitoa koskevilla valinnoilla ja ratkaisuilla, on koneen käyttäjille toimitettavat tiedot helppo koota suunnittelun loppuvaiheessa ja muokata sopivaan muotoon. Koneasetuksen mukaisesti koneen käyttäjälle toimitetaan alkuperäiset ohjeet sekä käännökset sillä yhdellä tai useammalla Euroopan yhteisön jäsenmaassa käytössä olevalla kielellä, johon kone toimitetaan. Käännöksen tekijästä tai kustannuksista koneasetus ei mainitse mitään, joten vastuu siitä, että oikea kieliversio toimitetaan koneen mukana, on yksinomaan valmistajalla (tai tämän edustajalla). Suomen kielilain mukaisesti Suomessa markkinoille tai käyttöön toimitettujen uusien koneiden mukana toimitettavien tietojen on oltava suomenkielisissä kunnissa suomenkieliset ja ruotsinkielisissä kunnissa ruotsinkieliset. Kaksikielisissä kunnissa tiedot toimitetaan ensisijaisen kielen mukaisesti ja tarvittaessa toissijaisen kielen mukaisesti. 3 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Koneasetuksen mukaisesti valmistajan on varmistettava, että kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja myös muiden mahdollisesti sitä koskevien direktiivien vaatimukset (esim. standardeja apuna käyttäen). Tavallisesti koneeseen valmistajan rakentamia sähkölaitteita koskevat konedirektiivin lisäksi pienjännitedirektiivin (sähkölaitteet) liitteen 1 turvallisuusvaatimukset, mutta eivät pienjännitedirektiivin vaatimustenmukaisuuden osoittamisen vaatimukset. Koneeseen asennettujen valmiiden sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on sähkölaitevalmistajan vastuulla. Koneasetuksen (5 ) mukaisesti koneen valmistajalla on oltava menetelmät vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Tähän kuuluu tavallisesti koneen tarkastukset, katselmukset, testaukset jne. sekä dokumenttien, teknisen tiedoston ja käyttäjälle toimitettavien tietojen tarkastukset. Varmistuttuaan koneen vaatimustenmukaisuudesta valmistajan on tehtävä vaatimustenmukaisuuden osoittaminen. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan samalla kielellä kuin muutkin käyttäjälle toimitettavat tiedot ja se toimitetaan koneen mukana käyttäjälle. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on aina oltava myös koneen mukanan toimitettavissa ohjeissa. Erikielisiä vaatimustenmukaisuusvakuutusten malleja on myöhemmin ladattavissa Europpan komission verkkosivuilta [9]. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava kaikkien konetta koskevien direktiivien tunnusnumerot. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan varustamalla kone pysyvällä CE-merkinnällä. Vain valmistaja saa kiinnittää CE-merkinnän ja se tehdään valmistajan kilpeen, jossa on valmistajan tiedot sekä muut koneasetuksen liitteen 1 kohdassa todetut tiedot. Tehtäessä myöhemmin muutoksia Euroopan talousalueella käytössä oleviin koneisiin ei enää tehdä CE-merkintöjä, koska näissä tapauksissa muutostöistä on vastuussa työnantaja eikä koneen alkuperäinen valmistaja. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on aina viitattava konedirektiivin tunnusnumeroon. Sen sijaan kansallisia konedirektiivin voimaansaattavia säädöksiä ei ole pakko erikseen yksilöidä. EYtyyppitarkastuksen tai täydelliseen laadunvarmistuksen piiriin kuuluvien koneiden (liite IV [2]) vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa on ilmoitettava EY-tyyppitarkastuksen tehneen tai täydellisen laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneen ilmoitetun laitoksen tiedot. 4 Luovuttaminen markkinoille tai käyttöönotettavaksi Euroopan talousalueella saa koneen valmistaja luovuttaa markkinoille tai käyttöönotettavaksi vain vaatimustenmukaisia koneita. Toisaalta mikään Euroopan Talousalueen viranomainen ei saa estää vaatimustenmukaisen koneen luovuttamista markkinoille tai käyttöönotettavaksi. 8 (10)

9 KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (koneastuksen liite II A) Valmistaja: Yrityksen toiminimi ja täydellinen osoite (tarvittessa valtuutettu edustaja) Teknisten asiakirjojen kokoaja: Henkilön nimi ja osoite (oltava sijoittautunut ETA-alueelle) Koneen kuvaus ja tunniste: koneen kuvaus ja tunniste, myös yleisnimike, toiminta, malli, tyyppi, sarjanumero ja kaupallinen nimi Vakuutetaan, että kone täyttää konedirektiivin 2006/42/EY asiaankuuluvat säännökset [tarvittessa] täyttää seuraavien muiden direktiivien vaatimukset: luettelo direktiiveistä tai muista säännöksistä (tunnukset) Ilmoitettu laitos: [tarvittaessa] Laadunvarmistusmenettelyn hyväksyneen tai EY-tyyppitarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite tunnistenumero sekä EY-tyyppitarkastuksen numero. Yhdenmukaistetut standardit: [tarvittessa] Viittaukset yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on sovellettu: luettelo standardeista (standardien päivätyt tunnukset) Muut standardit ja erittelyt: [tarvittessa] Viittaukset muihin sollettuihin standardeihin ja erittelyihin luettelo standardeista (standardien päivätyt tunnukset) Vakuutuksen antopäivämäärä ja paikka Henkilön nimi ja allekirjoitus (joka on valtuutettu laatimaan tämä vakuutus valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan puolesta) Jos kuitenkin koneessa havaitaan vaatimustenvastaisia kohtia tai muita turvallisuuspuutteita, jotka johtuvat koneen rakenteellisista tai muista turvallisuusominaisuuksista, on valmistaja niistä vastuussa. Tällöin kyseisen maan viranomaiset voivat ryhtyä markkinavalvonnan toimenpiteisiin valmistajaa vastaan. Tavallisesti puutteet poistetaan ja koneet korjataan ennen markkinavalvonnan toimenpiteitä, joihin voi kuulua muun muassa koneen poistaminen markkinoilta tai käytön estäminen. Kuva 4 CE-merkintä Euroopan komission verkkosivuilta saa ajankohtaista tietoa koneiden turvallisuutta koskevista säädöksistä ja niihin liittyvistä standardeista sekä menettelytavoista [8]. 9 (10)

10 Viiteluettelo 1 [1] 2006/42/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) [2] VNa 400/2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta [3] ISO/FDIS Machine tools -- Safety -- Turning machines [4] SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset [5] SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 1: Periaatteet [6] ISO/TR :fi Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 2: Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä [7] SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet [8] Euroopan komission verkkosivut (mekaaniset laitteet): 1 Tarkemman tiedot voimassa olevista SFS- ja EN- ja ISO-standardeista löytyy SFS-luettelosta: 10 (10)

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 1124. N:o 400. Valtioneuvoston asetus. koneiden turvallisuudesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 400 406 SISÄLLYS N:o Sivu 400 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta... 1053 401 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KONEILLE. Sanni Räisänen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio

CE-MERKINTÄ KONEILLE. Sanni Räisänen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio CE-MERKINTÄ KONEILLE Sanni Räisänen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Kone- ja laiteautomaatio

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 05/2010» 13.4.2010» Martti Launis, Työterveyslaitos

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 05/2010» 13.4.2010» Martti Launis, Työterveyslaitos kirjoittaja: TaM Martti Launis, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos otsikko: Miten koneen käyttöön liittyvät työtehtävät suunnitellaan ihmisille sopiviksi? SFS-EN 614-2 Ergonomiset suunnitteluperiaatteet,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi

PL HELSINKI Helsinki Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 20 00023 HELSINKI Helsinki 18.1.2016 Viite: Diaarinumero TEM/2311/03.01.01/2015 Asia: Inspecta Tarkastus Oy:n lausunto ehdotuksesta uudeksi painelaitelaiksi Inspecta Tarkastus

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998,

(Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, 23.7.98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 207/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, koneita koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus

Laki. räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Lain tarkoitus Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS

Työelämä- ja markkinaosasto LUONNOS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Perustelumuistio Työelämä- ja markkinaosasto 7.10.2016 LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILIÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ

Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ Tuomas Järvelä Opinnäytetyö Syksy 2014 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 4. heinäkuuta 2002 EP-PE_TC1-COD(2001)0004 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2002 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. marraskuuta 2015 (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen

Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri Sami Teräväinen Työ- ja elinkeinoministeriö Muistio Liite Hallitussihteeri 29.12.2016 Sami Teräväinen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YKSINKERTAISISTA PAINESÄILI- ÖISTÄ 1 Asetusehdotuksen tarkoitus Ehdotuksessa esitetään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14899/16 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047976/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta.

Laki. räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. marraskuuta 2013 (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. lokakuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038826/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038826/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D038826/02

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot