ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5)"

Transkriptio

1 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖASETUS (403/2008) 1 Yleistä 2 Työvälineen toimintakunnon varmistaminen Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) korvaa valtioneuvoston päätöksen työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998). Uusi asetus vahvistettiin kesäkuussa 2008 ja se tulee voimaan Uudistuksen tavoitteena oli karsia pois turhat säädökset ja tarkentaa vaarallisiin laitteisiin liittyviä tarkastus- ja kuljettajanpätevyysvaatimuksia. Tässä muistiossa esitellään keskeiset muutokset, joita asetus aiheuttaa vanhaan käyttöpäätökseen nähden. Vanhassa käyttöpäätöksessä oli 83 pykälää, uudessa käyttöasetuksessa on 39 pykälää. Sääntelyä on onnistuttu tiivistämään merkittävästi mm. poistamalla päällekkäisyydet työturvallisuuslain kanssa ja kokoamalla työnantajan velvoitteita selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Samalla on pyritty välttämään liian yksityiskohtaista sääntelyä ja korostettu työnantajan yleistä velvollisuutta huolehtia työvälineiden asianmukaisuudesta. Tämä lähestymistapa ilmentää ns. yleistä huolehtimisvelvoitetta, joka on työturvallisuuslain (738/2002) kantava periaate. Pakolliset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset on rajattu vaarallisina pidettyihin nostolaitteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävä osa virallisen tarkastusmenettelyn piiriin kuuluneista työvälineistä on siirtynyt toimintakunnon varmistamista koskevan yleissäännöksen (5 ) piiriin. Tällaisia työvälineitä ovat mm. murskaus- ja asfalttiasemat, työtelineet, nostoapuvälineet sekä jäte- ja epäkeskopuristimet. Yleissäännöksen mukaan työnantajan on seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, mittauksilla, testauksilla tai muilla sopivilla keinoilla. Työnantaja määrittää asianmukaiset keinot kunkin työvälineen osalta. Keinot ovat hyvin erilaisia, tavanomaisten työvälineiden osalta voidaan käyttää silmämääräistäkin arviointia. Työnantaja saa usein tietoa työvälineiden, kuten atk-laitteiston, toimintakunnosta suoraan laitteiden käyttäjiltä. Silloin, kun työnantajan arvio edellyttää työvälineen testaamista esim. koekäytöllä, tekee testin työnantajan siihen tehtävään päteväksi arvioima henkilö, joka on riittävästi perehtynyt työvälineen rakenteeseen. Muodollisia koulutusedellytyksiä ei ole.

2 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 2 (5) 3 Työvälineiden tarkastaminen Perusteellinen määräaikaistarkastus Kaikki pakolliset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset on koottu asetuksen liitteenä olevaan taulukkoon, josta käy ilmi laiteryhmä, tehtävä tarkastus ja sen tekijä. Jos työvälinettä ei löydy ao. taulukosta, se ei kuulu virallisen tarkastusmenettelyn piiriin. Tämä helpottaa merkittävästi tarkastusten kohdentamista työpaikoilla. Taulukon ulkopuoliset työvälineet eivät joudu automaattiseen käyttökieltoon tilanteessa, joissa tarkastuksia ei ole tehty, sillä näitä välineitä ei tarvitse tarkastuttaa virallisessa menettelyssä. Virallisen tarkastusmenettelyn piiriin kuuluvia laitteita ei saa käyttää, ellei niitä ole määräaikaan mennessä tarkastettu (32 ). Tämä säännös oli jo vanhassa käyttöpäätöksessä. Jos työväline ei kuulu virallisen tarkastusmenettelyn piiriin, on työnantajan varmistettava toimintakunto yleissäännöksen (5 ) mukaisin toimenpitein. Tämä yleinen velvollisuus varmistua työvälineen toimintakunnosta koskee luonnollisesti myös virallisen tarkastusmenettelyn piiriin kuuluvia nostolaitteita. Perusteelliset määräaikaistarkastukset, joiden yhteydessä käytetään tarvittaessa ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä (ns. NDA- testaaminen) ja purettuna tarkastamista, on uudessa asetuksessa sidottu nostolaitteen suunnittelurajoihin. Yllämainittu tarkoittaa sitä, että perusteellisen määräaikaistarkastuksen ajankohta ei määräydy kaavamaisesti laitteen iän mukaan, kuten vanhassa käyttöpäätöksessä, vaan huomioon otetaan lisäksi käyttöintensiteetti (kuormitustoistuvuus ja spektri). Kun vanhassa käyttöpäätöksessä perusteellinen määräaikaistarkastus oli tehtävä pääsääntöisesti vähintään kymmenen vuoden välein, on tarkastus jatkossa tehtävä silloin, kun laite lähestyy valmistajan sille normaalikäytössä ilmoittamia suunnittelurajoja. Tarkastusväli voi siten olla huomattavasti kymmentä vuotta pidempi, mutta toisaalta normaalikäyttöä kovempi kuormitus saattaa johtaa lyhyempään tarkastusväliin. Esim. teollisuuden revisionostureiden suunniteltu käyttöikä voi olla huomattavan pitkä. Nostolaitteen käyttöönottotarkastuksessa tai ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa suunnittelurajat on selvitettävä ja kirjattava pöytäkirjaan. Tämän jälkeen jokaisessa määräaikaistarkastuksessa tarkastajan tehtävä on seurata, onko nostolaite valmistajan suunnittelemassa käytössä, eli tarkastaja vertaa nostolaitteen todellista, toteutunutta käyttöä suunniteltuun käyttöön, mikäli nämä tiedot ovat olemassa. Kun

3 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 3 (5) 4 Kunnonvalvontajärjestelmä valmistajan asettamat suunnittelurajat lähestyvät, määräaikaistarkastuksen tekijä kirjaa pöytäkirjaan perusteellisen määräaikaistarkastuksen ajankohdan. Silloin kun laitteen todellisesta käytöstä ei ole tietoa tai suunnittelurajojen lähestymistä ei pystytä arvioimaan, käytetään toista vaihtoehtoa eli perusteellinen tarkastus tehdään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta. Määräaikaistarkastuksen tekijä siis arvioi perusteellisen tarkastuksen ajankohdan ja esittää sen nostolaitteen tarkastuspöytäkirjassa. Työnantaja voi vaihtoehtoisesti järjestää määräaikaistarkastukset kunnonvalvontajärjestelmällä (36 ). Hyväksytty kunnonvalvontajärjestelmä korvaa sekä tavalliset että perusteelliset määräaikaistarkastukset. Kunnonvalvontajärjestelmän piiriin voivat kuulua kaikki määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvat nostolaitteet. Järjestelmän piiriin kuuluvat laitteet on merkittävä niin, että ne voidaan erottaa järjestelmän piiriin kuulumattomista laitteista. Kunnonvalvontajärjestelmän käyttöönotto on vapaaehtoista, ja työnantaja voi halutessaan järjestää ainoastaan osan nostolaitteista kunnonvalvontajärjestelmän piiriin. Tällöin loput työnantajan käytössä olevista nostolaitteista tulee määräaikaistarkastaa, jos ne kuuluvat asetuksen liitteessä lueteltuihin laiteryhmiin. Kunnonvalvontajärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että sen hyväksyy ja sen toimivuutta seuraa määräajoin akkreditoitu asiantuntijayhteisö. Seurantaväli saa olla enintään 3 vuotta. Työsuojeluvaltuutetulle ja nostolaitteen pääasialliselle käyttäjälle on varattava mahdollisuus osallistua järjestelmän toimivuuden arviointiin samaan tapaan, kuin heillä on oikeus osallistua määräaikaistarkastuksiin. Kunnonvalvontajärjestelmän hyväksymisestä ja sen ehdoista päättää akkreditoitu asiantuntijayhteisö, mutta asetuksessa säädetään tietyistä vähimmäisedellytyksistä, jotka järjestelmän tulee täyttää. Ne ovat seuraavat. 1. Järjestelmästä tulee olla kirjallinen kuvaus, joka on työpaikalla nähtävillä; 2. ao. kuvauksen tulee sisältää nostolaitteen toimintakunnon säännönmukaiset seurantamenetelmät (ks. 5 yleissäännös yllä), välineet sekä huoltotoimenpiteet; 3. kuvauksessa on myös mainittava järjestelmän toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät, vastuut ja pätevyysvaatimukset; 4. nostolaitteille tehdyt huolto- ja korjaustoimenpiteet tulee dokumentoida. Tämä voidaan tehdä esim. huoltokirjamerkinnöin.

4 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 4 (5) Työsuojeluviranomaiset voivat tavalliseen tapaan valvoa järjestelmän lainmukaisuutta, mutta lupa- tai sopimusehtoihin ne eivät voi puuttua. 5 Tarkastusten tekijöiden pätevyysvaatimukset Yksi uuden asetuksen keskeisistä tavoitteista oli selkeyttää tarkastusmenettelyä. Tässä tarkoituksessa tarkastettavien laitteiden määrää karsittiin huomattavasti. Toisaalta jäljelle jäävien, vaarallisiksi katsottavien nostolaitteiden tarkastajien pätevyysvaatimuksia tarkennettiin. Lyhyesti sanottuna uusi asetus pyrkii kohdentamaan pätevien tarkastajien tekemät tarkastukset vaarallisiin laiteryhmiin. Koska teknikkokoulutuksesta on luovuttu, ei uusi asetus enää tunne teknikkotason tarkastamista. Määrätyt käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset tekee liitteessä määritetyllä tavalla joko asiantuntijayhteisö tai sertifiointielimen (tällä hetkellä Inspecta Sertifionti Oy) hyväksymä tarkastaja. Tarkastaja voi olla työnantajan palveluksessa oleva työntekijä, jos tällä on vaadittava hyväksyntä. Ym. muutos tarkoittaa sitä, että kappalemääräisesti merkittävä joukko teollisuusnostureita tulee jatkossa tarkastuttaa hyväksytyillä tarkastajilla, ellei niitä varten luoda kunnonvalvontajärjestelmää. Uusille tarkastusvaatimuksille on varattu 3 vuoden siirtymäaika. Henkilö, joka on mennessä pätevästi tarkastanut nostolaitteita, saa tehdä niin ilman sertifiointielimen hyväksyntää asti. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhojen ns. teknikkotarkastajien, joilla ei ole erillistä hyväksyntää, tulee siirtymäajan puitteissa toimittaa sertifiointielimelle selvitys siitä, että he ovat käytännössä suorittaneet tarkastuksia vanhan käyttöpäätöksen aikana. Tällöin sertifiointielimen tulisi jo tällä perusteella myöntää heille hyväksyntä toimia tarkastusten tekijöinä myös siirtymäajan jälkeen. 6 Trukin ja henkilönostinten kuljettajien pätevyysvaatimukset Trukkien ja henkilönostinten kuljettajilla on asetuksen voimaantulon jälkeen eli lähtien oltava työnantajan kirjallinen lupa ao. työvälineen kuljettamiseen. Kuljettajalla tarkoitetaan hallintalaitteita käyttävää työntekijää siinä tapauksessa, että henkilönostimen lavalla on samaan aikaan useampi työntekijä (ikkunanpesijät ym.). Trukilla tarkoitetaan puolestaan moottorikäyttöisiä trukkeja (SFS-ISO 5053, sanasto). Lupa on tyyppikohtainen, sitä ei tarvitse antaa erikseen jokaista laitetta varten. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi antaa työntekijälle esimerkiksi luvan kaikkien yrityksen käytössä olevien saksinostinten tai

5 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 5 (5) 7 Henkilönsuojaimet nostolaitteissa teleskooppinostinten kuljettamiseen. Sama koskee trukkeja trukkilajeittain, työntekijälle voidaan antaa lupa esimerkiksi kaikkien varasto- ja vastapainotrukkien kuljettamiseen. Ennen luvan antamista työnantajan on käyttökokeella tai muulla luotettavalla tavalla varmistettava, että työntekijä osaa kuljettaa trukkia tai henkilönostinta, ja että hän osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat laitteen käyttöympäristössä (pysäyttäminen, hallintalaitteiden käyttö, kaatumisriskit, ym.). Asianomainen ammattitutkinnon osa riittää sellaisenaan osoitukseksi työntekijän kyvystä kuljettaa laitetta. Teleskooppi- ja nivelpuominostureiden henkilönostokoreissa on lähtien käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia silloin, kun kori on ilmaan nostettuna. Muissa henkilönostimissa putoamissuojainten käytön tarve määritellään tavanomaiseen tapaan riskinarvioinnin kautta. Jos nostimessa ei ole esimerkiksi kestäviä kiinnityskohtia valjaille tai valjaiden käyttö aiheuttaisi sotkeentumisvaaran, voi riskinarviointi johtaa siihen, että putoamisvaaraa on torjuttava muilla keinoin, esimerkiksi riittävillä suojakaiteilla ja toimintaohjeilla. Lisätietoja Asiantuntija Jyrki Hollmén Puh. (09) Jyrki.Hollmen(at)ek.fi Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Asetuksen liite

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI 1.2.2013 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot