Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelmassa Myyrmäen palvelualueella ovat seuraavat hankkeet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelmassa Myyrmäen palvelualueella ovat seuraavat hankkeet:"

Transkriptio

1 Myyrmäki Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden ssa Myyrmäen palvelualueella ovat Linnainen/ Kulkuspuisto Linnaistentien varrella olevan leikkialue perusparannetaan. Leikkipaikka aidataan, varusteet ja valaistus uusitaan. Aidatun pientenlasten leikkialueen ulkopuolelle sijoitetaan välineitä myös isoille lapsille. Pallottelualueen käyttötarkoitus muutetaan paremmin vastaamaan alueen asukkaiden tarpeita. Alueen suunnittelu tehdään yhteistyössä asukkaiden ja yhdistysten kanssa. Hämeenkylä/ Sahrapuisto Hämeenkylän kirkon läheisyydessä olevan Yhteismaanpuistoon istutetun kasvillisuuden esittelemiseksi puistoon suunnitellaan uusi opastaulu- ja materiaali. Pähkinärinne/ Lammaspuiston toimintapuisto Lammaslammen läheisyydessä sijaitseva aidattu leikkipaikka kunnostetaan alueen asukkaita ja eri ikäryhmiä paremmin palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Leikkialueen kalusteet, varusteet ja valaistus uusitaan. Suunnittelu toteutetaan asukasyhteistyönä. Varisto/ Varistonniityt ja Raappavuori Varistonniityille suunnitellaan frisbeegolfrata vastaamaan länsi-vantaan frisbeegolfratatarpeita. Vantaan frisbeegolfrataselvityksessä (2012) määritelty alue soveltuu laajuudeltaan ja maastonmuotoilultaan hyvin frisbeegolfiin. Varistonniityille on tavoitteena suunnitella 18-väyläinen rata. Väylien linjauksissa pyritään hyödyntämään alueella sijaitsevia laskettelurinteitä ja vanhoja peltoalueita. Kohteen suunnittelu tehdään yhteistyössä frisbeegolfharrastajien kanssa. (Yhteyshenkilö Satu Nätynki) Myyrmäki/ Myyrmäen urheilupuisto Myyrmäen urheilupuiston alueelle laaditaan yleisuunnitelma, jossa lähtökohtana on pysäköintijärjestelyjen, kevyneliikenteen reittiyhteksien, toimintojen ja kaupunkikuvan kehittäminen. (Yhteyshenkilö: Heidi Burjam) Myyrmäki/ Leirimäki Asemakaavamuutoksessa Kilterinkaaren varrella poistuneen puistoleikkipaikan tilalle suunnitellaan uusi pieni puistoleikkipaikka ja sinne johtavat käytävät sekä valaistus. Kohteen toteutus Kaivoksela/ Kaivokselan liikuntapuiston paikoitusalue Kaivokselan liikuntapuiston perusparannus jatkuu paikoitusalueen suunnittelulla ja rakentamisella Luolapolun päässä olevan kääntöpaikan yhteyteen. (Yhteyshenkilö: Ari Asikainen)

2 Vantaanlaakso/ Martinkylänranta Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisesti, Ylästön palstaviljelyalueen läheisyydessä olevaan Martinkylänrantaan suunnitellaan ulkoilureitistö. Vantaanlaakso/ Nybackanpuisto Virpipolun ja Ylästöntien välillä olevan Nybackanpuiston rajat ovat muuttuneet asemakaavamuutoksen yhteydessä. Tämän johdosta puistosta laaditaan muutossuunnitelma ao osa-alueilta ja alueelle suunniteltu puistokäytäväyhteys linjataan uudelleen. Kivistö Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden ssa Kivistön palvelualueella ovat Keimola/ Pikku-Keimolanpuisto Keimolanmäen uuden asuinalueen 1. rakennusvaiheeseen liittyvälle puistoalueelle suunnitellaan kuntoilupaikka sekä vesiaihe. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen) Kivistö/Lipunkantajanpuisto, Timanttikiteenpuisto, Lippupuisto ja Lipunkantajankenttä Kivistön keskustan ja Vanhan Kivistön välisen laajan viher- ja urheilualueen suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta. Suunnittelun tavoitteena on kattavan reitti- ja latuverkoston luominen, uusien toimintojen kehittäminen, luonnonmukaiset hulevesijärjestelyt sekä metsäalueiden suunnittelussa liito-oravan elinpiirin huomioiminen. (Yhdyshenkilö Hanna Keskinen) Kivistö/ Opaali- ja Sakastipuisto Sakastipuisto on Kivistön kirkon yhteydessä sijaitseva metsäinen viheralue, jonka kautta kulkee ulkoilureitti- ja latuyhteys Petikkoon. Puistoon suunnitellaan käytävät, latuyhteys ja hulevesijärjestelyt. Kivistön koulun asemakaava-alueen keskelle sijoittuvaan Opaalipuistoon suunnitellaan oleskelualue. Suunnittelun lähtökohtana on avokallion ja olevan puuston säilyttäminen. Molempiin puistoihin laaaditaan vuonna 2015 sekä yleis- että toteutussuunnitelmat. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

3 Myllymäki/ Myllymäen- ja Härkäpuisto Vehkalan aseman ja Vehkalan tulevan työpaikka-alueen yhteyteen kaavoitettujen puistojen yleissuunnitelmat valmistuvat tänä keväänä. Myllymäenpuistoon on suunniteltu laaja tulva-allas työpaikka-alueen ja Kivistön hulevesien viivyttämistä varten. Myllymäenpuiston pohjoisosaan on linjattu ratsastusreitti ja latu-ura Vantaannotkon jäädessä kevyen liikenteen reitiksi. Härkäpuisto tulee aikanaan palvelemaan keskustatoimintojen aluetta Kehäradan länsipuolella. (Yhdyshenkilö: Petra Tammisto) Aviapolis Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden ssa Aviapoliksen palvelualueella ovat seuraavat hankkeet: Ylästö/ Pitkäkosken reittisuunnitelma Pitkäkosken luonnonsuojelualueen ympäristöarvojen turvaamiseksi alueelle suunnitellaan luonnonsuojelualueen ohittava kuntoilu-/latuyhteys sähkölinjojen alle. (YhdyshenkilÖ Ari Asikainen) Ylästö/ Isonmännynpuisto, Ylästönpuisto ja Sutarsinpuisto ys Isonmännynpuiston, Ylästönpuiston ja Sutarsinpuiston yleissuunnitelman laatimisen tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen puistokäytäväverkostoin luominen, uusien osa-alueiden ja toimintojen kehittäminen sekä puistoissa olevien erityisominaisuuksien esille tuominen. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluva Sutarsinpuisto on kulttuurihistoriallisesti merkittävä muinaisjäännösalueen osa ja sen suunnittelu tehdään yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. (Yhdyshenkilö: Satu Nätynki) Pakkala/ Pakkala 3C Tuulensuunpuisto, Spanskinpuisto ja Juhlapuisto Puistoista laaditaan yleissuunnitelmien tarkistukset sekä toteutussuunnitelmat. Pakkala 3 C:n asuinalueen hulevedet viivytetään Tuulensuunpuistoon rakennettavissa altaissa ennen niiden pääsyä Krakanojaan. Puron yli suunnitellaan kevyen liikenteen siltayhteys. Krakanojan lähialueita suunnitellaan yhdessä ympäristökeskuksen kanssa.tuulensuunpuiston alueella tutkitaan mm. viljelypalstojen ja pienen lähiliikuntapaikan perustamista. Lisäksi Tuulensuunpuiston eteläosaan suunnitellaan melueste suojaamaan tulevaa asutusta Tulkintien liikenteen melulta. Juhlapuisto tulee toimimaan pienipiirteisenä läpikulkupuistona. Spanskinpuiston ilme jää luonnonmukaiseksi. (Yhdyshenkilö: Petra Tammisto) Pakkala/ Pehtoorinpuisto Pehtoorinpuiston länsiosaan suunnitellaan lisäistutuksia ja arvioidaan uuden polkuyhteyden tarve. (Yhdyshenkilö: Eija Välimäki)

4 Tikkurila Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden ssa Tikkurilan palvelualueella ovat Viertola/ Kielotien kevyenliikenteen sillan alitus ja Viertolanranta Sillan alitukseen suunnitellaan teräksinen kansirakenne Keravanjoen ylittävän kevyenliikenteen sillan osalla, jossa maavara on kapea. Kansirakenteesta laaditaan rakennesuunnitelma. Sillan länsiosan käytävä Viertolanrannassa suunnitellaan yhdistymään aiemmin toteutetulle Keravanjoen rantareittiosuudelle. Ympäristön käsittelyssä huomioidaan mm. kasvillisuus, kiveykset sekä jokirannan tukirakenteiden tarve. Suunnitelma on osa Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman toteuttamista. (Yhdyshenkilö: Eija Välimäki) Tikkurila/ Tikkurilan pato Tikkurilan padon kunnostussuunnittelu käynnistetään hankesuunnitelman ja tarveselvityksen laatimisella. Valitun vaihtoehdon pohjalta jatketaan toteutussuunnitelman laatimista. Työn yhteydessä tarkastellaan mm. patorakenteen kuntoa, kalaportaiden toimivuutta sekä eri kunnostusmenetelmien vaikutuksia virtaamiin, kalastoon, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan. (Yhdyshenkilöt: Hanna Keskinen, Ari Asikainen Asikainen) Jokiniemi/ Satomäenranta ja Karhunranta Satomäenrannan ja Karhunrannan yleissuunnitelmien laatiminen on osa Keravanjoen virkistyskäytön kehittämistä. Suunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto- ja maisema-arvojen hyödyntäminen maisemanhoidon keinoin. Satomäenranta on kulttuurihistoriallisesti merkittävän muinaisjäännösalueen osa ja suunnittelu tehdään yhteistyössä museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon kanssa. (Yhdyshenkilö: Eija Välimäki) Hakkila/Kanervapuisto Kuntoradan siirrosta Kanervannummesta Kanervapuistoon laaditaan toteutussuunnitelma. Hiihtoladun viereen suunnitellaan myös seudullinen ulkoilureitti. (Yhdyshenkilö: Petra Tammisto)

5 Korso - Koivukylä Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden ssa Korso - koivukylän palvelualueella ovat Mikkola/ Maarukanpuisto Puistoon rakennetaan polkuyhteys. Samalla arvioidaan, lisätäänkö polun yhteyteen levähdyspaikka ja istutuksia. (Yhdyshenkilö: Camilla Lindroth-Vanhala) Koivukylä/ Epinkoskenpuisto Puistokäytävien ja latupohjien rakennussuunnittelua yleissuunnitelman mukaisesti. Samalla tarkistetaan ojien toimivuutta sekä arvioidaan leikkipaikan yleissuunnitelman ajanmukaisuus. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam) Havukoski/Rautkallio Puistoleikkipaikan perusparannuksella luodaan monipuoliset puitteet eri-ikäisten lasten liikunnalliseen toimintaan sekä leikkiin. Suunnittelussa huomioidaan alueen luonne, turvallisuus ja kestävyys. Valaistuksen tarve arvioidaan ja tarvittaessa laaditaan valaistussuunnitelma. Suunnittelu tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään vuosien aikana. (Yhdyshenkilö: Camilla Lindroth-Vanhala) Asola/ Lipstikkapuisto, Lipstikanvarsi, Haxberginmetsä ja Rekolanmetsä asemakaavassa rajatulta alueelta Tavoitteena on laatia tulevan Lipstikan asuinalueen ympärillä olevien viheralueiden yleissuunnitelma. Haxberginmetsä ja Rekolanmetsä muodostavat itä-länsisuuntaisen, seudullisesti merkittävän ulkoilureittiyhteyden. Keskeinen elementti alueella on Lipstikkaoja (Lipstikkapuisto, Lipstikanvarsi), jota tullaan siirtämään asuinrakentamisen tieltä kahdessa kohtaa. Lipstikkaojan varret suunnitellaan puistomaisiksi ja asuinalueen hulevedet viivytetään purossa. Lipstikanvarsi-nimisestä puistosta laaditaan myös toteutussuunnitelma. (Yhdyshenkilö: Petra Tammisto) Rekola/ Joukontien silta Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisen Keravanjoen ylittävän sillan suunnittelu ja lupamenettely käynnistetään. Sillan kautta toteutetaan yleiskaavan mukainen ulkoilureittiyhteys Keravanjoen vartta pitkin. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen). Koivukylä/ Ojalehto Puistoleikkipaikasta laaditaan perusparannussuunnitelma. Suunnittelussa huomioidaan alueen turvallisuus ja viihtyisyys ja sen toiminnot suunnataan monipuolisesti eri-ikäisille lapsille. Leikkipaikan välineet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Valaistuksen ja käytäväyhteyksien uusimisen tarve arvioidaan. Puiston kasvillisuutta

6 käsitellään poistamalla huonokuntoiset puut ja pensaat sekä arvioidaan lisäistutusten tarve. Suunnittelu tehdään asukasyhteistyönä vuoden 2015 aikana. (Yhdyshenkilöt: Camilla Lindroth-Vanhala, Pirjo Kosonen) Hakunila Vuonna 2015 viher- ja liikunta-alueiden ssa Hakunilan palvelualueella ovat Itä-Hakkila/ Itä-Hakkilan urheilukenttä Paikoitusalueen suunnittelu ja rakentaminen. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Bo Backman) Hakunila/ Hepopuisto Hepopuiston leikkipaikan ja allasaukion oleskelualueen perusparannus valmistuu alkukesästä Puiston leikkivälineet on uusittu painottaen kestävyyttä, monipuolisuutta ja turvallisuutta kaupunkimainen ympäristö huomioiden. Leikkipaikan ja oleskelualueen valaistus uusitaan. (Yhdyshenkilöt: Camilla Lindroth-Vanhala, Juha Kivimäki) Hakunila/Hevoshaka-puiston portaat Puistoalueelle Hevoshaka toteutetaan käytäväyhteydet Hepokujalta Hevoshaantielle. Yhteydet sijoittuvat paikoituskannen molemmin puolin. Talvikunnossapidettäviin portaisiin lisätään valaistus. Valmistuminen kesän 2015 aikana. (Yhdyshenkilöt: Camilla Lindroth-Vanhala, Juha Kivimäki) Hakunila/ Hevoshaka, Ravurinpuisto ja Suitsipuisto Vuoden 2014 syksyllä aloitettuja harvennus- siistimis- ja haketustöitä jatketaan pohjoisemmassa Ravurin- ja Suitsipuistossa. Hevoshaan puiston ja Ravurinpuiston puistokäytäviä perusparannetaan. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki) Hakunila/ Vaunukallionpuisto Vaunukallionpuiston tenniskentät kunnostetaan ja toinen kentistä muutetaan koripallokentäksi. Kenttien yhteyteen lisätään lähiliikuntavälineitä kaikenikäisille käyttäjille. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Riikka Äärelä, Juha Kivimäki) Hakunila/Nissbackan kartanorauniot Nissbackan kartanoraunioille suunnitellaan ja sijoitetaan uusi opastaulu. Selvitetään myös alueen va-laistuksen parantamista. Rinnealueen tiheää aluskasvillisuutta harvennetaan noudattaen ekologisia ja maisemanhoidollisia tavoitteita. (Yhdyshenkilöt: Hanna Keskinen, Sirpa Törrönen)

7 Hakunila/ Nissaksenpuisto Ulkoilureitin parantaminen ja valaiseminen koulureitteihin liittyen. (Yhdyshenkilöt: Camilla Lindroth-Vanhala, Bo Backman) Vaarala/Lähdepuisto Puistoleikkipaikan perusparannuksella luodaan monipuoliset puitteet eri-ikäisten lasten liikunnalliseen toimintaan sekä leikkiin. Suunnittelussa huomioidaan alueen luonne, turvallisuus ja kestävyys. Samalla rakennetaan pelastus- ja huoltotie Koivumäentieltä leikkipaikalle. Leikkialueelle laaditaan valaistussuunnitelma. Leikkipaikka ja huoltotie rakennetaan kesän ja syksyn 2015 aikana. (Yhdyshenkilöt: Riikka Äärelä, Juha Kivimäki) Alueen kevyen liikenteen reittien parantaminen suunnitellaan ja toteutetaan vuosina Valaistuksen tarve selvitetään. (Yhdyshenkilöt: Camilla Lindroth-Vanhala, Juha Kivimäki) Rajakylä/ Pallopuisto Puiston pohjoispäässä oleva tenniskenttien alue kunnostetaan monitoiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa voi pelata mm. lentopalloa, jalkapalloa, tennistä sekä käyttää ulkokuntoiluvälineitä. Puiston keskiosissa sijaitsevan leikkikentän läheisyyteen rakennetaan koripallokenttä, joka toimii talvisin luistelualueena. Lisäksi puiston kasvillisuutta uusitaan sekä kulkureittejä kohennetaan. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Riikka Äärelä, Bo Backman) Rajakylä/ Rimapuisto Maratontien pohjoispuolelle suunnitellaan urheilualuetta ja Rimapuiston puutarhapalsta-aluetta palvelevaa parkkipaikkaa. Rimapuiston palsta-alueen käytävien reunat siistitään. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki) Länsimäki/ Rajakylän liikuntapuisto Liikuntapuiston alueen perusparannus aloitetaan uuden yleissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on luoda liikuntapuisto, josta löytyy kaikille kuntoilu- ja harrastusmahdollisuuksia ikään ja osaamistasoon katsomatta. Työt aloitetaan laatimalla toteutussuunnitelmat uudesta jalkapallokentästä sekä parkkipaikasta rajakentäntien varteen. Lisäksi alueelle tullaan asentamaan uusia ulkokuntoilulaitteita. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam, Ari Asikainen) Länsimäki/ Juoksuhaudanpuisto ja Kurupuisto Juoksuhaudanpuiston leikkipaikkaa kohennetaan uusilla leikkivälineillä ja korjaamalla olemassa olevia välineitä. Turvallisuutta parannetaan uusimalla ja lisäämällä turva-alustoja. Juoksuhaudanpuiston ja Kurupuiston puistokäytäväverkoston käyttöaste tulee lisääntymään uusien kaavoitettujen asuinalueiden myötä. Käytävien käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan rakentamalla käytäviä uudestaan palvelemaan alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)