Omaishoito. Suurin osa omaisiaan hoitavista tekee hoivatyötä ilman omaishoidon tukea, vaikka hoidettavan avun tarve saattaisi sitä edellyttää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoito. Suurin osa omaisiaan hoitavista tekee hoivatyötä ilman omaishoidon tukea, vaikka hoidettavan avun tarve saattaisi sitä edellyttää"

Transkriptio

1 Omaishoito Omaishoidon tärkein motiivi on suhde, joka ei ole syntynyt hoidon tarpeen perusteella vaan on olemassa siitä riippumatta (Mikkola 2005, 2009) Suurin osa omaisiaan hoitavista tekee hoivatyötä ilman omaishoidon tukea, vaikka hoidettavan avun tarve saattaisi sitä edellyttää

2 Kolme määritelmää omaishoidosta Omaishoitajan määritelmä jokaisen oma subjektiivinen kokemus tilanteesta Suomen omaishoidon verkoston määritelmä Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti Lainsäädännön määritelmä omaishoitosopimuksen tehnyt on omaishoitaja

3 Omaishoitaja on Nainen vuotias Asuu suuressa kaupungissa

4 Yleiskone ja häkkilintu

5 Omaishoito suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteessa Omaishoitajat nähdään voimavarana, jolloin korostetaan omaishoitajan työpanosta ja omaishoidon mahdollisuuksia inhimillisenä tapana vastata hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien kuntalaisten tarpeisiin nähdään yhteistyökumppaneina ja asiakkaina, jolloin omaishoitoa tuetaan ja täydennetään julkisilla palveluilla. Tuen kohteena ovat sekä hoidettava että hoitaja. Laissa omaishoidon tuesta on otettu huomioon nämä näkökulmat

6 Omaishoito kasvava haaste Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa - hoito, valvonta, ohjaus, avustaminen jne. - konkreettinen auttaminen arjessa Huomioitava myös monikulttuuriset omaishoitoperheet etäomaishoitajuus työelämän muutokset omaishoidon monialaisuus pienet vammaryhmät, omaishoitoa ei tueta riittävästi Sitovia, erittäin vaativia omaishoitotilanteita omaishoitajia kaikkiaan omaisiaan auttavia 1 milj. omaishoidon elämänkaaren solmukohdat kipupisteet (esim. muutos ja siirtymävaiheet) asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto Liitto ry ry /M S-V ROI

7 Vertailutietoa Omaishoidon kustannusvertailu omaishoidon tuen hoitopalkkioiden ja palveluiden kustannusten keskiarvo / omaishoitaja n e/vuosi laitoshoidon kustannukset / asiakas n e /vuosi Omaishoito säästää omaishoidon tuen saajaa omaishoidon tuen kustannukset e / vuosi (sisältää kotiin annettavat palvelut) vastaavat laitoshoidon kustannukset e / vuosi omaishoito säästää kunnalle n e/ vuosi Laskelmissa käytetyt luvut: Sitra ; Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa (Tamperelaisten omaishoidon tuen asiakkaiden palvelukustannukset 2009).

8 Omaishoitolaki Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Omaishoidon tuki hoitopalkkio omaishoitajalle palvelut hoidettavalle vapaapäivät omaishoitajalle omaishoitoa tukevat palvelut

9 Sopimusten määrällinen kehitys Sopimusmäärät ovat kasvaneet lain voimassaoloaikana keskimäärin 1784 sopimuksella /vuosi. Jos kehitys pysyy tällaisena, on 2023 se vuosi, jolloin sopimuksen tehneitä hoitajia on tuen piirissä Jos kehitys jatkuu suotuisammin esim. sellaisena kuin on menty, niin vuosi on Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto Liitto ry ry /M S-V ROI

10 Mitä tummempi alue, sen suurempi omaishoidon tuen kattavuus, 2011

11 Suunta kunnissa Suomen 336 kunnasta 79% on pystynyt parantamaan omaishoidon tuen kattavuutta vuonna 2011, jos vertailuvuodeksi otetaan lain voimaantulovuosi Vuonna 2011 joka viidennellä kunnalla oli vielä väärä suunta omaishoidon tuen kattavuuden kehittämisessä, jos vertailuvuodeksi otetaan lain voimaantulovuosi Väärän suunnan omaavien kuntien osuus näyttäisi olevan supistumassa. Vuonna prosenttia kunnista oli parantanut omaishoidon tuen kattavuutta omaishoitolain voimassaoloaikana.

12 Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen suuri haaste n suomalaista hoitaa läheistään ansiotyön ohella (ansiotyön aikainen hoito järjestyttävä) (koululaisen ip -toiminta, henkilökohtainen avustaja, päivätoiminta, päiväsairaala) TYÖELÄMÄN JOUSTOT - Poissaolo pakottavista perhesyistä - Omaishoitovapaa (ei rahall. Kompensaatiota) - vuorotteluvapaa OMAISHOIDON TUKI - usein ei lakisääteisiä vapaita, työssäolo koetaan vapaapäiväksi

13 Työsopimuslain muutos työntekijällä on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä perheenjäsenen tai muun läheisensä hoitamiseksi edellyttää aina sopimusta työntekijän ja työnantajan kanssa työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vapaaseen työnantajan olisi kuitenkin selvitettävä erilaiset vaihtoehdot töiden järjestämiseksi ja tarvittaessa selvitettävä työntekijälle, miksi työntekijän poissaolo ei ole järjestettävissä perhevapaalla olevan työntekijän irtisanomissuoja kielto irtisanoa työntekijää perhevapaan käyttämisen perusteella koskee myös uutta 7a :n mukaista vapaata poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi on palkatonta

14 Sosiaalihuoltolaki uudistuu Lakiluonnoksen pykälä 22 ottaa huomioon myös hoitavan omaisen. Tässä pykälässä tulee ottaa huomioon myös ennaltaehkäisevä näkökulma, koska tuen tarvetta voi olla runsaasti jo ennen kuin hoito on omaishoitolaissa edellytetyllä tavalla sitovaa. Määrittelynä käsitteitä tulisi tarkentaa siten, että omainen hoitaa, ohjaa, tukee ja valvoo sijasta tulisi käyttää omainen hoitaa, ohjaa, tukee, avustaa tai valvoo. Omaishoidon mahdollisuudet tulee arvioida

15 Kotona asumisen tukeminen edellyttää omaishoitajan tukemista HENKISTÄ TUKEA TIETOA KONKREETTISTA APUA Hoitava omainen tai läheinen odottaa VAPAATA TALOUDELLISTA TUKEA OHJEITA JA NEUVOJA

16 Miten selviydyn? puhuminen työ harrastukset kirjoittaminen minua auttaa tieto muut ihmiset, vertaistuki urheilu hengelliset asiat

17 valtionosuuslisäys 10 milj.=30 milj. omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voidaan järjestää siihen soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksella. Lakimuutos antaa kunnille uudenlaisen vaihtoehdon sijaishoidon järjestämiseen, mutta se ei velvoita kuntaa järjestämään sijaishoitoa tietyllä tavalla. Omaishoitajien vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää myös perhehoitona Omaishoidon tuki säilyy kuntoutuksen aikana

18 Hallitusohjelmaan vuosiksi on kirjattu omaishoidosta seuraavasti: Kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa omaishoitoa. Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen saatavuutta ja kattavuutta lisätään. Tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä tukipalveluja, mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia. Omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan. Lisäksi Kaste II tavoitteena omaishoidon kehittäminen

19 Omaisiaan ja läheisiään auttavat Omaisia ja tuttavia auttavia 1,2 milj. Pääasiallisia auttajia Raskas ja sitova hoito Omaishoidon tukea saavat Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto Liitto ry ry /M S-V ROI

20 Kansallinen omaishoidon ohjelma valmisteilla: Omaishoito huomioitava eri ministeriöiden toimialoilla Omaishoitajien asiantuntijuus huomioitava kehittämistyössä Järjestöjen roolia selkiytettävä ja toimintaedellytykset turvattava Omaishoitosopimusten määrää on lisättävä STM:n työryhmä Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto Liitto ry ry /M S-V ROI

21 Organisointi Puheenjohtaja: Ylijohtaja Elli Aaltonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto Varapuheenjohtaja: STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Jäsenet: STM/Hallinto- ja suunnitteluosasto STM/Vakuutusosasto TEM VM Kela Valvira Kuntaliitto Helsingin kaupunki Lempäälän kunta Omaishoitajat ja Läheiset- Liitto ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)

22 jatkuu Pysyvät asiantuntijat: Kirkkohallitus/Diakonia ja yhteiskuntatyö Leijonaemot ry Omaiset mielenterveystyön tukena - Keskusliitto ry Vammaisfoorumi ry Vanhustyön Keskusliitto ry Sihteerit: STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

23 Omaishoito yhdistää Eurooppaa Omaishoito kansalliset rajat ylittävä ilmiö: omaishoitajien tarpeet ja toiveet ovat hyvin samantapaisia maasta riippumatta; edelleen perhe ja sukulaiset ovat pitkäaikaishoivan antajina keskeisiä ja kotona halutaan yleensä asua mahdollisimman pitkään Toisaalla voi olla jo haettu ratkaisuja kysymyksiin jotka itsellä vasta tulossa ajankohtaisiksi (esim. maahanmuutto ja omaishoito, riippuvuudet omaishoidon tarpeen taustalla, nuoret omaishoitajat). Hoidon ja hoivan järjestämisessä valtioiden välillä suuria eroja.

24 Miten hoiva järjestetty Maat ryhmitelty viiteen tyyppiin (Lamura et al 2007): 1. Sekajärjestelmä (standard care-mix) - Itävalta, Belgia, Tsekki, Suomi, Saksa, Ranska, Italia, Iso-Britannia 2. Julkinen-pohjoismainen (Public-Nordic) - Tanska, Hollanti, Ruotsi 3. Perheeseen tukeutuva (family-based) - Espanja, Irlanti, Kreikka, Portugali 4. Siirtymävaihe (transition) - Unkari, Puola, Slovakia, Slovenia 5. Balttialainen (Baltic) - Liettua, Latvia vähäiset julkiset palvelut ja perheeseen tukeutuminen liittyvät raskaampaan hoivavelvoitteeseen ja sosio-ekonomisiin seurauksiin omaishoitajille

25 Omaishoitoa tukevia toimia eri EU-maissa Omaishoitajuus lainsäädännössä: - Kansallista omaishoidon strategiaa tukeva lainsäädäntö Iso-Britannia - Laki omaishoidon tuesta: Suomi Taloudellinen tuki omaishoitajille: Henkilökohtaiset budjetit: Iso-Britannia, Hollanti Vanhalle tai vammaiselle henkilölle maksettu hoitotuki: Saksa, Itävalta, Ranska Omaishoitajalle maksettu tuki: Iso-Britannia, Irlanti Omaishoitajalle palveluiden sijaan /lisäksi maksettu tuki: Suomi, Ruotsi Tilapäishoidon tuki: Irlanti Tilapäishoito/lomat: Kuukausittaiset vapaat: Suomi Lyhytaikainen laitoshoito, päivähoito tai sijaishoitaja: Ruotsi, Irlanti Vapaaehtoisten tarjoama hoito: lähes kaikki Koulutus, valmennus: Terveyskeskukset tarjoavat valmennusta omaishoitajille: Espanja Hallituksen kustantamaa koulutusta omaishoitajille: Irlanti Terveystarkastukset: Ruotsi

26 Onneksi on omaishoitaja!

27 Omaishoitajat ja Läheiset-liitolla OVET-valmennusmalli - 16 t voimaannuttava opintokokonaisuus OPASTAVA-hanke - voimaannuttaa omaishoitajia ottamaan kantaa palvelujen suunnitteluun

28 Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry vaatii Omaishoito tulee nähdä ja tunnustaa hoitomuotona. Omaishoitajia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Omaishoitajien jaksamista on tuettava. Omaishoitajien tulee päästä kunnan työterveyshuollon piiriin. Omaishoitoon on varattava määrärahoja tarvetta vastaavasti. Omaishoitajat on otettava mukaan palvelujen suunnitteluun. Omaishoitajan tarvitsemat lähipalvelut on varmistettava kuntaliitoksissa. Kunnallisvaalimateriaali Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

29 Palveluiden ja ohjelmien keskeltä nousi profeetta ja sanoi: en halua olla asiakas, tahdon olla ihminen. En tahdo palveluita, haluan tukea ihmisiltä, jotka välittävät minusta. En halua asuntolapaikkaa. Tahdon kodin. En halua elämänmittaista kuntoutusohjelmaa. Haluan tehdä mitä tahdon, mennä minne haluan. Ja jokainen työntekijä ymmärsi. Mutta he hämmentyivät ja kysyivät: Kuinka pystymme toteuttamaan tämän? Eikö jokainen silloin tarvitse oman ainutlaatuisetukijärjestelmänsä ja omat yksilölliset laatumittarinsa? Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry /M S-V ROI

20 vuotta omaishoitoa

20 vuotta omaishoitoa 20 vuotta omaishoitoa Mitä minulle kuuluu? seminaari omaishoitajan oikeuksista Merja Purhonen, järjestöpäällikkö Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajien ajatuksia

Lisätiedot

KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA

KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:10 Työryhmän väliraportti KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Omaishoito kotona asumisen tukena

Omaishoito kotona asumisen tukena Omaishoito kotona asumisen tukena Koulutuspäällikkö, TtT Kirsi Valkeapää Yliopettaja, THL, KM Hannele Tiittanen SOTE KESKUSTELUTILAISUUS Kotona asumista tukevat avohoidon palvelut Tiistai 9.12.2014 klo

Lisätiedot

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa?

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Liiton ja paikallisyhdistysten neuvottelupäivät, Baltic Princess, Hki- Tallinna 25.8.2011 Yrjö Mattila

Lisätiedot

Omaishoitajan hoitovapaa

Omaishoitajan hoitovapaa Omaishoitajan hoitovapaa Työryhmän loppuraportti Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriölle Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Arto Satosen (kok.) lakialoitteen

Lisätiedot

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Rosalynn

Lisätiedot

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja määritelmät...3 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset...3 3. Omaishoitajaa koskevat ohjeet...4

Lisätiedot

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta Eira Salakka Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila Sosiaaliturvan kehittymisestä Suomessa 1879 vaivaishuoltoasetus,

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

MIEHEN PAIKKA. omaishoitoa miesten näkökulmasta. 8.4.2014 klo 9.45 15.30 Kaupungin Vanhan kirjaston luentosali Keskustori 4, 33100 Tampere

MIEHEN PAIKKA. omaishoitoa miesten näkökulmasta. 8.4.2014 klo 9.45 15.30 Kaupungin Vanhan kirjaston luentosali Keskustori 4, 33100 Tampere MIEHEN PAIKKA omaishoitoa miesten näkökulmasta 8.4.2014 klo 9.45 15.30 Kaupungin Vanhan kirjaston luentosali Keskustori 4, 33100 Tampere Seminaari on tarkoitettu omaistaan hoitaville ja muille asiasta

Lisätiedot

OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ

OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ HEIKKILÄ RIITTA Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu tutkielma Toukokuu 2008 Tampereen Yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Katariina Niukkala Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Ylempi ammattikorkeakoulu Sosiaaliala Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi. Omaishoidon strategia

Sosiaali- ja terveystoimi. Omaishoidon strategia Sosiaali- ja terveystoimi Omaishoidon strategia Sisällys JOHDANTO...3 1. OMAISHOITAJA JA OMAISHOIDON TUKI...4 2. MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON STRATEGIA...5 3. MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON NYKYTILA...6

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille 4.11.2014 Päiväkumpu

Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille 4.11.2014 Päiväkumpu Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille 4.11.2014 Päiväkumpu Iltapäivän ohjelma 12.30-14.30 Ajankohtaista Omaishoidossa, Matti Mäkelä, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Mistä voimia arkeen,

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Työssäkäyvien omaishoitajien ja työnantajien kokemuksia ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista tukevista keinoista Etelä-Savon alueella Mari Nykänen Opinnäytetyö, kevät 2014

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot