Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannattavuustutkimus. Kentän paikan valinta"

Transkriptio

1 Golfkenttähanke on mittava ja haasteellinen urakka, jonka onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Aikajänne alkuperäisen idean ja kentän avaamisen välillä vie aina useita vuosia. Kannattavuustutkimus Ennen varsinaisen projektin aloittamista pitää selvittää hankkeen taloudellinen realistisuus. Tätä varten tehdään kannattavuustutkimus, jossa kartoitetaan kaikki kentän suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät. Arvioitavia tekijöitä ovat mm.: 1. Kuinka paljon asukkaita asuu n. 50 km etäisyydellä kentästä tai onko kentällä potentiaalista matkailukäyttöä 2. Muiden kenttien määrä lähietäisyydellä 3. Kentän rakentamisen rahoitusmuoto 4. Arvioitu pelaajamäärä ja pelimaksujen suuruus 5. Vuosittaiset kustannukset 6. Reikien lukumäärä ( 9, 18, 27 tai 36 reikää) 7. Kentän taso 8. Klubitalo ja huoltorakennukset Arviointikriteerien perusteella laaditaan rahoituslaskelma vähintään viideksi vuodeksi, jotta saadaan selville kentän taloudellinen tilanne myös rakentamis- ja käynnistysvaiheiden jälkeen. Kentän paikan valinta Kenttäprojektin onnistuminen ratkaistaan jo pitkälti kentän paikkaa valittaessa. Hyvät liikenneyhteydet ja läheinen sijainti houkuttelevat pelaajia sekä suotuisat maastonpiirteet ja maaperä säästävät huomattavasti rakennuskustannuksissa. Maata hankittaessa ei halvin alue ole aina paras ratkaisu, koska huonon maaperän rakennuskustannukset saattavat olla jopa kaksinkertaiset helpporakenteiseen maapohjaan verrattuna. Pidemmän päälle myös alueiden kentänhoitokustannuksissa saattaa olla yllättäviä eroja. Näin ollen uutta kenttähanketta suunnittelevien kannattaa aina ottaa ensin yhteyttä golfkenttäarkkitehtiin maa-alueiden ominaisuuksia arvioitaessa. Hankkeen tässä vaiheessa voidaan myös sopia, että arviointityö ei sido tilaajaa käyttämään samaa suunnittelijaa varsinaisen kentän suunnitteluun. Kentän paikan valintaan vaikuttavia taloudellisia tekijöitä ovat mm.: 1. Potentiaalinen pelaajamäärä 2. Maan hinta 3. Hyvät kulkuyhteydet 4. Rakentamiskustannukset Copyright 2008 GolfArk Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 1/5

2 Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat: 1. Maa-alueen koko 2. Pinnan muodot (topografia) 3. Maaperän laatu 4. Kuivatus 5. Kasvillisuus 6. Ympäristötekijät 7. Kasteluveden saatavuus Golfkenttäarkkitehdin valinta Golfkentän suunnittelu on vaativa tehtävä, jonka ratkaisut ulottuvat vuosikymmenten päähän. Näin ollen golfkenttäarkkitehdin valinta on eräs tärkeimpiä kenttähankkeeseen vaikuttavia päätöksiä. Ennen valintaa valitsijoiden pitäisi haastatella ehdokkaita ja tutustua heidän suunnittelemiin kenttiinsä. Tutustumiskäyntien tulisi vastata mm. seuraaviin kysymyksiin: Onko asiakas tyytyväinen kentän suunnitteluun? Onko kenttä pelaajien mielestä miellyttävä ja sopivan haasteellinen eritasoisille pelaajille? Kuinka helppoa ja edullista kentän hoitaminen on? Mikä oli suunnitteludokumenttien laatu? Kuinka tarkkaan rakentamisen laatua valvottiin? Ylittyikö rakennusbudjetti? Pysyikö arkkitehti aikataulussa? Oliko arkkitehti yhteistyökykyinen? Arkkitehdillä tulisi olla myös kokemusta asiakkaan haluamasta kenttäsuunnittelutyylistä ja rakentamisolosuhteista. Lupaprosessi Uusissa kenttähankkeissa monet ennakkoluulot ja asenteet tulevat usein helposti esille. Ympäristöasioiden merkityksen kasvaessa moni hanke saa vastaansa aivan kohtuutonta arvostelua ja hidastamista valitusten muodossa, vaikka huolellisen suunnittelun ja toteutuksen avulla golfkenttä jopa parantaa alueensa ympäristötekijöitä. Myös muut lupavaatimukset asettavat omat rajoituksensa rakentamiselle. Kenttähanketta rajoittavat tekijät onkin hyvä selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään turhilta viivästyksiltä ja kustannuksilta. Vaikka Suomesssa golfkentät eivät ole aiheuttaneet ympäristöongelmia, on Suomen Golfliitto laatinut vuonna 1995 golfkenttien ympäristöohjelman, jota kaikkien liittoon kuuluvien golfseurojen tulee noudattaa. Ympäristöohjelma on laadittu yhteistyössä opetusministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Vuonna 2000 ympäristöohjelma laajennettiin ympäristöjärjestelmäksi, joka käsittää kaikki golfkentän toiminnot. Myös luonto- ja maisemaselvitys on osa järjestelmää. Siinä inventoidaan, mieluiten jo ennen rakennustyön alkamista, alueen kasvi- ja eläinkunta sekä maisemalliset arvot. Asiantuntijan laatimassa selvityksessä on myös toimenpidesuositukset, joilla harvinaisten kasvien ja eläinten elinolot voidaan turvata. Hankkeen hyväksynnän ja lupa-asioiden kannalta on paras aloittaa ottamalla ensiksi yhteys kaikkiin asiaa koskeviin viranomaisiin, jotta saadaan selville tarvittavat luvat ja mahdolliset muut rajoitukset. Seuraavassa vaiheessa hanke esitellään suunnitellun alueen naapureille ja muille asiaan liittyville tahoille. Lupakäsittely tarvitaan mm. seuraavien asioiden suhteen: 1. Rakentaminen kosteikkojen ja pintavesialuiden vieressä 2. Alueen pintakuivatuksen suunnittelu ja rajoitukset 3. Mahdollisen pohjavesialueen aiheuttamat rajoitukset 4. Maanpinnan raivaus ja eroosionesto 5. Puiden poisto ja hakkuujätteiden käsittely 6. Vedenotto kastelulaitteistoon 7. Muut ympäristötekijät Vaikka golfkentät eivät kuulu varsinaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vaativiin hankkeisiin, ne voivat kuitenkin kuulua ns. harkinnanvaraisen YVA-menettelyn piiriin, josta ympäristöministeriö päättää. Tällöin otetaan huomioon mm. hankkeen sijainti ja vaikutukset tärkeisiin luonnon- ja kulttuuriarvoihin ja herkästi vaurioituviin kohteisiin sekä viihtyvyyteen. Suunnitttelu Arkkitehdin maastokäynnin ja esisuunnitteluvaiheiden perusteella tehdään golfkentän Master Plan suunnitelma, joka kuvaa alueen karkean tason maankäyttösuunnitelman. Hyväksytyn Master Planin perusteella aloitetaan varsinaisten työsuunnitelmien tekeminen. Niiden pitää olla tarkkoja ja helposti tulkittavia, jotta projektiin osallistuvat työntekijät voivat tehdä työnsä tehokkaasti ja oikealla tavalla. Tarkat suunnitelmat ja työselitykset ovat tärkeitä myös realistisen aikataulun ja rakennusbudjetin laatimisessa. Valitettavasti golfkenttien suunnittelussa ei ole olemassa yleisesti sovittuja Copyright 2008 GolfArk Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 2/5

3 suunnittelustandardeja, joten suunnitelmien laadussa on joskus toivomisen varaa. Kentän rakentaminen Vaikka golfkentän rakentaminen näyttää ensisilmäykseltä hiekkalaatikolla leikkimiseltä, se vaatii erittäin erikoistunutta tietotaitoa. Tässä vaiheessa tehdyt päätökset ja työn jälki näkyvät maastossa vuosikymmeniä. Projektin aikataulun ja kustannusten hallinta vaatii kunnollisen projektisuunnitelman, johon sekä päätöksentekijät että projektin muut osapuolet sitoutuvat. Suunnitelman pitää olla myös tarpeeksi joustava, koska golfkentän rakentaminen on aina luonnonolosuhteiden armoilla. Aikataulu Hankkeen vetäjät haluavat yleensä aloittaa rakentamisen heti, kun rahoitus on kunnossa. Rakentamisaikataulun suunnittelu on kuitenkin erittäin tärkeää sillä väärään aikaan aloittaminen voi loppujen lopuksi lisätä koko hankkeen kustannuksia. Aikataulun määrittämiseksi pitää ensiksi selvittää vallitsevan ilmaston mukainen optimaalinen kylvöaika. Kaikki muut vaiheet lasketaan tästä päivästä taaksepäin kunnes löydetään sopiva ajankohta töiden aloittamiseen. Aikataulua laadittaessa on myös tärkeää varata aikaa mahdollisille säiden aiheuttamille viivästyksille. Tämä on huomioitava erityisesti eroosioherkällä tai huonosti kuivuvalla maaperällä. Nopeutettaessa aikataulua on tehtävä kompromisseja joko kustannusten kasvun tai laadun suhteen. Mikäli rakentaminen pitkittyy on vaara, että yleiskustannusten osuus kasvaa. Suomessa yleisin golfkentän rakentamisen aikataulu on kaksi vuotta töiden aloittamisesta pelaamisen alkuun. Tällaisen aikataulun puitteissa voidaan hyödyntää kaikkia vuodenaikoja tehokkaimmin eivätkä normaalit sääriskit tällöin vielä vaikuta kentän käyttöönottoon. Neljästä viiteen kasvullista kuukautta on ehdoton minimi, minkä ruoho tarvitsee vahvistuakseen. Mikäli pelaaminen aloitetaan liian aikaisin on edessä kallita ja pelaamista haittaavia korjaustöitä. valitsee sen jälkeen sopivat aliurakoitsijat eri tehtäviin. Viime aikoina alalle on erikoistunut golf- ja maanrakentamisen ammattilaisia, jotka voivat myös toimia rakennusprojektien vetäjinä. Golfkenttäprojektin avainhenkilöitä on tulevan kentän kenttämestari, joka pitäisi palkata projektiin jo ennen rakentamisen aloittamista. Kenttämestarin tehtävänä on toimia tilaajan puolelta rakentamisen päivittäisissä valvontatehtävissä. Tämän lisäksi kenttämestari osallistuu käytettävien rakennusmateriaalien ja menetelmien valintaan ja auttaa golfkentän ja muun oheisrakentamisen koordinointia. Kenttämestarin tekemät ratkaisut ja materiaalivalinnat vaikuttavat kentän kuntoon vuosiksi eteenpäin. Esim. alueen paikallisolosuhteiden ja mikroilmaston kartoitus auttaa valitsemaan oikeat ruoholajikkeet, joiden talvenkestävyys on paras mahdollinen. Rakentamisen vaiheet Vaikka golfkenttärakentamisessa voidaan selvästi erottaa eri työvaiheet niitä ei voida sijoittaa projektisuunnitelmaan täysin peräkkäiseen järjestykseen. Työmaan suuren pinta-alan vuoksi eri työvaiheita joudutaan tekemään rinnakkain samanaikaisesti, jotta rakentamiseen käytetty kokonaisaika saadan pidettyä mahdollisimman lyhyenä. Rakentamisen perustyövaiheet ovat seuraavat: 1. Alueen peruskuivatus ( tarvitaan vain jos kentän alue on liian märkä rakennustöiden aloittamiseksi) 2. Puuston raivaus ( tehdään usein kahdessa vaiheessa: ensin väylän keskilinjojen avaaminen, jonka jälkeen seuraa varsinainen raivaus) 3. Pintamaan kuorinta 4. Suuret maansiirtotyöt ( täytöt, leikkaukset ja järvien kaivuu) 5. Peliväylien ja viheriöiden muotoilu 6. Kuivatusjärjestelmän asentaminen 7. Kastelujärjestelmän asentaminen 8. Muotoilun viimeistelytyöt ja kasvukerrosten levittäminen 9. Kylvötyöt 10. Muut viimeistelytyöt Rakentamisorganisaatio Suomessa useimmat täysimittaiset kenttäprojektit on toteutettu enimmäkseen suurten rakennusliikkeiden projektinjohtourakkoina, jolloin asiakas antaa projektin vetovastuun kyseiselle rakennusliikkeelle. Projektin johto Copyright 2008 GolfArk Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 3/5

4 Pintamaan kuorinta paljastaa peliväylien muotoilutyössä käytettävän pohjamaan laadun. Kenttämestarin tärkeimpiä tehtäviä rakentamisen aikana on maan alle asennettavien rakenteiden tarkastaminen. Hyvät massatasapainosuunnitelmat ja huolellinen työn valvonta säästävät massansiirtokustannuksissa. Maan pinnan alle tulevat rakenteet pitää asentaa huolellisesti. Kastelulaitteiston asentaminen rikkoo juuri valmistuneen muotoilutyön jäljen, koska sitä ei voida asentaa ennen muotoilua. Copyright 2008 GolfArk Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 4/5

5 Kentänhoito rakentamisen jälkeen Laadukkaan golfkentän toteutus ei pääty viimeisten kylvötöiden jälkeen. Ennen kentän avaamista sen nurmipeite pitää kasvattaa mahdollisimman tehokkaasti ja oikealla tavalla, jotta kenttä selviää tulevasta kulutuksen ja sääolojen aiheuttamasta stressistä. Suomessa tämä ns. grow in vaihe kestää yhden kesän. Kenttähanketta suunniteltaessa tämän vaiheen kustannukset saavat usein aivan liian vähän huomiota osakseen. Grow-in vaiheen hoitokustannukset kannattaakin laskea mukaan rakennusbudjettiin koska pelimaksuja voidaan periä täysimittaisesti vasta, kun kenttä avataan. Jo ensimmäisellä kasvukaudella työvoiman tarve on yleensä lähes sama kuin normaalihoitovuosina. Työvoiman määrän minimointi tässä vaiheessa on eräs pahimmista virheistä, koska nopea ja tehokas kentän kuntoon saattaminen säästää myöhemmin moninkertaisesti sen määrän mitä ensimmäisen vuoden aikana säästetään. Artikkelisarjan seuraavissa osissa käsitellään golfkentän rakentamista ja kentänhoidollisia erityisvaatimuksia golfkentän suunnittelussa ja rakentamisessa. (Julkaistu Viherympäristö lehdessä 06/2005) Rakentaminen on päättynyt ja kenttä siirtyy kenttämestarin vastuulle. Copyright 2008 GolfArk Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5/5

Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu...

Johdanto... 3. Kenttähankkeen toteutettavuus... 4. Markkinointi ja PR... 6. Golfkentän suunnittelu... 7. Klubitalon suunnittelu... www.golf-ark.com Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kenttähankkeen toteutettavuus... 4 Markkinointi ja PR... 6 Golfkentän suunnittelu... 7 Klubitalon suunnittelu... 11 Projektiorganisaatio... 12 Kentän rakentaminen...

Lisätiedot

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista.

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Rakentaminen vaatii myös joustavaa projektinhallintaa ja erikoisosaamista, jotta

Lisätiedot

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti...

www.golf-ark.com Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... www.golf-ark.com Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Peruskorjauksen syitä... 4 Peruskorjauksen suunnittelu... 10 Master Plan... 13 Master Plan -projekti... 15 Rakentamisen vaiheistaminen... 22 Rakentaminen...

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Tiiauspaikat. Esipuhe

Tiiauspaikat. Esipuhe 21..02..2011 Esipuhe Tawast Golfin Master Plan -suunnitelmassa on haettu selkeää kokonaisnäkemystä ja tavoitetta mihin suuntaan golfkenttää jatkossa kehitetään. Tawast Golfin vahvuuksia ovat kentän vaihteleva

Lisätiedot

Yhteystiedot: Viherympäristöliitto ry www. vyl.fi Viljatie 4 B, 00700 Helsinki

Yhteystiedot: Viherympäristöliitto ry www. vyl.fi Viljatie 4 B, 00700 Helsinki Yhteystiedot: Viherympäristöliitto ry www. vyl.fi Viljatie 4 B, 00700 Helsinki Viheraluerakentajat ry www. viheraluerakentajat.fi www.puutarhaunelma.fi Viljatie 4 C, 00700 Helsinki Viheraluesuunnittelijat

Lisätiedot

PIHASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN OPAS. Viherympäristöliitto ry Viheraluerakentajat ry Viheraluesuunnittelijat ry

PIHASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN OPAS. Viherympäristöliitto ry Viheraluerakentajat ry Viheraluesuunnittelijat ry PIHASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN OPAS Viherympäristöliitto ry Viheraluerakentajat ry Viheraluesuunnittelijat ry HYVÄ PIHA SYNTYY PIHASUUNNITELMASTA 1. MIKSI PIHASUUNNITELMA KANNATTAA TEHDÄ? hyvä suunnitelma

Lisätiedot

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN S i s ä l t ö 1 JOHDANTO 1.1 Laadukkaan pientalon tunnusmerkit 1.2 Omakotitalon rakennuttaminen 2 ESISUUNNITTELUVAIHE 2.1 Esisuunnitteluvaiheeseen

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

Rakennejärjestelmän toteutustavan valinta v rakentajan arkeen ja t kustannuksiin. Mikä rakennusmateriaali,

Rakennejärjestelmän toteutustavan valinta v rakentajan arkeen ja t kustannuksiin. Mikä rakennusmateriaali, Teksti: Jouko Lommi Kuvat: Risto Paavola Mikä rakennusmateriaali, paljonko osaan ja ehdin itse tehdä, kuinka valmis pakettitoimituksen pitäisi olla, millainen urakkamuoto olisi sopiva? Oman talon toteutustavat

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS POHJOIS-SUOMEN ARKKITEHDIT 2013 OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille P O H J O I S S U O M E N S A F A KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää?................... 3 Miksi kassaennustaminen epäonnistuu?.................. 3 ROI-ystävällinen

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen.

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen. Mikä on Master Plan? StLG:n kentät ovat laadukkaita ja toimivia kenttiä. ja parantamiseen. Molemilla kentillä on kuitenkin tarvetta peruskorjaukseen StLG:n strategian mukaan kenttien tulisi olla TOP-20

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

5 Kaivonpaikkatutkimukset

5 Kaivonpaikkatutkimukset 5 Kaivonpaikkatutkimukset 5.1 Yleistä Pohjavettä saadaan maaperästä tai kalliosta. Parhaat mahdollisuudet hyvälaatuisen pohjaveden saantiin on hiekka- ja soraesiintymissä. Moreenialueilta saadaan myös

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Anne Björk ja Eeva Kykkänen JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN Opinnäytetyö 2006 SISÄLLYS 1(2) 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Lainsäädäntö teollisuuden rakennustyöprojekteissa

Lainsäädäntö teollisuuden rakennustyöprojekteissa Lainsäädäntö teollisuuden rakennustyöprojekteissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sähkötekniikka DI-lopputyö 28-09-2015 Tarkastaja: Prof. Pertti Silventoinen Tekijä: Aki Virtanen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Taloyhtiön johdon ymmärrys rakennuttamisesta on onnistuneen korjaushankkeen edellytys. Jotta voi ymmärtää mm. suunnittelu-, urakka- ja valvontasopimusten laadintaa

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Ville Tirkkonen KUSTANNUSTEHOKAS RESURSSIEN KÄYTTÖ

Ville Tirkkonen KUSTANNUSTEHOKAS RESURSSIEN KÄYTTÖ Ville Tirkkonen KUSTANNUSTEHOKAS RESURSSIEN KÄYTTÖ Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011 KUSTANNUSTEHOKAS RESURSSIEN KÄYTTÖ Tirkkonen, Ville Satakunnan

Lisätiedot

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän OPAS PRKK Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta PRKK OPAS Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus

Lisätiedot