Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjaus. Päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjaus. Päivitys 13.1.2015"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjaus Päivitys

2 Sisällysluettelo 3. Hyvinvointia työstä - TEM:n missio ja visio 4. TEM-konsernistrategian tavoitelinjaukset 5. TEM-konsernin toimijat 6. TEM:n konserniohjaus 7. Konserniohjaus ja konsernistrategia 8. Tulosohjaus, omistajaohjaus ja johtokuntatyö 9. Tulostavoitteiden lähteet 10. Monivuotinen ohjaussykli 11. Tulosohjauksen vuosikello 12. TEM ja hallinnonalan ohjausvastuut 13. Raportointi TEM-konsernin johtamisen foorumit 2

3 Hyvinvointia työstä - TEM:n missio ja visio Rakennamme kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Onnistumme konsernin yhteisellä tavalla toimia ja vahvalla yhteistyöllä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia Työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan rooli MISSIO TEM-konsernin tahtotila 2015 VISIO 3

4 TEM-konsernistrategian tavoitelinjaukset Tavoitelinjaukset kattavat konsernin laajasta tehtäväkentästä vain osan, mutta ovat keskeisimpiä suuntaa korjaavia asioita. Niiden elinkaari on lähtökohtaisesti hallituskauden mittainen. Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen: Syvennämme vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien yhdensuuntaistamiseksi Uudistamme rakenteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti Keskitymme olennaiseen ja toimimme siinä tehokkaasti Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun. Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta Näiden pohjalta määritellään tulostavoitteet, jotka sisällytetään asianosaisten virastojen ja laitosten tulossopimuksiin. Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä 4

5 TEM-konsernin toimijoita Ulkomaan toimipisteitä Yli 60 (Finpro, Tekes, innovaatiokeskukset, FinChi, TF Future Watch) ELYkeskukset TE-toimistot Innovaatiorahoituskeskus Tekes Finnvera Oyj Kotimaassa Noin 300 toimipistettä Finpro ry Patentti- ja rekisterihallitus Suomen Teollisuussijoitus Oy Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Kilpailu- ja kuluttajavirasto Geologian tutkimuskeskus Turvallisuusja kemikaalivirasto Energiavirasto TEMkonsernin henkilöstömäärä v Noin htv (TEM 565 htv) Huoltovarmuuskeskus

6 TEM:N KONSERNIOHJAUS KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KANSALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ (muut ministeriöt ja niiden alainen hallinto, sidosryhmät) HALLINNONALAN KONSERNIOHJAUS Strateginen suunnittelu Ohjauksen keinot Strategian toteutus Hallitusohjelma ja muut valtioneuvostotason linjaukset Hallinnonalan konsernistrategia ja muut strategiset linjaukset Toimintaympäristön analyysi Tahtotila ja tavoitelinjaukset Tulosohjaus Säädösohjaus Omistajaohjaus Johtokuntatyö Hallinnonalan toimijat Yhteistyökumppanit ja verkostot Asiakkaat Konsernin toimintamalli (arvot, tapa toimia) Informaatio-ohjaus Strategian suunnittelu, seuranta, raportointi ja arviointi 6

7 KONSERNIOHJAUS JA KONSERNISTRATEGIA Konserniohjaus käsitteenä Ministeriö yhdessä hallinnonalan toimijoiden kanssa muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka osaltaan vastaa hallitusohjelman toteuttamisesta sekä suomalaisen työja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämisestä globaalissa taloudessa. Konserniohjaus on tavoitteellinen johtamiskokonaisuus, joka muodostuu mm. seuraavista asioista: Suunnitteluprosessit Seuranta, arviointi- ja raportointiprosessit Rakenneratkaisut Päätöksenteon vastuut ja foorumit Näihin liittyvät työkalut ja käytännöt Konserniohjaus perustuu ministeriön ja hallinnonalan toimijoiden väliseen vuorovaikutteisuuteen ja yhteistyöhön sekä selkeisiin rooleihin. Ministeriön ja hallinnonalan toimijoiden roolijako Ministeriön päämääränä on osaltaan toteuttaa hallitusohjelmaa sekä vastata hallinnonalan toimijoiden strategisesta ohjauksesta. Käytännössä ministeriön konserniohjausrooli kiteytyy seuraaviin teemoihin: Hallinnonalan strategioiden määrittäminen Tavoitteiden asettaminen hallinnonalalle Hallinnonalan tavoitteiden seuranta ja arviointi Konserniohjauksen lähtökohta on konsernistrategia, joka on tärkein ohjausväline. Hallinnonalan toimijoiden vastuulla on puolestaan toteuttaa konsernistrategiaa sekä ministeriön niille asettamia tavoitteita. Ne vastaavat myös oman strategiansa valmistelusta, operatiivisen toiminnan suunnittelusta ja johtamisesta sekä tulosten raportoinnista ministeriölle. Konsernistrategian tavoite Konsernistrategia on lähtökohtaisesti hallituskauden mittainen ja osaltaan toimeenpanee hallitusohjelman esille nostamia painopisteitä. Strategian tehtävänä on auttaa hahmottamaan TEM:n laajan konsernin roolia, yhteisiä tavoitteita sekä auttaa yhdensuuntaistamaan strategioita, linjauksia, suunnitelmia ja toimia eri tasoilla. Konsernistrategia auttaa tarvittaessa nopeaan reagointiin toimintaympäristön muutoksissa. Lisäksi sen tehtävä on selkeyttää hallinnonalan ulkoista kuvaa. Konsernistrategian perusteella on valittu viisi strategista linjausta, joita kutsutaan tavoitelinjauksiksi. Ne kattavat konsernin laajasta tehtäväkentästä vain osan, mutta ovat suuntaa korjaavia asioita. 7

8 TULOSOHJAUS, OMISTAJAOHJAUS JA JOHTOKUNTATYÖ Tulosohjaus Ministeriö laatii vuosittain kunkin viraston kanssa tulossopimuksen, josta neuvotellaan syksyn tulosneuvotteluissa. Tavoitteiden toteumista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa Valtiokonttorin ylläpitämään tulostietojärjestelmään (Netra). TEM:n tulosohjauksessa korostuvat lisäksi vuorovaikutteisuus, asiakaslähtöisyys, jatkuva uudistuminen ja luottamukseen perustuva yhteistyö. Konsernin yhteistä kehittämistä ohjataan erityisesti palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjauksin mm. tietohallinnon sekä asiakkuuksien hallinnan osalta. Tulossopimus perustuu tulosprisman mukaisesti jaoteltuihin osaalueisiin, jotka ovat: - yhteiskunnallinen vaikuttavuus - toiminnallinen tehokkuus - tuotokset ja laadunhallinta - henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Ohjauksessa ollaan siirtymässä asteittain monivuotiseen ohjaukseen valtionhallinnon yhteisen linjauksen mukaisesti huomioiden viraston lakisääteinen tehtävä, strategiset linjaukset sekä hallitusohjelma. Tulosohjauksen periaatteet ovat: - strategisuus, - keveys, - poikkihallinnollisuus ja - yhtenäisyys Omistajaohjauksella tarkoitetaan ministeriön sen yhtiöihin kohdistamaa ohjausta. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä omistajapolitiikasta määritellään valtion omistajaohjauksen keskeiset periaatteet. Johtokuntatyöllä tarkoitetaan strategista ohjausta, jossa virastoissa ja laitoksissa johtokunnat linjaavat yksikön johdon tukena näiden toimintaa. Johtokunnat koostuvat pääsääntöisesti ministeriön ulkopuolisista asiantuntijoista. Virastojen osalta johtokuntien tarve arvioidaan viraston luonne huomioiden. Taustalla on pyrkimys yhtäältä tuoda yksiköiden johdon tueksi laajempi toimialan, asiakaskentän ja liikkeenjohdollinen tuntemus sekä strateginen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen näkemys. Virastoista johtokunnat ovat Innovaatiorahoituskeskus Tekesillä sekä Geologian tutkimuskeskuksella. Informaatio-ohjauksen avulla tuetaan tulosohjausta muulla ohjeistuksella ja linjauksilla sekä jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista. 8

9 TULOSTAVOITTEIDEN LÄHTEET ROOLI STRATEGIA TAEn alustavat tulostavoitteet toimivat lähtökohtana tulossopimuksessa asetettaville tavoitteille Tulostavoitteet Tulostavoite 1 Tulostavoite 2 Tulostavoite 3 Tulostavoite 4 HALLITUSOHJELMA 9

10 MONIVUOTINEN OHJAUSSYKLI Valmistelu Tarkennus Toimeenpano Hallitusohjelma Ministeriön strategialuonnokset Konsernistrategia Monivuotinen tulossopimus Tulossopimuksen päivitys vuosittain Viraston strategialuonnokset Viraston strategian päivitys

11 TULOSOHJAUKSEN VUOSIKELLO Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Kuluvan vuoden tulostavoiteasiakirja julkaistaan Kehysriihi Virastojen tilinpäätökset Tulostavoitteiden toteumat Netraan (edel. vuoden vuosiraportointi) Konsernin tulosohjausfoorumi Ministeriön seur. vuoden TAE annetaan VM:lle Edel. vuoden tilinpäätöskannanotto julkaistaan Ministeriön tulossuunnitteluohje seur. vuodelle Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Budjettiriihi Tulostavoitteiden toteumat Netraan (kuluvan vuoden puolivuotisraportointi) Konsernin tulosohjausfoorumi Seuraavaa vuotta koskevat tulossopimusneuvottelut 11

12 TEM JA HALLINNONALAN OHJAUSVASTUUT TYÖELÄMÄ- JA MARKKINAOSASTO 1. Patentti- ja rekisterihallitus 2. Kilpailu- ja kuluttajavirasto 3. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 4.Huoltovarmuuskeskus (Huoltovarmuusrahasto) ELINKEINO- JA INNOVAATIO- OSASTO 1.Innovaatiorahoituskeskus Tekes 2. Geologian tutkimuskeskus 3.ELY-ohjaus osaston vastuualueella ALUEOSASTO ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä niiden kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA) -Hallinnollinen ohjaus -TEM:n ELY-ohjauksen koordinointi TYÖLLISYYS- JA YRITTÄJYYS- OSASTO ELY-ohjaus osaston vastuualueella (TE-toimistot substanssiohjaus) ENERGIAOSASTO 1.Energiavirasto 2. ELY-ohjaus osaston vastuualueella 3. Valtion ydinjätehuoltorahasto 5.Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 6. Suomen Kuluttajaliitto 7. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö/suomen kuntaliitto 4.Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 5. Finnvera Oyj (Valtiontakuurahasto) 6. Suomen Teollisuussjjoitus Oy KEHA:n tieto- ja viestintäyksikön tulosohjaus yhdessä TIETO-osaston kanssa KONSERNIOHJAUSYKSIKKÖ -Tulosohjauksen johto ja koordinointi - Konsernistrategian laatiminen ja seuranta 7. Finpro ry 8. Suomen taideteollisuusyhdistys/design Forum Finland TIETO-OSASTO - Tietohallinnon, tietoturvan, hankehallinnan, sähköisen asioinnin ja palvelutoiminnan kehittäminen, johto ja ohjaus yhdessä vastuuosastojen kanssa - KEHA:n tieto- ja viestintäyksikön tulosohjaus yhdessä ALUE-osaston kanssa 12

13 RAPORTOINTI Hallitusohjelman toteutumisen seuranta Hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpano on vastuutettu eri ministeriöille, jotka raportoivat toimeenpanon edistymisestä valtioneuvoston intranetissä (Senaattori). Konsernistrategian toteutumisen seuranta Ministeriön TIETO-osasto tuottaa reaaliaikaista seurantatietoa konsernistrategian mittareiden kehittymisestä. Seuranta mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin poikkeamiin. Hallituksen vuosikertomus Hallituksen vuosikertomukseen sisällytetään talousarvion pääluokka- ja lukutasolla (+merkittävimmät siirtomenot) esitettyjen tavoitteiden toteutuminen. Vuosikertomukseen sisältyy myös konsernistrategian tavoitteiden toteumatiedot. Valtioneuvoston kanslian toimesta kootaan hallituksen vuosikertomukseen keskeiset hallitusohjelman seurantatiedot. NETRA (Valtiokonttorin ylläpitämä raportointijärjestelmä) Talousarviossa ja tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan NETRAssa kaksi kertaa vuodessa Tilinpäätös Kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksiin sisältyvissä toimintakertomuksissa esitetään tiedot tavoitteiden toteutumisesta. 13

14 TEM-KONSERNIN JOHTAMISEN FOORUMIT Ministeriön johtoryhmä ja virkamiesjohtoryhmä Ministeriön johtoryhmä toimii ministereiden tukena ministeriön ja hallinnonalaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa. Ministeriön virkamiesjohtoryhmä toimii ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä. Virkamiesjohtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset. Konsernin johtoryhmä Kansliapäällikkö johtaa konsernin johtoryhmän työskentelyä. Johtoryhmään kuuluvat ministeriön ylin virkamiesjohto sekä virastojen ja laitosten ylin johto. Konsernin johtoryhmän tehtävänä on konsernin toiminnan yhdensuuntaistaminen, johon kuuluu muun muassa keskustelu yhteisistä tavoitteista ja sopiminen yhdessä tekemisestä. Konsernin johtoryhmä voi esittää ministeriön johtoryhmälle/virkamiesjohtoryhmälle päätettäväksi asioita. Konsernin johtoryhmään liitännäisenä toimivat TIETO-osaston osastopäällikön johtamat palvelutoiminnan ja it-toiminnan johtoryhmät, joissa yhteen sovitetaan ja linjataan konsernin palvelutoimintaa ja it-kokonaisuutta ja linjataan konsernin yhteistä tapaa toimia. Johtoryhmät esittelevät konsernin johtoryhmälle keskeiset koko konsernia koskevat palvelutoiminnan ja it-asiat keskusteltavaksi. 14

15 TEM-KONSERNIN JOHTAMISEN FOORUMIT ELY-johtoryhmä ELY-johtoryhmä koordinoi, linjaa ja johtaa virkamiestasolla ELY-keskusten toimintaa. Johtoryhmään kuuluvat keskuksia ohjaavien ministeriöiden kansliapäälliköt sekä ELY-keskusten ylijohtajien keskuudestaan valitsema edustaja. ELY-keskusten ohjauksen ja yhteisen toiminnan kehittämistä varten on perustettu 3 valmisteluryhmää (ohjaus, toiminta, henkilöstö- ja hallintoasiat), joissa käsiteltävät yhteistä linjausta vaativat asiat tuodaan ELY-johtoryhmään. Konsernin tulosohjausfoorumi (KTOF) Konsernin tulosohjausfoorumi (KTOF) toimii ministeriön konserniohjausyksikön johdolla. Foorumi kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja se on avoin kaikille konsernin toimijoille. Tilaisuuksien tavoitteena on jakaa yhtenäistä informaatiota koko konsernille. TEM:n esimiesfoorumi Esimiesfoorumi toimii strategiaa, ohjausta, johtamista, organisaatiota ja henkilöstöä yhteisesti koskevien asioiden keskustelu- ja valmisteluelimenä. Osastojen informaatio-ohjaus Osastot järjestävät/tuottavat tarvittaessa informaatio-ohjausta omalta substanssialueeltaan. Hallinnon-, talouden-, viestinnän- ja sisäisen tarkastuksen verkostot toimivat alansa yhteistyöverkostoina. 15

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Kehityshanke hallinnonalan konserniohjauksen mallintamiseksi ja toteuttamiseksi Loppuraportti 29.8.2008 Sisällysluettelo 1. Johdon yhteenveto ja projektin esittely 3 1.1 Johdon

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 18/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 367/2015 Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilinpäätöksistä vuodelta 2011 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

TYÖ- JR elinheinoministeriö RRBeTS- OCH NRRINGSMINISTeRieT MINISTRY 01' employment RNO THe economy

TYÖ- JR elinheinoministeriö RRBeTS- OCH NRRINGSMINISTeRieT MINISTRY 01' employment RNO THe economy .. ~-. "':1"'\Jo... f :ll ~.. ~... t"~~. ~~ ~-----,r~..,. TYÖ- JR elinheinoministeriö RRBeTS- OCH NRRINGSMINISTeRieT MINISTRY 01' employment RNO THe economy SAAPUNUT 1 ANKOMMIT Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen toiminta-arkkitehtuuri Määrittely 1.0 Päiväys 23.4.2012 23.4.2012 2 (28) Tiivistelmä Tämä dokumentti on kuvaus valtionhallinnon

Lisätiedot

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010

YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010 YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010 YRITYSTEN PALVELUPOLKUJEN KEHITTÄMINEN OSANA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTUMISEN TUKEMISTA HANKESUUNNITELMA 15.8.2008 Marja-Leena Vaittinen Helsingin

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:66, ensipainos Jussi Huttunen, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaaminen

Lisätiedot

Trafi osana liikennepolitiikan kokonaisuutta

Trafi osana liikennepolitiikan kokonaisuutta Petri Mononen, Pekka Leviäkangas, Matti Roine, Harri Haapasalo Trafin vaikuttavuustutkimus, osaraportti 1 Trafi osana liikennepolitiikan kokonaisuutta Trafin hallinnollinen ja toiminnallinen arkkitehtuuri

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Helmikuu 2015 Sisällys Johdanto... 2 1 TAUSTAA LAATUTOIMINNALLE... 3 1.1 Kansallinen korkeakoulupolitiikka... 3 1.2 Kansainvälinen koulutuspolitiikka... 3 1.3 Kansallinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun.

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun. 1(20) Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 19.1.2012 Rungon työstäminen ja jo keskustelussa olleiden

Lisätiedot