Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005

2 ISBN X ISSN X PK-paino Oy Tampere 2005

3 LUKIJALLE K oneita koskevat tekniset vaatimukset sekä koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on yhdenmukaistettu Euroopan talousalueella. Tämän esitteen tavoitteena on auttaa koneiden valmistajia ja muita markkinoille saattajia soveltamaan valtioneuvoston päätöstä koneiden turvallisuudesta (1314/1994), ns. konepäätöstä. Esitteessä on esitetty tärkeimmät tehtävät, joilla kone saadaan määräysten mukaiseksi. Kun kone on suunniteltu ja rakennettu olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti, laadittu tekninen tiedosto, tehty vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitetty CE-merkintä, voidaan kone saattaa markkinoille. 5

4 valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/1994, konepäätös) Konepäätös tuli voimaan vuoden 1994 alusta. Päätös perustui EY:n direktiiveihin 89/392/EY ja 91/368/EY. Päätös uudistettiin ottaen huomioon myös direktiivit 93/44/EY ja 93/68/EY. Direktiiviin 98/37/EY on koottu yhteen edellä mainitut direktiivit. Sisällöllisiä muutoksia ei ole tullut. Vuoden 1995 alusta alkaen uuden koneen on täytettävä konepäätöksen vaatimukset. Lisäksi Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuotavien uusien ja käytettyjen koneiden on täytettävä nämä vaatimukset. Konepäätöksessä on määritelty valmistajan velvollisuudet ennen koneen saattamista markkinoille sekä koneita koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Kenen tulee huolehtia konepäätöksen velvoitteista? Konepäätös koskee sitä osapuolta, joka saattaa koneen markkinoille. Yleensä tämä on koneen valmistaja tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja, esim. maahantuoja tai jälleenmyyjä. Mitä koneita konepäätös koskee? Päätöstä sovelletaan jokaiseen uuteen koneeseen. Päätös koskee niin Euroopan talousalueelle vietäviä, kotimarkkinoille kuin omaan käyttöön valmistettuja koneita. Päätös koskee sekä sarjavalmisteisia että yksittäin valmistettuja koneita ja lähes kaikkia koneita olkoonpa kysymys pienestä käsikäyttöisestä koneesta tai suuresta konelinjasta. Esimerkiksi suunniteltaessa ja rakennettaessa konelinja eri koneista tai koneenosista konelinjan toimittaja vastaa koko konelinjan vaatimustenmukaisuudesta. Silloin kun konelinjalla on useita toimittajia on tarkoituksenmukaista sopia siitä kuka ottaa kokonaisvastuun. Jos koneen käyttäjä itse rakentaa konelinjan eri valmistajien koneista tai koneenosista, vastaa hän kokonaisuudesta.

5 Konepäätöksessä on lueteltu erikseen ne kone- ja laiteryhmät, joita päätös ei koske. Näistä koneista saattaa olla oma erityinen yhdenmukaistettu lainsäädäntö tai niihin sovelletaan kansallisia vaatimuksia. Mitkä muut säädökset voivat koskea koneita? Koneelle tehtävästä riskien arvioinnista riippuu, mitä direktiivejä on tarpeen soveltaa. Konepäätöksen lisäksi konetta voi koskea pienjännitedirektiivi EMC-direktiivi ATEX-direktiivi paineastiadirektiivi kaasulaitedirektiivi ajoneuvodirektiivit. KONEEN VALMISTAJAN TEHTÄVÄT Arvioidaan riskit. Selvitetään konetta koskevat turvallisuusvaatimukset. Suunnitellaan ja rakennetaan kone olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Laaditaan käyttöohjeet ja tehdään koneeseen tarvittavat merkinnät. Laaditaan tekninen tiedosto. Tehdään vaatimustenmukaisuusvakuutus. Kiinnitetään CE-merkintä. Teetetään tarvittaessa tyyppitarkastus.

6 KONEEN RISKIEN ARVIOINTI Koneen suunnittelu aloitetaan määrittelemällä koneen tarkoitettu käyttö koneen toimintatapa, asennuksen edellyttämä tila, liitännät koneen elinkaari Vaaratekijät ja tilanteet tunnistetaan järjestelmällisesti Koneen suunnittelija laatii vaaratekijäluettelon ottamalla huomioon koneen tarkoitetun käytön vaaravyöhykkeet ja käyttötavat/-olosuhteet muut ennakoitavissa olevat tilanteet, joissa voi esiintyä vaaratekijöitä. Koneen vaaratekijät ja riskit arvioidaan Koneen vaaratekijät arvioidaan ja ne poistetaan tai niiden ai-heuttamaa riskiä vähennetään niin paljon kuin mahdollista ottamalla huomioon konepäätöksen olennaiset turvallisuusvaatimukset ja käyttämällä apuna yhdenmukaistettuja standardeja. Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi voidaan tehdä käyttäen apuna standardeja SFS-EN 414, SFS-EN ISO osat 1 ja 2 sekä konekohtaisia standardeja. Riskin arviointi tehdään jokaiselle vaaratekijälle esim. standardien SFS- EN ISO kohta 5 tai SFS-EN 1050 avulla. Riskit arvioidaan ottamalla huomioon vamman tai terveyshaitan esiintymistodennäköisyys ja ennakoitavissa oleva vamman tai terveyshaitan vakavuus. Riskeihin vaikuttavat tekniset ja inhimilliset tekijät tunnistetaan ja analysoidaan. Riskin arvioinnin perusteella suunnitellaan turvallisuustoimenpiteet. Tavoitteena on saada kone turvalliseksi ottaen koneen suunnittelussa, rakenteessa ja käyttöohjeissa huomioon koneen ennakoitu käyttö koko sen elinkaaren aikana.

7 KONEEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN OLENNAISTEN TURVALLISUUSVAATIMUSTEN MUKAAN Olennaiset turvallisuusvaatimukset on esitetty konepäätöksen liitteessä 1. Yhdenmukaistettuja standardeja voidaan käyttää apuna turvallisuusvaatimuksia tulkittaessa. Miksi on tärkeää soveltaa yhdenmukaistettuja standardeja? Jos koneen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan kaikilta osin yhdenmukaistettuja standardeja, oletetaan koneen täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset. Jos valmistaja poikkeaa yhdenmukaistettujen standardien vaatimuksesta, valmistaja joutuu osoittamaan, että vastaava turvallisuustaso on saavutettu. Yhdenmukaistettuja konekohtaisia standardeja on valmiina useista konetyypeistä. VAIHE 1 Vaarat poistetaan tai vähennetään suunnittelemalla ja rakentamalla kone turvalliseksi valitaan sellaisenaan turvallista teknologiaa tai prosesseja kone suunnitellaan luontaisesti turvalliseksi esim. rakentamalla voimansiirtolaitteet koneen rungon sisään noudatetaan koneen suunnitteluun ja koneenrakennukseen kuuluvia ammattisääntöjä (esim. laskentamenetelmät) otetaan huomioon ergonomiset periaatteet sovelletaan turvallisuusperiaatteita ohjausjärjestelmiä suunniteltaessa mekanisoidaan tai automatisoidaan käsin tehtäviä työvaiheita katso myös SFS-EN ISO kohta 4.

8 VAIHE 2 Vaarat poistetaan turvallisuustekniikan avulla Turvallisuustekniikkaa eli suojuksia ja turvalaitteita on käytettävä suojaamaan henkilöitä sellaisilta vaaratekijöiltä, joita ei voida poistaa tai riittävästi rajoittaa suunnittelun avulla. Suojusten ja turvalaitteiden valinta perustuu koneelle tehtyyn riskin arviointiin. Suojusten ja turvalaitteiden yleiset rakennevaatimukset on esitetty standardin SFS-EN ISO kohdassa 5. Jos konetyypistä on yhdenmukaistettu standardi olemassa, on siinä kuvattu yksityiskohtaisesti käytettävissä oleva turvallisuustekniikka. VAIHE 3 Käyttö- ja huolto-ohjeet, merkinnät sekä muut varotoimenpiteet Jos suojaustoimenpiteistä huolimatta jäljelle jää vaaratekijöitä, niistä on ilmoitettava koneen vastaanottajalle. Tarpeen vaatiessa on ilmoitettava erikoiskoulutuksen tarve ja määriteltävä henkilönsuojainten tarve. Ohjeissa on myös riittävästi varoitettava mahdollisista vaaroista, jos konetta käytetään muulla kuin ohjeissa kuvatulla tavalla. Katso myös standardin SFS-EN ISO kohta 6. Suunnittelijan on selvitettävä myös lisävarotoimenpiteiden tarve: varotoimenpiteet hätätilanteiden varalle, esim. loukkuunjääneiden henkilöiden poistuminen ja pelastaminen koneen huollettavuuden varmistaminen luotettava erottaminen energiansyötöstä ja energian purkaminen turvallinen luoksepääsy käyttö- ja huoltokohteisiin koneen ja koneen osien vakavuuden varmistaminen vianetsintä- ja korjausjärjestelmät. 10

9 Koneen ohjeet Koneen mukana on toimitettava ohjeet, joiden vähimmäissisältö on esitetty konepäätöksessä. Ohjeiden sisältöä suunniteltaessa on otettava huomioon, onko kone tarkoitettu pääosin ammattikäyttöön vai kuluttajien käyttöön. Koneen valmistajan on jo suunnittelun alkuvaiheessa ratkaistava ohjeiden sisältö arvioitaessa koneeseen liittyviä vaaroja sekä pohdittaessa koneen käyttötarkoitusta ja ennakoitavissa olevia vääriä käyttötapoja. Standardin SFS-EN ISO kohdassa 6 sekä konekohtaisissa standardeissa on ohjeita koneen mukana toimitettavien asiakirjojen laadintaa varten. Koneen mukana on oltava ohjeet suomen ja ruotsin kielellä ja muualle Euroopan talousalueelle vietäessä ko. maan virallisella kielellä. Koneen valmistajan palveluksessa olevien asiantuntijoiden tarvitsemat ohjeet, esim. asennus- ja huolto-ohjeet voivat olla ko. asiantuntijoiden ymmärtämällä kielellä. 11

10 Mitä koneen turvallisuusohjeiden tulee sisältää? koneen asentaminen käyttökuntoon koneen turvallinen käyttö tarkastusohjeet käsittely- ja kuljetusohjeet koneen paikalleen asentaminen kokoonpano, purkaminen kunnossapito (säätö, huolto, korjaukset) perehdyttämisohjeet tarpeen vaatiessa olennaiset tiedot sellaista työkaluista, jotka voidaan asettaa koneeseen tarvittaessa koneen kielletyt käyttötavat. Valmistajan tulee antaa tiedot koneen melupäästöstä. Pääasialliset melupäästösuureet ovat äänitehotaso ja äänenpaineen huippuarvo työskentelypaikalla. Käsikäyttöisistä koneista ja liikkuvista työkoneista on annettava tiedot myös tärinästä. Tarvittaessa ohjeissa tulee olla varoitus koneen väärinkäytöstä. Koneen kaupallisessa esitteessä ei saa olla tietoja, jotka ovat ristiriidassa ohjeiden turvallisuusasioiden kanssa. Käyttöä koskevilla tiedoilla, esim. varoituksilla, käyttörajoituksilla, ei saa korvata suunnittelusta johtuvia puutteita. 12

11 Merkinnät Jokaisessa koneessa on oltava näkyvällä ja pysyvällä tavalla seuraavat vähimmäistiedot: valmistajan nimi ja osoite CE-merkintä sarja- tai tyyppimerkintä mahdollinen sarjanumero valmistusvuosi. Koneen tyypistä riippuen seuraavat lisämerkinnät saattavat olla tarpeen: varoitustekstit ja -merkinnät koneen paino liikkuvien tai pyörivien koneenosien suurimmat sallitut nopeudet opastus henkilönsuojainten käytöstä opastus huoltoon tai tarkastuksiin. Koneen liikkumisesta aiheutuvat vaarat edellyttävät myös lisämerkintöjen tekoa: nimellisteho kilowatteina tavallisimman kokoonpanon paino suurin sallittu valmistajan ilmoittama kiinnityskoukun vetokuormitus suurin sallittu valmistajan ilmoittama pystysuora kuormitus kiinnityskoukussa. 13

12 Lisäksi ketjujen ja köysien, nostoapuvälineiden sekä nostolaitteiden merkinnöille on asetettu lisävaatimuksia. Konekohtaisissa ns. C-tyypin standardeissa on tarkempia ohjeita tarvittavista merkinnöistä. Koneen tekninen rakennetiedosto Valmistajan on laadittava tekninen rakennetiedosto. Teknisen rakennetiedoston avulla valmistaja voi tarvittaessa osoittaa koneen vaatimustenmukaisuuden. Tekninen rakennetiedosto on säilytettävä ja sen on oltava kansallisen viranomaisen saatavissa vähintään 10 vuoden ajan koneen valmistuspäivästä tai jos on kyse sarjavalmistuksesta, viimeksi valmistetun koneyksilön valmistuspäivästä. Valvontaviranomaiset yksilöivät sen osuuden tiedostosta, jonka he haluavat tarkastaa. Rakennetiedosto on laadittava vähintään yhdellä Euroopan talousalueen valtion virallisella kielellä. Sarjavalmisteisten koneiden osalta on valmistajan ilmoitettava ne toimenpiteet, joiden avulla on varmistettu, että kaikki koneet ovat turvallisuustasoltaan samanlaisia. Missä muodossa rakennetiedoston on oltava? Teknisen rakennetiedoston ei tarvitse jatkuvasti olla kirjallisessa muodossa. Valmistajan on kuitenkin kohtuullisessa määräajassa kyettävä kokoamaan aineisto, kun toimivaltainen viranomainen sitä pyytää. Asiakirjojen puuttuminen sinällään on jo riittävä syy epäillä, että kone ei täytä lainsäädännön vaatimuksia. Jos valmistaja käyttää alihankkijoita, on alihankkijoiden osuus tiedoston ylläpidossa tarvittaessa otettava huomioon. Maahantuojan on tiedettävä, missä tekninen rakennetiedosto sijaitsee ja hänen on pystyttävä hankkimaan se kohtuullisessa ajassa valvontaviranomaisen sitä vaatiessa. 14

13 Mitä teknisen rakennetiedoston tulee sisältää? Teknisen rakennetiedoston tulee sisältää mm. seuraavat tiedot: yleispiirustuksen sekä ohjauspiirikaavion täydelliset piirustukset sekä laskelmat ja testaustulokset jne. kuvauksen menetelmistä koneen aiheuttamien vaarojen estämiseksi tarvittaessa pätevän laitoksen antaman raportin tai sertifi kaatin yhdenmukaistettujen standardien edellyttämien testausten tulokset käyttöohjeen kopion selvityksen laadun tasaisuudesta (sarjavalmisteiset koneet). Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistajan tai tämän valtuuttaman ETA-alueella toimipaikkaansa pitävän edustajan on laadittava koneesta vaatimustenmukaisuusvakuutus, jonka avulla valmistaja allekirjoituksellaan vakuuttaa, että kone täyttää kaikki sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tarvittaessa siinä luetellaan ne asiakirjat, joita on käytetty koneen suunnittelussa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittamisen jälkeen koneeseen tehdään CE-merkintä ja kone voidaan saattaa markkinoille. Jokaisen koneen mukana on toimitettava vaatimustenmukaisuusvakuutus esim. käyttöohjeen liitteenä. 15

14 Kuka laatii? Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatija on se, joka on vastuussa markkinoille saatetusta koneesta. Mikäli valmistaja tai tämän valtuuttama Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja ei ole laatinut vaatimustenmukaisuusvakuutusta, on velvoitteiden täyttäminen jokaisen sellaisen henkilön vastuulla, joka saattaa koneen Euroopan talousalueen markkinoille (maahantuoja, jälleenmyyjä). Näitä velvoitteita sovelletaan myös jokaiseen, joka kokoaa koneen eri alkuperää olevista kappaleista tai koneen osista. Sama pätee myös henkilöön, joka rakentaa koneen omaan käyttöönsä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen avulla käyttäjät tai viranomaiset saavat tiedon niistä määräyksistä ja standardeista, joita on käytetty koneen suunnittelussa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava samalla kielellä kuin konetta koskevat ohjeet. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö Koneesta laadittavassa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (konepäätöksen liite 2A) on oltava seuraavat tiedot: valmistajan tai Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite koneen kuvaus luettelo määräyksistä, jotka kone täyttää tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä EY-tyyppitarkastustodistuksen numero tarvittaessa viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin tarvittaessa kansalliset standardit ja ohjeet, joita on sovellettu vastuuhenkilön yksilöinti (esim. allekirjoitus ja nimenselvennys). Koneesta, joka ei voi toimia itsenäisesti ja joka on tarkoitettu toisen koneen rakenteelliseksi osaksi tai liitettäväksi toiseen koneeseen, laaditaan valmistajan vakuutus (konepäätöksen liite 2B). Lisäksi tällaisen koneen valmistaja ilmoittaa vakuutuksessa käyttöönottokiellosta siihen saakka 16

15 kunnes varsinainen kone, johon toimitettu kone liittyy, on konepäätöksen määräysten mukainen. Tämä vakuutus poikkeaa varsinaisesta koneesta annetusta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta siten, että siinä valmistaja vakuuttaa, että kone on tarkoitettu toisen koneen rakenteelliseksi osaksi eikä voi toimia itsenäisesti. Tällainen kone ei välttämättä täytä konepäätöksen vaatimuksia eikä siihen saa tehdä CE-merkintää. Myös turvakomponenteista on tehtävä vaatimustenmukaisuusvakuutus (konepäätöksen liite 2C). CE-merkintä Laadittuaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistajan on itse kiinnitettävä koneeseen CE-merkintä. Merkinnällä valmistaja osoittaa koneen täyttävän konepäätöksen olennaiset turvallisuusvaatimukset ja myös muut konetta mahdollisesti koskevat ja CE-merkintää edellyttävät määräykset. Vain CE-merkinnällä varustettu kone voidaan saattaa markkinoille. Konetta voi koskea konepäätöksen lisäksi muut direktiivit, esim. pienjännitedirektiivi tai sähkölaitteiden magneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on käytävä ilmi, minkä direktiivin tai direktiivien perusteella CE-merkintä on tehty. Mitkä koneet merkitään? CE-merkintä on tehtävä jokaiseen konepäätöksen soveltamisalueeseen kuuluvaan koneeseen ennen sen markkinoille saattamista. Puolivalmisteisiin tai turvakomponentteihin ei tehdä CE-merkintää konepäätöksen perusteella. 17

16 Kuka saa tehdä merkinnän? Merkinnän tekee koneen markkinoille saattaja, joka voi olla valmistaja tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja. Miltä merkintä näyttää? CE-merkinnän tulee olla oheisen kuvan mittasuhteiden mukainen. Merkintä on tehtävä pysyvällä tavalla. CE-merkintä Koneen esittely näyttelyissä Kone, joka ei täytä konepäätöksen olennaisia turvallisuusvaatimuksia ja jossa ei ole CE-merkintää, saadaan asettaa näytteille vain, jos selvällä merkinnällä on osoitettu, ettei kone ole vaatimusten mukainen ja konetta ei luovuteta toisen käyttöön, ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi on huolehdittu turvallisuudesta esittelyn aikana. 18

17 EY-tyyppitarkastus Konepäätöksen liitteessä 4 on mainittu ne koneet ja turvakomponentit, joille on tehtävä tyyppitarkastus. Tyyppitarkastus on pakollinen, jos tällaista konetta ei ole valmistettu kaikilta osiltaan yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti. Yhdenmukaistettujen standardien mukaisille liitteen 4 koneille riittää teknisen rakennetiedoston lähettäminen ilmoitettuun laitokseen, joka antaa todistuksen tiedoston vastaanottamisesta ja tallettaa tiedoston. Valmistaja voi myös pyytää, että ilmoitettu laitos tarkastaa teknisen tiedoston. Ilmoitetulla laitoksella tarkoitetaan laitosta, jonka Mittatekniikan keskus on todennut päteväksi tekemään EY-tyyppitarkastuksia ja jonka jäsenvaltio on ilmoittanut tähän tehtävään. Valmistaja voi teettää tarkastuksen missä tahansa Euroopan talousalueella sijaitsevassa ilmoitetussa laitoksessa. Suomessa ilmoitet-tuja laitoksia ovat koneturvallisuuden alueella SGS Fimko Oy, Inspecta Oy, VTT Tuotteet ja tuotanto ja MTT/VAKOLA. Tyyppitarkastuksen jälkeen valmistaja laatii ja allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja tekee CE-merkinnän koneeseen. 19

18 Menettelytavat vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi Ei mainita liitteessä IV Tekninen tiedosto VALMIS- TAJA KONE Mainitaan liitteessä IV ja ei ole EN-stand. mukainen EY-tyyppitarkastus ilmoitetussa laitoksessa VAATI- MUS- TEN- MUKAI- Mainitaan liitteessä IV ja on EN-stand. mukainen Valmistaja voi valita Tekninen tiedosto lähetetään ilmoitettuun laitokseen säilytettäväksi SUUS- VAKUU- TUS Tekninen tiedosto lähetetään ilmoitettuun laitokseen tarkastettavaksi YHDENMUKAISTETut STANDARDIt Koneturvallisuusstandardeja laaditaan eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen CENin ja CENELECin teknisissä komiteoissa. Näitä standardeja on valmisteilla useita satoja. Liitteenä on luettelo keskeisimmistä valmiina olevista koneturvallisuuden standardeista. Suomi vahvistaa kansallisina SFS-EN-standardeina valmistuvat eurooppalaiset standardit. Yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit on laadittu siten, että suunniteltaessa ja rakennettaessa kone niiden mukaisesti lainsäädännön edellyttämät olennaiset turvallisuusvaatimukset saavutetaan. Standardien soveltaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Valmistaja voi valita keinot, joilla olennaiset turvallisuusvaatimukset toteutetaan. Usein on helpointa noudattaa näitä standardeja. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole valmiina, viranomaiset ja ilmoitetut laitokset voivat antaa ohjeita olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämisessä. Yhdenmukaistettujen standardien puuttuessa voidaan käyttää apuna kaikkia sellaisia kansallisia tai muita standardeja tai muita ohjeita, jotka auttavat olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämisessä. 20

19 Koneturvallisuuteen liittyvät eurooppalaiset standardit on luokiteltu kolmeen päätyyppiin: A B C kaikille koneille sovellettavissa olevat turvallisuuden perusstandardit standardit, jotka käsittelevät yhtä turvallisuusnäkökohtaa tai turvallisuuteen liittyvää laitetyyppiä, esim. melu, pöly, suojukset, turvalaitteet konetyyppikohtaiset standardit. Lisätietoja koneturvallisuuden standardisoinnista saa Teknologiateollisuus ry:stä, (http://www.teknologiateollisuus.fi), Suomen sähköteknillisestä standardisoimisyhdistys SESKO ry:stä (http://www.sesko.fi) sekä Työsuojelun tietopankista internetissä (http://fi.osha.eu.int). Konepäätös Olennaiset turvallisuusvaatimukset Tekninen tiedosto SFS-EN ISO A- ja B- tyypin standardit C-tyypin konekohtaiset standardit Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE-merkki A-tyyppi: B-tyyppi: C-tyyppi: turvallisuuden perusstandardit turvallisuusominaisuuksia tai turvalaitteita koskevat standardit konekohtaiset standardit 21

20 keskeisimpiä SFS EN KONETURVALLISUUSSTANDARDeja A. SFS-Käsikirjoja SFS-KÄSIKIRJA 93-1 Koneiden turvallisuus. Osa 1: Suunnittelun perusteet ja riskin arviointi SFS-KÄSIKIRJA 93-2 Koneiden turvallisuus. Osa 2: Suojaustekniikka, turvaetäisyydet SFS-KÄSIKIRJA 93-3 Koneiden turvallisuus. Osa 3: Päästöjen hallinta ja mittaus (melu, tärinä, säteily, ainepäästöt) SFS-KÄSIKIRJA 93-4 Koneiden turvallisuus. Osa 4: Ergonomiset periaatteet, mitoituksen suunnittelu, henkinen työkuormitus SFS-KÄSIKIRJA 93-5 Koneiden turvallisuus. Osa 5: Kulkutiet SFS-KÄSIKIRJA 93-6 Koneiden turvallisuus. Osa 6: Ohjausjärjestelmät, järjestelmien käytettävyys, hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmät sähkölaitteistot ja -järjestelmät. Osa 2: Nostokoneet SFS-KÄSIKIRJA 150 Koneturvallisuus. Ohjeita ja suosituksia staattisen sähkön aiheuttaman räjähdysvaaran välttämiseksi SFS-KÄSIKIRJA 163 Koneturvallisuus. Henkilön havaitsevien turvalaitteiden käyttö B. Yleisiä standardeja SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Tekniset periaatteet SFS-EN 1050 Koneturvallisuus. Riskin arvioinnin periaatteet SFS-KÄSIKIRJA Koneiden sähkölaitteistot ja -järjestelmät. Osa 1: Yleiset turvallisuusstandardit SFS-KÄSIKIRJA Koneiden 22

21 Osoitteita Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto PL 536 (Uimalankatu 1) TAMPERE puhelin (03) faksi (03) Turvatekniikan keskus (TUKES) PL 123 (Lönnrotinkatu 37) HELSINKI puhelin (09) faksi (09) Kuluttajavirasto PL 5 (Haapaniemenkatu 4 A) HELSINKI puhelin (09) faksi (09) SFS-Inspecta Sertifiointi Maistraatinportti 2, Länsi-Pasila HELSINKI puhelin faksi MTT Maatalousteknologian tutkimus (Vakola) Vakolantie 55, VIHTI puhelin (09) faksi (09) VTT Tuotteet ja tuotanto PL 1300 (Tekniikankatu 1) TAMPERE puhelin faksi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry PL 116 (Maistraarinportti 2) HELSINKI puhelin (09) faksi (09) Teknologiateollisuus ry PL 10 (Eteläranta 10) HELSINKI puhelin (09) faksi (09) SESKO ry PL 134 (Särkiniementie 3) HELSINKI puhelin (09) faksi (09) SGS Fimko Oy Särkiniementie HELSINKI puhelin (09) faksi (09) Inspecta Oy PL 38, (Särkiniementie 3) HELSINKI puhelin faksi

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

17.9.2013 Dnro 4465 /080/2011 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3

17.9.2013 Dnro 4465 /080/2011 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (14) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVÄ TARKASTUS- JA LUPAMENETTELY... 5 3.1 Vastuu käyttöönotoista... 5 3.2 Tarkastus- ja

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot