Pääomasijoittaminen Suomessa 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääomasijoittaminen Suomessa 2000"

Transkriptio

1 Pääomasijoittaminen Suomessa 2000 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association

2 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA

3 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo Yhteenveto Mitä on pääomasijoittaminen Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäsenet Pääoman kerääminen Hallinnoitava pääoma Tehdyt sijoitukset Sijoitukset kehitysvaiheittain Sijoitukset toimialoittain Sijoitukset alueittain Sijoituksissa käytetyt rahoitusinstrumentit Irtautumiset Kokonaisportfolio Liite 1. Tutkimusmenetelmä ja periaatteet Liite 2. Pääomasijoitusten toimialaluokitus (EVCA) Liite 3. Yrityksen kehitysvaiheiden määritelmät Liite 4. Taulukoiden ja kaavioiden luettelo Liite 5. Toimialatutkimukset

4 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA

5 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Yhteenveto ANU NOKSO-KOIVISTO SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY uoden 2000 lopussa Suomessa toimi 35 pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäseneksi kuulu- Vvaa yhteisöä. Tutkimuksen vastausprosentti oli lähes 90 %. Ulkomaisten pääomasijoitusyhteisöjen Suomeen tekemiä sijoituksia ei tilastoida tutkimuksessa ellei yhteisöllä ole vakinaista toimipistettä Suomessa. Myös suuryritysten harjoittama Corporate Venture Capital -toiminta sekä ns. bisnesenkeleiden harjoittama sijoitustoiminta on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tehdyt sijoitukset 2000 Pääomasijoittajat tekivät 418 sijoitusta yhteensä miljoonalla markalla vuonna Sijoituksista 271 oli ensisijoituksia (1 901 Mmk, 196 kohdeyritystä) ja 147 jatkosijoituksia aikaisempiin kohdeyrityksiin (460 Mmk, 119 kohdeyritystä). Tehtyjen sijoitusten määrä kasvoi lähes 40 prosentilla edellisestä vuodesta, jolloin tehtiin 325 sijoitusta miljoonalla markalla. Ensisijoitusten keskikoko oli 7,0 miljoonaa markkaa. Yksityiset pääomasijoittajat tekivät sijoituksia miljoonalla markalla (88 %) ja julkiset pääomasijoittajat 274 miljoonalla markalla (12 %). Pääomasijoittajat käyttivät varoja eniten johdon yritysostojen (MBO/MBI) rahoittamiseen (800 Mmk, 34 %). Seuraavaksi eniten sijoituksia tehtiin nopean kasvuvaiheen (552 Mmk, 23 %), aikaisen kasvuvaiheen (453 Mmk, 19 %), käynnistysvaiheen (255 Mmk, 11 %), siemenvaiheen (159 Mmk, 7 %), tervehdyttämisvaiheen (61 Mmk, 3 %) ja siirtymävaiheen yrityksiin (46 Mmk, 2 %). Sijoitusvaiheiden määritelmät on esitetty liitteessä 2. Toimialoittain tarkasteltuna sijoituksia tehtiin eniten tietotekniikkaan (419 Mmk). Tätä seurasivat muu tuotanto (413 Mmk), lääketiede (286 Mmk) sekä internet-teknologia (246 Mmk). Kappalemääräisesti eniten tehtiin vuonna 2000 sijoituksia tietotekniikkaan (86), lääketieteeseen (58) ja internet-teknologiayrityksiin (41). Sijoituksista miljoonaa markkaa kanavoitiin kotimaisiin yrityksiin. Ulkomaille tehtiin sijoituksia yhteensä 654 miljoonalla markalla. Suomeen tehdyt sijoitukset kohdistuivat alueellisesti seuraavasti: Etelä- Suomi (1074 Mmk, 45 %), Länsi-Suomi (334 Mmk, 14 %), Itä-Suomi (176 Mmk, 7 %) ja Pohjois-Suomi (124 Mmk, 5 %). Ulkomaisia sijoituksia suuntautui eniten Ruotsiin (369 Mmk, 16 %). Edelliseen vuoteen verrattuna tehtyjen sijoitusten määrät pääsääntöisesti kasvoivat sekä markka- että kappalemääräisesti kaikilla alueilla. Ainoastaan Länsi-Suomen alueelle tehtyjen sijoitusten määrä laski edellisvuodesta. Uuden pääoman kerääminen Vuoden 2000 aikana pääomasijoittajat keräsivät uutta pääomaa yhteensä 3349 miljoonaa markkaa. Pääomarahastojen merkittävimpiä pääomanlähteitä olivat vakuutusyhtiöt (1136 Mmk, 34 %), eläkeyhtiöt: eläkevakuutusyhtiöt, -kassat, -säätiöt (598 Mmk, 18 %), valtion erityisrahoituslaitokset (529 Mmk, 16 %), pääomarahastoihin sijoittavat rahastot (295 Mmk, 9 %), pääomamarkkinat (210 Mmk, 6 %), yritykset (186 Mmk, 5 %) sekä pankit (152 Mmk, 5 %). Uudesta pääomasta 85 % kerättiin kotimaasta ja 15 % ulkomaisista lähteistä. Hallinnoitava pääoma Pääomasijoitustoimialan hallinnoima pääomamäärä oli 13,1 miljardia markkaa vuoden 2000 lopussa. Hallinnoitava pääoma muodostuu kohdeyrityksiin sitoutuneena olevasta pääomasta sekä rahastoissa vielä sijoitettavissa olevasta pääomasta. Sijoitettavissa olevasta pääomasta suuri osa on ns. sijoitussitoumusten muodossa eli sijoittaja tekee rahastoon sijoituksen vasta sopivan kohteen löytyessä. 5

6 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 Hallinnoitavasta pääomasta 11,2 miljardia markkaa oli yksityisten pääomasijoittajien (86 %) ja 1,9 miljardia markkaa (14 %) julkisten pääomasijoittajien hallussa. Irtautumiset Vuonna 2000 pääomasijoittajat irtautuivat osittain tai täydellisesti 142 sijoituksesta, joiden arvo hankintahintaan oli 586 Mmk. Täydellinen irtautuminen toteutettiin 75 tapauksessa (474 Mmk) ja osittain irtauduttiin 67 sijoituksesta (112 Mmk). Irtautumisten kasvu viime vuosina kertoo siitä, että pääosin yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella perustetut määräaikaiset pääomarahastot ovat saavuttaneet elinkaaressaan vaiheen, jossa tehdyt sijoitukset kypsyvät irtautumiskelpoisiksi ja rahastojen asteittainen purkaminen alkaa. Pääomasijoitusten tuotot on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja niistä tehdään erillisiä selvityksiä. 6

7 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 1. Mitä on pääomasijoittaminen Suomen pääomasijoitusyhdistys ry on määritellyt pääomasijoittamisen (venture capital, private equity) sijoitusten tekemiseksi julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Sijoitusten tarkoituksena voi olla muun muassa uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen, kasvun edellyttämän riittävän käyttöpääoman tai yrityksen taseen vahvistaminen tai yrityskauppojen rahoittaminen. Pääomasijoittamista käytetään myös sukupolvenvaihdostilanteiden yhteydessä. Rahoituksen lisäksi pääomasijoittaja pyrkii ennen kaikkea edistämään kohdeyrityksen arvonnousua sitoutumalla kohdeyrityksen kehittämiseen. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo ja asiantuntemus kohdistuvat pääasiassa hallitustyöskentelyyn, strategioiden kehittämiseen, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, taloudellisten ja johtamisjärjestelmien kehittämiseen, toimialatuntemukseen sekä yritysten kansainvälistämiseen ja yritysjärjestelyihin. Pääomasijoittajan mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta sen muihin sidosryhmiin nähden ja parantaa myös muun rahoituksen saamisen mahdollisuutta. Pääomasijoitukset tehdään oman pääoman ehtoisina sijoituksina, yleensä merkitsemällä osakkeita osakepääoman korotuksessa. Osakesijoitusten ohella tyypillisimpiä pääomasijoitusinstrumentteja ovat vaihtovelkakirjalainat. Oman kasvavan alueensa muodostavat mezzanine- eli välirahoitusinstrumentit, joissa yhdistellään oman ja vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien elementtejä. Välirahoituksessa riski ja tuotto-odotukset asettuvat oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen väliin. Pääomasijoittajien tekemien sijoitusten koot vaihtelevat yleensä 0,5 ja 20 Mmk:n välillä, mutta sijoitukset voivat olla huomattavasti suurempiakin. Alku- ja kasvuvaiheen yrityksissä pääomasijoittaja on lähes aina vähemmistösijoittajan asemassa. Enemmistön yrityksestä omistaa usein yrittäjä. Omistus saattaa myös jakautua useammalle taholle siten, ettei kenelläkään yksin ole enemmistöä. Toisaalta varsinkin suuremmissa johdon yritysostoissa pääomasijoittaja pyrkii lähes säännönmukaisesti saavuttamaan omistuksen enemmistön kohdeyrityksessä. Pääomasijoittaja ei milloinkaan ole yrityksen pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan sijoituksesta ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti. Yleensä irtautuminen pyritään ajoittamaan 2 4 vuoden päähän sijoituksen tekemisestä. Tosin sijoituksen pituudet saattavat vaihdella huomattavastikin toimialasta riippuen. Kohdeyrityksen arvonnousu realisoituu irtautumisvaiheessa, jolloin pääomasijoittaja luopuu osuudestaan kohdeyrityksessä. Tyypillisimpiä irtautumistapoja ovat teollinen yrityskauppa sekä yrityksen listaaminen julkiselle markkinapaikalle. Rahoitusmuotona pääomasijoitus soveltuu erityisesti rahoitusta tarvitseville pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua ottaa vieraaseen pääomaan luettavaa lainaa. Pääomasijoituksen avulla yritys voi parantaa vakavaraisuuttaan ja sitä kautta toimintamahdollisuuksiaan ja kilpailukykyään. Pääomasijoitusprosessi Pääomasijoitusyhtiöt arvioivat yrityksen menestymismahdollisuudet huolella. Tästä syystä neuvotteluprosessiin on varattava runsaasti aikaa (2 6 kk). Sijoituspäätöstä tehtäessä hankkeen tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat ratkaisevia. Tämän vuoksi hyvä yritysjohto ja toimiva liikeidea ovat tärkeimmät tekijät rahoituspäätöksiä tehtäessä. Lisäksi valintaprosessissa arvioidaan yrityksen sopivuus pääomasijoitusyhtiön sijoitusstrategiaan, yrityksen avainhenkilöstö, tuotteet ja niiden markkinamahdollisuudet sekä taloudelliset toimintaedellytykset. Yrityksen etsiessä rahoitusta sen kannattaa selvittää, sopiiko mahdollinen liikeidea pääomasijoitusyhtiön sijoitusstrategiaan. Useat pääomasijoittajat etsivät sijoituskohteita tietyiltä toimialoilta, joilta yhtiöillä on erityisosaamista. Joillekin sijoittajille kohteen maantieteellisellä sijainnilla on merkitystä. Tarvittavan sijoituksen suuruus ja käytettävät rahoitusinstrumentit saattavat vaikuttaa pääomasijoittajan halukkuuteen sijoittaa yrityksiin. Myös kohdeyrityksen kehitysvaihe on tärkeä kriteeri, sillä sijoituspäätöstä tehtäessä pääomasijoittajien riskinottokyky ja -halu vaihtelevat. Sijoitusta tehtäessä yleensä sovitaan alustavasti tulevasta irtautumistavasta ja -ajankohdasta. 7

8 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 Rahastorakenne Pääomarahastot ovat useimmiten kommandiittiyhtiömuotoisia, joilla on osakeyhtiömuotoinen hallinnointiyhtiö. Hallinnointiyhtiö toimii rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä ja muut sijoittajat vastaavasti äänettöminä yhtiömiehinä. Hallinnointiyhtiö valmistelee rahaston sijoitusesitykset ja toteuttaa ne käytännössä. Hallinnointiyhtiön toimihenkilöt osallistuvat rahaston edustajina kohdeyritysten kehittämiseen, useimmiten hallituksen jäseninä. Osakeyhtiömuotoiset pääomarahastot tekevät sijoitukset taseestaan, ja niillä on joko oma organisaatio tai erillinen hallinnointiyhtiö hoitamassa sijoitustoimintaa. Pääomarahastot perustetaan pääsääntöisesti kommandiittiyhtiöinä, jolloin sovellettavaksi tulee laki avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä. Laki on kuitenkin tahdonvarainen, ja sopimuksilla voidaan pitkälti määritellä yhtiömiesten oikeudet ja velvollisuudet kussakin yksittäistapauksessa. Sopimusten laatimista ohjaavat sopimusoikeudelliset pääperiaatteet. Sovellettava lainsäädäntö Pääomasijoittamista ei ohjaa mikään erityislaki, vaan toiminta on rakennettu yleisten yhtiöoikeudellisten normistojen puitteisiin. Osakeyhtiölaki ohjaa kaikkea osakeyhtiön muodossa harjoitettavaan yritystoimintaa. Kaavio 1. Rahastorakenne 8

9 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 2. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n jäsenet Suomen pääomasijoitusyhdistykseen kuuluvat pääomasijoitusyhtiöt jaetaan kahteen ryhmään: yksityisiin ja julkisiin pääomasijoitusyhtiöihin. Yksityisissä pääomasijoitusyhteisöissä enemmistön omistavat johto, henkilöstö, pankki, suuryritys, sijoitusyritys tai muu yksityistä pääomaa edustava taho. Julkisista pääomasijoi- tusyhtiöistä enemmistön omistavat valtio, valtion erityisrahoituslaitos, kunta, kaupunki tai muu julkisia varoja edustava taho. Yksityiset pääomasijoittajat Julkiset pääomasijoittajat 3i Finland Oy Aboa Venture Management Oy Aura Capital Oy Baltcap Management Oy Bio Fund Management Oy CapMan Capital Management Oy Conventum Capital Oy Emerging Power Partners Oy ** EQT Partners Oy Eqvitec Partners Oy Euroventures Advisors Oy Fenno Management Oy Finvest Oyj ** Helmet Capital Fund Management Oy IT Venture Fund Management Oy MB Rahastot Ledstiernan ** Menire Advisors Oy / 2M Invest Finland Oy Merita Capital Oy Miraimon Oy ** Neomarkka Oyj Nexit Ventures Oy Nordic Mezzanine Oy Ab Norventures Oy OKO-Venture Capital Privanet Capital Oyj ** Proventure Oy Sponsor Capital Oy Startupfactory Oy Stratos Ventures Oy ** Teknia Invest Oy * Teknoventure Management Oy * Thomproperties Oy Wedeco Management Oy Ab Finnfund Innofinance Oy Midinvest Oy Nordia Management Oy Sentio Invest Oy Sitra Suomen Teollisuussijoitus Oy * Teknia Invest Oy ja Teknoventure Managment Oy kuuluivat vielä vuoden 2000 tilastoinnissa julkisiin pääomasijoittajiin. ** Emerging Power Partners Oy, Finvest Oyj, Ledstiernan, Miraimon Oy, Privanet Capital Oyj ja Stratos Ventures Oy ovat liittyneet varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2001 aikana. Lisätietoja pääomasijoitusyhtiöistä: 9

10 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Pääoman kerääminen Vuoden 2000 aikana suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät uutta pääomaa miljoonaa markkaa. Rahastoihin kerätty uusi pääoma on enimmäkseen sijoittajien antamia sitoumuksia sijoittaa varoja pääomarahastoihin, jotka maksetaan vasta sopivien sijoituskohteiden löytyessä. Toisin sanoen kerätystä uudesta pääomasta toistaiseksi vain osa on tosiasiassa virrannut pääomarahastoihin. Kerätty uusi pääoma sijoitetaan tyypillisesti 3 5 vuoden kuluessa kohdeyrityksiin. Vuonna 2000 pääomarahastojen merkittävimpiä pääomanlähteitä olivat vakuutusyhtiöt (1136 Mmk, 34 %), Kaavio 2. Kerätty uusi pääoma vuosina (Mmk) eläkeyhtiöt: eläkevakuutusyhtiöt, -kassat, -säätiöt (598 Mmk, 18 %), valtion erityisrahoituslaitokset (529 Mmk, 16 %), pääomarahastoihin sijoittavat rahastot (295 Mmk, 9 %), pääomamarkkinat (210 Mmk, 6 %), yritykset (186 Mmk, 5 %) sekä pankit (152 Mmk, 5 %). Pääomista 85 % kertyi kotimaasta ja 15 % ulkomaisista lähteistä. Sijoittajaryhmittäin tarkasteltuna yksityiset pääomasijoittajat keräsivät uutta pääomaa miljoonaa markkaa (91 %) ja julkiset pääomasijoittajat 285 miljoonaa markkaa (9 %). Taseeseen merkittyjä pääoman korotuksia tai uusiin sijoituksiin kanavoituja varoja ei suoraan lasketa julkisten pääomasijoittajien keräämään uuteen pääomaan. Nämä pääomat tilastoidaan kerätyissä pääomissa vasta, kun yhteisöt tekevät suoria kohdeyrityssijoituksia tai sijoittavat varojaan muihin rahastoihin. Taulukossa 1. esitetty valtiolta kerätty uusi pääoma sisältää Finnfundin, Sitran ja Teollisuussijoituksen tekemien sijoitusten lisäksi muiden rahastojen saamat Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk % Eläkeyhtiöt Vakuutusyhtiöt Pankit Julkiset erityisrahoituslaitokset Yritykset Pääomarahastojen rahastot Pääomamarkkinat Yksityishenkilöt Korkeakoulut ja yliopistot Muut Uudelleen sijoitettavissa olevat tuotot 1 Yhteensä Taulukko 1. Kerätyn uuden pääoman lähteet (Mmk) 1) Uudelleen sijoitettavissa olevat tuotot eivät kerro mitään pääomasijoitustoiminnan tuotoista. Suurin osa pääomasijoitustoiminnan tuotoista ei palaa uudelleen sijoitettavaksi, vaan tuotot jaetaan takaisin sijoittajille. Uudelleen sijoitettavissa olevat tuotot sisältävät myös tuottoja muusta kuin pääomasijoitustoiminnasta (vuokra-, korko- ja muun sijoitustoiminnan tuottoja). 10

11 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY sitoumukset mm. valtion erityisrahoituslaitoksilta ja kunnilta. Myös yksityisellä sektorilla omasta taseestaan taikka emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sijoittavan pääomayhteisön osalta kerätyksi uudeksi pääomaksi luetaan ainoastaan tilastointivuoden aikana tehtyjä sijoituksia vastaava määrä. Mikäli nämä yhteisöt keräävät itsenäisesti varoja erillisiin rahastoihin, tilastoidaan kerätyt varat suoraan uuteen pääomaan. Kerätyn uuden pääoman määrän kasvu on ensimmäistä kertaa koko toimialan elinkaaren aikana taittunut vuoden 2000 aikana. Pääomasijoitustoimialan kansainvälistyessä ja eurooppalaisten pääomasijoittajien konsolidoitumisprosessin käynnistyessä on kuitenkin huomattava, että uutta pääoma Suomesta käsin tehtäviin sijoituksiin kanavoituu huomattavissa määrin myös maamme rajojen ulkopuolelta. Tilastoja tulkitessa on huomattava, ettei ulkomaisten pääomasijoittajien Suomessa sijaitsevien toimipisteiden käyttöön kanavoidun pääoman määrä näy lainkaan kokonaistilastoissa. Kerätyn uuden pääoman arvioidut käyttökohteet on esitetty taulukossa 2. Aikaisempien vuosien mukainen kehityssuuntaus on vahvistunut, kun arvioidaan viime vuoden aikana kerätyn uuden pääoman tulevaisuuden sijoituskohteita. Johdon yritysostoihin käytettäväksi arvioidun pääoman osuus on edelleen laskenut vajaaseen kolmannekseen. Pääomia arvioidaan jatkossa sijoitettavan aikaisempaa enemmän korkean teknologian yrityksiin. Jopa 57 % vuonna 2000 kerätystä pääomasta kaavaillaan sijoitettavaksi jatkossa teknologiayrityksiin. Aiemmasta vuodesta poiketen valtaosan teknologiasijoituksista arvioidaan tulevien vuosien aikana kohdistuvan aikaisen vaiheen yrityksiin % % % Venture capital yhteensä High-tech, aikainen vaihe Muu aikainen vaihe High-tech, laajentumisvaihe Muu laajentumisvaihe Johdon yritysostot (mbo/mbi) Muu Yhteensä Taulukko 2. Kerätyn uuden pääoman arvioidut sijoituskohteet

12 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Hallinnoitava pääoma Hallinnoitavissa olevalla pääomalla tarkoitetaan kohdeyrityksiin sitoutuneen pääoman ja rahastojen vielä sijoitettavissa olevan pääoman yhteissummaa. 2 Sijoitettavissa oleva pääoma ei kuitenkaan yleensä ole kokonaan käytettävissä uusiin sijoituksiin, sillä pääomia on varattava jatkosijoituksiin nykyisiin kohdeyrityksiin sekä pääomarahastojen hallinnointi- ja muihin juokseviin kuluihin. Sijoitettavissa oleva pääoma sisältää rahastosijoittajien antamia sitoumuksia sijoittaa varoja pääomarahastoihin sopivien uusien sijoituskohteiden löytyessä Kaavio 3. Hallinnoitavan pääoman määrä (Mmk) Pääomasijoitustoimialan hallinnoima pääomamäärä oli 13,1 miljardia markkaa vuoden 2000 lopussa. Hallinnoitava pääoma jakautui sijoittajaryhmittäin vuoden 2000 lopussa seuraavasti: Yksityiset pääomasijoittajat Mmk ( 86 %) Julkiset pääomasijoittajat Mmk ( 14 %) Yhteensä Mmk (100 %) kohdeyrityssijoituksiin sitoutuneen pääoman ja Finnfundin hallinnoimien erillisten rahastojen pääoman. Kun julkisten pääomasijoittajien suhteellinen osuus toimialan hallinnoimasta pääomasta oli vielä 1990-luvun alussa huomattava, yksityisen pääoman merkitys on viime vuosien aikana kasvanut koko toimialan kannalta hallitsevaksi. Yksityistä pääomaa onkin ryhdytty yhä enenevissä määrin kanavoimaan laajentumisvaiheessa olevien yritysten lisäksi myös aikaisen vaiheen yritystoimintaan. Vastaavasti julkisen sektorin pääomasijoittajat ovat siirtyneet kohdistamaan sijoituksia rahoitustoiminnan katvealueella toimiviin yrityksiin, joihin liittyviä riskejä yksityisen sektorin rahoittajat eivät vielä ole valmiita kantamaan. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Julkiset Kaavio 4. Hallinnoitava pääoma sijoittajaryhmittäin Yksityiset Omasta taseestaan taikka emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sijoittavien pääomasijoittajien hallinnoimaksi pääomaksi on laskettu aktiivisten kohdeyrityssijoitusten summa. Myös Sitran ja Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoitavaksi pääomaksi on laskettu kohdeyrityksiin sitoutuneen pääoman summa. Finnfundin osalta hallinnoitava pääoma sisältää oman pääoman ehtoisiin 2) Edellisen vuoden hallinnoitavissa oleva pääoma lisättynä vuoden aikana kerätyllä uudella pääomalla ei kerro uutta hallinnoitavissa olevaa pääomaa, sillä hallinnoitavissa olevaan pääomaan vaikuttavat mm. irtautumiset, uudet sijoitukset, tilastoinnin piiriin otettavat uudet hallinnointiyhtiöt ja tilastoinnista mahdollisesti poistettavat hallinnointiyhtiöt. Hallinnoitavissa oleva pääoma on läpileikkaus tilastointivuoden viimeissen päivän tilanteesta. 3) Tiedot ennen vuotta 1997 on muutettu uutta ryhmäjaottelua vastaavaksi seuraavasti: Julkiset = julkiset + julkiset alueelliset pääomasijoittajat, Yksityiset = yksityiset + pankkisidonnaiset + suuryrityssidonnaiset pääomasijoittajat. 12

13 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 5. Tehdyt sijoitukset 2000 Pääomasijoittajat tekivät 418 sijoitusta yhteensä 2362 miljoonalla markalla vuonna Sijoituksista 271 oli ensisijoituksia (1901 Mmk, 196 kohdeyritystä) ja 147 jatkosijoituksia aikaisempiin kohdeyrityksiin (461 Mmk, 119 kohdeyritystä). Koska osa sijoituksista tehtiin usean eri pääomarahaston yhteissijoituksina, pääomarahoitusta sai yhteensä 298 kohdeyritystä. 4 Ensisijoitusten keskikoko oli 7,0 miljoonaa markkaa. Yksityisten pääomasijoittajien ensisijoitusten keskikoko (9,8 Mmk) oli huomattavasti suurempi kuin julkisilla pääomasijoittajilla (2,0 Mmk). Jatkosijoitusten keskikoko oli 3,1 miljoonaa markkaa. Edelliseen vuoteen verrattuna sijoitusten keskikoot kasvoivat kautta linjan Kpl Mmk Ensisijoituksista kuusikymmentä prosenttia tehtiin yhdessä muiden pääomarahastojen kanssa (sis. myös hallinnointiyhtiön muut omat rahastot) taikka sellaisiin yrityksiin, joissa oli jo aiemmilta rahoituskierroksilta mukana muitakin pääomarahastoja. Edellä mainitut syndikoinnit kattavat myös sellaiset sijoitukset, joissa mukana oli ulkomainen pääomarahasto. Neljäkymmentä prosenttia ensisijoituksista tehtiin vain yhden pääomarahaston voimin. Kaavio 5. Tehdyt sijoitukset Yksityiset pääomasijoittajat tekivät sijoituksia 2088 miljoonalla markalla (88 %) ja julkiset pääomasijoittajat 274 miljoonalla markalla (12 %). Myös kappalemääräisesti tarkasteltuna yksityiset pääomasijoittajat olivat aktiivisia, yhteensä 265 sijoitusta (63 %). Julkiset pääomasijoittajat vastaavasti tekivät 153 sijoitusta (37 %) ,8 0,8 3,5 1,0 4,7 4,7 1,4 1,5 5,7 1, Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Kaavio 7. Sijoitusten keskikoot (Mmk) 7 3, Yksityiset Julkiset Mmk Kpl Kaavio 6. Sijoitukset sijoittajaryhmittäin ) Ensi- ja jatkosijoituksia saaneiden yritysten summa ei ole yhtä suuri kuin sijoituksia saaneiden yritysten lukumäärä, koska osaan yrityksistä on tehty sekä ensi- että jatkosijoitus 13

14 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Sijoitukset kehitysvaiheittain Vuonna 2000 pääomasijoittajat käyttivät varoja eniten johdon (MBO/MBI) yritysostojen rahoittamiseen (800 Mmk, 34 %). Seuraavaksi eniten sijoituksia tehtiin nopean kasvuvaiheen (552 Mmk, 23 %), aikaisen kasvuvaiheen (453 Mmk, 19 %), käynnistysvaiheen (255 Mmk, 11 %), siemenvaiheen (159 Mmk, 7 %), tervehdyttämisvaiheen (61 Mmk, 3 %) siirtymävaiheen (46 Mmk, 2 %) sekä muun kehitysvaiheen yrityksiin (34 Mmk, 1 %). Sijoitusvaiheiden määritelmät on esitetty liitteessä % % 80 % % % % % % % % % Muut Johdon yritysostot Siirtym ävaihe Laajennusvaihe Aikainen vaihe Kaavio 9. Sijoitukset kehitysvaiheittain (Mmk) Kappalemääräisesti eniten sijoituksia tehtiin aikaisen kasvuvaiheen (104) yrityksiin, joka kattaa neljänneksen koko vuoden 2000 aikana tehdyistä sijoituksista. Seuraavaksi eniten sijoituksia tehtiin käynnistysvaiheen (86), nopean kasvuvaiheen (74) ja siemenvaiheen yrityksiin (73). Johdon yritysostoihin tehtiin 43 sijoitusta. Muu Tervehdyttäminen MBO/MBI Siirtymä Nopea kasvu Aikainen kasvu Käynnistys Siemen Sijoitusten jakautumisessa eri kehitysvaiheisiin on viime vuosien aikana ollut näkyvissä sijoitusten painopisteen siirtyminen enenevässä määrin alkuvaiheen yrityksiin. Vuoden 2000 aikana sijoitetusta pääomasta 60 % käytettiin kasvuyritysten rahoittamiseen, johdon yritysostoihin ohjatun pääoman jäädessä kolmannekseen. Vuonna 2000 aikaisen kasvun vaiheessa oleviin yrityksiin tehdyt markkamääräiset sijoitukset kasvoivat 140 prosentilla. Pääomia ohjautui edellisvuosia enemmän lkm Mmk Kaavio 8. Vuoden 2000 sijoitukset kehitysvaiheittain 5 Muu Tervehdyttäminen MBO/MBI Siirtymä Nopea kasvu Aikainen kasvu Käynnistys Siemen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaavio 10. Kehitysvaiheet sijoitusryhmittäin (Mmk) myös siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin. Myös johdon yritysostojen rahoittamiseen käytetyn pääoman määrä kasvoi vaikkakin MBO/MBI-sijoitusten suhteellinen osuus pieneni. Kaaviosta 10 havaitaan, kuinka yksityistä pääomaa on alkanut kanavoitua jopa aivan siemen- ja käynnistysvaiheessa oleviin yrityksiin. Kun vielä vuonna 1999 julkiset pääomasijoittajat vastasivat 80 prosenttisesti siemenvaiheen rahoituksesta, vuoden 2000 aikana tehdyistä siemenvaiheen sijoituksista lähes puolet on tehty yksityisistä varoista. Tällä hetkellä yksityistä pääomaa on saatavissa kaikissa kehitysvaiheissa. Kehitys on johtanut siihen, että julkiset pääomarahoittajat ovat siirtyneet rahoittamaan jopa siemenvaihetta aikaisemmassa vaiheessa olevia yritysideoita sekä yksityisen sektorin kannalta liian riskipitoisia tai pitkäkestoisia hankkeita. Johdon yritysostoja ja siirtymäkauden yrityksiä rahoitetaan täysin yksityisistä varoista Yksityiset Julkiset 5) Muu -kehitysvaihe sisältää mm. listalta ostoja (delisting) ja olemassa olevien osakkeiden ostoja toisilta pääomasijoittajilta tai muulta omistajataholta (secondary purchase). 14

15 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 7. Sijoitukset toimialoittain Pääomasijoitusten toimialaluokitus on Suomeen sovellettu versio European Private Equity & Venture Capital Associationin (EVCA) toimialaluokituksesta. Tämä luokittelu erittelee tutkimus- ja tuotekehityspainotteiset toimialat, mutta jättää kulutustavarateollisuuden ja palvelut kuluttajille sekä teollisuustuotannon ja -palvelut laajaksi kokonaisuudeksi. Toimialaluokitus on esitetty tarkemmin liitteessä 2. Vuonna 2000 tehtiin eniten sijoituksia tietotekniikkaan (419 Mmk). Tätä seurasivat muu tuotanto (413 Mmk), lääketiede (286 Mmk) sekä internet -teknologia (246 Mmk). Kappalemääräisesti sijoituksia tehtiin eniten tietotekniikkaan (86), lääketieteeseen (58) ja internet teknologiayrityksiin (41). Edellisiin vuosiin verrattuna sijoitusten suhteelliset markkamääräiset osuudet kasvoivat vuonna 2000 erityisesti internet Koko Koko Koko Koko Mmk % lkm % Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Mmk % lkm % Biotekniikka Elektroniikka Energia Internet-teknologia Kemianteoll. ja uudet materiaalit Kuljetus ja liikenne Kulutustavarat vähittäiskauppa muut Lääketiede laitteet lääkkeet terveydenhoito Maa- ja metsätalous Matkailu Metsäteollisuus Muu palvelu Muu tuotanto Rahoituspalvelut Rakennusteollisuus Telekommunikaatio Teoll.tuot. ja -palvelut Teoll.tuot. valv. ja ohjaus Tietotekniikka laitteet ohjelmistot palvelut puolijohdeteknologia Viestintä Ympäristönsuojelu Muu Yhteensä Taulukko 3. Sijoitukset toimialoittain 15

16 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 teknologiaan, ohjelmistoteollisuuteen ja tietotekniikan palveluita tarjoaviin yrityksiin. Pääomasijoitustoimialan kokonaisportfoliossa suurimpia toimialoja olivat tietotekniikka (803 Mmk), kulutustavarat (726 Mmk), lääketiede (624 mmk) ja muu tuotanto (609 Mmk). Kappalemääräisesti eniten sijoituksia on kohdistunut seuraaville toimialoille: tietotekniikka (135), teollisuustuotanto ja -palvelut (105), lääketiede (104) sekä kulutustavarat (94). Markkamääräisesti 54 % sijoituksista tehtiin korkean teknologian yrityksiin. Lukumääräisesti jopa 60 % pääomarahoitusta saaneista yrityksistä oli määriteltävissä korkean teknologian yrityksiksi. Sen sijaan puhtaasti dot.com -yritysten markkamääräinen osuus jäi 5 prosenttiin. 16

17 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 8. Sijoitukset alueittain Sijoituksia tehtiin suuruusjärjestyksessä Etelä-Suomeen (1074 Mmk, 171 kpl), Länsi-Suomeen (334 Mmk, 103 kpl), Itä-Suomeen (176 Mmk, 50 kpl) ja Pohjois-Suomeen (124 Mmk, 29 kpl). Edelliseen vuoteen verrattuna tehtyjen sijoitusten määrät pääsääntöisesti kasvoivat sekä markka- että kappalemääräisesti kaikilla alueilla. Ainoastaan Länsi-Suomen alueelle tehtyjen sijoitusten määrä laski edellisvuodesta. Ulkomaille tehtyjen sijoitusten osuus viime vuonna tehdyistä sijoituksista oli 28 % (654 Mmk). Eniten sijoituksia tehtiin Ruotsiin (369 Mmk, 16 kpl), Yhdysvaltoihin (48 Mmk, 8 kpl) ja Iso-Britanniaan (32 Mmk, 11 kpl). Yhteistyö ulkomaisten pääomasijoittajien kanssa on kasvanut viime vuosina. Myös ulkomaisten pääomasijoittajien Suomea kohtaan osoittama kiinnostus on kasvanut. Ulkomaisten pääomasijoittajien sijoitukset Suomeen tapahtuvat usein yhteissijoituksina suomalaisten pääomasijoittajien kanssa. Ulkomaat kpl 29 Mmk Pohjois-Suomi 124 Itä-Suomi Länsi-Suomi Etelä-Suomi Kaavio 11. Vuonna 2000 tehdyt sijoitukset alueittain Ulkomaat Pohjois-Suomi kpl mmk Suomi Ruotsi USA Norja UK Liettua Viro Saksa Tansania Ven ä j ä Kanada Kiina Muu Itä-Suomi Kaavio 13. Sijoitusten maantieteellinen jakauma 2000 Länsi-Suomi Etelä-Suomi Kaavio 12. Tehdyt sijoitukset alueittain (koko portfolio) Tarkasteltaessa pääomasijoitustoimialan koko portfoliota, ei läänien järjestys olennaisesti muutu edellisestä. Markkamääräisesti eniten sijoituksia on tehty Etelä-Suomeen (42 %). Seuraavina tulevat Länsi-Suomi (20 %), Itä-Suomi (7 %) ja Pohjois-Suomi (4 %). Toimialan kokonaisportfoliossa ulkomaisten sijoitusten osuus oli vuodenvaihteessa 26 %. 17

18 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Sijoituksissa käytetyt rahoitusinstrumentit Pääomasijoituksissa käytetään usein eri rahoitusinstrumenttien yhdistelmiä. Hyvin tavallinen sijoitus muodostuu osakepääomasijoituksen ja vaihtovelkakirjalainan ja/tai pääomalainan yhdistelmästä. Rahoituspaketti muodostetaan aina vastaamaan kohdeyrityksen kunkin hetkisen kehitysvaiheen tarpeita. Lähtökohtana on yrityksen kyky selviytyä syntyvistä rahoituskustannuksista. Tilastoinnissa on siirrytty käyttämään European Private Equity & Venture Capital Association käyttämiä pääomalajeja: equity, quasi-equity, mezzanine, unsecured debt ja secured debt. Pääomalajien määritelmät ovat seuraavat: Equity: Ownership interest in a corporation, represented by the shares of stock which are held by investors (osakepääoma). Quasi-equity: Non-equity securities which are convertible to equity (osakepääomaksi vaihdettava arvopaperi). Mezzanine: Loan finance that is halfway between equity and secured debt, either unsecured or with junior access to security (välirahoitus). Unsecured debt: Loans not secured on the company s assets (vakuudet-tomat lainat). Secured debt: Loans secured on the company assets (vakuudelliset lainat). Vuonna 2000 tehdyissä pääomasijoituksissa käytettiin suuruusjärjestyksessä seuraavia pääomalajeja: equity (1 521 Mmk), mezzanine (478 Mmk), unsecured debt (218 Mmk), quasi-equity (124 Mmk) ja secured debt (21 Mmk). Pääomasijoittajien koko portfoliossa pääomalajien jakauma on saman suuntainen; equity (3 606 Mmk), mezzanine (1 447 Mmk), unsecured debt (762 Mmk), quasi-equity (474 Mmk) ja secured debt (36 Mmk) Mmk Mmk % Equity Quasi-equity Mezzanine Unsecured debt Secured debt Yhteensä Taulukko 4. Käytetyt rahoitusinstrumentit % Mmk Equity Quasi-equity Mezzanine Unsecured debt Secured debt 36 1 Yhteensä Taulukko 5. Kokonaisportfolion rahoitusinstrumentit ) Kokonaisportfolion hankintahintaan laskettu arvo on 6,2 miljardia markkaa. Taulukossa 6. esitetty portfolion arvo sisältää myös sijoituksia, joista on jo osittain irtauduttu joko vuoden 2000 kuluessa tai aikaisemmin. 18

19 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY 10. Irtautumiset Vuonna 2000 pääomasijoittajat irtautuivat osittain tai täydellisesti 142 sijoituksesta, joiden arvo hankintahintaan oli 586 Mmk. Täydellinen irtautuminen toteutettiin 75 tapauksessa (474 Mmk) ja osittain irtauduttiin 67 sijoituksesta (112 Mmk). Osittaisessa irtautumisessa pääomasijoittaja luopuu omistuksestaan osittain tai esimerkiksi kohdeyritys maksaa osan rahoituspakettiin kuuluvasta lainasta takaisin Kaavio 14. Irtautumisten arvo hankintahintaan (Mmk) Irtautumisten hankintahintaan laskettu arvo on kolmena viime vuonna kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Irtautumisten kasvu kertoo siitä, että pääosin yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella perustetut määräaikaiset pääomarahastot ovat saavuttaneet elinkaaressaan vaiheen, jossa tehdyt sijoitukset kypsyvät irtautumiskelpoisiksi. Noteerattujen osakkeiden myymisellä irtauduttiin 174 miljoonan markan hankintahintaisista sijoituksista. Merkittäviä irtautumisia toteutettiin myös yrityskaupan (164 Mmk), julkisen noteerauksen (99 Mmk) ja velkainstrumenttien takaisinmaksun (55 Mmk) kautta. Kappalemääräisesti suosituimmiksi irtautumistavoiksi muodostuivat velkainstrumenttien takaisinmaksu (39) ja yrityskauppa (36). Velkainstrumenttien takaisinmaksu on tyypillinen osittaisen irtautumisen muoto. Velan lyhennykset saattavat jakautua usean vuoden ajalle, jolloin velanlyhennysten merkitys kappalekohtaisessa tilastoinnissa korostuu. Irtautumisten kappalemäärän osalta on syytä huomioida, että eri rahastojen irtautumisen samasta kohdeyrityksestä tilastoidaan aina erikseen. Pääomasijoittajat irtautuivat vuoden 2000 aikana yhteensä 106 kohdeyrityksestä. Yrityskaupalla irtauduttiin 25 kohdeyrityksestä. Vuoden 2000 aikana listattiin 9 pääomarahoitusta saanutta yritystä. Alaskirjaus jouduttiin tekemään 14 kohdeyrityksen kohdalla. Noteerattujen osakkeiden myynti -ryhmään kuuluvat irtautumiset pääomasijoittajien listaamista yrityksistä. Irtautumisten arvot on tilastoitu hankintahintaan. Sijoitusten varsinaiset tuotot on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tuotoista tehdään erillisiä selvityksiä. Irtautumistavat mmk % lkm % Yrityskauppa Julkinen noteeraus Noteerattujen osakkeiden myynti Velkainstrumenttien takaisinmaksu Myynti toiselle pääomasijoittajalle Myynti rahoituslaitokselle Alaskirjaus Muu Yhteensä Taulukko 6. Vuonna 2000 tapahtuneet irtautumiset irtautumistavoittain 19

20 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA Kokonaisportfolio Pääomasijoitustoimialan kokonaisportfoliossa oli vuoden 2000 lopussa aktiivisena 883 sijoitusta. Samoihin kohdeyrityksiin tehtyjen yhteissijoitusten takia toimialan kokonaisportfoliossa olevien yritysten lukumäärä on pienempi. Vuoden 2000 lopussa portfoliossa oli aktiivisena yhteensä 626 kohdeyritystä, joihin sijoitetun kokonaispääoman määrä nousi 6,2 miljardiin markkaan. Laskettaessa yhteen pääomasijoitustoimialalla tapahtuneet kaikki tilastoidut sijoitukset voidaan arvioida, että pääomasijoittajat ovat kumulatiivisesti sijoittaneet pk-yrityksiin lähes 8 miljardia markkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pääomasijoitustoimialan vuoden vaihteen sijoitusportfolion hankintahintaan lasketusta kokonaisarvosta 78 % oli yksityisten pääomasijoitusyhtiöiden tekemiä sijoituksia ja 22 % julkisten pääomasijoittajien tekemiä sijoituksia. Yksityisten pääomasijoittajien suhteellinen osuus portfolion kokonaisarvosta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, julkisten pääomasijoittajien osuuden vastaavasti laskiessa. Viime vuosina tehdyistä sijoituksista valtaosa on ollut yksityisten pääomasijoittajien tekemiä. Kun julkinen sektori on pääomasijoitustoimialan alkuvaiheessa kuitenkin lähes kokonaisuudessaan vastannut pääomasijoitustoiminnan käynnistämisestä, on julkisten pääomasijoittajien tekemien sijoitusten osuus portfolion arvosta edelleen suhteellisen suuri. Toimialan portfoliossa olevien sijoituskohteiden lukumäärästä on 70 % sellaisia, joihin ensisijoitus on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana. On syytä huomioida, että jakaumassa näkyvät vain aktiiviset sijoitukset. Sitä mukaa kun sijoituksista irtaudutaan, ne poistuvat tilastoidusta ikäjakaumasta % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Yksityiset Julkiset Kaavio 15. Portfolion jakautuminen sijoittajaryhmittäin (Mmk) Kaavio 16. Portfoliossa olevien sijoitusten ensimmäinen sijoitusvuosi Sijoitukset kohdeyrityksiin vuoden alussa Ensisijoitukset Jatkosijoitukset Täydelliset irtautumiset (hankintahintaan) Osittaiset irtautumiset (hankintahintaan) Tilastointiin liitetyt po.sijoittajat ja sijoitukset Tilastoinnista poistetut po.sijoittajat ja sijoitukset Korjauserä Sijoitukset kohdeyrityksiin vuoden lopussa Taulukko 7. Pääomavirrat kohdeyrityksiin (Mmk) 7) Aikaisemmin ilmoitettujen tietojen täsmennyksiä, korjauksia ja muutoksia. 20

21 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Liite 1. Tutkimusmenetelmä ja periaatteet Pääomasijoitustoimialan kehittymistä on tilastoitu Suomessa vuodesta Tiedot kerätään vuosittain European Private Equity & Venture Capital Associationin (EVCA) ja Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) toimesta. Molemmat edellä mainitut tahot julkaisevat tilastoja pääomasijoitustoimialan kehityksestä. EVCAn ja FVCAn tilastot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia tilastointiperiaatteissa olevien erojen vuoksi. Verrattaessa pääomasijoitustoimintaa Euroopan eri maissa on suositeltavaa käyttää EVCAn tilastoja, jolloin tilastointiperiaatteet ovat yhteneväisiä kaikkien maiden osalta. Tutkimuksessa olivat mukana Suomen pääomasijoitusyhdistyksen varsinaiset jäsenet. Vuoden 2000 lopussa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäseneksi kuului 35 pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joista kyselyyn vastasi 31 pääomasijoitusyhteisöä. Tutkimuksen vastausprosentti oli lähes 90 %. Ulkomaisen pääomasijoitusyhteisön Suomeen tekemät sijoitukset eivät kuulu tutkimuksen piiriin ellei yhteisöllä ole vakinaista toimipistettä Suomessa. Tutkimuksen ulkopuolelle jää myös suuryritysten harjoittama Corporate Venture Capital -toiminta sekä varakkaiden yksityishenkilöiden eli ns. bisnes-enkeleiden harjoittama sijoitustoiminta. Kerätty uusi pääoma Kerätyllä uudella pääomalla tarkoitetaan pääomasijoitusyhteisöjen tilastointivuoden aikana keräämien uusien varojen, rahastosijoittajien antamien sijoitussitoumuksien sekä uudelleen sijoitettavissa olevien tuottojen yhteismäärää. Varat ja sijoitussitoumukset voidaan kerätä sekä kotivaltiosta että ulkomailta. Suomessa toimipisteen omaavan pääomasijoitusyhtiön keräämä uusi pääoma tilastoidaan Suomen tilastoihin myös siinä tapauksessa, että yhteisön sijoituspolitiikka mahdollistaa sijoitukset muihinkin maihin. Itsenäisten hallintoyhtiöiden rahastoihin tilastointivuoden aikana kerätyt varat luetaan sellaisenaan kerättyyn uuteen pääomaan. Suoraan omasta taseestaan taikka emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sijoittavan yksityisen pääomayhteisön osalta kerätyksi uudeksi pääomaksi ei lasketa laskennallisia pääomasijoitustoimintaan osoitettuja uusia eriä. Tilastoinnissa huomioidaan ainoastaan tilastointivuoden aikana tehtyjä suoria sijoituksia vastaava määrä. Sikäli kun nämä yhteisöt lisäksi keräävät itsenäisesti varoja erillisiin rahastoihin, tilastoidaan kerätyt varat suoraan uuteen pääomaan. Finnfundin, Sitran ja Teollisuussijoituksen taseeseen merkityn pääoman korotuksia tai uusiin sijoituksiin kanavoituja varoja ei lasketa julkisten pääomasijoittajien keräämään uuteen pääomaan. Nämä pääomat muuttuvat näkyviksi silloin, kun yhteisöt tekevät suoria kohdeyrityssijoituksia tai sijoittavat varojaan muihin rahastoihin. Sikäli kun julkiset pääomasijoitusyhteisöt keräävät itsenäisesti varoja erillisiin rahastoihin, tilastoidaan kerätyt varat suoraan uuteen pääomaan. Pelkkiä rahastosijoituksia tekevien pääomasijoitusyhteisöjen keräämiä uusia varoja ei tilastoida kerättyyn uuteen pääomaan. Nämä pääomat raportoidaan pääomarahaston toimesta vasta, kun sijoitussitoumus varsinaisesta rahastosijoituksesta on tehty. Pääomarahastoihin sijoittavat rahastot toimivat yhtenä pääomarahastojen pääomanlähteenä. Hallinnoitava pääoma Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan kohdeyrityksiin sitoutuneen pääoman ja rahastojen vielä sijoitettavissa olevan pääoman yhteissummaa. Kohdeyrityksiin sitoutuneeseen pääomaan lasketaan vain kohdeyrityksiin tehdyt suorat sijoitukset vähennettynä irtautumisilla. Sijoitettavissa oleva pääoma sisältää pääomarahastoissa vielä sijoitettavana olevan pääoman sekä rahastosijoittajien antamia sitoumuksia sijoittaa varoja pääomarahastoihin sopivien uusien sijoituskohteiden löytyessä. Suurin osa sijoitettavissa olevan pääoman määrästä ei siis varsinaisesti vielä ole pääomasijoittajien hallussa. Itsenäisten hallinnointiyhtiöiden hallinnoimissa rahastoissa sijoitettuna ja sijoitettavissa oleva pääoma luetaan hallinnoitavaan pääomaan. Omasta taseestaan, emoyhtiönsä taseesta tai rahastoista sekä julkisten pääomasijoittajien hallinnoitavaksi pääomaksi lasketaan ainoastaan kohdeyrityksiin sitoutuneena olevan pääoman määrä. Näidenkin yhteisöjen hallinnoimien erillisten rahastojen varat lasketaan suoraan hallinnoita- 21

22 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 vaan pääomaan. Rahastosijoituksia ja rahastosijoituksiin varattuja pääomia ei tilastoida hallinnoitavaan pääomaan. Sijoitukset ja irtautumiset Tehdyt sijoitukset ja irtautumiset tilastoidaan lähtökohtaisesti pääomasijoitusyhteisön kotivaltiossa. Sikäli kun pääomasijoitusyhteisö toimii usean eri valtion alueella, paikallisen toimipisteen tekemä sijoitus tilastoidaan sivutoimipisteen sijaintimaassa, eikä emoyhtiön kotimaassa. Näin sijoitus ei tule kahteen kertaan tilastoiduksi Euroopan kokonaistilastossa. Sijoitukset tilastoidaan rahastokohtaisesti. Toisin sanoen eri rahastoista samaan yritykseen tehdyt sijoitukset tilastoidaan erillisinä. Esimerkiksi hallinnointiyhtiön kolmen eri rahaston sijoittaessa samaan yritykseen tehtyjä sijoituksia katsotaan myös olevan kolme. Myös samaan yritykseen eri aikoina tehdyt sijoitukset tilastoidaan erillisinä sijoituksina. Sijoitukset tilastoidaan maksatusperusteisesti sijoituksen tultua tehdyksi. Syndikoituja sijoituksia ovat eri pääomasijoitusyhteisöjen samaan yritykseen tekemät ensisijoitukset. Myös hallinnointiyhtiön hallinnoimien eri rahastojen samaan kohdeyritykseen tekemät sijoitukset on tilastoitu syndikoituina sijoituksina. Pääomasijoitusyhteisön portfoliossa oleviin kohdeyrityksiin tehtäviä jatkosijoituksia ei lueta syndikoiduiksi sijoituksiksi. Kiinteistösijoituksia, sijoituksia toisiin pääomarahastoihin ja sijoituksia noteerattuihin yrityksiin ei tilastoida pääomasijoituksina. Poikkeuksen muodostaa sijoituksen tekeminen julkisesti noteerattuun yritykseen, kun tarkoituksena on yrityksen poistaminen listalta. Listaltaostot (delisting) katsotaan siis pääomasijoituksiksi. Irtautumiset tilastoidaan rahastokohtaisesti. Irtautumiset arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan. 22

23 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Liite 2. Pääomasijoitusten toimialaluokitus (EVCA) Biotekniikka: biotekniikkatuotteet, valmistus- ja tutkimuslaitteet, tutkimustoiminta, DNA, biosensorit Elektroniikka: akut, virtalähteet, muut elektroniset tuotteet, lasertuotteet, kuituoptiikka, analyysi ja tutkimusvälineet Energia: öljyn ja kaasun etsintä, tuotanto sekä palvelut, energian jalostus ja jakelu, energian säästö, vaihtoehtoiset energiamuodot Internet-teknologia Kemianteollisuus ja uudet materiaalit: muovituotteet, pinnoitteet ja liimat, kalvotuotteet, erikoisalojen materiaalit ja kemiakaalit, maatalouden kemikaalit, kulutushyödyke kemikaalit Kuljetus ja liikenne: ilmailu, maantiekuljetukset, postija kuriiripalvelut, moottoriajoneuvot ja niiden osat, lentokentät ja muut kuljetuspalvelut Kulutustavarat (vähittäiskauppa): Kulutustavaroiden ja -palvelujen myynti, päivittäishyödykkeet ja -tavarat, käyttötavarat, vapaa-ajan tuotteet Kulutustavarat (muut): Kulutustavaroiden tuotanto ja jakelu Lääketiede (lääkkeet): lääkkeiden kehitys, valmistus ja tuotanto Lääketiede (laitteet): instrumentit, tutkimuslaitteet Lääketiede (terveydeydenhoito): hoitotuotteet ja -palvelut, vammaisten apuvälineet, sairaalan hallinnointipalvelut Maa- ja metsätalous: maanviljely, kalastus, metsänhoito, eläintenhoito Matkailu Muut palvelut: insinööripalvelut, konsultointipalvelut, mainos- ja pr-toimistot, jakelijat, maahantuojat ja tukkukauppiaat Muu tuotanto: toimistotarvikkeet ja -huonekalut, tekstiilit, kustannustoiminta ja painaminen, pakkaustuotteet ja -koneet Rahoituspalvelut: pankkitoiminta vakuutustoiminta, kiinteistösijoituksiin liittyvä palvelutoiminta, arvopaperien tai hyödykkeiden välitykseen liittyvä toiminta Rakentaminen: rakennuspalvelut ja rakentaminen, rakennusmateriaalien tuotanto Telekommunikaatio (laitteet): Ääni- ja datakommunikaatiolaitteet, ei reitittimet Telekommunikaatio (reitittimet) Teollisuustuotanto ja -palvelut: teollisuusinstrumentit ja -koneet, teollisuuspalvelut Teollisuustuotannon valvonta ja ohjaus: tuotannon mittalaitteet, sensorit, prosessin valvontalaitteet, robotit, konenäkö, numeerisesti ohjattu tai automatisoitu koneiden valvonta Tietotekniikka (laitteet): tietokoneet, oheislaitteet, laitteisiin liittyvät palvelut Tietotekniikka (ohjelmistot) Tietotekniikka (palvelut) Tietotekniikka (puolijohdeteknologia) Viestintä: TV-toiminta, mediatalot, kustannustoiminta Ympäristönsuojelu ja kierrätys Muut Metsäteollisuus: paperi- ja sahateollisuus 23

24 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 Liite 3. Yrityksen kehitysvaiheiden määritelmät Siemenvaihe Rahoitus annetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja yrityksen alustavaan organisointiin ennen liiketoiminnan varsinaista käynnistystä. Käynnistysvaihe Rahoitus annetaan tuotekehitykseen ja koemarkkinointiin. Yritystä voidaan olla juuri perustamassa tai se on toiminut jo lyhyen aikaa. Yrityksen tuotteita ei ole vielä kaupallistettu. Aikainen kasvuvaihe Rahoitus yritykselle, jonka tuotekehitys on onnistunut ja joka tarvitsee rahoitusta lähinnä tuotannon ja myynnin lopulliseen kaupallistamiseen. Yritys ei usein vielä tuota voittoa. Nopea kasvuvaihe Rahoitus kasvavalle yritykselle, jonka toiminta ei ole tappiollista. Rahoitus käytetään lähinnä tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, markkinointiin tai tuotteen jatkokehittämiseen. Myös käyttöpääoman lisääminen voi olla rahoituksen kohde. Siirtymävaihe Tilapäinen rahoitus yksityisessä omistuksessa olevalle yritykselle, jonka osakkeet noteerataan julkisilla markkinoilla lyhyen ajan kuluessa. Terveyttäminen Rahoitusvaikeuksissa olevan vakiintuneen yrityksen toimintarakenteita terveytetään rahoituksen avulla siten, että yritys tuottaa vastedes voittoa. Toimivan johdon yritysosto (MBO) ja ulkopuolisen ryhmän yritysosto (MBI) Rahoitus, jonka avulla yrityksen toimiva johto ja mahdolliset sijoittajat ostavat tuotantolinjan tai koko yrityksen (Management Buy Out). Rahoitus, jonka avulla yrityksen ulkopuolinen ryhmä ostaa yrityksen ja ryhtyy ostetun yrityksen toimivaksi johdoksi (Management Buy In). 24

25 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Liite 4. Taulukoiden ja kaavioiden luettelo Kaaviot 1. Rahastorakenne 2. Kerätty uusi pääoma vuosina (Mmk) 1. Hallinnoitavan pääoman määrä (Mmk) 2. Hallinnoitava pääoma sijoittajaryhmittäin Tehdyt sijoitukset Sijoitukset sijoittajaryhmittäin Sijoitusten keskikoot (Mmk) 6. Vuoden 2000 sijoitukset kehitysvaiheittain 7. Sijoitukset kehitysvaiheittain (Mmk) 8. Kehitysvaiheet sijoitusryhmittäin (Mmk) 9. Vuonna 2000 tehdyt sijoitukset alueittain 10. Tehdyt sijoitukset alueittain (koko portfolio) 13. Sijoitusten maantieteellinen jakauma Irtautumisten arvo hankintahintaan (Mmk) 15. Portfolion jakautuminen sijoittajaryhmittäin (Mmk) 16. Portfoliossa olevien sijoitusten ensimmäinen sijoitusvuosi Taulukot 2. Kerätyn uuden pääoman lähteet (Mmk) 3. Kerätyn uuden pääoman arvioidut sijoituskohteet Sijoitukset toimialoittain 5. Käytetyt rahoitusinstrumentit Kokonaisportfolion rahoitusinstrumentit Vuonna 2000 tapahtuneet irtautumiset irtautumistavoittain 8. Pääomavirrat kohdeyrityksiin (Mmk) 25

26 P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 Liite 5. Toimialatutkimukset Auer, Juha Venture capital -toimiala Suomessa 1988, Sitra, 1989 Westerlund, Heikki Venture capital -toimiala Suomessa 1989, Sitra, 1990 Jänkälä, Pasi Venture capital -toimiala Suomessa 1990, Sitra, 1991 Jänkälä, Pasi Venture capital -toimiala Suomessa 1991, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, 1992 Jänkälä, Pasi Venture capital -toimiala Suomessa 1992, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, 1993 Jänkälä, Pasi Ammattimainen pääomasijoittaminen Suomessa 1993, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, 1994 Jänkälä, Pasi Ammattimainen pääomasijoittaminen Suomessa 1994, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, 1995 Linnakko, Tuuli Ammattimainen pääomasijoittaminen Suomessa 1995, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 1996 Borg, Peter Ammattimainen pääomasijoittaminen Suomessa 1996, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 1997 Borg, Peter Ammattimainen pääomasijoittaminen Suomessa 1997, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 1998 Borg, Peter Pääomasijoittaminen Suomessa 1998, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 1999 Borg, Peter Pääomasijoittaminen Suomessa 1999, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2000 Korvenoja, Riikka Pääomasijoittaminen Suomessa 2000, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Pääomasijoittaminen Suomessa 2001

Pääomasijoittaminen Suomessa 2001 Pääomasijoittaminen Suomessa 2001 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 ISSN 1459 0026 Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2 S UOMEN

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1999 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN...6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN...10 3.

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2002 ISSN 1459 0026 Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2 SUOMEN

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1998 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN... 6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN... 10

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/ Pääomasijoittaminen Suomessa H1/215 16.9.215 1 Päähavainnot 3lastoista H1/215 Suomalaisyrityksille ennätysmäärä rahoitusta pääomasijoittajilta Suomalaisiin yrityksiin sijoitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa 214 1.6.215 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Buyout Suomessa 2016 14.4.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta Tyypilliset

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Venture capital Suomessa 2016 13.3.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA Pia Santavirta 6.9.2017 Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon Suomen pääomasijoitusyhdistys Rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille parhaan

Lisätiedot

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (rekisterinumero 154077) I YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa yhteyksissä

Lisätiedot

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen Suomessa Miten saan rahoitusta? Edellytykset? Liiketoimintasuunnitelma Toimenpiteet Sopimukset Mitä on pääomasijoittaminen?

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Alihankintamessut Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Alihankintamessut 8.9.2009 Antti Kummu Elokuu 2009 Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa:

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi

Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen Suomessa Miten saan rahoitusta? Edellytykset? Liiketoimintasuunnitelma Toimenpiteet Sopimukset Anu Nokso-Koivisto, Sitra

Lisätiedot

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Pääomasijoittamisesta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2002. 14.11.2002, klo 15.10 AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.

AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2002. 14.11.2002, klo 15.10 AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9. Julkaistu: 2002-11-14 14:10:00 CET Amanda Capital - Osavuosikatsaus AMANDA CAPITAL -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2002 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2002, klo 15.10 AMANDA CAPITAL -KONSERNIN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003. 13.5.2003, klo 14.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003. 13.5.2003, klo 14.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN Julkaistu: 2003-05-13 12:00:23 CEST Amanda Capital Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 31.3.2003 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 SUBSTANSSIARVO KÄÄNTYI NOUSUUN

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. 10.8.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006. 10.8.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 10.8.2006 Heikki Westerlund 10 August 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA

PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA PÄÄOMASIJOITTAJA YRITYKSEN RAHOITTAJANA 23.4.2013 Hallituspartnereiden rahoitusseminaari Risto Jämsen Sijoitusjohtaja M: +358 400 646 474 E: risto.jamsen@midinvest.fi Sami Etula Coordinator (Central-Finland)

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015

Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 Teollisuussijoituksen vaikuttavuuskatsaus 2015 1 Sijoitamme kasvuun Suomalaisen kasvutarinan mahdollistaja Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjä Elinkeinorakenteiden uudistaja Kannattavan sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

Pääomasijoittaja Oulussa

Pääomasijoittaja Oulussa Pääomasijoittaja Oulussa Hannu Säynäjäkangas 0405021092 hannu@fortelman.fi 1 Seudun Hyvinvointirahasto Ky Rahoitus mahdollistaa kasvun? Vaihe Koko Arvostus 2 TEKES Eqvitec Sitra Teknoventure TESI Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus 1-6/2014 1 (5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n puolivuotiskatsaus Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUKSEN TAVOITTEET, VAIKUTUKSET JA LISÄARVO

PÄÄOMASIJOITUKSEN TAVOITTEET, VAIKUTUKSET JA LISÄARVO Opinnäytetyö PÄÄOMASIJOITUKSEN TAVOITTEET, VAIKUTUKSET JA LISÄARVO Hanna Miettinen Liiketalous 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Bioalat ja liiketalous Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

SOTE alan yritykset pääomasijoittajan näkökulmasta. SOTE toimialapäivät 15.9.2009 Veraventure Oy Janne Juhola

SOTE alan yritykset pääomasijoittajan näkökulmasta. SOTE toimialapäivät 15.9.2009 Veraventure Oy Janne Juhola SOTE alan yritykset pääomasijoittajan näkökulmasta SOTE toimialapäivät 15.9.2009 Veraventure Oy Janne Juhola Julkinen pääomasijoittaminen, - Finnvera Oyj valtakunnalliset toimijat - aikaisen vaiheen pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus.

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus. SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitustoiminta vuonna 2002 6 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan kehitys 8 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 Pörssitiedote - 20.8.2001 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2001 CapManin tammi-kesäkuun tulos hyvä CapMan Oyj-konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 7,7 milj. euroa (17,4 milj.

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Kasvu edellyttää investointeja mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Sisältö 1. Teollisuussijoituksen esittely 2. Pääomasijoittaja omistajana ja kasvun rahoittajana 3. Hoito- ja hoivapalveluala sijoituskohteena

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin

CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ja ostaa pääomasijoitusyhtiö Norumin Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj Hans Christian Dall Nygård, toimitusjohtaja, Norum Petri Saavalainen, senior

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Helmikuu 2008 Tilastokeskus Työpajankatu 13 00022 Tilastokeskus Puh. (09) 17 341 Invest in Finland Kaivokatu

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 30.9.2003. 13.11.2003, klo 16.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 30.9.2003. 13.11.2003, klo 16.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Julkaistu: 2003-11-13 15:30:31 CET Amanda Capital Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? 30.9.2003 AMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 13.11.2003, klo 16.30 Amanda

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Pörssitiedote - 15.11.2001 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 CapManin tammi-syyskuun tulos 20,8 milj. euroa CapMan Oyj-konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 10,1 milj. euroa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 14 Suorat sijoitukset. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2004. 4 Vuosi 2004 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2004 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2004 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KÄYNNISTYSRAHAS- TON PERUSTAMINEN

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KÄYNNISTYSRAHAS- TON PERUSTAMINEN Seppo Sneck Visa Hiltunen Kirsi Moisander JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KÄYNNISTYSRAHAS- TON PERUSTAMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 2014 2 TERMINOLOGIAA Termi Pääomasijoitus Ensisijoitus Jatkosijoitus Venture-sijoitus

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006. 25.10.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006. 25.10.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2006 25.10.2006 Heikki Westerlund 25 October 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot

Lisätiedot

Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA. Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa

Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA. Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 Muutokset hyväksytty vuosikokouksessa 16.3.2017 ja

Lisätiedot

Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa

Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa Juuri Rahasto menestystarinoita rakentamassa 28.5.2015 1 Tausta Kiristynyt pankkisääntely vähentää pysyvästi pankkien kykyä ja halua luotonantoon Suomessa Hyvien ja kehityskelpoisten yhtiöiden pääomahuolto

Lisätiedot

Finnfund numeroina

Finnfund numeroina Finnfund lyhyesti Finnfund lyhyesti Teollisen yhteistyön rahasto Oy - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Suomen valtio (UM) 93,4 %, Finnvera 6,5 %, EK 0,1 % Perustettu 1980 Toimisto Helsingissä, henkilökunnan

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot