JAETTU JA JOHDETTU KUNTAKONSERNI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAETTU JA JOHDETTU KUNTAKONSERNI"

Transkriptio

1 JAETTU JA JOHDETTU KUNTAKONSERNI KUNNANJOHTAJIEN NA KEMYKSIA KUNTAKONSERNIN JOHTAMISESTA ELINA LAAVI KUNTAMARKKINAT TUTKIMUSKYSYMYS Millaiset ovat konserniohjauksessa toimivat käytännöt monituottajamallissa kunnanjohtajien näkökulmasta Alakysymykset: millaisia ohjausmenetelmiä ja -keinoja kunnanjohtajilla on käytössään miten asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan millaisina poliittisen ja ammattijohdon eri roolit näyttäytyvät konserniohjauksen kannalta

2 KUNTAKONSERNI

3 DUALISTINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ KUVIO(6:(Kunnan(strategisen(johtamisen(toteutuminen((Rannisto 2005)( KUNNANJOHTAJAN PÄTEVYYSPROFIILI Pätevyysprofiili kattaa viisi osa-aluetta: strategisen pätevyyden, käytännölliset tiedot ja taidot, henkilökohtaiset ominaisuudet, ihmissuhdetaidot sekä läpileikkaavana yhteisön johtamisen taidot. Pätevyysprofiilissa korostuu sellaiset ei-suorat vaikuttamisen taidot, joilla kunnanjohtaja pystyy ohjaamaan toimintaa laajemminkin kuin oman hierarkkisen johtamisjärjestelmänsä kautta. (Haveri & Majoinen 2009, )

4 ANALYYSI ANALYYSIN KOKONAISUUDET Käsityksen kuntakonsernin merkityksestä Muutoksen tuoma haaste johtamiselle (monituottajuuteen siirtyminen) Kuntakonsernin johtaminen Johtamisjärjestelmän organisointi Tavoitteet ja seuranta Poliittisen ja ammattijohdon työnjako

5 KUNTAKONSERNIN MERKITYS Konsernimallisen toiminnan tavoitteena on pääasiassa johtamisen ja toiminnan tehostaminen. Totta kai lähtökohtana on että miten pystyy paremmin strategisesti johtamaa ja miten omistajapolitiikkaa voitaisiin paremmin viedä läpi, et kyllä nää kaksi tavotetta täs on kokoajan selkäytimessä. Sitte yhteiset tietojärjestelmät, tietokannat, että löytyy synergiaetuja sieltä toiminnallisesta näkökulmasta. --et nähtäs et täs ollaan niinku yhtä perhettä, jolla pitäs olla yhteiset tavotteet. Väljät, mutta yhtenevät näkemyksen siitä mikä on kuntakonserni: liukumaa juridisesta, hierarkkisesta konserniajatuksesta kohti verkostoja ja kumppanuutta Me luomme niitä edellytyksiä sille ja platformeja toimia, osittain kaupunkina, yhdessä elinkeinoelämän kanssa muun muassa noissa yhteisöissä joita mä äsken sanoin ja sit meil on muita verkostomaisia toimintatapoja yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja yliopiston tai korkeakoulujen kanssa. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Ammatillinen johtamisjärjestelmä 1) nimetyt controllerit muodostaa johtoryhmän ja raportoi kaupunginjohtajalle, 2) tytäryhteisöjen seuranta keskitetty omistajaohjaukseen ja yhden raportoijan kautta kaupunginjohtaja, 3) ei selkeää linjaa 4) ulkoinen tarkastaja kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen alaisuudessa tekee talousseurannasta toiminnallisia selvityksiä. Lisäksi apulaiskaupungjohtajat seuraa virastoja. Johtamisen solmukohdat: -Johtoryhmä: oikea kokoonpano, oikeat asiat -Tulosneuvottelut/omistajaohjauskeskusetelut konserniyksiköiden toiminnanjohtajien/+hallituksen puheenjohtajien kanssa vuosikellon mukaan (TA:n ja TP:n yhteydessä) -Toiminnallinen omistajaohjaus: toimitusjohtajat 1-4 kertaa vuodessa yhteen, tutustumaan toisiin, synnyttämään synergiaa, luomaan tunnelmaa yhteisestä kaupunkikonsernista, hallituksen puheenjohtajat kerran vuodessa kokoon, omien toimijoiden perehdytys ohjaustehtäviin (lähinnä pol) -Tärkeää: omistajaohjaus tapahtuu operatiivisena toimintana ammatillisen johdon toimesta: luotu rinnakkainen, hierarkkinen varmistama ohjausjärjestelmä, jolla varmistetaan omistajaohjauksen vaikuttavuutta -Omistajaohjauksen linjauksien valmistelu osin poikkisektoraalista viranhaltijoiden kesken -Konserninäkökulma=isot kokonaisuudet vahvistavat ammatillisen johdon roolia -Vuorovaikutus keskeinen ja suosituin tapa ohjata toimintaa, selvittää ongelmia ja luoda ratkaisuja --ku on varsinki strategisia yhteisöjä - joko yhtiöiä tai kuntayhtymiä - niin kyl niinku tavalla tai toisella pitäs ehdottomasti varmistaa tänne ikään ku päätöksiä valmistelevaan viranhaltijakenttään on yhteys.

6 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Poliittinen johtamisjärjestelmä -Peruslinja: poliittisen rooli on vahvistumassa, mutta poliittinen järjestelmä ei taivu systemaattisuuteen, byrokratiaan ja hierarkiaan, vaan tuo satunnaisuutta ja taloudellista riskiä omistajaohjaukselle Mut se on se iso kysymys siinä, että kaupungin intressi, kaupungin näkökulma ja näkemys asiaan, niin se ei tahdo välittyä yks yhteen niinku sinne [tytäryhteisön päätöksentekoon]. Ja siellä voi olla suuria intressejä -- mitä ollaan tekemässä. -- Suunnittelu etenee tonne suuntaan, kun me oltas mieltä, että sen pitäs edetä tähän suuntaan, niin nää on niitä, joista ei seuraa kuin se lasku. Ja sillon kun se ei oo meijän kautta ohjattua taikka se ei toimi se demokratiaohjaus, se demokratiaohjaus on se kaikkein suurin ongelma. -Pääasiassa poliittiset tytäryhteisöjen hallitukset/johtokunnat - Eivät osa omistajaohjausta, sillä muuttuvat kuntayhtymän miehiksi - Iso ongelma, sillä omistajan ääni vaimenee, kun poliittinen muuttuu yhtymän edunvalvojaksi -Kaupunginhallituksen rooli vahvistumassa konsernihallituksena - Poliittinen järjestelmä arvostaa omistajaohjauksen päätöspaikkoja - Kaupunginhallituksen alaisissa jaostoissa käydään keskustelu, kh tekee päätökset -Kaupunginvaltuustolla selkeästi strateginen rooli päättäen periaatteista, strategioista ja ohjelmista - Tosin päättää talousarviosta ja takaukset -Erikoinen twisti: tytäryhteisöjen poliittiset hallitukset eivät tosiasiallisesti omistajaohjauksen osa, joten ongelmien kumuloiduttua poliittinen kaupunginhallitus antaa tuen operatiiviselle toiminnalle vaihtaa poliittinen yhteisön hallitus Demokratiaan kuuluu, että demokratiassa on demokratia. OMISTAJAOHJAUS- RAKENTEITA Tytäryhteisöjen ohjaus lähtee jaosta koreihin: 1)strategiset yhteisöt, joista ei luovuta 2) taloudelliset yhteisöt joilla taloudellinen merkitys 3)välineyhteisöt esim. toisen kunnan kanssa yhdessä. Voisi olla lisäksi 4)fuusioitavat eksitoitavat yhteisöt Ohjaa myös poliittista keskustelua

7 OMISTAJAOHJAUKSEN RAKENTEITA Lainsäädännön ohjaus antaa sisäkkäiset kehykset toiminnalle Esimerkiksi Kuntalaki ja Osakeyhtiölaki ei joko tai vaan sekä että (kunta omistajana heijastaa omat periaatteensa omistamiinsa yhteisöihin sisäkkäiset kehykset lainsäädännöstä) Peruslinja: Tytäryhteisöillä on lainsäädännöstä ja perustamiskirjoistaan johtuen erilaisia rajoitteita omistajaohjaukselle. (erityisesti esiin: yritys, säätiö, eshp) Erityisesti sairaanhoitopiiri: äänileikkuri estää tehokkaan omistajaohjauksen (kuitenkaan laskuissa ei vastaavaa leikkuria), vapaus ja vastuu ei tasapainossa, lisäksi prosessit irrallaan kunnasta, ammattietiikka ei linjassa omistajaohjauksen kanssa Ratkaisut: Sopimusohjaus selkeyttää toiminnan tavoitteita, mutta tämän tutkielman ulkopuolella Verkostomainen yhteistyö omistajakuntien vahvistaa shp-ohjausta (huom: muutoksessa) Kun ohjattava yhteisö oivaltaa omistajan merkityksen, niin ohjaus helpottuu (vuorovaikutus lisääntyy) --kyl niinku varsinkin jos osakeyhtiö perustetaan, kyl se toimiva johto muistaa muistuttaa, että heitä ohjaa vain osakeyhtiölaki. Vaikkaki omistajana on sata prosenttisesti kaupunki. POLIITTISEN JA AMMATTIJOHDON TYÖNJAKO Työnjako selkeä: ammatillinen valmistelee, poliittinen päättää, ammatillinen toimeenpanee Ongelmia: poliittiset operatiivisessa omistajaohjauksessa tytäryhteisöjen hallituksissa ei toimi, poliittisen tehtävän päätoimisuus voi sekoittaa roolitusta, kaupungin työntekijät päättäjinä puuttuvat herkemmin operatiivisiin asioihin, ay-toimija kaupungin päättäjänä sekoittaa myös rooleja Toimijan kompetenssi tehtävään tuo lisää liikkumatilaa yksinkertaisimmillaan substanssia ja liiketoimintaa tunteva on sparraaja Vastaavasti kompetenssia vaille olevan tytäryhteisön hallitus antaa käytännössä toimitusjohtajalle vapaat kädet Ammatillinen johto korjaa poliittisen ohjausvajetta omilla järjestelyillään (controller, viranhaltijoita hallituksissa jne.) Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja lähinnä operatiivista toimintaa, vastaavasti kaupunginjohtaja lähinnä poliittisten strategista roolia

8 POLIITTISEN JA AMMATTIJOHDON YHTEISTYÖN MALLIT 1. Positiivinen kierre ja luottamus: yhteinen oppiminen, poliittinen hyvin kiinnostunut omistajaohjauksesta, paljon kokouksia ja uudistumista, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus korkeaa, poliittisten keskinäinen hyvä tunnelma heijastuu virkakoneistoon, pehmeä kulttuuri, virheet sallittuja, poliittinen toimija on konsernin kehittämisen draiveri. 1. Jatkuva testaus: poliittinen testaa jatkuvasti kaupunginjohtajaa, poliittinen toimija hallituksessa unohtaa kunnan kannan ja viranhaltija joutuu pitämään kuria. 1. Poliittisen ja ammatillisen järjestelmien erillisyys: poliittinen järjestelmä kaupunginjohtajalle toimintaympäristö (ei kumppani), ammatillinen johto pystyy ohjaamaan poliittista puolta jolla eri näkökulma, valmistelussa pohditaan miten saa asiat myytyä poliittiselle puolelle (esim. sopivat vaihtoehdot), riippuvuus toisista ei niinkään voimavara, ammatillinen puoli keskustelee "vain" puheenjohtajan kanssa ja poliittinen puoli toimii omana apparaattinaan (ehkä puheenjohtajalla vastuu poliittisen apparaatin edistämisestä?), omistajaohjauksen draiveri kasvava toimiala/yhteisöt, poliittinen ei anna syötteitä. 1. Rakenteellinen tuki yhteistyölle: poliittisen päätöksenteon luonne huomioitu toimimalla strategisesti (yhtiöt eri koreihin jolloin vältetään jatkuva punnitseminen), viestinnällä varmistetaan poliittisen järjestelmän tyytyväisyys ja kyky vastata kansalaisten kysymyksiin (ehkä myös tuki?), emon järjestämät hallituksen puheenjohtaja-päivät, kaupungin edustajien koulutus kaupungin toimesta, pyynnöstä yhteinen menettely yhtiön kokouslistojen läpikäynnissä. TAVOITTEET JA SEURANTA Erilaisia tavoitteita: taloudellisia (kuten tuloutusvelvoite) ja toiminnallisia (kuten käyttöaste), jotka numeerisia sekä toimenpiteitä, kuten selvitysvelvollisuus. tavoitteet johdetaan valtuuston strategialinjoista (kaupunkistrategia, omistajaohjauksen periaatteet, elinkeinopolitiikan ohjelma jne) Liikelaitoksen/sisäisen konsernin tavoitteet: tehokas toiminta, vaikuttava toiminta, kustannustehokkuus, hyvä palvelukyky, ei niinkään tuloksen tekeminen. Yhtiön ulkoisessa konsernissa tavoitteet: kilpailukyky ja hengissä selviämisen kyky pitkällä aikavälillä, tuotto, kilpailukykyiset hinnat Prosessi: Tavoitteiden asettamisen vuorovaikutteinen prosessi: operatiivinen (joko kj, omistajaohjaus, konsernijohto, akj) omistajaohjauskeskustelu/tuloskeskustelu keväällä TP:n ja syksyllä TA:n yhteydessä yhteisön tj/+hpj kanssa, valmistellaan poliittiselle järjestelmälle ohjausasiakirjat, kaupunginvaltuustolta tavoitteet, jotka viedään omistajaohjauksen kautta yhteisöön. Huomioita: tavoitteet osin liian epämääräisiä eli hankala mitata, varsinkin tulouttamisvelvoitteesta eri näkemys emolla ja tyttärellä mutta omistajan kanta on usein menestyksekäs. Erityistä: uudelleenorganisoinneissa (liikelaitostaminen, yhtiöittäminen) taloudelliset tavoitteet saavutetaan, mutta toiminnallisesti ei onnistut tarvetta keskittyä tähän

9 TAVOITTEET JA SEURANTA Seuranta on systemaattista ja osin lähellä omistajaohjauksen aktiivisia toimia Seurannan aktiivisuus eri asteista: kahdenkeskinen tapaaminen toimitusjohtajan kanssa vs. pimennossa yhteisön toiminnallisesta puolesta Seurannan eri lomittaiset toimintatavat: 1. Controlleriksi määrätty henkilö raportoi suoraa kaupunginjohtajalle: antaa syvällistä tietoa, vuorovaikutus tärkeää 2. Talousseurantaa kuukausittain, puututaan jos poikkeamaa 3. Virasto-organisaatio hoitaa viraston seurannan 4. Ensisijaisesti omistajaohjaus seuraa Yhtiö on aina sitä mieltä, että omistaja ottaa liikaa, omistaja on sitä mieltä, että tämä on vähintään se mitä pitää ottaa tuloksena. UUDELLEENORGANISOINNIN HEIJASTUS KONSERNIJOHTAMISEEN Rakenteellista kehittämistä: yksiköiden suuntana itsenäistyminen Muutosvastaisuus, kun itsenäisyyttä ollaan vähentämässä (esim. fuusiot, yhteistyörakenteet) Innostus, kun oma yksikkö saa itsenäisyyttä: omat logot, markkinointi, viestintä Konserninäkökulma uudelleenorganisointiin: strategiset tavoitteet joista käsin helpompi johtaa toimintaa, kokonaisuudelle hyötyä, toimiva kokonaisuus, monituottajuuden johtaminen, roolien muutos, konsernikokonaisuus eli yhteinen kaupunkikuva Mahdollisuudet muutoksen kautta: linkittää kaupungin strategiaan vahvemmin, tehostaminen ja synergiat, henkilöstön, tietojärjestelmien, tietokantojen parempi hyödyntäminen Ongelmat: huono valmistautuminen, toisen kaupungin mallin kopiointi, liian pitkälle menevät muutokset, väärä johtaminen/henkilöstövalinnat (muutosta ei ole otettu huomioon), uudet roolit/tehtävät jääneet epäselviksi Liikelaitostamisen/yhtiöittämisen positiiviset piirteet: ihmisistä enemmän irti, työtyytyväisyys kasvoi, johtaminen muuttui, kannustinjärjestelmät, tuotteistus, kustannustietoisuus, toimintavapaus, halu näyttää Liikelaitostamisen/yhtiöittämisen negatiiviset piirteet: työyhteisö hajoaa, ihminen jää yksin, sisäinen hintalappu aiemmasta maksuttomasta suututtaa Uudelleenorganisoinnissa ongelmien välttämiseksi: prosessit pohdittava etukäteen kunnolla, apua on löydyttävä läheltä kun tarvitsee toiminnassa, yksinäisyys ratkaistavissa yhteisillä tyky-toiminnalla sis. sisäiset ostopalvelun

10 POHDINTAA Tarvitaan poliittisen puolen vastaava tutkimus kokonaiskuvan saamiseksi (vrt. talous- ja demokratianäkökulmat kilpailevat) Jäntevöityminen hallinnan keinona: konsernirakenne selkiytyy, ohjauskuviot selkiytyy, konsernijohdossa oleva poliittinen omistajaohjaus vahvistuu Poliittisten toimijoiden rooli tytäryhteisöjen hallituksissa jäi mysteeriksi ja ainut selitys on ylhäältä annettu demokraattisuus Ratkaisuvaihtoehtoina: poliittiset pois hallituksesta, paikallisen poliittisen järjestelmän uudelleenajattelu sopivammaksi perinteisen kunnallishallinnon sijaan konsernikuntaan tai poliittisen järjestelmän sisällä arvovaltaa omaava poliittinen eliitti aktivoituu Voi ajatella myös, että kuntakokonaisuudessa osien optimointi muuttaa koko systeemiä, mutta muutos on välttämätön toimintaympäristön muutosten ja kiristyvän kuntatalouden vuoksi kysymys onkin, että millainen on tuo systeemi kokonaisuudessaan, kun iso osa siitä on muuttunut Lainsäädännön antamat kehykset pohdintaan: miten sisäkkäisesti omistajan kunnallislaki heijastuu esim. osakeyhtiölain periaatteisiin yhteisön hallitustyöskentelyssä omistamisen ydin käsillä: mikä on omistajan ääni (sillä eihän voi olla niin, että vain taloudelliset näkökulmat olisivat ainut liiketoiminnan ohjenuora markkinataloudessa ja vakaassa demokraattisessa yhteiskunnassa) Organisaatiomuutokset huomattavia (liikelaitostaminen, yhtiöittäminen) ja tarvetta toiminnalliseen tarkasteluun eri osa-alueilla yksilön ja kollektiivin näkökulmista Mitä muutos tarkoittaa henkilöstölle, johtamiselle, rooleille organisaatiossa ja miten siihen tulisi vastata Et jollakin tavalla se poliittisen johtamisen rooli tulee korostumaan ja siihen liittyy myös vastuunkanto tietenkin. Mut et kun ajat tiukkenee ja tavallaan ne vastaukset, mitä voidaan antaa kuntalaisille niin vaikeutuu koko ajan, niin tätäkin kiinnostaa nähä, kuinka haluttuja paikkoja nämä kuntajohtajan paikat tai sitte luottamushenkilöpaikat.

11 KIITOS ELINA LAAVI GMAIL.COM

12 Kuntakonsernin johtaminen -kommenttipuheenvuoro Kuntamarkkinoilla Markus Pauni Kehityspäällikkö Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen välineitä Kumppanuusohjelmat Sopimuksilla johtaminen Hallitusjäsenyydet, konserniohje, corporate governance, palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät, tulostavoitteet, riskien hallinta KUNTA VERKOSTOISSA KUNTA KONSERNINA Strategia, strategiset ohjelmat, Valtuustosopimukset, Hyvä hallitustyö Johtajasopimus Johtoryhmätyö Mahdollistava esimiestyö Palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät YDINKUNTA Markus Pauni

13 Kipupisteet esillä Konsernimainen rakenne muttei konsernimaista johtamista ja toimintakulttuuria? Kun liikelaitostetaan ja yhtiöitetään, tiedetäänkö mitä ollaan tekemässä johtamisen ja ohjauksen näkökulmasta ja ollaanko valmiita muuttumaan? Järjestämisvastuu vs. tuotannolliset tehtävät eri ohjausvälineet ja -kulttuurit Johtokuntien / hallitusten nimittämispolitiikka» Jotta käytännössä uskallusta ammattimaisen hallitustoiminnan käyttöönottoon konserniyhteisöissä, konsernijohdon yhteisöille asettamien tavoitteiden sekä toiminnan raportoinnin tulee olla kunnossa etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma Konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän TEESI 1: Kuntakonsernia johdetaan kuntastrategialla ja sitä toteuttavilla ohjelmilla, ohjeilla sekä suunnitelmilla. Kuntastrategia: visio strategiset päämäärät osatavoitteet mittarit Strategian toteuttamisohjelmat poikkihallinnollisissa teemoissa, kuten: palvelujen järjestäminen, kuntalaisten hyvinvointi, omistajapolitiikka, talouden tasapainottaminen ja tuottavuus, henkilöstön kehittäminen, elinkeinojen kehittäminen, maapolitiikka ja elinympäristön kehittäminen Kuntakonsernin talousarviotavoitteet Toimiala- ja yksikkökohtaiset kehitysohjelmat ja käyttösuunnitelmat Yhtiöiden, liikelaitosten ja kuntayhtymien kehitysohjelmat ja toimintasuunnitelmat Hallinnolliset, pysyväluonteiset säännöt ja ohjeet: hallinto- ja johtosäännöt, konserniohjeet, hyvän hallintotavan ohjeet

14 Ammattimaisesti toimiva tuotannollisia tehtäviä hoitavan konserniyhteisön hallitus tai johtokunta (Konsernijohtamisen Advisory Board 2012) Jäsenten osaamiset yhdistäen esimerkiksi seuraavat osaamiskriteerit:» yleinen talous-, liiketoiminta- ja johtamisosaaminen,» kyseisen toimialan riittävä asiantuntemus,» kyvykkyys arvioida toimivan johdon toimintaa sekä strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja omistajaohjauksen toteutumista,» jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen,» kokonaisuus - tiimi - jossa jäsenten osaamiset täydentävät toisiaan etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma Konserniyhteisöjen hallintoelinten nimitysvaliokunta malli (Lähde: Konsernijohtamisen Advisory Board) Nimitysvaliokunnan tehtäviin kuuluisi kunnan tuotannollisia tehtäviä hoitavien yhtiöiden ja liikelaitosten» hallintoelinten jäsenten osaamiskriteerien määrittäminen,» hallintoelinten toiminnan arviointimenettelyjen linjaaminen,» sopivien jäsenyyksien etsintä sekä konserniyhteisöjen hallintoelinten nimitysten esittäminen kunnan- tai kaupunginhallitukselle.» Palkitsemispolitiikka konserniyhteisöissä Joissakin kunnissa olemassa oleva kunnan- tai kaupunginhallituksen konsernijaosto voisi toimia nimitysvaliokuntana. Markus Pauni

15 Kuntaliittokonsernissa tapahtuvaa kehittämis- ym. työtä konsernijohtamisen kehittämiseksi Konsernijohtamisen Advisory Board (päättynyt) Kuntayhtiön hallitusosaaja (KHO) etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

16 Konsernijohtamisen Advisory Boardin sanomaa Toimintojen lisääntyvä yhtiöittäminen ja kuntakonsernin toiminnan tehostamistarve edellyttävät kuntalain säännösten täsmentämistä ja täydentämistä. - Antero Oksanen, varatuomari Vahvempaa ammattimaisuutta ja monipuolista osaamista hallituksiin. Tarvitaan nimitystoimikunta valmistelemaan hallitusvalinnat. -Marketta Kokkonen, kaupunkineuvos Kuntakonsernissa voi olla vain yksi toimintaa ohjaava strategia. -Esa Katajamäki, talousneuvos Kunta-alan kovana haasteena on tuoda konserninäkökulma päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan rutiineihin. -Oiva Myllyntaus, emeritus kehityspäällikkö Konsernirakenne laajenee, monimutkaistuu ja konsernihallinto korostuu. Jo nyt suurimmat kaupungit ovat laajoja ja monialaisia konserneja, joissa niitä ohjaavan strategian ja toimintaohjeiden merkitys on suuri. -Juhani Meriläinen, kaupunkineuvos Konsernijohtamisen tärkein menestystekijä on poliittisen ja operatiivisen päätöksenteon sekä johtamisen rajapinnan oikea asettaminen ja pysyttäminen. -Hannes Manninen, kaupunkineuvos

17 Kiitos!

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntamarkkinat 12.9.2012 14.45-15.00 Kuntien konsernijohtamisen kehittämisen kärjet ja kehittämistyö Kuntaliitossa Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Toimintakykyiset kuntakonsernit

Toimintakykyiset kuntakonsernit Kuntajohtajapäivät Espoossa 22.-23.8.2013 Teema 2. Kuntakonsernin ja yhteistoimintaorganisaatioiden ohjaus Avauspuheenvuoro: Toimintakykyiset kuntakonsernit Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kunnan

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja kunnalliset osakeyhtiöt, uusi kuntalaki. Millaista osaamista tarvitaan?

Konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja kunnalliset osakeyhtiöt, uusi kuntalaki. Millaista osaamista tarvitaan? Konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja kunnalliset osakeyhtiöt, uusi kuntalaki. Millaista osaamista tarvitaan? Kuntamarkkinat Helsinki 13.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Omistajan intressit Valtuusto

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Elävän kuntastrategian kulmakivet Tervetuloa!

Elävän kuntastrategian kulmakivet Tervetuloa! Elävän kuntastrategian kulmakivet Tervetuloa! Markus Pauni Kehityspäällikkö Kuntaliitto www.kunnat.net/uso2 www.kommunerna.net/uso2 USO2:n perustehtävä: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektin

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05 KONSERNIOHJAUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. KONSERNIOHJAUSSÄÄNNÖN TARKOITUS Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Osaamattomat omistajat tottelemattomat tyttäret

Osaamattomat omistajat tottelemattomat tyttäret Osaamattomat omistajat tottelemattomat tyttäret Kuntamarkkinat 11.9.2013 Johtava lakimies Kirsi Mononen Lähtökohdat Kunta on osoittautunut parhaaksi demokratian toteuttajana, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Luvun / sektion otsikko Ketterät kunnat selviävät tulevaisuuden haasteista

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Kaupunkistrategia, strategiaprosessi 2013 Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen ja Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Strategian tausta sodankäynnissä - Sodankäynnissä kyky käyttää sotilaallisia, taloudellisia,

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntajohtamisen ja kestävän talouden kehittäminen muutosten keskellä Kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Elävä kuntastrategia Kaupunkisuunnittelun seminaari Oulu

Elävä kuntastrategia Kaupunkisuunnittelun seminaari Oulu Elävä kuntastrategia Kaupunkisuunnittelun seminaari Oulu 18.10.2013 Markus Pauni Kehityspäällikkö Kuntaliitto Esityksen taustalla Kuntien organisaatioita ja johtamista kehittävä USO2-verkostoprojekti Kuntien

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Vanha konserniohje PORIN KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Tulevaisuuden kunta -tilaisuus 10.12.2014 Kuopio

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Tulevaisuuden kunta -tilaisuus 10.12.2014 Kuopio Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Tulevaisuuden kunta -tilaisuus 10.12.2014 Kuopio Kuntien toimintaympäristön jatkuva muutos Kuntien toimintaympäristön jatkuva muutos 1/3 Kuntatalouden paineet

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1. Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.2012 Sisäisiä julkaisuja 6/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Porin kaupungin valtuustoseminaari Valtuutetun rooli, valta ja vastuu muuttuvassa kuntakonsernissa

Porin kaupungin valtuustoseminaari Valtuutetun rooli, valta ja vastuu muuttuvassa kuntakonsernissa Porin kaupungin valtuustoseminaari Valtuutetun rooli, valta ja vastuu muuttuvassa kuntakonsernissa FCG, Mikko Kenni Kuntaliitto,Markus Pauni 14.1.2013 Seminaarin ohjelma 17.00 Seminaarin avaus ja keskeiset

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 7. 6 Ohjeiden voimaantulo 7 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen soveltamisala 3 1.4 Konserniohjeen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Sisältö 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...2 2 Soveltamisala...2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...2 4 Konserniohjeen sitovuus...3 5 Konsernin

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija Haastava kuntajohtaminen - Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Tukee strategiatyötä, johtamista ja strategioiden toimeenpanoa Kunnassa on yksi kuntastrategia

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen

Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen Sosiologipäivät, Kuopio Korkeakoulutuksen sosiologia -työryhmä Jarkko Tirronen YTT Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus jarkko.tirronen@uef.fi Jarkko Tirronen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE

TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE TOHOLAMMIN KUNNAN KONSERNIOHJE LIITE KH 4.12.2012 210 LIITE KV 17.12.2012 48 HYVÄKSYTTY KV 17.12.2012 48 VOIMAAN 1.2.2013 1 KUNTAKONSERNIN MÄÄRITELMÄ JA MUUT KONSERNIIN LIITTYVÄT KESKEISET KÄSITTEET Kuntakonserni

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot