Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/ voimaan 1.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1."

Transkriptio

1 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/ voimaan Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy

2 Koneen elinkaari Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) (konelaki) Konepäätös (VNp 1314/1994) (konedirektiivi)-----koneasetus (Vna 400/2008) (uusi konedirektiivi) voimaan alkaen Valmistajan ensivalvonta Markkinavalvonta suunnittelu valmistus valmistajan vastuu markkinoille saattaminen myynti Työpaikkavalvonta työnantajan vastuu käyttöönotto valinta ja osto käyttö tarkastus kunnossapito muutostyöt käytöstä poisto Työturvallisuuslaki (738/2002) Työvälineiden käyttöpäätös (VNp 856/1998) (käyttödirektiivi)--- Käyttöasetus (403/2008) voimaan alkaen Henkilönostopäätös (VNp 793/1999) Jukka Tamminen 2

3 Työturvallisuuslaki ja koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus 41 Koneiden, työvälineiden jne. käyttö Vain määräysten mukaisia, työhön sopivia ja tarkoituksenmukaisia Oikea asennus, suojalaitteet ja merkinnät Eivät saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa Huollettava ja hoidettava asianmukaisesti Estettävä pääsy vaara-alueelle Varauduttava huolto-, säätö, häiriö- yms. tilanteisiin Jukka Tamminen 3

4 Työturvallisuuslaki ja koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus 42 Henkilöiden nostaminen nostolaitteella 43 Työvälineen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus Ennen ensimmäistä käyttöönottoa, uuteen paikkaan asentamisen jälkeen tai merkittävän muutostyön jälkeen Säännöllisin väliajoin tai poikkeuksellisen tapahtuman jälkeen (määräaikaistark.) Tarkastajan suorittajan pätevyydet Jukka Tamminen 4 i

5 Koneen elinkaarimalli - vastuut Koneasetus Käyttöasetus - suunnittelu - valmistus -vaatimusten mukaisuuden osoittaminen -markkinoille saattaminen - käyttöön luovuttaminen - valinta -hankinta - asennus - käyttöönotto - käyttö - kunnossapito - tarkastukset - muutostyöt -CE-merkintä Valmistajan vastuu CE Työnantajan vastuu Koneen on täytettävä konepäätöksen liitteen 1 olennaiset turvallisuusvaatimukset Jukka Tamminen 5 Koneen turvallisuustaso on ylläpidettävä kunnossapidolla ja myös muutostöiden osalta

6 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisalue velvoittaa työnantajaa ja muuta työturvallisuuslain mukaan samassa asemassa olevaa esim. kouluttajaa sekä myös yhteisellä työmaalla itsenäistä työnsuorittajaa, suunnittelijaa, asentajaa, tarkastuksen suorittajaa ym. käyttö ymmärretään laajasti, myös työvälineen valinta, asentaminen, käyttöönotto, käynnistäminen, pysäyttäminen, kuljettaminen, korjaaminen, huoltaminen 2 Työvälineen valitseminen ja sijoittaminen koottu keskeisiä vaatimuksia nykyisestä päätöksestä sisältää ergonomian, ei erillistä ergonomiapykälää 3 Työvälineen käyttöohjeet työvälineen käytössä on valmistajan ohjeet otettava huomioon, ellei niitä ole, työnantajan tehtävä, ohjeet pidettävä ajan tasalla Jukka Tamminen 6

7 4 Vaaran arviointi ja poistaminen Työnantajan velvollisuus järjestelmällisesti selvittää ja arvioida työvälineen turvallisuus, erityisesti tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa, työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran tai haitan poistamiseksi Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla Opastus, varoituslaitteet, turvamerkit ja henkilönsuojaimet ovat vasta toissijaisia keinoja Vaarojen arviointi oltava työnantajan hallussa vrt. työturvallisuuslain Jukka Tamminen 7

8 5 Työvälineen toimintakunnon varmistaminen Työnantajan velvollisuus on pitää työväline säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena koko sen käyttöiän ajan Ohjausjärjestelmän ja turvalaitteiden tulee toimia virheettömästi Huoltokirja on pidettävä ajan tasalla Työvälineen oikea asennus ja turvallinen toimintakunto tulee selvittää erityisesti ennen käyttöönottoa ja turvallisuuteen vaikuttavan muutoksen jälkeen Jukka Tamminen 8

9 5 jatkuu Työnantajan velvollisuus on seurata jatkuvasti työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla keinoin Tarkastuksen ja testauksen tekijä on työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa Vaatimus korvaa eräät nykyiset laitekohtaiset tarkastusvelvollisuudet! Asiantuntijan ja asiantuntijalaitoksen suorittamat tarkastukset sekä kunnonvalvontajärjestelmä 5 luvussa Jukka Tamminen 9

10 Erityisesti huomioitava 4 ja 5 Koskee kaikkia työvälineitä tikkaista nostureihin Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi ei ole kertaluontoinen toimenpide Sen on oltava systemaattista Ilman vaaran tunnistamista ei voida ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi Huoltoa ja kunnossapitoa korostetaan turvallisuuden varmistamiseksi luotava seurantajärjestelmä, joka kattaa oikeaaikaiset tarkastukset ja testaukset tehtävät, vastuut ja pätevyydet määriteltävä Työnantajan kannattaa dokumentoida toimenpiteet, vaikkei säännös suoraan edellytä sitä Jukka Tamminen 10

11 6 Suojusten ja turvalaitteiden ominaisuudet Rakenteeltaan vankkoja/luotettavia (+luotettava vikaantuminen) Eivät aiheuta lisävaaraa Eivät ole helposti poistettavissa tai tehtävissä toimimattomiksi Sijaitsevat riittävän kaukana vaara-alueesta Eivät tarpeettomasti rajoita näkyvyyttä työvälineen toiminta-alueella Sallivat 12 :ssä tarkoitetut toimenpiteet (kunnossapitotöiden turvallisuus) Jukka Tamminen 11

12 7 Varoituslaitteet ja merkinnät Tarpeelliset varoituslaitteet, varoitukset ja merkinnät Yksiselitteisiä, helposti havaittavia ja ymmärrettäviä Jukka Tamminen 12

13 8 Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät Pääsääntö: vaara-alueen ulkopuolella Jos vaara-alueella erityiset turvallisuustoimenpiteet Hallintalaitteet suojattava niiden tahattomalta käytöltä Hallintalaitteiden oltava selvästi nähtävissä, tunnistettavissa ja asianmukaisesti merkittyjä Jukka Tamminen 13 i

14 8 Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät (jatk.) Ohjausjärjestelmät: Luotettavia Mahdollisuuksien mukaan varmistettava, ettei niiden vikaantuminen tai energiatilan muutos aiheuta vaaraa Valinnassa otettava huomioon suunnitelluissa käyttöoloissa todennäköisesti ilmenevät puutteet, häiriöt ja rajoitukset Jukka Tamminen 14

15 9 Työvälineen käynnistäminen Vain käyttämällä tietoisesti siihen tarkoitukseen varattua hallintalaitetta (pl. automaattisen koneen normaali toiminta) Käynnistys: Varmistus, ettei vaara-alueella ihmisiä (näköhavainto) Ellei mahdollista; ajoissa havaittava ja tunnettu merkki Jukka Tamminen 15

16 10 Työvälineen pysäyttäminen ja hätäpysäytys Työvälineessä oltava hallintalaite täydelliseen ja turvalliseen pysäyttämiseen Jokaisessa työpisteessä oltava pysäytyslaite, jolla työväline tai kaikki työvälineet voidaan pysäyttää turvalliseen tilaan Pysäytyslaitteella ensisijainen asema käynnistyslaitteisiin Kun työväline tai sen vaaralliset osat pysähtyneet, energiansyötön lakattava ko. laitteisiin Hätäpysäytyslaite mahdollisuuksien mukaan Tarve riippuu mm. vaaroista ja normaalista pysähtymisajasta Jukka Tamminen 16

17 11 Energialähteestä erottaminen Työväline on varustettava selvästi tunnistettavin ja tarvittaessa lukittavin laittein, joilla se voidaan erottaa kaikista energialähteistä Energiansyötön katkaisun jälkeen työvälineeseen varastoitunut energia on voitava poistaa turvallisesti Jukka Tamminen 17

18 12 Kunnossapitotyön turvallisuus Erityisoloja koskeva tieto, perehdytys, ohjeet Tarvittaessa hyväksyntä työn tekemiseksi ja aloituslupa Tarpeelliset järjestelyt ja mittaukset Erotukset; kaasu, neste, sähkö, mekaaninen jne. Taakan varmistus Vahinkokäynnistyksen esto Tarkoitukseen sopivat työvälineet Jukka Tamminen 18

19 12 Kunnossapitotyön turvallisuus (jatk.) Säiliöt ja umpinaiset tilat; hapen puute tai vaaralliset aineet Oikeat henkilönsuojaimet, apuvälineet jne. Turvalliset telineet, työtasot, tikkaat Tarpeeton pääsy vaara-alueelle estetty Jos asennus, huolto jne. on tehtävä koneen käydessä laadittava kirjalliset ohjeet. Tehtävä mahdollisuuksien mukaan suojalaitetta poistamatta Jukka Tamminen 19

20 13 Sääolot Työvälineiden valinta Työntekijän terveys Luonnonilmiöt Jukka Tamminen 20

21 14 Erityiset pätevyysvaatimukset Ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli viisi tonnia, ja torninosturin kuljettajalla on oltava alan ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Jos kuormausnosturin kuormamomentti on suurempi kuin 25 tnm ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla tulee olla asianomainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen Jukka Tamminen 21

22 Henkilönostimen ja trukin käyttökoulutus Henkilönostimien turvallinen käyttö työturvallisuus nostimilla lait ja säädökset oikea laite oikeaan tehtävään teoriaosuuden tentti eri nostintyyppien käyttö käytännön koe Kurssin jälkeen henkilö osaa käyttää nostinta turvallisesti Koulutusta antavat mm. vuokraamot. Trukinkuljettaja koulutus turvallinen ajo trukilla nostojen turvallinen toteuttaminen käyttökoe Koulutusta antavat useat eri tahot aikuiskoulutuskeskukset Useissa yrityksissä koulutus on ollut pakollinen ennen kuin trukin kuljettaminen on mahdollista Koulutuksen kesto vaihtelee Jukka Tamminen 22

23 2 luku Liikkuvia työvälineitä koskevat täydentävät vaatimukset Luvun sisältö vastaa käyttöpäätöksen sisältöä, pykäliä on yhdistelty ja ilmaistu asioita tiiviimmin 15 edellyttää mm. näkyvyyttä parantavia lisälaitteita, jos näkyvyys ei ole riittävä (ei uusi vaatimus) 17 edellyttää säältä suojaavaa turvaohjaamoa päältä ajettavissa kaivureissa, kaivinkoneissa, traktoreissa (ei alle 30 kw) ja metsätyökoneissa Jukka Tamminen 23

24 16 Kaatumisvaara ja putoavilta esineiltä suojaaminen Kaatumisvaara; turvaohjaamo, suojarakenne tai muu vastaava laite, joka estää kaatumasta enemmän kuin kyljelleen Trukissa tarvittaessa turvavyö tai vastaava rakenne, joka pitää kuljettajan istuimella trukin kaatuessa Jos tavaroiden putoaminen aiheuttaa vaaraa mahdollisuuksien mukaan suojarakenne Jukka Tamminen 24

25 Nostolaitteiden käyttö 20 Nostotyön suunnittelu mm. maapohjan kantavuus, riittävä nostokapasiteetti, nostoapuvälineet, tila varmistettava ennen nostotyöhön ryhtymistä - vrt. rakennustyö, tarkastus ennen käyttöönottoa 21 Nostolaitteen käytön ja käyttöolosuhteinen tulee vastata suunnitteluperusteita (nosturiluokka, lämpötila, tuuli) 22 Nostolaitteen ja sen lisälaitteiden merkinnät 23 Nosturin lisävaatimukset - taakan teko - nosturin sijoitus - tarvittaessa asianmukainen ohjaamo - huoltokohteisiin turvalliset kulkutiet ja niissä asianmukaiset huoltotasot ja -tilat Jukka Tamminen 25

26 24 Nostoapuvälineet laajennettu sisältöä Nostoapuvälineen kunto ja merkinnät on varmistettava ennen käyttöä Nostoapuvälinettä, josta puuttuu SSKmerkintä ei saa käyttää Ne on säilytettävä siten, etteivät ne vahingoitu tai rikkoudu Vaurioitunutta nostoapuvälinettä ei saa käyttää Ne on kiinnitettävä taakkaa suunnitelluista nostopisteistä tai muuten varmistettava turvallinen nosto Huom! Työnantajan seurattava jatkuvasti työvälineen toimintakuntoa Jukka Tamminen 26

27 25 Henkilönostot Henkilöiden nostaminen sallittu vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella, ellei muualla toisin säädetä. riipputelineet sisältyvät uuteen käyttöpäätökseen Teleskooppi- ja nivelpuominostimen henkilönostokorissa kaikkien työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia uusi vaatimus! HUOM! Henkilönosto kurottajalla sallittu vain, jos valmistaja tarkoittanut koneen henkilönostimeksi Jukka Tamminen 27

28 25 Putoamissuojainten käyttö henkilönostimissa Turvavaljaat (nivel- ja teleskooppipuominostimet) kaikilla korissa työskentelevillä. joissain nostimissa joudutaan erikseen määrittelemään kiinnityspisteet HUOM! Mastolavanostimien asennuksessa on tarpeen käyttää putoamissuojaimia työhön liittyvän putoamisvaaran vuoksi Nivel- ja teleskooppipuominostimet autoalustaiset ajettavat hinattavat Jukka Tamminen 28

29 Putoamissuojainten valinta henkilönostimissa Suojaintyypin valinta perustuu vaarojen arviointiin Kiinnityspisteet Putoamisen pysäyttävä järjestelmä kokovaljas Jukka Tamminen 29

30 4.luku Korkealla tehtävän työn turvallisuusvaatimukset Pykälät vastaavat pääosin edellisen päätöksen pykäliä! 26 Putoamisen estävät suojarakenteet 27 Telinettä koskevat ohjeet, laskelmat, ja suunnitelmat 28 Telineen ominaisuudet 29 Telineen pystytys, purkaminen ja muutostyö 30 Tikkaiden käyttö ja sijoittaminen 31 Köysien varassa liikkuminen ja työskentely Jukka Tamminen 30

31 5 luku Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset sekä kunnonvalvontajärjestelmä Liitteessä 1 on määritelty työnantajalle lisävelvoitteita tietyille vaarallisille koneille 5 vaatimusten lisäksi Joitain muutoksia nykyisiin vaatimuksiin: koneryhmiin tarkastajien pätevyyteen kunnonvalvontajärjestelmä Tarkastusten laajuus ja tarkastusmenetelmät riippuvat työvälineestä ja käytöstä sekä käytettävästä kunnonvalvontajärjestelmästä Työvälinettä ei saa käyttää, ellei tarkastusta ole asianmukaisesti suoritettu! Jukka Tamminen 31

32 Konetyyppi KT MT PT Ajoneuvonosturi AY* AY AY Autonostin A A A yli 0,5 m nostokorkeus Henkilönostin A* A A Asennusta vaativa henkilönostin A A A Kuormausnosturi A A A Kuormausnosturi asennustyöhön AY AY AY jonka kuormamomentti on suurempi kuin 25 tm ja tarkoitettu muuhun työhön kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen Nosturi + radat A A A yli 500 kg nostava Henkilönostoon tarkoitettu AY AY AY rakennushissi Torninosturi AY AY AY Alusten lastinkäsittelyn AY A A nostolaitteet AY = asiantuntijayhteisö; A = asiantuntija; * = merkittävien muutostöiden jälkeen Jukka Tamminen 32

33 33 Käyttöönottotarkastus Tarkastus tehtävä ennen ensimmäistä käyttöönottoa Suomessa, turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeen tai jos laite otetaan uudelleen käyttöön sen oltua pitkään käyttämättömänä Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että työväline on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti luotettavasti ottaen huomioon sen käyttötarkoitus, työvälineen kulkuteiden ja hoitotasojen asianmukaisuus sekä työvälineen hallinta- ja turvalaitteiden oikea toiminta Nostolaitteelle tehtävä myös koekuormitus ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaan Jukka Tamminen 33

34 34 Määräaikaistarkastus Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tai, ellei työvälineelle ole tehtävä käyttöönottotarkastusta, vuoden välein siitä ajankohdasta, kun työnantaja otti työvälineen käyttöön Tarkastusväliä voidaan pidentää, jos työvälineen käyttö on ollut vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän työvälinettä rasittavat. Tarkastusväliä on vastaavasti lyhennettävä, jos työvälineen käyttö tai käyttöolosuhteet ovat työvälineen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy Jukka Tamminen 34

35 35 Määräaikaistarkastus jatkuu Työväline on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille Nostolaitteen tarkastuksessa tarkastetaan turvallisuuden kannalta olennaiset osat ottaen huomioon materiaalin väsyminen, kuluminen, korroosio tai muut vauriot Tarvittaessa on käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä Jukka Tamminen 35

36 35 Määräaikaistarkastus jatkuu Yhden vuoden välein tarkastuksen yhteydessä on tehtävä koeajo Neljän vuoden välein koeajoon liittyvä koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla Kuitenkin koekäyttö tehdään määräaikaistarkastuksessa aina nostolaitteille, joiden ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran! Koeajon ja koekäytön sisällöstä päättää tarkastaja tapauskohtaisesti valmistajan ohjeet ja käytännön kokemukset huomioiden Jukka Tamminen 36

37 35 Nostolaitteen perusteellinen määräaikaistarkastus Määräaikaistarkastuksen lisäksi nostolaitteelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja* tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta Tarkastuksen suorittaja määrittää ensimmäisen perusteellisen määräaikaistarkastuksen ajankohdan ja sitä seuraavien perusteellisten tarkastusten ajankohdat Tarkastusten ajankohtaa arvioitaessa on otettava huomioon nostolaitteen käytön rasittavuus, määräaikaistarkastuksissa havaitut vauriot ja tehdyt korjaukset sekä nostolaitteessa mahdollisesti esiintyvät tyyppiviat. *) Käyttöönotto- tai ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa tarkastaja selvittää suunnittelurajat ja kirjaa ne pöytäkirjaan! Valmistajan tulisi ilmoittaa ne nostolaitteen käyttöohjeissa Jukka Tamminen 37

38 Perusteellisen määräaikaistarkastuksen toteuttaminen (35 jatkuu) Tarkastuksessa puretaan nosturin rakenneosia siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta tarkastaja voi luotettavasti arvioida nostolaitteen teräsrakenteiden ja koneistojen kuntoa Tarkastuksessa arvioidaan kaikki osat, joiden vikaantuminen voi vaikuttaa turvalliseen käyttöön (kuormaa kantavat rakenteet, koneistot, hydrauliset ja pneumaattiset järjestelmät, sähköjärjestelmät, turvajärjestelmät) Tarvittaessa tarkastajan tulee käyttää ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä (röntgen, ultraääni, magneettijauhe ) Tarkastuksessa määritellään seuraavan perusteellisen tarkastuksen ajankohta, sovellettavat suunnittelurajat (uudet?), koneen osien ja komponenttien vaihto- ja muutostarpeet Tarkastus on hyvä ajoittaa peruskorjauksen yhteyteen Jukka Tamminen 38

39 36 Kunnonvalvontajärjestelmä Työnantaja voi järjestää määräaikaistarkastukset asiantuntijayhteisön hyväksymällä kunnonvalvontajärjestelmällä, jos se vaikutukseltaan vastaa määräaikaistarkastuksia Asiantuntijayhteisön on arvioitava vähintään kolmen vuoden välein kunnonvalvontajärjestelmän toimivuutta Järjestelmästä on tehtävä kirjallinen kuvaus(työpaikalla nähtävissä) Sen tulee sisältää 5 :ssä säädetyt seurantamenetelmät ja välineet sekä huoltotoimenpiteet kustakin sen piiriin kuuluvasta työvälineestä sekä järjestelmän toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät, vastuut ja pätevyysvaatimukset. Lisäksi siitä tulee ilmetä tehdyt seuranta- ja huoltotoimenpiteet. Toimenpiteiden määrässä, sisällössä ja ajankohdissa on otettava huomioon tarkastuskohteen riskeistä, käytöstä ja tarkastuksista saadut tiedot Jukka Tamminen 39

40 37 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittajat Työvälineen määräaikais- ja käyttöönotto-tarkastuksen suorittajan tulee olla arviointielimen* päteväksi toteama asiantuntijayhteisö tai arviointielimen päteväksi toteaman sertifiointielimen hyväksymä riippumaton asiantuntija. Asiantuntijayhteisön tai asiantuntijan on tarvittaessa esitettävä todistus pätevyydestään ja kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistään *) vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) 4 :ssä tarkoitettu arviointielin Jukka Tamminen 40

41 Tarkastusten suorittajat (37 jatkuu) Tarkastajan on oltava työvälineen rakenteeseen, käyttöön, tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitsemaan työvälineen mahdolliset viat ja puutteet Tarkastajan tulee itsenäisesti (=riippumattomasti) turvallisuusteknisten seikkojen perusteella pystyä arvioimaan työvälineessä havaittujen vikojen ja puutteiden vaikutukset työturvallisuuteen sekä antamaan tarvittaessa ohjeet niiden korjaamisesta ja poistamisesta. Saman henkilön ei tulisi suorittaa sekä huoltoa että tarkastusta. Oman nostolaitteen tarkastaminen ei olisi mahdollista. Tarkastaja voisi kuitenkin olla saman työnantajan palveluksessa. Tarkastuksen suorittajan on tarvittaessa käytettävä asiantuntija-apua erityisesti ainetta rikkomattomien tarkastusmenetelmien käytössä sekä sähköstä aiheutuvien vaarojen arvioinnissa Jukka Tamminen 41

42 38 Tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmerkintä Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee tarkastuksen kulku havainnot vioista ja puutteista sekä näiden korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet Arvio seuraavan määräaikaistarkastuksen ja perusteellisen tarkastuksen ajankohdasta ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää merkittävä viimeisen perusteellisen tarkastuksen pvm Pöytäkirjat säilytettävä työvälineen eliniän ajan Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana - työvälineen mukana Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen Jukka Tamminen 42

43 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Asetus tulee voimaan Samalla kumotaan rakennushissi- ja pulttipistoolipäätöksen tarkastamista koskevat säännökset riipputelinepäätös käyttöpäätös Määräaikaistarkastuksia saavat tehdä saakka ne, joilla on ollut käyttöpäätöksen mukaan oikeus tehdä tarkastuksia (ns.teknikkotason tarkastaja) Kumotun päätöksen nojalla annetut poikkeusluvat ym. ovat voimassa Jukka Tamminen 43

44 Turvallisesti rakennuskoneilla Jukka Tamminen 44

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI 1.2.2013 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot