EASEL. Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-story, EASEL Trainer, RO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EASEL. Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-story, EASEL Trainer, RO"

Transkriptio

1 EASEL Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-story, EASEL Trainer Mari Louhi-Lehtiö FM, AO, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-story, EASEL Trainer, RO EASEL

2 EASEL on integra/ivinen ohjauksen työmuoto, joka yhdistää sosiaalisen neuro/eteen sekä keskeiset periaa>eet ja elemen/t vaiku>aviksi osoitetuista ohjauksen ja terapian työmuodoista Viitekehys yhdistää Humanis/nen ihmiskäsitys, sosiaalinen neuro/ede ja sosiaalikonstruk/vis/nen oppimiskäsitys SDT mo/vaa/oteoria Dialogisuus, sosiodynaaminen ohjaus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys DDP, DKT, Systeeminen perhepsykoterapia Sosioemo/onaalinen oppiminen (SEL) Elämys- ja Montessori- pedagogiikka, Mindfulness Kehite-y vuodesta 1997 EASEL Ohjaaja koulutus (1v, 30op) v.2005 alkaen, 19 ryhmää > yli 200 ohjaajaa Suomessa, Ruotsissa ja Keski- Euroopassa EASEL Coach - työnohjaaja (STOry:n hyväksymä 2v koulutus, 70op) EASEL Trainer - koulu-ajakoulutus (3v - ) EASEL HorseTraining klinikat hevosten valmistamiseen EASEL- työhön, hevosten ratsukoulutukseen levollisiksi mu>a innokkaiksi yhteistyöhön ja suhteen vahvistamiseen ratsastajan kanssa, turvalliseen ja laadukkaaseen ratsastuksen opetukseen vastaten myös nykypäivän asiakkaiden toiveisiin tunnesuhteen rakentamisesta hevosen kanssa, sekä menestyvään kilparatsastukseen säikkymistä, riitelyä tai sammumista vähentämällä

3 Tutkitus/ vaiku>avissa SEL ohjelmissa on Yksilöohjaus osana ryhmäprosessia Psykoedukaa/o Kokemuksellinen oppiminen Tunnetaitojen osa- alueiden /etoinen portai>ainen vahvistaminen (www.casel.org) EASELissa aina nämä osa- alueet Ohjauksen yleiset tavoi>eet vahvistaa Itsetuntemusta Tunteiden säätelyä ja itsehallintaa Sosiaalista /lannetajua ja empa/aa Vuorovaikutustaitoja Vastuullista päätöksentekokykyä EsteeQsten, sykähdy>ävien kokemusten synny>ämää ilon tunne>a reiqnä itsen kokemiseen arvokkaana ja haluun tuntea myötätuntoa < Tutkitus/ keskeiset taidot psyykkiselle terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille, oppimiselle, tasapainoiselle kasvulle, terveille ihmissuhteille, hyvälle esimiestyölle, työhyvinvoinnille, vaiku>avalle vanhemmuudelle jne.

4 Mitä, miksi ja miten? Tavoitteet yleiset sekä palvelu- ja asiakaskohtaiset Ohjauksen yleiset sekä asiakastyökohtaiset prosessit, psykoedukatiiviset työkalut Miksi, milloin ja miten eläinavusteisuus - vuorovaikutus Mistä vaikuttavuus syntyy ohjaus ja mitä mallinnetaan Ammatillisuus, standardit ja eettiset säännöt

5 EASEL Ohjaajan, asiakkaan ja eläintyöparin suhde Mitä ohjaajan ja eläintyöparin oma suhde mallintaa ja mahdollistaa asiakkaalle Mistä syntyy turvallisuus Miten luodaan tilaisuuksia vahvistaa/kuntouttaa sosioemotionaalisia taitoja muiden tavoitteiden tueksi, miten ohjataan niin että vaikuttavuus syntyy

6 Esimerkkejä EASELin yleisistä perusprosesseista SOSIAALISTEN TUNNETAITOJEN KEHITYKSEN PROSESSI 1. Itsetuntemus 2. Itsehallinta 3. Sosiaalinen /lannetaju ja empa/a 4. Vuorovaikutustaidot 5. Vastuullinen päätöksenteko Me lisäämme: esteettisten, sykähdyttävien kokemusten synnyttämä ilo reittinä myötätuntoon ja itsen kokemiseen arvokkaana EASELin SUHTEEN RAKENTAMISEN PROSESSI Molemminpuolinen kunnioitus Kieli Luottamus Hoiva Tutkiminen, LeikkI Ansaittu johtajuus, oppiminen ilo vaikuttava vanhemmuus ymv EASELin YKSILÖLLISEN HYVINVOINNIN PROSESSI Sairaus Oireet Terveys Tasapaino Oppiminen Itsensä Subjektiivinen toteuttaminen hyvinvointi

7 RIVENDALE HOIDOLLISPEDAGOGINEN YMPÄRISTÖ 50% 50% OHJAAJA ASIAKAS PERUSTEHTÄVÄ TARPEET v AMMATILLISUUS v TUNTEET v HISTORIA TAVOITTEET? v KÄYTÖS, SANAT v TUNTEET v HISTORIA MOLEMMINPUOL. YHTEINEN YHDESSÄ ILO mm. ANSAITTU JOHTAJUUS, KUNNIOITUS KIELI LUOTTAMUS HOIVA OPPIMINEN LEIKKI VAIKUTTAVA VANHEMMUUS. VAIKUTTAVUUS.

8 Eläinavusteisuuden vaikuttavuus perustuu mm. Noin nisäkäslajia, 14 kesyte>y ko/eläimeksi 5 maailmanlaajuises/ : koira ja hevonen elävät laumoissa, jakavat reviirinsä, sosiaalikonstruk/vis/nen oppiminen ja kiintymyssuhteet, ansai>ava ja /lannesidonnainen johtajuus, oppivat sosiaaliset taidot vuorovaikutuksessa toisten nisäkkäiden (myös eri lajien) kanssa ja hienosäätävät leikissä Kuten ihmiset. fcmconference.org/img/cambridgedeclara/ononconsciousness.pdf Heinäkuun maailman johtavat neurotutkijat allekirjoiqvat aiemman /eteellisen käsityksen kumoavan julistuksen The Cambridge Declara/on on Consciousness. Julistus toteaa laajojen ja moni/eteellisten tutkimustulosten pohjalta ihmisten lisäksi myös muiden nisäkkäiden, lintujen ja mm. mustekalojen omaavan /etoisuuden itsestään, tunteet ja niihin perustuvan käy>äytymisen Kaikille nisäkkäille yhteiset neurologiset radat: hoiva, tutkiminen, leikki, pelko, aggressio, himo, paniikki (J.Paanksepp) EASELissa ak/voidaan kolmea ensimmäistä Koirat ja hevoset ovat rii>ävän samankaltaisia sosiaalisten tunnetaitojen harjoi>elemiseen, ja samalla rii>ävän erilaisia tuntuakseen sosiaalises/ vaara>omilta. Suhteen rakentamisen prosessi sama eläntyöparien ja toisten ihmisten kanssa, myös samat haasteet näkyvät Otetaan yhtälöstä sanat pois, niin kuulee itseään ja toista paremmin Oppiminen ja terapeuqnen muutos aivoteknises/ tehokkaampaa kuin pelkällä puhumisella, mikäli amygdala ei hälytä < ohjaajan vastuulla Levollisina ja vapaaehtoises/ vuorovaikutukseen tulevien eläinten rauhoi>ava, ilahdu>ava ja /etoiseen läsnäoloon ohjaava vaikutus Stressireak/on vs. turvallisen tunnesuhteen biokemian vaikutus oppimiseen ja siten myös terapeuqsen muutoksen mahdollisuuteen (kor/soli- vs. oksitosiinireiq jne.)

9 Vuorovaiku>eiset harjoitukset EASEL- eläintyöparien kanssa mm. Treenaa aitoa, rehellistä ja hyväksyvää läsnäoloa ja palaute on välitöntä Tarjoaa mahdollisuuden kokeilla psykoeduka/ivisia työkaluja käytännössä, muokata omaa tapaansa toimia jne harjoitusympäristössä mu>a aidos/ omana itsenään ilman roolileikkejä ymv Vahvistaa itsetuntemusta Au>aa tunnistamaan omia tunteita ja ero>amaan ne toisilta tar>uvista Harjoi>aa tunteiden säätelyä ja itsehallintaa Vahvistaa terve>ä itsesuojeluvaistoa, ope>aa ero>amaan nykyhetken aiemmin koetusta Kirkastaa rajoja ja ope>aa pitämään omansa ilman tarve>a uhkailla, lahjoa tai nöyryy>ää Herä>ää uudelleen arvioimaan omia uskomuksia ja asenteita, toimintatapoja ja ajatuskaavoja Treenaa omaa vies/ntää ja toisten vies/en kuulemista niin kuin he ne tarkoi>avat Tarjoaa /laisuuksia vastuulliseen päätöksentekoon ja korjaaviin kokemuksiin Ohjaaja ja eläintyöpari mallintavat asiakkaalle miltä molemminpuoliseen kunnioitukseen, luo>amukseen ja väli>ämiseen perustuva minä- sinä- suhde näy>ää. EASEL- harjoitukset eivät voi sisältää sellaista asenne>a ja tapaa puhua, toimia ja kohdella eläintyöpareja, mikä ei olisi hyväksy>yä ja terveellistä myös ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Siksi EASELissa ei esim koskaan käytetä terapiassa hevosia tai koiria. Ohjaajan ja eläintyöparin hyvä suhde rohkaisee yhteistyösuhteen syntymistä ohjaajan ja asiakkaan välillä Hevoset ja koirat ovat harjoituksissa vapaana ja isolla alueella, jossa voivat myös kävellä pois asiakkaan luota. Eläintyöparille annetaan koko ajan mahdollisuus pienin viestein kieltäytyä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Vies/en suurentuessa myös riskit kasvavat. Turvallisuus varmistetaan ohjaajakoulutuksen lisäksi sillä, e>ä eläinavusteisia harjoituksia asiakkaiden kanssa tekevät EASEL Ohjaajat ovat suori>aneet hyväksytys/ eläintyöparinsa kanssa (eläinlajikohtaisen) EASEL- turvallisuuskokeen

10 Laadukkaat palvelut edelly>ävät amma/llista pätevyy>ä, rii>ävää kokemuksellista ja teoreeqsta menetelmä- koulutusta sekä vankkaa kokemusta hevosista/koirista ja omia ohjaajaan turvallises/ kiinni>yneitä eläintyöpareja. Ohjaajan on pysty>ävä samanaikaises/ dialogiseen vuorovaikutukseen, skannaamaan itseään ja kaikkien muiden tunne/loja ja aikomuksia, pitämään mielessä yleiset ja erityiset tavoi>eet ja kulloinkin seura>avat prosessit mu>a toimimaan sen mukaan mitä tapahtuu, ohjaamaan, turvaamaan Ryhmä Ohjaaja Ohjaaja Asiakas Hevoset

11 Ketä varten standardit ovat? Asiakkailla oikeus odo>aa laadukkaita ja vaiku>avia palveluja Ostajien täytyy voida arvioida ostopalvelujen sisältöä, teoreeqsta pohjaa ja laatua Palvelun tarjoajat hyötyvät standardien tarjoamasta ohjauksesta Uudet palveluntarjoajat tarvitsevat /etoa siitä mitä heiltä odotetaan Eläimillä on oikeus odo>aa työparikseen osaavia ja turvallisia ammaqlaisia Vaiku>avuustutkimukset tarvitsevat paikalle naula>uja elemen>ejä Ohjaajakoulutukset kehi>yvät tavo>eiden myötä Eläinavusteinen työ alana kehi>yy ja saa usko>avuu>a EASELin standardit ja eeqset säännöt löytyvät osoi>eesta

12 Kiitos kiinnostuksesta ja onnea omaan työhösi!

EASEL - ohjaustyön yleiset tavoitteet on vahvistaa ohjattavan

EASEL - ohjaustyön yleiset tavoitteet on vahvistaa ohjattavan EASEL, Experiential Social Emotional Learning and Therapy Kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia Mari Louhi- Lehtiö EASEL - ohjaustyön yleiset tavoitteet on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Ilon kautta! Krista Linden. Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hyvinvointi ja toimintakyky.

Ilon kautta! Krista Linden. Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hyvinvointi ja toimintakyky. Krista Linden Ilon kautta! Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikka Erikoistumisopinnot Kehittämistyö 12 /2013 Päivämäärä Tiivistelmä

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Hyväksytty 17.7.2009 Päivitetty 26.7.2010 Päivitetty 1.2.2011 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PERHEKOTI NURMIPIRTIN LAATU

PERHEKOTI NURMIPIRTIN LAATU 1 PERHEKOTI Nurmipirtti Anne ja Sakari Riissanen Muurikaisentie 46 41390 Äijälä P. 014 836151, 040 5316259 e mail. pk-nurmipirtti@apkl.fi PERHEKOTI NURMIPIRTIN LAATU 2 Perhekoti Nurmipirtin TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Saara Laatinen SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tukikoirakon peruskoulutus Lohjan seudun mielenterveysseuran mallin mukainen tukikoirakoiden valinta ja peruskoulutus

Tukikoirakon peruskoulutus Lohjan seudun mielenterveysseuran mallin mukainen tukikoirakoiden valinta ja peruskoulutus Tukikoirakon peruskoulutus Lohjan seudun mielenterveysseuran mallin mukainen tukikoirakoiden valinta ja peruskoulutus Laatija: projektipäällikkö Helena Prepula 31.1.2012 Tukikoirasta hyvinvointia 2011

Lisätiedot

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Sijoitettu Sijoitettu lapsi lapsi koulussa koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Pieni opas sijoitetun lapsen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Kohtaamisia rajapinnoilla

Kohtaamisia rajapinnoilla Kohtaamisia rajapinnoilla Työskentely taiteen ja hyvinvoinnin kentällä on haastavaa. Se vie tekijänsä kahden osaamisalueen rajapinnalle: tehdäänkö tässä nyt taide;a vai terapiaa? Työpajan ohjaajat: Anne

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä 1 SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä Taina Karman Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Ruusun varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisältö 1. Saatesanat 2. Varhaiskasvatuksen perusta Ruusussa 2.1. Arvot ja niiden toteutuminen Ruusun arjessa 2.1.1.Henkilökunta 2.1.2.Vanhemmat 2.1.3.Lapset

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

TIA ISOKORPI 1.1.1998- KT,

TIA ISOKORPI 1.1.1998- KT, TIA ISOKORPI Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.1998- KT, Johdon työnohjaaja (CSLE ) KeVer: Opiskelijan ohjausryhmän pj. yhdessä Elina Ora-Hyytiäisen (Laurea amk) kanssa lokakuu 2004-2009

Lisätiedot